Razvojne smetnje za učesnike

A U T I Z A M
Kako prepoznati znake autizma?
Važno je uočiti:
• kako dijete komunicira sa vaspitačima i drugom djecom?
• pokazuje li interesovanje za ljude?
• prati li i imitira ono što drugi rade?
• koliko razumije jezik?
• može li sarađivati u jednostavnim igrama?
• čime se i kako samostalno igra?
• kako dijete uči? u kojim domenima uči brže, a u kojima je
sporije?
Najčešće je uočljivo da:
• komuniciraju pretežno kad im nešto treba, a rjeđe da bi usmjerila
pažnju odraslih na nešto što im je zanimljivo, odnosno da bi
podijelila neko socijalno iskustvo
• slabije razumiju što im se govori,
• teško im je “uhvatiti pogled“; kontakt očima ne upotrebljavaju u
komunikacijske svrhe,
• igra im je često stereotipna, otežano sarađuju, ponekad sve rade
sama i u manjoj mjeri uključuju druge osobe u svoje aktivnosti.
• nešto kasnije, kada počnu govoriti, može biti upadljivo to da govore
bez jasne funkcije, često izgovarajući napamet upamćene fraze ili
čak i cijele dijaloge (npr. odomke iz crtanog filma ili reklame).
• djeca s Aspergerovim sindromom (visokofunkcionalnim
autizmom) imaju specifična, jaka interesovanja, neki od njih su kao
male enciklopedije, znaju napamet sve glavne gradove, sve vrste
ptica, sve nazive instrumenata i sl.
Što može biti znak za uzbunu?
Često se autizam pojavljuje već u prvim mjesecima života, a rjeđe između
druge i treće godine.
Dijete sa autizmom:
 nije zainteresovano za okolinu
 vidi, ali mu je pogled prazan; čuje, ali je ravnodušno prema zvukovima
 kada ga uzmemo u naručje, ono ne reaguje, ostaje ukočeno ili mlitavo
 ne smiješi se, osim samom sebi
 tepa, ali ne odgovara na majčine riječi
Djetetu sa autizmom:
 su poremećeni i hranjenje i san
Dijete sa autizmom:
 teško komunicira i ima govorne smetnje; neka djeca uopšte ne
govore.
 da bi izrazilo što želi, viče i ljuti se, postaje agresivno prema
drugima, ali i prema sebi: grize samo sebe i tuče se po glavi.
 Govor kojim se služi nije jezik komunikacije. Što je govor razvijeniji,
to su veći izgledi za napredak djeteta; probleme u komunikaciji prati
razdražljivost i slaba koncentracija;
 izgleda kao da je dijete gluvo, ali ono čuje (npr. šuštanje lišća ili
papira)
Pojedinačno, navedeni poremećaji nisu karakteristični za autizam, ali
nekoliko njih zajedno, znak su za uzbunu.
Djeca sa senzornim oštećenjima imaju ponašanje slično autizmu, ali
kada se da odgovarajuća terapija i rehabilitacija, ponašanje se
mijenja (za razliku od autizma).
Kako pomoći djetetu sa autizmom?
 Najbolji je tretman prilagođen konkretnom djetetu.
 Uvijek je potrebno podsticati razvoj djeteta, njegovu samostalnost i
socijalizaciju, a slabiti negativne oblike ponašanja (agresiju,
stereotipije, autoagresije)
 Što se ranije prepozna autistični poremećaj i dijete uključi u
odgovarajuću stručnu rehabilitaciju, to su šanse veće.
 Roditeljima djeteta sa autizmom potrebno je mnogo snage i upornosti
da upoznaju svoje dijete i prihvate ga onakvog kakvo ono jeste. Često
se porodica izoluje od društvenog okruženja, koje ne prihvata dijete sa
autizmom. Dijete sa autizmom traži brigu i pomoć gotovo 24 sata
dnevno, uz stalno otklanjanje kriznih stanja. Rješenje nije u zatvaranju
u krugu porodice. Bez stručnog rada u odgovarajućim uslovima, ne
može se pomoći ni djetetu ni porodici.
Cerebralna paraliza
• Cerebrum – mozak
• Paraliza – poremećaj pokreta i položaja
Neprogresivni poremećaji pokreta i položaja tijela,
nastali oštećenjem ili nezrelošću mozga
• Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje nakon
oštećenja mozga kod novorođenčeta. Oštećenje nastaje
prije, za vrijeme ili nakon porođaja. Oštećenje može biti
različitog intenziteta i na različitim lokacijama u mozgu, a
zavisno od lokacije, javljaju se i simptomi. Ako je
npr.zahvaćen dio frontalnog korteksa koji je zadužen za
funkciju ruke, doći će do pareze ruke.
• Zavisno od položaja i ozbiljnosti povrede mozga
koja uzrokuje djetetove teškoće pri kretanju, ona
može uzrokovati i druge probleme – teškoće u
razvoju, epileptične napade, teškoće u govoru,
teškoće u učenju, probleme sluha ili vida
Postoji više tipova cerebralne paralize:
1.Spastična cerebralna paraliza (70% djece):
• spastičnost sva četiri ekstremiteta (kvadriplegija),
• samo dva ekstremiteta (spastična diplegija),
• spastična hemiplegija (zahvaćena lijeva ili desna strana
tijela)
2. Ekstrapiramidalna CP
Karakterišu je nevoljni pokreti, poremećaj ravnoteže,
poremećaj tonusa mišića...
3.Mješovita CP
Inteligencija kod djece sa CP je, vrlo često smanjena. Ipak, kod jednog
broja djece inteligencija je sasvim normalna, uprkos vidljivom motornom
deficitu
Tretman
• Ljekovi za liječenje CP ne postoje. Postoje ljekovi koji
olakšavaju bol ili disanje kod osoba s CP (simptomatsko liječenje)
• Najvažniji oblik liječenja predstavlja vježbanje kojim se dijete
privikava na što prirodniji položaj tijela pri svakodnevnim kretnjama.
• fizikalni terapeut, radni terapeut i logoped, trude se da
poboljšaju djetetov posturalni tonus, pokrete i govor
• djelotvornost fizikalnog tretmana zavisi od oštećenja
mozga i od postojanja drugih oštećenja, kao što su
malformacije i defekti čula, epilepsija i drugo, kao i od
samog tretmana tj. vremena kada je počeo, koliko je ciljan i
kojim se intenzitetom realizuje
Dijete sa cerebralnom paralizom kreće u
vrtić/školu
Prije dolaska djeteta, dobro bi bilo da se
vaspitačica informiše o:
- sposobnosti komunikacije djeteta sa okolinom
- intelektualnom razvoju
- specifičnostima u motoričkom funkcionisanju
- specifičnostima u senzornom funkcionisanju
- nivou razvoja percepcije
- emocionalnom i socijalnom razvoju
- neurološkim teškoćama (npr. epilepsija) ili nekim
drugim bitnim teškoćama ili bolestima
Važno
- prostor bez stepenica i pragova, ili sa rampama za
ulazak kolica, prilagođen sanitarni čvor,
- sto za rad na kojem se radna ploča može postaviti u
kosi položaj, a omeđena je letvicama da ne klizi
pribor za rad, blok ili sveska;
- stolica na kojoj se dijete može oslanjati i bočno uz
mogućnost njegovog vezivanja radi fiksacije u
najpovoljnijem položaju za rad, a ponekad je
potrebno da ima i dodatak za fiksiranje glave;
- individualno planiranje i programiranje vaspitno-
obrazovnih sadržaja koji, kod istog djeteta za
različita vaspitno-obrazovna područja mogu biti na
različitim nivoima.
Šta je Down sindrom?
• Down sindrom je najčešći genetski poremećaj koji nastaje usled
viška jednog hromozoma ili dijela hromozoma u jezgru svake ćelije
tijela
• Nastaje u trenutku začeća. Zašto, još uvijek se ne zna!
• Hromozomi prenose sve nasledne karakteristike. Na svakom
hromozomu nalaze se hiljade gena u kojima su zapisane sve naše
nasledne osobine. Hromozomi dolaze u paru i u svakoj ćeliji se
nalaze 23 para (46 hromozoma ukupno). U svakom paru jedan
hromozom dolazi od majke, a jedan od oca.
Istorijat
• Osoba sa Down sindromom je oduvjek bilo. Najstarija
svjedočanstva su glinene i kamene figure iz Olmečke
kulture, prije 3000 godina.
• Engleski ljekar John Langdon Down (1828 – 1896), u
svom privatnom sanatorijumu za djecu sa smetnjama u
intelektualnom razvoju, sreo je bar 10% djece koja su
ličila jedno drugom kao braća. Primijetio je da je ova
njihova posebnost (koju je nazvao „mongoloidizmom“),
neobičan biološki fenomen, jer se ne uklapa u sliku
ostale djece sa intelektualnim smetnjama.
Zašto Down sindrom, a ne – Down-ov
sindrom?
• Zato što gospodin Down nije imao ovaj sindrom, nego je
sindrom samo dobio ime po njemu (engleski ljekar John
Langdon Down, 1866. je prvi opisao sindrom)
• Djeca sa Down sindromom su ista kao i druga djeca
samo što im se dogodilo da imaju i neke dodatne
potrebe, koje mogu biti medicinske i edukativne.
• Genetičar Jerome Lejeunea (1926 – 1994), otkrio je
1958.god., da pacijenti sa Down sindromom, imaju jedan
dodatni hromozom na 21.paru.
Karakteristike
• BLAGO KOSE OČI, MALA USTA I NOS, MALA GLAVA,
OKRUGLO LICE, ŠIROK VRAT, KRAĆE RUKE I PRSTI,
KOMPLETNA ANATOMIJA ZAOBLJENA, LIGAMENTI I
MIŠIĆI MEKI;
• LJUPKI SU, KOMUNIKATIVNI I NJEŽNI, IMAJU
POSEBAN ŠARM KOJI JE LAKŠE DIJELITI NEGO
OPISATI...
• IPAK OVO STANJE LIŠAVA DIJETE NAJVREDNIJEG
DARA GENETSKOG NASLEĐA: PUNE SNAGE
RACIONALNE MISLI
OSNOVNI PRINCIPI RANE
INTERVENCIJE
• Sva djeca uče. I djeca sa Down sindromom uče,
ali sporije i zato im treba više puta ponoviti
određenu stimulaciju
• Djecu sa Down sindromom učimo istim
spretnostima i vještinama kao i drugu djecu
• Prve godine života su odlučujuće za učenje
Preporuka u radu
• DA BI DIJETE BILO MOTIVISANO, MORAMO TAKO
FORMULISATI PITANJA, DA ONO MOŽE NA VEĆINU
NJIH TAČNO ODGOVORITI. USPJEH POVEĆAVA
SAMOPOUZDANJE, RAZVIJA POZITIVNU SLIKU O
SEBI, A ZADACI SAMI PO SEBI POSTAJU NAGRADA
HIPERAKTIVNO DIJETE
Svako nemirno dijete nije
hiperaktivno!
• Kada su u pitanju djeca sa ovom teškoćom, u praksi
nailazimo na mnoge nedoumice i nespretne,
preuranjene procjene. Od mnogih vaspitača i
nastavnika možemo čuti da svako radoznalije i
nemirnije dijete »proglašavaju« hiperaktivnim.
• Neadekvatnim vaspitnim mjerama i postupcima kod
ove djece nastaju otpori (negativizam, a nekada i
agresija) .
HIPERAKTIVNOST
• Pokazalo se da je u osnovi ovog poremećaja
nedostatak pažnje, pa je uvedena međunarodna
oznaka AD/HD sindrom (deficit pažnje/hiperaktivni
poremećaj). Djeca iz ove grupe pokazuju brojne
poremećaje vezane za organizaciju i trajanje
pažnje, za perceptivne procese, za intelektualno
funkcionisanje, ispoljavaju poremećaje govora i
komunikacije sa vršnjacima i odraslima.
• U ponašanju djece sa AD/HD sindromom uočava
se impulsivnost, slaba kontrola emocija, niska
tolerancija u konfliktnim situacijama; preosjetljivost,
razdražljivost i promjene raspoloženja
ADHD sindrom
KARAKTERISTIKA
• Rani početak, prije 5-e godine
KLJUČNI SIMPTOMI
• Poremećaj pažnje
• Impulsivnost
• Hiperaktivnost
UČESTALOST
• Od 1 do 10% djece je
hiperaktivno; češće dječaci
Kada kažemo da dijete ima
poremećaj pažnje?
Ako se, tokom 6 mjeseci uočava najmanje 6 od 9 navedenih simptoma:
• ne obraća pažnju na detalje; pravi nemarne greške
• ima problem da održi pažnju na zadatku
• ne sluša kada mu se direktno obraćate
• ne prati uputstva, ne završava zadatak
• ne može da organizuje aktivnost; skače sa jedne na drugu
• izbjegava rad sa mentalnim naporom
• gubi stvari potrebne za zadatke
• lako mu se odvlači pažnja
• zaboravnost i rasijanost u svakodnevnim aktivnostima
Impulsivnost
• Smanjena kontrola impulsa, tj.reakcija, na događaje
koji su nevažni za obavljanje zadatka
• Reagovanje bez razmišljanja o mogućim
posledicama (prelaz preko ulice – opasan, kao i
otvoren prozor, vruća rerna, nož...). Impulsivno
ponašanje može biti motivisano i pukom
znatiželjom, npr. tek toliko da dijete vidi što će se
dogoditi kad se u supu stavi tempera.
• Vrlo često impulsivna djeca imaju teškoća sa
stvaranjem i održavanjem prijateljstava. Upadanje u
riječ, nametanje, govorenje pogrešnih stvari u
pogrešno vrijeme, tapšanje, grljenje ili dodirivanje
drugih bez razloga za to, agresivno rješavanje
sukoba...može dovesti do problema u odnosima s
vršnjacima, pa dijete koje traži i treba prijatelje na
kraju bude odbačeno.
Karakteristična ponašanja
hiperaktivne djece
• bebe: puno plaču, kasno noću traže da jedu, imaju
problem sa snom, često se bude, teško ih je smiriti i
utješiti;
• Iako vrlo često, rano prohodaju, često su nespretnija od
druge djece, puno padaju,
• Na predšk.uzrastu: stalno u pokretu, ne mogu da sjede
mirno, sve diraju, stalno nešto zapitkuju, teže se sama
igraju; loše planiraju i predviđaju posljedice svojih
aktivnosti.
• ponekad se ne pojavljuje strah od odvajanja; nekritična su
u prilaženju nepoznatim osobama; imaju teškoće u
predviđanju posljedica ponašanja, pa su često
neustrašiva i istraju u situacijama koje plaše drugu djecu.
• U predšk. periodu, hiperaktivna djeca su izrazito
nestrpljiva, nikad nisu na svom mjestu, ne slušaju
vaspitačicu, brbljaju dok druga djeca rade u tišini. Često
prekidaju rad u grupi, upadaju u riječ i ometaju druge u
obavljanju zadataka ili aktivnosti.
• Zbog takvog ponašanja vaspitači često hiperaktivnu djecu vide kao
nedisciplinovanu i zločestu.
• Druga djeca ih, u početku vide kao zabavne i zanimljive, međutim,
kada hiperaktivno dijete reaguje impulsivno, fizički ili verbalno
napadne ili povrijedi drugo dijete ili ga omete u igri, i vršnjaci ga
počinju odbacivati.
• Važan pokazatelj - dijete je hiperaktivno svuda, u svakom kontekstu
(kuća, škola, prodavnica, crkva….).
• Česta je i nespretnost
Preporuke za rad sa djetetom sa
ADHD sindromom
• Davati jednostavna i jasna uputstva;
• Zahtjevi treba da budu realni;
• Verbalna uputstva treba, kad god je to moguće, pratiti
slikama, modelima;
• Neophodno je provjeriti da li nas je dijete razumjelo;
• Podsticati dijete da aktivno učestvuje u usvajanju znanja;
• Podstaći dijete da pita i uspostaviti odnos povjerenja sa
djetetom;
• Složenije teme i teža pitanja postavljati na početku
radnog dana, zbog sklonosti zamaranju kod ove djece.
1 de 27

Recomendados

Prez downov por
Prez downovPrez downov
Prez downovbarbara001
658 visualizações17 slides
Down syndrome i autizam povezanost 23.05.2014 por
Down syndrome i autizam povezanost 23.05.2014Down syndrome i autizam povezanost 23.05.2014
Down syndrome i autizam povezanost 23.05.2014Vladimir Trajkovski
2.5K visualizações30 slides
Autizam ili autisticno por
Autizam ili autisticnoAutizam ili autisticno
Autizam ili autisticnoDijana Sulejmanović
1.5K visualizações12 slides
Socio-emocionalni razvoj djeteta por
Socio-emocionalni razvoj djetetaSocio-emocionalni razvoj djeteta
Socio-emocionalni razvoj djetetaObiteljski centar
4.1K visualizações28 slides
Autizam por
AutizamAutizam
Autizamivaivlly
51 visualizações16 slides
Adhd priručnik por
Adhd  priručnikAdhd  priručnik
Adhd priručnikmikirrr
9.5K visualizações46 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Senzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine života por
Senzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine životaSenzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine života
Senzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine životaObiteljski centar
9.7K visualizações26 slides
Kako promijeniti nepoželjna ponašanja por
Kako promijeniti nepoželjna ponašanja Kako promijeniti nepoželjna ponašanja
Kako promijeniti nepoželjna ponašanja Dječji vrtić Medenjak
3.9K visualizações23 slides
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka por
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjakaRazvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjakaDječji vrtić Medenjak
2.1K visualizações16 slides
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života por
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine životaMotorički razvoj djeteta tijekom prve godine života
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine životaObiteljski centar
649 visualizações22 slides
Senzorni razvoj djeteta por
Senzorni razvoj djetetaSenzorni razvoj djeteta
Senzorni razvoj djetetaObiteljski centar
4.7K visualizações17 slides
Razvoj djece jasličke dobi por
Razvoj djece jasličke dobiRazvoj djece jasličke dobi
Razvoj djece jasličke dobiDječji vrtić Medenjak
2.2K visualizações15 slides

Mais procurados(14)

Senzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine života por Obiteljski centar
Senzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine životaSenzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine života
Senzomotorni razvoj djeteta tijekom prve godine života
Obiteljski centar9.7K visualizações
Kako promijeniti nepoželjna ponašanja por Dječji vrtić Medenjak
Kako promijeniti nepoželjna ponašanja Kako promijeniti nepoželjna ponašanja
Kako promijeniti nepoželjna ponašanja
Dječji vrtić Medenjak3.9K visualizações
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka por Dječji vrtić Medenjak
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjakaRazvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Razvoj trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Dječji vrtić Medenjak2.1K visualizações
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života por Obiteljski centar
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine životaMotorički razvoj djeteta tijekom prve godine života
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života
Obiteljski centar649 visualizações
Senzorni razvoj djeteta por Obiteljski centar
Senzorni razvoj djetetaSenzorni razvoj djeteta
Senzorni razvoj djeteta
Obiteljski centar4.7K visualizações
Razvoj govora kod predškolske djece por Dječji vrtić Medenjak
Razvoj govora kod predškolske djeceRazvoj govora kod predškolske djece
Razvoj govora kod predškolske djece
Dječji vrtić Medenjak1.4K visualizações
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života 1 por Obiteljski centar
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života 1Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života 1
Motorički razvoj djeteta tijekom prve godine života 1
Obiteljski centar4.5K visualizações
Pristup učenicima s ADHD-om por Obiteljski centar
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-om
Obiteljski centar5.2K visualizações
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti za roditelje por Obiteljski centar
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti  za roditeljeKako razgovarati s djetetom o spolnosti  za roditelje
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti za roditelje
Obiteljski centar1.3K visualizações
CILJEVI PRILAGOĐAVANJA por tijanappvc popovic
CILJEVI PRILAGOĐAVANJACILJEVI PRILAGOĐAVANJA
CILJEVI PRILAGOĐAVANJA
tijanappvc popovic235 visualizações
Ispravno postupanje s djecom baby handling por Ognjen Eric
Ispravno postupanje s djecom  baby handlingIspravno postupanje s djecom  baby handling
Ispravno postupanje s djecom baby handling
Ognjen Eric10.1K visualizações
tko su ucenici s posebnim potrebama novo (1) por tijanappvc popovic
tko su ucenici s posebnim potrebama novo (1)tko su ucenici s posebnim potrebama novo (1)
tko su ucenici s posebnim potrebama novo (1)
tijanappvc popovic1K visualizações

Destaque

Downov sindrom por
Downov sindromDownov sindrom
Downov sindromMali Studiio
1.1K visualizações7 slides
1 psihologija kao nauka por
1  psihologija kao nauka1  psihologija kao nauka
1 psihologija kao naukanenapavlicic
6.3K visualizações12 slides
Autizam por
AutizamAutizam
AutizamSimonida Vukobrat
5.7K visualizações12 slides
Emocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena Andrić por
Emocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena AndrićEmocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena Andrić
Emocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena Andrićnasaskolatakmicenja
3.9K visualizações14 slides
OSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU por
OSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJUOSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU
OSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJUDu?ko Mihajlovi?
4.1K visualizações14 slides
Emocije dajana por
Emocije dajanaEmocije dajana
Emocije dajanaAnita Kliment
11.8K visualizações23 slides

Destaque(11)

Downov sindrom por Mali Studiio
Downov sindromDownov sindrom
Downov sindrom
Mali Studiio1.1K visualizações
1 psihologija kao nauka por nenapavlicic
1  psihologija kao nauka1  psihologija kao nauka
1 psihologija kao nauka
nenapavlicic6.3K visualizações
Emocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena Andrić por nasaskolatakmicenja
Emocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena AndrićEmocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena Andrić
Emocionalni život adolescenata- Milena Nikolić- Milena Andrić
nasaskolatakmicenja3.9K visualizações
OSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU por Du?ko Mihajlovi?
OSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJUOSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU
OSOBINE LIČNOSTI DECE SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU
Du?ko Mihajlovi?4.1K visualizações
Emocije dajana por Anita Kliment
Emocije dajanaEmocije dajana
Emocije dajana
Anita Kliment11.8K visualizações
Inteligencija por Anita Kliment
InteligencijaInteligencija
Inteligencija
Anita Kliment6.2K visualizações
inteligencija por Anita Kliment
inteligencijainteligencija
inteligencija
Anita Kliment8.4K visualizações
Mišljenje osterman monika ii-1 (1) por Anita Kliment
Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)Mišljenje  osterman monika ii-1 (1)
Mišljenje osterman monika ii-1 (1)
Anita Kliment30.7K visualizações
Slade share por ariadnasorey
Slade shareSlade share
Slade share
ariadnasorey7.5K visualizações
Identifikacija i rad sa darovitom decom por Talenti Centar
Identifikacija i rad sa darovitom decomIdentifikacija i rad sa darovitom decom
Identifikacija i rad sa darovitom decom
Talenti Centar45.8K visualizações

Similar a Razvojne smetnje za učesnike

RADNO MJESTO DEFEKTOLOGA por
RADNO MJESTO DEFEKTOLOGARADNO MJESTO DEFEKTOLOGA
RADNO MJESTO DEFEKTOLOGAtijanappvc popovic
1.1K visualizações16 slides
gabriela grubisic por
gabriela grubisicgabriela grubisic
gabriela grubisicpetraognjenovic
228 visualizações18 slides
Prilagodba na vrtić por
Prilagodba na vrtićPrilagodba na vrtić
Prilagodba na vrtićDječji vrtić Medenjak
891 visualizações11 slides
Who are the children with special needs ? por
Who are the children with special needs ? Who are the children with special needs ?
Who are the children with special needs ? tijanappvc popovic
220 visualizações31 slides
Pristup učenicima s ADHD-om por
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-omObiteljski centar
3.4K visualizações37 slides
Najčešće roditeljske zablude por
Najčešće roditeljske zabludeNajčešće roditeljske zablude
Najčešće roditeljske zabludeDubravka Granulić
404 visualizações38 slides

Similar a Razvojne smetnje za učesnike(20)

RADNO MJESTO DEFEKTOLOGA por tijanappvc popovic
RADNO MJESTO DEFEKTOLOGARADNO MJESTO DEFEKTOLOGA
RADNO MJESTO DEFEKTOLOGA
tijanappvc popovic1.1K visualizações
gabriela grubisic por petraognjenovic
gabriela grubisicgabriela grubisic
gabriela grubisic
petraognjenovic228 visualizações
Who are the children with special needs ? por tijanappvc popovic
Who are the children with special needs ? Who are the children with special needs ?
Who are the children with special needs ?
tijanappvc popovic220 visualizações
Pristup učenicima s ADHD-om por Obiteljski centar
Pristup učenicima s ADHD-omPristup učenicima s ADHD-om
Pristup učenicima s ADHD-om
Obiteljski centar3.4K visualizações
Najčešće roditeljske zablude por Dubravka Granulić
Najčešće roditeljske zabludeNajčešće roditeljske zablude
Najčešće roditeljske zablude
Dubravka Granulić404 visualizações
KOMUNIKACIJA-SA-STARIM-LJUDIMA.ppt por Adela Bahto
KOMUNIKACIJA-SA-STARIM-LJUDIMA.pptKOMUNIKACIJA-SA-STARIM-LJUDIMA.ppt
KOMUNIKACIJA-SA-STARIM-LJUDIMA.ppt
Adela Bahto21 visualizações
MR aut por petraognjenovic
MR autMR aut
MR aut
petraognjenovic157 visualizações
Spavanje i djeca školske dobi por Ines Falak
Spavanje i djeca školske dobiSpavanje i djeca školske dobi
Spavanje i djeca školske dobi
Ines Falak904 visualizações
Kako razgovaram sa svojim djetetom por Obiteljski centar
Kako razgovaram sa svojim djetetomKako razgovaram sa svojim djetetom
Kako razgovaram sa svojim djetetom
Obiteljski centar2.4K visualizações
Uspješne osobe s autizmom.pptx por andreja marcetić
Uspješne osobe s autizmom.pptxUspješne osobe s autizmom.pptx
Uspješne osobe s autizmom.pptx
andreja marcetić25 visualizações
1 - 2- 3 - Učinkovita disciplina por Ines Falak
1 - 2- 3 - Učinkovita disciplina1 - 2- 3 - Učinkovita disciplina
1 - 2- 3 - Učinkovita disciplina
Ines Falak6.2K visualizações
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.) por Ines Falak
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
POSTUPCI RODITELJA – KAD DIJETE IMA TEŠKOĆE U ČITANJU (2.)
Ines Falak20.9K visualizações
prezentacija biro roditelji (1).pptx por IsmarHukic2
prezentacija biro roditelji (1).pptxprezentacija biro roditelji (1).pptx
prezentacija biro roditelji (1).pptx
IsmarHukic281 visualizações
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt por Ivana Milic
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
17.10.2022. Komunikacija sa učesnicima i rješavanje konfliktnih situacija.ppt
Ivana Milic175 visualizações
Polazak u prvi razred osnovne škole por Ines Falak
Polazak u prvi razred osnovne školePolazak u prvi razred osnovne škole
Polazak u prvi razred osnovne škole
Ines Falak11.3K visualizações

Mais de prnsosmilanvukotic

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica por
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaprnsosmilanvukotic
312 visualizações21 slides
Zeleni paket prirucnik za nastavnike por
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeprnsosmilanvukotic
2.7K visualizações225 slides
Pu podgorica por
Pu podgoricaPu podgorica
Pu podgoricaprnsosmilanvukotic
675 visualizações35 slides
Ibse por
IbseIbse
Ibseprnsosmilanvukotic
267 visualizações59 slides
5 e lesson plan format por
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan formatprnsosmilanvukotic
27.3K visualizações26 slides
Rjesenje konflikta por
Rjesenje konfliktaRjesenje konflikta
Rjesenje konfliktaprnsosmilanvukotic
641 visualizações6 slides

Mais de prnsosmilanvukotic(10)

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica por prnsosmilanvukotic
Savjetovanje 29.10.2014. podgoricaSavjetovanje 29.10.2014. podgorica
Savjetovanje 29.10.2014. podgorica
prnsosmilanvukotic312 visualizações
Zeleni paket prirucnik za nastavnike por prnsosmilanvukotic
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
prnsosmilanvukotic2.7K visualizações
5 e lesson plan format por prnsosmilanvukotic
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan format
prnsosmilanvukotic27.3K visualizações
Rjesenje konflikta por prnsosmilanvukotic
Rjesenje konfliktaRjesenje konflikta
Rjesenje konflikta
prnsosmilanvukotic641 visualizações
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda por prnsosmilanvukotic
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaAktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
prnsosmilanvukotic174 visualizações
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali por prnsosmilanvukotic
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
prnsosmilanvukotic1.7K visualizações
Preduzetnicko ucenje por prnsosmilanvukotic
Preduzetnicko ucenjePreduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenje
prnsosmilanvukotic1.1K visualizações
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak por prnsosmilanvukotic
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
prnsosmilanvukotic253 visualizações

Razvojne smetnje za učesnike

 • 1. A U T I Z A M
 • 2. Kako prepoznati znake autizma? Važno je uočiti: • kako dijete komunicira sa vaspitačima i drugom djecom? • pokazuje li interesovanje za ljude? • prati li i imitira ono što drugi rade? • koliko razumije jezik? • može li sarađivati u jednostavnim igrama? • čime se i kako samostalno igra? • kako dijete uči? u kojim domenima uči brže, a u kojima je sporije?
 • 3. Najčešće je uočljivo da: • komuniciraju pretežno kad im nešto treba, a rjeđe da bi usmjerila pažnju odraslih na nešto što im je zanimljivo, odnosno da bi podijelila neko socijalno iskustvo • slabije razumiju što im se govori, • teško im je “uhvatiti pogled“; kontakt očima ne upotrebljavaju u komunikacijske svrhe, • igra im je često stereotipna, otežano sarađuju, ponekad sve rade sama i u manjoj mjeri uključuju druge osobe u svoje aktivnosti. • nešto kasnije, kada počnu govoriti, može biti upadljivo to da govore bez jasne funkcije, često izgovarajući napamet upamćene fraze ili čak i cijele dijaloge (npr. odomke iz crtanog filma ili reklame). • djeca s Aspergerovim sindromom (visokofunkcionalnim autizmom) imaju specifična, jaka interesovanja, neki od njih su kao male enciklopedije, znaju napamet sve glavne gradove, sve vrste ptica, sve nazive instrumenata i sl.
 • 4. Što može biti znak za uzbunu? Često se autizam pojavljuje već u prvim mjesecima života, a rjeđe između druge i treće godine. Dijete sa autizmom:  nije zainteresovano za okolinu  vidi, ali mu je pogled prazan; čuje, ali je ravnodušno prema zvukovima  kada ga uzmemo u naručje, ono ne reaguje, ostaje ukočeno ili mlitavo  ne smiješi se, osim samom sebi  tepa, ali ne odgovara na majčine riječi Djetetu sa autizmom:  su poremećeni i hranjenje i san
 • 5. Dijete sa autizmom:  teško komunicira i ima govorne smetnje; neka djeca uopšte ne govore.  da bi izrazilo što želi, viče i ljuti se, postaje agresivno prema drugima, ali i prema sebi: grize samo sebe i tuče se po glavi.  Govor kojim se služi nije jezik komunikacije. Što je govor razvijeniji, to su veći izgledi za napredak djeteta; probleme u komunikaciji prati razdražljivost i slaba koncentracija;  izgleda kao da je dijete gluvo, ali ono čuje (npr. šuštanje lišća ili papira) Pojedinačno, navedeni poremećaji nisu karakteristični za autizam, ali nekoliko njih zajedno, znak su za uzbunu. Djeca sa senzornim oštećenjima imaju ponašanje slično autizmu, ali kada se da odgovarajuća terapija i rehabilitacija, ponašanje se mijenja (za razliku od autizma).
 • 6. Kako pomoći djetetu sa autizmom?  Najbolji je tretman prilagođen konkretnom djetetu.  Uvijek je potrebno podsticati razvoj djeteta, njegovu samostalnost i socijalizaciju, a slabiti negativne oblike ponašanja (agresiju, stereotipije, autoagresije)  Što se ranije prepozna autistični poremećaj i dijete uključi u odgovarajuću stručnu rehabilitaciju, to su šanse veće.  Roditeljima djeteta sa autizmom potrebno je mnogo snage i upornosti da upoznaju svoje dijete i prihvate ga onakvog kakvo ono jeste. Često se porodica izoluje od društvenog okruženja, koje ne prihvata dijete sa autizmom. Dijete sa autizmom traži brigu i pomoć gotovo 24 sata dnevno, uz stalno otklanjanje kriznih stanja. Rješenje nije u zatvaranju u krugu porodice. Bez stručnog rada u odgovarajućim uslovima, ne može se pomoći ni djetetu ni porodici.
 • 7. Cerebralna paraliza • Cerebrum – mozak • Paraliza – poremećaj pokreta i položaja Neprogresivni poremećaji pokreta i položaja tijela, nastali oštećenjem ili nezrelošću mozga
 • 8. • Cerebralna paraliza je stanje koje nastaje nakon oštećenja mozga kod novorođenčeta. Oštećenje nastaje prije, za vrijeme ili nakon porođaja. Oštećenje može biti različitog intenziteta i na različitim lokacijama u mozgu, a zavisno od lokacije, javljaju se i simptomi. Ako je npr.zahvaćen dio frontalnog korteksa koji je zadužen za funkciju ruke, doći će do pareze ruke. • Zavisno od položaja i ozbiljnosti povrede mozga koja uzrokuje djetetove teškoće pri kretanju, ona može uzrokovati i druge probleme – teškoće u razvoju, epileptične napade, teškoće u govoru, teškoće u učenju, probleme sluha ili vida
 • 9. Postoji više tipova cerebralne paralize: 1.Spastična cerebralna paraliza (70% djece): • spastičnost sva četiri ekstremiteta (kvadriplegija), • samo dva ekstremiteta (spastična diplegija), • spastična hemiplegija (zahvaćena lijeva ili desna strana tijela) 2. Ekstrapiramidalna CP Karakterišu je nevoljni pokreti, poremećaj ravnoteže, poremećaj tonusa mišića... 3.Mješovita CP Inteligencija kod djece sa CP je, vrlo često smanjena. Ipak, kod jednog broja djece inteligencija je sasvim normalna, uprkos vidljivom motornom deficitu
 • 10. Tretman • Ljekovi za liječenje CP ne postoje. Postoje ljekovi koji olakšavaju bol ili disanje kod osoba s CP (simptomatsko liječenje) • Najvažniji oblik liječenja predstavlja vježbanje kojim se dijete privikava na što prirodniji položaj tijela pri svakodnevnim kretnjama. • fizikalni terapeut, radni terapeut i logoped, trude se da poboljšaju djetetov posturalni tonus, pokrete i govor • djelotvornost fizikalnog tretmana zavisi od oštećenja mozga i od postojanja drugih oštećenja, kao što su malformacije i defekti čula, epilepsija i drugo, kao i od samog tretmana tj. vremena kada je počeo, koliko je ciljan i kojim se intenzitetom realizuje
 • 11. Dijete sa cerebralnom paralizom kreće u vrtić/školu Prije dolaska djeteta, dobro bi bilo da se vaspitačica informiše o: - sposobnosti komunikacije djeteta sa okolinom - intelektualnom razvoju - specifičnostima u motoričkom funkcionisanju - specifičnostima u senzornom funkcionisanju - nivou razvoja percepcije - emocionalnom i socijalnom razvoju - neurološkim teškoćama (npr. epilepsija) ili nekim drugim bitnim teškoćama ili bolestima
 • 12. Važno - prostor bez stepenica i pragova, ili sa rampama za ulazak kolica, prilagođen sanitarni čvor, - sto za rad na kojem se radna ploča može postaviti u kosi položaj, a omeđena je letvicama da ne klizi pribor za rad, blok ili sveska; - stolica na kojoj se dijete može oslanjati i bočno uz mogućnost njegovog vezivanja radi fiksacije u najpovoljnijem položaju za rad, a ponekad je potrebno da ima i dodatak za fiksiranje glave; - individualno planiranje i programiranje vaspitno- obrazovnih sadržaja koji, kod istog djeteta za različita vaspitno-obrazovna područja mogu biti na različitim nivoima.
 • 13. Šta je Down sindrom? • Down sindrom je najčešći genetski poremećaj koji nastaje usled viška jednog hromozoma ili dijela hromozoma u jezgru svake ćelije tijela • Nastaje u trenutku začeća. Zašto, još uvijek se ne zna! • Hromozomi prenose sve nasledne karakteristike. Na svakom hromozomu nalaze se hiljade gena u kojima su zapisane sve naše nasledne osobine. Hromozomi dolaze u paru i u svakoj ćeliji se nalaze 23 para (46 hromozoma ukupno). U svakom paru jedan hromozom dolazi od majke, a jedan od oca.
 • 14. Istorijat • Osoba sa Down sindromom je oduvjek bilo. Najstarija svjedočanstva su glinene i kamene figure iz Olmečke kulture, prije 3000 godina. • Engleski ljekar John Langdon Down (1828 – 1896), u svom privatnom sanatorijumu za djecu sa smetnjama u intelektualnom razvoju, sreo je bar 10% djece koja su ličila jedno drugom kao braća. Primijetio je da je ova njihova posebnost (koju je nazvao „mongoloidizmom“), neobičan biološki fenomen, jer se ne uklapa u sliku ostale djece sa intelektualnim smetnjama.
 • 15. Zašto Down sindrom, a ne – Down-ov sindrom? • Zato što gospodin Down nije imao ovaj sindrom, nego je sindrom samo dobio ime po njemu (engleski ljekar John Langdon Down, 1866. je prvi opisao sindrom) • Djeca sa Down sindromom su ista kao i druga djeca samo što im se dogodilo da imaju i neke dodatne potrebe, koje mogu biti medicinske i edukativne. • Genetičar Jerome Lejeunea (1926 – 1994), otkrio je 1958.god., da pacijenti sa Down sindromom, imaju jedan dodatni hromozom na 21.paru.
 • 16. Karakteristike • BLAGO KOSE OČI, MALA USTA I NOS, MALA GLAVA, OKRUGLO LICE, ŠIROK VRAT, KRAĆE RUKE I PRSTI, KOMPLETNA ANATOMIJA ZAOBLJENA, LIGAMENTI I MIŠIĆI MEKI; • LJUPKI SU, KOMUNIKATIVNI I NJEŽNI, IMAJU POSEBAN ŠARM KOJI JE LAKŠE DIJELITI NEGO OPISATI... • IPAK OVO STANJE LIŠAVA DIJETE NAJVREDNIJEG DARA GENETSKOG NASLEĐA: PUNE SNAGE RACIONALNE MISLI
 • 17. OSNOVNI PRINCIPI RANE INTERVENCIJE • Sva djeca uče. I djeca sa Down sindromom uče, ali sporije i zato im treba više puta ponoviti određenu stimulaciju • Djecu sa Down sindromom učimo istim spretnostima i vještinama kao i drugu djecu • Prve godine života su odlučujuće za učenje
 • 18. Preporuka u radu • DA BI DIJETE BILO MOTIVISANO, MORAMO TAKO FORMULISATI PITANJA, DA ONO MOŽE NA VEĆINU NJIH TAČNO ODGOVORITI. USPJEH POVEĆAVA SAMOPOUZDANJE, RAZVIJA POZITIVNU SLIKU O SEBI, A ZADACI SAMI PO SEBI POSTAJU NAGRADA
 • 20. Svako nemirno dijete nije hiperaktivno! • Kada su u pitanju djeca sa ovom teškoćom, u praksi nailazimo na mnoge nedoumice i nespretne, preuranjene procjene. Od mnogih vaspitača i nastavnika možemo čuti da svako radoznalije i nemirnije dijete »proglašavaju« hiperaktivnim. • Neadekvatnim vaspitnim mjerama i postupcima kod ove djece nastaju otpori (negativizam, a nekada i agresija) .
 • 21. HIPERAKTIVNOST • Pokazalo se da je u osnovi ovog poremećaja nedostatak pažnje, pa je uvedena međunarodna oznaka AD/HD sindrom (deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj). Djeca iz ove grupe pokazuju brojne poremećaje vezane za organizaciju i trajanje pažnje, za perceptivne procese, za intelektualno funkcionisanje, ispoljavaju poremećaje govora i komunikacije sa vršnjacima i odraslima. • U ponašanju djece sa AD/HD sindromom uočava se impulsivnost, slaba kontrola emocija, niska tolerancija u konfliktnim situacijama; preosjetljivost, razdražljivost i promjene raspoloženja
 • 22. ADHD sindrom KARAKTERISTIKA • Rani početak, prije 5-e godine KLJUČNI SIMPTOMI • Poremećaj pažnje • Impulsivnost • Hiperaktivnost UČESTALOST • Od 1 do 10% djece je hiperaktivno; češće dječaci
 • 23. Kada kažemo da dijete ima poremećaj pažnje? Ako se, tokom 6 mjeseci uočava najmanje 6 od 9 navedenih simptoma: • ne obraća pažnju na detalje; pravi nemarne greške • ima problem da održi pažnju na zadatku • ne sluša kada mu se direktno obraćate • ne prati uputstva, ne završava zadatak • ne može da organizuje aktivnost; skače sa jedne na drugu • izbjegava rad sa mentalnim naporom • gubi stvari potrebne za zadatke • lako mu se odvlači pažnja • zaboravnost i rasijanost u svakodnevnim aktivnostima
 • 24. Impulsivnost • Smanjena kontrola impulsa, tj.reakcija, na događaje koji su nevažni za obavljanje zadatka • Reagovanje bez razmišljanja o mogućim posledicama (prelaz preko ulice – opasan, kao i otvoren prozor, vruća rerna, nož...). Impulsivno ponašanje može biti motivisano i pukom znatiželjom, npr. tek toliko da dijete vidi što će se dogoditi kad se u supu stavi tempera. • Vrlo često impulsivna djeca imaju teškoća sa stvaranjem i održavanjem prijateljstava. Upadanje u riječ, nametanje, govorenje pogrešnih stvari u pogrešno vrijeme, tapšanje, grljenje ili dodirivanje drugih bez razloga za to, agresivno rješavanje sukoba...može dovesti do problema u odnosima s vršnjacima, pa dijete koje traži i treba prijatelje na kraju bude odbačeno.
 • 25. Karakteristična ponašanja hiperaktivne djece • bebe: puno plaču, kasno noću traže da jedu, imaju problem sa snom, često se bude, teško ih je smiriti i utješiti; • Iako vrlo često, rano prohodaju, često su nespretnija od druge djece, puno padaju, • Na predšk.uzrastu: stalno u pokretu, ne mogu da sjede mirno, sve diraju, stalno nešto zapitkuju, teže se sama igraju; loše planiraju i predviđaju posljedice svojih aktivnosti. • ponekad se ne pojavljuje strah od odvajanja; nekritična su u prilaženju nepoznatim osobama; imaju teškoće u predviđanju posljedica ponašanja, pa su često neustrašiva i istraju u situacijama koje plaše drugu djecu. • U predšk. periodu, hiperaktivna djeca su izrazito nestrpljiva, nikad nisu na svom mjestu, ne slušaju vaspitačicu, brbljaju dok druga djeca rade u tišini. Često prekidaju rad u grupi, upadaju u riječ i ometaju druge u obavljanju zadataka ili aktivnosti.
 • 26. • Zbog takvog ponašanja vaspitači često hiperaktivnu djecu vide kao nedisciplinovanu i zločestu. • Druga djeca ih, u početku vide kao zabavne i zanimljive, međutim, kada hiperaktivno dijete reaguje impulsivno, fizički ili verbalno napadne ili povrijedi drugo dijete ili ga omete u igri, i vršnjaci ga počinju odbacivati. • Važan pokazatelj - dijete je hiperaktivno svuda, u svakom kontekstu (kuća, škola, prodavnica, crkva….). • Česta je i nespretnost
 • 27. Preporuke za rad sa djetetom sa ADHD sindromom • Davati jednostavna i jasna uputstva; • Zahtjevi treba da budu realni; • Verbalna uputstva treba, kad god je to moguće, pratiti slikama, modelima; • Neophodno je provjeriti da li nas je dijete razumjelo; • Podsticati dijete da aktivno učestvuje u usvajanju znanja; • Podstaći dijete da pita i uspostaviti odnos povjerenja sa djetetom; • Složenije teme i teža pitanja postavljati na početku radnog dana, zbog sklonosti zamaranju kod ove djece.