SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 57
Baixar para ler offline
Czy polscy pracodawcy sprostają
        nowym wyzwaniom?
        Trendy HRM w Polsce
Wrzesień 2011
Spis treści
Wstęp	 	      	     	    	   	    	         	     5	
	
Dział	HR:	teraźniejszość	i	przyszłość	 	   	    	         	     6	
	
Metoda	badawcza	oraz	opis	próby	    	   	    	         	     8	
	
Wszystkie	badane	organizacje	     	   	    	         	     9	
	
Największe	organizacje	(o dochodach	powyżej	500	mln	zł)	         	     11	
	
Stan	zaawansowania	polskich	organizacji	w zakresie	HRM		
w obliczu	wyzwań	rynku	pracy	     	   	    	         	     12	
	
Wyniki	w poszczególnych	obszarach	merytorycznych	HR	 	          	     17	
	
Rola	HR	w organizacjach	    	    	   	    	         	     18	
	
Strategia	personalna	i	strategia	HR	  	   	    	         	     20	
	
Zarządzanie	przez	kompetencje	     	   	    	         	     22	
	
Rozwój	pracowników	      	    	   	    	         	     24	
	
Motywacja	i systemy	ocen	 	      	   	    	         	     30	
	
Rekrutacja	i retencja	     	    	   	    	         	     33	
	
Organizacja	funkcji	HR	    	    	   	    	         	     39	
	
Efektywność	funkcji	HR	    	    	   	    	         	     42	
	
Najważniejsze	wyzwania	HR		      	   	    	         	     46	
	
Kierunek	zmian	HRM	w Polsce	      	   	    	         	     47	
	
Najważniejsze	wnioski	z	badania	    	   	    	         	     51	
	
O autorach	     	     	    	   	    	         	     55
      Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce
              Title of report Deloitte & Touche LLP Annual Report 2008  3
4
WstępSzanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu czwartą
edycję badania dotyczącego trendów HRM w Polsce,
przygotowaną przez Deloitte we współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Celem
naszego badania jest identyfikacja najważniejszych
kierunków rozwoju polskich działów HR i dostarczenie
Państwu spojrzenia na rynek HRM w Polsce w szerszej
perspektywie. Mamy nadzieję, że tegoroczny raport
będzie dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją
w codziennych działaniach.

W tegorocznej edycji badania wzięło udział 254
organizacje. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim,
którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat rynku HRM
w Polsce.Magdalena Jończak
Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte

Aneta Woźny
Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Deloitte
                            Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  5
Dział HR: teraźniejszość i przyszłość     W trudnych gospodarczo czasach, z jakimi od kilku lat    Trudna sytuacja gospodarcza i zmiany na rynku stawiają
     mamy do czynienia, rola działu zarządzania zasobami     przed działami HR nowe, złożone wyzwania. To, jak
     ludzkimi ulega przedefiniowaniu. Osoby odpowiedzialne    sobie z nimi poradzą, może być ważnym sygnałem
     za HR mają większą niż w okresie prosperity szansę, by   dla zarządów i rad nadzorczych rozpatrujących
     z dostawców usług stać się strategicznym partnerem     zmianę usytuowania działu HR w strukturze firmy.
     zarządu, wspierającym go w złożonym procesie rozwoju    Tym samym, turbulencje, z jakimi mamy do czynienia,
     biznesu. Chcąc odpowiedzieć na nowe uwarunkowania      mogą sprzyjać pracownikom działów HR w ich drodze
     rynkowe, przedsiębiorstwa niejednokrotnie wdrażają     do roli strategicznych doradców zarządu. Jakim więc
     wiele zmian w sposobie funkcjonowania i dział HR      wyzwaniom będą musieli sprostać pracownicy działów
     może być istotnym ogniwem w tym procesie. A czasami     zarządzania zasobami ludzkimi w najbliższym czasie, by
     nawet jego autorem.                     przekonać władze firm, że mogą wnosić istotny wkład
                                   w rozwój biznesu?
     Jest to jednak rola trudna i odpowiedzialna. Z jednej
     strony wymaga biegłej znajomości nowoczesnych        Wyzwania dla działów HR
     narzędzi HR, by prawidłowo diagnozować potrzeby       Jednym z poważnych wyzwań, z którymi pracownicy
     biznesu i wyzwania stojące przed firmą w zakresie      działów HR będą się musieli wkrótce zmierzyć, są
     zarządzania zasobami ludzkimi. Z drugiej - głębokiego    zmiany demograficzne. Niż demograficzny może
     rozumienia biznesu oraz otoczenia gospodarczego. Jeśli   spowodować, że w ciągu najbliższych trzech lat firmom
     osoby z działu HR mają pełnić rolę strategiczną, muszą   zabraknie kadr, a to oznacza problemy z pozyskiwaniem
     – poza znakomitą znajomością zagadnień zarządzania     i utrzymaniem pracowników oraz szereg wyzwań
     zasobami ludzkimi – rozumieć firmę i jej cele, wiedzieć,  związanych z wizerunkiem pracodawcy, ścieżkami karier,
     co znaczy codzienna praca pod presją rynku i klientów    rekrutacją czy komunikacją. Jednocześnie Polska jako
     w każdym dziale, w każdej komórce organizacji. Innymi    kraj nisko-kosztowy, prawdopodobnie nadal będzie
     słowy, to, na ile rola HR będzie faktycznie strategiczna  przyciągać inwestycje, co zintensyfikuje efekty niżu
     zależy od ludzi pracujących w tym dziale. To oni mają    demograficznego.
     największy wpływ na to, jaką pozycję sobie wypracują
     i na ile ich opinia będzie respektowana przez zarząd.    Kolejnym wyzwaniem dla działów HR jest wchodzenie
                                   na rynek pracy tzw. pokolenia Y, czyli osób urodzonych
     Wyniki naszego badania pokazują, że po stronie działów   po 1980 roku. Choć są to pracownicy mający
     zarządzania zasobami ludzkimi istnieje gotowość       umiejętności bardzo przydane z punktu widzenia
     przyjęcia odpowiedzialności, jaka wiąże się z pełnieniem  pracodawców, jak choćby znakomitą znajomość
     roli strategicznego doradcy zarządu. Skala tego zjawiska  nowoczesnych technologii, niektóre ich cechy
     systematycznie się zwiększa. Trzeba jednak pamiętać,    mogą stanowić dla osób zarządzających poważne
     że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do zarządu    wyzwanie. Wśród najbardziej problematycznych dla
     i rady nadzorczej. A te muszą widzieć przede wszystkim   pracodawców cech pokolenia Y wymienia się przede
     jej biznesowe uzasadnienie, a zatem być przekonane     wszystkim roszczeniową postawę wobec pracodawcy.
     nie tylko o znaczeniu zarządzania zasobami ludzkimi     Przedstawiciele pokolenia Y chcą, by pracodawca
     w firmie, ale też o wartości dodanej, jaką dział HR wnosi  okazywał im troskę, wyznaczał cele i pomagał
     do biznesu. Mówiąc inaczej, władze firmy muszą uzyskać   w rozwoju zawodowym. Młodzi pracownicy stawiają
     pewność, że strategia rozwoju zasobów ludzkich może     wysokie wymagania dotyczące zarówno płacowych,
     w znaczącym stopniu przyczynić się do realizacji celów   jak i pozapłacowych warunków zatrudnienia.
     biznesowych. Gotowość osób pracujących w dziale       Niechętnie podporządkowują się regułom, preferują
     HR i poczucie dużej wagi tego działu w organizacji     komunikację elektroniczną zamiast tradycyjnej i oczekują
     po stronie zarządu i rady nadzorczej to dwa warunki,    natychmiastowej informacji zwrotnej. Nie można też
     które muszą być spełnione, by HR stał się prawdziwie    zapominać, że wejście na rynek pracy pokolenia Y
     strategicznym działem. Inną sprawą jest, czy organizacja  oznacza, iż na globalnym rynku pracy równocześnie
     będzie potrafiła w pełni wykorzystać strategiczność     funkcjonują cztery pokolenia. Najstarsze i najmniej
     działu HR, czy jako całość dojrzała do zmiany jego     liczne to tradycjonaliści, czyli osoby urodzone przed
     usytuowania w strukturze firmy.               1945 roku. Niektórzy przedstawiciele tradycjonalistów,
                                   pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal chcą

6
pracować. Kolejna generacja to bardzo liczna grupa     kompetencyjnej, a także narzędzi służących wspieraniu
tzw. baby boomers, czyli osób urodzonych w okresie     pracowników w rozwoju kariery, takich jak formalne
od zakończenia II wojnie światowej do roku 1964.      system zarządzania karierą, plany sukcesji, indywidualne
Ci, którzy przyszli na świat w latach 1965-1979, są    ścieżki kariery czy programy z zakresu zarządzania
określani mianem generacji X. Dziś zajmują kierownicze   talentami.
stanowiska, podejmują strategiczne decyzje, decydują
o kierunkach rozwoju firm. Odgrywają też decydującą    W trudnych gospodarczo czasach gorącym tematem
rolę we wdrażaniu na rynek pracy najmłodszych jego     w niemal każdej firmie staje się efektywność kosztowa.
uczestników, czyli właśnie generacji Y. Dlatego jedno   To również jedno z priorytetowych zadań działów
z wyzwań, z jakimi będą musiały zmierzyć się działy    zarządzania zasobami ludzkimi, często wymagające
HR będzie polegało na organizowaniu współpracy       kreatywności i innowacyjnego myślenia. Stąd też
i komunikacji wewnątrz zróżnicowanych wiekowo       potrzeba większej niż kiedykolwiek kwantyfikowalności
zespołów.                         działań działów HR i wzrost znaczenia tworzonych
                              przez te działy mierników efektywności zatrudnionych.
Poza zarządzaniem zespołami wielopokoleniowymi,      Jeśli profesjonaliści HR chcą pełnić rolę strategicznych
działy HR będą musiały zmierzyć się też z wyzwaniem    partnerów w organizacji, powinni zmienić podejście na
zarządzania zespołami wielokulturowymi. I nie chodzi    bardziej biznesowe, a mniej intuicyjne.
tu tylko o różnice pojawiające się w firmach globalnych,
zatrudniających pracowników z wielu krajów, ale także   Co dalej?
o różnice między pracownikami pochodzącymi z różnych    Dokonująca się właśnie na naszych oczach redefinicja
regionów Polski. Odmienne podejście do czasu, różne    roli działu HR w firmie rodzi pytanie o to, czy i jak
postawy względem zadań i relacji, różnice w podejściu   długo działy te mają szansę przetrwać w tradycyjnym
do władzy i autorytetu oraz stosowanie różnych       rozwiązaniu strukturalnym. Wiele wskazuje na to, że
modeli komunikacyjnych to wyzwania, którym działy     w przyszłości w wielu firmach funkcja zarządzania
zarządzania zasobami ludzkimi będą musiały sprostać    zasobami ludzkimi może ewoluować w dwóch
w kolejnych latach.                    kierunkach. Pierwszy z nich to świadczenie usług
                              związanych z obsługą płac i administracji kadrowej,
Jednocześnie nie znika wyzwanie zarządzania talentami,   które już dziś bywają zlecane partnerom zewnętrznym
ponieważ nawet na dzisiejszym nasyconym rynku       lub też są świadczone w formie shared service. Kierunek
pracy ciągle trwa wojna o najbardziej utalentowanych    drugi to transformacja działu HR w stronę realizowania
pracowników. W czasie turbulencji na rynku ogromnym    strategicznych projektów związanych z zarządzaniem
wyzwaniem jest również planowanie rozwoju talentów     ludźmi, które będą koordynowane na poziomie zarządu
wewnątrz organizacji. Dział HR skupia potrzeby całej    i wdrażane w ścisłej współpracy z liniami biznesowymi.
firmy w tym zakresie, ale jest też odpowiedzialny za
moderowanie dyskusji o długofalowym planowaniu       Badanie, które oddajemy w Państwa ręce, pokazuje,
rozwoju talentów w oparciu o strategię biznesową firmy.  jak działy HR w Polsce podchodzą do nowych wyzwań
Walka o plany zarządzania talentami wobec wyzwań,     i nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami
jakie stawia firmie codzienność w czasach kryzysu, jest  ludzkimi odpowiadających na te wyzwania. Czy
dla wielu doświadczonych nawet liderów HR ogromnym     stosują kompleksowe inicjatywy z obszaru HRM, które
wyzwaniem. Firmy nieustannie dążą do tego, aby       w przemyślany i systemowy sposób będą wspierały
pozyskać kilka procent najefektywniejszych kandydatów,   motywację, rozwój i efektywność pracowników
o strategicznie istotnych kompetencjach. Istotni są    przyczyniając się do rozwoju biznesu? Czy wręcz
również pracownicy o specyficznym wykształceniu.      przeciwnie – stronią od najnowocześniejszych
Prym wiodą umiejętności techniczne. Można         i najbardziej zaawansowanych narzędzi HR? Kolejne już
powiedzieć, że jedna wojna toczy się o pracowników     badanie dotyczące trendów HRM w Polsce jest głosem
strategicznych, a druga o wiedzę. Stąd niezmiennie duża  w dyskusji o kierunku rozwoju działów HR. Nie daje ono
waga stosowania i doskonalenia narzędzi służących     jednak ostatecznych odpowiedzi na temat przyszłości
zarządzaniu najbardziej utalentowanymi pracownikami    działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami
w organizacji - nowoczesnych narzędzi retencyjnych     ludzkimi, bo ta - jak już wspomnieliśmy - zależy przede
oraz narzędzi planowania analitycznego czy analizy luki  wszystkim od pracowników działów HR.

                                     Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  7
Metoda badawcza oraz opis próby    Metoda badania

    Badanie zostało przeprowadzone od czerwca do lipca
    2011 roku w formie elektronicznej ankiety wśród grona
    dyrektorów i profesjonalistów HR wiodących organizacji
    działających w Polsce.

    Badani odpowiadali na pytania o status wdrożenia
    inicjatyw z poszczególnych obszarów merytorycznych
    HR (np. rekrutacja i retencja, motywowanie, zarządzanie
    przez kompetencje).

    W tegorocznej edycji badania udział wzięły 254
    organizacje.

    Celem badania było zidentyfikowanie stanu
    zaawansowania polskich organizacji w obszarze HRM,
    uchwycenie najważniejszych trendów rozwojowych
    oraz przedstawienie inicjatyw, które są planowane do
    wdrożenia w najbliższym okresie.
8
Wszystkie badane organizacjeCharakterystyka próby                 Liczba pracowników


W badaniu wzięły udział przede wszystkim duże      Ponad 1000 pracowników                          39%
organizacje (zatrudniające ponad 1000 pracowników),
które stanowiły ponad jedną trzecią (39%) wszystkich  Od 500 do 999 pracowników           12%
respondentów.

                            Od 250 do 499 pracowników              17%
Pod względem wysokości osiąganych przychodów
około połowa wszystkich firm osiągnęła w 2010 roku
                            Od 101 do 249 pracowników              18%
przychody większe niż 500 mln zł (44%).

                             Poniżej 100 pracowników            14%                                            0%   5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
                            Roczne przychody za 2010 rok

                                 15,9%
                                                    40,7%
                            14,2%
                              13,3%

                                           15,9%

                                 Poniżej 250 mln zł

                                 Od 250 do 499 mln zł

                                 Od 500 do 999 mln zł

                                 Od 1000 do 2999 mln zł

                                 Powyżej 3000 mln zł
                                   Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  9
Wśród respondentów przeważają organizacje
   z sektorów: produkcji przemysłowej (zarówno dóbr
   trwałych jak i nietrwałych), sprzedaży oraz sektora
   sprzedaży hurtowej i detalicznej. Prawie jedna piąta
   organizacji świadczy inne usługi.

   Sektor działalności

                     Usługi                              19%
    Produkcja przemysłowa (dobra trwałe)                            14%
         Sprzedaż hurtowa/detaliczna                         13%
   Produkcja przemysłowa (dobra nietrwałe)                      10%
      Sektor technologiczny (High Tech)                7%
        Finanse (poza ubezpieczeniami)              6%
                  Energetyka             6%
                   Edukacja             6%
                Ubezpieczenia         3%
              Transport i logistyka       3%
                 Farmaceutyka        2%
                 Budownictwo         2%
          Administracja państwowa         2%
               Telekomunikacja      2%
               Ochrona zdrowia      2%
               Sektor paliwowy      1%
           Górnictwo-kopalnictwo       1%

                          0%       5%       10%     15%    20%  25%
10
Największe organizacje (o dochodach powyżej
500 mln zł)


Charakterystyka próby                       Średnia liczba zatrudnionych w organizacjach o dochodach powyżej 500 mln zł


W badaniu szczególnej analizie poddano organizacje,         Ponad 1000 pracowników                           71,4%
które w 2010 roku osiągnęły dochody powyżej 500mln
zł. Grupa ta określana jest w raporcie jako duże/
                                 Od 500 do 999 pracowników           16,3%
największe organizacje.

Ponad 70% organizacji o dochodach powyżej 500 mln         Od 250 do 499 pracowników      4,1%
zł zatrudnia ponad 1000 pracowników.
                                 Od 101 do 249 pracowników       6,1%
Co piąta duża organizacja (20%) działa w sektorze
sprzedaży hurtowej/detalicznej.
                                   Poniżej 100 pracowników     2,0%


                                                 0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Sektor działalności organizacji o dochodach powyżej 500 mln zł.


      Sprzedaż hurtowa/detaliczna                                   20,4%

 Produkcja przemysłowa (dobra trwałe)                          14,3%

Produkcja przemysłowa (dobra nietrwałe)                      12,2%

     Finanse (poza ubezpieczeniami)                      12,2%

               Energetyka                 8,2%

                 Usługi                 8,2%

             Ubezpieczenia              6,1%

            Telekomunikacja          4,1%

             Farmaceutyka          4,1%

   Sektor technologiczny (High Tech)      2,0%

            Sektor paliwowy      2,0%

            Ochrona zdrowia       2,0%

         Górnictwo-kopalnictwo       2,0%

                Edukacja      2,0%


                      0%      5%        10%     15%       20%      25%
                                        Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  11
Stan zaawansowania polskich organizacji
w zakresie HRM w obliczu wyzwań rynku
pracy

    Na podstawie badania i pogłębionych wywiadów
    zidentyfikowaliśmy cztery główne wyzwania rynku
    pracy w Polsce. Pod kątem tych czterech wyzwań
    przeanalizowaliśmy stan narzędzi HR i status ich
    wdrożenia w polskich organizacjach. Dzięki temu
    możliwe jest zobrazowanie stanu obecnego rynku
    HRM w Polsce i określenie jak jest on przygotowany na
    wyzwania biznesowe i wyzwania rynku pracy.

     Motywacja pracowników dostosowana do wieku, płci czy miejsca w hierarchii
     Polskie organizacje w dużej mierze stosują narzędzia motywacji finansowej, chociaż w opinii pracowników to
     właśnie elementy pozapłacowe, takie jak rozwój kariery czy elastyczny czas pracy, najbardziej ich motywują.
     Warto pamiętać, że powody, jakimi kierują się pracownicy przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy różnią się
     w zależności od wieku, płci pracownika czy miejsca w hierarchii. Podczas gdy pracownicy zastanawiają się nad
     zmianą miejsca pracy po trudnym okresie spowolnienia gospodarczego, pracodawcy muszą dopasować swoje
     strategie motywacji tak, aby odpowiadały one odmiennym celom i oczekiwaniom wszystkich grup pracowniczych.
     Retencja talentów
     Koszty związane z odejściem pracownika są wysokie. Szacowany koszt zastąpienia każdego utraconego
     pracownika wynosi dwu- lub trzykrotność jego rocznego wynagrodzenia. I chociaż na świecie rozpowszechnione
     są narzędzia planowania analitycznego w celu prognozowania przyszłego popytu na talenty, to w Polsce wciąż
     niewiele organizacji wdraża tego typu inicjatywy i nadal opiera się na swojej intuicji oraz doświadczeniu. Niestety
     polskie organizacje nie postrzegają zarządzania talentami jako narzędzia mającego kluczowe znaczenie.
     Niedobór talentów
     Obserwujemy niedobór talentów w kluczowych jednostkach biznesowych, takich jak np. badania i rozwój,
     a także wśród kierownictwa firm. Są to funkcje niezbędne do napędzania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw.
     Brak zmotywowanej kadry z odpowiednimi kwalifikacjami może przyczynić się do zahamowania innowacyjności
     i konkurencyjności firmy, więc stworzenie nowej generacji liderów i planowanie następców będzie z pewnoscią
     kluczowym wyzwaniem w najbliższych latach. Do osiągnięcia tego celu niezbędna będzie adaptacja strategii
     zarządzania talentami, które pozwalają kluczowym pracownikom wdrażać innowacje w firmach przyczyniając się
     do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm.
     Transformacja funkcji HR
     Wielu szefów działów personalnych ma ambicję pełnienia roli strategicznej w organizacji. Jednak przedstawiciele
     działów HR sami przyznają, że działy personalne nadal sprowadzane są do roli wsparcia biznesu czy administratora.
     Wciąż słabą stroną polskich organizacji pozostaje pomiar efektywności funkcji HR, a w szczególności zwrotu
     z inwestycji w kapitał ludzki. Jeśli HR chce pełnić rolę partnera strategicznego w organizacji musi zmienić podejście
     na bardziej biznesowe.
12
Narzędzia wdrożone                    Narzędzia w trakcie wdrożenia
Najpowszechniej wdrożone są narzędzia z obszaru     Wdrażane obecnie narzędzia dotyczą najczęściej
systemu motywacyjnego: system premiowy, system      rekrutacji i retencji (budowa pożądanego wizerunku
świadczeń dodatkowych, czy siatka płacy zasadniczej,   pracodawcy, identyfikacja kluczowych segmentów
jak również narzędzia wspierające systemy motywacyjne  pracowników czy programy retencyjne) oraz
takie jak ocena pracownicza czy model kompetencji.    usprawnienia działalności funkcji personalnej (strategia
                             personalna, strategia HR). Wśród narzędzi, które są
Na znaczeniu szczególnie zyskały elastyczne formy    w trakcie wdrożenia pojawiła się także inicjatywa
zatrudnienia, które są obecnie jednym z najbardziej   z obszaru organizacji funkcji HR, czyli platforma
popularnych rozwiązań z obszaru rekrutacji i retencji.  samoobsługi pracowników.

W grupie najczęściej wdrożonych narzędzi znalazły się  Wśród narzędzi w trakcie wdrożenia nie znalazły się
też systemy IT wspierające procesy kadrowo-płacowe,   inicjatywy z zakresu rozwoju pracowników, motywacji
które zyskują na popularności zwłaszcza w grupie     oraz badania efektywności funkcji HR. O ile w przypadku
największych organizacji.                motywacji wiele inicjatyw jest już wdrożonych na dość
                             zaawansowanym poziomie, o tyle w przypadku inicjatyw
 Narzędzia wdrożone           % organizacji  rozwojowych i dotyczących efektywności funkcji HR
                             pozostaje jeszcze wiele do zrobienia.
 System premiowy               77%
 Elastyczne formy zatrudnienia        70%
                             Narzędzia w trakcie wdrożenia      % organizacji
 System ocen pracowniczych          68%
                             Budowa pożądanego wizerunku
 Opracowanie opisów stanowisk                                     39%
                       65%     pracodawcy
 pracy
                             Strategia personalna             31%
 Siatka płacy zasadniczej           63%
                             Strategia HR organizacji           28%
 System świadczeń dodatkowych         62%
                             Identyfikacja kluczowych
 Opracowanie formalnej polityki                                    27%
                       57%     segmentów pracowników
 płacowej
                             Programy retencyjne             23%
 Wprowadzenie systemu zarządzania
                       55%     Platforma samoobsługi
 przez cele                                              23%
                             pracowników
 Systemy IT wspierające procesy
                       52%
 kadrowo-płacowe
 Strategia HR organizacji           46%
 Model kompetencji              42%
                                   Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  13
Narzędzia planowane do wdrożenia w 2011 roku      Narzędzie zaniedbane
   Priorytetowe inicjatywy w zakresie zarządzania     Narzędzia, które nie znalazły się w sferze
   zasobami ludzkimi planowane do wdrożenia w 2011     zainteresowania działów personalnych to działania,
   roku to narzędzia z obszaru rozwoju, motywacji oraz   które pozwalają mierzyć i zwiększać efektywność
   efektywności funkcji HR.                procesów HR – pomiar inwestycji w kapitał ludzki,
                               benchmarking procesów HR, a także narzędzia z zakresu
   Narzędzia planowane do            %     organizacji funkcji HR takie jak centrum usług wspólnych
   wdrożenia w 2011 roku          organizacji  HR czy outsourcing procesów kadrowo-płacowych.

   Strategia personalna             9%
                               Narzędzia nieplanowane do          %
   Analiza strategicznej luki
                          8%     wdrożenia                organizacji
   kompetencyjnej
                               Pomiar z inwestycji w kapitał ludzki     72%
   Pomiar efektywności procesów HR       8%
                               Centrum usług wspólnych HR          68%
   Wartościowanie stanowisk           8%
                               Wewnętrzne umowy o poziomie
   Plan sukcesji                7%                           64%
                               świadczenia usług

   Narzędzia odłożone na później              Benchmarking efektywności procesów
                                                      63%
   Na późniejszy okres decydenci HR polskich firm      HR
   odłożyli inicjatywy z obszaru wspierania pracowników   Analiza ryzyk HR               63%
   w zarządzaniu karierą, takie jak plany sukcesji czy   Outsourcing procesów kadrowo-
   indywidualne ścieżki kariery oraz narzędzia dotyczące                         56%
                               płacowych
   efektywności funkcji HR takie jak optymalizacja
                               Optymalizacja procesów HR          55%
   procesów HR czy pomiar zwrotu z inwestycji w kapitał
   ludzki.


   Narzędzia planowane do            %
   wdrożenia po 2011 roku          organizacji
   Przeprowadzenie analizy strategicznej
                          20%
   luki kompetencyjnej
   Plan sukcesji                20%
   Indywidualne ścieżki kariery         17%
   Program budowy pożądanego
                          16%
   wizerunku pracodawcy
   Optymalizacja procesów HR          15%
   Pomiar zwrotu z inwestycji w kapitał
                          15%
   ludzki
   Platforma samoobsługi pracowników      15%
14
Typologia organizacji w zakresie HRM w Polsce       Typ 3 – Firmy skoncentrowane na rozwoju
Wyróżniliśmy trzy typy organizacji, które charakteryzują  pracowników
się zbliżonym stanem zaawansowania poszczególnych     Badanie pokazuje, że 16% organizacji wyróżnia się
narzędzi HRM oraz planami dotyczącymi ich wdrożenia.    częstszym niż inne firmy, posiadaniem zaawansowanych
Typy te obejmują ponad 70% wszystkich firm.        narzędzi z obszaru wspierania rozwoju i motywacji
                              pracownika.
Typ 1 – Firmy skoncentrowane na konkurencji
o pracownika                        Inicjatywy, które planują wdrażać częściej niż inne
Znacząca część organizacji (41%) koncentruje funkcję    organizacje to: formalne systemy zarządzania karierą,
HR wokół procesów mających na celu przyciągnięcie     indywidualne ścieżki kariery, plany sukcesji oraz
kluczowych pracowników do organizacji. Jednocześnie    programy z zakresu zarządzania talentami.
wyróżniają się one pod względem zastosowania
narzędzi zwiększających efektywność funkcji HR.      Przedsiębiorstwa te charakteryzują się również częstszym
                              stosowaniem elastycznych form zatrudnienia.
Częściej niż pozostałe organizacje firmy te stosują
narzędzia związane z konkurencją o pracownika, takie
jak identyfikacja kluczowych segmentów pracowników
i programów motywacyjnych. Takie działanie ma na celu
zwiększenie retencji pracowników.

Ponadto, częściej niż inne organizacje, kontrolują one
jakość swoich działań poprzez mierzenie efektywności
procesów kadrowych stosując narzędzia takie, jak
pomiar efektywności procesów HR, optymalizacja
procesów HR, KPI dla HR czy benchmarking
efektywności procesów HR. Częściej również wdrażają
program budowy pożądanego wizerunku pracodawcy.

Typ 2 – Firmy skoncentrowane na motywacji
pracowników
20% wszystkich organizacji łączy zastosowanie narzędzi
wspierających motywację i proces oceny pracowników
z zaawansowaną organizacją funkcji kadrowej.

Organizacje te najczęściej posiadają wdrożone narzędzia
za zakresu motywacji płacowej, takie jak formalny
system wynagradzania, siatki płac, system premiowy czy
system świadczeń dodatkowych. Ponadto, częściej niż
pozostałe organizacje wdrażają formalne systemy oceny
pracowniczej, ocenę 360 czy model kompetencji.

W większym stopniu niż pozostałe firmy planują
wdrażanie narzędzi, które optymalizują procesy HR, takie
jak Centrum Usług Wspólnych czy wewnętrzne umowy
o świadczeniu usług HR.
                                    Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  15
Wyniki
w poszczególnych
obszarach
merytorycznych HR
 Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  17
Rola HR w organizacjach                                           Wszystkie badane organizacje
 Joanna Malinowska-Parzydło, Dyrektor Personalny TVN
                                           Badane organizacje określały rolę działów HR w swoich
 Jeśli HR ma długofalową strategię, dobrze opisane cele wynikające z agendy      organizacjach biorąc pod uwagę główne zadania działu
 biznesowej, że jest w stanie poprzeć propozycje działań twardymi argumentami,    HR w stosunku do działalności biznesowej, posługując
 wie, na ile opisana strategia pozwoli budować innowacyjność i przewagi        się trzema określeniami:
 konkurencyjne w oparciu o ludzi i systemy, monitoruje najlepsze praktyki rynkowe
 oraz działania najistotniejszych konkurentów, a na koniec skutecznie dba o to, aby  Administrator – w tym przypadku zadania działu HR
 cele HR zostały zadedykowane kadrze menedżerskiej każdego szczebla - wówczas     w przeważającej części polegają na administrowaniu
 mówimy o strategicznym HR.                              oraz przetwarzaniu danych kadrowo-płacowych.

                                           Usługodawca, czyli wsparcie dla biznesu – dział
                                           HR skupia się przede wszystkim na świadczeniu
                                           specjalistycznych usług związanych z zarządzaniem
                                           zasobami ludzkimi (np. w zakresie szkoleń, rozwoju
                                           pracowników, procesu oceny itp.)
Obecna i pożądana rola HR w stosunku do działalności biznesowej

100%                                         Partner strategiczny – poza zadaniami
         88%
90%                                          administracyjnymi oraz świadczeniem specjalistycznych
80%                                          usług, dział HR aktywnie uczestniczy w tworzeniu
                                           strategii biznesowej oraz realizacji jej celów.
70%              62%
60%
                                           Wyniki tegorocznej edycji badania jednoznacznie
50%                                          wskazują, że działy HR aspirują do roli partnera
40%                                          strategicznego (88% firm określiło tę pozycję jako
30%     22%                                    pożądaną). Dział HR w żadnej z firm nie chce pełnić roli
20%                       14%                 administracyjnej.
                   10%
10%                          0%     2% 2%
                                           Jednocześnie od kilku lat większość działów HR, wśród
 0%                                         firm biorących udział w badaniu, postrzega swoją rolę
       Partner    Usługodawca    Administrator     Inne       jako usługodawcy (62%), czyli wsparcia dla biznesu.
      strategiczny   (wsparcie dla
                biznesu)
                                           Niewielki część organizacji (2%) wskazała też na inne
     Rola obecna                                 możliwe role działu HR (jak np. rzecznik pracowników
                                           wobec pracodawcy).
     Rola pożądana

                                           Chcąc być partnerem biznesowym, działy personalne
                                           powinny dokonać rzetelnej oceny swojej bieżącej
                                           działalności i zaplanować możliwe dla nich obszary
                                           rozwoju. Warto również zastanowić się czy dział
                                           personalny wnosi do organizacji oczekiwaną wartość.
 Andrzej Wypych, Dyrektor Personalny ArcelorMittal Polska               Ponadto, pomiary efektywności funkcji HR powinny
 Dział HR odpowiada za strategiczny element, jakim jest człowiek. To, na ile HR    stanowić podstawę jego działania tak, aby działy HR
 będzie faktycznie strategiczny zależy jednak od ludzi pracujących w tym dziale,   mogły pełnić w organizacji funkcję strategiczną.
 od tego, jaką pozycję wypracują sobie w firmie pracownicy HR, na ile ich opinia
 będzie respektowana przez zarząd. HR też ma prawo głosu i wysuwania pewnych
 roszczeń. Ale aby być partnerem w rozmowie z zarządem osoby z HR muszą znać
 się na biznesie.
18
Największe organizacje (o dochodach powyżej
                               Robert Żelewski, Dyrektor Personalny Animex
500 mln zł)
W stosunku do wszystkich organizacji, przedsiębiorstwa    Niezbędne dla osób odpowiedzialnych za kapitał ludzki jest teraz głębokie
o dochodach powyżej 500 mln zł w większym stopniu      zrozumienie biznesu. To długoterminowy trend na naszym rynku i bardzo naturalny
określają swoją rolę jako partnera strategicznego (35%    proces - gdy do działu HR przychodzi coraz więcej osób z działów operacyjnych,
w stosunku do 22% w przypadku grupy wszystkich        finansowych, sprzedaży, HR zaczyna odgrywać coraz bardziej strategiczną rolę.
organizacji) rzadziej natomiast jako administracyjną.
Można, więc przyjąć, że sama wielkość organizacji do
pewnego stopnia determinuje ocenę roli działu HR.

Podsumowanie
                              Obecna i pożądana rola działu HR w stosunku do działalność biznesowej w organizacjach
Z pewnością rola polskich działów HR uległa ogromnym    o dochodach powyżej 500 mln zł
przemianom w ostatnich latach podobnie jak nasz rynek
                              100%       90%
pracy. Ludzie i kwestie związane z talentami są zawsze
                              90%
uznawane za kluczowe dla organizacji niezależnie
od sytuacji ekonomicznej. Rolą działów HR jest i było    80%
zapewnianie odpowiednich zasobów do realizacji       70%
                                             57%
celów biznesowych firmy. Jednakże w obecnym szybko     60%
zmieniającym się otoczeniu biznesowym, zmagającym      50%
się z wyzwaniami globalizacyjnymi czy demograficznymi    40%     35%
nie jest to już takie proste. Dlatego też transformacja   30%
funkcji HR z administratora czy wsparcia biznesu
                              20%
do roli partnera strategicznego jest nieunikniona                         8%     8%
                              10%                          0%      0% 2%
w długoterminowej perspektywie.
                               0%
Warto pamiętać, że polski rynek pracy cechuje duże             Partner    Usługodawca    Administrator     Inne
zróżnicowanie. Duże firmy, z kapitałem zagranicznym           strategiczny   (wsparcie dla
                                              biznesu)
wdrażają zachodnie standardy dzięki czemu rośnie rola
działów personalnych w firmie. Natomiast w mniejszych,        Rola obecna
często polskich firmach główną rolą funkcji HR jest wciąż
                                   Rola pożądana
administracja.                               Elżbieta Rosiak, Dyrektor Zarządzający, Pion Zasobów Ludzkich Pekao SA
                               Nie znam procesu w firmie, który mógłby obejść się bez HR bo „biznes robią
                               ludzie”. Pytanie brzmi, na jakim etapie planowania działań biznesowych do
                               rozmowy zapraszany jest HR. Jeśli bierze udział w tej rozmowie i dyskusji od
                               początku, to „jest strategiczny”.
                               Witold Mazur, Country Management Development Manager Faurecia
                               Popularnym miernikiem strategiczności HR, jest to czy osoba z HR jest w zarządzie.
                               Istotne jest jednak także to, czy pracownicy HR są w ogóle na to gotowi, aby być
                               partnerem dla zarządu.
                                     Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce    19
Strategia personalna i strategia HR                  Wszystkie badane organizacje
                  46% wszystkich organizacji posiada strategię HR
                  organizacji, czyli zdefiniowane idee, zasady i polityki,
                  które przyjmuje się w celu osiągnięcia wyznaczonych
                  celów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prawie
                  jedna trzecia firm jest w trakcie tworzenia strategii HR
                  organizacji (29%).

                  Natomiast strategia personalna, czyli przyjęta polityka
                  i sposób organizacji procesów kadrowych i organizacji
                  działu, jest opracowana w 27% wszystkich organizacji.
                  Ponad jedna trzecia (31%) firm jest w trakcie tworzenia
                  strategii personalnej.

                  Posiadanie strategii HR koreluje z posiadaniem
                  wdrożonych zaawansowanych narzędzi polityki
                  personalnej. Podobna zależność występuje również
                  pomiędzy posiadaniem strategii personalnej
                  a wdrożeniem zaawansowanych narzędzi polityki
                  personalnej. Zależność taka wskazuje, że organizacje,
                  które posiadają wdrożone zaawansowane narzędzia
                  HR są w stanie udowodnić konieczność posiadania
                  takich narzędzi oraz sprawniej wdrożyć je w swoich
                  organizacjach i z pewnością świadczy o ich dojrzałości
                  biznesowej.


Strategia HR i strategia personalna
Strategia personalna          27%            31%          9%   8%       25%
   Strategia HR               46%                 28%       2% 9%      14%
            0%          20%        40%         60%         80%        100%        120%

              Wdrożona               W trakcie wdrażania          Wdrożenie planowane na bieżący rok

              Wdrożenie planowane po tym roku    Obecnie wdrożenie nie jest planowane
20
Największe organizacje (o dochodach powyżej          W rzeczywistości strategia HR działa najlepiej jeśli
500 mln zł)                          opracowana jest jako integralna część strategii
Wśród największych organizacji zarówno strategia       biznesowej W przeciwnym przypadku może prowadzić
HR jak i strategia personalna jest narzędziem bardziej    do opracowywania osobnych strategii przez
rozpowszechnionym, niż w grupie wszystkich firm        poszczególne jednostki organizacyjne, a w efekcie
– 78% dużych organizacji posiada lub jest w trakcie      do niejasności i nieporozumień wśród menedżerów
wdrażania strategii HR, a 62% posiada lub jest w trakcie   i pracowników, powielania tych samych zadań
wdrażania strategii personalnej.               i wysiłków oraz do zwiększania kosztów funkcji HR. Bez
                               wątpienia włączenie działów personalnych do udziału
Podobnie jak w przypadku wszystkich firm, również       w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych
w gronie największych organizacji posiadanie strategii    zwiększa przewagę konkurencyjną organizacji.
HR, a także strategii personalnej, sprzyjają większej
liczbie wdrożonych zaawansowanych narzędzi HR.

Podsumowanie
Efektywna strategia personalna przyczynia się,
a nierzadko decyduje o sukcesie rynkowym firmy
poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego organizacji
i poprawę wskaźników efektywności biznesowej.
Z pewnością świadczy to też o dojrzałości biznesowej
organizacji. Jak wynika z naszego badania najczęściej
wdrożoną strategię kadrową posiadają największe
organizacje (o dochodach powyżej 500 mln zł).
Strategia HR i strategia personalna w organizacjach o dochodach powyżej 500 mln zł
Strategia personalna          32%             30%         13%     9%    17%
   Strategia HR                55%                  23%      0% 9%    13%
            0%         20%        40%        60%         80%        100%        120%

              Wdrożona              W trakcie wdrażania           Wdrożenie planowane na bieżący rok

              Wdrożenie planowane po tym roku  Obecnie wdrożenie nie jest planowane
                                      Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  21
Zarządzanie przez kompetencjeZarządzanie przez kompetencje                                    Wszystkie badane organizacje


 Analiza strategicznej
                                                   Model kompetencyjny jest wdrożony w 42% spośród
               14%   15% 8%    20%       43%               badanych organizacji. Jedna piąta organizacji jest
 luki kompetencyjnej
                                                   natomiast w trakcie wdrażania tej inicjatywy. Własny
                                                   model kompetencyjny organizacji będzie więc wkrótce
Model kompetencyjny                                         obecny w większości polskich firm.
                   42%        20%  6% 15%   18%
     organizacji

                                                   Przeprowadzenie analizy strategicznej luki
             0%     20%      40%   60%    80%     100%   120%   kompetencyjnej, czyli identyfikacja braków
                                                   w kluczowych kompetencjach pracowników
               Wdrożona                   W trakcie wdrażania
                                                   niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych oraz
               Wdrożenie planowane na bieżący rok      Wdrożenie planowane
                                                   rekomendacja zlikwidowania tych luk, jest rzadkością
                                      po tym roku
               Obecnie wdrożenie nie jest planowane                  w Polsce. Niemal połowa organizacji (43%) nie ma
                                                   nawet w planach wdrożenia tego typu inicjatywy.
                                                   Choć polskie organizacje doceniają i starają się
                                                   w systematyczny sposób rozwijać obszar kompetencji
                                                   w organizacji, to jednak nie czynią tego w sposób
                                                   systemowy. Budowa modelu kompetencyjnego powinna
                                                   być podstawą do wielu działań wspierających działalność
                                                   biznesową, np. ukierunkowania działań rekrutacyjnych
                                                   na podstawie analizy strategicznej luki kompetencyjnej.
                                                   Świadczy to o tym, że firmy nie w pełni korzystają
                                                   z opracowanego modelu kompetencji.

Zarządzanie przez kompetencje w organizacjach o dochodach powyżej                  Największe organizacje (o dochodach powyżej
500 mln zł
                                                   500 mln zł)
                                                   Dystrybucja odpowiedzi dotyczących zarządzania przez
 Analiza strategicznej                                        kompetencje w przypadku organizacji o dochodach
                20%     17%  9%   17%      37%
 luki kompetencyjnej                                         powyżej 500 mln złotych jest zbliżona do całej populacji
                                                   badanych firm. W tym przypadku, duże organizacje
                                                   nie różnią się od pozostałych i nie wykazują większego
Model kompetencyjny
                      57%         16% 6% 10% 10%            poziomu zaawansowania w obszarze zarządzania
     organizacji
                                                   przez kompetencje. Większy jest jedynie odsetek firm
                                                   posiadających wdrożony model kompetencyjny. Rzadziej
             0%      20%     40%     60%  80%     100%   120%  niż w przypadku wszystkich firm wskazywano natomiast,
                Wdrożona                    W trakcie wdrażania  że organizacja jest w trakcie jego wdrażania.
                Wdrożenie planowane na bieżący rok       Wdrożenie planowane
                                        po tym roku
                Obecnie wdrożenie nie jest planowane
22
Podsumowanie                      Wdrożenia i plany wdrożeniowe organizacji w zakresie zarządzania przez kompetencje –
                            najczęściej wskazywane odpowiedzi
Podejście zarządzania przez kompetencje zyskało
na znaczeniu wśród specjalistów działów HR, kiedy    Zarzadzanie przez
                                           Wszystkie organizacje     Największe organizacje
o przewadze konkurencyjnej zaczęła decydować       kompetencje
umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim,                  Budowa modelu         Budowa modelu
a sukces w pozyskaniu, budowie i utrzymaniu       Wdrożone
                                           kompetencyjnego (42%)     kompetencyjnego (57%)
pracowników o kluczowych dla organizacji
                                           Budowa modelu         Budowa modelu
kompetencjach zaczął przekładać się na wielokrotny    W trakcie wdrożenia
                                           kompetencyjnego (20%)     kompetencyjnego (16%)
wzrost wartości firmy.
                                           Przeprowadzenie        Przeprowadzenie
                             Wdrożenie w 2011
Z naszego badania wynika, że działy HR dostrzegają                  analizy strategicznej luki  analizy strategicznej luki
                             roku
potrzebę zarządzania przez kompetencje, co przejawia                 kompetencyjnej (8%)      kompetencyjnej (9%)
się w powszechności wdrożonych i wdrażanych                      Przeprowadzenie        Przeprowadzenie
                             Wdrożenie po 2011
modeli kompetencyjnych w organizacjach. Jednakże,                   analizy strategicznej luki  analizy strategicznej luki
                             roku
wciąż wiele organizacji nie planuje przeprowadzania                  kompetencyjnej (20%)     kompetencyjnej (17%)
analizy strategicznej luki kompetencyjnej, przez co                  Przeprowadzenie        Przeprowadzenie
nie wykorzystuje w pełni możliwości zarządzania     Nieplanowane do
                                           analizy strategicznej luki  analizy strategicznej luki
przez kompetencje. Przeprowadzenie analizy        wdrożenia
                                           kompetencyjnej (43%)     kompetencyjnej (37%)
strategicznej luki kompetencyjnej pozwala organizacji
zawczasu rozpoznać przyszłe potrzeby kadrowe
i podjąć odpowiednie działania przygotowawcze,
a także zidentyfikować pracowników o szczególnie
wysokim potencjale. Ta wiedza pomaga podmiotom
w optymalnym wykorzystaniu talentów, a w dłuższej
perspektywie ułatwia zaplanować działania mające na
celu ich utrzymanie w organizacji.

Duże organizacje nie różnią się pod względem
zaawansowania i planów w obszarze kompetencji od
wszystkich badanych firm.
                                   Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce    23
Rozwój pracowników                                                  Wszystkie badane organizacje
 Andrzej Wypych, Dyrektor Personalny ArcelorMittal
 Wybierając pracowników do programu zarządzania talentami, nikomu nie                Wśród inicjatyw związanych z rozwojem pracowników
 obiecujemy, że zostanie dyrektorem. Możemy go jednak zapewnić, że będzie              najczęściej wdrożone są formalny system zarządzania
 przygotowany pod względem odpowiednio rozwiniętych kompetencji, aby taką              karierą (40%) oraz plan sukcesji (37%).
 rolę kiedyś pełnić, jeżeli będzie mieć możliwość awansu.
                                                  Najbardziej zaniedbane inicjatywy to: system rotacji na
                                                  stanowiskach (52% odpowiedzi: „nie jest planowane do
                                                  wdrożenia”) i indywidualne ścieżki kariery (31%).

 Elżbieta Rosiak, Dyrektor Zarządzający, Pion Zasobów Ludzkich Pekao SA               System rotacji na stanowiskach, czyli organizacja
 Z punktu widzenia HR zawsze wyzwaniem jest zapewnienie równowagi na                pracy dająca pracownikowi możliwość zapoznania się
 wewnętrznym rynku pracy danego przedsiębiorstwa. Dlatego też ważnym                z różnymi rolami w organizacji, ma na celu pogłębienie
 działaniem jest i będzie wprowadzenie nowych programów rozwojowych, nowych             jego rozumienia organizacji i procesów w niej obecnych.
 narzędzi, być może także restrukturyzacja funkcji HR.                       Tego rodzaju system stosuje jedynie 25% wszystkich
                                                  badanych organizacji.

                                                  Inicjatywy, które badane organizacje najczęściej planują
                                                  wdrożyć po 2011 roku to: budowa planu sukcesji
                                                  (20%) oraz wprowadzenie indywidualnych ścieżek
                                                  karier (20%). Wyraźnie widać, że inicjatywy te dotyczą
                                                  przede wszystkim rozwoju obszarów wspierania kariery
                                                  pracowników. Niejednokrotnie to właśnie te obszary
                                                  wskazywane są przez pracowników jako środek
                                                  motywacji pozapłacowej, który wiąże pracownika na
                                                  dłużej z organizacją. Firmy, które wspierają kariery
                                                  swoich pracowników poprzez rozwój odpowiednich
                                                  narzędzi takich jak plany sukcesji czy kadra rezerwowa
                                                  bezsprzecznie odniosą z tego tytułu korzyści.
Rozwój pracowników


   System rotacji na stanowiskach        25%      7% 3%   13%               52%


        Program coachingu            36%         18%      5%    13%         28%


            Plan sukcesji          37%        10%   7%     20%           26%


    Indywidualne ścieżki kariery         32%        16%    4%    17%          31%


Formalny system zarządzania karierą           40%            21%     4%    12%      23%


                    0%        20%      40%         60%         80%      100%       120%

                      Wdrożona                   W trakcie wdrażania
                      Wdrożenie planowane na bieżący rok      Wdrożenie planowane
                                             po tym roku
                      Obecnie wdrożenie nie jest planowane


24
Rozwój poszczególnych grup pracowników               Stosowany lub planowany formalny system zarządzania karierą wśród organizacji, które
                                  wdrożyły lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawnione grupy pracowników
Inicjatywy w zakresie rozwoju pracowników mogą
                                  (% nie sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie formalnego systemu
dotyczyć w różny sposób różnych grup pracowników.          zarządzania karierą w odniesieniu do kilku grup pracowników)
Dlatego też, wyróżniliśmy sześć głównych grup
                                   90%
pracowników, w stosunku, do których spodziewaliśmy               75%
                                   80%
się różnicowania działań wspierających rozwój ze strony                   67%
                                   70%
pracodawców:                                                            58%
                                   60%
• Kadra zarządzająca                                            46%
                                   50%
• Kadra kierownicza: kierownicy i menedżerowie                                     35%           35%
                                   40%
• Specjaliści                            30%
• Pracownicy szeregowi                        20%
• Talenty/Pracownicy o wysokim potencjale*              10%

• Kluczowe segmenty pracowników*                   0%
                                        Kadra    Kadra   Specjaliści  Pracownicy Talenty/  Kluczowe
                                                                         Talenty/Pracownicy
                                       zarządzająca kierownicza         szeregowi pracownicy segmentyo wysokim
Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące tylko tych firm,
                                                                 o wysokim pracownikówpotencjale
w których inicjatywy te zostały już wdrożone lub są                                        potencjale
planowane do wdrożenia.
                                  Stosowany lub planowany system indywidualnych ścieżek karier wśród organizacji, które
Formalny system zarządzania karierą                 wdrożyły lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawione grupy pracowników (%
                                  nie sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie systemu w odniesieniu
                                  do kilku grup pracowników)
Indywidualne ścieżki kariery
                                   90%
Formalny system zarządzania karierą oraz indywidualne
                                   80%           72%
ścieżki kariery to inicjatywy, które oferowane                 67%                         67%
są w podobny sposób poszczególnym grupom               70%
pracowników. Systemy te w pierwszej kolejności            60%
                                                      49%
                                   50%                                     44%
obejmują kadrę kierowniczą i zarządzającą oraz
                                                            36%
pracowników zidentyfikowanych jako Talenty/             40%
pracownicy o kluczowym potencjale. Jest oczywiste,          30%
że grupy te są najcenniejszym zasobem organizacji.          20%
Firmy dbając o możliwości rozwoju ich kariery, mają         10%
szansę na związanie tych pracowników z organizacją na         0%
dłużej. Przedstawiciele tych grup zawodowych często
                                        Kadra    Kadra   Specjaliści  Pracownicy  Talenty/ Kluczowe
charakteryzują się wyższymi oczekiwaniami w kontekście            zarządzająca kierownicza         szeregowi pracownicy segmenty
swojego rozwoju i doskonale znają wartość własnej                                        o wysokim pracowników
pracy.                                                              potencjale
*	 pracownicy	zidentyfikowani	w organizacji	jako	osoby	o naj-
  większych	umiejętnościach,	zdolnościach	i potencjale	z punktu	
  widzenia	potrzeb	organizacji.
*	 stanowiska,	które	mają	wysoki	udział	w tworzeniu	wartości	
  biznesowej	i jednocześnie,	których	kompetencje	są	trudne	do	
  pozyskania	na	danym	rynku	pracy	lub	też	w drodze	rozwoju	
  wewnątrz	organizacji.


                                         Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  25
Stosowany lub planowany plan sukcesji wśród organizacji, które wdrożyły lub planują    Plan sukcesji
wdrożyć tę inicjatywę w podziale na objęte grupy pracowników (% nie sumują się do 100,
                                              W większości przypadków indywidualne ścieżki kariery
gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie planu sukcesji w odniesieniu do kilku grup
pracowników)                                        są punktem wyjścia do tworzenia planów sukcesji. Około
                                              38% badanych organizacji posiada wdrożone bądź jest
      89%
 90%                                            w trakcie wdrożenia tych inicjatyw jednocześnie.
 80%           73%
 70%                                            Kadra zarządzająca oraz kadra kierownicza to dwie
 60%                                            grupy pracowników, w stosunku, do których firmy
                                 47%            najczęściej stosują plan sukcesji.
 50%
                                       36%
 40%                  29%                         Program coachingu
 30%
                                              Programy coachingu są oferowane przede wszystkim
 20%                        13%
                                              kadrze kierowniczej i zarządzającej. Skuteczny
 10%                                            coaching zakłada bowiem posiadanie pewnej wiedzy,
 0%                                            doświadczenia i dojrzałości osób uczestniczących w tej
      Kadra    Kadra   Specjaliści  Pracownicy  Talenty/ Kluczowe     formie wsparcia rozwoju pracownika.
     zarządzająca kierownicza         szeregowi pracownicy segmenty
                               o wysokim pracowników
                               potencjale


Stosowany lub planowany program coaching’u wśród organizacji, które wdrożyły lub planują
wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawione grupy pracowników (% nie sumują się do
100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie programu w odniesieniu do kilku grup
pracowników)

 90%    79%
 80%
             67%
 70%
 60%
                                 47%
 50%
 40%
 30%                                     21%
                    19%
 20%                        12%
 10%
 0%
      Kadra    Kadra   Specjaliści  Pracownicy   Talenty/ Kluczowe
     zarządzająca kierownicza         szeregowi  pracownicy segmenty
                                o wysokim pracowników
                                potencjale
26
Rotacja na stanowiskach pracy                   Najbardziej zaniedbane inicjatywy to: system rotacji na
Rotacja na stanowiskach pracy polega na planowym          stanowiskach (32%) oraz indywidualne ścieżki kariery
zmienianiu określonych stanowisk pracy przez            (35%).
wybranych pracowników lub grupy pracownicze. Celem
zmiany stanowisk jest przede wszystkim umożliwienie        Inicjatywy, które są planowane do wdrożenia po 2011
pracownikom rozszerzania już posiadanych kwalifikacji       roku to przede wszystkim: plan sukcesji (20%) oraz
oraz zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania          system rotacji na stanowiskach (19%).
wiedzy na temat procesów zachodzących w organizacji.
Narzędzie to jest wciąż rzadko stosowane w Polsce,
a analiza powszechności według uprawnionych grup
przynosi zaskakujące wyniki. Rotacja na stanowiskach        Stosowana lub planowana rotacja na stanowiskach pracy wśród organizacji, które wdrożyły
pracy najczęściej stosowana jest w odniesieniu do         lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawione grupy pracowników (% nie
                                  sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie rotacji w odniesieniu do
pracowników szeregowych. Prawdopodobnie polskie          kilku grup pracowników)
organizacje nie postrzegają rotacji na stanowiskach
                                  90%
pracy jako narzędzia podnoszenia motywacji i rozwoju
                                  80%
pracownika.
                                  70%                             63%
Największe organizacje (o dochodach powyżej             60%
500 mln zł)                                                                  47%
                                  50%                      40%
Największe organizacje nie różnią się w zakresie                 37%        37%
                                  40%
zaawansowania poszczególnych narzędzi rozwoju
                                  30%
pracowników w stosunku do grupy wszystkich firm.
                                  20%

Najczęściej wdrożone inicjatywy to: formalny            10%
system zarządzania karierą (53%) oraz program            0%
coachingu (38%).                                 Kadra      Kadra     Specjaliści  Pracownicy   Talenty/
                                       zarządzająca   kierownicza           szeregowi   pracownicy
                                                                      o wysokim
                                                                       potencjale


Rozwój pracowników w organizacjach o dochodach powyżej 500 mln zł


  System rotacji na stanowiskach          32%       4% 6%     19%            38%


        Program coachingu              49%              18%    0% 8%     24%


            Plan sukcesji             47%           8%   8%     20%      16%


    Indywidualne ścieżki kariery          35%         13%    6%   8%         38%


Formalny system zarządzania karierą              53%                19%   4% 6%     17%


                    0%        20%        40%        60%        80%      100%      120%
                      Wdrożona                  W trakcie wdrażania
                      Wdrożenie planowane na bieżący rok     Wdrożenie planowane
                                            po tym roku
                      Obecnie wdrożenie nie jest planowane
                                         Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce   27
Wdrożenia i plany wdrożeniowe organizacji w zakresie narzędzi rozwojowych – najczęściej  Rozwój poszczególnych grup pracowników
wskazywane odpowiedzi
                                             Analizując stan zaawansowania narzędzi wspierania
                                             rozwoju pracowników w podziale na poszczególne
 Rozwój pracowników      Wszystkie organizacje     Największe organizacje
                                             grupy w największych firmach w stosunku do grupy
               Wprowadzenie         Wprowadzenie         wszystkich firm zauważyliśmy podobne tendencje
               formalnego systemu      formalnego systemu      w oferowanych formach wsparcia. Zdefiniowaliśmy
               zarządzania karierą (40%)   zarządzania karierą (53%)   jedynie następujące różnice:
 Wdrożone
                                             •	 zdecydowanie większy odsetek firm stosujących
               Budowa planu sukcesji     Wprowadzenie programu      system rotacji dla Talentów / pracowników o wysokim
               (37%)             coaching’u (49%)         potencjale (67%). Wśród największych organizacji to
               Wprowadzenie programu     Wprowadzenie programu      wobec tej grupy pracowniczej najczęściej stosowana
 W trakcie wdrożenia                                     jest rotacja na stanowiskach pracy.
               coaching’u (18%)       coaching’u (18%)
 Wdrożenie w 2011       Budowa planu sukcesji     Budowa planu sukcesji     •	 duże organizacje częściej stosują formalny system
 roku             (7%)             (8%)               zarządzania karierą dla Talentów / pracowników
                                               o wysokim potencjale (68%)
               Budowa planu sukcesji     Budowa planu sukcesji
               (20%)             (20%)             •	 indywidualne ścieżki kariery są oferowane częściej
                                               przez największe organizacje dla kluczowych
               Wprowadzenie         Wprowadzenie systemu       segmentów pracowników (65%)
 Wdrożenie po 2011      indywidualnych ścieżek    rotacji na stanowiskach    •	 w dużych firmach plany sukcesji i ścieżki kariery dla
 roku             karier (17%)         pracy (19%)           specjalistów są stosowane rzadziej w dużych firmach
                                               niż we wszystkich organizacjach
               Wprowadzenie                        •	 coaching jest narzędziem stosowanym
               formalnego systemu                       w największych organizacjach częściej dla Talentów/
               zarządzania karierą (12%)                   pracowników o wysokim potencjale (58%)
               Wprowadzenie         Wprowadzenie
               indywidualnych ścieżek    indywidualnych ścieżek    Z powyższych porównań wynika, że największe
               karier (31%)         karier (38%)         organizacje bardziej świadomie stosują narzędzia
 Nieplanowane do
                                             rozwojowe i lepiej dopasowują je do poszczególnych
 wdrożenia
               Wprowadzenie systemu     Wprowadzenie systemu     grup pracowników. Z pewnością jest to związane
               rotacji na stanowiskach    rotacji na stanowiskach    z większą dojrzałością organizacyjną tych firm.
               pracy (52%)          pracy (38%)
                                             W kontekście rozwoju pracownika większość organizacji
                                             posiada wdrożone inicjatywy dotyczące formalnego
                                             systemu zarządzania karierą. W największych firmach
                                             o dochodach powyżej 500 mln zł coaching jest
                                             wymieniany jako inicjatywa wdrożona w niemal połowie
                                             organizacji. Coaching jest również narzędziem, które
                                             najczęściej jest w trakcie wdrożenia. System rotacji
                                             na stanowiskach oraz indywidualne ścieżki kariery to
                                             narzędzia najmniej popularne i najczęściej wymieniane
                                             jako nieplanowane do wdrożenia.
28
Podsumowanie
•	 Polskie organizacje dopiero zaczynają opracowywać
  programy, które wiążą w bezpośredni sposób korzyści
  organizacyjne ze wsparciem kariery pracowników.
  Wciąż mniej niż połowa polskich organizacji
  uczestniczących w badaniu stosuje nowoczesne
  narzędzia rozwoju pracowników. Do najbardziej
  popularnych należy formalny system zarządzania
  karierą a wśród największych organizacji również
  coaching.
•	 System rotacji na stanowiskach pracy oraz
  indywidualne ścieżki kariery to narzędzia najmniej
  popularne i najczęściej nieplanowane do wdrożenia
  w najbliższych latach. Być może przyczyną
  takiego stanu rzeczy jest to, że są to narzędzia
  skomplikowane, wymagające indywidualnego
  podejścia do pracownika i tworzenia rozwiązań
  „skrojonych na miarę. ”
                             Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  29
Motywacja i systemy ocen                  Wszystkie badane organizacje                    Inne popularne wdrożone narzędzia to: systemy ocen
                                                    pracowniczych oraz opisy stanowisk, czyli narzędzia
                  Najpopularniejszym z wdrożonych narzędzi z zakresu         wspierające systemy motywacyjne.
                  motywacji pracowników jest system premiowy (77%
                  wszystkich organizacji). Jedynie 7% wszystkich firm         Ponad połowa firm posiada formalną politykę płacową
                  nie planuje działań w tym zakresie. Oznacza to, że         (57%) i siatkę płac zasadniczych (63%).
                  większość organizacji uczestniczących w badaniu
                  motywuje lub zamierza motywować poprzez system           Zdecydowanie najrzadziej rozpowszechnioną praktyką
                  wynagrodzeń zmiennych. Premie, czyli płaca za wyniki        jest stosowanie oceny 360 stopni – jedynie 31%
                  jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla pracodawców           wszystkich firm stosuje tę praktykę, a większość nie
                  w czasie zawirowań koniunkturalnych. Dlatego            planuje podejmowania tej inicjatywy (51%).
                  też polskie firmy, być może pamiętając o ostatnim
                  spowolnieniu gospodarczym, tak chętnie wprowadzają         Mała powszechność stosowania tego narzędzia może
                  je w swoich organizacjach.                     być podyktowana różnymi powodami takimi jak jego
                                                    czasochłonność i konieczność zaangażowania wielu
                                                    osób oraz nieumiejętność przyjmowania informacji
                                                    zwrotnej i wyciągania z niej konstruktywnych wniosków.
Motywacja


            Ocena 360           31%        7% 4%    8%             50%


    System ocen pracowniczych                    68%                   13%    4% 5%   10%


   System zarządzania przez cele                55%               15%     6%  7%      18%


System świadczeń dodatkowych                    62%                 11%     6% 2%     19%


         System premiowy                       77%                     10%  5% 0% 7%


     Siatka płacy zasadniczej                 63%                 8%   6% 4%       19%


      Polityka wynagradzania                57%                  18%     6%   8%   11%


Wartościowanie stanowisk pracy             38%             13%   8%   8%           33%


      Opisy stanowisk pracy                   65%                   21%       6% 3% 6%


                   0%          20%        40%        60%         80%         100%    120%

                     Wdrożona                    W trakcie wdrażania
                     Wdrożenie planowane na bieżący rok       Wdrożenie planowane
                                             po tym roku
                     Obecnie wdrożenie nie jest planowane


30
Największe organizacje (o dochodach powyżej
                                 Robert Żelewski, Dyrektor Personalny Animex
500 mln zł)
Również wśród największych organizacji system           HR powinien wiedzieć jak pracownicy mają być motywowani, jak to zmierzyć.
premiowy jest najczęściej wdrożonym narzędziem          Motywowaniem pracowników powinni zajmować się menedżerowie liniowi, a my
z obszaru motywacji. Odsetek ten jest jeszcze wyższy       musimy umieć ich wspomagać, aby motywowali swoich podwładnych skutecznie.
niż w grupie wszystkich firm: aż 83% dużych firm         Oznacza to, że coraz większą rolę odgrywa komunikacja HR z firmą, menedżerami
posiada wdrożony system wynagrodzeń zmiennych.          i poszczególnymi pracownikami.
Jedynie 8% firm o dochodach powyżej 500 mln zł nie
planuje wprowadzenia systemu premiowego. Inne
ważne narzędzia motywacji, wśród dużych firm to
opracowanie siatki płac zasadniczych oraz systemu ocen      Joanna Malinowska-Parzydło, Dyrektor Personalny TVN
pracowniczych.                          Motywacja to sztuka wymagająca zrozumienia perspektywy innych, ciekawości
                                 ludzi, którymi zarządzamy, wiedzy na temat ich życia, pasji, tego, co jest dla nich
Większość dużych organizacji zdążyła już dokonać         ważne, prywatnie i zawodowo. Każdy z nas jest w stanie i powinien się tego
wartościowania stanowisk pracy (56%) oraz opracować        nauczyć, bo to ważny czynnik decydujący o tym, czy w długofalowej perspektywie
politykę wynagradzania (67%), jak również wprowadzić       jesteśmy skutecznymi i profesjonalnymi menedżerami.
system zarządzania przez cele (67%).
Motywacja


          Ocena 360             41%           4% 4%  8%            43%


  System ocen pracowniczych                      77%                   8% 0% 8% 6%


 System zarządzania przez cele                  67%                6%   6%  6%     15%


System świadczeń dodatkowych                    71%                  6%   8% 0% 14%
                                                             0%
       System premiowy                      83%                     4% 4% 8%


    Siatka płacy zasadniczej                   75%                  2% 4% 6%     13%


    Polityka wynagradzania                  67%                  10%  4%  12%     6%


Wartościowanie stanowisk pracy               56%               8%  4%    15%     17%


     Opisy stanowisk pracy                  69%                     20%   4% 4% 2%


                  0%        20%        40%        60%         80%         100%    120%

                    Wdrożona                  W trakcie wdrażania
                    Wdrożenie planowane na bieżący rok     Wdrożenie planowane
                                          po tym roku
                    Obecnie wdrożenie nie jest planowane


                                        Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce  31
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy
Hr  najnowsze trendy

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting
 
Niedobór talentów 2014
Niedobór talentów 2014Niedobór talentów 2014
Niedobór talentów 2014eprpl
 
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting
 
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRBrief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRY-Consulting
 
Employer Branding
Employer Branding Employer Branding
Employer Branding Y-Consulting
 
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny MarketingJak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny MarketingHalik990
 
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmyKursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmyCOGNITY Szkolenia
 
Podstawy finansów i zarządzania cz.1
Podstawy finansów i zarządzania cz.1 Podstawy finansów i zarządzania cz.1
Podstawy finansów i zarządzania cz.1 cdr_krakow
 
Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015MJCC
 
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCStrategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCMJCC
 
Magazyn Employer Branding Q3 2015
Magazyn Employer Branding Q3 2015Magazyn Employer Branding Q3 2015
Magazyn Employer Branding Q3 2015MJCC
 
Brief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataBrief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataY-Consulting
 
Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012
Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012
Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012Grant Thornton
 
Magazyn Employer Branding Q1 2014
Magazyn Employer Branding Q1 2014Magazyn Employer Branding Q1 2014
Magazyn Employer Branding Q1 2014MJCC
 
Magazyn Employer Branding Q4 2014
Magazyn Employer Branding Q4 2014Magazyn Employer Branding Q4 2014
Magazyn Employer Branding Q4 2014MJCC
 
Magazyn Employer Branding Q4 2015
Magazyn Employer Branding Q4 2015Magazyn Employer Branding Q4 2015
Magazyn Employer Branding Q4 2015MJCC
 
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Monika Walczak
 
Zpc na moodla
Zpc na moodlaZpc na moodla
Zpc na moodladzidal
 
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianBadanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianzarzadzanie
 

Mais procurados (20)

Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
 
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
 
Niedobór talentów 2014
Niedobór talentów 2014Niedobór talentów 2014
Niedobór talentów 2014
 
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
 
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HRBrief Stażysta w obszarze doradztwa HR
Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR
 
Employer Branding
Employer Branding Employer Branding
Employer Branding
 
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny MarketingJak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
Jak Prowadzic Tani I Skuteczny Marketing
 
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmyKursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
Kursy w Cognity - budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 
Podstawy finansów i zarządzania cz.1
Podstawy finansów i zarządzania cz.1 Podstawy finansów i zarządzania cz.1
Podstawy finansów i zarządzania cz.1
 
Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015Magazyn Employer Branding Q1 2015
Magazyn Employer Branding Q1 2015
 
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCCStrategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
Strategia employer branding krok po kroku - ebook MJCC
 
Magazyn Employer Branding Q3 2015
Magazyn Employer Branding Q3 2015Magazyn Employer Branding Q3 2015
Magazyn Employer Branding Q3 2015
 
Brief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydataBrief informacyjny dla kandydata
Brief informacyjny dla kandydata
 
Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012
Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012
Grant Thornton Magazyn PLUS - Doradztwo gospodarcze 10.2012
 
Magazyn Employer Branding Q1 2014
Magazyn Employer Branding Q1 2014Magazyn Employer Branding Q1 2014
Magazyn Employer Branding Q1 2014
 
Magazyn Employer Branding Q4 2014
Magazyn Employer Branding Q4 2014Magazyn Employer Branding Q4 2014
Magazyn Employer Branding Q4 2014
 
Magazyn Employer Branding Q4 2015
Magazyn Employer Branding Q4 2015Magazyn Employer Branding Q4 2015
Magazyn Employer Branding Q4 2015
 
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013Employer branding od_wymagamy_pl_2013
Employer branding od_wymagamy_pl_2013
 
Zpc na moodla
Zpc na moodlaZpc na moodla
Zpc na moodla
 
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmianBadanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
Badanie: Rozwój menedżerski gotowość do ciągłych zmian
 

Destaque

Biblioteka HRM Pracownik i jego Cele
Biblioteka HRM Pracownik i jego CeleBiblioteka HRM Pracownik i jego Cele
Biblioteka HRM Pracownik i jego CeleBibliotekaHRM
 
technologie chowu i hodowli pstrąga tęczowego
technologie chowu i hodowli pstrąga tęczowegotechnologie chowu i hodowli pstrąga tęczowego
technologie chowu i hodowli pstrąga tęczowegopstrag
 
Kronospan mielec sp. z o.o.
Kronospan mielec sp. z o.o.Kronospan mielec sp. z o.o.
Kronospan mielec sp. z o.o.kronodym
 
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience PlatformZbigniew Nowicki
 
THEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISH
THEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISHTHEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISH
THEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISHLibardo Ospino
 
Technik.teleinformatyk 312[02] z3.03_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z3.03_uTechnik.teleinformatyk 312[02] z3.03_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z3.03_uRzeźnik Sebastian
 
6.badanie fizykalne pluca
6.badanie fizykalne pluca6.badanie fizykalne pluca
6.badanie fizykalne plucanisobiech
 
Raport turystyka biznesowa_katowice_2014
Raport turystyka biznesowa_katowice_2014Raport turystyka biznesowa_katowice_2014
Raport turystyka biznesowa_katowice_2014Krzysztof Cieslikowski
 
Taryfa dystrybucyjna-2015
Taryfa dystrybucyjna-2015Taryfa dystrybucyjna-2015
Taryfa dystrybucyjna-2015marcingermanek
 
Bilans, Rzis, Cv
Bilans, Rzis, CvBilans, Rzis, Cv
Bilans, Rzis, CvAMP
 
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodówLukas Pobocha
 
Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...
Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...
Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...Dagmara Lec
 

Destaque (20)

Biblioteka HRM Pracownik i jego Cele
Biblioteka HRM Pracownik i jego CeleBiblioteka HRM Pracownik i jego Cele
Biblioteka HRM Pracownik i jego Cele
 
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnejCharakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
 
technologie chowu i hodowli pstrąga tęczowego
technologie chowu i hodowli pstrąga tęczowegotechnologie chowu i hodowli pstrąga tęczowego
technologie chowu i hodowli pstrąga tęczowego
 
Kronospan mielec sp. z o.o.
Kronospan mielec sp. z o.o.Kronospan mielec sp. z o.o.
Kronospan mielec sp. z o.o.
 
Scalone dokumenty (8)
Scalone dokumenty (8)Scalone dokumenty (8)
Scalone dokumenty (8)
 
Szwecja
SzwecjaSzwecja
Szwecja
 
3.1 padwk tresc
3.1 padwk tresc3.1 padwk tresc
3.1 padwk tresc
 
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform2014 CX Insights + Customer Experience Platform
2014 CX Insights + Customer Experience Platform
 
THEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISH
THEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISHTHEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISH
THEORETICAL GROUNDS TO TEACH ENGLISH
 
Technik.teleinformatyk 312[02] z3.03_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z3.03_uTechnik.teleinformatyk 312[02] z3.03_u
Technik.teleinformatyk 312[02] z3.03_u
 
JAPONIA-KOMUNIKACJA
JAPONIA-KOMUNIKACJAJAPONIA-KOMUNIKACJA
JAPONIA-KOMUNIKACJA
 
SEMMELROCK - PORADNIK BRUKARSKI
SEMMELROCK - PORADNIK BRUKARSKISEMMELROCK - PORADNIK BRUKARSKI
SEMMELROCK - PORADNIK BRUKARSKI
 
6.badanie fizykalne pluca
6.badanie fizykalne pluca6.badanie fizykalne pluca
6.badanie fizykalne pluca
 
Raport turystyka biznesowa_katowice_2014
Raport turystyka biznesowa_katowice_2014Raport turystyka biznesowa_katowice_2014
Raport turystyka biznesowa_katowice_2014
 
Taryfa dystrybucyjna-2015
Taryfa dystrybucyjna-2015Taryfa dystrybucyjna-2015
Taryfa dystrybucyjna-2015
 
Scalone dokumenty (9)
Scalone dokumenty (9)Scalone dokumenty (9)
Scalone dokumenty (9)
 
Koncepcja bezp. niemiec
Koncepcja bezp. niemiecKoncepcja bezp. niemiec
Koncepcja bezp. niemiec
 
Bilans, Rzis, Cv
Bilans, Rzis, CvBilans, Rzis, Cv
Bilans, Rzis, Cv
 
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
 
Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...
Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...
Praca licencjacka "Zadania kuratora sądowego wynikające z przepisów а stan fa...
 

Semelhante a Hr najnowsze trendy

Strategiczna rola działów personalnych
Strategiczna rola działów personalnychStrategiczna rola działów personalnych
Strategiczna rola działów personalnychLukasz Szymula
 
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018House of Skills
 
Trendy HR oczami BPSC
Trendy HR oczami BPSCTrendy HR oczami BPSC
Trendy HR oczami BPSCBPSC
 
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiHouse of Skills
 
Zarządy przyszłości
Zarządy przyszłościZarządy przyszłości
Zarządy przyszłościGrant Thornton
 
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteHRM Institute
 
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Deloitte Polska
 
Raport Employer Branding w Polsce 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012Raport Employer Branding w Polsce 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012HRM Institute
 
reInventHR #4 Zaangażowanie
reInventHR #4 ZaangażowaniereInventHR #4 Zaangażowanie
reInventHR #4 ZaangażowanieDonata Wiatrowska
 
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive SummaryGLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive SummaryMichael Page Polska
 
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w PolsceRaport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w PolsceHouse of Skills
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Michal Piatkowski
 
Ewolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2J
Ewolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2JEwolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2J
Ewolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2JAgnieszka Piatkowska
 
W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRES
W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRESW Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRES
W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRESIwona Janas
 
O nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategiiO nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategiiGrzegorz Osóbka
 
HR Camp 14_09-reInvent HR
HR Camp 14_09-reInvent HRHR Camp 14_09-reInvent HR
HR Camp 14_09-reInvent HRBartek Janowicz
 

Semelhante a Hr najnowsze trendy (20)

Strategiczna rola działów personalnych
Strategiczna rola działów personalnychStrategiczna rola działów personalnych
Strategiczna rola działów personalnych
 
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
Trendy w rozwoju pracowników na rok 2018
 
Trendy HR oczami BPSC
Trendy HR oczami BPSCTrendy HR oczami BPSC
Trendy HR oczami BPSC
 
GFMP - Badanie HR 2010
GFMP - Badanie HR 2010GFMP - Badanie HR 2010
GFMP - Badanie HR 2010
 
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacjiQuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
QuestionBook 2016 – o trendach w rozwoju ludzi w organizacji
 
Zarządy przyszłości
Zarządy przyszłościZarządy przyszłości
Zarządy przyszłości
 
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_InstituteRaport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014_HRM_Institute
 
Redesign funkcji HR
Redesign funkcji HRRedesign funkcji HR
Redesign funkcji HR
 
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
Prezentacja dla dziennikarzy: „Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm.”
 
Raport Employer Branding w Polsce 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012Raport Employer Branding w Polsce 2012
Raport Employer Branding w Polsce 2012
 
reInventHR #4 Zaangażowanie
reInventHR #4 ZaangażowaniereInventHR #4 Zaangażowanie
reInventHR #4 Zaangażowanie
 
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive SummaryGLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary
GLOBALNY BAROMETR HR 2015 - Executive Summary
 
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w PolsceRaport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
Raport Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
 
Ewolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2J
Ewolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2JEwolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2J
Ewolucja funkcji hr. HR Summit 2016_R2J
 
POLAND - Employer Branding
POLAND - Employer BrandingPOLAND - Employer Branding
POLAND - Employer Branding
 
Employer Branding-Poland
Employer Branding-PolandEmployer Branding-Poland
Employer Branding-Poland
 
W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRES
W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRESW Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRES
W Erze Człowieka proste rozwiązania prowadzą do sukcesu_new_AKTUAL_ADRES
 
O nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategiiO nowych zjawiskach na rynku strategii
O nowych zjawiskach na rynku strategii
 
HR Camp 14_09-reInvent HR
HR Camp 14_09-reInvent HRHR Camp 14_09-reInvent HR
HR Camp 14_09-reInvent HR
 

Mais de Wojciech Boczoń

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017Wojciech Boczoń
 
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank Wojciech Boczoń
 
Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015Wojciech Boczoń
 
Opodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGROpodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGRWojciech Boczoń
 
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmoRegulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmoWojciech Boczoń
 
Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi BankowePodwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi BankoweWojciech Boczoń
 
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacjiSerwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacjiWojciech Boczoń
 
Konto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_pKonto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_pWojciech Boczoń
 
Prezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankowePrezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankoweWojciech Boczoń
 
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014Wojciech Boczoń
 
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków  podsumowanie 2013 r.Wynagrodzenia białych kołnierzyków  podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.Wojciech Boczoń
 
List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590Wojciech Boczoń
 
Nowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnychNowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnychWojciech Boczoń
 

Mais de Wojciech Boczoń (20)

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017
 
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
Bliskie Konto Osobiste Alior Bank
 
Raport KIR
Raport KIRRaport KIR
Raport KIR
 
Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015Polska bankowość w liczbach - rok 2015
Polska bankowość w liczbach - rok 2015
 
Opodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGROpodatkowanie banków wg IBnGR
Opodatkowanie banków wg IBnGR
 
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmoRegulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
Regulamin promocji kont w Banku BPH - Konto Sezam za darmo
 
Meritum Bank - zmiany
Meritum Bank - zmianyMeritum Bank - zmiany
Meritum Bank - zmiany
 
Visa - badanie
Visa - badanieVisa - badanie
Visa - badanie
 
Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi BankowePodwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe
 
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacjiSerwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
Serwisy lite w bankowości mobilnej. Zalety i wady serwisów lite, RWD i aplikacji
 
Orange Finanse
Orange FinanseOrange Finanse
Orange Finanse
 
Orange Finanse
Orange FinanseOrange Finanse
Orange Finanse
 
Konto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_pKonto wyższej jakości t oi_p
Konto wyższej jakości t oi_p
 
Prezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankowePrezentacja t mobile usługi bankowe
Prezentacja t mobile usługi bankowe
 
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
Wyniki Banku Millennium po I kwartale 2014
 
Kierowcy bez oc
Kierowcy bez ocKierowcy bez oc
Kierowcy bez oc
 
Mikropożyczki w sieci
Mikropożyczki w sieciMikropożyczki w sieci
Mikropożyczki w sieci
 
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków  podsumowanie 2013 r.Wynagrodzenia białych kołnierzyków  podsumowanie 2013 r.
Wynagrodzenia białych kołnierzyków podsumowanie 2013 r.
 
List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590List dobre konto_millenet_2115590
List dobre konto_millenet_2115590
 
Nowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnychNowy standard płatności mobilnych
Nowy standard płatności mobilnych
 

Hr najnowsze trendy

 • 1. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce Wrzesień 2011
 • 2.
 • 3. Spis treści Wstęp 5 Dział HR: teraźniejszość i przyszłość 6 Metoda badawcza oraz opis próby 8 Wszystkie badane organizacje 9 Największe organizacje (o dochodach powyżej 500 mln zł) 11 Stan zaawansowania polskich organizacji w zakresie HRM w obliczu wyzwań rynku pracy 12 Wyniki w poszczególnych obszarach merytorycznych HR 17 Rola HR w organizacjach 18 Strategia personalna i strategia HR 20 Zarządzanie przez kompetencje 22 Rozwój pracowników 24 Motywacja i systemy ocen 30 Rekrutacja i retencja 33 Organizacja funkcji HR 39 Efektywność funkcji HR 42 Najważniejsze wyzwania HR 46 Kierunek zmian HRM w Polsce 47 Najważniejsze wnioski z badania 51 O autorach 55 Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce Title of report Deloitte & Touche LLP Annual Report 2008 3
 • 4. 4
 • 5. Wstęp Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu czwartą edycję badania dotyczącego trendów HRM w Polsce, przygotowaną przez Deloitte we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Celem naszego badania jest identyfikacja najważniejszych kierunków rozwoju polskich działów HR i dostarczenie Państwu spojrzenia na rynek HRM w Polsce w szerszej perspektywie. Mamy nadzieję, że tegoroczny raport będzie dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją w codziennych działaniach. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 254 organizacje. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat rynku HRM w Polsce. Magdalena Jończak Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte Aneta Woźny Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Deloitte Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 5
 • 6. Dział HR: teraźniejszość i przyszłość W trudnych gospodarczo czasach, z jakimi od kilku lat Trudna sytuacja gospodarcza i zmiany na rynku stawiają mamy do czynienia, rola działu zarządzania zasobami przed działami HR nowe, złożone wyzwania. To, jak ludzkimi ulega przedefiniowaniu. Osoby odpowiedzialne sobie z nimi poradzą, może być ważnym sygnałem za HR mają większą niż w okresie prosperity szansę, by dla zarządów i rad nadzorczych rozpatrujących z dostawców usług stać się strategicznym partnerem zmianę usytuowania działu HR w strukturze firmy. zarządu, wspierającym go w złożonym procesie rozwoju Tym samym, turbulencje, z jakimi mamy do czynienia, biznesu. Chcąc odpowiedzieć na nowe uwarunkowania mogą sprzyjać pracownikom działów HR w ich drodze rynkowe, przedsiębiorstwa niejednokrotnie wdrażają do roli strategicznych doradców zarządu. Jakim więc wiele zmian w sposobie funkcjonowania i dział HR wyzwaniom będą musieli sprostać pracownicy działów może być istotnym ogniwem w tym procesie. A czasami zarządzania zasobami ludzkimi w najbliższym czasie, by nawet jego autorem. przekonać władze firm, że mogą wnosić istotny wkład w rozwój biznesu? Jest to jednak rola trudna i odpowiedzialna. Z jednej strony wymaga biegłej znajomości nowoczesnych Wyzwania dla działów HR narzędzi HR, by prawidłowo diagnozować potrzeby Jednym z poważnych wyzwań, z którymi pracownicy biznesu i wyzwania stojące przed firmą w zakresie działów HR będą się musieli wkrótce zmierzyć, są zarządzania zasobami ludzkimi. Z drugiej - głębokiego zmiany demograficzne. Niż demograficzny może rozumienia biznesu oraz otoczenia gospodarczego. Jeśli spowodować, że w ciągu najbliższych trzech lat firmom osoby z działu HR mają pełnić rolę strategiczną, muszą zabraknie kadr, a to oznacza problemy z pozyskiwaniem – poza znakomitą znajomością zagadnień zarządzania i utrzymaniem pracowników oraz szereg wyzwań zasobami ludzkimi – rozumieć firmę i jej cele, wiedzieć, związanych z wizerunkiem pracodawcy, ścieżkami karier, co znaczy codzienna praca pod presją rynku i klientów rekrutacją czy komunikacją. Jednocześnie Polska jako w każdym dziale, w każdej komórce organizacji. Innymi kraj nisko-kosztowy, prawdopodobnie nadal będzie słowy, to, na ile rola HR będzie faktycznie strategiczna przyciągać inwestycje, co zintensyfikuje efekty niżu zależy od ludzi pracujących w tym dziale. To oni mają demograficznego. największy wpływ na to, jaką pozycję sobie wypracują i na ile ich opinia będzie respektowana przez zarząd. Kolejnym wyzwaniem dla działów HR jest wchodzenie na rynek pracy tzw. pokolenia Y, czyli osób urodzonych Wyniki naszego badania pokazują, że po stronie działów po 1980 roku. Choć są to pracownicy mający zarządzania zasobami ludzkimi istnieje gotowość umiejętności bardzo przydane z punktu widzenia przyjęcia odpowiedzialności, jaka wiąże się z pełnieniem pracodawców, jak choćby znakomitą znajomość roli strategicznego doradcy zarządu. Skala tego zjawiska nowoczesnych technologii, niektóre ich cechy systematycznie się zwiększa. Trzeba jednak pamiętać, mogą stanowić dla osób zarządzających poważne że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do zarządu wyzwanie. Wśród najbardziej problematycznych dla i rady nadzorczej. A te muszą widzieć przede wszystkim pracodawców cech pokolenia Y wymienia się przede jej biznesowe uzasadnienie, a zatem być przekonane wszystkim roszczeniową postawę wobec pracodawcy. nie tylko o znaczeniu zarządzania zasobami ludzkimi Przedstawiciele pokolenia Y chcą, by pracodawca w firmie, ale też o wartości dodanej, jaką dział HR wnosi okazywał im troskę, wyznaczał cele i pomagał do biznesu. Mówiąc inaczej, władze firmy muszą uzyskać w rozwoju zawodowym. Młodzi pracownicy stawiają pewność, że strategia rozwoju zasobów ludzkich może wysokie wymagania dotyczące zarówno płacowych, w znaczącym stopniu przyczynić się do realizacji celów jak i pozapłacowych warunków zatrudnienia. biznesowych. Gotowość osób pracujących w dziale Niechętnie podporządkowują się regułom, preferują HR i poczucie dużej wagi tego działu w organizacji komunikację elektroniczną zamiast tradycyjnej i oczekują po stronie zarządu i rady nadzorczej to dwa warunki, natychmiastowej informacji zwrotnej. Nie można też które muszą być spełnione, by HR stał się prawdziwie zapominać, że wejście na rynek pracy pokolenia Y strategicznym działem. Inną sprawą jest, czy organizacja oznacza, iż na globalnym rynku pracy równocześnie będzie potrafiła w pełni wykorzystać strategiczność funkcjonują cztery pokolenia. Najstarsze i najmniej działu HR, czy jako całość dojrzała do zmiany jego liczne to tradycjonaliści, czyli osoby urodzone przed usytuowania w strukturze firmy. 1945 roku. Niektórzy przedstawiciele tradycjonalistów, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal chcą 6
 • 7. pracować. Kolejna generacja to bardzo liczna grupa kompetencyjnej, a także narzędzi służących wspieraniu tzw. baby boomers, czyli osób urodzonych w okresie pracowników w rozwoju kariery, takich jak formalne od zakończenia II wojnie światowej do roku 1964. system zarządzania karierą, plany sukcesji, indywidualne Ci, którzy przyszli na świat w latach 1965-1979, są ścieżki kariery czy programy z zakresu zarządzania określani mianem generacji X. Dziś zajmują kierownicze talentami. stanowiska, podejmują strategiczne decyzje, decydują o kierunkach rozwoju firm. Odgrywają też decydującą W trudnych gospodarczo czasach gorącym tematem rolę we wdrażaniu na rynek pracy najmłodszych jego w niemal każdej firmie staje się efektywność kosztowa. uczestników, czyli właśnie generacji Y. Dlatego jedno To również jedno z priorytetowych zadań działów z wyzwań, z jakimi będą musiały zmierzyć się działy zarządzania zasobami ludzkimi, często wymagające HR będzie polegało na organizowaniu współpracy kreatywności i innowacyjnego myślenia. Stąd też i komunikacji wewnątrz zróżnicowanych wiekowo potrzeba większej niż kiedykolwiek kwantyfikowalności zespołów. działań działów HR i wzrost znaczenia tworzonych przez te działy mierników efektywności zatrudnionych. Poza zarządzaniem zespołami wielopokoleniowymi, Jeśli profesjonaliści HR chcą pełnić rolę strategicznych działy HR będą musiały zmierzyć się też z wyzwaniem partnerów w organizacji, powinni zmienić podejście na zarządzania zespołami wielokulturowymi. I nie chodzi bardziej biznesowe, a mniej intuicyjne. tu tylko o różnice pojawiające się w firmach globalnych, zatrudniających pracowników z wielu krajów, ale także Co dalej? o różnice między pracownikami pochodzącymi z różnych Dokonująca się właśnie na naszych oczach redefinicja regionów Polski. Odmienne podejście do czasu, różne roli działu HR w firmie rodzi pytanie o to, czy i jak postawy względem zadań i relacji, różnice w podejściu długo działy te mają szansę przetrwać w tradycyjnym do władzy i autorytetu oraz stosowanie różnych rozwiązaniu strukturalnym. Wiele wskazuje na to, że modeli komunikacyjnych to wyzwania, którym działy w przyszłości w wielu firmach funkcja zarządzania zarządzania zasobami ludzkimi będą musiały sprostać zasobami ludzkimi może ewoluować w dwóch w kolejnych latach. kierunkach. Pierwszy z nich to świadczenie usług związanych z obsługą płac i administracji kadrowej, Jednocześnie nie znika wyzwanie zarządzania talentami, które już dziś bywają zlecane partnerom zewnętrznym ponieważ nawet na dzisiejszym nasyconym rynku lub też są świadczone w formie shared service. Kierunek pracy ciągle trwa wojna o najbardziej utalentowanych drugi to transformacja działu HR w stronę realizowania pracowników. W czasie turbulencji na rynku ogromnym strategicznych projektów związanych z zarządzaniem wyzwaniem jest również planowanie rozwoju talentów ludźmi, które będą koordynowane na poziomie zarządu wewnątrz organizacji. Dział HR skupia potrzeby całej i wdrażane w ścisłej współpracy z liniami biznesowymi. firmy w tym zakresie, ale jest też odpowiedzialny za moderowanie dyskusji o długofalowym planowaniu Badanie, które oddajemy w Państwa ręce, pokazuje, rozwoju talentów w oparciu o strategię biznesową firmy. jak działy HR w Polsce podchodzą do nowych wyzwań Walka o plany zarządzania talentami wobec wyzwań, i nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami jakie stawia firmie codzienność w czasach kryzysu, jest ludzkimi odpowiadających na te wyzwania. Czy dla wielu doświadczonych nawet liderów HR ogromnym stosują kompleksowe inicjatywy z obszaru HRM, które wyzwaniem. Firmy nieustannie dążą do tego, aby w przemyślany i systemowy sposób będą wspierały pozyskać kilka procent najefektywniejszych kandydatów, motywację, rozwój i efektywność pracowników o strategicznie istotnych kompetencjach. Istotni są przyczyniając się do rozwoju biznesu? Czy wręcz również pracownicy o specyficznym wykształceniu. przeciwnie – stronią od najnowocześniejszych Prym wiodą umiejętności techniczne. Można i najbardziej zaawansowanych narzędzi HR? Kolejne już powiedzieć, że jedna wojna toczy się o pracowników badanie dotyczące trendów HRM w Polsce jest głosem strategicznych, a druga o wiedzę. Stąd niezmiennie duża w dyskusji o kierunku rozwoju działów HR. Nie daje ono waga stosowania i doskonalenia narzędzi służących jednak ostatecznych odpowiedzi na temat przyszłości zarządzaniu najbardziej utalentowanymi pracownikami działów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami w organizacji - nowoczesnych narzędzi retencyjnych ludzkimi, bo ta - jak już wspomnieliśmy - zależy przede oraz narzędzi planowania analitycznego czy analizy luki wszystkim od pracowników działów HR. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 7
 • 8. Metoda badawcza oraz opis próby Metoda badania Badanie zostało przeprowadzone od czerwca do lipca 2011 roku w formie elektronicznej ankiety wśród grona dyrektorów i profesjonalistów HR wiodących organizacji działających w Polsce. Badani odpowiadali na pytania o status wdrożenia inicjatyw z poszczególnych obszarów merytorycznych HR (np. rekrutacja i retencja, motywowanie, zarządzanie przez kompetencje). W tegorocznej edycji badania udział wzięły 254 organizacje. Celem badania było zidentyfikowanie stanu zaawansowania polskich organizacji w obszarze HRM, uchwycenie najważniejszych trendów rozwojowych oraz przedstawienie inicjatyw, które są planowane do wdrożenia w najbliższym okresie. 8
 • 9. Wszystkie badane organizacje Charakterystyka próby Liczba pracowników W badaniu wzięły udział przede wszystkim duże Ponad 1000 pracowników 39% organizacje (zatrudniające ponad 1000 pracowników), które stanowiły ponad jedną trzecią (39%) wszystkich Od 500 do 999 pracowników 12% respondentów. Od 250 do 499 pracowników 17% Pod względem wysokości osiąganych przychodów około połowa wszystkich firm osiągnęła w 2010 roku Od 101 do 249 pracowników 18% przychody większe niż 500 mln zł (44%). Poniżej 100 pracowników 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Roczne przychody za 2010 rok 15,9% 40,7% 14,2% 13,3% 15,9% Poniżej 250 mln zł Od 250 do 499 mln zł Od 500 do 999 mln zł Od 1000 do 2999 mln zł Powyżej 3000 mln zł Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 9
 • 10. Wśród respondentów przeważają organizacje z sektorów: produkcji przemysłowej (zarówno dóbr trwałych jak i nietrwałych), sprzedaży oraz sektora sprzedaży hurtowej i detalicznej. Prawie jedna piąta organizacji świadczy inne usługi. Sektor działalności Usługi 19% Produkcja przemysłowa (dobra trwałe) 14% Sprzedaż hurtowa/detaliczna 13% Produkcja przemysłowa (dobra nietrwałe) 10% Sektor technologiczny (High Tech) 7% Finanse (poza ubezpieczeniami) 6% Energetyka 6% Edukacja 6% Ubezpieczenia 3% Transport i logistyka 3% Farmaceutyka 2% Budownictwo 2% Administracja państwowa 2% Telekomunikacja 2% Ochrona zdrowia 2% Sektor paliwowy 1% Górnictwo-kopalnictwo 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 10
 • 11. Największe organizacje (o dochodach powyżej 500 mln zł) Charakterystyka próby Średnia liczba zatrudnionych w organizacjach o dochodach powyżej 500 mln zł W badaniu szczególnej analizie poddano organizacje, Ponad 1000 pracowników 71,4% które w 2010 roku osiągnęły dochody powyżej 500mln zł. Grupa ta określana jest w raporcie jako duże/ Od 500 do 999 pracowników 16,3% największe organizacje. Ponad 70% organizacji o dochodach powyżej 500 mln Od 250 do 499 pracowników 4,1% zł zatrudnia ponad 1000 pracowników. Od 101 do 249 pracowników 6,1% Co piąta duża organizacja (20%) działa w sektorze sprzedaży hurtowej/detalicznej. Poniżej 100 pracowników 2,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Sektor działalności organizacji o dochodach powyżej 500 mln zł. Sprzedaż hurtowa/detaliczna 20,4% Produkcja przemysłowa (dobra trwałe) 14,3% Produkcja przemysłowa (dobra nietrwałe) 12,2% Finanse (poza ubezpieczeniami) 12,2% Energetyka 8,2% Usługi 8,2% Ubezpieczenia 6,1% Telekomunikacja 4,1% Farmaceutyka 4,1% Sektor technologiczny (High Tech) 2,0% Sektor paliwowy 2,0% Ochrona zdrowia 2,0% Górnictwo-kopalnictwo 2,0% Edukacja 2,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 11
 • 12. Stan zaawansowania polskich organizacji w zakresie HRM w obliczu wyzwań rynku pracy Na podstawie badania i pogłębionych wywiadów zidentyfikowaliśmy cztery główne wyzwania rynku pracy w Polsce. Pod kątem tych czterech wyzwań przeanalizowaliśmy stan narzędzi HR i status ich wdrożenia w polskich organizacjach. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie stanu obecnego rynku HRM w Polsce i określenie jak jest on przygotowany na wyzwania biznesowe i wyzwania rynku pracy. Motywacja pracowników dostosowana do wieku, płci czy miejsca w hierarchii Polskie organizacje w dużej mierze stosują narzędzia motywacji finansowej, chociaż w opinii pracowników to właśnie elementy pozapłacowe, takie jak rozwój kariery czy elastyczny czas pracy, najbardziej ich motywują. Warto pamiętać, że powody, jakimi kierują się pracownicy przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy różnią się w zależności od wieku, płci pracownika czy miejsca w hierarchii. Podczas gdy pracownicy zastanawiają się nad zmianą miejsca pracy po trudnym okresie spowolnienia gospodarczego, pracodawcy muszą dopasować swoje strategie motywacji tak, aby odpowiadały one odmiennym celom i oczekiwaniom wszystkich grup pracowniczych. Retencja talentów Koszty związane z odejściem pracownika są wysokie. Szacowany koszt zastąpienia każdego utraconego pracownika wynosi dwu- lub trzykrotność jego rocznego wynagrodzenia. I chociaż na świecie rozpowszechnione są narzędzia planowania analitycznego w celu prognozowania przyszłego popytu na talenty, to w Polsce wciąż niewiele organizacji wdraża tego typu inicjatywy i nadal opiera się na swojej intuicji oraz doświadczeniu. Niestety polskie organizacje nie postrzegają zarządzania talentami jako narzędzia mającego kluczowe znaczenie. Niedobór talentów Obserwujemy niedobór talentów w kluczowych jednostkach biznesowych, takich jak np. badania i rozwój, a także wśród kierownictwa firm. Są to funkcje niezbędne do napędzania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw. Brak zmotywowanej kadry z odpowiednimi kwalifikacjami może przyczynić się do zahamowania innowacyjności i konkurencyjności firmy, więc stworzenie nowej generacji liderów i planowanie następców będzie z pewnoscią kluczowym wyzwaniem w najbliższych latach. Do osiągnięcia tego celu niezbędna będzie adaptacja strategii zarządzania talentami, które pozwalają kluczowym pracownikom wdrażać innowacje w firmach przyczyniając się do rozwoju i wzrostu konkurencyjności firm. Transformacja funkcji HR Wielu szefów działów personalnych ma ambicję pełnienia roli strategicznej w organizacji. Jednak przedstawiciele działów HR sami przyznają, że działy personalne nadal sprowadzane są do roli wsparcia biznesu czy administratora. Wciąż słabą stroną polskich organizacji pozostaje pomiar efektywności funkcji HR, a w szczególności zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Jeśli HR chce pełnić rolę partnera strategicznego w organizacji musi zmienić podejście na bardziej biznesowe. 12
 • 13. Narzędzia wdrożone Narzędzia w trakcie wdrożenia Najpowszechniej wdrożone są narzędzia z obszaru Wdrażane obecnie narzędzia dotyczą najczęściej systemu motywacyjnego: system premiowy, system rekrutacji i retencji (budowa pożądanego wizerunku świadczeń dodatkowych, czy siatka płacy zasadniczej, pracodawcy, identyfikacja kluczowych segmentów jak również narzędzia wspierające systemy motywacyjne pracowników czy programy retencyjne) oraz takie jak ocena pracownicza czy model kompetencji. usprawnienia działalności funkcji personalnej (strategia personalna, strategia HR). Wśród narzędzi, które są Na znaczeniu szczególnie zyskały elastyczne formy w trakcie wdrożenia pojawiła się także inicjatywa zatrudnienia, które są obecnie jednym z najbardziej z obszaru organizacji funkcji HR, czyli platforma popularnych rozwiązań z obszaru rekrutacji i retencji. samoobsługi pracowników. W grupie najczęściej wdrożonych narzędzi znalazły się Wśród narzędzi w trakcie wdrożenia nie znalazły się też systemy IT wspierające procesy kadrowo-płacowe, inicjatywy z zakresu rozwoju pracowników, motywacji które zyskują na popularności zwłaszcza w grupie oraz badania efektywności funkcji HR. O ile w przypadku największych organizacji. motywacji wiele inicjatyw jest już wdrożonych na dość zaawansowanym poziomie, o tyle w przypadku inicjatyw Narzędzia wdrożone % organizacji rozwojowych i dotyczących efektywności funkcji HR pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. System premiowy 77% Elastyczne formy zatrudnienia 70% Narzędzia w trakcie wdrożenia % organizacji System ocen pracowniczych 68% Budowa pożądanego wizerunku Opracowanie opisów stanowisk 39% 65% pracodawcy pracy Strategia personalna 31% Siatka płacy zasadniczej 63% Strategia HR organizacji 28% System świadczeń dodatkowych 62% Identyfikacja kluczowych Opracowanie formalnej polityki 27% 57% segmentów pracowników płacowej Programy retencyjne 23% Wprowadzenie systemu zarządzania 55% Platforma samoobsługi przez cele 23% pracowników Systemy IT wspierające procesy 52% kadrowo-płacowe Strategia HR organizacji 46% Model kompetencji 42% Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 13
 • 14. Narzędzia planowane do wdrożenia w 2011 roku Narzędzie zaniedbane Priorytetowe inicjatywy w zakresie zarządzania Narzędzia, które nie znalazły się w sferze zasobami ludzkimi planowane do wdrożenia w 2011 zainteresowania działów personalnych to działania, roku to narzędzia z obszaru rozwoju, motywacji oraz które pozwalają mierzyć i zwiększać efektywność efektywności funkcji HR. procesów HR – pomiar inwestycji w kapitał ludzki, benchmarking procesów HR, a także narzędzia z zakresu Narzędzia planowane do % organizacji funkcji HR takie jak centrum usług wspólnych wdrożenia w 2011 roku organizacji HR czy outsourcing procesów kadrowo-płacowych. Strategia personalna 9% Narzędzia nieplanowane do % Analiza strategicznej luki 8% wdrożenia organizacji kompetencyjnej Pomiar z inwestycji w kapitał ludzki 72% Pomiar efektywności procesów HR 8% Centrum usług wspólnych HR 68% Wartościowanie stanowisk 8% Wewnętrzne umowy o poziomie Plan sukcesji 7% 64% świadczenia usług Narzędzia odłożone na później Benchmarking efektywności procesów 63% Na późniejszy okres decydenci HR polskich firm HR odłożyli inicjatywy z obszaru wspierania pracowników Analiza ryzyk HR 63% w zarządzaniu karierą, takie jak plany sukcesji czy Outsourcing procesów kadrowo- indywidualne ścieżki kariery oraz narzędzia dotyczące 56% płacowych efektywności funkcji HR takie jak optymalizacja Optymalizacja procesów HR 55% procesów HR czy pomiar zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Narzędzia planowane do % wdrożenia po 2011 roku organizacji Przeprowadzenie analizy strategicznej 20% luki kompetencyjnej Plan sukcesji 20% Indywidualne ścieżki kariery 17% Program budowy pożądanego 16% wizerunku pracodawcy Optymalizacja procesów HR 15% Pomiar zwrotu z inwestycji w kapitał 15% ludzki Platforma samoobsługi pracowników 15% 14
 • 15. Typologia organizacji w zakresie HRM w Polsce Typ 3 – Firmy skoncentrowane na rozwoju Wyróżniliśmy trzy typy organizacji, które charakteryzują pracowników się zbliżonym stanem zaawansowania poszczególnych Badanie pokazuje, że 16% organizacji wyróżnia się narzędzi HRM oraz planami dotyczącymi ich wdrożenia. częstszym niż inne firmy, posiadaniem zaawansowanych Typy te obejmują ponad 70% wszystkich firm. narzędzi z obszaru wspierania rozwoju i motywacji pracownika. Typ 1 – Firmy skoncentrowane na konkurencji o pracownika Inicjatywy, które planują wdrażać częściej niż inne Znacząca część organizacji (41%) koncentruje funkcję organizacje to: formalne systemy zarządzania karierą, HR wokół procesów mających na celu przyciągnięcie indywidualne ścieżki kariery, plany sukcesji oraz kluczowych pracowników do organizacji. Jednocześnie programy z zakresu zarządzania talentami. wyróżniają się one pod względem zastosowania narzędzi zwiększających efektywność funkcji HR. Przedsiębiorstwa te charakteryzują się również częstszym stosowaniem elastycznych form zatrudnienia. Częściej niż pozostałe organizacje firmy te stosują narzędzia związane z konkurencją o pracownika, takie jak identyfikacja kluczowych segmentów pracowników i programów motywacyjnych. Takie działanie ma na celu zwiększenie retencji pracowników. Ponadto, częściej niż inne organizacje, kontrolują one jakość swoich działań poprzez mierzenie efektywności procesów kadrowych stosując narzędzia takie, jak pomiar efektywności procesów HR, optymalizacja procesów HR, KPI dla HR czy benchmarking efektywności procesów HR. Częściej również wdrażają program budowy pożądanego wizerunku pracodawcy. Typ 2 – Firmy skoncentrowane na motywacji pracowników 20% wszystkich organizacji łączy zastosowanie narzędzi wspierających motywację i proces oceny pracowników z zaawansowaną organizacją funkcji kadrowej. Organizacje te najczęściej posiadają wdrożone narzędzia za zakresu motywacji płacowej, takie jak formalny system wynagradzania, siatki płac, system premiowy czy system świadczeń dodatkowych. Ponadto, częściej niż pozostałe organizacje wdrażają formalne systemy oceny pracowniczej, ocenę 360 czy model kompetencji. W większym stopniu niż pozostałe firmy planują wdrażanie narzędzi, które optymalizują procesy HR, takie jak Centrum Usług Wspólnych czy wewnętrzne umowy o świadczeniu usług HR. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 15
 • 16.
 • 17. Wyniki w poszczególnych obszarach merytorycznych HR Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 17
 • 18. Rola HR w organizacjach Wszystkie badane organizacje Joanna Malinowska-Parzydło, Dyrektor Personalny TVN Badane organizacje określały rolę działów HR w swoich Jeśli HR ma długofalową strategię, dobrze opisane cele wynikające z agendy organizacjach biorąc pod uwagę główne zadania działu biznesowej, że jest w stanie poprzeć propozycje działań twardymi argumentami, HR w stosunku do działalności biznesowej, posługując wie, na ile opisana strategia pozwoli budować innowacyjność i przewagi się trzema określeniami: konkurencyjne w oparciu o ludzi i systemy, monitoruje najlepsze praktyki rynkowe oraz działania najistotniejszych konkurentów, a na koniec skutecznie dba o to, aby Administrator – w tym przypadku zadania działu HR cele HR zostały zadedykowane kadrze menedżerskiej każdego szczebla - wówczas w przeważającej części polegają na administrowaniu mówimy o strategicznym HR. oraz przetwarzaniu danych kadrowo-płacowych. Usługodawca, czyli wsparcie dla biznesu – dział HR skupia się przede wszystkim na świadczeniu specjalistycznych usług związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (np. w zakresie szkoleń, rozwoju pracowników, procesu oceny itp.) Obecna i pożądana rola HR w stosunku do działalności biznesowej 100% Partner strategiczny – poza zadaniami 88% 90% administracyjnymi oraz świadczeniem specjalistycznych 80% usług, dział HR aktywnie uczestniczy w tworzeniu strategii biznesowej oraz realizacji jej celów. 70% 62% 60% Wyniki tegorocznej edycji badania jednoznacznie 50% wskazują, że działy HR aspirują do roli partnera 40% strategicznego (88% firm określiło tę pozycję jako 30% 22% pożądaną). Dział HR w żadnej z firm nie chce pełnić roli 20% 14% administracyjnej. 10% 10% 0% 2% 2% Jednocześnie od kilku lat większość działów HR, wśród 0% firm biorących udział w badaniu, postrzega swoją rolę Partner Usługodawca Administrator Inne jako usługodawcy (62%), czyli wsparcia dla biznesu. strategiczny (wsparcie dla biznesu) Niewielki część organizacji (2%) wskazała też na inne Rola obecna możliwe role działu HR (jak np. rzecznik pracowników wobec pracodawcy). Rola pożądana Chcąc być partnerem biznesowym, działy personalne powinny dokonać rzetelnej oceny swojej bieżącej działalności i zaplanować możliwe dla nich obszary rozwoju. Warto również zastanowić się czy dział personalny wnosi do organizacji oczekiwaną wartość. Andrzej Wypych, Dyrektor Personalny ArcelorMittal Polska Ponadto, pomiary efektywności funkcji HR powinny Dział HR odpowiada za strategiczny element, jakim jest człowiek. To, na ile HR stanowić podstawę jego działania tak, aby działy HR będzie faktycznie strategiczny zależy jednak od ludzi pracujących w tym dziale, mogły pełnić w organizacji funkcję strategiczną. od tego, jaką pozycję wypracują sobie w firmie pracownicy HR, na ile ich opinia będzie respektowana przez zarząd. HR też ma prawo głosu i wysuwania pewnych roszczeń. Ale aby być partnerem w rozmowie z zarządem osoby z HR muszą znać się na biznesie. 18
 • 19. Największe organizacje (o dochodach powyżej Robert Żelewski, Dyrektor Personalny Animex 500 mln zł) W stosunku do wszystkich organizacji, przedsiębiorstwa Niezbędne dla osób odpowiedzialnych za kapitał ludzki jest teraz głębokie o dochodach powyżej 500 mln zł w większym stopniu zrozumienie biznesu. To długoterminowy trend na naszym rynku i bardzo naturalny określają swoją rolę jako partnera strategicznego (35% proces - gdy do działu HR przychodzi coraz więcej osób z działów operacyjnych, w stosunku do 22% w przypadku grupy wszystkich finansowych, sprzedaży, HR zaczyna odgrywać coraz bardziej strategiczną rolę. organizacji) rzadziej natomiast jako administracyjną. Można, więc przyjąć, że sama wielkość organizacji do pewnego stopnia determinuje ocenę roli działu HR. Podsumowanie Obecna i pożądana rola działu HR w stosunku do działalność biznesowej w organizacjach Z pewnością rola polskich działów HR uległa ogromnym o dochodach powyżej 500 mln zł przemianom w ostatnich latach podobnie jak nasz rynek 100% 90% pracy. Ludzie i kwestie związane z talentami są zawsze 90% uznawane za kluczowe dla organizacji niezależnie od sytuacji ekonomicznej. Rolą działów HR jest i było 80% zapewnianie odpowiednich zasobów do realizacji 70% 57% celów biznesowych firmy. Jednakże w obecnym szybko 60% zmieniającym się otoczeniu biznesowym, zmagającym 50% się z wyzwaniami globalizacyjnymi czy demograficznymi 40% 35% nie jest to już takie proste. Dlatego też transformacja 30% funkcji HR z administratora czy wsparcia biznesu 20% do roli partnera strategicznego jest nieunikniona 8% 8% 10% 0% 0% 2% w długoterminowej perspektywie. 0% Warto pamiętać, że polski rynek pracy cechuje duże Partner Usługodawca Administrator Inne zróżnicowanie. Duże firmy, z kapitałem zagranicznym strategiczny (wsparcie dla biznesu) wdrażają zachodnie standardy dzięki czemu rośnie rola działów personalnych w firmie. Natomiast w mniejszych, Rola obecna często polskich firmach główną rolą funkcji HR jest wciąż Rola pożądana administracja. Elżbieta Rosiak, Dyrektor Zarządzający, Pion Zasobów Ludzkich Pekao SA Nie znam procesu w firmie, który mógłby obejść się bez HR bo „biznes robią ludzie”. Pytanie brzmi, na jakim etapie planowania działań biznesowych do rozmowy zapraszany jest HR. Jeśli bierze udział w tej rozmowie i dyskusji od początku, to „jest strategiczny”. Witold Mazur, Country Management Development Manager Faurecia Popularnym miernikiem strategiczności HR, jest to czy osoba z HR jest w zarządzie. Istotne jest jednak także to, czy pracownicy HR są w ogóle na to gotowi, aby być partnerem dla zarządu. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 19
 • 20. Strategia personalna i strategia HR Wszystkie badane organizacje 46% wszystkich organizacji posiada strategię HR organizacji, czyli zdefiniowane idee, zasady i polityki, które przyjmuje się w celu osiągnięcia wyznaczonych celów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prawie jedna trzecia firm jest w trakcie tworzenia strategii HR organizacji (29%). Natomiast strategia personalna, czyli przyjęta polityka i sposób organizacji procesów kadrowych i organizacji działu, jest opracowana w 27% wszystkich organizacji. Ponad jedna trzecia (31%) firm jest w trakcie tworzenia strategii personalnej. Posiadanie strategii HR koreluje z posiadaniem wdrożonych zaawansowanych narzędzi polityki personalnej. Podobna zależność występuje również pomiędzy posiadaniem strategii personalnej a wdrożeniem zaawansowanych narzędzi polityki personalnej. Zależność taka wskazuje, że organizacje, które posiadają wdrożone zaawansowane narzędzia HR są w stanie udowodnić konieczność posiadania takich narzędzi oraz sprawniej wdrożyć je w swoich organizacjach i z pewnością świadczy o ich dojrzałości biznesowej. Strategia HR i strategia personalna Strategia personalna 27% 31% 9% 8% 25% Strategia HR 46% 28% 2% 9% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wdrożona W trakcie wdrażania Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane 20
 • 21. Największe organizacje (o dochodach powyżej W rzeczywistości strategia HR działa najlepiej jeśli 500 mln zł) opracowana jest jako integralna część strategii Wśród największych organizacji zarówno strategia biznesowej W przeciwnym przypadku może prowadzić HR jak i strategia personalna jest narzędziem bardziej do opracowywania osobnych strategii przez rozpowszechnionym, niż w grupie wszystkich firm poszczególne jednostki organizacyjne, a w efekcie – 78% dużych organizacji posiada lub jest w trakcie do niejasności i nieporozumień wśród menedżerów wdrażania strategii HR, a 62% posiada lub jest w trakcie i pracowników, powielania tych samych zadań wdrażania strategii personalnej. i wysiłków oraz do zwiększania kosztów funkcji HR. Bez wątpienia włączenie działów personalnych do udziału Podobnie jak w przypadku wszystkich firm, również w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych w gronie największych organizacji posiadanie strategii zwiększa przewagę konkurencyjną organizacji. HR, a także strategii personalnej, sprzyjają większej liczbie wdrożonych zaawansowanych narzędzi HR. Podsumowanie Efektywna strategia personalna przyczynia się, a nierzadko decyduje o sukcesie rynkowym firmy poprzez wzrost wartości kapitału ludzkiego organizacji i poprawę wskaźników efektywności biznesowej. Z pewnością świadczy to też o dojrzałości biznesowej organizacji. Jak wynika z naszego badania najczęściej wdrożoną strategię kadrową posiadają największe organizacje (o dochodach powyżej 500 mln zł). Strategia HR i strategia personalna w organizacjach o dochodach powyżej 500 mln zł Strategia personalna 32% 30% 13% 9% 17% Strategia HR 55% 23% 0% 9% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wdrożona W trakcie wdrażania Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 21
 • 22. Zarządzanie przez kompetencje Zarządzanie przez kompetencje Wszystkie badane organizacje Analiza strategicznej Model kompetencyjny jest wdrożony w 42% spośród 14% 15% 8% 20% 43% badanych organizacji. Jedna piąta organizacji jest luki kompetencyjnej natomiast w trakcie wdrażania tej inicjatywy. Własny model kompetencyjny organizacji będzie więc wkrótce Model kompetencyjny obecny w większości polskich firm. 42% 20% 6% 15% 18% organizacji Przeprowadzenie analizy strategicznej luki 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% kompetencyjnej, czyli identyfikacja braków w kluczowych kompetencjach pracowników Wdrożona W trakcie wdrażania niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych oraz Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane rekomendacja zlikwidowania tych luk, jest rzadkością po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane w Polsce. Niemal połowa organizacji (43%) nie ma nawet w planach wdrożenia tego typu inicjatywy. Choć polskie organizacje doceniają i starają się w systematyczny sposób rozwijać obszar kompetencji w organizacji, to jednak nie czynią tego w sposób systemowy. Budowa modelu kompetencyjnego powinna być podstawą do wielu działań wspierających działalność biznesową, np. ukierunkowania działań rekrutacyjnych na podstawie analizy strategicznej luki kompetencyjnej. Świadczy to o tym, że firmy nie w pełni korzystają z opracowanego modelu kompetencji. Zarządzanie przez kompetencje w organizacjach o dochodach powyżej Największe organizacje (o dochodach powyżej 500 mln zł 500 mln zł) Dystrybucja odpowiedzi dotyczących zarządzania przez Analiza strategicznej kompetencje w przypadku organizacji o dochodach 20% 17% 9% 17% 37% luki kompetencyjnej powyżej 500 mln złotych jest zbliżona do całej populacji badanych firm. W tym przypadku, duże organizacje nie różnią się od pozostałych i nie wykazują większego Model kompetencyjny 57% 16% 6% 10% 10% poziomu zaawansowania w obszarze zarządzania organizacji przez kompetencje. Większy jest jedynie odsetek firm posiadających wdrożony model kompetencyjny. Rzadziej 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% niż w przypadku wszystkich firm wskazywano natomiast, Wdrożona W trakcie wdrażania że organizacja jest w trakcie jego wdrażania. Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane 22
 • 23. Podsumowanie Wdrożenia i plany wdrożeniowe organizacji w zakresie zarządzania przez kompetencje – najczęściej wskazywane odpowiedzi Podejście zarządzania przez kompetencje zyskało na znaczeniu wśród specjalistów działów HR, kiedy Zarzadzanie przez Wszystkie organizacje Największe organizacje o przewadze konkurencyjnej zaczęła decydować kompetencje umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim, Budowa modelu Budowa modelu a sukces w pozyskaniu, budowie i utrzymaniu Wdrożone kompetencyjnego (42%) kompetencyjnego (57%) pracowników o kluczowych dla organizacji Budowa modelu Budowa modelu kompetencjach zaczął przekładać się na wielokrotny W trakcie wdrożenia kompetencyjnego (20%) kompetencyjnego (16%) wzrost wartości firmy. Przeprowadzenie Przeprowadzenie Wdrożenie w 2011 Z naszego badania wynika, że działy HR dostrzegają analizy strategicznej luki analizy strategicznej luki roku potrzebę zarządzania przez kompetencje, co przejawia kompetencyjnej (8%) kompetencyjnej (9%) się w powszechności wdrożonych i wdrażanych Przeprowadzenie Przeprowadzenie Wdrożenie po 2011 modeli kompetencyjnych w organizacjach. Jednakże, analizy strategicznej luki analizy strategicznej luki roku wciąż wiele organizacji nie planuje przeprowadzania kompetencyjnej (20%) kompetencyjnej (17%) analizy strategicznej luki kompetencyjnej, przez co Przeprowadzenie Przeprowadzenie nie wykorzystuje w pełni możliwości zarządzania Nieplanowane do analizy strategicznej luki analizy strategicznej luki przez kompetencje. Przeprowadzenie analizy wdrożenia kompetencyjnej (43%) kompetencyjnej (37%) strategicznej luki kompetencyjnej pozwala organizacji zawczasu rozpoznać przyszłe potrzeby kadrowe i podjąć odpowiednie działania przygotowawcze, a także zidentyfikować pracowników o szczególnie wysokim potencjale. Ta wiedza pomaga podmiotom w optymalnym wykorzystaniu talentów, a w dłuższej perspektywie ułatwia zaplanować działania mające na celu ich utrzymanie w organizacji. Duże organizacje nie różnią się pod względem zaawansowania i planów w obszarze kompetencji od wszystkich badanych firm. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 23
 • 24. Rozwój pracowników Wszystkie badane organizacje Andrzej Wypych, Dyrektor Personalny ArcelorMittal Wybierając pracowników do programu zarządzania talentami, nikomu nie Wśród inicjatyw związanych z rozwojem pracowników obiecujemy, że zostanie dyrektorem. Możemy go jednak zapewnić, że będzie najczęściej wdrożone są formalny system zarządzania przygotowany pod względem odpowiednio rozwiniętych kompetencji, aby taką karierą (40%) oraz plan sukcesji (37%). rolę kiedyś pełnić, jeżeli będzie mieć możliwość awansu. Najbardziej zaniedbane inicjatywy to: system rotacji na stanowiskach (52% odpowiedzi: „nie jest planowane do wdrożenia”) i indywidualne ścieżki kariery (31%). Elżbieta Rosiak, Dyrektor Zarządzający, Pion Zasobów Ludzkich Pekao SA System rotacji na stanowiskach, czyli organizacja Z punktu widzenia HR zawsze wyzwaniem jest zapewnienie równowagi na pracy dająca pracownikowi możliwość zapoznania się wewnętrznym rynku pracy danego przedsiębiorstwa. Dlatego też ważnym z różnymi rolami w organizacji, ma na celu pogłębienie działaniem jest i będzie wprowadzenie nowych programów rozwojowych, nowych jego rozumienia organizacji i procesów w niej obecnych. narzędzi, być może także restrukturyzacja funkcji HR. Tego rodzaju system stosuje jedynie 25% wszystkich badanych organizacji. Inicjatywy, które badane organizacje najczęściej planują wdrożyć po 2011 roku to: budowa planu sukcesji (20%) oraz wprowadzenie indywidualnych ścieżek karier (20%). Wyraźnie widać, że inicjatywy te dotyczą przede wszystkim rozwoju obszarów wspierania kariery pracowników. Niejednokrotnie to właśnie te obszary wskazywane są przez pracowników jako środek motywacji pozapłacowej, który wiąże pracownika na dłużej z organizacją. Firmy, które wspierają kariery swoich pracowników poprzez rozwój odpowiednich narzędzi takich jak plany sukcesji czy kadra rezerwowa bezsprzecznie odniosą z tego tytułu korzyści. Rozwój pracowników System rotacji na stanowiskach 25% 7% 3% 13% 52% Program coachingu 36% 18% 5% 13% 28% Plan sukcesji 37% 10% 7% 20% 26% Indywidualne ścieżki kariery 32% 16% 4% 17% 31% Formalny system zarządzania karierą 40% 21% 4% 12% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wdrożona W trakcie wdrażania Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane 24
 • 25. Rozwój poszczególnych grup pracowników Stosowany lub planowany formalny system zarządzania karierą wśród organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawnione grupy pracowników Inicjatywy w zakresie rozwoju pracowników mogą (% nie sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie formalnego systemu dotyczyć w różny sposób różnych grup pracowników. zarządzania karierą w odniesieniu do kilku grup pracowników) Dlatego też, wyróżniliśmy sześć głównych grup 90% pracowników, w stosunku, do których spodziewaliśmy 75% 80% się różnicowania działań wspierających rozwój ze strony 67% 70% pracodawców: 58% 60% • Kadra zarządzająca 46% 50% • Kadra kierownicza: kierownicy i menedżerowie 35% 35% 40% • Specjaliści 30% • Pracownicy szeregowi 20% • Talenty/Pracownicy o wysokim potencjale* 10% • Kluczowe segmenty pracowników* 0% Kadra Kadra Specjaliści Pracownicy Talenty/ Kluczowe Talenty/Pracownicy zarządzająca kierownicza szeregowi pracownicy segmentyo wysokim Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące tylko tych firm, o wysokim pracownikówpotencjale w których inicjatywy te zostały już wdrożone lub są potencjale planowane do wdrożenia. Stosowany lub planowany system indywidualnych ścieżek karier wśród organizacji, które Formalny system zarządzania karierą wdrożyły lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawione grupy pracowników (% nie sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie systemu w odniesieniu do kilku grup pracowników) Indywidualne ścieżki kariery 90% Formalny system zarządzania karierą oraz indywidualne 80% 72% ścieżki kariery to inicjatywy, które oferowane 67% 67% są w podobny sposób poszczególnym grupom 70% pracowników. Systemy te w pierwszej kolejności 60% 49% 50% 44% obejmują kadrę kierowniczą i zarządzającą oraz 36% pracowników zidentyfikowanych jako Talenty/ 40% pracownicy o kluczowym potencjale. Jest oczywiste, 30% że grupy te są najcenniejszym zasobem organizacji. 20% Firmy dbając o możliwości rozwoju ich kariery, mają 10% szansę na związanie tych pracowników z organizacją na 0% dłużej. Przedstawiciele tych grup zawodowych często Kadra Kadra Specjaliści Pracownicy Talenty/ Kluczowe charakteryzują się wyższymi oczekiwaniami w kontekście zarządzająca kierownicza szeregowi pracownicy segmenty swojego rozwoju i doskonale znają wartość własnej o wysokim pracowników pracy. potencjale * pracownicy zidentyfikowani w organizacji jako osoby o naj- większych umiejętnościach, zdolnościach i potencjale z punktu widzenia potrzeb organizacji. * stanowiska, które mają wysoki udział w tworzeniu wartości biznesowej i jednocześnie, których kompetencje są trudne do pozyskania na danym rynku pracy lub też w drodze rozwoju wewnątrz organizacji. Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 25
 • 26. Stosowany lub planowany plan sukcesji wśród organizacji, które wdrożyły lub planują Plan sukcesji wdrożyć tę inicjatywę w podziale na objęte grupy pracowników (% nie sumują się do 100, W większości przypadków indywidualne ścieżki kariery gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie planu sukcesji w odniesieniu do kilku grup pracowników) są punktem wyjścia do tworzenia planów sukcesji. Około 38% badanych organizacji posiada wdrożone bądź jest 89% 90% w trakcie wdrożenia tych inicjatyw jednocześnie. 80% 73% 70% Kadra zarządzająca oraz kadra kierownicza to dwie 60% grupy pracowników, w stosunku, do których firmy 47% najczęściej stosują plan sukcesji. 50% 36% 40% 29% Program coachingu 30% Programy coachingu są oferowane przede wszystkim 20% 13% kadrze kierowniczej i zarządzającej. Skuteczny 10% coaching zakłada bowiem posiadanie pewnej wiedzy, 0% doświadczenia i dojrzałości osób uczestniczących w tej Kadra Kadra Specjaliści Pracownicy Talenty/ Kluczowe formie wsparcia rozwoju pracownika. zarządzająca kierownicza szeregowi pracownicy segmenty o wysokim pracowników potencjale Stosowany lub planowany program coaching’u wśród organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawione grupy pracowników (% nie sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie programu w odniesieniu do kilku grup pracowników) 90% 79% 80% 67% 70% 60% 47% 50% 40% 30% 21% 19% 20% 12% 10% 0% Kadra Kadra Specjaliści Pracownicy Talenty/ Kluczowe zarządzająca kierownicza szeregowi pracownicy segmenty o wysokim pracowników potencjale 26
 • 27. Rotacja na stanowiskach pracy Najbardziej zaniedbane inicjatywy to: system rotacji na Rotacja na stanowiskach pracy polega na planowym stanowiskach (32%) oraz indywidualne ścieżki kariery zmienianiu określonych stanowisk pracy przez (35%). wybranych pracowników lub grupy pracownicze. Celem zmiany stanowisk jest przede wszystkim umożliwienie Inicjatywy, które są planowane do wdrożenia po 2011 pracownikom rozszerzania już posiadanych kwalifikacji roku to przede wszystkim: plan sukcesji (20%) oraz oraz zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania system rotacji na stanowiskach (19%). wiedzy na temat procesów zachodzących w organizacji. Narzędzie to jest wciąż rzadko stosowane w Polsce, a analiza powszechności według uprawnionych grup przynosi zaskakujące wyniki. Rotacja na stanowiskach Stosowana lub planowana rotacja na stanowiskach pracy wśród organizacji, które wdrożyły pracy najczęściej stosowana jest w odniesieniu do lub planują wdrożyć tę inicjatywę w podziale na uprawione grupy pracowników (% nie sumują się do 100, gdyż możliwe jest równoczesne stosowanie rotacji w odniesieniu do pracowników szeregowych. Prawdopodobnie polskie kilku grup pracowników) organizacje nie postrzegają rotacji na stanowiskach 90% pracy jako narzędzia podnoszenia motywacji i rozwoju 80% pracownika. 70% 63% Największe organizacje (o dochodach powyżej 60% 500 mln zł) 47% 50% 40% Największe organizacje nie różnią się w zakresie 37% 37% 40% zaawansowania poszczególnych narzędzi rozwoju 30% pracowników w stosunku do grupy wszystkich firm. 20% Najczęściej wdrożone inicjatywy to: formalny 10% system zarządzania karierą (53%) oraz program 0% coachingu (38%). Kadra Kadra Specjaliści Pracownicy Talenty/ zarządzająca kierownicza szeregowi pracownicy o wysokim potencjale Rozwój pracowników w organizacjach o dochodach powyżej 500 mln zł System rotacji na stanowiskach 32% 4% 6% 19% 38% Program coachingu 49% 18% 0% 8% 24% Plan sukcesji 47% 8% 8% 20% 16% Indywidualne ścieżki kariery 35% 13% 6% 8% 38% Formalny system zarządzania karierą 53% 19% 4% 6% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wdrożona W trakcie wdrażania Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 27
 • 28. Wdrożenia i plany wdrożeniowe organizacji w zakresie narzędzi rozwojowych – najczęściej Rozwój poszczególnych grup pracowników wskazywane odpowiedzi Analizując stan zaawansowania narzędzi wspierania rozwoju pracowników w podziale na poszczególne Rozwój pracowników Wszystkie organizacje Największe organizacje grupy w największych firmach w stosunku do grupy Wprowadzenie Wprowadzenie wszystkich firm zauważyliśmy podobne tendencje formalnego systemu formalnego systemu w oferowanych formach wsparcia. Zdefiniowaliśmy zarządzania karierą (40%) zarządzania karierą (53%) jedynie następujące różnice: Wdrożone • zdecydowanie większy odsetek firm stosujących Budowa planu sukcesji Wprowadzenie programu system rotacji dla Talentów / pracowników o wysokim (37%) coaching’u (49%) potencjale (67%). Wśród największych organizacji to Wprowadzenie programu Wprowadzenie programu wobec tej grupy pracowniczej najczęściej stosowana W trakcie wdrożenia jest rotacja na stanowiskach pracy. coaching’u (18%) coaching’u (18%) Wdrożenie w 2011 Budowa planu sukcesji Budowa planu sukcesji • duże organizacje częściej stosują formalny system roku (7%) (8%) zarządzania karierą dla Talentów / pracowników o wysokim potencjale (68%) Budowa planu sukcesji Budowa planu sukcesji (20%) (20%) • indywidualne ścieżki kariery są oferowane częściej przez największe organizacje dla kluczowych Wprowadzenie Wprowadzenie systemu segmentów pracowników (65%) Wdrożenie po 2011 indywidualnych ścieżek rotacji na stanowiskach • w dużych firmach plany sukcesji i ścieżki kariery dla roku karier (17%) pracy (19%) specjalistów są stosowane rzadziej w dużych firmach niż we wszystkich organizacjach Wprowadzenie • coaching jest narzędziem stosowanym formalnego systemu w największych organizacjach częściej dla Talentów/ zarządzania karierą (12%) pracowników o wysokim potencjale (58%) Wprowadzenie Wprowadzenie indywidualnych ścieżek indywidualnych ścieżek Z powyższych porównań wynika, że największe karier (31%) karier (38%) organizacje bardziej świadomie stosują narzędzia Nieplanowane do rozwojowe i lepiej dopasowują je do poszczególnych wdrożenia Wprowadzenie systemu Wprowadzenie systemu grup pracowników. Z pewnością jest to związane rotacji na stanowiskach rotacji na stanowiskach z większą dojrzałością organizacyjną tych firm. pracy (52%) pracy (38%) W kontekście rozwoju pracownika większość organizacji posiada wdrożone inicjatywy dotyczące formalnego systemu zarządzania karierą. W największych firmach o dochodach powyżej 500 mln zł coaching jest wymieniany jako inicjatywa wdrożona w niemal połowie organizacji. Coaching jest również narzędziem, które najczęściej jest w trakcie wdrożenia. System rotacji na stanowiskach oraz indywidualne ścieżki kariery to narzędzia najmniej popularne i najczęściej wymieniane jako nieplanowane do wdrożenia. 28
 • 29. Podsumowanie • Polskie organizacje dopiero zaczynają opracowywać programy, które wiążą w bezpośredni sposób korzyści organizacyjne ze wsparciem kariery pracowników. Wciąż mniej niż połowa polskich organizacji uczestniczących w badaniu stosuje nowoczesne narzędzia rozwoju pracowników. Do najbardziej popularnych należy formalny system zarządzania karierą a wśród największych organizacji również coaching. • System rotacji na stanowiskach pracy oraz indywidualne ścieżki kariery to narzędzia najmniej popularne i najczęściej nieplanowane do wdrożenia w najbliższych latach. Być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że są to narzędzia skomplikowane, wymagające indywidualnego podejścia do pracownika i tworzenia rozwiązań „skrojonych na miarę. ” Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 29
 • 30. Motywacja i systemy ocen Wszystkie badane organizacje Inne popularne wdrożone narzędzia to: systemy ocen pracowniczych oraz opisy stanowisk, czyli narzędzia Najpopularniejszym z wdrożonych narzędzi z zakresu wspierające systemy motywacyjne. motywacji pracowników jest system premiowy (77% wszystkich organizacji). Jedynie 7% wszystkich firm Ponad połowa firm posiada formalną politykę płacową nie planuje działań w tym zakresie. Oznacza to, że (57%) i siatkę płac zasadniczych (63%). większość organizacji uczestniczących w badaniu motywuje lub zamierza motywować poprzez system Zdecydowanie najrzadziej rozpowszechnioną praktyką wynagrodzeń zmiennych. Premie, czyli płaca za wyniki jest stosowanie oceny 360 stopni – jedynie 31% jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla pracodawców wszystkich firm stosuje tę praktykę, a większość nie w czasie zawirowań koniunkturalnych. Dlatego planuje podejmowania tej inicjatywy (51%). też polskie firmy, być może pamiętając o ostatnim spowolnieniu gospodarczym, tak chętnie wprowadzają Mała powszechność stosowania tego narzędzia może je w swoich organizacjach. być podyktowana różnymi powodami takimi jak jego czasochłonność i konieczność zaangażowania wielu osób oraz nieumiejętność przyjmowania informacji zwrotnej i wyciągania z niej konstruktywnych wniosków. Motywacja Ocena 360 31% 7% 4% 8% 50% System ocen pracowniczych 68% 13% 4% 5% 10% System zarządzania przez cele 55% 15% 6% 7% 18% System świadczeń dodatkowych 62% 11% 6% 2% 19% System premiowy 77% 10% 5% 0% 7% Siatka płacy zasadniczej 63% 8% 6% 4% 19% Polityka wynagradzania 57% 18% 6% 8% 11% Wartościowanie stanowisk pracy 38% 13% 8% 8% 33% Opisy stanowisk pracy 65% 21% 6% 3% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wdrożona W trakcie wdrażania Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane 30
 • 31. Największe organizacje (o dochodach powyżej Robert Żelewski, Dyrektor Personalny Animex 500 mln zł) Również wśród największych organizacji system HR powinien wiedzieć jak pracownicy mają być motywowani, jak to zmierzyć. premiowy jest najczęściej wdrożonym narzędziem Motywowaniem pracowników powinni zajmować się menedżerowie liniowi, a my z obszaru motywacji. Odsetek ten jest jeszcze wyższy musimy umieć ich wspomagać, aby motywowali swoich podwładnych skutecznie. niż w grupie wszystkich firm: aż 83% dużych firm Oznacza to, że coraz większą rolę odgrywa komunikacja HR z firmą, menedżerami posiada wdrożony system wynagrodzeń zmiennych. i poszczególnymi pracownikami. Jedynie 8% firm o dochodach powyżej 500 mln zł nie planuje wprowadzenia systemu premiowego. Inne ważne narzędzia motywacji, wśród dużych firm to opracowanie siatki płac zasadniczych oraz systemu ocen Joanna Malinowska-Parzydło, Dyrektor Personalny TVN pracowniczych. Motywacja to sztuka wymagająca zrozumienia perspektywy innych, ciekawości ludzi, którymi zarządzamy, wiedzy na temat ich życia, pasji, tego, co jest dla nich Większość dużych organizacji zdążyła już dokonać ważne, prywatnie i zawodowo. Każdy z nas jest w stanie i powinien się tego wartościowania stanowisk pracy (56%) oraz opracować nauczyć, bo to ważny czynnik decydujący o tym, czy w długofalowej perspektywie politykę wynagradzania (67%), jak również wprowadzić jesteśmy skutecznymi i profesjonalnymi menedżerami. system zarządzania przez cele (67%). Motywacja Ocena 360 41% 4% 4% 8% 43% System ocen pracowniczych 77% 8% 0% 8% 6% System zarządzania przez cele 67% 6% 6% 6% 15% System świadczeń dodatkowych 71% 6% 8% 0% 14% 0% System premiowy 83% 4% 4% 8% Siatka płacy zasadniczej 75% 2% 4% 6% 13% Polityka wynagradzania 67% 10% 4% 12% 6% Wartościowanie stanowisk pracy 56% 8% 4% 15% 17% Opisy stanowisk pracy 69% 20% 4% 4% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wdrożona W trakcie wdrażania Wdrożenie planowane na bieżący rok Wdrożenie planowane po tym roku Obecnie wdrożenie nie jest planowane Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce 31