a 5 ~ 5 › DICIEMBRE 5
2-'  - Camisa capota -N

¡«
LJULDR AZUL JFAN A7UL HIELO

n  TALL/ S-M L~XL
_ u . 
l › 

Distribuy...
TRINEO

¡LULHH UNIIIH
TALLA S M L XL

. O55.
»aih -11 . 
.

mm nr . , r ›
m . K l ULH/ ,rí
. amb. :*: *:g; x.; '~, .-
uu...
NOCHE
DE PAZ

(HUIH (ÇHUUH / W/ULLJSLJUHL! 
l/ lLA Ӥ 'VI l Xl

 

 Distribuye L'innova
(57) 300 545 3571
(57) 301 580 801...
BELÉN
- Vestido en blonda -

CULDH VWNCITINTD NEGRO
TALLA S - M L

   

' a” a

 M»

. u ! H Í-üm (w ; W

 *D* b) 'à- ...
xx*

  

 

GALLETAS

Ruuna

(ÍÚHJR UVA [iAH
T/ LLA UNHÍÀ

D st uye L'innova
_we_ (57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013
i...
ALEGRÍA

Çvl›L(Y. Ãl/ i1í[)l H/ Íl/ NM
TN L / HNILA

141150-056- Tejidos & ChaquetasDistribuye L'innova

(57) 300 545...
MONO

¡l! A w «H M um] ¡ZHHIHA
T/ LL/ 'x 1') M l

141150-057- Tejidos & Chaquetas

 

  
    
  
 

(57) 301 530 801...
AMOR

í Bust) capota

[ILILDH UHIU NÍGFHJ
T/ LLA E r M L XL

j_ Distribuye L'innova
(57) 300 545 3571
(57) 301 580 8013

'...
DUENDE

Blusa í

COLL-JH VFHDE AGUA CRUDÚ
T/ LLA 5 M L XL

141150-059- Tejidos & Chaquetas

m: 
ftp-ax¡

Distribuye L'mnov...
L' ~  a
A. - *üáf pe'
 

âzàwiúàiíüiá: : ; ííãslslv '
. _ 11 uu: q.-¡-. urr.1 414v*
íÍh “v”

z P*

a i2?

g' . 

LI

M...
7X_ JUGUETES

CLILUH UHUUU M/ LÉLNIA
TALLA f; M L XL

Distribuye L'innova '_
(57) 300 545 3571
(57) 301 530 801
info@linn...
REGALO

í Savo . Artesanal T

FLJLDR CHUDU NAR/ NJA
TALLA 'ri-MVL XL

141150-062- Tejidos & Chaquetas

  

Distribuye L'm...
CAMPANARIO

; - S000 capota

COLOR NEGHH C/ FF
T/ LLA 5 M r L XL

Distribuye L Innova

(57) 300 545 357

(57) 301 580 8013...
AYUDANTE

DESANTA

Huxu »taí/ u

O
, UL
. .m
rtT
. E
UD. 
›. 
[W
/ zm
(D
: um
JM
FR
O
m
C

TALLASVMVIVXL

. É 3 . _
nnznn...
COLOR ROJD - CAFE
T/ LLA SrM L-XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
info@linnova. net
www l'nnova...
ÁNGELES

- Saco artesanal 1
(ÍÚLÚH Â-Zl H UVÍ
T/ LLÂ 5 - M ~ L Xl

x
* L (57) 300 545 3571
' (57) 301 580 8013
iv' info@li...
SENDERO

UULUH PHHULIII JHAIIJH
TALLA S M L XL

 

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
info@linnova....
POLVORONES

¡ÍÚLHH (IHHLJU ACHA
T/ LLA 5 M L XL

f a 
Í ' Distribuye L'innova
' x; , (57) 300 545 3571
'- (57) 301 580 8...
CASTANAS

í Saco (tbiorto A_

¡HJLUH HHYÊ? 1 JÍÀJJHI) ljVlfj ljL/ HLJ
TN [A H M l Xl

1

Distribu L'innova
(57) 300 545 3...
PESEBRE

COLOR M/ ND/ RINO NEGRO
T/ LLA S M L XL

 

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
info@linnov...
¡

 

VÍSPERA

-- (Jhaqttwtr: lmlón 7

wuLz-n Niwzw . .um
! AH/ mí M L M

istribuye L'innova
(57) 300 545 3571¡
(57) 301...
SANTA
CLAUS

Chaquído -

COLOR. CAFF FNEGRÇ
T/ LLAzS-MÍL' XL

141150-039- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

O (57...
A_ _r _i fàgsàF7Elí
' QtzKvg-vuuá§tg_. V, -~
üI: 'HI vç; -": °
1.323.# . 42:3*

*w

'"-¡/ 

¡'~
, a . '

Distribuye L'in...
é. ;

 

U

 

 
    
 
 

PINO 
(Í/ Iaqueta Ímlón Ã

COLOR AZUL OSCURO GRIS
TALLA, S M r L XL

 
 
 
 

l

 

! U...
RODOLFO

COLOR: GR| S - AZUL OSCURD
TALLA: S~M-L-XL

. a w j
A wi'

i“ Lumuuxm.  É a

I
Distribuye L'innova _. 
(57) 30...
~"Irun. .,, ,,, ,,, ,,¡ 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIQ xx

53:"
É* '
<

, . a . 4 '
' 2 í Distribuye L'innova 5
. l " a (57) 30...
My  , _ r
/ NAZARET . ?w 7'

V N [J/ :Íe/ ¡nlt 3 Piezas' ~ k. , . .. L
t' : :mon HABANO r sms ,  . 
1( l. _ *m* ...
. ! f 'y 54.', _V_- N
mÀtKtgÉwÉué; ^
Distribuye L'innova , _

A ; (57) 30o 545 3571 “-
(57) 301 53o 3013 2.
info@linnova...
N¡

ANO
NUEVO

T Izggms*
LI¡ JI Í FN NI/ IHH JN M/ MH
TAH/ Ã R LH 'H' 14 LH

  

  
    
  
 

Distribuye L'innova
...
MELCHOR

LIHIUH ÍIHIÍS HÍLJH
I/ HA Fi M l XI

 

141150-047- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571
...
PANDERETA

LÍHLHW LÍLHHNÚ HLLJLJ
T/ LLA S M l XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
info@linnova. ...
TUTAINA

H ILOH UHULIU › NEUHIJ
TAlLÀ S M l. XL

 

   
   

Distribuye L'innova '
(57) 300 545 3571
(57) 301 580 801...
JERUSALÉN

COLOR GRLFS A7UL CAF¡
T/ LLA S M L Xl. 

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
info@linnova...
W

NOVENA

LÇULUH HLJJLL NLGRÚ
T/ LLA H M L XL

  
   

/ 

 L-« «O . 
xx~L_-. wx. ~n*' . -
. . Wqwwmu-. u.
“' '-v-v;...
NACIMIENTO

UULUH NLGHU - (J/ MEL
T/ IIA ! JM L XL

141150-072- Tejidos & Chaquetas

Distribuye L'innova

(57) 300 545 357...
.. _v “*' . _ q. v n
. '40'
JL, . . É
- -
a: :

  

   

 

BAUTISTA

COLWLL (SHLÉ VLNLL
T/ LLA 5 MrL XL

. ..J
...
FAROLITO

COLOR ROJO VERDE
T/ LLA S r M L XL

Distribuye L'innova

(57) 300 545 3571

(57) 301 580 8013
info@linnova. net
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

141150 b tejidos & chaquetas

183 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
183
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

141150 b tejidos & chaquetas

 1. 1. a 5 ~ 5 › DICIEMBRE 5 2-' - Camisa capota -N ¡« LJULDR AZUL JFAN A7UL HIELO n TALL/ S-M L~XL _ u . l › Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net _IIFQv 11 y. 141150-052- Tejidos & Chaquetas
 2. 2. TRINEO ¡LULHH UNIIIH TALLA S M L XL . O55. »aih -11 . . mm nr . , r › m . K l ULH/ ,rí . amb. :*: *:g; x.; '~, .- uuuynç_ . _um . nnmun 1:4' a: v v - 'naun n* "A I -vojinqx . _.¡. , 1 ¡nrmrfà "na Nuwu. u. , “Inn ', "“'I'"› aum “' A 'uuuÍ . rvtã-: :aãzc w ' ' . :.^. ':: ::: : u nur"" u ~ . ›:›'. '."': ,-«u~. . >_' u” : ::: ::: ~': ; : C : ~<~'~"'~ 't“›'4-' w wnfzh' ¡rÍr(y(, '4,'4UIn: n y Nunuuuy¡ ~, -_nr. n.›_, 1 'n . nn CNJ". uvçnu; A¡ u. ... ,., .:, _-ç~ru. . ç num. , manga; ' “bnuvjw4 u. . 'zuu-. uuâíâí'ã*'luh u. .. nnmnur ›*. r'y'4 gnnunm¡ w. .um, kun¡ v¡ ngçn 1,. 'n , ÍLVUI qu "num. , w' nmun, un 'x nn4uYnn m. uunn m_ "^VAVIVJWA| UA! A*A *, A'L7LV| 'LV¡V¡''¡ gunnn “gun ^ : Mun mu. " qnnnn¡, n¡nit “U ILYLH ›Í¡VI “Nnnnnnn)'^ “mvunuu n ”nn¡uul¡n uh, u. ›.v. r.n. .vu_›¡_¡« . m 1 . .u , y '§“'^'»= .'$': '.“. :”'*^ ~ “M310 Distribuye L Innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-051- Tejidos & Chaquetas
 3. 3. NOCHE DE PAZ (HUIH (ÇHUUH / W/ULLJSLJUHL! l/ lLA ”§ 'VI l Xl Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 . info@linnova. net www. linnova. net 141150-053- Tejidos & Chaquetras
 4. 4. BELÉN - Vestido en blonda - CULDH VWNCITINTD NEGRO TALLA S - M L ' a” a M» . u ! H Í-üm (w ; W *D* b) 'à- W' "VÊ › 96;? " 'vÍ-›7“? '“' ? W k v# w «a . x J J 141150-054- Tejidos & Chaquetas
 5. 5. xx* GALLETAS Ruuna (ÍÚHJR UVA [iAH T/ LLA UNHÍÀ D st uye L'innova _we_ (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www nnova. net 141150-055- Tejidos & Chaquetas
 6. 6. ALEGRÍA Çvl›L(Y. Ãl/ i1í[)l H/ Íl/ NM TN L / HNILA 141150-056- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net
 7. 7. MONO ¡l! A w «H M um] ¡ZHHIHA T/ LL/ 'x 1') M l 141150-057- Tejidos & Chaquetas (57) 301 530 8013 Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 info@linnova. net www. linnova. net
 8. 8. AMOR í Bust) capota [ILILDH UHIU NÍGFHJ T/ LLA E r M L XL j_ Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 'wa- info@linnova. net N › www. linnova. net _. u 141150-058- Tejidos & Chaquetas
 9. 9. DUENDE Blusa í COLL-JH VFHDE AGUA CRUDÚ T/ LLA 5 M L XL 141150-059- Tejidos & Chaquetas m: ftp-ax¡ Distribuye L'mnova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net
 10. 10. L' ~ a A. - *üáf pe' âzàwiúàiíüiá: : ; ííãslslv ' . _ 11 uu: q.-¡-. urr.1 414v* íÍh “v” z P* a i2? g' . LI M. : Lumi? Ma? ! 's' J. : íybisiíibuyé L'in' V! l (E357) 300 545 3571 ~~~~ (57) 301 53o 3013 g
 11. 11. 7X_ JUGUETES CLILUH UHUUU M/ LÉLNIA TALLA f; M L XL Distribuye L'innova '_ (57) 300 545 3571 (57) 301 530 801 info@linnova. net www. linnova. net ' V L , ' 141150-061- Tejidos & Chaquetas
 12. 12. REGALO í Savo . Artesanal T FLJLDR CHUDU NAR/ NJA TALLA 'ri-MVL XL 141150-062- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'mnova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net
 13. 13. CAMPANARIO ; - S000 capota COLOR NEGHH C/ FF T/ LLA 5 M r L XL Distribuye L Innova (57) 300 545 357 (57) 301 580 8013 '- info@linnova. net www. linnova. net . .t. 'x 141150-063- Tejidos & Chaquetas
 14. 14. AYUDANTE DESANTA Huxu »taí/ u O , UL . .m rtT . E UD. ›. [W / zm (D : um JM FR O m C TALLASVMVIVXL . É 3 . _ nnznnrúuc. . . 7141150-064- Tejidos & Chaquetas
 15. 15. COLOR ROJD - CAFE T/ LLA SrM L-XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www l'nnova. net 141150-065- Tejidos & Chaquetas
 16. 16. ÁNGELES - Saco artesanal 1 (ÍÚLÚH Â-Zl H UVÍ T/ LLÂ 5 - M ~ L Xl x * L (57) 300 545 3571 ' (57) 301 580 8013 iv' info@linnova. net www. linnova. net 141150-066- Tejidos & Chaquetas
 17. 17. SENDERO UULUH PHHULIII JHAIIJH TALLA S M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-067- Tejidos & Chaquetas
 18. 18. POLVORONES ¡ÍÚLHH (IHHLJU ACHA T/ LLA 5 M L XL f a Í ' Distribuye L'innova ' x; , (57) 300 545 3571 '- (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-068- Tejidos & Chaquetas
 19. 19. CASTANAS í Saco (tbiorto A_ ¡HJLUH HHYÊ? 1 JÍÀJJHI) ljVlfj ljL/ HLJ TN [A H M l Xl 1 Distribu L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 5 Í info@linnova. net www. linnova. net 141150-069- Tejidos & Chaquetas
 20. 20. PESEBRE COLOR M/ ND/ RINO NEGRO T/ LLA S M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-070- Tejidos & Chaquetas
 21. 21. ¡ VÍSPERA -- (Jhaqttwtr: lmlón 7 wuLz-n Niwzw . .um ! AH/ mí M L M istribuye L'innova (57) 300 545 3571¡ (57) 301 53o 3013 “ info@linnova. net A. www. linnova. net . .- v E 1 141150-038- Tejidos & Chaquetas
 22. 22. SANTA CLAUS Chaquído - COLOR. CAFF FNEGRÇ T/ LLAzS-MÍL' XL 141150-039- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova O (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 ~-'| _ info@linnova. net - ww I'nnova. net
 23. 23. A_ _r _i fàgsàF7Elí ' QtzKvg-vuuá§tg_. V, -~ üI: 'HI vç; -": ° 1.323.# . 42:3* *w '"-¡/ ¡'~ , a . ' Distribuye L'innova (57) 300 545 3571' (57) 301 580 8013 : info@linnova. net f www. linnova. net
 24. 24. é. ; U PINO (Í/ Iaqueta Ímlón à COLOR AZUL OSCURO GRIS TALLA, S M r L XL l ! UN N IINJJJJW¡ 5,-r_'_: ._; ; 141150-041- Tejidos & Chaquetas
 25. 25. RODOLFO COLOR: GR| S - AZUL OSCURD TALLA: S~M-L-XL . a w j A wi' i“ Lumuuxm. É a I Distribuye L'innova _. (57) 300 545 3571 I (57) 301 580 8013 r r - info@linnova. net ° . www. linnova. net L'mnova? 141150-042- Tejidos & Chaquetas
 26. 26. ~"Irun. .,, ,,, ,,, ,,¡ 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIQ xx 53:" É* ' < , . a . 4 ' ' 2 í Distribuye L'innova 5 . l " a (57) 30o 545 3571 l . A › (57) 301 530 8013 ¡ w--v-«T mr V* ›----v~~ - - «w ~- info@linnova. net v' lj¡ www. linnova. net Cí 141150-043- Tejidos & Chaquetas
 27. 27. My , _ r / NAZARET . ?w 7' V N [J/ :Íe/ ¡nlt 3 Piezas' ~ k. , . .. L t' : :mon HABANO r sms , . 1( l. _ *m* x . ›-: . , I " ' . ha _V __ ' 1 *L TALLAS-M L XL _ / , _ @É Ma) w v! . ... .~ . . ; u ; um 141150-044- Tejidos & Chaquetas
 28. 28. . ! f 'y 54.', _V_- N mÀtKtgÉwÉué; ^ Distribuye L'innova , _ A ; (57) 30o 545 3571 “- (57) 301 53o 3013 2. info@linnova. net 1 www. linnova. net JK_
 29. 29. N¡ ANO NUEVO T Izggms* LI¡ JI Í FN NI/ IHH JN M/ MH TAH/ Ã R LH 'H' 14 LH Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-046- Tejidos & Chaquetas
 30. 30. MELCHOR LIHIUH ÍIHIÍS HÍLJH I/ HA Fi M l XI 141150-047- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net
 31. 31. PANDERETA LÍHLHW LÍLHHNÚ HLLJLJ T/ LLA S M l XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-048- Tejidos & Chaquetas
 32. 32. TUTAINA H ILOH UHULIU › NEUHIJ TAlLÀ S M l. XL Distribuye L'innova ' (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 _ info@linnova. net ' www. linnova. net v' 141150-049- Tejidos & Chaquetas
 33. 33. JERUSALÉN COLOR GRLFS A7UL CAF¡ T/ LLA S M L Xl. Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-050- Tejidos & Chaquetas
 34. 34. W NOVENA LÇULUH HLJJLL NLGRÚ T/ LLA H M L XL / L-« «O . xx~L_-. wx. ~n*' . - . . Wqwwmu-. u. “' '-v-v; :**: :;_^. t'r^f? '~' (57) 30o 545 3571 '” ¡ (57) 301 53o 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-071- Tejidos & Chaquetas
 35. 35. NACIMIENTO UULUH NLGHU - (J/ MEL T/ IIA ! JM L XL 141150-072- Tejidos & Chaquetas Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net Lênnova
 36. 36. .. _v “*' . _ q. v n . '40' JL, . . É - - a: : BAUTISTA COLWLL (SHLÉ VLNLL T/ LLA 5 MrL XL . ..J O - W Distribuye L'innova . .v- (57) 300 545 3571 _ (57) 301 580 8013 t ( x Lr 141150-073- Tejidos & Chaquetas
 37. 37. FAROLITO COLOR ROJO VERDE T/ LLA S r M L XL Distribuye L'innova (57) 300 545 3571 (57) 301 580 8013 info@linnova. net www. linnova. net 141150-074- Tejidos & Chaquetas

×