O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 171 Anúncio

آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد

Baixar para ler offline

فایل ارائه مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف آقای دکتر فرد تهیه و گردآوری شده است. با استفاده از این فایل می توانید دیدی جامع نسبت به مدیریت استراتژیک و ماتریس ها پیدا کنید.
در این کتاب بیشتر جنبه کاربردی و عملی دیده شده است.

فایل ارائه مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف آقای دکتر فرد تهیه و گردآوری شده است. با استفاده از این فایل می توانید دیدی جامع نسبت به مدیریت استراتژیک و ماتریس ها پیدا کنید.
در این کتاب بیشتر جنبه کاربردی و عملی دیده شده است.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد

 1. 1. ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫مدیریت‬
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫تعالی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫معیار‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬EFQM ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫ماهیت‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫داخلی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫استراتژی‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬–‫مدیریت‬ ‫مسائل‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬–،‫مالی‬ ‫امور‬ ،‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مسائلی‬ R&D‫رایانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استراتژی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫بررسی‬ 2
 3. 3. ‫تعالی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫معیار‬EFQM ‫استراتژی‬ ‫زیرمعیارهای‬ ‫استراتژی‬ ‫زیرمعیارهای‬ ‫با‬ ‫تعالی‬ ‫بنیادین‬ ‫مفاهیم‬ ‫ارتباط‬ ‫مرجع‬ ‫سایت‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پروفرما‬ ‫مدل‬ ‫خودارزیابی‬ ‫اول‬ ‫بخش‬: ‫آشنایی‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫معیار‬ ‫با‬ ‫تعالی‬EFQM 3
 4. 4. ‫اول‬ ‫فصل‬:‫معیار‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫تعالی‬EFQM 4
 5. 5. ‫مقدمه‬ ‫هدف‬‫از‬‫این‬،‫ارائه‬‫باشتراک‬‫گذاری‬‫اندیشه‬‫هایی‬‫پیرامون‬ ‫بهبود‬‫عملکرد‬‫سازمان‬‫در‬‫حوزه‬‫تعیین‬‫مسیر‬‫آتی‬‫و‬‫استقرار‬ ‫طرح‬‫های‬‫بعدی‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫سمت‬‫آن‬‫آینده‬ ‫پیش‬‫براند‬. ‫بخش‬‫اول‬‫مقدمه‬‫ای‬‫بر‬،‫استراتژی‬‫معیار‬‫دوم‬‫مدل‬‫تعالی‬ EFQM،‫می‬‫باشد‬‫و‬‫به‬‫تشریح‬‫گام‬‫هایی‬‫که‬‫باید‬‫بردارید‬‫و‬ ‫اطالعاتی‬‫که‬‫نیاز‬‫دارید‬‫می‬‫پردازد‬‫تا‬‫از‬‫طریق‬‫توسعه‬ ‫استراتژی‬‫متمرکز‬‫بر‬،‫ذینفعان‬‫ماموریت‬‫و‬‫چشم‬‫اندازی‬‫را‬ ‫پیاده‬‫سازی‬‫کنید‬. ،‫همچنین‬‫پرسشنامه‬‫خودارزیابی‬‫عادی‬‫و‬‫پروفرم‬‫نیز‬‫ارائه‬ ‫شده‬‫است‬‫تا‬‫کارایی‬،‫تدوین‬‫استقرار‬‫و‬‫بیان‬‫استراتژی‬ ‫سازمان‬‫خود‬‫را‬‫بتوانید‬‫ارزیابی‬‫نمائید‬.‫همچنین‬‫نقاط‬ ‫قوت‬‫و‬‫نقاط‬‫قابل‬‫بهبود‬‫در‬‫این‬‫حوزه‬‫را‬‫شناسایی‬‫نمائید‬. 5
 6. 6. ‫از‬ ‫آنها‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫چقدر‬ ‫شناسید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هیچ‬‫سازمانی‬‫در‬‫خال‬‫فعالیت‬‫نمی‬‫کند‬.‫هر‬‫سازمانی‬‫با‬ ‫افراد‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫دیگر‬‫در‬‫ارتباط‬‫است‬. ‫این‬‫گروه‬‫از‬‫افراد‬‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫عموما‬‫ذینفعان‬‫سازمان‬ ‫نامیده‬‫می‬‫شوند‬.‫هر‬‫سازمانی‬‫منحصر‬‫بفرد‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫هیچ‬ ‫لیست‬‫جامعی‬‫وجود‬‫ندارد‬‫که‬‫ذینفعان‬‫سازمان‬‫ها‬‫را‬‫با‬ ‫جزئیات‬‫کافی‬‫بیان‬‫کند‬.‫البته‬‫یک‬‫سری‬‫گروه‬‫بندی‬‫های‬ ‫عمومی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫برای‬‫همه‬‫سازمان‬‫ها‬‫قابل‬‫استفاده‬ ‫می‬‫باشد‬: ‫مشتریان‬،‫سازمان‬ ‫کارکنان‬،‫سازمان‬ ‫شرکای‬‫تجاری‬‫و‬‫تامین‬‫کنندگان‬،‫سازمان‬ ‫جامعه‬‫ای‬‫که‬‫سازمان‬‫در‬‫آن‬‫فعالیت‬‫می‬‫کند‬ (‫شاخص‬‫های‬،‫خارجی‬،‫اقتصاد‬‫بازار‬‫و‬‫روندهای‬،‫اجتماعی‬...)، 6
 7. 7. ‫از‬ ‫آنها‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫چقدر‬ ‫شناسید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬‫سازمانی‬‫که‬‫آینده‬‫خود‬‫را‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫می‬،‫کند‬‫در‬ ‫چارچوب‬‫ماموریت‬،‫خود‬‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫بهره‬‫مند‬‫است‬‫که‬ ‫بر‬‫ذینفعان‬‫سازمان‬‫متمرکز‬‫باشد‬.،‫بنابراین‬‫استراتژی‬‫بر‬ ‫مبنای‬‫ادارک‬‫نیازها‬‫و‬‫انتظارات‬‫ذینفعان‬‫و‬‫محیط‬‫خارجی‬‫و‬ ‫نیز‬‫ادراک‬‫عملکرد‬‫و‬‫قابلیت‬‫های‬‫داخلی‬‫می‬‫باشد‬.‫حصول‬ ‫اطمینان‬‫از‬‫پایداری‬،‫اقتصادی‬‫اجتماعی‬‫و‬‫زیست‬‫محیطی‬‫از‬ ‫مسئولیت‬‫های‬‫سازمان‬‫هاست‬. ‫پس‬‫از‬‫آنکه‬‫ذینفعان‬.‫سازمان‬‫شناسایی‬،‫شدند‬‫چالش‬،‫بعدی‬ ‫ایجاد‬‫مکانیزم‬‫ها‬‫و‬‫فرایندهایی‬‫است‬‫که‬‫نیازها‬‫و‬ ‫انتظارات‬‫آنها‬‫را‬‫در‬‫زمان‬‫حال‬‫و‬‫آینده‬‫شناسایی‬‫نمائید‬ ‫در‬‫ساده‬‫ترین‬،‫سطوح‬‫جمع‬‫آوری‬‫این‬‫داده‬‫ها‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬ ‫می‬‫کند‬‫تا‬‫در‬‫طی‬‫فرایند‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫از‬‫آنچه‬‫باید‬‫شروع‬ ،‫گردد‬‫متوقف‬‫گردد‬‫و‬‫یا‬‫ادامه‬،‫یابد‬‫آگاه‬‫گردید‬. ‫طیف‬‫وسیعی‬‫از‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیک‬‫ها‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫می‬ ‫توانید‬‫جهت‬‫شناسایی‬‫نیازها‬‫و‬‫انتظارات‬‫حال‬‫و‬‫آینده‬ 7
 8. 8. ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منابعی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫چه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آتی‬ ‫مسیر‬ ‫مدل‬‫تعالی‬EFQM،‫با‬‫توجه‬‫ویژه‬‫خود‬‫در‬ ‫بکارگیری‬‫رویکرد‬‫ذی‬‫نفعان‬‫در‬،‫مدیریت‬ ‫می‬‫تواند‬‫به‬‫سازمان‬‫کمک‬‫نماید‬‫تا‬‫بجای‬ ‫غرق‬‫شدن‬‫در‬‫انبوهی‬‫از‬‫داده‬،‫ها‬‫بر‬‫بخش‬ ‫حیاتی‬‫و‬‫کوچکی‬‫از‬‫اطالعات‬‫مورد‬‫نیاز‬ ‫است‬‫متمرکز‬‫گردد‬. ‫ارتباط‬‫روشنی‬‫بین‬‫چگونگی‬‫نتیجه‬‫گرفتن‬ ‫سازمان‬‫از‬‫عملکرد‬‫خود‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬ ‫مسیر‬‫آینده‬‫اش‬‫وجود‬‫دارد‬.‫دانستن‬ ‫اینکه‬‫سطح‬‫فعلی‬‫عملکردی‬‫سازمان‬،‫چیست‬ ‫چگونه‬‫با‬‫عملکرد‬‫گذشته‬‫آن‬‫مقایسه‬‫می‬ ،‫گردد‬‫چگونه‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫رقابت‬‫و‬‫نسبت‬ ‫به‬‫حالت‬‫ایده‬‫آل‬‫مقایسه‬‫می‬،‫شود‬‫یک‬ ‫ورودی‬‫قدرتمند‬‫برای‬‫هر‬‫مبحثی‬‫در‬‫خصوص‬ ‫تعیین‬‫مسیر‬‫آتی‬‫سازمان‬‫می‬‫باشد‬. 8
 9. 9. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ ‫هر‬‫کسی‬‫در‬‫تعیین‬‫آینده‬‫سازمان‬ ‫دخیل‬‫می‬‫باشد‬(‫بسته‬‫به‬‫اندازه‬ ‫سازمان‬)،‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫است‬‫که‬ ‫اطالعات‬‫جمع‬‫آوری‬‫شده‬‫از‬‫ذی‬ ‫نفعان‬‫و‬‫سایر‬‫منابع‬‫به‬‫استراتژی‬ ‫محسوسی‬‫برای‬‫حرکت‬‫رو‬‫به‬‫جلو‬ ‫تبدیل‬‫می‬‫گردد‬. ‫برنامه‬‫ریزی‬‫استراتژیک‬‫باید‬ ‫شامل‬‫اطالعاتی‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫آنچه‬ ‫باید‬‫تحقق‬،‫یابد‬‫منابع‬‫الزم‬‫برای‬ ‫بانجام‬‫رساندن‬،‫آن‬‫بازه‬‫های‬ ‫زمانی‬،‫خاتمه‬‫فرایندهای‬‫کلیدی‬ ،‫مرتبط‬‫وضوح‬‫در‬‫مالکیت‬‫اجزاء‬ ‫استراتژی‬‫و‬‫هزینه‬‫ها‬‫و‬‫مزایای‬ ‫مورد‬‫انتظار‬‫باشد‬. 9
 10. 10. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ BSC‫یک‬‫ابزار‬‫قدرتمند‬‫است‬‫که‬ ‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫استراتژی‬‫بهتر‬ ‫تدوین‬‫گردد‬‫و‬‫به‬‫تصمیم‬ ‫گیرنده‬(‫گان‬)‫کمک‬‫می‬‫نماید‬‫دید‬ ‫جامعی‬‫نسبت‬‫به‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫تمامی‬‫نیازهای‬ ‫ذینفعان‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫قرار‬‫دهند‬. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫برای‬ ‫آینده‬‫در‬‫سازمان‬‫استقرار‬‫می‬ ‫دهید؟‬ 10
 11. 11. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ ‫پس‬‫از‬‫تعیین‬‫مسیر‬‫آینده‬‫و‬‫وضعیت‬ ‫نهایی‬‫مورد‬،‫انتظار‬‫سازمانی‬‫نیاز‬ ‫به‬‫راهی‬‫دارد‬‫که‬‫این‬‫وضعیت‬‫نهایی‬ ‫را‬‫ارائه‬‫نماید‬.‫سازمان‬‫های‬ ‫متعالی‬‫این‬‫امر‬‫را‬‫از‬‫طریق‬ ‫مدیریت‬‫فرایند‬‫محقق‬‫می‬‫نمایند‬. ‫مدیریت‬‫فرایند‬‫جایگزین‬‫رویکرد‬ ‫سنتی‬‫وظیفه‬‫گرا‬‫می‬‫باشد‬.‫ابتدا‬ ‫آنها‬‫فرایندهای‬‫کلیدی‬‫سازمان‬‫را‬ ‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬.‫فرایندهای‬،‫کلیدی‬ ‫فرایندهایی‬‫هستند‬‫که‬‫برای‬‫مشتری‬ ‫خارجی‬‫و‬‫سایر‬‫ذینفعان‬‫تعیین‬‫شده‬ ‫ارزش‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬.‫آنها‬‫بر‬‫روی‬ 11
 12. 12. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ ‫سازمان‬‫های‬،‫متعالی‬‫فریم‬‫ورک‬‫هایی‬‫را‬‫برای‬‫ایجاد‬‫این‬ ‫فرایندهای‬‫کلیدی‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬.‫این‬‫فریم‬‫ورک‬‫باید‬‫به‬ ‫صورت‬‫مرتب‬‫بازبینی‬‫شود‬‫تا‬‫نسبت‬‫به‬‫کارا‬‫بودن‬‫آن‬ ‫اطمینان‬‫حاصل‬‫گردد‬.‫یک‬‫سازمان‬‫ممکن‬‫است‬‫بصورت‬‫کامال‬ ‫منطقی‬‫انتظار‬‫داشته‬‫باشد‬‫این‬‫فریم‬‫ورک‬‫حداقل‬‫سالی‬‫یک‬ ‫بار‬‫و‬‫با‬‫حضور‬‫مدیران‬،‫ارشد‬‫مالکان‬،‫فرایندها‬‫و‬‫با‬ ‫دانش‬‫نسبت‬‫به‬‫سایر‬‫فرایندها‬‫مورد‬‫بازبینی‬‫قرار‬‫گیرد‬. 12
 13. 13. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫هایتان‬ ‫ابالغ‬‫گردند؟‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬‫پس‬‫از‬‫مشخص‬‫نمودن‬‫مسیر‬ ‫آینده‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫رویکرد‬ ‫مبتنی‬‫بر‬‫ذینفعان‬‫و‬‫مشخص‬ ‫نمودن‬‫فرایندهای‬‫اصلی‬‫و‬ ‫عوامل‬‫کلیدی‬،‫موفقیت‬‫چالش‬ ‫بعدی‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫درک‬ ،‫مسیر‬‫درک‬‫دلیل‬‫ها‬‫و‬‫چرایی‬ ‫ها‬‫و‬‫درک‬‫نقش‬‫خود‬‫ذینفعان‬ ‫در‬‫آینده‬‫می‬‫باشد‬. ‫ابالغ‬‫برنامه‬‫های‬‫آتی‬‫یک‬ ‫عامل‬‫مهم‬‫برای‬‫موفق‬‫شدن‬‫است‬ ‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫متعالی‬‫می‬ ‫دانند‬‫که‬‫این‬‫به‬‫سادگی‬ ‫ارسال‬‫ایمیل‬‫به‬‫همه‬‫کارکنان‬ ‫و‬‫یا‬‫ارسال‬‫یک‬‫نامه‬‫به‬‫درب‬ 13
 14. 14. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫هایتان‬ ‫ابالغ‬‫گردند؟‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬‫ابالغ‬‫برنامه‬‫های‬‫آتی‬‫در‬ ‫سازمان‬‫های‬،‫متعالی‬‫به‬ ‫عنوان‬‫یک‬‫فرایند‬‫سه‬‫مرحله‬ ‫ای‬‫شناخته‬‫می‬‫شود‬:‫از‬‫باال‬ ‫به‬،‫پائین‬‫از‬‫پائین‬‫به‬‫باال‬ ‫و‬‫به‬‫صورت‬‫افقی‬. ‫سازمان‬‫های‬‫متعالی‬‫از‬ ‫تعدادی‬‫از‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیک‬ ‫ها‬‫برای‬‫ابالغ‬‫برنامه‬‫های‬ ‫آتی‬‫بهره‬‫می‬‫برند‬.‫بطور‬ ‫همزمان‬‫آنها‬‫برنامه‬‫ها‬‫را‬ ‫به‬‫اهداف‬‫مشخص‬‫و‬‫مرتبط‬‫با‬ ‫وظایف‬‫فردی‬‫و‬‫تیمی‬‫تبدیل‬‫می‬ ‫کنند‬.‫بدین‬‫ترتیب‬‫آن‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫مرتبط‬‫و‬‫معنادار‬‫می‬ 14
 15. 15. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫هایتان‬ ‫ابالغ‬‫گردند؟‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬‫افراد‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫حداکثر‬‫میزان‬‫مشارکت‬‫را‬ ‫داشته‬‫باشند‬‫بسیار‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫می‬‫باشد‬.‫استراتژی‬‫باید‬ ‫به‬‫ذینفعان‬‫نیز‬‫ابالغ‬‫گردد‬. ‫سه‬‫ابزار‬‫و‬‫تکنیک‬‫با‬‫کاربردهای‬‫گسترده‬‫برای‬‫تبدیل‬ ‫برنامه‬‫های‬‫آتی‬‫به‬‫مقاصد‬‫آبشاری‬‫عبارتند‬‫از‬: BSC:‫کامنت‬‫اضافه‬‫شود‬ ‫دشبوردها‬:‫کامنت‬‫اضافه‬‫شود‬ ‫برنامه‬‫ریزی‬‫هوشین‬:‫کامنت‬‫اضافه‬‫شود‬ ،‫بنابراین‬‫استراتژی‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫سیستمی‬‫استقرار‬‫می‬‫یابد‬ ‫و‬‫از‬‫طریق‬‫برقراری‬‫تعادل‬‫بین‬‫اهداف‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫و‬‫بلند‬ ،‫مدت‬‫نتایج‬‫مورد‬‫انتظار‬‫را‬‫محقق‬‫می‬‫نماید‬. 15
 16. 16. ‫زیرمعیارهای‬‫با‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫تعالی‬ ‫بنیادین‬ ‫مفاهیم‬ .1‫استراتژی‬‫بر‬‫مبنای‬‫نیازها‬ ‫و‬‫انتظارات‬‫ذینفعان‬‫و‬ ‫محیط‬‫خارجی‬‫است‬. .2‫استراتژی‬‫بر‬‫مبنای‬‫ادراک‬ ‫قابلیت‬‫ها‬‫و‬‫عملکردهای‬ ‫داخلی‬‫است‬. .3‫استراتژی‬‫و‬‫پالیسی‬‫های‬ ‫پشتیبان‬‫جهت‬‫اطمینان‬‫از‬ ‫پایداری‬،‫اقتصادی‬‫اجتماعی‬ ‫و‬‫زیست‬‫محیطی‬،‫تدوین‬ ‫بررسی‬‫و‬‫بروز‬‫می‬‫گردند‬. .4‫استراتژی‬‫و‬‫پالیسی‬‫های‬ ‫پشتیبان‬‫از‬‫طریق‬‫طرح‬،‫ها‬ ‫فرایندها‬‫و‬‫مقاصد‬‫بیان‬ 16 ‫مفاهیم‬ ‫زیرمعی‬ ‫ارها‬ ‫معیار‬ ‫زیر‬1234 ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتری‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫ایجاد‬ ‫پایدار‬* ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫توسعه‬ ‫سازمانی‬** ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬* ‫چشم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رهبری‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫انداز‬
 17. 17. ‫مرجع‬ ‫سایت‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫مستند‬ ‫ی‬ ‫وجود‬ ‫ندارد‬ ‫برنا‬ ‫مه‬ ‫ریزی‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫اقد‬ ‫ام‬ ‫تقری‬ ‫با‬ ‫جاری‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫جاری‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬‫کامل‬ ‫درک‬ ‫مبنای‬ ‫ذینفعان‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬. ‫بر‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬‫کامل‬ ‫درک‬ ‫مبنای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫مان‬ ‫بیرونی‬ ‫محیط‬. ‫بر‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬‫کامل‬ ‫درک‬ ‫مبنای‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬. ‫استراتژی‬ ‫ما‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قرار‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫منظم‬ ‫دهیم‬ ‫می‬. ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫جهت‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬ ‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تغییرات‬. 18
 18. 18. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫پرسش‬‫شماره‬1 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬1 ‫بازارهاي‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫اطالعاتي‬ ‫چه‬ ،‫كنید‬‫مي‬ ‫فعالیت‬ ‫درآن‬ ‫كه‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫دهید؟‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫آوري‬‫جمع‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 19
 19. 19. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬2 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬2 ‫نمایید‬‫مي‬ ‫پیگیري‬ ‫را‬ ‫رقبا‬ ‫هاي‬‫فعالیت‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 20
 20. 20. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬3 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬3 ‫بیني‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫ذینفعان‬ ‫نیازهاي‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬(،‫مشتریان‬ ،‫كنندگان‬‫تأمین‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫سهامداران‬ ،‫كاركنان‬) ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 21
 21. 21. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬4 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬4 ‫در‬‫شما‬ ‫واحد‬ ‫استراتژیك‬ ‫كلیدي‬ ‫اهداف‬ ‫سازمان‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 22
 22. 22. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬5 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬5 ‫را‬ ‫خود‬ ‫واحد‬ ‫استراتژیك‬ ‫ریزي‬‫برنامه‬ ‫فرآیند‬ ‫؟‬ ‫دهید‬ ‫شرح‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 23
 23. 23. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬6 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬6 ‫هاي‬‫طرح‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫هاي‬‫فعالیت‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬ ‫بندي‬ ‫اولویت‬ ‫را‬ ‫استراتژیك‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 24
 24. 24. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬7 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬7 ‫خود‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژي‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬ ‫جاري‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 25
 25. 25. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬8 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬8 ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫كالن‬ ‫اهداف‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬ ‫همسو‬ ‫تیمي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫مقاصد‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 26
 26. 26. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬9 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬9 ‫بازنگري‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫استراتژي‬ ‫اثربخشي‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫دهید‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 27
 27. 27. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬10 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬10 ‫ارزیابي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عملكردي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫چه‬ ‫استراتژي‬ ‫مؤثر‬ ‫اجراي‬،‫قرار‬ ‫بازنگري‬ ‫مورد‬ ‫؟‬ ‫دهید‬ ‫مي‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 28
 28. 28. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫ماهیت‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬: ‫تصویر‬‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫کلی‬ 29
 29. 29. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫ماهیت‬‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ 30
 30. 30. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫تعریف‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬: ‫هنر‬‫و‬‫علم‬،‫تدوین‬‫اجرا‬‫و‬‫ارزیابی‬‫تصمیمات‬‫وظیفه‬‫ای‬‫چندگانه‬‫که‬ ‫سازمان‬‫را‬‫قادر‬‫می‬‫سازد‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬‫مدت‬‫خود‬‫دست‬‫یابد‬. ‫سطوح‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬ ‫سطح‬‫کل‬،‫شرکت‬ ‫سطح‬‫واحد‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫استراتژیک‬(SBU)، ‫سطح‬‫وظیفه‬‫ای‬. 31
 31. 31. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬(1) 32 ‫تدوین‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استراتژی‬
 32. 32. ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬‫استراتژیک‬(2) .1‫تدوین‬‫استراتژی‬‫ها‬:‫مقصود‬‫از‬‫تدوین‬‫استراتژی‬(strategy formulation)‫این‬‫است‬‫که‬‫ماموریت‬‫شرکت‬‫تدوین‬،‫شود‬‫شناسایی‬ ‫عواملی‬‫که‬‫در‬‫محیط‬،‫خارجی‬‫سازمان‬‫را‬‫تهدید‬‫می‬‫کنند‬‫یا‬ ‫فرصت‬‫هایی‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬،‫آورند‬‫شناسایی‬‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعف‬ ،‫سازمان‬‫تعیین‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬،‫مدت‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫استراتژی‬ ‫های‬‫گوناگون‬‫و‬‫انتخاب‬‫استراتژی‬‫های‬‫خاص‬‫جهت‬‫ادامه‬ ‫فعالیت‬. .2‫استقرار‬/‫اجرای‬‫استراتژی‬‫ها‬:‫مقصود‬‫از‬‫اجرای‬‫استراتژی‬ ‫ها‬‫این‬‫است‬‫که‬‫کارکنان‬‫و‬‫مدیران‬‫بیسج‬‫شوند‬‫و‬‫استراتژی‬ ‫های‬‫تدوین‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫عمل‬‫درآورند‬.‫موفقیت‬‫مرحله‬‫اجرایی‬ ‫استراتژی‬‫ها‬‫بدین‬‫امر‬‫بستگی‬‫دارد‬‫که‬‫مدیران‬‫بتوانند‬‫در‬ ‫کارکنان‬‫ایجاد‬‫انگیزه‬،‫نمایند‬‫واین‬‫نوعی‬‫هنر‬(‫و‬‫نه‬‫یک‬ ‫علم‬)‫است‬.‫برای‬‫اینکه‬‫مرحله‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫ها‬‫به‬‫شیوه‬ ‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫انجام‬‫شود‬،‫مدیران‬‫باید‬‫از‬‫نظر‬‫ایجاد‬ ‫ارتباطات‬‫فردی‬‫از‬‫مهارت‬‫باالیی‬‫برخوردار‬‫باشند‬. 33
 33. 33. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫وظیفه‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬: «‫شرکت‬ ‫ماموریت‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬». 34
 34. 34. ‫ماموریت‬ ‫بیانیه‬ ‫سندی‬‫است‬‫که‬‫یک‬‫سازمان‬‫را‬‫از‬‫سایر‬‫سازمان‬‫ها‬‫متمایز‬‫می‬ ‫کند‬.‫ماموریت‬‫سازمان‬‫نشان‬‫دهنده‬‫طیف‬‫فعالیت‬‫از‬‫نظر‬‫محصول‬ ‫و‬‫بازار‬‫می‬‫شود‬. ‫در‬‫بیانیه‬‫ی‬،‫ماموریت‬‫پرسشی‬‫که‬‫پیش‬‫روی‬‫همه‬‫استراتژیست‬‫ها‬ ‫وجود‬،‫دارد‬‫مطرح‬‫می‬‫شود؛‬«‫ما‬‫به‬‫چه‬‫کاری‬‫مشغول‬‫هستیم؟‬»‫یک‬ ‫رسالت‬‫بیانگر‬‫ارزش‬‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬‫یک‬‫سازمان‬‫است‬. ‫رسالت‬‫یا‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫نموداری‬‫است‬‫که‬‫مسیر‬‫آینده‬ ‫سازمان‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫نماید‬. ‫نتیجه‬‫یک‬‫تحقیق‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫ماموریت‬‫سازمانی‬‫هایی‬‫که‬ ‫عملکرد‬‫عالی‬‫دارند‬(‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫سازمان‬‫هایی‬‫که‬‫عملکرد‬ ‫ضعیفی‬‫دارند‬)‫متعالی‬‫تر‬‫است‬. 35
 35. 35. ‫خارجی‬ ‫عوامل‬(‫تهدید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬) ‫رویدادها‬‫و‬‫روندهای‬،‫اقتصادی‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫بوم‬ ،‫شناسی‬،‫محیطی‬،‫سیاسی‬،‫قانونی‬،‫دولتی‬‫فناوری‬‫و‬‫رقابتی‬ ‫است‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬‫در‬‫آینده‬‫به‬‫سازمان‬ ‫منفعت‬‫یا‬‫زیان‬‫برسانند‬.‫فرصت‬‫و‬‫تهدیدها‬‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬ ‫از‬‫کنترل‬‫سازمان‬‫خارج‬‫هستند‬. ‫اصل‬‫اساسی‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬‫است‬‫که‬‫سازمان‬‫ها‬‫باید‬ ‫برای‬‫بهره‬‫جستن‬‫از‬‫فرصت‬‫های‬‫خارجی‬‫و‬‫پرهیز‬‫از‬‫اثرات‬‫ناشی‬ ‫از‬‫تهدیدات‬‫خارجی‬‫یا‬‫کاهش‬‫دادن‬‫آنها‬‫درصدد‬‫تدوین‬ ‫استراتژی‬‫برایند‬.‫بدین‬‫دلیل‬،‫شناسایی‬‫نظارت‬‫و‬‫ارزیابی‬ ‫فرصت‬‫ها‬‫و‬‫تهدیدات‬‫خارجی‬‫می‬‫توانند‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫را‬ ‫تضمین‬‫نمایند‬. 36
 36. 36. ‫داخلی‬ ‫عوامل‬(‫قابل‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫بهبود‬) ‫در‬‫زمره‬‫فعالیت‬‫های‬‫قابل‬‫کنترل‬‫سازمان‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬‫که‬ ‫سازمان‬‫آنها‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫عالی‬‫یا‬‫بسیار‬‫ضعیف‬‫انجام‬‫می‬ ‫دهد‬. ‫یکی‬‫از‬‫فعالیت‬‫های‬‫اصلی‬‫و‬‫ضروری‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬ ‫است‬‫که‬‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫قابل‬‫بهبود‬‫دوایر‬‫و‬‫واحدهای‬‫سازمانی‬ ‫را‬‫شناسایی‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫ارزیابی‬‫کند‬.‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫کوشند‬ ‫استراتژی‬‫هایی‬‫را‬‫به‬‫اجرا‬‫درآورند‬‫که‬‫نقاط‬‫قوت‬‫داخلی‬ ‫تقویت‬‫شود‬‫و‬‫ضعف‬‫های‬‫داخلی‬‫بر‬‫طرف‬‫گردد‬. ‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعف‬‫شرکت‬‫را‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫وضع‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫تعیین‬‫می‬‫کنند‬. 37
 37. 37. ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫هدف‬ 38
 38. 38. ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬‫های‬‫بلند‬‫مدت‬: ‫هدف‬‫های‬‫بلند‬‫مدت‬‫نتیجه‬‫های‬‫خاصی‬‫است‬‫که‬‫سازمان‬‫می‬‫کوشد‬‫در‬ ‫تامین‬‫ماموریت‬‫خود‬‫بدست‬‫آورد‬.‫مقصود‬‫از‬‫دوره‬‫بلند‬‫مدت‬‫دوره‬‫ای‬ ‫است‬‫که‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫سال‬‫باشد‬. ‫از‬‫آن‬‫نظر‬‫این‬‫هدف‬‫ها‬‫برای‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫الزم‬‫و‬‫ضروری‬‫هستد‬‫که‬ ‫تعیین‬‫کننده‬‫مسیر‬‫شرکت‬‫می‬‫باشند‬.‫آنها‬‫به‬‫شرکت‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬ ‫ارزیابی‬‫ها‬‫را‬‫انجام‬،‫دهد‬‫هم‬‫افزایی‬،‫کند‬‫اولویت‬‫ها‬‫را‬‫تعیین‬ ،‫نماید‬‫امور‬‫را‬‫هماهنگ‬،‫نماید‬‫و‬‫برای‬‫برنامه‬،‫ریزی‬،‫سازماندهی‬ ‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫در‬‫کارکنان‬‫و‬‫کنترل‬‫فعالیت‬‫های‬‫شرکت‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬ ‫اثر‬‫بخش‬‫عمل‬‫کند‬. ‫هدف‬‫های‬‫ساالنه‬: ‫هدف‬‫های‬‫کوتاهی‬‫مدت‬‫هستند‬‫که‬‫شرکت‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬ ‫مدت‬‫باید‬‫به‬‫آنها‬‫دست‬‫یابد‬.‫این‬‫هدف‬‫ها‬‫مانند‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬ ‫مدت‬‫باید‬‫قابل‬،‫سنجش‬‫به‬‫صورت‬،‫کمی‬،‫چالشگر‬،‫واقعی‬‫سازگار‬‫با‬ ‫سایر‬‫هدف‬‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬‫شده‬‫باشد‬. 39
 39. 39. ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ 40
 40. 40. ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ ‫استراتژی‬: ‫استراتژی‬‫ها‬‫ابزاری‬‫هستند‬‫که‬‫شرکت‬‫می‬‫تواند‬‫بدان‬‫وسیله‬‫به‬‫هدف‬ ‫های‬‫بلند‬‫مدت‬‫خود‬‫دست‬‫یابد‬. ‫سیاست‬‫ها‬: ‫سیاست‬‫ابزاری‬‫است‬‫که‬‫بدان‬‫بوسیله‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫ساالنه‬ ‫دست‬‫یافت‬.‫مقصود‬‫از‬،‫سیاست‬،‫رهنمودها‬‫مقررات‬‫و‬‫رویه‬‫هایی‬‫است‬ ‫که‬‫شرکت‬‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫اعالن‬‫شده‬‫رعایت‬‫می‬‫کند‬. ‫هنگام‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫از‬‫سیاست‬‫ها‬‫به‬‫عنوان‬‫رهنمود‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬ ‫و‬‫همچنین‬‫سیاست‬‫ها‬‫تعیین‬‫کننده‬‫شرایط‬‫روزمره‬‫و‬‫تکراری‬‫شرکت‬‫می‬ ‫باشند‬. ‫سیاست‬‫ها‬‫انتظاراتی‬‫را‬‫که‬‫سازمان‬‫از‬‫کارکنان‬‫و‬‫مدیران‬،‫دارد‬ ‫مشخص‬‫می‬‫نماید‬.‫سازمان‬‫با‬‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫می‬‫کوشد‬‫هماهنگی‬‫و‬ ‫ثبات‬‫رویه‬‫را‬‫در‬‫درون‬‫سازمان‬‫و‬‫بین‬‫واحد‬‫ها‬‫ایجاد‬‫نماید‬. ‫می‬‫توان‬‫سیاست‬‫ها‬‫را‬‫برای‬‫کل‬‫شرکت‬‫تعیین‬‫کرد‬‫و‬‫در‬‫تمام‬‫سازمان‬ ‫اعمال‬،‫نمود‬‫یا‬‫در‬‫سطح‬‫واحد‬‫مستقل‬‫تعیین‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫در‬‫مورد‬‫یک‬ 41
 41. 41. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫الگوی‬ 42
 42. 42. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫مزایای‬ ‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫به‬‫سازمان‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫به‬ ‫شیوه‬‫ای‬‫خالق‬‫و‬‫نوآور‬‫عمل‬‫کند‬‫و‬‫برای‬‫شکل‬‫دادن‬‫به‬‫آینده‬ ‫خود‬‫به‬‫صورت‬‫انفعالی‬‫عمل‬‫نکند‬. ‫منافع‬‫مالی‬: ‫چنین‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫که‬‫شرکت‬‫های‬‫سودآور‬‫و‬‫دارای‬‫عملکرد‬،‫عالی‬ ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫انتظاراتی‬‫که‬‫از‬‫نتایج‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫و‬‫بلند‬‫مدت‬‫دارند‬ ‫تصمیماتی‬‫آگاهانه‬‫تر‬‫اتخاذ‬‫می‬‫نمایند‬.‫از‬‫سوی‬،‫دیگر‬‫شرکت‬‫هایی‬ ‫که‬‫عملکرد‬‫ضعیفی‬‫دارند‬‫به‬‫فعالیت‬‫هایی‬‫می‬‫پردازند‬‫که‬‫کوتاه‬ ‫بینانه‬‫است‬‫و‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫شرایط‬‫آینده‬‫را‬‫پیش‬‫بینی‬‫نمی‬‫کنند‬‫و‬ ‫این‬‫فعالیت‬‫ها‬‫بازتابی‬‫از‬‫شرایط‬‫آینده‬‫نیست‬. ‫منافع‬‫غیر‬‫مالی‬: ‫مدیریت‬،‫استراتژیک‬‫عالوه‬‫بر‬‫اینکه‬‫به‬‫شرکت‬‫ها‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫دچار‬ ‫مشکالت‬‫مالی‬،‫نشوند‬‫منافع‬‫محسوس‬‫یا‬‫قابل‬‫لمس‬‫دیگری‬‫هم‬‫به‬‫آنها‬ ‫می‬،‫رساند‬‫مانند‬‫افزایش‬‫آگاهی‬‫آنها‬‫از‬‫تهدیدات‬،‫خارجی‬‫درکی‬ ‫بهتر‬‫از‬‫استراتژی‬‫های‬‫شرکت‬‫های‬،‫رقیب‬‫افزایش‬‫بهره‬‫وری‬ 43
 43. 43. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫اصول‬ ‫اصول‬‫راهنما‬‫در‬‫سازمان‬‫که‬‫رهنمودی‬‫برای‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫و‬ ‫رفتار‬‫خواهد‬‫بود‬.‫در‬‫سازمان‬‫اصولی‬‫اخالق‬‫خوب‬‫از‬‫پیش‬‫شرط‬ ‫های‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫خوب‬،‫است‬‫اصول‬‫اخالقی‬‫خوب‬‫یعنی‬‫شرکت‬ ‫خوب‬. ‫به‬‫هر‬،‫حال‬‫داشتن‬‫کد‬‫اخالقی‬‫سازمانی‬‫کافی‬‫نیست‬‫و‬‫نمی‬‫توان‬ ‫تضمین‬‫کرد‬‫که‬‫رفتار‬‫در‬‫سازمان‬‫طبق‬‫اصول‬‫اخالقی‬‫انجام‬‫می‬ ‫شود‬.‫سازمان‬‫ها‬‫برای‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫این‬‫که‬‫کدهای‬‫اخالقی‬ ‫بوسیله‬‫کارکنان‬‫شرکت‬‫خوانده‬‫و‬‫درک‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫نیز‬‫اینکه‬ ‫آنها‬‫به‬‫این‬‫اصول‬‫اعتقاد‬‫پیدا‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫رعایت‬‫می‬‫نمایند‬ ‫باید‬‫به‬‫صورت‬‫مرتب‬‫کارگاه‬‫هایی‬‫را‬‫تشکیل‬،‫دهند‬‫این‬‫اصول‬ ‫را‬‫یادآور‬‫شوند‬‫و‬‫افراد‬‫را‬‫نسبت‬‫به‬‫شرایطی‬‫که‬‫موجب‬‫بروز‬ ‫مساله‬‫هایی‬‫در‬‫زمینه‬‫اصول‬‫اخالقی‬‫می‬‫شود‬‫حساس‬‫نمایند‬. 44
 44. 44. ‫سوم‬ ‫فصل‬:‫استراتژی‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫ها‬ 45
 45. 45. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫های‬ ‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫باال‬(Forward Integration): ‫مقصود‬‫از‬‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫باال‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫با‬‫خریدن‬ ‫شرکت‬‫های‬‫پخش‬‫یا‬‫خرده‬‫فروشی‬‫ها‬‫می‬‫کوشد‬‫بر‬‫میزان‬‫کنترل‬‫خود‬ ‫بیافزاید‬. ‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫پائین‬(Backward Integration): ‫شرکت‬‫های‬‫تولیدی‬‫و‬‫تجاری‬‫مواد‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫از‬‫عرضه‬‫کنندگان‬ ‫مواد‬‫اولیه‬‫خریداری‬‫می‬‫نمایند‬.‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫پائین‬‫یکی‬ ‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫در‬‫اجرای‬‫آن‬‫بر‬‫میزان‬ ‫مالکیت‬‫خود‬‫بیفزاید‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫عرضه‬‫کننده‬‫مواد‬‫اولیه‬‫را‬‫تحت‬ ‫کنترل‬‫خود‬‫درآورد‬. ‫یکپارچگی‬‫افقی‬(Horizontal Integration): ‫مقصود‬‫از‬‫یکپارچگی‬‫افقی‬‫اجرای‬‫یکی‬‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫است‬‫که‬ ‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫را‬‫به‬‫مالکیت‬‫خود‬‫درآورد‬‫و‬‫بر‬ ‫میزان‬‫کنترل‬‫خود‬‫بر‬‫آنها‬‫بیفزاید‬.‫ادغام‬‫شرکت‬‫ها‬‫در‬،‫یکدیگر‬ ‫خریدن‬‫شرکت‬‫رغیب‬‫و‬‫بلعیدن‬‫شرکت‬‫های‬‫دیگر‬‫از‬‫جمله‬‫استراتژی‬ 46
 46. 46. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫متمرکز‬ ‫های‬ ‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬(Market Penetration): ‫شرکت‬‫ها‬‫در‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬‫می‬ ‫کوشند‬‫از‬‫مجرای‬‫تالش‬‫های‬‫بازاریابی‬‫سهم‬‫بازار‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬ ‫کنونی‬‫خود‬‫را‬‫افزایش‬‫دهند‬.‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬‫شامل‬‫اقدامات‬‫زیر‬ ‫می‬‫شود‬:‫افزایش‬‫عده‬،‫فروشندگان‬‫افزایش‬‫هزینه‬‫های‬،‫تبلیغات‬ ‫ترویج‬‫گسترده‬‫برای‬‫افزایش‬‫فروش‬‫و‬‫تقویت‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬ ‫تبلیغات‬. ‫توسعه‬‫بازار‬(Market Development): ‫مقصود‬‫از‬‫توسعه‬‫بازار‬‫عرضه‬‫خدمات‬‫یا‬‫محصوالت‬‫جدید‬‫به‬‫مناطق‬ ‫جغرافیایی‬‫جدید‬‫است‬.‫جو‬‫توسعه‬‫بازار‬‫بین‬‫الملل‬‫بسیار‬‫مساعدتر‬ ‫می‬‫شود‬. ‫توسعه‬‫محصول‬(Product Development): ‫مقصود‬‫از‬‫توسعه‬‫محصول‬‫پیاده‬‫سازی‬‫یکی‬‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫است‬ ‫که‬‫در‬‫اجرای‬‫آن‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫از‬‫طریق‬‫بهبود‬‫بخشیدن‬‫یا‬‫اصالح‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫کنونی‬‫بر‬‫میزان‬‫فروش‬‫بیفزاید‬.‫معموال‬‫اصالح‬ 47
 47. 47. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫تنوع‬ ‫های‬ ‫تنوع‬‫همگون‬(Concentric Diversification): ‫مقصود‬‫از‬‫تنوع‬‫همگون‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫محصوالت‬‫و‬ ‫خدماتی‬‫جدید‬‫ولی‬‫مرتبط‬‫بر‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫بیفزاید‬. ‫تنوع‬‫افقی‬(Horizontal Diversification): ‫مقصود‬‫از‬‫تنوع‬‫افقی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدماتی‬‫جدید‬ ‫ولی‬‫بی‬،‫ربط‬‫به‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫می‬‫افزاید‬‫و‬‫به‬‫مشتریان‬ ‫کنونی‬‫خود‬‫عرضه‬‫می‬‫کند‬.‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫تنوع‬،‫ناهمگون‬‫خطر‬ ‫اجرای‬‫این‬‫استراتژی‬‫کمتر‬‫است‬‫زیرا‬‫شرکتی‬‫که‬‫دست‬‫به‬‫چنین‬‫کاری‬ ‫می‬‫زند‬‫با‬‫مشتریان‬‫کنونی‬‫و‬‫موجود‬‫آشناست‬. ‫تنوع‬‫ناهمگون‬(Conglomerate Diversification): ‫مقصود‬‫از‬‫تنوع‬‫ناهمگون‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدماتی‬‫جدید‬ ‫ولی‬‫بی‬‫ربط‬(‫نسبت‬‫به‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫اصلی‬‫خود‬)‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬ ‫می‬‫کند‬.‫برخی‬‫از‬‫شرکت‬‫ها‬‫کوشیده‬‫اند‬‫از‬‫طریق‬‫اجرای‬‫استراژی‬ ‫مبتنی‬‫بر‬‫تنوع‬‫ناهمگون‬‫بر‬‫تنوع‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬،‫بیفزایند‬ ‫البته‬‫بدین‬‫امید‬‫دست‬‫به‬‫چنین‬‫کاری‬‫می‬‫زنند‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫خریدن‬‫یک‬ 48
 48. 48. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫های‬‫تدافعی‬(1) ‫مشارکت‬(Joint Venture): ‫یکی‬‫از‬‫استراتژی‬‫های‬‫معروف‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫ها‬‫اقدام‬‫به‬ ‫تشکیل‬‫مشارکت‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫در‬‫اجرای‬‫این‬‫استراتژی‬‫دو‬‫یا‬‫چند‬ ‫شرکت‬‫تضامنی‬‫موقت‬‫یا‬‫کنسرسیوم‬‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫از‬‫فرصت‬‫پیش‬ ‫آمده‬‫بهره‬‫بردای‬‫می‬‫کنند‬.‫می‬‫توان‬‫این‬‫استراتژی‬‫را‬‫تدافعی‬ ‫تعاونی‬،‫نامید‬‫زیرا‬‫یک‬‫شرکت‬‫به‬‫تنهایی‬‫اجرای‬‫طرحی‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬ ‫نمی‬‫گیرد‬. ‫کاهش‬(Retrenchment): ‫زمانی‬‫یک‬‫سازمان‬‫از‬‫استراتژی‬‫کاهش‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫می‬ ‫خواهد‬‫با‬‫گروه‬‫بندی‬‫جدید‬‫در‬‫دارایی‬‫ها‬‫و‬‫هزینه‬‫ها‬‫سیر‬‫نزولی‬ ‫فروش‬‫و‬‫سود‬‫را‬‫معکوس‬‫نماید‬.‫کاهش‬‫این‬‫پدیده‬‫را‬‫تغییر‬‫جهت‬‫یا‬ ‫متحول‬‫نمودن‬‫استراتژی‬‫سازمان‬‫می‬‫نامند‬.‫هدف‬‫از‬‫کاهش‬‫این‬‫است‬ ‫که‬‫سازمان‬‫در‬‫زمینه‬‫تخصصی‬‫وضع‬‫خود‬‫را‬‫مستحکم‬‫نماید‬. ،‫سهامدارانان‬‫کارکنان‬‫و‬‫رسانه‬‫های‬‫گروهی‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬. ‫امکان‬‫دارد‬‫شرکت‬‫به‬‫هنگام‬‫کاهش‬‫مجبور‬‫شود‬‫برای‬‫تهیه‬‫پول‬‫نقد‬ 49
 49. 49. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫تدافعی‬ ‫های‬(2) ‫واگذاری‬: ‫فروش‬‫یک‬‫واحد‬‫مستقل‬‫یا‬‫بخشی‬‫از‬‫سازمان‬‫را‬«‫فروش‬‫بخشی‬‫از‬ ‫سازمان‬»‫یا‬«‫هرس‬‫کردن‬‫سازمان‬»‫می‬‫نامند‬.‫اغلب‬‫شرکت‬‫بخشی‬‫از‬ ‫واحدهای‬‫خود‬‫را‬‫می‬‫فروشد‬‫تا‬‫برای‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫خاص‬‫یا‬ ‫خرید‬‫شرکت‬‫های‬‫دیگر‬‫تامین‬‫سرمایه‬‫کند‬.‫فروش‬‫بخشی‬‫از‬‫شرکت‬‫می‬ ‫تواند‬‫به‬‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫استراتژی‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫تجدید‬‫ساختار‬ ‫به‬‫حساب‬‫بیاید‬‫زیرا‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫بدین‬‫وسیله‬‫واحدهایی‬‫که‬ ‫سودآور‬‫نیستند‬‫یا‬‫به‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫نیاز‬‫دارند‬‫بفروشد‬‫یا‬‫اگر‬ ‫میزان‬‫بازدهی‬‫یا‬‫فعالیت‬‫آنها‬‫در‬‫خور‬‫سایر‬‫فعالیت‬‫های‬‫سازمان‬ ‫نیست‬‫به‬‫فروش‬‫برساند‬. ‫انحالل‬(Liquidation): ‫فروش‬‫تمام‬‫دارایی‬‫ها‬‫به‬‫ارزش‬‫واقعی‬‫را‬‫انحالل‬‫شرکت‬‫می‬‫نامند‬. ‫انحالل‬‫به‬‫عنوان‬‫نوعی‬‫شکست‬‫به‬‫حساب‬‫آمده‬‫است‬‫و‬‫از‬‫نظر‬‫عاطفی‬ ‫استراتژی‬‫بسیار‬‫مشکلی‬‫به‬‫حساب‬‫می‬‫آید‬.‫ولی‬‫شاید‬‫اقدام‬‫مزبور‬ ‫بهتر‬‫از‬‫این‬‫باشد‬‫که‬‫شرکت‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫ادامه‬‫دهد‬‫و‬‫شاهد‬‫زیان‬ ‫های‬‫سنگین‬‫باشد‬. ‫ترکیب‬(Combination Strategy): 50
 50. 50. ‫مایکل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬‫پورتر‬ (1) ‫استراتژی‬‫های‬‫رهبری‬‫هزینه‬‫ها‬: ‫یکی‬‫از‬‫دلیل‬‫های‬‫اصلی‬‫برای‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫های‬‫یکپارچگی‬ ‫عمودی‬‫و‬‫یکپارچگی‬‫افقی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫بتوان‬‫از‬‫نظر‬‫رهبری‬‫در‬ ‫هزینه‬‫ها‬‫به‬‫منافع‬‫و‬‫مزایایی‬‫دست‬‫یافت‬.‫ولی‬‫پدیده‬‫رهبری‬‫در‬ ‫هزینه‬‫ها‬‫را‬‫باید‬‫همگام‬‫با‬«‫متمایز‬‫ساختن‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬»‫به‬ ‫کار‬‫برد‬. ‫هدف‬‫این‬‫است‬‫که‬‫محصوالتی‬‫با‬‫قیمتی‬‫پائین‬‫تر‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬‫گردد‬‫و‬‫بدان‬‫وسیله‬‫سهم‬‫بیشتری‬‫از‬‫بازار‬‫را‬ ‫بدست‬‫آورد‬‫و‬‫آنگاه‬‫با‬‫باال‬‫بردن‬‫فروش‬‫تالش‬‫کرد‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫را‬‫به‬‫کلی‬‫از‬‫بازار‬‫خارج‬‫نمود‬. ‫معموال‬‫اگر‬‫شرکتی‬‫استراتژی‬‫مبتنی‬‫بر‬«‫رهبری‬‫در‬‫هزینه‬‫ها‬»‫را‬ ‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫به‬‫اجرا‬،‫درآورد‬‫این‬‫اقدام‬‫بر‬‫کل‬ ‫سازمان‬‫اثر‬‫می‬‫گذارد‬‫که‬‫در‬‫نتیجه‬‫شرکت‬‫مزبور‬‫دارای‬‫کارایی‬ ‫بسیار‬،‫باال‬‫سربار‬،‫پائین‬‫ضایعات‬‫قابل‬،‫تحمل‬‫مقداری‬‫مزایای‬ ،‫جنبی‬‫دقت‬‫زیاد‬‫در‬‫دادن‬‫درخواست‬‫برای‬،‫بودجه‬‫حیطه‬‫نظارت‬ ‫گسترده‬،‫تر‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫های‬‫نگهداری‬‫و‬‫سرانجام‬‫مشارکت‬‫گسترده‬ 51
 51. 51. ‫پورتر‬ ‫مایکل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ (2) ‫استراتژی‬‫های‬‫تمایز‬: ‫استراتژی‬‫های‬‫متفاوت‬‫درجات‬‫مختلفی‬‫از‬‫تمایز‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬ ‫آورند‬.‫متمایز‬‫بودن‬‫محصول‬‫یا‬‫خدمات‬‫به‬‫این‬‫معنی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬ ‫مربوطه‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫نظر‬‫عرضه‬‫محصول‬‫از‬‫انعطاف‬‫پذیری‬‫بیشتری‬ ‫برخوردار‬،‫شود‬‫برای‬‫سازشکاری‬‫با‬‫محیط‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫از‬‫توان‬ ‫بیشتر‬‫برخوردار‬،‫است‬‫هزینه‬‫های‬‫کمتری‬‫به‬‫مصرف‬‫می‬،‫رساند‬‫برای‬ ‫نگهداری‬‫دستگاه‬‫ها‬‫هزینه‬‫کمتری‬‫می‬،‫نماید‬‫آرامش‬‫بیشتری‬‫دارد‬ ‫و‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬‫بیشتری‬‫برخوردار‬‫است‬. ‫تنها‬‫پس‬‫از‬‫مطالعه‬‫دقیق‬‫درباره‬‫نیازها‬‫و‬‫سلیقه‬‫های‬‫خریداران‬ ‫باید‬‫درصدد‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫مبتنی‬‫بر‬‫متمایز‬‫ساختن‬،‫محصول‬ ‫محصولی‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬‫کرد‬‫که‬‫دارای‬‫ویژگی‬‫های‬ ‫مورد‬‫نظر‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫باشد‬. ‫شرکتی‬‫که‬‫استراتژی‬‫تمایز‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫باجرا‬‫در‬ ‫اورد‬‫می‬‫تواند‬‫قیمت‬‫محصول‬‫را‬‫نسبت‬‫به‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫باالتر‬ ‫تعیین‬،‫کند‬‫زیرا‬‫به‬‫وفاداری‬‫مشتریان‬‫تکیه‬‫می‬‫نماید‬‫و‬‫مشتریان‬ ‫شیفته‬‫ویژگی‬‫های‬‫متمایز‬‫و‬‫منحصر‬‫بفرد‬‫این‬‫محصول‬‫خواهند‬‫شد‬. 52
 52. 52. ‫پورتر‬ ‫مایکل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ (3) ‫استراتژی‬‫متمرکز‬: ‫استراتژی‬‫متمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫خاصی‬‫از‬‫مشتریان‬‫هنگامی‬‫موفق‬‫است‬‫که‬ ‫بخشی‬‫از‬‫صنعت‬‫دارای‬‫اندازه‬‫و‬‫وسعت‬‫کافی‬‫از‬‫رشد‬‫بالقوه‬ ‫برخودار‬‫باشد‬‫و‬‫سرانجام‬،‫اینکه‬‫این‬،‫موفقیت‬‫از‬‫نظر‬‫شرکت‬‫های‬ ‫عمده‬‫و‬،‫رقیب‬‫از‬‫اهمیت‬‫زیادی‬‫برخوردار‬‫نباشد‬.‫استراتژی‬‫هایی‬ ‫نظیر‬‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬‫و‬‫توسعه‬‫بازار‬‫بگونه‬‫ای‬‫هستند‬‫که‬‫می‬‫توان‬ ‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬‫از‬‫مزایای‬‫ناشی‬‫از‬‫تمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫خاصی‬‫از‬ ‫مشتریان‬‫استفاده‬‫کرد‬. ‫استراتژی‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫تمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫های‬‫خاصی‬‫از‬،‫مشتریان‬ ‫زمانی‬‫اثربخش‬‫خواهد‬‫بود‬‫که‬‫مشتریان‬‫دارای‬‫سلیقه‬‫های‬‫بسیار‬ ‫متمایز‬‫باشند‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫در‬‫صدد‬‫دستیابی‬‫به‬‫همین‬‫بخش‬‫از‬ ‫بازار‬‫نباشند‬. 53
 53. 53. ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬‫دیدگاه‬‫پورتر‬‫بهترین‬ ‫راه‬‫برای‬‫توصیف‬‫نوع‬ ‫فعالیتی‬‫که‬‫شرکت‬‫انجام‬‫می‬ ‫دهد‬‫این‬‫است‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫بر‬ ‫حسب‬‫یک‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫وصف‬ ‫نمود‬‫و‬‫بر‬‫این‬‫اساس‬‫باید‬ ‫کل‬‫هزینه‬‫همه‬‫فعالیت‬‫هایی‬ ‫را‬‫که‬‫شرکت‬‫برای‬‫تولید‬‫و‬ ‫عرضه‬‫یک‬‫محصول‬‫یا‬‫خدمت‬‫به‬ ‫مصرف‬‫می‬‫رساند‬‫از‬‫کل‬ ‫درآمد‬‫کم‬‫کرد‬‫تا‬‫ارزش‬ ‫بدست‬‫آید‬. ‫همه‬‫شرکت‬‫ها‬‫یا‬‫سازمان‬ ‫هایی‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫صنعت‬‫بخصوص‬ ‫مشغول‬‫فعالیت‬‫اند‬‫دارای‬ 54
 54. 54. ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫ادعای‬‫هر‬‫روش‬‫مدیریت‬‫این‬‫است‬‫که‬‫عملکرد‬‫سازمان‬‫را‬‫بهبود‬ ‫بخشد‬.‫بویژه‬‫در‬‫مورد‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬‫وضع‬‫بسیار‬‫صادق‬ ‫است‬.‫مدیران‬‫و‬‫کارکنان‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اصول‬‫و‬‫مفاهیم‬ ‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫می‬‫توانند‬‫فعالیت‬‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬ ‫سازمان‬‫را‬‫بهتر‬‫درک‬‫کنند‬. ‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬‫آورد‬‫که‬‫سازمان‬ ‫از‬‫کارایی‬‫بیشتری‬‫برخوردار‬‫شود‬‫و‬‫مساله‬‫مهم‬‫این‬‫است‬‫که‬ ‫روش‬‫مزبور‬‫برای‬‫شرکت‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬‫آورد‬‫که‬‫کارها‬ ‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫اثر‬‫بخش‬‫انجام‬‫دهد‬.‫با‬‫وجود‬،‫این‬‫مدیریت‬ ‫استراتژیک‬‫نمی‬‫تواند‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫را‬‫تضمین‬‫نماید‬. ‫فرایند‬‫مزبور‬‫به‬‫سازمان‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫در‬‫تصمیم‬ ‫گیری‬‫ها‬‫ابتکار‬‫عمل‬‫به‬‫خرج‬‫دهد‬‫و‬‫نوآور‬‫باشد‬(‫و‬‫نه‬‫اینکه‬ ‫در‬‫برابر‬‫کنش‬‫ها‬‫واکنش‬‫نشان‬‫دهد‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫انفعالی‬‫عمل‬ ‫نماید‬.) 55
 55. 55. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫داخلی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫استراتژی‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫سوم‬ ‫بخش‬: ‫تدوین‬‫استراتژی‬ 56
 56. 56. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ 57
 57. 57. ‫چیست؟‬ ‫ما‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫پیتر‬،‫دراکر‬«‫پدر‬‫مدیریت‬‫نوین‬»،‫می‬‫گوید‬‫که‬‫طرح‬‫این‬‫پرسش‬: «‫فعالیت‬‫ما‬‫چیست؟‬»‫مترادف‬‫با‬‫پرسش‬‫این‬‫سوال‬‫است‬:«‫ماموریت‬ ‫ما‬‫چیست؟‬» «‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫سازمان‬»‫جمله‬‫یا‬‫عبارتی‬‫است‬‫که‬‫بدان‬ ‫وسیله‬‫مقصود‬‫یک‬‫سازمان‬‫از‬‫مقصود‬‫سازمان‬‫های‬‫مشابه‬‫متمایز‬ ‫می‬‫شود‬‫و‬‫این‬‫بیان‬‫کننده‬«‫علت‬‫وجودی‬»‫سازمان‬‫است‬. ‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫بیانگر‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫بلند‬‫مدت‬‫یک‬‫سازمان‬ ‫در‬‫قالب‬‫آنچه‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫باشد‬‫و‬‫کسانی‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫به‬ ‫آنها‬‫خدماتی‬‫را‬‫ارائه‬،‫نماید‬‫است‬.‫تعیین‬‫دقیق‬‫بیانیه‬ ‫ماموریت‬‫به‬‫عنوان‬‫اولین‬‫قدم‬‫در‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫از‬‫طرف‬ ‫صاحب‬‫نظران‬‫و‬‫دانشگاهیان‬‫شناخته‬‫شده‬‫است‬. ‫در‬‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫که‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫خوب‬‫تهیه‬،‫شود‬،‫مقصود‬ ،‫مشتریان‬‫محصوالت‬‫یا‬،‫خدمات‬،‫بازارها‬‫فلسفه‬‫و‬‫فن‬‫آوری‬‫اصلی‬ ‫مشخص‬‫خواهند‬‫شد‬. 58
 58. 58. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬‫دیدگاه‬Vern McGinnis‫ماموریت‬‫سازمان‬‫باید‬‫دارای‬‫ویژگی‬ ‫های‬‫زیر‬‫باشد‬: .1‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫آنگونه‬‫که‬‫هست‬‫و‬‫آنچه‬‫در‬‫نظر‬‫دارد‬،‫بشود‬ ‫معرفی‬‫نماید؛‬ .2‫به‬‫انداره‬‫ای‬‫محدود‬‫باشد‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫فعالیت‬‫های‬‫مخاطره‬ ‫آمیز‬‫را‬‫حذف‬‫نماید‬‫و‬‫بدان‬‫اندازه‬‫گسترده‬‫و‬‫وسیع‬‫باشد‬‫که‬ ‫نوید‬‫رشد‬‫خالق‬‫و‬‫نوآوری‬‫را‬‫بدهد؛‬ .3‫سازمان‬‫را‬‫از‬‫سایر‬‫سازمان‬‫ها‬‫متمایز‬‫نماید؛‬ .4‫به‬‫عنوان‬‫چارچوبی‬‫عمل‬‫کند‬‫که‬‫بتوان‬‫بدان‬‫وسیله‬‫فعالیت‬‫های‬ ‫کنونی‬‫و‬‫آینده‬‫را‬‫ارزیابی‬‫کرد؛‬ .5‫به‬‫حد‬‫کافی‬‫واضح‬‫و‬‫آشکار‬‫باشد‬‫تا‬‫همه‬‫اعضای‬‫سازمان‬‫بتوانند‬ ‫آن‬‫را‬‫درک‬‫نمایند‬. 59
 59. 59. ‫یک‬ ،‫سازمان‬ ‫ماموریت‬‫سند‬«‫زنده‬» ‫سازمان‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫رسمی‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫را‬‫تعیین‬‫و‬ ‫پیوسته‬‫آن‬‫را‬‫مورد‬‫تجدید‬‫نظر‬‫قرار‬‫می‬،‫دهند‬‫سند‬‫مزبور‬‫را‬ ‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫سند‬‫زنده‬‫تلقی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫جزء‬ ‫جدانشدنی‬‫فرهنگ‬‫سازمان‬‫به‬‫حساب‬‫می‬‫آورند‬‫که‬‫منافع‬‫زیادی‬ ‫عاید‬‫خواهد‬‫کرد‬. ‫مدیران‬‫شرکت‬‫با‬‫همکاری‬‫کارکنان‬‫به‬‫صورت‬‫منظم‬‫ماموریت‬ ‫سازمان‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫جمله‬‫ها‬‫و‬‫عبارت‬‫ها‬ ‫را‬‫تغییر‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫سرانجام‬‫متن‬‫تجدید‬‫نظر‬‫شده‬‫را‬‫تائید‬ ‫می‬‫کنند‬.‫همه‬‫کارکنان‬،‫شرکت‬‫متوجه‬‫این‬‫واقعیت‬‫شده‬‫اند‬‫که‬ ‫مدیریت‬‫ارشد‬‫شرکت‬‫برای‬‫تجدید‬‫نظرها‬‫ارزش‬‫زیادی‬‫قائل‬‫است‬‫و‬ ‫آنها‬‫هم‬‫بر‬‫همین‬‫اساس‬‫رفتار‬‫می‬‫کنند‬. 60
 60. 60. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫اهمیت‬ ‫بر‬‫اساس‬‫تحقیقی‬‫که‬‫به‬‫تازگی‬‫بر‬‫روی‬‫ماموریت‬500‫شرکت‬ ‫منتخب‬‫فورچون‬‫انجام‬‫شد‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫از‬‫نظر‬‫عملکرد‬‫عالی‬‫و‬ ‫عملکرد‬‫ضعیف‬‫با‬‫هم‬‫مقایسه‬،‫نمود‬‫به‬‫این‬‫نتیجه‬‫رسید‬‫که‬: ‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫دارای‬‫عملکرد‬‫عالی‬،‫بودند‬‫ماموریت‬‫سازمانی‬ ‫انها‬‫به‬‫صورتی‬‫جامع‬‫مستند‬‫شده‬‫بود‬. 61
 61. 61. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫مستندسازی‬ ‫دالیل‬ ‫دو‬‫پژوهشگر‬‫به‬‫نام‬‫های‬‫کینگ‬‫و‬‫کللند‬‫بر‬‫این‬‫باورند‬‫که‬ ‫شرکت‬،‫ها‬‫به‬‫دالیل‬‫زیر‬‫ماموریت‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫ستند‬‫کتبی‬ ‫در‬‫می‬‫آورند‬: .1‫هدف‬‫سازمان‬‫را‬‫باتفاق‬‫مورد‬‫تائید‬‫قرار‬‫دهند‬. .2‫برای‬‫تخصیص‬‫منابع‬،‫سازمانی‬‫مبنا‬‫یا‬‫معیاری‬‫ارائه‬‫نمایند‬. .3‫جوی‬‫شناخته‬‫شده‬‫بر‬‫سازمان‬‫حاکم‬‫کنند‬. .4‫نقطه‬‫اتکایی‬‫بوجود‬‫آورند‬‫تا‬‫افراد‬‫بر‬‫آن‬‫اساس‬‫هدف‬‫و‬‫مسیر‬ ‫سازمان‬‫را‬‫معرف‬‫و‬‫رهنمود‬‫کارهای‬‫خود‬‫بدانند‬‫و‬‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬ ‫برای‬‫کسانی‬‫که‬‫نمی‬‫توانند‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫وضع‬‫کلی‬‫سازمان‬ ‫سازگار‬،‫نمایند‬‫یک‬‫نوع‬‫سد‬‫یا‬‫مانع‬‫بوجود‬‫آورند‬. .5‫در‬‫یک‬‫چارچوب‬‫یا‬‫ساختار‬‫کاری‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫سازمان‬‫جامه‬‫عمل‬ ‫بپوشانند‬‫و‬‫بر‬‫آن‬‫اساس‬‫کارهای‬‫تخصصی‬‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫کسانی‬ ‫که‬‫مسئول‬‫ذیربط‬‫هستند‬‫محول‬‫نمایند‬. .6‫هدف‬‫های‬‫سازمانی‬‫را‬‫مشخص‬‫کنند‬‫و‬‫برای‬‫جامه‬‫عمل‬‫پوشانیدن‬ ‫به‬‫این‬‫هدف‬،‫ها‬‫هزینه‬،‫ها‬‫زمان‬‫و‬‫معیارهای‬‫عملکرد‬‫را‬‫مورد‬ 62
 62. 62. ‫افراد‬ ‫در‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫می‬‫توان‬‫مدعی‬‫شد‬‫که‬‫سود‬‫همان‬‫محرک‬‫اصلی‬‫سازمان‬‫است‬‫و‬‫نه‬ ‫ماموریت‬‫یا‬‫چشم‬‫انداز‬‫سازمانی‬.‫ولی‬‫برای‬‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫در‬ ،‫افراد‬‫سود‬‫به‬‫تنهایی‬‫کافی‬‫نیست‬.‫بسیار‬‫آشکار‬‫است‬‫که‬‫سود‬ ‫و‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫سازمان‬(‫با‬‫هم‬)‫می‬‫توانند‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬ ‫اثربخش‬‫موجب‬‫انگیزه‬‫نیروی‬‫کار‬‫گردند‬. ‫هنگامی‬‫که‬‫کارکنان‬‫و‬‫مدیران‬‫به‬‫کمک‬‫یکدیگر‬‫چشم‬‫اندازهای‬ ‫سازمان‬‫یا‬‫ماموریت‬‫آن‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫نمایند‬‫یا‬‫به‬‫آن‬‫شکل‬‫می‬ ،‫دهند‬‫سند‬‫حاصل‬‫بازتابی‬‫از‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫شخصی‬‫است‬‫که‬‫در‬ ‫قلب‬‫و‬‫مغز‬‫مدیران‬‫و‬‫کارکنان‬(‫درباره‬‫آینده‬)‫وجود‬‫دارد‬. ‫داشتن‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫مشترک‬‫موجب‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫اشتراک‬‫منافع‬ ‫بوجود‬،‫آید‬‫یعنی‬‫پدیده‬‫ای‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫کارکنان‬‫را‬‫از‬ ‫یکنواختی‬‫کار‬‫کسالت‬‫آور‬‫روزانه‬‫بیرون‬‫آورد‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫در‬ ‫دنیابی‬‫جدید‬‫قرار‬‫دهد‬‫که‬‫نوید‬‫از‬‫آینده‬‫ای‬‫روشن‬‫می‬‫دهد‬‫و‬ ‫آنها‬‫فرصت‬‫ها‬‫و‬‫موقعیت‬‫ها‬‫و‬‫چالش‬‫های‬‫جالبی‬‫را‬‫در‬‫برابر‬ ‫خود‬‫مشاهده‬‫نمایند‬. 63
 63. 63. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫تعیین‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬‫فرایند‬‫بسیار‬‫متداول‬‫برای‬‫تعیین‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫این‬ ‫است‬‫که‬،‫نخست‬‫درباره‬‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫چندین‬‫مقاله‬ ‫انتخاب‬‫کرد‬‫و‬‫از‬‫مدیران‬‫خواست‬‫که‬‫برای‬‫آگاهی‬‫بیشتر‬‫این‬ ‫مقاله‬‫ها‬‫را‬‫بخوانند‬.‫سپس‬‫از‬‫مدیران‬‫خواست‬‫که‬‫برای‬‫سازمان‬ ‫ماموریت‬‫بنویسند‬.‫آنگاه‬‫کمیته‬‫ای‬‫از‬‫مدیران‬‫ارشد‬‫این‬ ‫نوشته‬‫ها‬‫را‬‫جمع‬‫آوری‬‫می‬،‫کنند‬‫آنها‬‫را‬‫چک‬‫و‬‫اصالح‬‫می‬ ،‫نمایند‬‫مطالب‬‫اضافی‬‫را‬‫حذف‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫هر‬‫کجا‬‫که‬‫الزم‬ ‫است‬‫مطلبی‬‫را‬‫اضافه‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫سرانجام‬‫یک‬‫گردهمایی‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫تا‬‫سند‬‫نهایی‬‫تهیه‬‫و‬‫مورد‬‫تائید‬‫همگان‬‫قرار‬ ‫گیرد‬. ‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫همه‬‫مدیران‬‫در‬‫تهیه‬‫این‬‫ماموریت‬‫نقش‬‫داشته‬‫اند‬ ‫و‬‫سند‬‫نهایی‬‫را‬‫مورد‬‫تائید‬‫قرار‬‫داده‬،‫اند‬‫سازمان‬‫می‬ ‫تواند‬‫این‬‫اطمینان‬‫را‬‫داشته‬‫باشد‬‫که‬‫آنها‬‫در‬‫امور‬‫مربوط‬ ‫به‬،‫تدوین‬‫اجرا‬‫و‬‫ارزیابی‬‫استراتژی‬‫های‬‫سازمان‬‫همکاری‬‫الزم‬ ‫را‬‫خواهند‬‫نمود‬.،‫بنابراین‬‫فرایند‬‫تعیین‬‫ماموریت‬،‫سازمان‬ 64
 64. 64. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫ماهیت‬ ‫بیان‬‫نگرش‬ ‫به‬‫هم‬‫نزدیک‬‫کردن‬‫دیدگاه‬‫های‬‫مختلف‬ ‫توجه‬‫به‬‫مشتری‬ ‫اعالن‬‫سیاست‬‫اجتماعی‬ 65
 65. 65. ‫ماموریت‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬ ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬‫سازمان‬،‫ها‬‫از‬‫نظر‬،‫حجم‬،‫محتوا‬‫شکل‬‫و‬‫پرداختن‬‫به‬ ‫جزئیات‬‫با‬‫هم‬‫متفاوت‬‫اند‬.‫بیشتر‬‫کارشناسان‬‫و‬‫افراد‬‫صاحب‬ ‫نظر‬‫در‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫چنین‬‫می‬‫پندارند‬‫که‬‫مفاد‬‫ماموریت‬ ‫سازمان‬‫باید‬‫دارای‬9‫ویژگی‬‫برجسته‬‫باشد‬(‫از‬9‫جزء‬‫مهم‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫شود‬.) .1‫مشتریان‬:‫مشتریان‬‫شرکت‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬ .2‫محصوالت‬‫یا‬‫خدمات‬:‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫عمده‬‫شرکت‬‫چیست؟‬ .3‫بازارها‬:‫از‬‫نظر‬،‫جغرافیایی‬‫شرکت‬‫در‬‫کجا‬‫رقابت‬‫می‬‫کند؟‬ .4‫فن‬‫آوری‬:‫آیا‬‫شرکت‬‫از‬‫پیشرفته‬‫ترین‬‫فناوری‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬ ‫کند؟‬ .5‫توجه‬‫به‬،‫بقا‬‫رشد‬‫و‬‫سودآوری‬:‫آیا‬‫شرکت‬‫برای‬‫رشد‬‫و‬‫سالمت‬ ‫مالی‬‫از‬‫تعهد‬‫الزم‬‫برخوردار‬‫است؟‬ .6‫فلسفه‬:،‫باورها‬‫ارزش‬،‫ها‬‫آرزوها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬‫اخالقی‬‫اصلی‬ ‫شرکت‬‫چیست؟‬ 66
 66. 66. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫نوشتن‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫و‬‫ارزیابی‬،‫آن‬‫شاید‬‫بهترین‬‫راه‬ ‫این‬‫باشد‬‫که‬‫ماموریت‬‫واقعی‬‫شرکت‬‫ها‬‫را‬‫مورد‬‫مطالعه‬‫قرار‬ ‫دهد‬.‫سپس‬‫با‬‫توجه‬‫به‬9‫شاخصی‬‫که‬‫در‬‫اسالید‬‫قبل‬‫بر‬،‫شمردیم‬ ‫این‬‫ماموریت‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫جدولی‬‫مشابه‬‫جدول‬‫ذیل‬‫مورد‬‫ارزیابی‬ ‫قرار‬‫دهیم‬.‫برای‬‫هیچ‬‫شرکتی‬‫چیزی‬‫به‬‫نام‬‫بهترین‬‫ماموریت‬ ‫وجود‬‫نخواهد‬‫داشت‬.،‫بنابراین‬‫برای‬‫ارزیابی‬‫ماموریت‬‫سازمان‬ ‫ها‬‫باید‬‫از‬‫نعمت‬‫قضاوت‬‫خوب‬‫برخوردار‬‫بود‬.‫در‬‫جدول‬ ،‫ارزیابی‬‫واژه‬«‫آری‬»‫به‬‫این‬‫معنی‬‫است‬‫که‬‫ماموریت‬‫سازمان‬ ‫توانسته‬‫است‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫رضایتبخش‬‫به‬‫پرسش‬‫مطرح‬‫شده‬(‫شاخص‬ ‫ارزیابی‬-‫بر‬‫اساس‬9‫جزء‬‫تشکیل‬‫دهنده‬‫ماموریت‬‫سازمان‬) ‫پاسخ‬‫مناسب‬‫بدهد‬. ‫به‬ ‫توجه‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫مردم‬ ‫تصور‬ ‫ویژگی‬ ‫ممتاز‬ ‫فلسف‬ ‫ه‬ ‫فنا‬‫و‬ ‫ری‬ ،‫بقا‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫رشد‬ ‫سودآوری‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫زا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫خدمات‬ ‫مشتری‬ ‫ان‬ ‫ماموریت‬1 ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬2 ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬... ‫سازمان‬ 67
 67. 67. ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫ماموریت‬‫سازمانی‬‫یکی‬‫از‬‫ابزارهای‬‫ضروری‬‫است‬‫که‬‫در‬‫دسترس‬ ‫استراتژیست‬‫ها‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.‫مدیر‬‫عامل‬‫شرکت‬،‫پورش‬‫پیتر‬ ،‫شولتز‬‫این‬‫مطلب‬‫را‬‫به‬‫خوبی‬‫بیان‬‫کرده‬‫است‬: ‫سه‬‫نفر‬‫در‬‫یک‬‫محل‬‫ساختمان‬‫سازی‬‫مشغول‬‫به‬‫کار‬‫بودند‬.‫این‬‫سه‬ ‫نفر‬‫کاری‬‫همانند‬‫انجام‬‫می‬‫دادند‬.‫ولی‬‫هنگامی‬‫که‬‫درباره‬‫شغل‬ ‫یا‬‫نوع‬‫کار‬‫از‬‫آنان‬‫پرسش‬‫به‬‫عمل‬،‫آمد‬‫پاسخ‬‫های‬‫متفاوت‬‫دادند‬. ‫اولی‬‫جواب‬‫داد‬:«‫سنگ‬‫می‬‫شکنم‬.»‫دومی‬‫جواب‬‫داد‬:«‫برای‬‫تهیه‬ ‫روزی‬‫خود‬‫کار‬‫می‬‫کنم‬.»‫و‬‫سومی‬‫جواب‬‫داد‬:«‫برای‬‫ساختن‬‫یک‬ ‫کلیسا‬‫کمک‬‫می‬‫کنم‬.»‫به‬‫ندرت‬‫امکان‬‫دارد‬‫کسی‬‫کلیسا‬‫بسازد‬.‫ولی‬ ‫اگر‬‫کسی‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫تصور‬‫کند‬‫که‬‫در‬‫حال‬‫ساختن‬ ،‫کلیساست‬‫کاری‬‫ارزنده‬‫انجام‬‫می‬‫دهد‬.‫استراتژیست‬‫ها‬‫و‬‫وجود‬‫یک‬ ‫سند‬‫روشن‬‫از‬‫ماموریت‬‫سازمانی‬‫به‬‫ما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫شاهد‬‫ساختن‬ ‫کلیساها‬،‫باشیم‬‫چون‬‫در‬‫غیر‬‫این‬‫صورت‬‫شاهد‬‫اقداماتی‬‫بی‬‫هدف‬ ‫خواهیم‬‫بود‬. 68
 68. 68. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ 69
 69. 69. ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫ماهیت‬ ‫هدف‬‫از‬‫بررسی‬‫عوامل‬‫خارجی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫از‬‫فرصت‬‫هایی‬‫که‬‫می‬ ‫توان‬‫از‬‫آنها‬‫بهره‬‫برداری‬‫کرد‬‫و‬‫تهدیداتی‬‫که‬‫می‬‫توان‬‫از‬ ‫آنها‬‫احتراز‬‫نمود‬‫یک‬‫فهرست‬‫نهایی‬‫تهیه‬‫شود‬.‫همان‬‫گونه‬‫که‬ ‫از‬‫مفهوم‬‫واژه‬«‫نهایی‬»‫استنباط‬‫می‬،‫شود‬‫بررسی‬‫عوامل‬‫خارجی‬ ‫با‬‫این‬‫هدف‬‫انجام‬‫نمی‬‫شود‬‫که‬‫فهرست‬‫کاملی‬‫از‬‫هر‬‫عاملی‬‫که‬ ‫می‬‫تواند‬‫بر‬‫سازمان‬‫اثر‬‫بگذارد‬‫تهیه‬‫شود؛‬‫بلکه‬‫هدف‬ ‫شناسایی‬‫متغیرهای‬‫اصلی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫باید‬‫در‬‫برابر‬‫آنها‬ ‫واکنش‬‫عملی‬‫نشان‬‫دهد‬(‫توان‬‫نشان‬‫دادن‬‫چنین‬‫واکنشی‬‫دارد‬.) ‫شرکت‬‫ها‬‫باید‬،‫بتوانند‬‫از‬‫طریق‬‫تدوین‬‫استراتژی‬‫ها‬‫در‬ ‫برابر‬‫این‬‫عوامل‬‫به‬‫صورت‬‫تدافعی‬‫یا‬‫تهاجمی‬‫واکنش‬‫نشان‬ ،‫دهند‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫از‬‫فرصت‬‫های‬‫پیش‬،‫امده‬‫در‬‫محیط‬‫خارج‬ ‫بهره‬‫برداری‬‫نمایند‬‫و‬‫اثرات‬‫ناشی‬‫از‬‫تهدیدات‬‫بالقوه‬‫این‬ ‫عوامل‬‫را‬‫به‬‫پائین‬‫ترین‬‫حد‬‫ممکن‬‫برسانند‬. 70
 70. 70. ‫خارجی‬ ‫نیروهای‬ ‫می‬‫توان‬‫نیروهای‬‫خارجی‬‫را‬‫به‬‫پنج‬‫گروه‬‫طبقه‬‫بندی‬‫کرد‬: .1‫نیروهای‬‫اقتصادی؛‬ .2‫نیروهای‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫بوم‬‫شناسی‬‫و‬‫محیطی؛‬ .3‫نیروهای‬،‫سیاسی‬‫دولتی‬‫و‬‫قانونی؛‬ .4‫نیروهای‬‫فن‬‫آوری؛‬ .5‫نیروهای‬‫رقابتی‬. 71
 71. 71. ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫فرایند‬ ‫برای‬‫بررسی‬‫عوامل‬‫خارجی‬‫الزم‬‫است‬‫عده‬‫زیادی‬‫از‬‫مدیران‬‫و‬ ‫کارکنان‬‫همکاری‬‫نمایند‬.‫فرایند‬‫مشارکت‬‫در‬‫مدیریت‬ ‫استراتژیک‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫اعضای‬‫سازمان‬‫عوامل‬‫محیطی‬‫را‬ ‫بهتر‬‫درک‬‫نمایند‬‫و‬‫خود‬‫را‬‫نسبت‬‫به‬‫سازمان‬‫متعهد‬‫کنند‬. ‫افراد‬‫به‬‫شیوه‬‫از‬‫مدیریت‬‫ارج‬‫می‬‫نهند‬‫به‬‫آنها‬‫فرصت‬‫می‬‫دهد‬ ‫ابراز‬‫نظر‬‫کنند‬‫و‬‫درباره‬،‫صنعت‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫و‬‫بازارها‬ ‫درک‬‫بهتری‬‫پیدا‬‫نمایند‬. ‫یک‬‫شرکت‬‫برای‬‫اینکه‬‫بتواند‬‫عوامل‬‫خارجی‬‫را‬‫بررسی‬،‫نماید‬ ‫نخست‬‫باید‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫اطالعات‬‫محرمانه‬‫درباره‬ ‫روندهای‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫بوم‬،‫شناسی‬،‫محیطی‬‫عوامل‬ ،‫اقتصادی‬،‫سیاسی‬،‫حقوقی‬‫دولتی‬‫و‬‫فنی‬‫اطالعات‬‫الزم‬‫را‬‫بدست‬ ‫آورند‬. ‫پس‬‫از‬‫گردآوری‬،‫اطالعات‬‫برای‬‫اینکه‬‫بتوان‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬ ،‫گروه‬‫فرصت‬‫های‬‫مهم‬‫و‬‫تهدیدهایی‬‫که‬‫سازمان‬‫با‬‫آنها‬‫رو‬‫به‬ 72
 72. 72. ‫موفقیت‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬ Freund‫معتقد‬‫است‬‫عوامل‬ ‫مهمی‬‫که‬‫موجب‬‫موفقیت‬‫شرکت‬ ‫می‬‫شوند‬‫باید‬‫دارای‬‫ویژگی‬ ‫های‬‫زیر‬‫باشند‬: .1‫از‬‫نظر‬‫دستیابی‬‫به‬‫هدف‬‫های‬ ‫ساالنه‬‫و‬‫بلند‬،‫مدت‬‫از‬ ‫اهمیت‬‫ویژه‬‫ای‬‫برخوردار‬ ‫باشند؛‬ .2‫قابل‬‫سنجش‬‫یا‬‫اندازه‬‫گیری‬ ‫باشند؛‬ .3‫عده‬‫آنها‬‫نسبتا‬‫کم‬‫و‬‫انگشت‬ ‫شمار‬‫باشد؛‬ .4‫در‬‫همه‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫کاربرد‬‫داشته‬‫باشد؛‬ .5‫در‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫سازمانی‬ ‫قرار‬،‫گیرند‬‫تعدادی‬‫مربوط‬ 73
 73. 73. ‫رقیب‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫الزم‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫ها‬‫یک‬‫برنامه‬‫اثربخش‬‫به‬‫نام‬‫کسب‬‫اطالعات‬ ‫محرمانه‬‫از‬‫شرکت‬‫رقیب‬(CI = Competitive Intelligence)‫را‬‫باجرا‬ ‫درآورند‬.‫سه‬‫ماموریت‬‫اصلی‬‫چنین‬‫برنامه‬‫هایی‬‫عبارتند‬‫از‬: .1‫درک‬‫کلی‬‫از‬‫یک‬‫صنعت‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب؛‬ .2‫شناسایی‬‫زمینه‬‫هایی‬‫که‬‫آسیب‬‫پذیر‬‫هستند‬‫و‬‫ارزیابی‬‫اثرات‬ ‫اقدامات‬‫استراتژیک‬‫بر‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب؛‬ .3‫شناسایی‬‫حرکت‬‫های‬‫بالقوه‬‫که‬‫امکان‬‫دارد‬‫یک‬‫شرکت‬‫رقیب‬‫به‬ ‫عمل‬‫درآورد‬‫و‬‫موجب‬‫به‬‫خطر‬‫افتادن‬‫وضع‬‫موجود‬‫یا‬‫پایگاه‬‫یک‬ ‫شرکت‬‫در‬‫بازاری‬‫خاص‬‫شود‬. 74
 74. 74. ‫خارجی‬ ‫اطالعات‬ ‫منابع‬ ‫سازمان‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫منابع‬‫انتشار‬‫یافته‬‫و‬‫انتشار‬‫نیافته‬ ‫اطالعات‬‫استراتژیک‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫بدست‬‫آورند‬.‫منابع‬‫اطالعاتی‬ ‫انتشار‬‫نیافته‬‫عبارتند‬‫از‬:‫تحقیقات‬‫پیمایشی‬‫روی‬،‫مشتریان‬ ‫تحقیقات‬،‫بازار‬‫سخنرانی‬‫ها‬‫در‬‫نشست‬‫های‬‫سهامداران‬‫با‬ ‫افراد‬‫متخصص‬‫و‬‫حرفه‬،‫ای‬‫برنامه‬‫های‬،‫تلویزیونی‬‫مصاحبه‬‫ها‬ ‫و‬‫بحث‬‫ها‬‫یا‬‫گفتگوها‬‫با‬‫گروه‬‫های‬‫ذی‬‫نفع‬. ‫منابع‬‫استراتژیک‬‫منتشر‬‫شده‬‫عبارتند‬‫از‬:‫مجله‬‫های‬،‫ادورای‬ ‫روزنامه‬،‫ها‬‫گزارش‬‫های‬،‫مالی‬‫اسناد‬،‫دولتی‬‫چکیده‬،‫مقاالت‬ ‫کتاب‬،‫ها‬‫راهنمای‬‫شرکت‬،‫ها‬‫روزنامه‬‫ها‬‫و‬‫دفترچه‬‫های‬ ‫راهنمای‬‫سازمان‬‫و‬‫شرکت‬‫ها‬.‫شبکه‬‫های‬‫رایانه‬‫ای‬‫و‬‫اینترنت‬ ‫در‬‫دسترس‬‫شرکت‬‫هاست‬‫و‬‫آنها‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫ورود‬‫به‬‫این‬‫شبکه‬ ‫ها‬‫اطالعاتی‬‫را‬،‫گردآوری‬‫دسته‬‫بندی‬‫و‬‫ارزیابی‬‫نمایند‬. 75
 75. 75. ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫پیش‬‫بینی‬‫یعنی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫مفروضات‬‫سنجیده‬‫درباره‬‫روندها‬ ‫و‬‫رویدادهای‬‫آینده‬.‫به‬‫سبب‬‫وجود‬‫عواملی‬‫مانند‬‫نوآوری‬‫های‬ ‫فن‬،‫آوری‬‫تغییرات‬،‫فرهنگی‬‫عرضه‬‫محصوالت‬،‫جدید‬‫ارائه‬‫خدمات‬ ،‫بهتر‬‫رقیبان‬،‫سرسخت‬‫تغییر‬‫در‬‫اولویت‬‫های‬،‫دولت‬‫تغییر‬‫در‬ ‫ارزش‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫شرایط‬‫اقتصادی‬‫ناپایدار‬‫و‬‫رویدادهای‬ ‫غیر‬،‫منتظره‬‫پیش‬‫بینی‬‫به‬‫صورت‬‫کار‬‫یا‬‫فعالیتی‬‫بسیار‬ ‫پیچیده‬‫در‬‫می‬‫آید‬. ‫می‬‫توان‬‫روش‬‫های‬‫پیش‬‫بینی‬‫را‬‫به‬‫دو‬‫گروه‬‫عمده‬‫طبقه‬‫بندی‬ ‫کرد‬:‫روش‬‫های‬‫کمی‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫کیفی‬.‫اگر‬‫داده‬‫های‬‫تاریخی‬ ‫وجود‬‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫اگر‬‫انتظار‬‫می‬‫رود‬‫که‬‫در‬‫آینده‬‫رابطه‬ ‫بین‬‫متغیرهای‬‫اصلی‬‫تغییر‬،‫نکند‬‫در‬‫چنین‬‫حالتی‬‫معقول‬‫این‬ ‫است‬‫که‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫کمی‬‫استفاده‬‫کرد‬‫و‬‫آینده‬‫را‬‫پیش‬‫بینی‬ ‫نمود‬.‫برای‬‫پیش‬‫بینی‬،‫آینده‬‫سه‬‫روش‬‫کمی‬‫شناخته‬‫شده‬‫اند‬: ‫الگوهای‬‫اقتصاد‬،‫سنجی‬‫رگرسیون‬‫و‬‫بستن‬‫تناسب‬. 76
 76. 76. ‫مفروضات‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫مفروضات‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫نمی‬‫توان‬‫برنامه‬ ‫ریزی‬‫کرد‬.«‫مک‬‫کان‬‫کی‬»‫مفروضات‬‫را‬‫بدین‬‫گونه‬‫تعریف‬‫می‬ ‫کند‬:«‫بهترین‬‫برآورد‬‫از‬‫اثرات‬‫ناشی‬‫از‬‫عوامل‬‫اصلی‬،‫خارجی‬ ‫همان‬‫عواملی‬‫است‬‫که‬‫مدیر‬‫هیچ‬‫نوع‬‫کنترلی‬‫بر‬‫آنها‬‫ندارد‬ ‫ولی‬‫می‬‫توانند‬‫بر‬‫عملکرد‬‫سازمان‬‫یا‬‫توانایی‬‫آن‬‫در‬‫تامین‬ ‫نتایج‬‫مورد‬‫نظر‬‫اثرات‬‫بالقوه‬‫زیادی‬‫داشته‬‫باشند‬.» ‫استراتژیست‬‫ها‬‫با‬‫تعداد‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫متغیر‬‫غیر‬‫قابل‬‫پیش‬ ‫بینی‬‫رو‬‫به‬‫رو‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫نمی‬‫توانند‬‫به‬‫صورت‬ ‫صد‬‫در‬‫صد‬‫دقیق‬‫آنها‬‫را‬‫پیش‬‫بینی‬‫یا‬‫کنترل‬‫نمایند‬. 77
 77. 77. ‫رقابت‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬:‫الگوی‬ ‫پورتر‬ ‫نیروی‬ ‫پنج‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫این‬‫الگو‬‫درباره‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫وضع‬‫رقابتی‬‫است‬‫و‬‫بسیاری‬ ‫از‬‫سازمان‬‫ها‬‫برای‬‫تدوین‬‫استراتژی‬‫ها‬‫از‬‫این‬‫الگو‬‫استفاده‬ ‫می‬‫کنند‬.‫از‬‫دیدگاه‬‫پورتر‬‫در‬‫هر‬‫صنعت‬‫ماهیت‬‫رقابت‬‫به‬ ‫وسیله‬‫پنج‬‫عامل‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫تعیین‬‫می‬‫شود‬: .1‫هم‬‫چشمی‬‫بین‬‫سازمان‬‫های‬‫رقیب؛‬ .2‫توان‬‫بالقوه‬‫برای‬‫ورود‬‫رقبای‬‫جدید؛‬ .3‫توان‬‫بالقوه‬‫برای‬‫توسعه‬‫محصوالت‬‫جایگزین؛‬ .4‫توان‬‫عرضه‬‫کنندگان‬‫مواد‬‫اولیه‬‫در‬‫چانه‬‫زدن؛‬ .5‫توان‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬‫چانه‬‫زدن‬. 78

×