ปกป้องพระพุทธศาสนา

!
-
- 3 940
-
- .
( )
* 91www.samyaek.com
/ 1
( )
1 4,000
1 210,240
4,000 840,960,000
**โยมที่ร่วมทาผิดกับพระภิกษุเพราะถวายของที่ผิดวินัย ก็มีโทษต้องตกนรกขุมเดียวกับพระภิกษุ แต่จะได้รับโทษเบากว่า** ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเองเถิด
เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทาตาม เพียงแต่นาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย
เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักสงฆ์ป่าสามแยก ต.วังกวาง อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com)
พระภิกษุและสามเณร ที่รับเงิน รับทอง
บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎก
ชุด 91 เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม 3
(ปกสีแดง หน้า 887 / ปกสีน้าเงิน หน้า 940)
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
เป็นผู้ทาผิดพระวินัยบัญญัติและกฎหมายอาญา
อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ 1 ตัว
ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ
คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้
เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีของมนุษย์
ก ก F www.samyaek.com
๑
F F F ก ( ) F F F กF ก F ( )
F ( F ) F F F F
กF ก F ก ( ) ก กF
F F F F F ก F F ˂ F ˁ F
ก Fก F F ก F F F F ก
F F F F ก ก
กF ˆ F F ก ก F
F F ก F F F F
F ( ) ˈ F F F กF ก ( )
... . F กก . . F กก ( F ) .
. F กก . . F กก ก .
F ก ก ก ? F ?
F F ก ʽ ก ก F .
ก ... F F ( ก ก )
F F F F
ก ก ...ก F F ( )
F F F F
ก F ก F F ? F ˈ F ( )
F F F F
ก ก F www.samyaek.com
๒
. F กก ( ) . . F กก ก .
. F กก กF ก . . F กก F F .
. F กก F .
. F กก ก ก ( ก F ก) ก F.
. F กก ก
. ก F กก F ( ก ) F F
F F ก ( ) F F F F
( ) ˂ F ˈ F ˆ
ก ก F ก F ก
F ก ˁ
ก F ˈ ก F ก ˈ ก ก ˈ
ˈ F F ก F ˈ ˈ ˈ ˁ ˈ ก
ก ˈ ก ˈ ก ˈ ˈ กก ก ˈ
F F F ก ˈ ก .
.... . ก F กก F F F F F
ก F F F F F
ก F F ก F ก F ก F F F ก F ก F ก F F
F F F F F F F ก F F F F F F F
F F F F F ˈ ก ก ˈ ˈ F
F F F F F F F ก ˈ
ก .
. ก F กก F F F F F
ก F F F F
( )
F F F F
ก ก F www.samyaek.com
๓
กF F F F ˂ ก F ก Fก ˈ F
ก ˈ ก ก F F F
ก F F F F กF
F ก ˂ ก F ก ก
F F ก ˈ ก .
F F F F ก F ( ˆ ) F F ก F F
F Fก F F F F ก F กF ก ( F
F ก ) Fก F F F
กF F F กF ก F
ก F ก F
ก กF F ก กF F Fก
( F ) F ก กF F ก F กF F F F F
F ก F ก F ก
ก F F F F F ก F F F F ก F F F F ก
ก ก F F ก F Fก F F
.
กF ก ก ก F F F ก
กF ก F F F F F ก F ก
ก F F ก F ก F ก
ก - F F ก ก F ( F ก )
F F F F
ก ก F ( )
F F F F
ก ก F www.samyaek.com
๔
F ก ก ก
กF ก ก ก ก ก ก ก
ˈ ก F ก กF ก F ก ก ˈ ก ˈ F
F ก F F F ˈ F F ก
F ก F F กF ˈ ก ก F กF
F .
F F ก ก ก ก F F ก
F F ˆˉ ก ก F F ก ก
ก ก ก ก. F F ก ก
F ก . ก ( ) ˆก ˁก
F F กก ก ก.
F ก F ก F F
( ) ก ก Fก F F Fก F ก F
F F F F ก F ก ก
ก Fก ( F ) F F F F F F F F ก
F ก F ก F F F ก F F ก F
F ก F ก F F F ก F ˆ ก F
F F กF ก .
F ก F ก ก F ก ( )
F F F F
... ก F ( ก F)
F F F F
ก ก F www.samyaek.com
๕
ก ก ก F ก F F F ก
ก F กF ก F F ก F F ก ก
ก F F (ก ก F) F F ก F F ก (ก
F) ก (ก ) F F กก F F F F F F
F F ก ก F F ก F F F
F ก ก F กก F F F ˈ F F กก F ก ก
ก ก ก F F F F F F ก F ก
ก F กก F F F ก ก ก F F
ก F .
ก F F F F ก F ˈ F ? ก
ˈ F ก ( ก ก ) F F ก ก ก ʽ F
ˈ F ( ) F ˈ F ˈ F F ˈ ˈ F
ʾ ก ก ( F ก ) F ก F F F F ก F
F ก F F F F F F F
ก F F F F F F F ก ( F F ) F
ก
F ... F F ก F ( ก ก )
F F F F
ˈ ก ( )
F F F F
ก F
F F F F
ก ก F www.samyaek.com
๖
F F ก ก ( F ) F F กF
F F F F F . ก กก F
ก F F ( ก .) F ʾ
ก ก F F . ก ก F F F
F " ก F ก ก F F ( ก ) ˈ ก F
F F F F F F F F F ก "
ก F ก F F F
ก ก ก F F F F F ˈ ก ก
( F ) ˈ ก F .
กF ˈ F F
F F F ก F ก ก F ก F ก
ก F ˈ F กFก F ก F F F ก F F .
กF F F ˈ F F
F ก F F F F ก ˆ F ก
F ก ก .
กF F ˈ F
F ก F F ˈ F F F F ก F ˈ F F
F F F .
ก ก F F ( ก )
F F F F
F ก ก F ก F ( ก )
F F F F
ก ก F www.samyaek.com
๗
กF F ˈ F ก F
F ก F ˆ F F ˈ ก F F F F ˈ F
F F ก F ก F F ก ˈ ( ก ) .
กF ก ก F ˈ F ˈ F
F ก F กFก F F F ก F
F ก ก F F F F (ก F) .
กF F ( F ) F ˈ ก F
F ก ก (ก ก ก ) ก F F ก ( ) ก F
F ก ( ) ก F F ˈ F F ʽ ( F F )
F F ( ˈ กF ก F ) .
ก F F F F F Fก F F F
F F F ก ( ) F F F F F
ก F ?. F F F F F F F ก
F F F F ก F F F F ˈ ก
ก F
ก ( ) ก ก F F F.
ก ก F F ก ˈ F ( ก )
F F F F
1 de 9

Recomendados

กลุ่มที่ 6การตั้งค่า Wordpress por
กลุ่มที่ 6การตั้งค่า Wordpressกลุ่มที่ 6การตั้งค่า Wordpress
กลุ่มที่ 6การตั้งค่า Wordpressเขมิกา กุลาศรี
246 visualizações5 slides
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่ por
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่Nattapon
343 visualizações7 slides
การตั้งค่า Wordpress por
การตั้งค่า Wordpressการตั้งค่า Wordpress
การตั้งค่า WordpressNattapon
352 visualizações5 slides
Teacher award social media por
Teacher award social media Teacher award social media
Teacher award social media PKT
476 visualizações3 slides
สื่อไทยสระ อุ por
สื่อไทยสระ อุสื่อไทยสระ อุ
สื่อไทยสระ อุปัทมาพร แก้วทองเมือง
316 visualizações7 slides
ครูไทยหัวใจไอที por
ครูไทยหัวใจไอทีครูไทยหัวใจไอที
ครูไทยหัวใจไอทีNattapon
297 visualizações22 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

P45151841140 por
P45151841140P45151841140
P45151841140teera11
277 visualizações40 slides
E mail.hotmail por
E mail.hotmailE mail.hotmail
E mail.hotmailNirut Uthatip
592 visualizações10 slides
pankanson por
pankansonpankanson
pankansonrorsuelee
278 visualizações21 slides
Wedding album maker gold por
Wedding album maker goldWedding album maker gold
Wedding album maker goldNirut Uthatip
878 visualizações9 slides
แผนการสอน por
แผนการสอนแผนการสอน
แผนการสอนrorsuelee
11.3K visualizações27 slides
Work1 por
Work1Work1
Work1peetty
153 visualizações2 slides

Mais procurados(18)

P45151841140 por teera11
P45151841140P45151841140
P45151841140
teera11277 visualizações
E mail.hotmail por Nirut Uthatip
E mail.hotmailE mail.hotmail
E mail.hotmail
Nirut Uthatip592 visualizações
pankanson por rorsuelee
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
Wedding album maker gold por Nirut Uthatip
Wedding album maker goldWedding album maker gold
Wedding album maker gold
Nirut Uthatip878 visualizações
แผนการสอน por rorsuelee
แผนการสอนแผนการสอน
แผนการสอน
rorsuelee11.3K visualizações
Work1 por peetty
Work1Work1
Work1
peetty153 visualizações
นวัตกรรมป2ไทย por numnamons
นวัตกรรมป2ไทยนวัตกรรมป2ไทย
นวัตกรรมป2ไทย
numnamons298 visualizações
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide] por Nattapon
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]
Nattapon395 visualizações
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon... por kulachai
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
The Study of Breast Screening Knowledge, Attitude and Inquiring Behavior amon...
kulachai320 visualizações
Namo web editor1 por Nirut Uthatip
Namo web editor1Namo web editor1
Namo web editor1
Nirut Uthatip402 visualizações
อิสลามศาสน์ดารุสสลาม por abdulkorday
อิสลามศาสน์ดารุสสลามอิสลามศาสน์ดารุสสลาม
อิสลามศาสน์ดารุสสลาม
abdulkorday378 visualizações
ใบงานที่ 1 por peetty
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
peetty149 visualizações
Desktop author6 por Nirut Uthatip
Desktop author6Desktop author6
Desktop author6
Nirut Uthatip860 visualizações
Work1 por peetty
Work1Work1
Work1
peetty94 visualizações
Desktop author2 por Nirut Uthatip
Desktop author2Desktop author2
Desktop author2
Nirut Uthatip16.4K visualizações
The approach of connectivism in blended learning with social media por kulachai
The approach of connectivism in blended learning with social mediaThe approach of connectivism in blended learning with social media
The approach of connectivism in blended learning with social media
kulachai520 visualizações
ใบความรู้ที่ 8 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8
rorsuelee497 visualizações
Desktop author3 por Nirut Uthatip
Desktop author3Desktop author3
Desktop author3
Nirut Uthatip2K visualizações

Similar a ปกป้องพระพุทธศาสนา

ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopNattakorn Sunkdon
4.1K visualizações27 slides
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopBobin tanboriBUnphum
237 visualizações27 slides
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน por
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชนบทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชนfreelance
432 visualizações135 slides
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)Review Wlp
1.5K visualizações17 slides

Similar a ปกป้องพระพุทธศาสนา(20)

ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
Nattakorn Sunkdon4.1K visualizações
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por Bobin tanboriBUnphum
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
Bobin tanboriBUnphum237 visualizações
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน por freelance
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชนบทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
freelance432 visualizações
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por Review Wlp
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
Review Wlp1.5K visualizações
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por Supitcha Promsampan
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
Supitcha Promsampan760 visualizações
Thai53 por IRainy Cx'cx
Thai53Thai53
Thai53
IRainy Cx'cx353 visualizações
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por viewil
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
viewil13.6K visualizações
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por Nattichat Thonton
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
Nattichat Thonton259 visualizações
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552) por Wisaruta
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
Wisaruta397 visualizações
แผนกลยุทธ์ por rorsuelee
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
rorsuelee651 visualizações
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู por Chanti Choolkonghor
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครูชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู
Chanti Choolkonghor605 visualizações
อินเตอร์เนตไร้พรมแดน por peter dontoom
อินเตอร์เนตไร้พรมแดนอินเตอร์เนตไร้พรมแดน
อินเตอร์เนตไร้พรมแดน
peter dontoom1K visualizações
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_ por Yaowapha Khankhang
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_ต วอย างการศ_กษารายกรณ_
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_
Yaowapha Khankhang161 visualizações
นวัตกรรมป2ไทย por numnamons
นวัตกรรมป2ไทยนวัตกรรมป2ไทย
นวัตกรรมป2ไทย
numnamons169 visualizações
Full por Nirut Uthatip
FullFull
Full
Nirut Uthatip2K visualizações

ปกป้องพระพุทธศาสนา

  • 1. ! - - 3 940 - - . ( ) * 91www.samyaek.com / 1 ( ) 1 4,000 1 210,240 4,000 840,960,000
  • 2. **โยมที่ร่วมทาผิดกับพระภิกษุเพราะถวายของที่ผิดวินัย ก็มีโทษต้องตกนรกขุมเดียวกับพระภิกษุ แต่จะได้รับโทษเบากว่า** ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ขอจงพิจารณาเอาเองเถิด เพราะไม่บังคับให้ใครมาเชื่อหรือทาตาม เพียงแต่นาคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผย เพื่อให้ชาวพุทธปฏิบัติได้ถูกต้องตามคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักสงฆ์ป่าสามแยก ต.วังกวาง อ.น้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ (www.samyaek.com) พระภิกษุและสามเณร ที่รับเงิน รับทอง บัญญัติของพระพุทธเจ้า จากพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ของมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม 3 (ปกสีแดง หน้า 887 / ปกสีน้าเงิน หน้า 940) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นปีที่ 47 ในรัชกาลปัจจุบัน พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 เป็นผู้ทาผิดพระวินัยบัญญัติและกฎหมายอาญา อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ 1 ตัว ต้องตกโรรุวนรก 1 ชั่วอายุ คือ 4,000 ปีของนรกขุมนี้ เท่ากับ 840,960,000 ล้านปีของมนุษย์
  • 3. ก ก F www.samyaek.com ๑ F F F ก ( ) F F F กF ก F ( ) F ( F ) F F F F กF ก F ก ( ) ก กF F F F F F ก F F ˂ F ˁ F ก Fก F F ก F F F F ก F F F F ก ก กF ˆ F F ก ก F F F ก F F F F F ( ) ˈ F F F กF ก ( ) ... . F กก . . F กก ( F ) . . F กก . . F กก ก . F ก ก ก ? F ? F F ก ʽ ก ก F . ก ... F F ( ก ก ) F F F F ก ก ...ก F F ( ) F F F F ก F ก F F ? F ˈ F ( ) F F F F
  • 4. ก ก F www.samyaek.com ๒ . F กก ( ) . . F กก ก . . F กก กF ก . . F กก F F . . F กก F . . F กก ก ก ( ก F ก) ก F. . F กก ก . ก F กก F ( ก ) F F F F ก ( ) F F F F ( ) ˂ F ˈ F ˆ ก ก F ก F ก F ก ˁ ก F ˈ ก F ก ˈ ก ก ˈ ˈ F F ก F ˈ ˈ ˈ ˁ ˈ ก ก ˈ ก ˈ ก ˈ ˈ กก ก ˈ F F F ก ˈ ก . .... . ก F กก F F F F F ก F F F F F ก F F ก F ก F ก F F F ก F ก F ก F F F F F F F F F ก F F F F F F F F F F F F ˈ ก ก ˈ ˈ F F F F F F F F ก ˈ ก . . ก F กก F F F F F ก F F F F ( ) F F F F
  • 5. ก ก F www.samyaek.com ๓ กF F F F ˂ ก F ก Fก ˈ F ก ˈ ก ก F F F ก F F F F กF F ก ˂ ก F ก ก F F ก ˈ ก . F F F F ก F ( ˆ ) F F ก F F F Fก F F F F ก F กF ก ( F F ก ) Fก F F F กF F F กF ก F ก F ก F ก กF F ก กF F Fก ( F ) F ก กF F ก F กF F F F F F ก F ก F ก ก F F F F F ก F F F F ก F F F F ก ก ก F F ก F Fก F F . กF ก ก ก F F F ก กF ก F F F F F ก F ก ก F F ก F ก F ก ก - F F ก ก F ( F ก ) F F F F ก ก F ( ) F F F F
  • 6. ก ก F www.samyaek.com ๔ F ก ก ก กF ก ก ก ก ก ก ก ˈ ก F ก กF ก F ก ก ˈ ก ˈ F F ก F F F ˈ F F ก F ก F F กF ˈ ก ก F กF F . F F ก ก ก ก F F ก F F ˆˉ ก ก F F ก ก ก ก ก ก. F F ก ก F ก . ก ( ) ˆก ˁก F F กก ก ก. F ก F ก F F ( ) ก ก Fก F F Fก F ก F F F F F ก F ก ก ก Fก ( F ) F F F F F F F F ก F ก F ก F F F ก F F ก F F ก F ก F F F ก F ˆ ก F F F กF ก . F ก F ก ก F ก ( ) F F F F ... ก F ( ก F) F F F F
  • 7. ก ก F www.samyaek.com ๕ ก ก ก F ก F F F ก ก F กF ก F F ก F F ก ก ก F F (ก ก F) F F ก F F ก (ก F) ก (ก ) F F กก F F F F F F F F ก ก F F ก F F F F ก ก F กก F F F ˈ F F กก F ก ก ก ก ก F F F F F F ก F ก ก F กก F F F ก ก ก F F ก F . ก F F F F ก F ˈ F ? ก ˈ F ก ( ก ก ) F F ก ก ก ʽ F ˈ F ( ) F ˈ F ˈ F F ˈ ˈ F ʾ ก ก ( F ก ) F ก F F F F ก F F ก F F F F F F F ก F F F F F F F ก ( F F ) F ก F ... F F ก F ( ก ก ) F F F F ˈ ก ( ) F F F F ก F F F F F
  • 8. ก ก F www.samyaek.com ๖ F F ก ก ( F ) F F กF F F F F F . ก กก F ก F F ( ก .) F ʾ ก ก F F . ก ก F F F F " ก F ก ก F F ( ก ) ˈ ก F F F F F F F F F F ก " ก F ก F F F ก ก ก F F F F F ˈ ก ก ( F ) ˈ ก F . กF ˈ F F F F F ก F ก ก F ก F ก ก F ˈ F กFก F ก F F F ก F F . กF F F ˈ F F F ก F F F F ก ˆ F ก F ก ก . กF F ˈ F F ก F F ˈ F F F F ก F ˈ F F F F F . ก ก F F ( ก ) F F F F F ก ก F ก F ( ก ) F F F F
  • 9. ก ก F www.samyaek.com ๗ กF F ˈ F ก F F ก F ˆ F F ˈ ก F F F F ˈ F F F ก F ก F F ก ˈ ( ก ) . กF ก ก F ˈ F ˈ F F ก F กFก F F F ก F F ก ก F F F F (ก F) . กF F ( F ) F ˈ ก F F ก ก (ก ก ก ) ก F F ก ( ) ก F F ก ( ) ก F F ˈ F F ʽ ( F F ) F F ( ˈ กF ก F ) . ก F F F F F Fก F F F F F F ก ( ) F F F F F ก F ?. F F F F F F F ก F F F F ก F F F F ˈ ก ก F ก ( ) ก ก F F F. ก ก F F ก ˈ F ( ก ) F F F F