Anúncio
3_635 jogerős TV2 bírság.pdf
3_635 jogerős TV2 bírság.pdf
3_635 jogerős TV2 bírság.pdf
Próximos SlideShares
Szombathely vs PestiSrácok - ítéletSzombathely vs PestiSrácok - ítélet
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Daniel Szalay(20)

Anúncio

3_635 jogerős TV2 bírság.pdf

  1. 53.Pkf.635.652/2022/3. A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság dr. T. Tóth Balázs ügyvéd (1055 Budapest, Falk Miksa utca 13. II. em. 3.) által képviselt Juhász Péter (1136 Budapest, Tátra utca 23/B. V. em. 4.) végrehajtást kérőnek - SBGK Ügyvédi Iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113. eljáró ügyvéd: dr. Tószegi Renáta) által képviselt TV2 Médiacsoport Zrt. (1145 Budapest, Róna utca 174.) kötelezett elleni végrehajtási ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2022. szeptember 12. napján hozott 0101-5.Vh. 5435/2022/8. számú végzése ellen a kötelezett által 9. szám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő v é g z é s t : A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. I n d o k o l á s: Az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel támadott végzésével a kötelezettet 500.000 Ft pénzbírsággal sújtotta, egyben felhívta, hogy a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tegyen eleget a Fővárosi Törvényszék által kiállított 0100-32.Vh. 400.358/2022/3. számú végrehajtási lap 3. c) pontjában foglalt kötelezettségének. Végzése indokolásában tényként rögzítette, hogy a végrehajtás elrendelésére 2022. június 21. napján került sor a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.348/2020/4. számú végzésével helybenhagyott (helyesen ítéletével részben megváltoztatott) Fővárosi Törvényszék 35.P.23.013/2019/11. számú ítélete alapján. A végrehajtást dr. Susánszki Kornél önálló bírósági végrehajtó 397.V.1048/2022. végrehajtási ügyszám alatt foganatosítja. A végrehajtást kérő már 2022. augusztus 8. napján úgy nyilatkozott, hogy a kötelezett önként nem teljesítette a jogerős ítéletben meghatározott közzétételi kötelezettségét, ezért elsődlegesen a szakértő kirendelését kérte annak megállapítása érdekében, hogy a jogerős ítéletben foglalt közzététel milyen időtartamú lenne és ennek az időtartamnak mennyi a reklám értéke, másodlagosan maximális pénzbírság kiszabását kérte. A végzés jogi indokolásában az elsőfokú bíróság felhívta a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) a 172. §- 173. §-ában foglalt rendelkezéseket a meghatározott cselekmény elvégzésére irányuló végrehajtás körében. Megállapította, hogy a végrehajtási eljárás keretei között az elsődleges – szakértői bizonyításra irányuló – kérelemnek nem volt jogszabályi alapja, ezért a másodlagos kérelem alapján, - mivel álláspontja szerint a bírósági határozat teljesítését leghatékonyabban a pénzbírság mozdíthatja elő, a maximálisan kiszabható pénzbírság megfizetésére kötelezte a kötelezettet a Vht. 174. § c) pontja alapján. A végzéssel szemben a kötelezett élt fellebbezéssel, kérve annak megváltoztatását és elsődlegesen a pénzbírság mellőzését, másodlagosan pedig mérséklését. Fellebbezése indokolásában előadta, hogy a végrehajtó 16. szám alatti felhívásában tizenöt napos teljesítési határidővel hívta fel a közzétételre, amelynek a teljesítésére, 2022. szeptember 10-én, 2022. szeptember 11-én, 2022.
  2. Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 53.Pkf.635.652/2022/3. 2 szeptember 15-én és 2022. szeptember 17-én a Tények című híradós adásokban eleget is tett. Állította, hogy az ítélet rendelkező része rendkívül terjedelmes és mivel a bíróság nem adott iránymutatást részletesen a közzétételre vonatkozóan, így csak több adásban kerülhetett sor arra. Minderre tekintettel miután a végrehajtói felhívásban szereplő határidőben megkezdte a sajtóhelyreigazítás közzétételét, a pénzbírság kiszabása nem volt indokolt. Ezen méltányolható körülmények miatt kérte a pénzbírság mellőzését, illetve annak mérséklését. A végrehajtást kérő a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását tartotta indokoltnak részletesen kifejtve azt, hogy álláspontja szerint a kötelezett mennyiben nem tett eleget az ítéletben foglalt kötelezettségének. Kiemelte, hogy egyik adásban sem hangzik el a pernyertes felperes neve és perbeli állása, egyik adásban sem a teljes rendelkező részt olvasták fel, amelyet összesen 16 alkalommal kellett volna közölnie a kötelezettnek. Egyik adásban sem hangzott el valamennyi, az ítéletben megjelölt esettel kapcsolatos helyreigazítás. Kiemelte, hogy az ítélet megfelelően tartalmazta a kötelezést, aminek a végrehajthatatlanságára a kötelezett korábban nem hivatkozott. A szöveg tagolása és hangsúlyozása is nehezítette a szöveg értelmezését megváltoztatva ezzel annak jelentését, gyakorlatilag megismételve a jogsértően valótlan híreszteléseket. A hírműsorokba belefért volna a rendelkező rész megfelelő tagolású, érthető módon történő felolvasása, ami álláspontja szerint 10 percnél nem vett volna több időt igénybe. A pénzbírság mérséklésére az előző gazdasági évet jelentős adózott eredménnyel záró kötelezett esetében nincs indok. A fellebbezés nem megalapozott. A másodfokú bíróság mindenekelőtt kiemeli, hogy a Vht. 224. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 389. §-a és 370. § (1) bekezdése értelmében az elsőfokú végzés felülbírálatára a fellebbezési kérelem és ellenkérelem (észrevétel) keretei között kerülhetett sor. A kötelezett arra hivatkozással kérte az elsőfokú végzés megváltoztatását, hogy ellentétben az elsőfokú bíróság által megállapítottakkal a végrehajtási eljárás során a végrehajtó felhívásában foglalt teljesítési határidőn belül a jogerős ítéletnek megfelelő közzétételre a részéről sor került. A felterjesztett iratokból megállapítható, hogy a végrehajtó 7. szám alatti, az önkéntes teljesítésre vonatkozó felhívása a kötelezett részére szabályszerűen, elektronikus úton 2022. augusztus 24. napján minősült kézbesítettnek. A tizenöt napos teljesítési határidő 2022. szeptember 8. napján lejárt. Ehhez képest a végrehajtást kérő 2022. szeptember 9. napján jelezte, hogy a kötelezett az önkéntes teljesítésnek továbbra sem tett eleget. A fenti dátumokból megállapítható, hogy a kötelezett fellebbezésében hivatkozott teljesítésre csak a teljesítési határidő elteltét követően került sor. A hivatkozott híradó adásokból az is megállapítható, hogy a végrehajtandó jogerős határozattal – végrehajtási lapon feltűntetekkel egyezően - a bíróság arra kötelezte a végrehajtási eljárás kötelezettjét, hogy tizenöt nap alatt az ítélet rendelkező részét a felek nevének és perbeli állásának
  3. Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság 53.Pkf.635.652/2022/3. 3 feltüntetésével tegye közzé, a jogsértést tartalmazó médiatartalom megjelenésével azonos napon és azonos műsoridőben. A jogerős ítélet rendelkező része 16 olyan adásrészletet tartalmazott, amellyel kapcsolatban a bíróság megállapította a jogsértést. Helytállóan hivatkozott a fellebbezésre tett észrevételében a végrehajtást kérő arra, hogy a fellebbezésben hivatkozott helyreigazítások során négy olyan jogsértésről nem esett szó, amelyek vonatkozásában az ítélet közzétételi kötelezettséget tartalmazott. Ezen túlmenően egyszer sem hangzott el a végrehajtást kérő neve a perbeli állásának feltüntetésével, és megállapítható az is, hogy a helyreigazításokra nem a jogsértést tartalmazó médiatartalom megjelenésével azonos napon és azonos műsoridőben került sor. A fentiekből megállapítható, hogy a végrehajtással elrendelt közzétételi kötelezettségének a kötelezett önkéntesen és maradéktalanul nem tett eleget, ezért az elsőfokú bíróság nem sértette meg a Vht. 174. § c) pontját, amikor a kötelezettel szemben pénzbírságot szabott ki. Helyesen vonta le a hiányos teljesítéssel összefüggésben azt a következtetést, hogy a jogerős ítélet szerinti kötelezésnek maradéktalanul megfelelő végrehajtást leghatékonyabban a pénzbírság mozdíthatja elő. A kötelezett fellebbezésében a másodlagos fellebbezési kérelmének indokát nem adta, nem hivatkozott tényszerűen olyan méltányolható körülményre, amely a kiszabott pénzbírság mérséklésére alapot adott volna. Az elsőfokú bíróság mérlegelése helytálló volt, amikor a jelentős anyagi hátterű kötelezettet a kiszabható legmagasabb pénzbírsággal sújtotta. A másodfokú bíróság minderre tekintettel az elsőfokú bíróság érdemben helytálló végzését a Vht. 224. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 389. §-a és 383. § (2) bekezdése alapján helybenhagyta. A végrehajtást kérő a fellebbezési eljárásra a Pp. 81. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak szerint költséget nem számított fel, ezért arról a Pp. 82. § (3) bekezdése értelmében a másodfokú bíróságnak rendelkeznie nem kellett. Budapest, 2023. január 20. dr. Jaszenovitsné dr. Kósa Csilla sk. a tanács elnöke, dr. Mandula Katalin sk. előadó bíró, dr. Gáspár Attila sk. bíró
Anúncio