O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ayurveda concept for Global Warming: Janapadwodamsa with reference to वायु मालिन्या

Ayurveda concept for Global Warming: Janapadwodamsa with reference to वायु मालिन्या

Baixar para ler offline

• Environmental health is rooted in the Vatakalakaliya chapter in
the Sutrasthana and then in the Janopadodhwansa Adhyaya by Caraka. The context mixed with Visha has been explained by Acharya Sushruta in Kalpasthan.
• Janapada are threatened by the effect of Vayu malinya.
• Prakriti although playing vital role for purification of Vaayu malinya with its Prakrit guna , due to large upgrowing of Janapada and their Adharma, it is becoming Vikrita.
• Vikrita vayu manifests ऋतुविषम, अतिचल, अतिशीत, अतिरूक्षं etc. causing शिखरिशिखरावमथन, सरसा उद्वर्तन, भूम आकम्पनं etc. along with manifestation of Roga.
• जनपदोद्ध्वंस w.r.t वायु मालिन्या has close relevance with greatest issue of today's time : Pollution, Endemic, and Global warming.
• The grave problems like Pollution, Endemics & Global Warming are detrimental and create hazard to Purusha - (Loka purusha siddhantha).
• Those should be overcome by the Shodhana and Samana, ethical conduct with implementation of Sadvritta, Achara Rasayana etc. with respect to Janapad.

• Environmental health is rooted in the Vatakalakaliya chapter in
the Sutrasthana and then in the Janopadodhwansa Adhyaya by Caraka. The context mixed with Visha has been explained by Acharya Sushruta in Kalpasthan.
• Janapada are threatened by the effect of Vayu malinya.
• Prakriti although playing vital role for purification of Vaayu malinya with its Prakrit guna , due to large upgrowing of Janapada and their Adharma, it is becoming Vikrita.
• Vikrita vayu manifests ऋतुविषम, अतिचल, अतिशीत, अतिरूक्षं etc. causing शिखरिशिखरावमथन, सरसा उद्वर्तन, भूम आकम्पनं etc. along with manifestation of Roga.
• जनपदोद्ध्वंस w.r.t वायु मालिन्या has close relevance with greatest issue of today's time : Pollution, Endemic, and Global warming.
• The grave problems like Pollution, Endemics & Global Warming are detrimental and create hazard to Purusha - (Loka purusha siddhantha).
• Those should be overcome by the Shodhana and Samana, ethical conduct with implementation of Sadvritta, Achara Rasayana etc. with respect to Janapad.

Mais Conteúdo rRelacionado

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Ayurveda concept for Global Warming: Janapadwodamsa with reference to वायु मालिन्या

 1. 1. BY, Dr. PREROK REGMI 1ST P.G SCHOLAR, DEPT. OF AGADATANTRA 1 जनपदोद्ध्वंस w.r.t वायु मालिन्या
 2. 2. The average house collects about 2 pounds of dust a week.
 3. 3. जनपदोद्ध्वंस जनपद + उद्ध्वंस जनस्य िोकस्य पदं आश्रयस्थानं | (अमरकोष) जनस्थिोस्यपदं आश्रय स्थानंतत्रजनपदं, जनपदानं । गगांधर ्वम्स – ववनाशे | (वाचस्पत्यं ) जनपदानाां, जनसमूहानम् उध्वम्सनममति जनपदोध्वसां|| (जल्पकल्पिरु) सामान्यास्तद्धवैगुण्यात् समानकािााः समानलिङ्गाश्च व्याधयोऽलिननववतवमाना जनपदमुद्ध्वंसयन्न्त||| च. वव. ३/६ ||
 4. 4. जनपदोद्ध्वंसकर िाव …ते तु खन्ववमे िावााः सामान्या जनपदेषु िवन्न्त ; तद्धयथा– वायुाः , उदकं , देशाः, काि इनत || (च. वव. ३/६ ) 4
 5. 5. अधमव प्रज्ञापराध शस्त्र प्रिाव अलिशाप अलिषङ्ग 5 जनपदोद्ध्वंस कारण
 6. 6. वायु गुण वायोगुवणााः रूक्षिघुशीतदारुणखरववशदााः । (च.सू. १२/४) प्राकृ तिक वायु- धरणीधारणं, ज्विनोज्ज्वािनं, आददत्यचन्रनक्षत्रग्रहगणानां सन्तानगनतववधानं, सृन्टिश्च मेघानां, अपां ववसगवाः, प्रवतवनं स्रोतसां, पुटपफिानां चालिननववतवनम्, उद्धिेदनं चौद्धलिदानाम्, ऋतूनां प्रवविागाः, वविागो धातूनां, धातुमानसंस्थानव्यन््ताः, बीजालिसंस्काराः, शस्यालिवधवनमवव्िेदोपशोषणे, अवैकाररकववकारश्चेनत । च.सू.१२/८ वातकिाकिीयोऽ्यायाः ववशेषिा – िूतानां िावािावकराः, सुखासुखयोवववधाता, सववतन्त्राणां ववधाता,…. क्रान्ता िोकानां, मृत्युाः च.सू.१२/८
 7. 7. ववकृ त वायु वषषति ववकृ िां वा वषषति, वािा न सम्यगमिवान्ति, .........समििातयुपशुष्यन्ति, ओषधयाः स्विावं पररहायापद्धयन्ते ववकृ नतं; तत उद्ध्वंसन्ते जनपदााः ………. ।। च.वव.३/१९,२० ।।
 8. 8. अनारोग्यकरं वायु ऋतुववषम अन्स्तलमत अनतचि अनतपरुष अनतशीत 8 तत्र वातमेवंववधमनारोग्यकरं ववद्धयात्; तद्धयथा- यथतुवववषममनतन्स्तलमतमनतचिमनतपरुषमनतशीतमत्युटणमनतरूक्षमत्यलिटयन्न्दनम नतिैरवारावमनतप्रनतहत परस्परगनतमनतकु ण्डलिनमसात्म्यगन्धबाटपलसकतापांशुधूमोपहतलमनत (च.वव.३/७
 9. 9. अत्युटण अनतरूक्षं परस्परगनत अनतकु ण्डलिन असात्मम्य-गतध-वाष्प मसकिा-पाांषु-धूमोपहिां ववषातििवेगवान ् अ.स.सू.९.९४
 10. 10. प्रकु वपि िोक वायु (CONSEQUENCES OF VITIATED LOKA VAYU) •लशखररलशखरावमथनम् •उन्मथन मनोकहानाम् •उत्पीडनं सागराणाम ् •उद्धवतवनं सरसां •आकम्पनं च िूमेाः •आधमनमम्बुदानां 10 लशखररलशखरावमथनम्, उन्मथनमनोकहानाम ्, उत्पीडनं सागराणाम्, उद्धवतवनं सरसां, प्रनतसरणमापगानाम्, आकम्पनं च िूमेाः, आधमनमम्बुदानां नीहारननर्ह्ावदपांशुलसकतामत्स्यिेकोरगक्षाररुधधराश्माशननववसगवाः, व्यापादनं च षण्णामृतूनां, शस्यानामसङ्घाताः, िूतानां चोपसगवाः, िावानां चािावकरणं, चतुयुवगान्तकराणां मेघसूयावनिाननिानां ववसगवाः (च.सू.१२ /८)
 11. 11. • ..पांशुलसकतामत्स्य…ववसगव • व्यापादनं च षण्णामृतूनां • िूतानां चोपसगवाः • िावानां चािावकरणं • चतुयुवगान्तकराणां मेघसूयावनिाननिानां ववसगवाः
 12. 12. kÉÔqÉåAÌlÉsÉåuÉÉÌuÉwÉxÉÇmÉërÉÑ£üÉ ZÉaÉÉÈ´ÉqÉÉjÉÉïmÉëmÉiÉÎliÉpÉÔqÉÉæ|| MüÉxÉmÉëÌiÉwrÉÉrÉÍzÉUÉåÂeÉÉ¶É pÉuÉÎliÉiÉÏuÉëÉlÉrÉlÉÉqÉrÉ¶É xÉÑ.Mü.3/16 दूवषत वायु िक्षण
 13. 13. AIR POLLUTION: ENDEMIC / PANDEMIC
 14. 14. GLOBAL WARMING Increased Temperature
 15. 15. LOK PURUSH SAMANYA SIDDHANTA (MACROCOSM- MICROCOSM CONTINNUM) ‘पुरुषोऽयं िोकसन्म्मताः । च.शा.५३ “what is going on in nature the same is happening in one’s own body. The changes in environment has a direct impact on human body”
 16. 16. TREATMENT MEASURES चतुटवववप तु दुटिेषु कािान्तेषु यदा नरााः| िेषजेनोपपाद्धयन्ते न िवन्त्यातुरास्तदा|| च.ववü.3/1३ During the impairment of these Janapadodhwamsakara Bhavas (factors), if proper medicine administration is done, one need not be afraid of diseases. One does not suffer from these disease even if he is administered with medicines and treatment. Line of treatment येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कमवणाम्| ………………………….िेषजं परमुच्यते||च.ववü.3/1३ ।। Those who arenot having identical actions during the previous life and those who arenot destined to die due to epidemics therapy is applied. •
 17. 17. स्विावतो दुटपररहायवत्व..... • वाताज्जिं जिाद्धदेशं देशात ् कािं स्विावताः|…..च.वव. ३.१०
 18. 18. वायु शोधन धूपन ततो गुग्गुववगुरुसजवरसवचागौरसषवपचूणै िववणननम्बपत्रववलमश्रैराज्ययु्तैधूवपयेत ् | (सु.सू.५/१७) िाक्षाहरररादद योग िाक्षाहरररानतववषाियाब्दहरेणुकै िादिवक्रकु टठम् | वप्रयङ्गुकां चाप्यनिे ननधाय धूमाननिौ चावप ववशोधयेत ||१७|| (सु.क.३/१७)
 19. 19. दुन्दुलि कवपं अनेन दुन्दुलिं लिम्पेत् पताकां तोरणानन च | श्रवणाद्धदशवनात् स्पशावत् ववषात् सम्प्रनतमुच्यते ||४|| एष क्षारागदो नाम ======================================== एष तक्षकमुख्यानामवप दपावङ्कु शोऽगदाः ||सु.क.६/७||
 20. 20. होम – हवन “प्र यज्ञामनमा विज्ञनम नतराते” (Rigveda 7-61-4) performing sacred Yajna solves all problems of life. Process of refinement of subtle energy existing in the matter Use of thermal energy and the Cosmic energy of Sound of the Mantras. The positive vibrations of Shabda are taken up in atmosphere spiral form by up bound heat radiations.
 21. 21. BHOPAL DISASTER It has been 30 years and Bhopalis are still fighting for their basic rights. Ref: (English Daily-“The Hindu’ of 4-5-85; news item under the heading ‘Vedic Way to Beat Pollution’.)
 22. 22. TREATMENT MODALITIES Panchakarma: .....कमव पञ्चववधं तेषां िेषजं परमुच्यते||च.वव. ३. १५|| For those who are afflicted, Panchakarma is the best treatment for them. Rasayana therapy: रसायनानाां ववधधवच्चोपयोगाः प्रशस्यते ।। ||च.वव. ३. १५|| Proper Rasayana therapy done with medicines that are collected before onset of epidemic disease restores physical health. सद्वृत्तस्यानुवृवत्त्च ब्रह्मचयष सत्मयां, िूिे दया, दानां हहिां जनपदानाां
 23. 23. प्रज्ञापराध (INTELLECTUAL BLASPHEMY)
 24. 24. CONCLUSIONS  Janapada are threatened by the effect of Vayu malinya.  Prakriti although playing vital role for purification of Vaayu malinya with its Prakrit guna , due to large upgrowing of Janapada and their Adharma, it is becoming Vikrita. Vikrita vayu manifests ऋतुववषम, अनतचि, अनतशीत, अनतरूक्षं etc. causing लशखररलशखरावमथन, सरसा उद्धवतवन, िूम आकम्पनं etc. along with manifestation of MüÉxÉmÉëÌiÉwrÉÉrÉ ÍzÉUÉåÂeÉÉहदRoga. The grave problems like Pollution, Epidemics & Global Warming are detrimental and create hazard to Purusha - (Loka purusha siddhantha).  Those should be overcome by the Shodhana and Samana, ethical conduct with implementation of Sadvritta, Achara Rasayana etc. with respect to Janapad.

Notas do Editor

 • Historical Background
  Hippocrates
  •Greek philosopher who lived between 460 and 370
  BC, often is referred to as “the father of medicine.” He
  emphasized the role of the environment as an
  influence on people’s health and health status in his
  work titled On Airs, Waters, and Places (ca. 400 BC).
  •Proposed that environmental and climatic factors
  such as the weather, seasons, and prevailing winds;
  the quality of air, water, and food; and one’s
  geographic location were influential in causing
  changes in human health
 • You breath about 26,000 times a day (16-18 breaths per minute)
  • That is about 150 full bathtubs of air
  • We breath in over a billion small particles a day (1,000,000,000)
 • समानलिङ्गा इति तुल्यलिङ्गाः||६||
  तत्रासाधारणं प्रतिपुरुषनियतं वातादिजनकमाहाराद्यभिधाय बहुजनसाधारणं वातजलदेशकालरूपं साधारणरोगकारणमभिधातुं जनपदोद्ध्वंस- under sadharna vyadi chAKRApani tika 1/1

  जनपद् - Group of peoples leaving in specific location, i.e community
  उद्ध्वंसकर - refers to destruction
  The factors which destroys the health of the people living in a specific area due to pollution of Air(vayu), Water(Jala), Place(Bhumi/soil) and Time(Kala).
  In modern science it is called as epidemics/Pestilence.


  Sabdakaladru,
  http://www.nia.nic.in/?ref=40&from=1700
 • तमुवाच भगवानात्रेयः Lord atreya replied to agnivesa - एवमसामान्यावतामप्येभिरग्निवेश! प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येऽन्ये भावाः (even though there is dissimilarity in the physical constitution of human beings. )सामान्यास्तद्वैगुण्यात् समानकालाः still there are such factors as are common to all individuals and vitiation of these factors are common to all individuals समानलिङ्गाश्च (similar time and similar lashana) व्याधयोऽभिनिर्वर्तमाना जनपदमुद्ध्वंसयन्ति (vitiation of these factors leads to the simulatenous manifestation of symptoms leading to the destruction of countries) ते तु खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति; तद्यथा- वायुः, उदकं, देशः, काल इति||६|| (Factors which are common for all the inhabitants of a country are air, water, location and seasons.
  तमुवाच भगवानात्रेयः- एवमसामान्यावतामप्येभिरग्निवेश! प्रकृत्यादिभिर्भावैर्मनुष्याणां येऽन्ये भावाः सामान्यास्तद्वैगुण्यात् समानकालाः समानलिङ्गाश्च व्याधयोऽभिनिर्वर्तमाना जनपदमुद्ध्वंसयन्ति| ते तु खल्विमे भावाः सामान्या जनपदेषु भवन्ति; तद्यथा- वायुः, उदकं, देशः, काल इति||६||

  Contexts: Individuals get affected with a disease only when the causative factors arenot conductive to the physical constitution etc of the patient. Physical constitution etc of individuals vary from person to person. Obviously there should be variations in the causative factors, if the same disease manifestation itself in all individuals. How do all the individuals having different physical constitutions etc suffer from the same disease, due to the same set of causative factors? The answer is given by the following statements and the
 • धारणात् धर्म । १५• The root cause of environmental hazards is Adharma (Unethical Practices).
  Adrama is janmakrit karma, or vataadi vikrit cause is purbakrit karma. These two karma cause is pragyaparadha Cakrapani commentary.
  तद्यथा- यदा वै देशनगरनिगमजनपदप्रधाना धर्ममुत्क्रम्याधर्मेण प्रजां वर्तयन्ति, तदाश्रितोपाश्रिताः पौरजनपदा व्यवहारोपजीविनश्च तमधर्ममभिवर्धयन्ति, ततः सोऽधर्मः प्रसभं धर्ममन्तर्धत्ते, ततस्तेऽन्तर्हितधर्माणो देवताभिरपि त्यज्यन्ते; तेषां तथाऽन्तर्हितधर्मणामधर्मप्रधानानामपक्रान्तदेवतानामृतवो व्यापद्यन्ते; तेन नापो
  यथाकालं देवो वर्षति न वा वर्षति .
  Disharmony of Environmental Health

  • Pragyaparadha is also mentioned as the main cause of environmental hazards.
 • रूक्षादयो भावप्रधानाः (contain rukshya bhava) , तेन रूक्षत्वादयो गुणा मन्तव्याः | दारुणत्वं चलत्वं चलत्वात्, एवं दीर्घञ्जीवितीयोक्तं चलत्वमुक्तं भवति; यदि वा, दारुणत्वं शोषणत्वात् काठिन्यं करोतीति||४||
  धरणीधारणं, = Substance of earth
  ज्वलनोज्ज्वालनम्, = kindling of fire,
  आदित्यचन्द्रनक्षत्रग्रहगणानां सन्तानगतिविधानं,= compactness and movement in the sun, moon, stars and सृष्टिश्च मेघानाम्,
  अपां विसर्गः, = planets creation of clouds,
  प्रवर्तनं स्रोतसां, = showering of rains, floweing of rivers
  पुष्पफलानां चाभिनिर्वर्तनम्, = , bringing about maturity f flowers and fruit
  उद्भेदनं चौद्भिदानाम्, flowing of rivers
  ऋतूनां प्रविभागः, विभागो धातूनां, धातुमानसंस्थानव्यक्तिः,= , = classification of seasons as well as mahabhoota and bringing about hardness
  बीजाभिसंस्कारः, = bringing the power of germination in the seeds
  शस्याभिवर्धनमविक्लेदोपशोषणे, = bringing about hardness and dryness in the grain
  अवैकारिकविकारश्चेति= bringing the transformation

  भूतानां भावाभावकरः, सुखासुखयोर्विधाता, सर्वतन्त्राणां विधाता,…. क्रान्ता लोकानां, मृत्युः च.सु.१२/८
 • प्रवर्तनं स्रोतसां विकृत वर्षा, सलिलान्य उपशुष्यन्ति,
  स्पृश्याभ्यव आहार्यदोषात्
 • INDICES OF THERMAL COMFORT
  CET CORRECTED EFFECT TEMERTURE
  - TEM,
  VELOCITY- ATISTIMITI

  Commentaries….
  तत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं विद्यात्; तद्यथा-यथर्तुविषममतिस्तिमितमतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णमतिरूक्षमत्यभिष्यन्दिनमतिभैरवारावमतिप्रतिहत- परस्परगतिमतिकुण्डलिनमसात्म्यगन्धबाष्पसिकतापांशुधूमोपहतमिति (७.१);
  ऋर्तुविष- absence of characterstics features in conformity with the season = not according to the seasonal variation that is to be there.
  अतिस्तिमित- excessive calmness or violet blow , timita is like cloth wet
  तिचल, तिपरुष, तिशीत, मत्युष्ण, तिरूक्ष, त्यभिष्यन्दि?? (नमी युक्त), (excessive dryness, cold, heat, roughness, or humidity)
  तिभैरवाराव (. (excessive clashes among eachother)
  ) , तिप्रतिहत?? (excessive cyclone type), कुण्डलिनमसात्म्यगन्धबाष्पसिकतापांशुधूमो (association with unwholesome smell, gases, sand, ashes and smoke).

  shahidipen38@gmail.com

  Atistimitam aticalam – Excessive calmness or violent blows Excessive dryness, cold, hot air, roughness or humidity excessive clashes among each other (wind blowing from one direction clashing with the one from the other)
  Paraspara gatim atikualinam – excessively cyclonic in nature and association with unwholesome smell, gases, sand, ashes and smoke (C.VI. 3/6) • gandA-BODY ODOUR
  CHEMICLL ND HYSICAL CHANGE
 • प्रकुपितस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति; तद्यथा- शिखरिशिखरावमथनम्, उन्मथनमनोकहानाम्, उत्पीडनं सागराणाम्, उद्वर्तनं सरसां, प्रतिसरणमापगानाम्, आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बुदानां [५] , नीहारनिर्ह्रादपांशुसिकतामत्स्यभेकोरगक्षाररुधिराश्माशनिविसर्गः, व्यापादनं च षण्णामृतूनां, शस्यानामसङ्घातः, भूतानां चोपसर्गः, भावानां चाभावकरणं, चतुर्युगान्तकराणां मेघसूर्यानलानिलानां विसर्गः; स हि भगवान् प्रभवश्चाव्ययश्च, भूतानां भावाभावकरः, सुखासुखयोर्विधाता, मृत्युः, यमः, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः, सर्वतन्त्राणां विधाता, भावानामणुः, विभुः, विष्णुः, क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति||८||

  शिखरिशिखरावमथनम्, उन्मथनमनोकहानाम्, उत्पीडनं सागराणाम्, उद्वर्तनं सरसां, प्रतिसरणमापगानाम्, आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बुदानां
  नीहारनिर्ह्रादपांशुसिकतामत्स्यभेकोरगक्षाररुधिराश्माशनिविसर्गः, व्यापादनं च षण्णामृतूनां, शस्यानामसङ्घातः, भूतानां चोपसर्गः, भावानां चाभावकरणं, चतुर्युगान्तकराणां मेघसूर्यानलानिलानां विसर्गः (च.सु.१२ /८)
  http://endosulfanstudy.blogspot.com/2012/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html
 • Smoke or air is poisoned, bireds gets exhausted and fall on the ground.It also causes coryza, headache, and acute eye diseases.
  DISCOMFORT- DUE TO HYSICL NOT CHEMICAL

 • Warming global temperature
  • Rising sea levels
  • Expansion of deserts
  • Extreme weather events including heat waves, droughts,
  heavy rainfall with floods and heavy snowfall
  • Ocean acidification
  • Species extinction
  23 triggering ….
 • Cosmic pollution and resultant ailments
  including large scale man slaughters with or without
  armaments (
  tatha sastraprabhavasya pi
  janapadoddvamsasyadharma eva hetur bhavati
  ) [1].

  According to Charaka, though
  individual persons differ widely in physical health and
  vitality, they are collectively liable to devastating epidemics
  caused by external factors. Punarvasu, analysing the root
  cause of the four fold pollution, says that ultimately human
  misdeeds of the present life or past life arising out of
  intellectual blasphemy (
  Pragnyaparadha
  ) are responsible
  for all types of Cosmic pollution and resultant ailments
  including large scale man slaughters with or without
  armaments (
  tatha sastraprabhavasya pi
  janapadoddvamsasyadharma eva hetur bhavati

 • One can guard himself against polluted air by keeping himself inside a closed (air right) chamber but he cannt so easily avoid polluted water. Proper ventilation ie समुचित संचरणा is the method।
  By nature air, water, land and season are indispensable in their progressive order. Enven polluted water can be avoided with a certain amount of care. But one cannot keep himself away from the land while living there becisse the very existence of human beings depends upon the land. One culd somehow get away from that particular area to another part of the country in order to avoid the polluted land. But then one cannot guard affected of against the ill effects of polluted seasons. The seasons are the most indispensable ones fo the four factors,
 • अनेन दुन्दुभिं लिम्पेत् पताकां तोरणानि च | With this formulation one should paste trumpet, banners, and gate arches श्रवणाद्दर्शनात् स्पर्शात् विषात् सम्प्रतिमुच्यते ||४|| This neutralise poison by hearing, seeing and touching एष क्षारागदो नाम शर्करास्वश्मरीषु च | This is called ksharagada. Useful in gravels, calcli, vatikaa, अर्शःसु वातगुल्मेषु कासशूलोदरेषु च ||५|| gulma, cough, colic, abdominal enlarement, indigestion, disorder of grahani,
  अजीर्णे ग्रहणीदोषे भक्तद्वेषे च दारुणे | severe anorexia, , शोफे सर्वसरे चापि देयः श्वासे च दारुणे ||६|| general anasarca, and severe dyspnoea सदा सर्वविषार्तानां सर्वथैवोपयुज्यते | This is indicaed always n all in all tyes of poison. This formulation even control the group of snake of snake (trakhsya) - एष तक्षकमुख्यानामपि दर्पाङ्कुशोऽगदः ||सु.क.६/७||

  Gayadsash has mentioned with some other durgs.

  Icu
  Kutiravesh


  The serious
  disadvantage of using the high temperature adsorbents lies
  in their ability to aggregate easily leading to a sintering prob-
  lem during the carbonation/calcination cycles (Abanades and
  Alvarez
  2003 ). As a result, surface coating of the Ca-based
  nano-adsorbents is used to prevent the aggregation of these
  adsorbents and consequently avoid the sintering problem

  alkali nanotubes (e.g.,
  potassium titanate (K-Ti-NT) and sodium titanate

  heir high
  surface and high amenability to pore structure modification
  and surface functionalization

  numerous chemical sites for CO
  2
  adsorption

  they have been applied to ventilation systems of
  indoor-contaminated environments (e.g., an antimicrobial fil-
  ter coated with tea tree oil inactivates 99 % of bacterial aerosol
  on its surface within 2

  8 min) (Pibiri et al.
  2006 ;Pyankov
  et al.
  2008
  ). Some of natural nanoparticles (e.g.,
  Sophora
  flavescens
  ) have been deposited on the filter media surface
  using an aerosol process, yet they lost their spherical shape
  and coalesced on fiber filters under humid conditions (Hwang
  et al.
  2012
  ). In consequence, the electro-spraying method,
  driven by high-intensity electric fields, is used to generate
  the natural product nanoparticles in order to increase their
  morphological stability and eventually increase the produced
  filter efficiency for bioaerosol removal (Jung et al.
  2013
  ).
  Thus, the implementation of filters generated from electro-
  spraying natural products can be a promising new technology
  to control air quality
  a
 • …………………….. Fumigating Substances Used in Yagya
  Chemical & Physical Processes
  – Combustion & Vaporization of wood
  - Cellulose of wood
  - Steam Volatilization of odorous substances
  - 400 – 600 degrees Celsius
  - Combustion of fatty substances
  - Ghee helps in rapid combustion of cellulose
  – Photo-chemical Process
  CO2 + H2O + 112,000 cal. = HCHO + O2

  Atharveda: Sound therapy aspects of mantra for treatment of physical,
  psychological & emotional disorders.
  – “one who discards Yagya, loses all eminence and grace. Those who perform havan
  (Yagya) are blessed by the inculcation of divine glow in their hearts” (Atharv.6/15)
  • Samaveda: Process of offering through cosmic radiation of sound energy
  • Yajurveda: Scientific aspects of Yagna
  – Divinity leaves the person who discards Yagya,which is a manifestation of thee” (Yajur.
  2/22)
  – The yagyagni enshowers good rains, prosperity and strength” (Yajur. 3/40).
  • Geeta: Reveals that all the karmas except the Yagya-karma are the causes of the
  thralldoms that bind the individual self in the endless cycle of life and death,
  attachments and sufferings. The karmas of Yagya, charity and tapa purify and
  illuminate the human life.
  • Mahabharta: Affirms that The essence of all religions is incorporated in Yagya There
  is no regulatory system like Yagya. All saintly men and women should adopt Yagya as a duty of
  human life
 • There were, two families ---Shri. Sohan Lal S Khushwaha and Shri. M.L. Rathore, which lived in the worst affected area, one mile away from the plant came out unscathed as they were regularly performing
  Agnihotra (Havan).
  In these families, none died. Nobody was even hospitalized despite of being present in the area worst hit by the toxic gas. This observation proves that Agnihotra is a powerful antidote to pollution.
  The word Yajna is derived from Yaj Dhatu according to Panini Grammar. Yajna means to add or to communion. It is clear that the Yajna communions the self with the Supreme Soul God.Most of the time we considers Havan or Agnihotra equivalent to but Yajna do have more elaborate meaning.
  Definition of Yajna:
  1: Respect of the learned
  2: Proper use of physical sciences
  3: To impart knowledge and good deeds
  4: To perform Agnihotra by which all creatures are benefited through the process of purification of air, rain, herbs etc.
  According to Swami Dayanand Yajna means “Beginning from Agnihotra (the fire-ritual) unto Ashvamedha (the daily-ritual), or the material transaction and physical science that are used for the welfare for the universe is called Yajna”. (Aryoddeshyaratnamala)
  In the four Vedas the term “Yajna” has been described 1184 times, in Rig-Veda 580 times, in Yajur-Veda 243 times, in Sama-Veda 63 times and in Atharva-Veda the word ‘Yajna’ has come 298 times. It is said “Yajyo Vai Shreshthatamam Karmah” (Shatpath Brahmana: 1.7.3.5) which means the Yajna Karma is the best Karma.
  Aim of Yajna:
  Yajna is said to be the combination of three things i.e.
  1: Dev-Pooja or Worship of God, Noble People and the five elements of Nature
  2: Sangati-Karan or companionship
  3: Daan or Donation
  Dev-Pooja is to respect elders parents, teachers, learned persons and guests etc. Dev pooja is to obey and to respect them. Performing of Agnihotra is to make pollution free atmosphere.
  Sangati-Karan is to have company of virtuous people,to make friendship and love with them and to remove all enmity.
  Daan or Charity means making sacrifice for the good of others without self-interest.
  Vedas on Yajna:
  The Veda says: -“He who desires a blissful life (heavenly atmosphere) must perform Yajna”.
  The Yajna is as old (ancient) as the Vedas. The Rigveda is the first Veda, in which the very first mantra says: —
  “Agni Meede Purohitam Yajnasya Devamritvijam,Hotaaram Ratna Dhaatamam.” (Rigveda 1-1-1-1)
  In this very first mantra of the Veda it is clearly described the words “Yajna”,”Purohit”, “Ritvij” and “Hotaa”, hence it clear that Yajna is to be performed in the guidance of Purohit – Ritvij – Hotaa, hence Yajna are as ancient as the Veda itself.
  “Aram Krinvantu vedim Samagnimindhataam Purah” (Rigveda: 1-170-4)
  Means it is a commandment of the Supreme Soul that “Decorate the Yajna-Vedi i.e. your places where Yajna is performed, and do lit the sacred fire in it and raise it.
  “Aa Vakshi Devaam Iha Vipra Yakshi Cha” (Rigveda 2-36-4) Means –O learned man!Invite the Gods and perform Yajna i.e. sacred fire.
  “Juhota Pra Cha Tishthata” (Rigveda 1-15-9) Means it is a God’s order to perform Yajna and develop.
  “Pra Yajnamanmaa Vrijanam Tiraate” (Rigveda 7-61-4) Means performing sacred Yajna solves all problems of life.
  “One’s intellect is purified with the Yajna” (Rigveda 3-32-12)
  There are many mantras in the four Vedas related to Yajna, which inspire to perform holy and sacred Yajna, in return of which all actions are done properly and purely.
  Physical aspect of Yajna:
  We ponder over the ideals, hidden in the basic sacrificial performance of Yajna. The welfare of all prominently does manifest as its primary aim, because the materials such as clarified butter and herbs etc. which a person offers in fire in a Yajna are not his own individual good only. They are not congenial to him only but it is for the welfare of all and that his own welfare is desired through this common welfare. As mentioned by Lord Krishna in the Geeta (Chapter # 3 –Couplets from 9 to 15) “Yajna purifies air, which in turn causes rains,purifies all vegetation and herbs, and finally produces cereals that bestow longevity of life.
  If all citizens perform Yajna daily, as was prevalent in the Vedic age, this statement will not be an airy imagination but will again become a reality, as it was then. Today, the vexation and intricate problems of the atmospheric pollution are endangering human existence on earth. This serious challenge can be best controlled and eradicated, along with other means by the device of Yajna also and the congenial changes can be brought about by further discovering the materials for oblations more suited to our present needs.
  Psychological aspects of Yajna:
  The benefits cannot be limited only to the Yajmaanas (Persons offering oblation) 0n the plea that he has incurred all expenditure on it. The benefits will be for all animate beings when Yajna through oblations is performed, since the whole atmosphere is affected, extending the benefits to all beings, including the person performing the Yajna, and all those who breath the air purified by the Yajna, will be benefited equally. But on the contrary, if the Yajmaanas want to restrict the benefits only to themselves or to their friends and family members only, it will not be possible to do so. He will have to seek his benefits of all. Further the Vedic axiom teaches that we should always see each other with friendly eyes and fearlessness, as is provided in the following Vedic verse:
  “Abhayam Naktam Abhayam Divaa Nah Sarvaa aashaa Mam Mitram Bhavantu.”(Atharvaveda: 19.15.6)
  It means may all quarters be friendly for us so we may feel fearless throughout day and night. This will help in the development of an outlook of brotherhood for all, with no enmity towards anyone. This outlook is the psychological aspect of Yajna.
  The spiritual aspect of Yajna:
  When fire is kindled during Yajna, the mantra recited five times along with five oblations means my soul is like fuel to God who enkindles to enhance it and may He bestow upon us progeny, domestic animals, good intelligence, food grains etc. with all blessing of happy and prosperous life. He also concludes thereby affirming that his oblations are for God alone. The Intelligent and not for himself.
  Through aforesaid mantra the person performing Yajna-offering oblations in the ritual fire) implores God to enlighten his soul with His light. Just as the Samidhaa (wood) and the materials offered as oblations into fire by getting burnt in to the fire attain the properties of fire but still keep their identity, in the same way the individual soul maintains its individuality, though pervaded by God in the state of salvation. It has a separate identity full of light. This is the spiritual aspect of the Agnihotra (Yajna in fires).
  The prayer is in the plural number, since its purpose is not to implore only for individuals benefit but it also implores the welfare of all by bestowing gifts of intelligence, animals, cereals, vitality energy and wealth.
  The mantra of oblation and many other mantras recited while offering oblations end with words “Idam Na Mama” i.e. it is not for me or belongs to me (alone) but is dedicated to God (for the benefit of all).
  Yajna is the best deed in human life.The ultimate aim of human life is to get rid of all pains and attain liberation. Yajna is said to be the best ‘Nishkaam karma’.
  Scientific aspect of Yajna
  Agnihotra consists of a base fire wherein some desirable herbal substances are added. Since the calorific value of firewood used to generate the base fire is much less, the base fire breaks up the molecule-to-molecule bond of the substances causing them to vaporize, and does not cause their independent combustion process. It is a well-known fact that the substances when taken in their vapor form through the nostrils have much greater efficacy – many hundred times more. And, the same quantity of substance can benefit a much larger population. It is a common experience that if an individual eats a green chilly then that person alone would be sneezing under its influence. But if the same chilly is put in the fire then the resultant air can cause many hundred people to sneeze. Agnihotra magnifies the advantages of the desirable herbal substances. Further to this, the thermal and associated aerodynamic effects of the base fire cause the vaporized substances to traverse and diffuse into every part of the enclosed surroundings where agnihotra may be conducted.
  The overall temperatures in the combustion of firewood are lower to the extent that production of the oxides of nitrogen can be safely ruled out. Supply of more than adequate oxygen cannot give rise to production of unburned hydrocarbon or carbon monoxide in any significant measure. Minimum quantity of firewood is burned in the agnihotra. Burning of firewood is not the purpose of the agnihotra. The same is burned in minimum quantity so that the base fire remains available to vaporize the incoming oblations. Carbon dioxide, a greenhouse gas does get formed. With this in mind, the ancient Vedic seers always performed agnihotra in green surroundings and in the presence of sunlight so that the greenery utilizes the carbon dioxide so generated. In the modern times, when agnihotra is performed in cramped households care should be taken to keep some plants in the vicinity.
  Yajna is a noble Karma for benefit of whole mankind.

  leakage of Methyl Isocyanate (MIC) gas from the Union Carbide factory located in the Bhopal city, claimed as many as eight thousand human lives in addition to thousands of animal lives in one single night.

 • चतुर्ष्वपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः| (These four vustasi, long lasting on the human) भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा||१२|| (we need to do proper chikithsa) येषां न मृत्युसामान्यं सामान्यं न च कर्मणाम्| (chikitsha –roga mukta and those who donnot have any relation with oldest ages sin) कर्म पञ्चविधं तेषां भेषजं परमुच्यते||१३|| (panchakarma bidi is the best medicine) रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते| (rasayan therapy प्रशस्यते rational use) शस्यते देहवृत्तिश्च भेषजैः पूर्वमुद्धृतैः||१४|| (physical health is to be maintained with such drugs as are collected during the onset of epidemics) सत्यं भूते दया दानं बलयो देवतार्चनम्| सद्धृत्तस्यानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः( sastra to be protected using the mantra) ||१५|| हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्| सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम्||१६|| The truth spealing, dear to animals. Sacrifice, sadvritt, self protect, residing in proper place, desha, jala, vayu non vitiating, residing ), सङ्कथा धर्मशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्| (be with the bramachari, maharishi) धार्मिकैः सात्त्विकैर्नित्यं सहास्या वृद्धसम्मतैः||१७|| इत्येतद्भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम्| येषामनियतो मृत्युस्तस्मिन् काले सुदारुणे||१८||
 • धीधृतिस्मृतिविभ्रष्टः कर्म यत् कुरुतेऽशुभम्| प्रज्ञापराधं तं विद्यात् सर्वदोषप्रकोपणम्||Ca.Sa.१०२||

×