Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Sample TQ MAPEH for Critiquing.docx

 1. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION UNANG MARKAHAN SA MAPEH 3 School Year 2021-2022 Pangalan: _______________________________________________ Iskor: ________ Seksiyon: __________________ Petsa: ______________________ Pagpipili-pili: Panuto:Basahing mabuti ang mga pahayag at piliin ang titik ng tamang sagot at ilagay sa patlng. MUSIKA 3 ____ 1. Alin sa mga pananda ang nagpapakita ng pulso ng tunog? A. B. C. ____ 2. Ano ang ibig sabihin ng simbolongito ? ? A. nagpapakita ng pulso ng tunog B. nagpapahayagngmabilis na pagkumpas C. nagpapakita ng pahinga o walangtunog na bahagi ng awit _____3. Alin sa mga sumusunodna kilos ang hindi nagpapakita ng pulso ng musika? A. pag-upo
 2. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION B. pagmartsa C. pagpalakpak _____4. Alin sa mga sumusunodang may huni at walanghuni? A. pagtapik at pag-awit B. tambol at natutulog na bata C. natutulogna bata at kalembangng kampana _____ 5. Alin sa mga sumusunodang tumutukoy sa mabilis o mabagal subalit pantay na daloy ng pulsong nadarama? A. steady beat B. rythmic pattern C. rythmic ostinato _____ 6. Paanomo napapanatiliang steady beat ng awit? A. ipalakpaknang mabilis ang simula B. simulan sa mabagal na pag-awit, papabilis C. kung ano ang simula siya rin hanggangkatapusan _____7. Alin ang may pattern na nakasulatsa dalawahan o 2s? A. B. C.
 3. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION _____8. Anong sukat ang ipinapakita gamit ang panandangguhit sa ibaba? II: I I I I :II A. tatluhan B. dalawahan C. apatan ____ 9. Alin sa ostinato pattern ang may sukat na apatan (4)? _____10. Sinabi ng guro ni Shaine na lagyan ng stick notation ang larawangnasa ibaba. Alin dito ang dapat niyangilagay? C.
 4. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. B. C. _____ 11. Ano ang rhythmic pattern ng awiting“Leron Leron Sinta”? A. apatan B. tatluhan C. dalawahan _____ 12. Alin sa mga awitin ang may rhythmic patterns na tatluhan? A. BahayKubo B. BayangSinta C. KaygandangTingnan _____ 13. Ano ang mainamna gawin sa dalawangpatpat ng kawayan para makabuong ostinato pattern? A. pagtapik
 5. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION B. pagtambol C. pagkalembang _____ 14. Paanomo sasayawin ang awitingnasa dalawahangkumpas? A. Bahaykubo B. Pandanggo C. Soldiers March _____ 15. Anong kilos ng katawan ang maaringpansaliw sa awit na BahayKubo? A. pagtalon B. pagpadyak C. pag-indayog ARTS 3 1. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Alin sa mga larawan angnagpapakita ng paggamit ng ilusyon ng espasyo?
 6. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. B. C. 2. Alin sa mga sumusunodna pangungusapang tama tungkol sa paggamit ng ilusyon ng espasyo? A. Ito ay isang paraan upangmapaganda ang isang likhangsining. B. Ito ay teknik ng pintor upangipakita ang layo o distansiya, laki at lawak sa kanyanglikhang-sining. C. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ngpaglalagayng espasyo sa isang likhangsining. 3. Ano ang dapat gawin upang maipakita sa likhangsiningang paggamit ng ilusyon ng espasyo? A. Iguhit nang malaki ang mga bagay na malapitsa tumitingin at maliitnaman kung ang mga ito ay malayo sa tumitingin. B. Iguhit nang matingkad ang mga bagay na malapitsa tumitingin at mapusyaw naman kung ang mga ito ay malayo sa tumitingin. C. Iguhit nang malaki at may kulay ang mga bagay na malapit sa tumitingin at maliit at walangkulaynaman kung ito ay malayo sa tumitingin. 4. Alin sa mga sumusunodna larawan angnagpapakita ng modernongbahay ng mga taga Cordillera?
 7. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. B. C. 5. Ilarawan angtradisyonal na bahaysa modernongbahay ng mga Cordilleran. A. Ang tradisyonal na bahay ay gawa sa kawayan, kahoy, bakal at mga kongkretong materyal. B. Ang modernongbahay ay gawa sa kawayan, kahoy, bakal at mga kongkretong materyal. C. Ang tradisyonal na bahay ay gawa sa kawayan, kahoy, at kogon habangang modernongbahaysa kasalukuyan ay gawa sa bato, bakal, yero at kongretong materyal. 6. Alin sa mga sumusunodang pangunahingpangkabuhayan sa Cordillera? A. pagsasaka B. pangingisda C. paggawa ng banga
 8. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 7. Paanoka nakalilikhang disenyo? A. sa pamamagitan ng pagkulay B. sa pamamagitan ng pagguhitng mga hugis C. sa pamamgitan ng pagguhit ng mga linya at hugis 8. Alin sa mga sumusunodang nagpapakita ng disenyonggeometric? A. B. C. 9. Alin ang naglalarawan nggeometric design? A. Ito ay binubuong paalon na linya. B. Ito ay itinuturingna pinakasimplengparaan ngpagdidisenyo. C. Ito ay mula sa simpleng hugis na parihaba tatsulok, bilog at tuwid na linya.
 9. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 10. Ano ang pagkakaiba ng pagdidibuho (sketching) sa pagguhit (drawing)? A. Ang sketching ay gumagamit ng pangunahingkulaysamantalang ang drawingay gumagamit ng mga komplemntaryongkulay. B. And sketchingay gumagamit ng isang uri ng linya samantalangangdrawingay gumagamit ng ibat-ibanguri ng hugis at linya. C. Ang sketching ay hindi kongkretong likhangsining samantalangangdrawingay kalimitangtapos at nagpapakita ng buong larawan. 11. Alin ang nagpapakita ng dibuhoo sketch ng bulaklak? A. B. C. 12. Sa paggawa ng sketch ng halaman o bulaklak, aling hakbangang dapat mong unahin?
 10. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. Iguhit at ipinta ang mga detalye nito. B. Gumawa ng sketch ng napilingbulaklako halaman. C. Humanapng isang halaman o bulaklakna gusto mong iguhit. 13. Ano ang tawag sa bahagi ng likhangsiningna nakikita sa likuran at pinakamalayosa tumitingin. A. Background B. Foreground C.Middle ground 14. Ilagay ang angkop na bahagi sa likhang-siningna nasa ibaba. 3 2 1
 11. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. Background, Middle Ground, Foreground B. Foreground, Middleground, Background C. Middle ground, foreground, background 15. Anu-anoang nakikita sa foregroundng larawangito?- A. Mga Tao B. Mga bahay C. Mga punungkahoy
 12. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION PE 3 I. Piliin angletra ng tamang sagot at isulatsa patlangbago ang bilang. __________ 1. Ito at kakayahan sa pagbaluktot ng katawan. A. flexing B. bending C. circling __________ 2. Ginagawa ito na makapag-unatnanghindi nasasaktan. A. circling B. stretching C. pushing __________ 3. Mga galaw tulad nang bending, jogging, circling, stretching, pushingat twisting. A. Body Shapes B. Movements C. Physical Education __________ 4. Pagsasagawang mga ehersisyongpagbaluktotna hindi gumagalaw sa isang lugar ? A. Static Flexibility B. Dynamic Flexibility C. Static Flexibilityat Dynamic Flexibility
 13. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION __________ 5. Ano ang ipinapakita ng larawanna ito? A. maglakad B. maglakad ng tuwid na may aklat sa ulo C. sumayaw na may aklat sa ulo __________ 6. Ito ay isa sa mga pangunahingnaturalna galaw ng ating katawan na ginagawa natinaraw-araw. A. pag-ehersisyo B. pagtayo C. paglakad Panuto: Punan ng letra ang kahon para mabuo ang tamang salita na tumutukoy sa mga kilos.
 14. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 7. p g a o 8. l p a a a
 15. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 9. II. Lagyan ng tsek ang kahon (/) ang larawankung ito ay nagpapakita ng wastong paglalakadat ekis (x) naman kung hindi. e n a o
 16. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 10. 11. 12. 13. 14. 15. Paanomo maipapakita ang magandangpostura? _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ HEALTH 3 I. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Piliin ang pangungusapna nagpapaliwanagsa konsepto ng malnutrisyon? A. Ang malnutrisyon ay balansengpagkain ng kaloriya at sustansya sa pagkain. B. Ang malnutrisyon ay isangkondisyon na sanhi ng hindi kakulangan sa pagkain. C. Ang malnutrisyon ay isangkondisyon na sanhi ng kakulangan at sustansiya sa pagkain.
 17. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 2. Si Andrea ay mahiligkumain ng mga gulayat prutas na mayaman sa bitamina at mineral. Ano ang mangyayari sa kanya? A. Magkakaroon siya nang sapat at kakulangan sa enerhiya. B. May sapat sa kanyang katawan na sustansiya tulad ng bitamina at mineral. C. Sapat ang macronutrients na natatanggapng kanyang katawan tulad ng protein, carbohydrates,fats at tubig. 3. Tukuyin ang naglalarawansa sintomas ng malnutrisyon? A. mababangtimbang at pagliit ng tiyan B. mabagal na pagtangkad at may gana sa pagkain o inumin C. mas mataas na panganibna magkaroon o mahawaan ng COVID-19 4. Alin sa mga sumusunodang naglalawaranng epekto ng malnutrisyon sa isangbatang tulad mo? A. madalingkapitan ng alikabok B. may takot at nanghihinana makipaglaro sa mga kaibigan C. nakakapag-isipngmaayos sa pagsagot sa mga aktibidadsa modyul 5. Inilalarawan nitoang katangian ng taong may malnutrisyon.
 18. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. mahinhin, mahina, mahinahon B. sakitin, masakitin, malambing C. mahina, mabagal, walanglakas 6. Paanonatin maiiwasanang kakulangan sa nutrisyon at ang sobra sa nutrisyon? A. Kumain ng pagkain na pangunahingpinagkukunan ng lakas at hina ng ating katawan. B. Kumain ng may sustansiyangiba’t ibang uri ng pagkain na makakatulongsa paglaki ng ating tiyan. C. Kumain ng grow foods na nagpalakas sa resistensiya ng ating katawan na nagbibigaylakas sa ating kalamnan. 7. Bakit kailangangmalaman ang mga pamamaraan sa pag-iwas ng malnutrisyon? A. dahil malaki at maliitang epekto nito sa ating kalusugan B. dahil nakakatulongsa paglaki at pagtaba ng ating katawan C. dahil mahalaga na malaman para sa kalusugan at kaunlaran ng ating katawan 8. Alin sa mga sumusunodang wastong nutrisyon para sa mga Pilipino? A. Pagkain ng ibat-ibanguri ng pagkain araw-araw. B. Pagkain ng isda, itlog, karne at tuyong butong gulay.
 19. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION C. Mag-ehersisyo at kumain ng maraminggulay, prutas at lumang-ugat. 9. Alin sa mga sumusunodna pangungusapang nagpapaliwanagsa mga patnubay sa nutrisyon? A. Ang pagkain ng balanse at masarap sa mga resto. B. Ang pagkakaroon ng pagkaingmasusustansya na may bitamina at mineral. C. Pagkakaroon ng malinis at ligtas na pagkain tulad ng pagtago ng mga pagkain sa lugar. 10. Paanomo nailalarawan angpagpapanatiling malusog na pamumuhay? A. Malakingbahayna may maramingpagkain sa mesa. B. Maramingmalalakingtindahanat mga sasakyan sa paligid. C. Malinis ang kapaligiran na may mga gulay sa paligidng bahay. 11. Ito ay tumutukoy sa kakulangan sa enerhiya dahil sa hindi sapat ang macronutrientna natatanggapng katawan tulad ng protein, carbohydrates fats at tubig. A. overnutrition B. macronutrientmalnutrition C. protein-energymalnutrition
 20. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 12. Ito ay nagbubunga ng maramingsakit at humahadlangsa normal na gawain ng katawan dahil sa kakulangan ng bitamina at mineral sa katawan. A. undernutrition B. macronutrientmalnutrition C. protein-energymalnutrition 13. Paanomo nailalarawan angtaongwalangsintomas sa malnutrisyon? A. maliit at patpatin ang katawan B. malusog at malinaw angpaningin C. mahaba at may mababangtimbang 14. Alin dito ang salitangnaglalarawan sa epekto ng malnutrisyon sa ating ktawan? A. mataba B. sakitin at hindi madalingnagkakaimpeksiyon C. walangkakayahan sa pagpapaunladng utak o intelektwal 15. Paanomo maiiwasan angmalnutrisyon? A. Kumain ng kahit anong pagkain para mabusog. B. Iwasan ang mga pagkain na gallingsa bukid dahil marumi. C. Kumain ng mga pagkaingmasusustansya tulad ng go, grow at glow foods.
 21. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION 16. Bilangisang bata, paano ka susunodsa mga alituntunin sa wastong nutrisyon? A. Sundin ang health protocols para iwas sa COVID-19. B. Sundin ang mga traffic lights para maka-iwas sa disgrasya. C. Sundin ang mga pamamaraan sa pagpili ng pagkain para maiwasan ang malnutrisyon. 17. Inilalarawan nitoang may malusog na pamumuhay. A. Ang pamilyangAban ay sa restaurantkumukain dahil marami dito ang mga pagkain. B. Ang pamilya ni Juan ay kumakain ng mga gulay lalo na pag sila ay pumupunta sa bukid. C. Ang pamilyangAndres ay sa malalakinggusali sila lagingpumupunta dahil masasarapditto ang mga pagkain. 18. Ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran ay patunayna malusog ang mga mamamayan. A. tama B. mali C. hindi po 19. Ito ay wastong nutrisyon para sa mga Pilipino? A. Uminom ng gatas, tubig at cobra B. Kumain ng malinis at ligtas na pagkain C. Kumain nn maraminggulay at lumang-ugat 20. Alin dito ang nagpapaliwanagng balansengpagkain?
 22. Republic ofthe Philippines Department of Education CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION A. Ang pagkain ng mayayaman sa bitamina at hindi mayaman sa mineral. B. Ang pagkakaroon ng balansengpagkain ay nagmumula sa pagpili ng mga pagkaingmasusustansiya. C. Ang pagkain ng balanse, tama at di kumpletong pagkain ay nagpapanatiling kalusugan sa ating katawan. SUSI NG PAGWAWASTO Health3 1. C 2. B 3. C 4. B 5. C 6. C 7. C 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. B 14. C 15. C 16. C 17. B 18. A 19. B 20. B MUSIC 3 1. A 2. C 3. A 4. B 5. A 6. C 7. C 8. C 9. A 10. C 11. C 12. A 13. A 14. C 15. C ART 3 1. B 2. B 3. A 4. A 5. C 6. A 7. C 8. A 9. C 10. C 11. B 12. C 13. A 14. A 15. A PE 3 1. B 2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. Pagtayo 8. Paglakad 9. Ensayo 10. X 11. X 12. X 13. / 14. X 15. Depende sa sagot ng bata
Anúncio