O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Digital leadership 2022

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 36 Anúncio

Digital leadership 2022

Baixar para ler offline

การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะแบบอิงประสบการณ์ด้วยชุมชนนักปฏิบัติภควันตภาพ
เพื่อการเปลี่ยนผ่านของศึกษานิเทศดิจิทัลตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศย์
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ดิจิทัล (DIGITAL SUPERVISOR COMPETENCY)
หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะแบบอิงประสบการณ์ด้วยชุมชนนักปฏิบัติภควันตภาพ
เพื่อการเปลี่ยนผ่านของศึกษานิเทศดิจิทัลตามโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศย์
สมรรถนะศึกษานิเทศก์ดิจิทัล (DIGITAL SUPERVISOR COMPETENCY)
หัวข้อ ผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
วันที่ 1 มีนาคม 2565

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Digital leadership 2022 (20)

Anúncio

Mais de Prachyanun Nilsook (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Digital leadership 2022

 1. 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนผานดิจิทัลทางการศึกษา (Digital Transformation Leadership in Education) ศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 2. 2. ประเด็นสนทนา • Education 4.0 • Digital Disruption • Digital Transformation • Digital Leadership • Digital Transformation Leadership • Digital Transformation Leadership in Education
 3. 3. สมรรถนะดานที่ 4 ผูนําการเปลี่ยนผานดิจิทัล ความรูศึกษานิเทศกดิจิทัล ทักษะศึกษานิเทศกดิจิทัล คุณลักษณะศึกษานิเทศกดิจิทัล 1) เขาใจบทบาทการเปนผูนํา 2) เขาใจความยืดหยุนในการทํางาน 3) เขาใจการจัดโครงการดิจิทัล 1) การทํางานรวมในสังคมและ วัฒนธรรมดิจิทัล 2) สรางทีมงานคุณภาพ 3) นําเทคโนโลยีไปใชแกปญหา หรือ ตอบสนองความ ตองการไดอยาง เหมาะสม คุมคาและเกิดประโยชน 4) แนะนําแนวทางการทํางานให ผูอื่น 1) การคิดริเริ่มและเรียนรูดวยตนเอง 2) กลาตัดสินใจและมุงสัมฤทธิ์ผล 3) ปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 4) รับผิดชอบตอผูอื่น 5) เปนแบบอยางที่ดี 6) มีคุณธรรม จริยธรรม
 4. 4. Digital Thailand Lancspace
 5. 5. Education 4.0
 6. 6. Digital Disruption
 7. 7. Driving Digital Transformation
 8. 8. องค์ประกอบภาวะผู้นําดิจิทัล • มีวิสัยทัศน์ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
 9. 9. ดิจิทัล (Digital Literacy) ต้องใช้ความรู้เพื่อให้เกิดทักษะ • สามารถแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัลได้
 10. 10. การปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 11. 11. Digital Transformation Readiness Model
 12. 12. The 5 Elements of Digital Maturity
 13. 13. Pillars of Digital Transformation
 14. 14. Digital Transformation Canvas
 15. 15. Digital Transformation Requirements
 16. 16. Digital Culture • การทํางานร่วมในสังคมและวัฒนธรรมดิจิทัล จัดการความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของผู้คนให้ร่วมมือกัน
 17. 17. การนําเทคโนโลยีไปใช้แก้ปัญหา Digital Culture
 18. 18. Digital Culture
 19. 19. Digital Team • การสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
 20. 20. Digital Leadership • ทักษะการแนะนําแนวทางการทํางานให้ผู้อื่น (Guide and Lead Others)
 21. 21. 7 Pillars of Digital Leadership in Education
 22. 22. Digital Leadership Muturity
 23. 23. สมรรถนะในการคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง
 24. 24. ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 25. 25. คุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
 26. 26. ทักษะ 5 ประการผู้นําการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล
 27. 27. ศึกษานิเทศก์ที่มีภาวะผู้นําการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล • RBM : การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
 28. 28. Digital Leaders
 29. 29. One size does not fit all
 30. 30. บทสรุป ภาวะผูนําดิจิทัลเปนคุณลักษณะสําคัญของผูบริหารยุคใหม ที่เขาสูยุคการ เปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนผานเขาสูยุคดิจิทัล ผูนําแบบเดิมไมสามารถ อยูไดในยุคสมัยดิจิทัลที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนฐานในการบริหารจัดการ ผูนํา ตองมีวิสัยทัศน ยืดหยุนและปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ โลก ไมสามารถทํางานไดคนเดียว ตองมีทีมดิจิทัลเปนทีมงานสนับสนุน ตอง ปรับเปลี่ยนองคกรใหมีวัฒนธรรมดิจิทัล ตองบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วตองเทาทัน ตองนําเทคโนโลยีเขามา ปรับใชในองคกรเพื่อความโปรงใส ตรวจสอบไดและมีธรรมาภิบาล
 31. 31. Q/A
 32. 32. ศาสตราจารย ดร.ปรัชญนันท นิลสุข ภาควิชาครุศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 081-7037515 LINE : prachyanun prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.facebook.com/prachyanun http://www.prachyanun.com

×