Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

مقدمه ای بر تئوری انتخاب

 1. ‫گلسر‬ ‫ویلیام‬ ‫دکتر‬ ‫صاحبی‬ ‫علی‬‫دکتر‬ ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬
 2. 2 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet
 3. 3 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مقدمه‬
 4. 4 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬،‫انتخاب‬‫یک‬‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫گ‬‫مثبت‬‫نوین‬‫بر‬‫پایۀ‬‫ادی‬‫ز‬‫آ‬‫ی‬ ‫شخص‬،‫است‬‫که‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫خالص‬‫ه‬‫بیان‬‫می‬ ‫کند‬: ☜‫هر‬‫آن‬‫ی‬‫چیز‬‫که‬‫از‬‫انسان‬‫سر‬‫می‬‫ند‬‫ز‬‫یک‬‫فتار‬‫ر‬‫است‬. ☜‫اکثریت‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫انسان‬‫ها‬‫هدفمند‬‫است‬. ☜‫تمامی‬،‫ها‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬‫حداقل‬‫یکی‬‫از‬‫پنج‬‫نیاز‬‫بنیادین‬‫ما‬(‫عشق‬‫و‬‫تعلق‬‫خاطر‬-‫ت‬‫ر‬‫قد‬-‫ادی‬‫ز‬‫آ‬- ‫بقا‬-‫تفریح‬)‫انتخاب‬‫شوند‬‫می‬. ‫در‬،‫عمل‬‫مهمترین‬‫نیاز‬‫موجود‬،‫آدمی‬‫نیاز‬‫عشق‬‫و‬‫تعلق‬‫خاطر‬‫است‬‫که‬‫کلید‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬‫چهار‬‫نیاز‬‫اساس‬‫ی‬‫دیگر‬ ،‫است‬‫به‬‫این‬‫معنا‬‫که‬‫محبت‬‫و‬‫پیوند‬‫با‬‫هایی‬‫انسان‬‫که‬‫ایمان‬‫ر‬‫ب‬‫اهمیت‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫شرط‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ضای‬‫ر‬‫چهار‬ ‫نیاز‬‫دیگر‬‫است‬.
 5. 5 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫اصلی‬ ‫مفاهیم‬
 6. 6 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ی‬ ‫اساس‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬‫انتخاب‬‫معتقد‬،‫است‬‫منبع‬‫بنیادین‬‫انگیزش‬‫انسان‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ی‬ ‫اساس‬‫است‬.‫همه‬‫ا‬‫نسانها‬‫با‬ ‫پنج‬‫نیاز‬‫بنیادین‬‫متولد‬‫شوند‬‫می‬:‫نیاز‬‫به‬‫بقا‬-‫نیاز‬‫به‬‫عشق‬‫و‬‫تعلق‬‫خاطر‬-‫نیاز‬‫به‬‫ق‬‫ت‬‫ر‬‫د‬-‫نیاز‬‫به‬ ‫ادی‬‫ز‬‫آ‬-‫نیاز‬‫به‬‫تفریح‬.
 7. 7 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ی‬ ‫اساس‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫همه‬‫ما‬‫با‬‫این‬‫پنج‬‫نیاز‬‫به‬‫دنیا‬،‫آییم‬‫می‬‫اما‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫این‬‫ها‬‫ز‬‫نیا‬‫در‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬،‫مختلف‬‫تواند‬‫می‬‫متفاوت‬ ‫باشد‬‫و‬‫س‬ َ ‫هرک‬‫جاتی‬‫ر‬‫د‬‫از‬‫این‬‫ها‬‫ز‬‫نیا‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫خود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫ی‬ ‫شخص‬‫ممکن‬‫است‬‫نیاز‬‫به‬‫عشق‬‫باال‬‫یی‬ ‫داشته‬،‫باشد‬‫اما‬‫شخص‬‫ی‬‫دیگر‬‫نیاز‬‫به‬‫ادی‬‫ز‬‫آ‬‫باالیی‬‫داشته‬‫باشد‬.‫همه‬،‫ها‬‫انسان‬‫به‬‫ط‬‫ر‬‫و‬‫نتیکی‬‫ژ‬‫و‬ ،‫نی‬‫و‬‫در‬‫توسط‬‫این‬‫ها‬‫ز‬‫نیا‬‫به‬‫حرکت‬‫واداشته‬‫شوند‬‫می‬‫تا‬‫به‬‫بهترین‬‫شیوه‬‫که‬‫در‬‫دست‬‫شان‬‫رس‬،‫است‬ ‫آنها‬‫ا‬‫ر‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫کنند‬.‫مغز‬‫ما‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫این‬‫نکته‬‫است‬‫که‬‫آیا‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ما‬‫ضا‬‫ر‬‫ا‬ ‫شود‬‫می‬‫یا‬‫نه‬.‫اگر‬‫ما‬‫در‬‫ی‬‫ساز‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫یکی‬‫از‬‫هایمان‬‫ز‬‫نیا‬‫شکست‬‫یم‬‫ر‬‫بخو‬‫یا‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬‫نیاز‬‫در‬‫ما‬‫با‬ ‫مانع‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫و‬‫ر‬،‫شود‬‫در‬‫ما‬‫احساس‬‫بد‬‫ایجاد‬‫شود‬‫می‬.‫این‬‫احساس‬‫بد‬‫یا‬‫ضایتی‬‫ر‬‫نا‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫ما‬‫ر‬‫ا‬‫به‬ ‫حرکت‬‫وا‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫می‬‫که‬‫اهی‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تجربه‬‫احساس‬‫بهتر‬‫پیدا‬‫کنیم‬.
 8. 8 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بقا‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬‫احتیاط‬‫در‬،‫ها‬‫ر‬‫كا‬‫اجتناب‬‫از‬‫خطر‬‫و‬‫ی‬‫هوشیار‬‫نسبت‬‫به‬،‫آن‬‫اهمیت‬‫مسائل‬،‫مالی‬‫اه‬‫میت‬ ‫احساس‬‫ایمنی‬‫و‬‫امنیت‬،‫خاطر‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫نیاز‬‫ی‬ ‫جنس‬
 9. 9 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫خاطر‬ ‫تعلق‬ ‫احساس‬‫و‬ ‫عشق‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫عشق‬‫و‬‫محبت‬،‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫و‬‫نشان‬‫دادن‬‫احساس‬‫و‬‫عاطفه‬‫خود‬‫به‬،‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫ی‬‫جستجو‬،‫صمیمیت‬‫وق‬‫ت‬ ‫و‬‫ی‬‫ژ‬‫انر‬‫گذاشتن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬،‫خانوادگی‬‫ایجاد‬‫و‬‫ی‬‫نگهدار‬،‫دوستی‬‫عضویت‬‫در‬‫ه‬‫و‬‫گر‬
 10. 10 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ت‬‫ر‬‫قد‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫دستیابی‬‫به‬،‫هدف‬،‫پیشرفت‬‫احساس‬‫ل‬‫كنتر‬‫داشتن‬‫بر‬‫اوضاع‬‫و‬،‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫داشت‬،‫ن‬‫اعتماد‬ ‫به‬‫خود‬،‫داشتن‬‫احساس‬،‫افتخار‬‫نفوذ‬‫بر‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬،‫داشتن‬‫حس‬،‫قابت‬‫ر‬‫و‬‫هر‬‫ر‬،‫داشتن‬‫الگ‬‫و‬‫بودن‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫پیروی‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گرفتن‬
 11. 11 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ادی‬‫ز‬‫آ‬ ‫به‬‫نیاز‬ ‫محدود‬‫و‬‫ر‬‫مجبو‬،‫نبودن‬‫احساس‬‫ادی‬‫ز‬‫آ‬‫در‬‫اقدام‬‫و‬‫تصمیم‬،‫ی‬‫گیر‬‫مسافرت‬،‫كردن‬‫استقالل‬‫ر‬‫أی‬ ‫و‬‫عمل‬،‫داشتن‬‫نظر‬‫و‬‫خواست‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫دنبال‬،‫كردن‬‫انتخاب‬‫های‬‫یاد‬‫ز‬،‫داشتن‬،‫ی‬‫خودمختار‬ ،‫خالقیت‬‫اظهار‬‫نظر‬‫ن‬‫بدو‬‫ترس‬‫و‬‫واهمه‬
 12. 12 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫تفریح‬ ‫به‬‫نیاز‬ ،‫خنده‬،‫ی‬‫یادگیر‬‫تنوع‬،‫طلبی‬‫پرداختن‬‫به‬‫تفریحات‬،‫دلخواه‬،‫داشتن‬‫سرگرمی‬‫ی‬‫باز‬‫ك‬،‫ردن‬‫شوخ‬‫طبع‬ ،‫بودن‬‫شادی‬
 13. 13 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مطلوب‬ ‫دنیای‬
 14. 14 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مطلوب‬ ‫دنیای‬ ‫اگر‬‫چه‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬،‫ی‬ ‫اساس‬‫ی‬‫امر‬‫عمومی‬‫و‬‫همگانی‬‫است‬‫و‬‫تمام‬‫ها‬‫انسان‬‫از‬‫آنها‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫ر‬‫برخو‬‫ام‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬،‫آنها‬‫هر‬‫فردی‬‫خواسته‬‫های‬‫ویژه‬‫و‬‫مختص‬‫به‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫دا‬."‫دنیای‬‫مطلوب‬"،‫دن‬‫یایی‬ ‫ذهنی‬‫است‬‫که‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫همه‬‫ها‬‫انسان‬‫وجود‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫در‬‫مثال‬‫شبیه‬‫آلبومی‬،‫است‬‫متشکل‬‫از‬‫ع‬‫کس‬ ‫هایی‬‫دوست‬‫داشتنی‬‫که‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫تا‬‫از‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫مان‬‫ی‬ ‫اساس‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫گذشته‬‫ضا‬‫ر‬‫ا‬‫اند‬‫کرده‬‫یا‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬ ‫که‬‫ما‬‫فکر‬‫کنیم‬‫می‬‫که‬‫در‬‫آینده‬‫هایمان‬‫ز‬‫نیا‬‫ا‬‫ر‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫خواهند‬‫کرد‬.‫محتویاتی‬‫که‬‫در‬"‫د‬‫نیای‬ ‫مطلوب‬"‫وجود‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ممکن‬‫است‬‫دقیقا‬‫منطبق‬‫بر‬‫تعریف‬‫جامعه‬‫و‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫از‬‫ی‬‫امر‬‫مطلوب‬ ‫نباشد‬.‫مثال‬‫مواد‬‫مخدر‬‫ممکن‬‫است‬‫ی‬‫تصویر‬‫در‬‫دنیای‬‫مطلوب‬‫یک‬‫فرد‬‫معتاد‬‫باشد‬.
 15. 15 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مطلوب‬ ‫دنیای‬ ‫تمامی‬‫تصاویر‬‫دنیای‬‫مطلوب‬‫ما‬‫در‬‫دو‬‫ویژگی‬‫مشترکند‬:‫ل‬‫او‬‫اینکه‬‫ند‬‫ر‬‫قاد‬‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫ن‬‫یاز‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬ ‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬،‫کنند‬‫و‬‫دوم‬‫اینکه‬‫به‬‫ما‬‫احساس‬‫خوب‬‫دهند‬‫می‬.
 16. 16 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مطلوب‬ ‫دنیای‬ ‫محتویات‬‫دنیای‬‫مطلوب‬‫به‬‫سه‬‫دسته‬‫کلی‬‫تقسیم‬‫شوند‬‫می‬:‫مجموعه‬‫اشیاء‬–‫ها‬‫ر‬‫باو‬–‫و‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬ ‫که‬‫یا‬‫در‬‫کنار‬‫آنها‬‫و‬‫با‬‫داشتن‬‫آنها‬‫احساس‬‫خوبی‬‫ا‬‫ر‬‫تجربه‬،‫ایم‬‫کرده‬‫یعنی‬‫ان‬‫توانسته‬‫د‬‫حداقل‬‫یکی‬ ‫از‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬،‫کنند‬‫یا‬‫ما‬‫فکر‬‫کنیم‬‫می‬‫در‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫دستیابی‬‫به‬‫آنها‬‫و‬‫یا‬‫بودن‬‫در‬‫کنار‬‫آنها‬ ‫حداقل‬‫یکی‬‫از‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫ما‬‫ضا‬‫ر‬‫ا‬‫خواهد‬‫شد‬.
 17. 17 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ادراکی‬ ‫دنیای‬
 18. 18 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫دنیای‬ ‫دنیای‬‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫به‬‫بان‬‫ز‬،‫ساده‬‫مجموعه‬‫اکات‬‫ر‬‫اد‬‫ی‬ ‫شخص‬‫ما‬‫از‬‫جهان‬‫است‬.‫سیستم‬‫حواس‬‫ما‬ ‫اطالعات‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫طریق‬،‫بینایی‬،‫شنوایی‬،‫چشایی‬‫بویایی‬‫و‬‫المسه‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫کند‬‫می‬.‫با‬‫این‬‫وجود‬‫همه‬‫ما‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫منحصر‬‫به‬‫فردی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬،‫اطالعات‬‫بر‬‫اساس‬‫ب‬‫ر‬‫تجا‬،‫ندگی‬‫ز‬‫فرهنگ‬‫و‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫هایمان‬‫یم‬‫ر‬‫دا‬.
 19. 19 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫دنیای‬ ‫نکته‬‫مهمی‬‫که‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫دنیای‬‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫توان‬‫می‬‫گفت‬‫این‬‫است‬‫که‬‫به‬‫خاطر‬‫داشته‬‫باشی‬‫د‬‫که‬‫اگر‬ ‫شما‬‫با‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫به‬‫و‬‫ر‬‫و‬‫ر‬‫شوید‬‫می‬‫که‬‫دنیای‬‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫شان‬‫منطبق‬‫با‬‫دنیای‬‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫شما‬‫نیس‬،‫ت‬‫این‬‫به‬ ‫این‬‫معنا‬‫نیست‬‫که‬‫شما‬‫یا‬‫او‬‫اشتباه‬،‫کنید‬‫می‬‫بلکه‬‫به‬‫سادگی‬‫این‬‫معنا‬‫ا‬‫ر‬‫دهد‬‫می‬‫که‬‫شما‬‫با‬‫هم‬ ‫متفاوتید‬.
 20. 20 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫دنیای‬ ‫به‬‫خاطر‬‫داشته‬‫باشید‬‫همین‬‫بیان‬‫ساده‬‫تواند‬‫می‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫ضات‬‫ر‬‫تعا‬‫و‬‫نبردهایی‬‫ک‬‫ه‬‫در‬‫ندگی‬‫ز‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫رخ‬‫دهد‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫کاهش‬‫دهد‬.‫پذیرش‬‫این‬‫واقعیت‬‫به‬‫این‬‫معناست‬‫که‬‫دست‬‫از‬‫متقاعد‬‫کر‬‫دن‬‫و‬ ‫مجاب‬‫کردن‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫دیدگاهی‬‫متفاوت‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫یم‬‫ر‬‫بردا‬‫و‬‫به‬‫حرکت‬‫ادامه‬‫دهیم‬.
 21. 21 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫مقایسه‬ ‫مکان‬
 22. 22 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مقایسه‬ ‫مکان‬ ‫این‬،‫مکان‬‫جایی‬‫در‬‫ذهنمان‬‫است‬‫که‬‫ما‬،‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫آنچه‬‫که‬‫از‬‫دنیای‬‫مطلوبمان‬‫خواهیم‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬ ‫اکمان‬‫ر‬‫اد‬‫از‬‫آنچه‬‫که‬‫واقعا‬،‫یم‬‫ر‬‫دا‬‫مقایسه‬‫کنیم‬‫می‬.‫وقتی‬‫این‬‫دو‬‫کفه‬‫و‬‫از‬‫ر‬‫ت‬‫نزدیک‬‫به‬‫هم‬،‫باشند‬ ‫همه‬‫چیز‬‫از‬‫نظر‬‫ما‬‫خوب‬‫است‬.‫اما‬‫هنگامی‬‫که‬‫دنیای‬‫اکی‬‫ر‬‫اد‬‫و‬‫دنیای‬‫مطلوب‬‫با‬‫هم‬‫همخوانی‬ ،‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫یا‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬،‫دیگر‬‫ما‬‫ادارک‬‫کنیم‬‫که‬‫آنچه‬‫که‬‫خواهیم‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫اختیار‬،‫یم‬‫ر‬‫ندا‬‫در‬‫ما‬ ‫احساس‬‫ناکامی‬‫یا‬‫ضایتی‬‫ر‬‫نا‬‫ایجاد‬،‫شود‬‫می‬‫و‬‫ما‬‫از‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫به‬‫حرکت‬‫واداشته‬‫شویم‬‫می‬‫تا‬‫ع‬‫ملی‬ ‫انجام‬‫دهیم‬‫که‬‫این‬‫دو‬‫کفه‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫هم‬‫نزدیک‬‫کنیم‬.
 23. 23 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫مقایسه‬ ‫مکان‬ ‫ها‬‫انسان‬‫به‬‫ر‬‫طو‬،‫ل‬‫معمو‬‫تغییر‬‫ی‬ ‫خاص‬‫در‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫شان‬‫فعلی‬‫ایجاد‬،‫کند‬‫نمی‬‫مگر‬‫اینک‬‫ه‬‫جاتی‬‫ر‬‫د‬ ‫از‬‫ضایتی‬‫ر‬‫نا‬‫یا‬‫حتی‬‫شدیدتر‬‫د‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫نج‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫احساس‬‫کنند‬‫که‬‫در‬‫واقع‬‫عالمتی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫شخص‬ ‫متذکر‬‫شود‬‫می‬:«‫آنچه‬‫ن‬‫اکنو‬‫ی‬‫دار‬‫با‬‫آنچه‬‫خواهی‬‫می‬‫منطبق‬،‫نیست‬‫دست‬‫به‬‫ی‬‫کار‬‫ن‬‫بز‬»‫و‬‫آنگاه‬ ‫فرد‬‫سعی‬‫کند‬‫می‬‫فتار‬‫ر‬‫متفاوتی‬‫انجام‬‫دهد‬.‫هر‬‫چه‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫ناهماهنگی‬‫بین‬‫دو‬‫کفه‬‫از‬‫ر‬‫ت‬‫و‬(‫خواسته‬- ‫داشته‬)‫بیشتر‬،‫باشد‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫فشار‬‫و‬‫احتی‬‫ر‬‫نا‬‫فرد‬‫نیز‬‫بیشتر‬‫خواهد‬‫بود‬.
 24. 24 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫کلی‬ ‫رفتار‬
 25. 25 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫کلی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫بر‬‫اساس‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬،‫انتخاب‬‫هر‬‫ی‬‫فتار‬‫ر‬‫که‬‫از‬‫موجود‬‫آدمی‬‫سر‬‫ند‬‫ز‬‫می‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫چند‬‫ویژگی‬‫است‬:
 26. 26 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫کلی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫ل‬‫او‬،‫اینکه‬‫هدفمند‬‫است‬‫و‬‫همچنین‬‫بیشترین‬‫و‬‫بهترین‬‫تالش‬‫فرد‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سیدن‬‫ر‬‫به‬‫خ‬‫هایش‬‫واسته‬‫و‬ ‫کردن‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫هایش‬‫ز‬‫نیا‬،‫است‬‫که‬‫این‬‫فتار‬‫ر‬‫تواند‬‫می‬‫در‬‫نهایت‬"‫مؤثر‬"‫یا‬"‫نامؤثر‬"‫باش‬‫د‬.‫ما‬‫هرگز‬ ‫در‬‫واکنش‬‫به‬‫محرکات‬‫بیرونی‬‫فتار‬‫ر‬‫کنیم‬‫نمی‬.‫بلکه‬،‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫به‬‫دست‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫خوا‬‫های‬‫سته‬ ‫مان‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫به‬‫محرکات‬‫بیرونی‬‫پاسخ‬‫دهیم‬‫می‬.‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫هنگامی‬‫که‬‫ی‬‫مادر‬‫بعد‬‫از‬‫د‬‫خواست‬‫ر‬ ‫ر‬‫مکر‬‫از‬،‫ندش‬‫ز‬‫فر‬‫بر‬‫سرش‬‫فریاد‬‫ند‬‫ز‬‫می‬‫که‬‫اتاقش‬‫ا‬‫ر‬‫تمیز‬،‫کند‬‫این‬‫عمل‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫این‬‫خاطر‬‫انجام‬ ‫نداده‬‫است‬‫که‬‫ندش‬‫ز‬‫فر‬‫او‬‫ا‬‫ر‬‫عصبانی‬‫کرده‬‫است‬.‫بلکه‬‫بر‬‫سر‬‫نش‬‫ز‬‫فر‬‫فریاد‬،‫ند‬‫ز‬‫می‬‫چر‬‫ا‬‫که‬‫ز‬‫هنو‬ ‫بهترین‬‫تالشش‬‫ا‬‫ر‬‫کند‬‫می‬‫تا‬‫او‬‫ا‬‫ر‬‫وادار‬‫کند‬‫تا‬‫آنچه‬‫خواهد‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫انجام‬‫دهد‬....‫یعنی‬‫تمیز‬‫ک‬‫ردن‬‫اتاق‬.
 27. 27 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫کلی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫دوم‬،‫اینکه‬‫تمامی‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫انسان‬‫یک‬"‫فتار‬‫ر‬‫کلی‬"،‫است‬‫به‬‫این‬‫معنا‬،‫که‬‫از‬‫مجموعه‬‫ع‬‫ی‬‫ناصر‬ ‫تشکیل‬،‫شود‬‫می‬‫که‬‫این‬،‫عناصر‬‫عمل‬-‫فکر‬-‫احساس‬-‫و‬‫عملکرد‬‫بدنی‬‫باشند‬‫می‬.‫این‬‫چها‬‫ر‬‫جزء‬ ‫پیوسته‬‫و‬،‫مرتبط‬‫همزمان‬‫در‬‫تمامی‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫ما‬‫وجود‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫در‬،‫مثال‬‫فتار‬‫ر‬‫کلی‬‫به‬‫خ‬‫و‬‫ودر‬‫یا‬ ‫ماشینی‬‫د‬ َ ‫مان‬‫می‬‫که‬‫چهار‬‫چرخ‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫نا‬‫و‬‫در‬‫به‬‫هم‬‫اند‬‫متصل‬‫و‬‫هم‬‫جهت‬‫با‬‫هم‬‫و‬‫با‬‫سرع‬‫ت‬ ‫یکسان‬‫حرکت‬‫کنند‬‫می‬.
 28. 28 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫کلی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫در‬‫این‬،‫و‬‫خودر‬‫های‬‫چرخ‬‫جلو‬‫که‬‫مستقیما‬‫به‬‫فرمان‬‫ماشین‬‫وصل‬‫هستند‬"‫فکر‬"‫و‬"‫عمل‬" ‫باشند‬‫می‬‫و‬‫بر‬‫اساس‬‫همین‬،‫قیاس‬‫این‬،‫عناصر‬‫تنها‬‫اء‬‫ز‬‫اج‬‫فتار‬‫ر‬‫هستند‬‫که‬‫ما‬‫مستقی‬‫ما‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫آن‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫یم‬‫ر‬‫دا‬.‫همچنین‬‫چرخ‬‫های‬‫عقب‬‫و‬‫خودر‬‫که‬‫با‬‫واسطه‬‫به‬‫های‬‫چرخ‬‫جلو‬‫متصل‬‫هستن‬،‫د‬ "‫احساس‬"‫و‬"‫عملکرد‬‫بدنی‬"،‫اند‬‫این‬‫بدین‬‫معناست‬‫که‬‫اگر‬‫ما‬‫خواهان‬‫تغییر‬‫در‬‫ها‬‫احساس‬‫و‬ ‫عملکرد‬‫مان‬‫بدنی‬،‫هستیم‬‫بایستی‬‫آگاهانه‬‫در‬‫آنچه‬‫انجام‬‫دهیم‬‫می‬‫و‬‫اینکه‬‫چگونه‬‫فک‬‫ر‬،‫کنیم‬‫می‬ ‫تغییر‬‫ایجاد‬‫کنیم‬.
 29. 29 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫درونی‬ ‫و‬ ‫بیرونی‬ ‫کنترل‬
 30. 30 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬‫انتخاب‬‫یک‬‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬‫ل‬‫کنتر‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫است‬‫که‬‫در‬‫نقطه‬‫مقابل‬‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬"‫ک‬‫ل‬‫نتر‬‫بیرونی‬" ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫می‬،‫گیرد‬‫و‬‫این‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬‫توضیح‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫و‬‫چگونه‬‫دست‬‫به‬‫هایی‬‫انتخاب‬‫می‬‫ن‬‫ز‬‫یم‬‫که‬ ‫مسیر‬‫ندگی‬‫ز‬‫ما‬‫ا‬‫ر‬‫تعیین‬‫می‬‫کنند‬.
 31. 31 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬‫ل‬‫کنتر‬،‫بیرونی‬‫ر‬‫باو‬‫حاضر‬‫اکثریت‬‫مردم‬،‫جهان‬‫عاملی‬‫تخریبگر‬‫در‬‫اب‬‫و‬‫ر‬‫ط‬‫انسانی‬ ‫است‬.
 32. 32 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫بیرونی‬‫سه‬‫ر‬‫باو‬‫یربنایی‬‫ز‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫در‬‫واقع‬‫کسانی‬‫که‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬‫کنت‬‫ل‬‫ر‬‫بیرونی‬‫فتار‬‫ر‬ ‫می‬،‫کنند‬‫حداقل‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫این‬‫سه‬‫ر‬‫باو‬‫اعتقاد‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬:
 33. 33 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ۱-‫فتار‬‫ر‬،‫ما‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫پاسخ‬‫به‬‫یک‬‫محرک‬‫یا‬‫ل‬‫کنتر‬‫بیرونی‬‫است‬.‫یا‬‫به‬‫بیان‬،‫دیگر‬‫اعتقاد‬‫به‬‫ا‬‫ینکه‬‫ی‬‫چیز‬‫خارج‬ ‫از‬،‫خودمان‬‫علت‬‫فتار‬‫ر‬(،‫فکر‬،‫احساس‬‫و‬‫عمل‬)‫ماست‬. ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬:‫تلفن‬‫نگ‬‫ز‬‫می‬‫ند‬‫ز‬‫و‬‫ما‬‫باید‬‫جواب‬‫دهیم‬. (‫تلفن‬‫ل‬‫کنتر‬‫و‬‫محرک‬‫بیرونی‬‫است‬) ‫یا‬‫ما‬‫پشت‬‫اغ‬‫ر‬‫چ‬‫قرمز‬‫می‬‫ایستیم‬‫ن‬‫چو‬‫اغ‬‫ر‬‫چ‬‫قرمز‬‫است‬. (‫اغ‬‫ر‬‫چ‬‫قرمز‬‫ل‬‫کنتر‬‫و‬‫محرک‬‫بیرونی‬‫است‬) ‫یا‬‫من‬‫عصبانی‬‫هستم‬‫ن‬‫چو‬‫همسرم‬‫با‬‫ش‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫به‬‫ر‬‫شعو‬‫من‬‫توهین‬‫می‬‫کند‬. (‫همسرم‬‫باعث‬‫به‬‫وجود‬‫آمدن‬‫احساس‬‫عصبانیت‬‫در‬‫من‬،‫است‬‫و‬‫من‬‫ناگزیر‬‫از‬‫داشتن‬‫چنین‬‫ی‬ ‫احساس‬ ‫هستم‬)
 34. 34 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ۲-‫اعتقاد‬‫به‬‫اینکه‬‫ما‬‫می‬‫توانیم‬‫به‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫کافی‬‫همه‬‫چیز‬‫ا‬‫ر‬‫تغییر‬،‫دهیم‬‫در‬‫نتیجه‬‫م‬‫ا‬‫می‬‫توانیم‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫انجام‬‫ی‬‫کار‬‫وادار‬‫کنیم‬‫که‬‫مایل‬‫نیستند‬. ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬:‫اگر‬‫من‬‫وعده‬‫تعطیالت‬‫آخر‬‫هفته‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ندم‬‫ز‬‫فر‬،‫بدهم‬‫او‬‫دیگر‬‫دیر‬‫آمدن‬‫ب‬‫ه‬‫خانه‬ ‫ا‬‫ر‬‫متوقف‬‫می‬‫کند‬. (‫من‬‫با‬‫این‬‫فتار‬‫ر‬‫او‬‫ا‬‫ر‬‫ر‬‫مجبو‬‫به‬‫انجام‬‫ی‬‫کار‬‫می‬‫کنم‬‫که‬‫خودش‬‫نمی‬‫خواهد‬)
 35. 35 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ۳-‫اعتقاد‬‫به‬‫اینکه‬‫ما‬‫می‬‫دانیم‬‫صالح‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫در‬‫چیست‬‫و‬‫این‬‫حق‬‫و‬‫وظیفه‬،‫اخالقی‬‫اجت‬‫ماعی‬‫و‬ ‫خانوادگی‬‫ماست‬‫تا‬‫از‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫انسانی‬‫بهتر‬‫یم‬‫ز‬‫بسا‬.‫به‬‫همین‬‫ر‬‫منظو‬‫حق‬‫یم‬‫ر‬‫دا‬‫کسانی‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫از‬ ‫ات‬‫ر‬‫دستو‬‫ما‬‫پیروی‬‫نمی‬‫کنند‬‫یا‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫خواسته‬‫های‬‫ما‬‫فتار‬‫ر‬‫نمی‬،‫کنند‬،‫تنبیه‬‫ت‬‫حقیر‬‫و‬‫تهدید‬ ‫کنيم‬. ‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫ی‬‫مادر‬‫که‬‫به‬‫ند‬‫ز‬‫فر‬‫خود‬‫می‬‫گوید‬:‫اگر‬‫تکالیف‬‫سه‬‫ر‬‫مد‬‫ات‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫موقع‬‫ان‬‫جام‬،‫ندهی‬ ‫آخر‬‫هفته‬‫حق‬‫ی‬‫ندار‬‫با‬‫ما‬‫به‬‫خانه‬‫خاله‬‫بیایی‬. (‫من‬‫وظیفه‬‫م‬‫ر‬‫دا‬‫از‬‫ندم‬‫ز‬‫فر‬‫انسانی‬‫بهتر‬‫م‬‫ز‬‫بسا‬‫در‬‫نتیجه‬‫حق‬‫م‬‫ر‬‫دا‬‫او‬‫ا‬‫ر‬‫تهدید‬‫یا‬‫تنبی‬‫ه‬‫کنم‬)
 36. 36 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫این‬‫سه‬‫ر‬‫باو‬‫شالوده‬‫اصلی‬‫ان‬‫و‬‫ر‬‫ی‬ ‫شناس‬‫ل‬‫کنتر‬‫بیرونی‬‫است‬‫که‬‫اساسا‬‫تمام‬‫دنیا‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫حت‬‫حاکمیت‬ ‫خود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.
 37. 37 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫نی‬‫و‬‫در‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬،‫انتخاب‬‫با‬‫هفت‬‫عادت‬‫پیوند‬‫دهنده‬،‫اش‬‫جایگزینی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬‫ل‬‫کنتر‬‫ب‬‫یرونی‬‫و‬‫هفت‬ ‫عادت‬‫تخریبگر‬‫آن‬‫است‬.
 38. 38 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫نی‬‫و‬‫در‬ ‫ل‬‫کنتر‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫به‬‫ل‬‫کنتر‬‫بیرونی‬‫متوسل‬‫می‬،‫شوند‬‫امکان‬‫اینکه‬‫یک‬‫یا‬‫هر‬‫دو‬‫طرف‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫احساس‬‫ضایت‬‫ر‬‫بکنند‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫در‬‫نهایت‬‫به‬‫قطع‬‫یک‬‫ابطه‬‫ر‬‫منتهی‬‫شود‬. ‫نکته‬‫ی‬ ‫اساس‬‫و‬‫قابل‬‫توجه‬‫اینجاست‬‫که‬‫این‬‫ابطه‬‫ر‬‫ناخوشایند‬‫و‬‫یا‬‫قطع‬،‫شده‬‫منبع‬‫ب‬‫نیادین‬‫تقریبا‬ ‫همه‬‫مسائلی‬‫ست‬‫که‬‫انسان‬‫ها‬‫تجربه‬‫می‬‫کنند،از‬‫جمله‬‫ی‬‫بیمار‬‫های‬،‫انی‬‫و‬‫ر‬‫اعتیاد‬‫به‬‫م‬‫واد‬،‫مخدر‬ ،‫خشونت‬‫انواع‬،‫ایم‬‫ر‬‫ج‬‫شکست‬،‫س‬‫ر‬‫مدا‬،‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫آ‬‫ر‬‫همس‬‫و‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫دیگر‬.
 39. 39 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫در‬ ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫اثر‬‫انسانی‬ ‫نظریه‬،‫انتخاب‬‫با‬‫هفت‬‫عادت‬‫پیوند‬‫دهنده‬،‫اش‬‫جایگزینی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬ ‫انشناس‬‫و‬‫ر‬‫ل‬‫کنتر‬‫ب‬‫یرونی‬‫و‬‫هفت‬ ‫عادت‬‫تخریبگر‬‫آن‬‫است‬.‫ل‬‫کنتر‬،‫بیرونی‬‫ر‬‫باو‬‫حاضر‬‫تقریبا‬‫همه‬‫مردم‬،‫جهان‬‫عاملی‬‫ت‬‫خریبگر‬‫در‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫انسانی‬‫است‬.
 40. 40 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫در‬ ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫اثر‬‫انسانی‬ ‫هنگامی‬‫که‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫به‬‫ل‬‫کنتر‬‫بیرونی‬‫متوسل‬‫می‬،‫شوند‬‫امکان‬‫اینکه‬‫یک‬‫یا‬‫هر‬‫دو‬‫طرف‬‫ابطه‬‫ر‬ ‫احساس‬‫ضایت‬‫ر‬‫بکنند‬‫کاهش‬‫می‬‫یابد‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫در‬‫نهایت‬‫به‬‫قطع‬‫یک‬‫ابطه‬‫ر‬‫منتهی‬‫شود‬. ‫نکته‬‫ی‬ ‫اساس‬‫و‬‫قابل‬‫توجه‬‫اینجاست‬‫که‬‫این‬‫ابطه‬‫ر‬‫ناخوشایند‬‫و‬‫قطع‬،‫شده‬‫منبع‬‫و‬‫دل‬‫یل‬‫بنیادی‬ ‫تقریبا‬‫همه‬‫مسائلی‬‫ست‬‫که‬‫انسان‬‫ها‬‫تجربه‬‫می‬‫کنند،از‬‫جمله‬‫ی‬‫بیمار‬‫های‬،‫انی‬‫و‬‫ر‬‫اع‬‫تیاد‬‫به‬‫مواد‬ ،‫مخدر‬،‫خشونت‬‫انواع‬،‫ایم‬‫ر‬‫ج‬‫شکست‬،‫س‬‫ر‬‫مدا‬،‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫آ‬‫ر‬‫همس‬‫و‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫دیگر‬.
 41. 41 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫در‬ ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫اثر‬‫انسانی‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫بیرونی‬‫هفت‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫تمند‬‫ر‬‫قد‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫به‬"‫هفت‬‫عادت‬‫تخریبگر‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬"‫شناخت‬‫ه‬‫می‬،‫شوند‬ ‫از‬‫آن‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫آنها‬‫عادت‬‫گفته‬‫می‬،‫شود‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬‫که‬‫در‬‫اکثر‬‫مواقع‬‫فرد‬‫نسبت‬‫به‬‫استفاده‬‫از‬‫آ‬‫نها‬‫آگاهی‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬.
 42. 42 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫در‬ ‫بیرونی‬ ‫ل‬‫کنتر‬‫اثر‬‫انسانی‬ ‫دهنده‬ ‫پیوند‬ ‫رفتارهای‬ ‫مخرب‬ ‫رفتارهای‬ ‫حمایت‬ ‫انتقاد‬ ‫تشویق‬ ‫سرزنش‬ ‫سپردن‬ ‫گوش‬ ‫شکایت‬ ‫و‬‫گالیه‬ ‫پذیرش‬ ‫غرغر‬‫و‬‫نق‬ ‫اعتماد‬ ‫تهدید‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫تنبیه‬ ‫اختالفات‬ ‫حل‬ ‫سر‬‫بر‬ ‫دائمی‬‫ی‬‫گفتگو‬ ‫اختالفات‬ ‫حل‬ ‫دهی‬ ‫باج‬
 43. 43 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬ ‫تئوری‬ ‫دهگانه‬ ‫اصول‬
 44. 44 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۱-‫تنها‬‫فردی‬‫که‬‫توانیم‬‫می‬‫ش‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ل‬‫کنتر‬،‫کنیم‬‫فتار‬‫ر‬‫خودمان‬‫است‬.
 45. 45 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۲-‫تمام‬‫آنچه‬‫توانیم‬‫می‬‫از‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫کنیم‬‫و‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬‫بدهیم‬«‫اطالعات‬»‫است‬.
 46. 46 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۳-‫تمام‬‫مشکالت‬‫انشناختی‬‫و‬‫ر‬‫طوالنی‬،‫مدت‬‫مشکالت‬‫ای‬‫ابطه‬‫ر‬‫هستند‬.
 47. 47 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۴-‫وجود‬‫این‬‫ابطه‬‫ر‬،‫دار‬‫مشکل‬‫ه‬‫ر‬‫هموا‬‫ی‬ ‫بخش‬‫از‬‫ندگی‬‫ز‬‫کنونی‬‫ماست‬.
 48. 48 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۵-‫آنچه‬‫در‬‫گذشته‬‫بر‬‫ما‬‫فته‬‫ر‬،‫است‬‫بر‬‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫کنونی‬‫ما‬‫ی‬‫اثر‬‫شگرف‬‫و‬‫غیرقابل‬‫انکا‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫اما‬‫ما‬ ‫توانیم‬‫می‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫بنیادین‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫مناسبی‬‫ضا‬‫ر‬‫ا‬‫كرده‬‫و‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ضای‬‫ر‬‫ا‬‫ها‬‫آن‬‫در‬‫آین‬‫ده‬‫طرح‬‫و‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬‫انجام‬‫دهیم‬.
 49. 49 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۶-‫هر‬‫یک‬‫از‬‫ما‬‫یک‬‫جهان‬‫کیفی‬(‫دنیای‬‫مطلوب‬)‫خاص‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫ذهن‬‫خویش‬‫به‬‫عنوان‬"‫جهان‬ ‫مطلوب‬"‫خود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.
 50. 50 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۷-‫تمام‬‫آنچه‬‫از‬‫ما‬‫سر‬‫ند‬‫ز‬‫می‬"‫فقط‬‫یک‬‫فتار‬‫ر‬"‫است‬.
 51. 51 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۸-‫تمام‬‫های‬‫ر‬‫فتا‬‫ر‬‫ما‬‫از‬‫یک‬‫کلیت‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫است‬‫که‬‫از‬‫چهار‬‫مؤلفه‬(‫بخش‬)‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬‫كه‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫از‬:،‫فکر‬،‫احساس‬‫ی‬‫ژ‬‫فیزیولو‬(‫کارکرد‬‫بدن‬‫یا‬‫احساسات‬‫جسمانی‬)،‫عمل‬.
 52. 52 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۹-‫تمام‬‫فتار‬‫ر‬‫کلی‬‫ما‬‫انتخاب‬‫شده‬‫است‬.‫ما‬‫بر‬‫عناصر‬‫و‬‫های‬‫مؤلفه‬‫عمل‬‫و‬‫فکر‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫مستقیم‬‫ل‬‫کنتر‬‫یم‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫بر‬‫بخش‬‫احساسات‬‫و‬‫ی‬‫ژ‬‫یولو‬‫ز‬‫فی‬(‫احساسات‬‫جسمانی‬)‫به‬‫ر‬‫صو‬‫ت‬ ،‫غیرمستقیم‬‫از‬‫طریق‬‫که‬‫آن‬‫چگونه‬‫فکر‬‫یا‬‫عملی‬‫ا‬‫ر‬‫انتخاب‬،‫کنیم‬‫ل‬‫کنتر‬‫یم‬‫ر‬‫دا‬.
 53. 53 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫بدیهی‬ ‫ل‬‫اصو‬ ۱۰–‫تمام‬‫فتار‬‫ر‬‫کلی‬‫ما‬‫به‬‫وسیله‬"‫فعل‬"‫یا‬"‫اسم‬"‫ی‬ ‫خاص‬‫ی‬‫گذار‬‫نام‬‫شده‬‫و‬‫قابل‬‫شناسا‬‫اند‬‫یی‬.‫مثال‬ :‫افسردگی‬(‫اسم‬)،‫افسردگی‬‫کردن‬(‫فعل‬)‫یا‬‫ترس‬(‫اسم‬)،‫ترسیدن‬(‫فعل‬).
 54. 54 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫انتخاب‬ ‫تئوری‬ ‫عملی‬ ‫های‬ ‫کاربست‬
 55. 55 @ChoiceTheoryBothttps://t.me/happinessnet ‫عملی‬‫های‬ ‫بست‬‫ر‬‫کا‬ ۱-‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬‫و‬‫ان‬‫و‬‫ر‬‫مانی‬‫ر‬‫د‬:‫واقعیت‬‫مانی‬‫ر‬‫د‬ ۲-‫مدیریت‬‫ندگی‬‫ز‬‫ی‬ ‫شخص‬‫و‬‫سالمت‬‫ان‬‫و‬‫ر‬ ۳-‫بهبود‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫ناشویی‬‫ز‬ ۴-‫در‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ها‬‫و‬‫شرکت‬‫ها‬:‫مدیریت‬‫انه‬‫ر‬‫اهب‬‫ر‬ ۵-‫در‬‫محیط‬‫سه‬‫ر‬‫مد‬:‫سه‬‫ر‬‫مد‬‫کیفی‬ ۶-‫ند‬‫ز‬‫فر‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫پر‬‫کیفی‬ ۷-‫مربی‬‫ی‬‫گر‬‫ندگی‬‫ز‬
Anúncio