O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

บุคคลแห่งการเรียนรู้#1

99 visualizações

Publicada em

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
หัวข้อ 2.4 (2) การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม
วันที่ 9 เมษายน 2562

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

บุคคลแห่งการเรียนรู้#1

 1. 1. การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. ดาวน์โหลดสไลด์บรรยาย การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เรื่อง “การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้” สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 9 เมษายน 2562 ----------------------------------------------------------------------- วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com ,http://www.prachyanun.com , 081-7037515 LINE ID : prachyanunn
 3. 3. ประเด็นการพัฒนาตนเอง • การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ • ทักษะสาคัญสาหรับบุคคลแห่งการเรียนรู้ • ทักษะในศตวรรษที่ 21 • แนวโน้มการเรียนรู้ • กระบวนการทางปัญญา
 4. 4. บุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้ที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ กระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มุ่งมั่นที่จะเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการเรียนรู้และสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้อาจทาได้หลายวิธี เช่น อ่านหนังสือ หรือวารสารที่มีประโยชน์ ดูรายการโทรทัศน์หรือฟังวิทยุที่มีสาระ ค้นคว้าหาความรู้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซักถามข้อมูลจาก ผู้รู้ รวมทั้งสามารถจับใจความสาคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระ ข้อมูลที่ได้มาอย่างมีเหตุผล
 5. 5. การสังเกต
 6. 6. การฟัง
 7. 7. การทบทวน
 8. 8. ทักษะการถาม
 9. 9. การเสริมสร้างกาลังใจ
 10. 10. ทักษะการฟัง
 11. 11. ทักษะการอ่าน
 12. 12. ทักษะการเขียน
 13. 13. ทักษะศตวรรษที่ 21
 14. 14. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
 15. 15. ทักษะสารสนเทศ
 16. 16. ทักษะชีวิตและอาชีพ
 17. 17. ความฉลาดทางดิจิทัล
 18. 18. ทักษะการสื่อสาร
 19. 19. สังคมการเรียนรู้
 20. 20. สถานการณ์การเรียนรู้
 21. 21. แนวการเรียนรู้สมัยใหม่
 22. 22. อุปสรรคการเรียนรู้
 23. 23. แนวโน้มการเรียนรู้ออนไลน์
 24. 24. การส่งเสริมการเรียนรู้
 25. 25. การส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์
 26. 26. การส่งเสริมการเรียนรู้เสียง
 27. 27. 5W2H • WHAT : กำลังทำอะไรอยู่ • WHY : ทำไมต้องทำ • WHERE : ทำไมต้องทำที่นี่ ที่อื่นไม่ได้หรือ • WHEN : ต้องทำเมื่อไหร่ • WHO : ใครต้องเป็นคนทำ คนอื่นทำได้ไหม • HOW : ทำอย่ำงไร มีวิธีอื่นดีกว่ำไหม • HOW MUCH : เสียค่ำใช้จ่ำย งบประมำณเท่ำไหร่ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 28. 28. ทักษะการคิด • การคิดเรียงลาดับ • การคิดจาแนกแยกแยะ • การคิดเชื่อมโยง • การคิดมีเหตุมีผล • การคิดมีตรรกะ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 29. 29. IQ & EQ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 30. 30. Iceberg prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 31. 31. prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 32. 32. สมองมนุษย์ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 33. 33. Memory System prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 34. 34. การเรียนรู้ของมนุษย์ • เสียง (Words) : ภำพ (Picture) prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 35. 35. ถอดรหัสได้ไหม ??? • 안녕하세요 • 你好 • こんにちは ตัวหนังสือนี้แปลว่ำอะไร prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 36. 36. กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 37. 37. กระบวนการทางปัญญาของคุณ • ผมชื่ออะไร ??? • ชื่อผมอ่านว่าอะไร ??? • คุณจะจาผมได้ตลอดชีวิตไหม ?? • คุณเรียนรู้ตลอดชีวิตไหม ???? • คุณจะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้หรือไม่ ??? prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 38. 38. บทสรุป บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องมีทักษะสาคัญคือ ทักษะการฟัง การพูด การถาม การเขียน การสื่อสาร ตลอดจนทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องการให้บุคคลมีการเรียนรู้อยู่ตลอด ชีวิต รู้จักที่จะคิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุ มีผลและมีตรรกะ อันจะทาให้บุคคลแห่งการเรียนรู้เป็น บุคคลที่ทรงคุณค่า นามาสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน
 39. 39. คาถาม
 40. 40. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×