O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 63 Anúncio

ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต

Baixar para ler offline

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต
สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Prachyanun Nilsook (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิต

 1. 1. ระบบธนาคารสะสมหน่วยกิตทางการศึกษา (Credit Bank Education) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. Credit Bank
 3. 3. Menti.com
 4. 4. การศึกษาประเทศไทยต้องพร ้อม
 5. 5. ความสามารถในการแข่งขันประเทศไทย
 6. 6. ศูนย์ธนาคารหน่วยกิตนครศรีธรรมราช ศึกษาธิการภาค5
 7. 7. ศูนย์ธนาคารสะสมหน่วยกิตนครศรีธรรมราช
 8. 8. ธนาคารหน่วยกิต สกศ.
 9. 9. ทาไมต้องมี Credit Bank
 10. 10. ธนาคารหน่วยกิตยกระดับการศึกษาไทย
 11. 11. ธนาคาหน่วยกิตแห่งชาติ ปฏิวัติการศึกษาไทย
 12. 12. เรียนรู้ตลอดชีวิต
 13. 13. ธนาคารหน่วยกิตติดลมบน
 14. 14. เรียนรู้ตลอดเวลา
 15. 15. ธนาคารหน่วยกิต
 16. 16. ธนาคารหน่วยกิต
 17. 17. ธนาคารหน่วยกิต
 18. 18. แนวทางการดาเนินการธนาคารหน่วยกิต2562
 19. 19. National Credit Bank
 20. 20. ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ •ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) • คือการมีระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและกลไกในการเทียบโอน ความรู้หรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล สาหรับเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับ ธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนสามารถ ลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไข ของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา และ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้ • การเทียบโอนหน่วยกิต 5 แบบ ได้แก่ • Credit from Standardize (CS) • Credit from Non-degree (CN) • Credit from Training (CT) • Credit from Port Folio (CP) • Credit from Examination (CE)
 21. 21. Credit from Standardize (CS) •การเทียบโอนหน่วยกิตจาก ใบรับรองที่ได้จากการฝึกอบรม การเรียน และอื่น ๆ ที่องค์กร มาตรฐานวิชาชีพหรือวิชาการ เป็นผู้มอบให้ โดยหลักสูตรหรือ หน่วยงานนั้นเป็นที่ยอมรับ หรือ ได้รับการรับรอง หรือเป็นองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการให้มาตรฐาน
 22. 22. Credit from Non-degree (CN) •การเทียบโอนหน่วยกิตจากใบรับรอง ที่ได้จากการฝึกอบรม การเรียน และ อื่น ๆ ที่ไม่มีการให้ปริญญา อาจมี ใบรับรองก็ได้ แต่สถานศึกษา/ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถที่จะวัด องค์ความรู้ หรือสมรรถนะ หรือ ทดสอบใด ๆ เพื่อยืนยันว่า ผู้เรียน สามารถเทียบโอน Non-degree นั้น กับรายวิชาได้
 23. 23. Credit from Training (CT) •การเทียบโอนหน่วยกิตจาก ใบรับรองที่ได้จากการฝึกอบรม หรือฝึกปฏิบัติ โดยผู้รับผิดชอบ หลักสูตรสามารถที่จะวัด ทดสอบใด ๆ เพื่อยืนยันองค์ ความรู้ของผู้เรียนซึ่งอาจจะ เทียบโอนได้บางส่วน
 24. 24. Credit from Port Folio (CP) •การเทียบโอนหน่วยกิตจาก ประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตร ต้องสร้างเกณฑ์ประเมินเพื่อ วัดสมรรถนะหรือแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา ผลงานตาม Port Folio ว่า จะสามารถเทียบโอนกับ รายวิชาได้อย่างไร
 25. 25. Credit from Examination (CE) •การเทียบโอนหน่วยกิต จากการสอบ โดยหลักสูตร จะสร้างแบบทดสอบเพื่อ วัดความรู้ หรือสมรรถนะ แล้วจึงพิจารณาเทียบโอน กับรายวิชา
 26. 26. ความก้าวหน้าของระบบธนาคารหน่วยกิต • การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา โดยธนาคารหน่วยกิตเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิ การศึกษา ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา และสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีความร่วมมือในการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตเพื่อ เชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิการศึกษา • คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (ทคบร.) ได้มีพิธีลงนามบันทึก ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 25 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย รามคาแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 27. 27. หลักการเทียบโอนผลการเรียน แบ่งออกเป็น2 กรณี 1.การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ จะ ทาการเทียบโอนผลการเรียน นาไปสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณวุฒิการศึกษาต่อไป 2.การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ส่วนบุคคลเข้าสู่ การศึกษาในระบบ จะเป็นการเทียบโอนผลการเรียนรู้ นาไปสะสมใน ธนาคารหน่วยกิต จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณวุฒิ การศึกษาต่อไปเช่นกัน
 28. 28. ลำดับขั้นตอน Credit Bank
 29. 29. มทร.ธัญบุรี ????? Credit GAj
 30. 30. นวัตกรรมธนาคารคลังหน่วยกิต ม.เกษตรศาสตร์
 31. 31. วทบ.ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
 32. 32. Credit KMITL
 33. 33. Credit ม.ศิลปากร
 34. 34. Credit MOOCs
 35. 35. ระบบคลังหน่วยกิต มสด.
 36. 36. Life Long Learning
 37. 37. 5 มหาวิทยาลัยที่เปิด Credit Bank
 38. 38. ธนาคารหน่วยกิตอาชีวศึกษา
 39. 39. Credit Bank แรงงานไทย
 40. 40. แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้อาชีวศึกษา
 41. 41. คู่มือสะสมหน่วยกิต Pre อาชีวศึกษา
 42. 42. แนวปฏิบัติการเทียบโอน สอศ.
 43. 43. แนวปฏิบัติการเทียบโอน สอศ.2
 44. 44. แนวทางการเทียบโอน สอศ.3
 45. 45. แนวปฏิบัติการเทียบโอน สอศ. ต่างหลักสูตร
 46. 46. แนวปฏิบัติการเทียบโอน สอศ.
 47. 47. นิยามการเทียบโอนการเรียนรู้
 48. 48. แนวปฏิบัติการเทียบโอนการเรียนรู้ สอศ.
 49. 49. แนวปฏิบัติการเทียบโอนการเรียนรู้ สอศ.
 50. 50. โครงการวิทยาลัยคุณภาพ
 51. 51. ตัวอย่างการเทียบโอนประสบการณ์เกษตร
 52. 52. การเรียนรู้แบบ Farmer Student
 53. 53. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพกับการสะสมหน่วยกิต
 54. 54. Credit Bank สายอาชีพ
 55. 55. ธนาคารหน่วยกิต ข้อเสนอประเทศไทย
 56. 56. ธนาคารหน่วยกิต การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 57. 57. ระบบคลังหน่วยกิตดิจิทัล
 58. 58. บทสรุป •ธนาคารหน่วยกิต เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยให้ทุกคน สามารถเข้าถึงผลสาเร็จของการศึกษา โดยการนาเอาผลการเรียนตามระบบ การศึกษาปกติ ผลการเรียนรู้นอกระบบ ผลการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และ ประสบการณ์จากการทางานในชีวิตจริง มาขอเทียบโอนกลายเป็นหน่วยกิต เก็บสะสมเอาไว้เหมือนการสะสมเงินในธนาคาร เมื่อสะสมหน่วยกิตจนได้ จานวนเพียงพอตามหลักสูตรระดับใดต้องการ การสามารถนาไปขอเทียบ โอนเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่แต่ละสถาบันการศึกษาได้กาหนด กฎเกณฑ์เอาไว้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะอยู่ในสถานศึกษาหรืออยู่ใน ชีวิตจริงก็สามารถเก็บหน่วยกิตเอาไว้ได้ตลอดไปและนามาใช้เมื่อต้องการ
 59. 59. คำถำม
 60. 60. วิทยากร
 61. 61. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 LINE : prachyanun prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.facebook.com/prachyanun http://www.prachyanun.com

×