O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
• Hospital Accreditation (HA)
– เป็นเสมือนกระบวนการส่องกระจก
– เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงตนเองของสถานพยาบาล
– อาศัยมาตรฐาน...
• มุ่งเน้นว่า HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ
• มีการบูรณาการแนวคิดและข้อกําหนดต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น
– การสร้างเ...
• มีทิศทางในการพัฒนา เรียนรู้ ไม่หลงทาง สู่เป้าหมายที่ต้องการ
• องค์กรที่จะเข้าถึงคุณภาพแบบHA และได้ประโยชน์จากการใช้ HA
ม...
 การมีมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้เป็นกติการ่วมกัน เป็นมาตรฐานเชิง
ระบบที่ส่งเสริมการพัฒนา
 การที่โรงพยาบาลใช้มาตรฐานเพื่อการป...
 การประเมินจากภายนอกในลักษณะของกัลยาณมิตร เพื่อยืนยันผลการ
ประเมินตนเอง เพื่อช่วยค้นหาจุดบอดที่ทีมงานมองไม่เป็น และเพื่อ
...
• ทํา HA เพื่อคุณภาพ มิได้มุ่งหวังแค่ใบรับรอง
• มีพลังสามัคคีสามประสาน คือ ผู้นํา ผู้หล่อเลี้ยง (facilitator)
ผู้ปฏิบัติ
•...
• Spirituality ฐานด้านจิตวิญญาณ:
– ใคร่ครวญความหมายและคุณค่าในทุกสิ่งที่ทําหรือผ่านเข้ามา
– นึกถึงช่วงเวลาที่เราดูแลผู้ป่ว...
• Science ฐานด้านความรู้และวิชาการ:
– ทบทวนว่าเราและเพื่อนของเราสะสมความรู้เชิงปฏิบัติอะไรไว้บ้าง
มีการแบ่งปันกันหรือไม่ อ...
• System ฐานด้านการออกแบบระบบงาน:
– ใช้visual management ออกแบบระบบงานที่ง่ายใน
การปฏิบัติ
– ใช้หลัก simplicity ออกแบบระบบ...
“ง่าย”
–เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่จะทํา
–เกาะกุมเป้าหมายไว้อย่างมั่นคง
–ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อห...
“มัน”
–เกิดจากการที่ได้ทํางานที่เรารัก ทําใจให้รักในงานที่ทํา
–มีเพื่อนคู่คิดที่แบ่งปันเรื่องราวและความรู้สึกกันบ่อยๆ
–ได้...
“ดี”
–เกิดจากการหมุน PDCA อย่างต่อเนื่อง
–ทํา performance check บ่อยๆ ด้วยการรับฟัง
เสียงรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป...
“มีสุข”
–ด้วยการถือว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม
–หล่อเลี้ยงจิตใจด้วยประสบการณ์และความรู้สึกดีๆ ที่ผ่านเข้า
มาในชีวิต
–เตร...
• การตอบสนองปัญหาอย่างมีคุณภาพ ควรพิจารณา
– การรับรู้เหตุการณ์ที่มีความไว เช่น กราฟบันทึกสัญญาณชีพที่มีสี โซนที่ต้อง
ระวัง...
• ออกแบบงานให้ชัดเจนว่าในสถานการณ์ปกติทําอย่างไร ข้อมูลและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้จะได้มาอย่างไร
• ออกแบบสําหรับช่วงเวลาที่มีคว...
• ออกแบบโดยคํานึงถึงความง่ายในการนําไปปฏิบัติ การสื่อสารให้ความรู้
และการกํากับติดตาม
• ออกแบบโดยวิเคราะห์กระบวนการอย่างละ...
• ถามคําถามหลักทั่วไป เช่น ทําไมต้องมีหน่วยงานของเรา เราทํางานกัน
อย่างไร
• ถามคําถามเชิงปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เช่น จะทํ...
• ใช้การทบทวนเพื่อหาโอกาสพัฒนา เช่น การทบทวนข้างเตียง ทบทวน
เวชระเบียน ทบทวนตัวชี้วัด
• เรียนรู้จากอุบัติการณ์เพื่อนํามาสู...
• ใคร่ครวญถึงความหมายและคุณค่าในงานที่ทําและทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา
• ดูแลผู้ป่ วยด้วยความรักและใส่ใจ (humanized health care)...
• มีสติตื่นรู้ในทุกกิจที่ทํา (mindfulness) สร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย นําไปสู่ระบบบริการที่น่าไว้วางใจ
• ร่วมกันสร้างสิ่งแว...
• Plan-Do-Check-Act หรือ Plan-Do-Study-Act
เป็นวงล้อแห่งการพัฒนา คุณภาพหรือวงล้อแห่งการเรียนรู้
• PDCA ในการดูแลผู้ป่ วย
–...
• PDCA ในการบริหารกลยุทธ์/โครงการ
• P คือ การวางแผนกลยุทธ์/ โครงการ
• D คือ การดําเนินการตามแผน
• C คือ การติดตามความก้าวห...
• 3P
– Purpose
– Process
– Performance
• การถามคําถามพื้นฐานว่า Why? How? How well?
ทําไปเพื่ออะไร ทําอย่างไรให้บรรลุเป้าห...
• Purpose ตามระดับชั้น อาจจะเป็นการตอบคําถามว่าทําไมต้องมี
เรา (เป้าหมายขององค์กร เป้าหมายของหน่วยงาน) หรือการตอบว่าเรา
กํ...
• Process การพิจารณากระบวนการว่าเหมาะสม หรือไม่
– ขั้นตอนที่สําคัญมีอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน มีเป้าหมายอะไร
– ประเด็นคุณภาพแล...
• Performance
– การรับรู้ performance อาจรับรู้ได้ทั้งในเชิง subjective
และ objective
– การรับรู้ performance ควรสัมพันธ์ก...
• เน้นการมีเป้าหมายของงาน
• ทบทวนปัญหา/ความเสี่ยงการให้บริการและการดูแลผู้ป่ วย
• หามาตรการป้องกัน
• ดําเนินการต่อเนื่องอย...
• เชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าด้วยกัน ในทุกระดับ
• เน้นการนาข้อมูลว...
• ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ครบถ้วน
• มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน
• เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร
• ทําไมต้องพิจารณาการพัฒนาคุณภาพในลักษณะ 4 วง
• วงกลมที่ซ้อนกันสื่อให้เราต้องพิจารณาในเรื่องอะไร
• 4 วงมีความสัมพันธ์กับที...
• เพื่อมีแนวทางเดินที่ชัดเจนในการพัฒนา
• เพื่อให้เห็นจุดเริ่ม การเติบโต และการเชื่อมโยง อย่างเป็นขั้นตอน
• เพื่อมิให้การพั...
• พรุ่งนี้จะทําอะไรให้ดีขึ้น
(continuous improvement)
• จะทําให้งานง่ายขึ้นอย่างไร
• จะทําให้เพื่อนของเราทางานง่ายขึ้นอย่า...
• ขั้นตอนที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนการกระทําหรือการตัดสินใจ
• มุมมองของผู้เกี่ยวข้องเมื่อมองย้อนหลัง และผู้อยู่ในเหตุการณ์
• มา...
 เป็นการใช้แนวคิดการมุ่งปรับปรุงระบบมากกว่าที่ตัวคน
 ช่วยให้คนทํางาน ทําในสิ่งที่ได้รับการคาดหวัง ด้วยวิธีที่ง่ายและ
สะด...
• เพื่อคัดกรองเวชระเบียนที่มีโอกาสพบ AE มาทบทวน ให้มีโอกาสได้รับ
รู้และเรียนรู้ AE มากที่สุดอาจนําไปสู่การคํานวณอัตราการเก...
 คิดถึงเป้าหมายของมาตรฐานเรื่องที่จะตามรอย
 คิดถึง object หรือข้อมูล หรือเนื้อหาที่สามารถใช้เป็นตัวเชื่อมโยง หรือ
ตามรอย...
 คิดถึงประเด็นสําคัญที่ควรใส่ใจในแต่ละจุด
 เป้าหมาย คุณภาพ ความเสี่ยง
 การต่อเชื่อมกับขั้นตอนหรือจุดบริการอื่น
 คิดถึง...
• เพื่อทบทวน ใคร่ครวญการทํางานและการพัฒนาที่ผ่านมา
• เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติในสิ่งที่คาดหวังหรือปรับระบบไว้
• เพื่อค...
วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบท รวมทั้งนําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะ...
 ระบุความท้าทายขององค์กรชัดเจนหรือไม่
 แผนกลยุทธ์มีการจัดระบบและหมวดหมู่ มีลําดับชั้นของวัตถุประสงค์
และกําหนดความคาดหวั...
 สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร
 สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ clinical outcome
 มีการประเม...
07/08/58 94
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Ppt.ha
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Ppt.ha

ppt.HA

 • Entre para ver os comentários

Ppt.ha

 1. 1. • Hospital Accreditation (HA) – เป็นเสมือนกระบวนการส่องกระจก – เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงตนเองของสถานพยาบาล – อาศัยมาตรฐานและมุมมองของเพื่อนจากภายนอก (external peer) เป็นเครื่องช่วยกระตุ้น – มีการรับรองเป็นแรงจูงใจ
 2. 2. • มุ่งเน้นว่า HA เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ • มีการบูรณาการแนวคิดและข้อกําหนดต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น – การสร้างเสริมสุขภาพ – การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ – การส่งเสริมให้นํามิติด้านจิตวิญญาณมาใช้ในการให้บริการที่มี คุณภาพ – ส่งเสริมการพัฒนาเป็นลําดับขั้น – ส่งเสริมเครือข่ายที่ช่วยเหลือกันและกัน
 3. 3. • มีทิศทางในการพัฒนา เรียนรู้ ไม่หลงทาง สู่เป้าหมายที่ต้องการ • องค์กรที่จะเข้าถึงคุณภาพแบบHA และได้ประโยชน์จากการใช้ HA มากที่สุด HA ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ แผนที่เดินทาง หรือเข็มทิศ
 4. 4.  การมีมาตรฐานโรงพยาบาลที่ใช้เป็นกติการ่วมกัน เป็นมาตรฐานเชิง ระบบที่ส่งเสริมการพัฒนา  การที่โรงพยาบาลใช้มาตรฐานเพื่อการประเมินและพัฒนาตนเอง อย่าง สอดคล้องกับบริบทของตน และมีหลักคิดหรือ core values ที่เหมาะสม กํากับ
 5. 5.  การประเมินจากภายนอกในลักษณะของกัลยาณมิตร เพื่อยืนยันผลการ ประเมินตนเอง เพื่อช่วยค้นหาจุดบอดที่ทีมงานมองไม่เป็น และเพื่อ กระตุ้นให้เกิดมุมมองที่กว้างขวางขึ้น  การยกย่องชื่นชมด้วยการมอบประกาศนียบัตรรับรอง หรือการมอบ กิตติกรรมประกาศในความสําเร็จ
 6. 6. • ทํา HA เพื่อคุณภาพ มิได้มุ่งหวังแค่ใบรับรอง • มีพลังสามัคคีสามประสาน คือ ผู้นํา ผู้หล่อเลี้ยง (facilitator) ผู้ปฏิบัติ • มีอิสระที่จะพัฒนาตามบริบทของตนเอง • เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําและใคร่ครวญในผลที่เกิดขึ้น • ใช้มุมมองเชิงระบบมองอย่างเป็นองค์รวมและเห็นความสัมพันธ์ของ องค์ประกอบต่างๆ ในระบบ/องค์กร
 7. 7. • Spirituality ฐานด้านจิตวิญญาณ: – ใคร่ครวญความหมายและคุณค่าในทุกสิ่งที่ทําหรือผ่านเข้ามา – นึกถึงช่วงเวลาที่เราดูแลผู้ป่วยด้วยจิตใจที่อ่อนโยนที่สุดและน้อม นําเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราบ่อยๆ – ฝึกอยู่กับปัจจุบันและแบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่ วย
 8. 8. • Science ฐานด้านความรู้และวิชาการ: – ทบทวนว่าเราและเพื่อนของเราสะสมความรู้เชิงปฏิบัติอะไรไว้บ้าง มีการแบ่งปันกันหรือไม่ อย่างไร – ทบทวนว่าข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยได้รับการนํามาปฏิบัติอย่าง เหมาะสมหรือไม่ – หมั่นตั้งคําถามหรือข้อสงสัยกับงานที่ทํากับข้อมูลที่มีอยู่ และพัฒนา ความสามารถในการหาคําตอบ
 9. 9. • System ฐานด้านการออกแบบระบบงาน: – ใช้visual management ออกแบบระบบงานที่ง่ายใน การปฏิบัติ – ใช้หลัก simplicity ออกแบบระบบงานให้เรียบง่าย ไม่ ซับซ้อน – นําวิธีการทํางานใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์อุบัติการณ์ การพัฒนา คุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาปรับคู่มือการปฏิบัติงานอยู่ ตลอดเวลา
 10. 10. “ง่าย” –เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่จะทํา –เกาะกุมเป้าหมายไว้อย่างมั่นคง –ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพื่อหลุดออก จากกรอบเดิมๆ
 11. 11. “มัน” –เกิดจากการที่ได้ทํางานที่เรารัก ทําใจให้รักในงานที่ทํา –มีเพื่อนคู่คิดที่แบ่งปันเรื่องราวและความรู้สึกกันบ่อยๆ –ได้ทําเรื่องที่ท้าทายแต่ไม่นํามาเป็นเดิมพันให้ตนเองถูก กดดัน
 12. 12. “ดี” –เกิดจากการหมุน PDCA อย่างต่อเนื่อง –ทํา performance check บ่อยๆ ด้วยการรับฟัง เสียงรอบข้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้รับผลงาน (voice of customer) –ทํางานอย่างประณีตและปรับปรุงให้ประณีตยิ่งขึ้น
 13. 13. “มีสุข” –ด้วยการถือว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรม –หล่อเลี้ยงจิตใจด้วยประสบการณ์และความรู้สึกดีๆ ที่ผ่านเข้า มาในชีวิต –เตรียมใจพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายว่าเราอยู่กับมันได้
 14. 14. • การตอบสนองปัญหาอย่างมีคุณภาพ ควรพิจารณา – การรับรู้เหตุการณ์ที่มีความไว เช่น กราฟบันทึกสัญญาณชีพที่มีสี โซนที่ต้อง ระวังหรือลงมือปฏิบัติการบางอย่าง (early warning chart) – การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับรู้โดยเร็ว – การเตรียมพร้อมและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา – การเก็บหลักฐานอย่างครบถ้วนเพื่อให้พิสูจน์ความจริงได้ – การขอโทษและเปิดเผยข้อมูล (open disclosure) – การเยียวยาผู้เสียหาย
 15. 15. • ออกแบบงานให้ชัดเจนว่าในสถานการณ์ปกติทําอย่างไร ข้อมูลและ ทรัพยากรที่ต้องใช้จะได้มาอย่างไร • ออกแบบสําหรับช่วงเวลาที่มีความพร้อมลดลงหรือกรณีเกิดเหตุ ผิดปกติ ให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้ทันทีว่าใครจะต้องทําอะไร อย่างไร • ออกแบบโดยคํานึงถึงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างครอบคลุมทุกระดับ- หน่วยงาน, การดูแลผู้ป่วย, ระบบงานที่เกี่ยวข้อง, ภาพรวมระดับองค์กร
 16. 16. • ออกแบบโดยคํานึงถึงความง่ายในการนําไปปฏิบัติ การสื่อสารให้ความรู้ และการกํากับติดตาม • ออกแบบโดยวิเคราะห์กระบวนการอย่างละเอียด แล้วพิจารณาโอกาส พัฒนาอย่างรอบด้าน เช่น ใช้แนวคิด NEWS- Needs, Evidence, Waste, Safety
 17. 17. • ถามคําถามหลักทั่วไป เช่น ทําไมต้องมีหน่วยงานของเรา เราทํางานกัน อย่างไร • ถามคําถามเชิงปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เช่น จะทําให้งานของเราง่ายขึ้น อย่างไร • ถามคําถามตาม PDCA เช่น อะไรคือปัญหาสําคัญของเรา
 18. 18. • ใช้การทบทวนเพื่อหาโอกาสพัฒนา เช่น การทบทวนข้างเตียง ทบทวน เวชระเบียน ทบทวนตัวชี้วัด • เรียนรู้จากอุบัติการณ์เพื่อนํามาสู่การปรับปรุงระบบ • วัดผลลัพธ์ตามมิติคุณภาพที่เหมาะสมและวิเคราะห์เปรียบเทียบ • เรียนรู้โดยการเทียบเคียงกับเพื่อน (benchmark)
 19. 19. • ใคร่ครวญถึงความหมายและคุณค่าในงานที่ทําและทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา • ดูแลผู้ป่ วยด้วยความรักและใส่ใจ (humanized health care) • ฝึกอยู่กับปัจจุบัน แบ่งปันพลังบวกให้ผู้ป่ วย • บรูณาการงานกับชีวิต • อยู่ร่วมกันเสมือนหนึ่งองค์กรที่มีชีวิต
 20. 20. • มีสติตื่นรู้ในทุกกิจที่ทํา (mindfulness) สร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัย นําไปสู่ระบบบริการที่น่าไว้วางใจ • ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สุนทรียภาพ (healing environment) • มองเห็นตัวเองในบริบทของเป้าหมายที่สูงขึ้น ทําอะไรได้มากขึ้น โดย เป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ในตัวเองและสังคม
 21. 21. • Plan-Do-Check-Act หรือ Plan-Do-Study-Act เป็นวงล้อแห่งการพัฒนา คุณภาพหรือวงล้อแห่งการเรียนรู้ • PDCA ในการดูแลผู้ป่ วย – P คือการประเมิน การวินิจฉัยโรค และวางแผน การดูแล – D คือการให้การดูแลตามแผน – C คือการ monitor และประเมินซํ้า – A คือการปรับแผนเมื่อผู้ป่วยยังไม่ดี หรือจําหน่ายเมื่อผู้ป่วยดีขึ้น
 22. 22. • PDCA ในการบริหารกลยุทธ์/โครงการ • P คือ การวางแผนกลยุทธ์/ โครงการ • D คือ การดําเนินการตามแผน • C คือ การติดตามความก้าวหน้า • A คือ การปรับแผนหรือส่งมอบเข้าเป็นงานปกติ
 23. 23. • 3P – Purpose – Process – Performance • การถามคําถามพื้นฐานว่า Why? How? How well? ทําไปเพื่ออะไร ทําอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย ผลลัพธ์ใกล้กับเป้าหมาย เพียงใด?
 24. 24. • Purpose ตามระดับชั้น อาจจะเป็นการตอบคําถามว่าทําไมต้องมี เรา (เป้าหมายขององค์กร เป้าหมายของหน่วยงาน) หรือการตอบว่าเรา กําลังทําสิ่งนี้ เพื่ออะไร (เป้าหมายของงาน เป้าหมายของการพัฒนา) • Purpose ตามแนวคิด 3C-PDSA คือเอา 3C มาพิจารณา ร่วมกัน ได้แก่ • Core values (ตามค่านิยมหลัก) • Context (ตามบริบท) • Criteria/Standards (ตามข้อกําหนด)
 25. 25. • Process การพิจารณากระบวนการว่าเหมาะสม หรือไม่ – ขั้นตอนที่สําคัญมีอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอน มีเป้าหมายอะไร – ประเด็นคุณภาพและความเสี่ยงที่สําคัญในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง – มีวิธีการอย่างไร เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดและปิดกั้นความเสี่ยงให้น้อยที่สุด – เตรียมสิ่งสนับสนุนอย่างไรเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ต้องการ – จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน สื่อสารและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร – มีระบบกํากับติดตามอย่างไร เพื่อรับรู้ปัญหาและมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม แนวทางที่ออกแบบไว้
 26. 26. • Performance – การรับรู้ performance อาจรับรู้ได้ทั้งในเชิง subjective และ objective – การรับรู้ performance ควรสัมพันธ์กับ purpose เมื่อ เป้าหมายชัด ก็วัดผล ได้ง่าย – การข้ามไปสู่ KPI โดยไม่คุยกันถึงเป้าหมายให้ชัด ทําให้ติดกับตัว วัดที่ไม่ตรงความต้องการที่แท้จริง
 27. 27. • เน้นการมีเป้าหมายของงาน • ทบทวนปัญหา/ความเสี่ยงการให้บริการและการดูแลผู้ป่ วย • หามาตรการป้องกัน • ดําเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน • ต้องไม่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างกายภาพและกําลังคนที่ชัดเจน
 28. 28. • เชื่อมโยง การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพ และการ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เข้าด้วยกัน ในทุกระดับ • เน้นการนาข้อมูลวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพมาสู่การปฏิบัติ • ติดตามเครื่องชี้วัด โดยเฉพาะทางคลินิก • บริการที่เน้นผู้ป่ วยเป็นศูนย์กลางอย่างเป็นรูปธรรม • ทีมระหว่างวิชาชีพ
 29. 29. • ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ครบถ้วน • มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน • เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร
 30. 30. • ทําไมต้องพิจารณาการพัฒนาคุณภาพในลักษณะ 4 วง • วงกลมที่ซ้อนกันสื่อให้เราต้องพิจารณาในเรื่องอะไร • 4 วงมีความสัมพันธ์กับทีมงานที่รับผิดชอบอย่างไร • 4 วงมีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน HA อย่างไร • ใครควรเป็นผู้ monitor ความก้าวหน้าของการพัฒนาทั้ง4 วงใน ภาพรวม • โรงพยาบาลมักให้ความสําคัญกับวงไหน และวงไหนที่ได้รับความสําคัญ น้อยกว่าที่ควร
 31. 31. • เพื่อมีแนวทางเดินที่ชัดเจนในการพัฒนา • เพื่อให้เห็นจุดเริ่ม การเติบโต และการเชื่อมโยง อย่างเป็นขั้นตอน • เพื่อมิให้การพัฒนาหยุดชะงักอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง
 32. 32. • พรุ่งนี้จะทําอะไรให้ดีขึ้น (continuous improvement) • จะทําให้งานง่ายขึ้นอย่างไร • จะทําให้เพื่อนของเราทางานง่ายขึ้นอย่างไร (internal customer) • จะเพิ่มคุณค่าให้ผู้รับผลงานของเราอย่างไร (external customer) • เราทําหน้าที่ตามเป้าหมายของหน่วยงานสมบูรณ์หรือยัง
 33. 33. • ขั้นตอนที่มีโอกาสปรับเปลี่ยนการกระทําหรือการตัดสินใจ • มุมมองของผู้เกี่ยวข้องเมื่อมองย้อนหลัง และผู้อยู่ในเหตุการณ์ • มาตรการที่จะช่วยให้เกิดการกระทําหรือการตัดสินใจตามที่คาดหวัง – โดยใช้แนวคิด Visual Management – โดยใช้แนวคิด Human Factor Engineering
 34. 34.  เป็นการใช้แนวคิดการมุ่งปรับปรุงระบบมากกว่าที่ตัวคน  ช่วยให้คนทํางาน ทําในสิ่งที่ได้รับการคาดหวัง ด้วยวิธีที่ง่ายและ สะดวกที่สุด  ใช้การจดจําน้อยที่สุด Visual Management เป็น ส่วนหนึ่งของ HFE
 35. 35. • เพื่อคัดกรองเวชระเบียนที่มีโอกาสพบ AE มาทบทวน ให้มีโอกาสได้รับ รู้และเรียนรู้ AE มากที่สุดอาจนําไปสู่การคํานวณอัตราการเกิด AE/1000 วันนอน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยที่มองใน ภาพรวม
 36. 36.  คิดถึงเป้าหมายของมาตรฐานเรื่องที่จะตามรอย  คิดถึง object หรือข้อมูล หรือเนื้อหาที่สามารถใช้เป็นตัวเชื่อมโยง หรือ ตามรอยได้ (ถ้ามี) เช่น ผู้ป่ วย ยา ข้อมูลข่าวสาร  คิดถึงหน่วยงาน/ บุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (ผู้ วางแผน ผู้ปฏิบัติ ผู้รับผลงาน)
 37. 37.  คิดถึงประเด็นสําคัญที่ควรใส่ใจในแต่ละจุด  เป้าหมาย คุณภาพ ความเสี่ยง  การต่อเชื่อมกับขั้นตอนหรือจุดบริการอื่น  คิดถึงวิธีการที่จะรับรู้ข้อมูลในประเด็นสําคัญดังกล่าว (สัมภาษณ์ สังเกต ศึกษาข้อมูล)  คิดถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถตามรอยดูได้
 38. 38. • เพื่อทบทวน ใคร่ครวญการทํางานและการพัฒนาที่ผ่านมา • เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติในสิ่งที่คาดหวังหรือปรับระบบไว้ • เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาในขั้นต่อไป • เพื่อสื่อสารผลงานกับผู้เยี่ยมสํารวจ
 39. 39. วัตถุประสงค์ 1. เรียนรู้วิธีการในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล เพื่อให้ สอดคล้องกับบริบท รวมทั้งนําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อกําหนด วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการจัดทําแผนปฏิบัติการ 2. เรียนรู้ปัญหาอุปสรรคในการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ นําไปสู่การปฏิบัติ 3. เรียนรู้วิธีการติดตามความก้าวหน้าและการบรรลุวัตถุประสงค์
 40. 40.  ระบุความท้าทายขององค์กรชัดเจนหรือไม่  แผนกลยุทธ์มีการจัดระบบและหมวดหมู่ มีลําดับชั้นของวัตถุประสงค์ และกําหนดความคาดหวังของวัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่  วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สอดคล้องกับความท้าทายหรือไม่ ครอบคลุม ความท้าทายสําคัญหรือไม่  มีตัวชี้วัดที่วัดการบรรลุวัตถุประสงค์แต่ละระดับหรือไม่  มีการกําหนดวิธีการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ หรือไม่
 41. 41.  สามารถแสดงให้เห็นการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร  สามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ clinical outcome  มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบหลักๆ  มีการใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  มีวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย การเรียนรู้  มีบูรณาการของการพัฒนา  มีการพัฒนาที่สามารถใช้เป็นแบบอย่างให้แก่รพ.อื่น
 42. 42. 07/08/58 94

×