Anúncio
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน
โครงการ 112 ภาคประชาชน

Check these out next

1 de 41
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา(20)

Anúncio

โครงการ 112 ภาคประชาชน

 1. ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินรวม ๑๑๒ หมายเลขเดียว
 2. สถานภาพการให้บริการเลขหมายฉุกเฉินทั่วโลก 7 หมายเลข SEN ที่นิยมตามจานวนประชากรโลก ประชากร, 15, 8%, 7% ประชากร, 66, 5%, 4% ประชากร, 000, 1%, 1% ประชากร, 100, 0%, 0% ประชากร, 102, 0%, 0% ประชากร, 111, 0%, 0% ประชากร, 112, 67%, 54% ประชากร, 115, 0%, 0% ประชากร, 117, 6%, 4% ประชากร, 118, 1%, 1% ประชากร, 123, 2%, 2% ประชากร, 171, 1%, 1% ประชากร, 191, 3%, 2% ประชากร, 199, 0%, 0% ประชากร, 819, 1%, 1% ประชากร, 911, 19%, 16% ประชากร, 999, 8%, 7%
 3. ส่งสัญญาณอัตโนมัติไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ ๑๑๒ กดแล้วหมดสติ รีบหนีภัย ระบบเดิมต้องกดหลายครั้ง จาหลายเบอร์ ๑๙๑ ๑๙๙ ๑๖๖๙
 4. เครื่องโทรศัพท์เปล่าที่เพียงแต่ จับสัญญาณเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ไม่มีซิมการ์ด ถูกระงับการให้บริการ ยังไม่ได้เปิ ดใช้บริการ
 5. ศูนย์เดียว ประหยัดงบประมาณและลดข้อจากัดในการลงทุนมาก
 6. ข้อมูลระบุผู้ แจ้ง และพิกัด ข้อมูล ปฏิบัติการ ข้อมูล ผู้ประสบภัย ข้อมูล ศักยภาพ เครื่องมือ พาหนะ เจ้าหน้าที่ รพ รพ.ปลายทาง
 7. การติดตามประเมินผลและรายงาน
 8. ประ มวล ผล  ข้อมูลส่วนบุคคล  อาการ  เวลา  สถานที่  เหตุการณ์  การช่วยเหลือ สาธารณะ หน่วยงาน เฉพาะ Registered code key รายงานด่อผู้บริหาร
 9. ข้อมูลระบุผู้แจ้ง และพิกัด ข้อมูลปฏิบัติการ ข้อมูล ผู้ประสบภัย ข้อมูลศักยภาพ เครื่องมือ พาหนะ เจ้าหน้าที่ รพ รพ.ปลายทาง ข้อมูลการจ่ายวาน
 10. สะดวกในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินนสาหรับการให้บริการล่ามภาษาต่างๆ สาหรับคนต่างชาติทั่วทั้งประเทศ
 11. ระบุตาแหน่งที่แจ้ง การแจ้งเหตุและจ่ายงานเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น รวมศูนย์เดียว สะดวก ประหยัด ควบคุมคุณภาพได้งาย โดยลงทุนที่เดียว ไม่ต้องลงทุนหลายจุด
 12. ระบุผู้แจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลและรูปใบหน้าและข้อมูลสุขภาพของผู้แจ้ง หรือของบุคคลที่ผู้แจ้งระบุโดย แจ้งเลข ๑๓ หลักหรือผ่านเครื่องมือที่อ่านเลข ๑๓ หลักจากบัตร หรือจากลายพิมพ์นิ้วมือใน กรณีผู้ป่วยหมดสติ
 13. 112 Call Center EMS Dispatcher Fire Dispatcher Police Dispatcher ข้อมูลขึ้นพร้อมกัน ช่วยให้ทุกการจ่ายงานสั่งการที่จาเป็นเร่งด่วนสู่หน่วยปฏิบัติเกิดคู่ขนานพร้อมกันไปโดยไม่เสียเวลาอันเนื่องจากการเพิ่มมาอีก ๑ ศูนย์ โดยมีการ กาหนดตัวชี้วัดของช่วงเวลาที่ใช้ในการรับแจ้งและการจ่ายงานอย่างเหมาะสมทันท่วงที เช่นรับแจ้งไม่เกิน ๑๐ วินาที จ่ายงานไม่เกิน ๖๐ วินาที เพราะผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินต้องได้รับการรักษาภายในเวลา ๘ นาที
 14. สะดวกในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินนสาหรับกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง คน พิการประเภทต่างๆ
 15. สะดวกในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินนสาหรับผู้ที่อยู่ในที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชุน เช่น ผู้ที่อยู่ในป่า ภูเขา เกาะแก่ง ทุกพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อให้เครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทุกค่ายซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ สามารถจัดการได้สะดวก ลดโอกาสที่จะเกิดการโทร ติดผิดพื้นที่ได้ดี ๑๑๒ ใช้ได้แม้กระทั่งเมื่อจับสัญญาณอะไรก็ได้ และไม่จาเป็นต้องเป็นค่ายโทรศัพท์ค่ายไหนก็ตาม
 16. สะดวกในการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินนสาหรับการให้บริการล่ามภาษาต่างๆ สาหรับคนต่างชาติทั่วทั้งประเทศ
 17. ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการเดิม ตารวจ การแพทย์ฉุกเฉิน ดับเพลิง 112 Call Center เชื่อม ๑๑๒ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และจ่ายงาน ๑๙๑ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒ เชื่อม ๑๑๒ เชื่อม ๑๑๒ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และจ่ายงาน ๑๙๙ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และจ่ายงาน ๑๖๖๙ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๑๒ ระยะที่ ๑ ศูนย์จ่ายงานฉุกเฉินแต่ละศูนย์ เดิมยังคงอยู่เชื่อมกับศูนย์รับแจ้งเหตุ๑๑๒
 18. 112 Call Center เชื่อม ๑๑๒ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และจ่ายงาน ๑๖๖๙ ๑๙๑ ๑๙๙ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒ ระยะที่ ๒ แต่ละจังหวัดรวมศูนย์จ่ายงานฉุกเฉินทั้ง ๓ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนสามารถแจ้ง เหตุผ่านหมายเลข ๑๑๒ และหมายเลขเดิมได้ ศูนย์จ่ายงานที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(อบจ)
 19. 112 Call Center เชื่อม ๑๑๒ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒ ศูนย์จ่ายงาน ๑๑๒เชื่อม ๑๑๒ เชื่อม ๑๑๒ ระยะที่ ๓ แต่ละจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายศูนย์จ่ายงาน เพิ่มขึ้นใกล้ชิดพื้นที่มากขึ้น เป็น ๓-๕ แห่งต่อจังหวัด หมายเลขอื่นใช้ น้อยลงและยกเลิก คงเหลือหมายเลข ๑๑๒ หมายเลขเดียว ขยายศูนย์จ่ายงานที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(อบจ)
 20. 112
 21. 112 191 199 1669 112 Call Center เทศบาลนครเกาะสมุย สถานีดับเพลิงเฉวง Non emergency Emergency
 22. 199112
 23. 112 191 199 1669 112 Call Center เทศบาลนครเกาะสมุย สถานีดับเพลิงเฉวง191 สุราษฎร์ธานี สถานีตารวจสมุย
 24. 199112 191 สุราษฎร์ธานี สถานีตารวจสมุย
 25. 112 191 199 1669 112 Call Center เทศบาลนครเกาะสมุย สถานีดับเพลิงเฉวง191 สุราษฎร์ธานี สถานีตารวจสมุย 1669 สุราษฎร์ธานี
 26. 199112 191 สุราษฎร์ธานี สถานีตารวจสมุย
 27. เครื่องมือแจ้ง เหตุเร็ว ไม่มีข้อจำกัดแจ้งเหตุ ทุกพื้นที่ห่ำงไก ก ุ่มเปรำะบำงแจ้งเหตุ สะดวก รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมำยเ ข เดียวด้วยศูนย์เดียว รู้ตำแหน่งพิกัดผู้แจ้ง ระบุผู้แจ้ง รองรับชำวต่ำงชำติ รองรับเหตุไม่ฉุกเฉิน เชื่อมระบบรับแจ้งเหตุ แ ะระบบจ่ำยงำน สนับสนุนกำรจ่ำยงำน สนับสนุนชุดปฏิบัติกำร ระบบติดตำมประเมินผ ระบบจัดกำรฐำนข้อมู กำร ใช้ กำรเชื่อม กำรแจ้งเหตุ แ ะกำรสื่อสำรสำธำรณะ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 28. ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ สาหนักพัฒนาบุคลากรสานักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักพัฒนาคุณภาพ ผู้อานวยการสานักสนับสนุน คณะกรรมการนโยบาย ๑.ส่วนบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ สาหนักพัฒนาฐานข้อมูล
 29. ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการ ผู้จักการฝ่ายประสานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒.ส่วนรับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานความช่วยเหลือ หัวหน้าทีม หัวหน้าทีม ผู้รับแจ้ง ผู้รับแจ้ง ผู้รับแจ้ง ผู้รับแจ้ง ผู้รับแจ้ง ผู้รับแจ้ง ผู้ประสาน ผู้ประสาน ผู้ประสาน กรณีไม่ฉุกเฉิน
 30. ผู้จัดการงานสนับสนุนภายใน งานสนับสนุนด้านความปลอดภัย(ตารวจ)งานสนับสนุนด้านกู้ภัยดับเพลิง งานสนับสนุนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้อานวยการสานักสนับสนุน ๓.ส่วนสนับสนุนภายในและภายนอก ผู้จัดการงานสนับสนุนภายนอก ล่ามภาษา ล่ามภาษา ล่ามภาษามือ ที่ปรึกษาใน ที่ปรึกษาใน ที่ปรึกษาใน สนับสนุนศุนย์จ่ายงาน สนับสนุนชุดปฏิบัติการ ติดตามผลปฏิบัติการ ที่ปรึกษานอก ที่ปรึกษานอก ที่ปรึกษานอก
 31. การจัดหาบุคลากรเฉพาะเรื่อง หรือจัดให้บุคลากรของหน่วยงานอื่นมาอยู่ร่วมในศูนย์เพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานนั้น รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อบริการผู้แจ้งหรือบุคคลกรณีไม่ฉุกเฉิน เลขหมายฉุกเฉินแรกที่ คนจะต้องนึกถึง Single Initial Emergency Number X112 ถ้าไม่ฉุกเฉินให้แจ้ง หมายเลข ประสานต่อกับหน่วยงานภายนอก ประสานเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ประสานดาเนินการแก้ไขปัญหา แนะนา รับร้องเรียน ก่อกวน
Anúncio