O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Procediments

1.302 visualizações

Publicada em

Com fer procediments?

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

Procediments

 1. 1. COMFERUNPROCEDIMENT? COM FER UN PROCEDIMENT?
 2. 2. COMFERUNPROCEDIMENT? Un procés és un conjunt d’activitats interelacionades que actuen per tal de convertir una entrada de recursos en una sortida de resultats amb un valor afegit. Les activitats d’un centre educatiu es poden reflectir com un conjunt de processos. El més important i la raó de ser de les escoles i Instituts és el procés d'Ensenyament i Aprenentatge. La qualitat del servei educatiu passa per la millora del procés d’E/A DEFINICIÓ DE PROCÉS
 3. 3. COMFERUNPROCEDIMENT? 3 CARACTERITZACIÓ D’UN PROCÉS QUÈ, PER A QUÈ I PER A QUI? Entrades Sortides Recursos Normes Guies Proveïdors Clients Organització Quan serà de Qualitat?
 4. 4. COMFERUNPROCEDIMENT? 4 VALOR DEL PROCÉS D' ACOLLIDA PROCÉS D' ACOLLIDAAlumnat matriculat Alumnat acollit EL PROCÉS ÉS EFICAÇ? Satisfet?
 5. 5. COMFERUNPROCEDIMENT? VALOR DEL PROCÉS PROCÉS E/AAlumnat Alumnat format ÉS EFICAÇ SI ASSOLEIX ELS OBJECTIUS DEFINITS? ÉS EFICIENT SI ASSOLEIX ELS OBJECTIUS AMB ELS RECURSOS PREVISTOS Eficaç= Assoliment objectius Eficient= Assoliment objectius / recursos esmerçats
 6. 6. COMFERUNPROCEDIMENT? 6 QUÈ TENIM DINS D’UN PROCÉS? SUBPROCÉSSOS?  PR1  PR2  PRn Entrades Sortides Recursos Normes Propietari de procés???
 7. 7. COMFERUNPROCEDIMENT? 7 Descripció del conjunt, o part, d’accions d’un procés, que es realitzen de forma repetida, per obtenir sempre el mateix resultat sota les mateixes circumstàncies. Forma especificada de portar a terme una activitat DEFINICIÓ DE PROCEDIMENT Fa referència a aspectes de l’organització que interessa tenir sota control No tot s’ha de procedimentar. ISO 9001 determina només 6 procediments
 8. 8. COMFERUNPROCEDIMENT? RESUM
 9. 9. COMFERUNPROCEDIMENT? EXEMPLES DE PROCEDIMENTS ISO 9001: - Control de documents i registres -2- - Accions preventives i correctives -2- - Producte/servei no conforme - Auditoria Propis dels centres: - Manual de servei - Pla de formació - Compres - Actuació en cas d’accident
 10. 10. COMFERUNPROCEDIMENT?
 11. 11. COMFERUNPROCEDIMENT?
 12. 12. COMFERUNPROCEDIMENT? 12 ISO 9001:2008 diu que el sistema de gestió de la qualitat ha d’incloure: - 4.2.1, c: Els procediments documentats requerits per la norma. - 4.2.1 d: Els documents que necessiti l'organització per assegurar l’eficaç planificació, execució i control dels seus processos... - 4.2.3 Control de documents: Cal establir un procediment per tal definir els controls per tal de ... aprovar abans del lliurament, revisar i aprovar de nou quan sigui necessari, siguin identificables, s’utilitzen les versions vigents, són llegibles, ... CONTROL DOCUMENTAL
 13. 13. COMFERUNPROCEDIMENT? 0. Gestió del document -revisió, aprovació i modificació. Identificació de canvis. Llista de distribució- 1. Objectiu o propòsit -definir clarament l’activitat que regula el procediment i la finalitat que persegueix- 2. Abast -l’àmbit d’aplicació del procediment- 3. Documentació de referència –Documents que guien i orienten l’acció. Ubicació dins del mapa de processos de l’institut- 4. Responsabilitats -En aquest punt s’han d’indicar les responsabilitats específiques de totes les persones que realitzen les activitats regulades pel procediment, utilitzant les funcions més que els noms- 5. Vocabulari - 6. Descripció del procediment: cal incloure la informació necessària ... Diagrama de flux, text, taules, … 7. Registres 8. Annexos ELABORACIÓ DE PROCEDIMENTS: QUÈ DIU ISO 66925:2002 -Directrius per a la documentació del SGQ-
 14. 14. COMFERUNPROCEDIMENT? 14 - Processos estratègics - Procediment elaborar el Pla Estratègic -text- - Processos clau - Procediment d’FCT -diagrama- - Procediment d’FCT -taula- - Processos de suport - Manteniment informàtic -diagrama- EXEMPLES DE PROCEDIMENT Quan Qui Què Registre de la informació Inici de curs Coordinador FCT El coordinador informa als tutors de totes les empreses que han sol·licitat alumnes en pràctiques del seu cicle i fa el seguiment pertinent. Calendari d’aula Inici de curs TUTOR FCT El tutor planifica la FCT dels seus alumnes i busca les empreses adequades per cada un d'ells: primer entre les que han sol·licitat alumnes en pràctiques, després en les de cursos anteriors i ,si cal ,en busca de noves. El coordinador , si el tutor ho necessita li facilita un llistat de les empreses homologades. - Inici de curs TUTOR FCT El tutor fa la 1ª visita a les empreses Durant el curs Coordinador FCT El coordinador inicia el procés d'homologació de les empreses:introdueix les dades i quan està validat imprimeix R2 i R3 i li dona al tutor. Documentació oficial R2 I R3 Durant el curs TUTOR FCT El tutor torna al coordinador els R2 i R3 signats Documentació oficial R2 I R3 Després de retornar els R2 I R3 signats Coordinador FCT El coordinador acaba el procés d'homologació de l'empresa Durant el curs Coordinador FCT El coordinador introdueix els alumnes al qbid qbid Quan es realitza un conveni TUTOR FCT El tutor fa els convenis d'FCT :4còpies del conveni i 3 del pla d'activitats Conveni i pla d’activitats Durant les pràctiques Alumne, Tutor FCT L'alumne introdueix al sistema l'activitat diària i li dona l'informe mensual al tutor perquè l'introdueixi. Informe mensual Durant les pràctiques TUTOR FCT El tutor signa telemàticament els informes mensuals i els arxiva QBID Durant les pràctiques TUTOR FCT El tutor ha d’introduir al qbid els 3 contactes amb les valoracions corresponents QBID Quan acaben les pràctiques ALUMNE quan acaba el conveni, l'alumne realitza l'enquesta QBID Quan acaben les pràctiques TUTOR FCT el tutor fa: la valoració del dossier,els resultats d'aprenentatge i introdueix l'enquesta a l'empresa. QBID Després visita a una empresa TUTOR FCT el tutor confirma la homologació de l'empresa o s'inicia el procés de deshomologació que seguirà el coordinador QBID Final de les pràctiques TUTOR FCT Si ja ha fet totes les hores de la FCT posarem la qualificació final del crèdit SAGA
 15. 15. COMFERUNPROCEDIMENT? 6.- Descripció del procediment –Elaborar el PE- - 1.- En acabar un mandat de director, el nou equip directiu que resulti del procés de selecció haurà presentat un “Projecte Específic de Direcció” per al període de mandat corresponent. - Es tindrà, així doncs, en compte els objectius que s’intenten assolir i les línies estratègiques principals d’actuació establertes pel nou equip directiu. - 2.- El Projecte Específic del director, segons la normativa vigent, han de ser avaluat per una Comissió “adhoc” formada per una representació elegida democràticament pel Claustre del Professor i del Consell Escolar i presidida per un inspector. - 3.- Els objectius establerts a les línies estratègiques han de ser clars, concrets i avaluables, d’acord amb el Projecte Educatiu del Centre i amb la Missió, Visió i Valors de l’Institut. - 4.. El nou equip directiu elaborarà i presentaran al Comitè de Qualitat de l’Escola del Treball, l’avantprojecte del Pla Estratègic, per al seu estudi i revisió. - Una vegada estudiat i revisat l’avantprojecte de Pla Estratègic pel Comitè i, per tal de preservar la transparència del procés, s’informarà: - a) als Caps de departaments, de seminari i coordinadors, en reunió convocada a tal efecte amb membres de l’equip directiu, - b) al Claustre de professors per al seu pronunciament, podent recollir d’aquesta manera noves propostes, idees i suggeriments. - c) al membres del Consell Escolar per al seu estudi. - 5.- L’avantprojecte haurà de tenir una durada plurianual, la qual es procurarà que coincideixi amb el període del mandat del nou director seleccionat. - 5.- El Pla estratègic del centre haurà d’estar en consonància i, per tant, ha de resultar compatible i convergent amb la continuïtat de les línies no acabades de desenvolupar del Pla Estratègic anterior, amb el PEC i amb el Projecte Específic de direcció presentat pel - director seleccionat. - 7. Correspon al Consell escolar, aprovar el Pla Estratègic del Centre. - 8.- El Consell escolar podrà presentar o corregir-lo presentant esmenes, si ho considera - oportú, abans de la seva aprovació. - 9.- D’acord amb l’avaluació dels objectius previstos i dels resultats dels diferents - processos i procediments de l’Institut, la direcció del centre, el Claustre o el Consell - Escolar podran presentar proposta de revisió parcial del Pla Estratègic. PROCEDIMENT TEXT
 16. 16. COMFERUNPROCEDIMENT? 16 EXEMPLES DE PROCEDIMENT DE TAULA Quan Qui Què Registre de la informació Inici de curs Coordinador FCT El coordinador informa als tutors de totes les empreses que han sol·licitat alumnes en pràctiques del seu cicle i fa el seguiment pertinent. Calendari d’aula Inici de curs TUTOR FCT El tutor planifica la FCT dels seus alumnes i busca les empreses adequades per cada un d'ells: primer entre les que han sol·licitat alumnes en pràctiques, després en les de cursos anteriors i ,si cal ,en busca de noves. El coordinador , si el tutor ho necessita li facilita un llistat de les empreses homologades. - Inici de curs TUTOR FCT El tutor fa la 1ª visita a les empreses Durant el curs Coordinador FCT El coordinador inicia el procés d'homologació de les empreses:introdueix les dades i quan està validat imprimeix R2 i R3 i li dona al tutor. Documentació oficial R2 I R3 Durant el curs TUTOR FCT El tutor torna al coordinador els R2 i R3 signats Documentació oficial R2 I R3 Després de retornar els R2 I R3 signats Coordinador FCT El coordinador acaba el procés d'homologació de l'empresa Durant el curs Coordinador FCT El coordinador introdueix els alumnes al qbid qbid Quan es realitza un conveni TUTOR FCT El tutor fa els convenis d'FCT :4còpies del conveni i 3 del pla d'activitats Conveni i pla d’activitats Durant les pràctiques Alumne, Tutor FCT L'alumne introdueix al sistema l'activitat diària i li dona l'informe mensual al tutor perquè l'introdueixi. Informe mensual Durant les pràctiques TUTOR FCT El tutor signa telemàticament els informes mensuals i els arxiva QBID Durant les pràctiques TUTOR FCT El tutor ha d’introduir al qbid els 3 contactes amb les valoracions corresponents QBID Quan acaben les pràctiques ALUMNE quan acaba el conveni, l'alumne realitza l'enquesta QBID Quan acaben les pràctiques TUTOR FCT el tutor fa: la valoració del dossier,els resultats d'aprenentatge i introdueix l'enquesta a l'empresa. QBID Després visita a una empresa TUTOR FCT el tutor confirma la homologació de l'empresa o s'inicia el procés de deshomologació que seguirà el coordinador QBID Final de les pràctiques TUTOR FCT Si ja ha fet totes les hores de la FCT posarem la qualificació final del crèdit SAGA
 17. 17. COMFERUNPROCEDIMENT? SÍMBOLS BÀSICS PER DIBUIXAR UN PROCEDIMENT I
 18. 18. COMFERUNPROCEDIMENT? 18 EXEMPLES DE PROCEDIMENT AMB DIAGRAMA DE FLUX
 19. 19. COMFERUNPROCEDIMENT? COM ES FA UN PROCEDIMENT 1. Decidir quin nivell de detall s’ha de posar al procediment. 2. Descriure com es fan les coses, no com ens agradaria que es fessin. Preguntar als actors, si s’escau. 3. Començar i acabar d’acord amb l’abast del procediment. 4. Identificar què s’ha de fer. 5. Identificar la informació necessària per fer les activitats. 6. Identificar qui ha de fer l’acció. 7. Determinar si es produeix un registre –punt d’inspecció/auditoria-. 8. Identificar els punts de decisions. 9. Dibuixar o editar el procediment. 10. Revisar el procediment -millor fer la prova a tercers- 11. Aprovar i distribuir el procediment. 12. Eliminar procediment obsolet. 13. Informar i formar si s’escau a qui ha de conèixer el procediment.
 20. 20. COMFERUNPROCEDIMENT? A TENIR EN COMPTE EN FER UN PROCEDIMENT - No tot s’ha de procedimentar. - El procediment ha de ser simple. - Intentar no connectar amb molts procediments. - Si es pot fer en una pàgina millor. - Pensar en qui ha d’interpretar el procediment. - Utilitzar el tipus de procediment més adequat en cada cas. - Utilitzar el procediment com a eina i no com a fi. - Determinar la seqüència de d’alt a baix, d’esquerra a dreta. - Vigilar els punts de decisió i els bucles. - Comprovar el flux del procediment, eliminar punts morts i tasques supèrflues.
 21. 21. COMFERUNPROCEDIMENT? A TENIR EN COMPTE EN FER UN PROCEDIMENT II -diagrama de flux- -Si és un diagrama de flux tenir en compte no usar molts símbols diferents. -Cada símbol té una sortida, tret del símbol de decisions.
 22. 22. COMFERUNPROCEDIMENT? A TENIR EN COMPTE EN FER UN PROCEDIMENT II -diagrama de flux- -Les entrades a una acció poden ser més d’una. -Normalment entren a la línia d’acció i no al símbol. -Les línies d’unió acaben en fletxes que indiquen el sentit del flux.
 23. 23. COMFERUNPROCEDIMENT? A TENIR EN COMPTE EN FER UN PROCEDIMENT II -diagrama de flux- -Les línies són rectes u horitzontals, mai en diagonal. -Evitar creuaments de línies.
 24. 24. COMFERUNPROCEDIMENT? A TENIR EN COMPTE EN FER UN PROCEDIMENT III -diagrama de flux- - Fer el diagrama de d’alt a baix i d’esquerra a dreta. - Els documents o referències entren per la esquerra a les accions, i els registres surten per la dreta.
 25. 25. COMFERUNPROCEDIMENT? A TENIR EN COMPTE EN FER UN PROCEDIMENT IV -diagrama de flux- - Indicar què es fa i qui ho fa. - Utilitzar amb prudència connectors o enllaços a d’altres procediments.
 26. 26. COMFERUNPROCEDIMENT? 26 FIN
 27. 27. COMFERUNPROCEDIMENT? Procediments word Professorat guardia Estat assistències Professorat guardia Reparteixen tasquesProfessorat guardia Assiteix aulari i passadisos Professorat guardia Assiteix patis si No És hora ri de pati? Professorat guardia Continuen Professorat guardia Estat assistències Professorat guardia Reparteixen tasquesProfessorat guardia Assiteix aulari i passadisos Professorat guardia Assiteix patis si No És hora ri de pati? Professorat guardia Continuen Guardia Guardia
 28. 28. COMFERUNPROCEDIMENT? Procediments i-Grafx per departaments
 29. 29. COMFERUNPROCEDIMENT? Procediments i-Grafx És substitut Secretaria Facilita contacte amb el professor/a titular i es notifica i es facilita el contacte amb coordinació d'estudis Director Realitza l'acollida, explica les característiques del centre i ensenya instal·lacions Secretaria Dades personals i professionals Secretaria Introducció de dades en el programa de gestió Obertura expedient Còpia nomenament Fitxa i expedient a l'arxiu   Dades informatitzades No Sí Guia del professor/a Professor/a acollit Horari Professorat nouvingut
 30. 30. COMFERUNPROCEDIMENT? Procediments online
 31. 31. COMFERUNPROCEDIMENT? Procediments Excel
 32. 32. COMFERUNPROCEDIMENT? Procediments - Igrafx UPC: http://upcommons.upc.edu/video/handle/2099.2/2188 -http://www.youtube.com/watch?v=9TMauo1gm1w - Exemple diagrama de flux: http://www.youtube.com/watch?v=hNpLN2TcPQ8 - Exemple 2: http://www.youtube.com/watch?v=uvOcf3crzRQ&feature=related. - Brainstorming: https://bubbl.us/ - http://www.gliffy.com/gliffy/#templateId=blank&signup=1 - https://cacoo.com/diagrams/PBHjVeqnhreoRQ0m/edit - https://creately.com/app/# - Lucidchart - Edraw - Igrafx
 33. 33. COMFERUNPROCEDIMENT? 33 La importància de la gestió per processos FI de les paraules La part més difícil ve ara…

×