Anúncio

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم

Operations Planner at Bonny Chow (West Region)
15 de Dec de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

آموزش سریع ترسیم نمودار فرایند کسب و کار با استفاده از ویژوال پارادایم - بخش دوم

 1. ‫دوم‬ ‫بخش‬- Swimlanes ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 1
 2. ‫شنا‬ ‫خطوط‬ ‫در‬‫یک‬‫استخر‬،‫شنا‬‫خطوط‬‫تعیین‬‫شده‬‫ای‬ ‫برای‬‫شناگران‬‫وجود‬‫دارد‬.‫شناگران‬‫در‬ ‫خطوط‬‫خود‬‫شنا‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫وارد‬‫خطوط‬ ‫دیگران‬‫نمی‬‫شوند‬.‫مفهوم‬‫خطوط‬‫شنا‬ (Swimming Lanes)‫در‬BPMN‫نیز‬‫وجود‬ ‫دارد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 2
 3. ‫تعریف‬ ‫اشیای‬Swimlanes‫کادرهای‬‫مستطیل‬‫شکلی‬ ‫هستند‬‫که‬‫مشارکت‬‫کنندگان‬‫در‬‫فرایند‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫را‬‫به‬‫نمایش‬‫می‬‫گذارند‬. Swimlane‫ها‬(‫باستثناء‬‫جعبه‬‫سیاه‬) ‫شامل‬‫عناصر‬‫جریان‬‫می‬‫باشند‬‫که‬‫توسط‬ Lane‫ها‬(‫شرکا‬)‫نمایش‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 3
 4. ‫نمایش‬ ‫های‬ ‫شیوه‬Swimlane Swimlane‫ها‬‫به‬‫صورت‬‫افقی‬‫یا‬‫عمودی‬ ‫قرار‬‫داده‬‫می‬‫شوند‬. ‫در‬Swimlane‫های‬،‫افقی‬‫جریان‬‫فرایند‬ ‫از‬‫چپ‬‫به‬‫راست‬‫و‬‫در‬Swimlane‫های‬ ،‫عمودی‬‫جریان‬‫فرایند‬‫از‬‫باال‬‫به‬ ‫پائین‬‫می‬‫باشد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 4
 5. ‫های‬ ‫نمونه‬Swimlane ‫نمونه‬‫های‬Swimlane‫عبارتند‬‫از‬: ،‫مشتری‬‫واحد‬،‫حسابداری‬‫دروازه‬ ،‫پرداخت‬‫تیم‬‫توسعه‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 5
 6. ‫اجزای‬Swimlane ‫دو‬‫نوع‬Swimlane‫وجود‬‫دارد‬:Pool‫و‬ Lane. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 6
 7. ‫تعریف‬Pool Pool‫ها‬‫نماینده‬‫مشارکت‬‫کنندگان‬‫در‬ ‫فرایند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫هستند‬. ‫یک‬Pool‫می‬‫تواند‬‫موجودیت‬،‫خاص‬‫نظیر‬ ‫واحدهای‬،‫سازمانی‬‫یا‬‫یک‬،‫نقش‬‫نظیر‬ ‫مدیر‬،‫عملیات‬،‫دکتر‬‫دانشجو‬‫یا‬... ‫باشد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 7
 8. ‫های‬ ‫ویژگی‬Pool ‫عناصر‬‫جریان‬‫داخل‬Pool‫ها‬‫قرار‬‫می‬ ‫گیرند‬.‫آنها‬‫نشان‬‫دهنده‬‫کارهایی‬ ‫هستند‬‫که‬Pool‫نیاز‬‫دارد‬‫تحت‬ ‫فرایندهای‬‫مدلسازی‬‫بانجام‬‫برساند‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 8
 9. Black Box ‫یک‬‫نوع‬‫از‬Pool‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫در‬‫آن‬ ‫هیچ‬‫نوع‬‫محتوایی‬‫قرار‬‫نمی‬‫گیرد‬‫و‬‫به‬ Black Box‫معروف‬‫است‬.‫زمانی‬‫که‬ ‫موجودیت‬‫های‬‫خارجی‬‫مدیریت‬‫فرایند‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مدل‬‫می‬‫شوند‬‫از‬‫آن‬ ‫استفاده‬‫می‬‫شود‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 9
 10. ‫مثال‬–BPD‫نمودار‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایند‬‫مشتری‬‫یک‬Black Box‫است‬.‫این‬‫فرایند‬‫بر‬‫روی‬ ‫چگونگی‬‫آماده‬‫سازی‬‫یک‬‫وعده‬‫غذایی‬‫توسط‬ ‫سرآشپز‬‫متمرکز‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫از‬‫این‬،‫رو‬‫آنچه‬ ‫که‬‫مشتری‬‫انجام‬‫می‬‫دهد‬‫مورد‬‫عالقه‬‫این‬ ‫فرایند‬‫نمی‬‫باشد‬‫و‬‫به‬‫این‬‫فرایند‬‫ارتباطی‬ ‫ندارد‬.‫بکارگیری‬‫جعبه‬‫سیاه‬‫به‬‫زاویه‬‫دید‬ ‫فرایند‬‫بستگی‬‫دارد‬.‫اگر‬‫تمرکز‬‫فرایند‬‫بر‬ ‫چگونگی‬‫سفارشگذاری‬‫توسط‬‫مشتری‬،‫بود‬ ‫سرآشپز‬‫یک‬‫جعبه‬‫سیاه‬‫تعریف‬‫می‬‫شد‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD ‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 10
 11. ‫تعریف‬Lane Lane‫ها‬‫زیرشاخه‬Pool‫هستند‬.‫برای‬ ‫مثال‬‫اگر‬‫شما‬‫یک‬‫واحد‬‫سازمانی‬‫را‬‫به‬ ‫عنوان‬Pool‫در‬‫نظر‬،‫بگیرید‬‫مسئول‬ ‫واحد‬‫و‬‫کارمندان‬‫آن‬‫واحد‬‫به‬‫عنوان‬ Lane‫تعریف‬‫می‬‫شوند‬.‫از‬Lane‫ها‬‫نیز‬ ‫می‬‫توانید‬‫برای‬‫نمایش‬‫موجودیت‬‫های‬ ‫خاص‬‫یا‬‫نقش‬‫های‬‫درگیر‬‫در‬‫یک‬‫فرایند‬ ‫استفاده‬‫کنید‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 11
 12. ‫های‬ ‫ویژگی‬Lane ‫به‬‫جهت‬‫ارائه‬‫یک‬‫ساختار‬‫تو‬‫در‬،‫تو‬ ‫ممکن‬‫است‬‫یک‬Lane‫شامل‬Lane‫دیگری‬ ‫شود‬.،‫گرچه‬BMPN‫در‬‫مدلسازی‬ ‫فرایندهای‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫کمک‬‫شایانی‬‫می‬ ‫کند‬.،‫بنابراین‬‫صرفا‬‫بدلیل‬‫مدلسازی‬ ‫ساختار‬‫سازمان‬‫خود‬‫از‬Lane‫های‬‫تو‬‫در‬ ‫تو‬‫استفاده‬‫نکنید‬. ‫برای‬‫مدلسازی‬‫ساختار‬،‫سازمان‬‫از‬ ‫چارت‬‫سازمانی‬‫استفاده‬‫نمائید‬. ‫ترسیم‬ ‫سریع‬ ‫آموزش‬BPD‫پارادایم‬ ‫ویژوال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬-‫فانی‬ ‫پویا‬ 12
Anúncio