Anúncio

Lean Six Sigma Introduction

pouyafani
Operations Planner at Bonny Chow (West Region)
18 de Jun de 2018
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de pouyafani(16)

Anúncio

Lean Six Sigma Introduction

 1. ‫با‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma (LSS)‫فانی‬ ‫پویا‬ ‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬(‫و‬ ‫لجستیک‬ ‫تامین‬ ‫زنجیره‬)
 2. ‫سیگما‬ ‫شش‬–‫پارک‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫پارکینگ‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫کردن‬
 3. ‫فهرست‬ Six Sigma Lean Lean Six Sigma DMAIC
 4. ‫چیست؟‬ ‫سیگما‬ ‫شش‬ Sigma (σ) ‫مقدار‬Sigma Six Sigma (6 σ) ‫مقدار‬σ ‫تاثیر‬ ‫میزان‬ ‫تغییرپذیری‬ ‫پائین‬ (0-2) ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫خروجی‬ ‫ایجاد‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫مشتری‬. ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫متوسط‬(3 –5) ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫بیشتر‬‫با‬‫انتظار‬ ‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫مشتریان‬. ‫معمولی‬ ‫باال‬(6) ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫خروجی‬ ‫همه‬ ‫تقریبا‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬
 5. ‫سیگما‬ ‫شش‬ ‫مفهوم‬ defects Target Customer Specification defects Target Customer Specification ‫سیگماست‬ ‫شش‬ ‫درک‬ ‫کلید‬ ‫تغییرپذیری‬ ‫این‬ ‫کاهش‬. ‫است‬ ‫تغییرپذیری‬ ‫دچار‬ ‫انسانی‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬.
 6. ‫سیگما‬ ‫شش‬ ‫مفهوم‬ Target defectsdefects Customer Specification Customer Specification ‫شود‬ ‫می‬ ‫تغییرپذیری‬ ‫دچار‬ ‫هم‬ ‫پارکینگ‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫کردن‬ ‫پارک‬...
 7. ‫مفهوم‬6s Target Customer Specification 1s 2s 3s 3s Before Target Customer Specification 1s1s 2s2s 3s3s 3s Before Target Customer Specification After 1s 3s 6s 6s ! ‫تغییرپذیری‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫دهیم‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫فرایند‬. Target Customer Specification After 1s1s 3s3s 6s6s 6s ! No Defects!
 8. 99%‫داره؟‬ ‫اشکالی‬ ‫چه‬ ‫کیفیت‬ Six Sigma 99.99966% Good ‫شدن‬ ‫گم‬20‫در‬ ‫نامه‬ ‫هزار‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬ ‫روز‬‫ی‬15‫آب‬ ‫دقیقه‬ ‫ناسالم‬ ‫آشامیدنی‬ ‫هفته‬ ‫هر‬5000‫عمل‬ ‫نادرست‬ ‫جراحی‬ ‫روز‬ ‫هر‬2‫اضطراری‬ ‫فرود‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫فرودگاه‬ ‫در‬ 200‫پزشکی‬ ‫نسخه‬ ‫هزار‬ ‫شدن‬ ‫گم‬7‫هر‬ ‫در‬ ‫نامه‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬7‫ماه‬1‫آب‬ ‫دقیقه‬ ‫آشامیدنی‬‫ناسالم‬ ‫هر‬‫هفته‬1.7‫جراحی‬ ‫عمل‬ ‫نادرست‬ ‫هر‬5‫سال‬1‫در‬ ‫اضطراری‬ ‫فرودگاه‬‫های‬‫بزرگ‬ 68‫ناصحیح‬ ‫پزشکی‬ ‫نسخه‬ 3.8 Sigma 99% Good
 9. ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سیگما‬ ‫چرا‬ ‫معیار؟‬ ‫دارد‬ ‫تمرکز‬ ‫ها‬ ‫نقص‬ ‫روی‬ ‫بر‬. ‫است‬ ‫شکست‬ ‫یک‬ ‫مشتری‬ ‫چشم‬ ‫در‬ ،‫نقص‬ ‫یک‬ ‫حتی‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معیاری‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تری‬ ‫دقیق‬ ‫شاخص‬ ،‫درصد‬ ‫و‬ ‫میانگین‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫نسبت‬.
 10. ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫محدودیت‬ ‫میانگین‬ FOXTROT BY BILL AMEND
 11. ‫سیگما‬ ‫شش‬ ‫های‬ ‫متدولوژی‬ Define Measure Analyze Improve Control DMAIC:‫از‬‫این‬‫متد‬‫برای‬ ‫بهبود‬‫قابلیت‬‫های‬‫فرایند‬ ‫موجود‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.‫این‬ ‫روش‬‫رایج‬‫ترین‬‫روش‬‫در‬‫بین‬ ‫تیم‬‫های‬‫بهبود‬‫سیگما‬‫می‬ ‫باشد‬. Define Measure Analyze Design Verify DMADV:‫از‬‫این‬‫روش‬‫زمانی‬ ‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫قصد‬‫داشته‬ ‫باشید‬‫یک‬،‫محصول‬‫خدمت‬‫یا‬ ‫فرایند‬‫را‬‫جهت‬‫برآورده‬‫کردن‬ ‫انتظارات‬‫مشتری‬‫ایجاد‬‫کنید‬‫و‬
 12. ‫متدولوژی‬DMAIC ‫توصیف‬ ‫فاز‬/ ‫مرحله‬ ،‫شناسایی‬‫پروژه‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫درست‬ ‫های‬. Define ‫شناسایی‬‫ویژگی‬‫های‬‫کلیدی‬‫محصول‬‫و‬ ‫پارامترهای‬‫کلیدی‬،‫فرایند‬‫ادراک‬ ‫فرایند‬‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬‫عملکرد‬ Measure ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬‫فرایند‬ ‫کلیدی‬ Analyze ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫مدل‬ ‫ایجاد‬ ‫عملکرد‬ Improve
 13. Six Sigma Toolbox Analysis of Variance (ANOVA) Box Plots Brainstorming Cause-effect Diagrams Correlation & Regression Design Of Experiments Graphs and Charts Histograms Hypothesis Testing Pareto Analysis Process Capability Studies Process Control Plans Process Flow Diagrams Quality Function Deployment Response Surface Methods Scatter Diagrams Standard Operating Procedures (SOPs) Statistical Process Control
 14. ‫پروژه‬ ‫تمرکز‬  Process  Problems and Symptoms  Process outputs  Response variable, Y  Independent variables, Xi  Process inputs  The Vital Few determinants  Causes  Mathematical relationship Y X’s Measure Analyze Improve Control Process Characterization Process Optimization Goal: Y = f ( x ) Define The right project(s), the right team(s)
 15. ‫پروژه‬ ‫تمرکز‬ 30‫پا‬ ‫هزار‬–‫سازمان‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫نمای‬ 5‫پا‬ ‫هزار‬–‫سازمان‬ ‫از‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نمای‬
 16. Lean‫چیست؟‬ ‫گام‬ ‫حذف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تولید‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫روش‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫کنند‬. -‫یا‬ ‫محصول‬ ‫در‬ ‫تاخیر‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گام‬ ‫آن‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫خدمت‬. -‫یا‬ ‫اتالف‬ ‫با‬ ‫مسیر‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گام‬ ‫آن‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫ها‬ ‫نقص‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کاری‬ ‫دوباره‬ ‫شوند‬.
 17. 8‫ناب‬ ‫اتالف‬
 18. 7‫ناب‬ ‫گیر‬ ‫سرعت‬ .1‫تولید‬ ‫اضافه‬‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مازاد‬ ‫موجودی‬ ‫به‬ ‫منجبر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫مشمول‬. .2‫اضافی‬ ‫موجودی‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫اضافه‬ ‫معلول‬ ‫که‬. .3‫انتظار‬ ‫زمان‬‫بعدی‬ ‫افزای‬ ‫ارزش‬ ‫فرایند‬ ‫شروع‬ ‫تا‬. .4‫های‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ .5‫های‬ ‫جایی‬ ‫جابه‬‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ .6‫صحیح‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫ناصحیح‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ .7‫هایی‬ ‫نقص‬‫شود‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫دوباره‬ ،‫تعمیر‬ ‫منجر‬ ‫که‬. ‫اتالف‬‫بدون‬‫ارزش‬‫افزوده‬–‫هر‬‫نوع‬‫فعالیتی‬‫است‬‫که‬ ،‫پول‬‫زمان‬‫و‬‫نیروی‬‫انسانی‬‫را‬‫مصرف‬‫می‬‫کند‬‫ولی‬‫ارزشی‬ ‫ایجاد‬‫نمی‬‫کند‬
 19. ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫ایده‬Lean ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬Pull‫سیستم‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫های‬Push‫اضافی‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫اتالف‬ ‫یا‬ ‫وقفه‬ ‫بدون‬ ‫کار‬ ‫جریان‬ ‫حذف‬7‫ارزش‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫اتالف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫گیر‬ ‫سرعت‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫ایجاد‬ ‫افروده‬. ‫بکارگیری‬«5‫چرا؟‬»‫شش‬ ‫مسئله‬ ‫حل‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نقص‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ ‫سیگما‬
 20. ‫تولد‬Lean Six Sigma 6s‫می‬ ‫بهبود‬ ‫ها‬ ‫نقص‬ ‫حذف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کارایی‬ ‫دهد‬( .‫کیفیت‬ ‫بهبود‬) Lean‫نقص‬ ‫و‬ ‫تاخیرها‬ ‫حذف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اثربخشی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫ها‬( .‫سرعت‬ ‫بهبود‬) ‫های‬ ‫تالش‬ ‫بیشتر‬6s‫اصول‬ ‫با‬Lean‫ترکیب‬‫می‬ ‫شوند‬. ،‫بنابراین‬6s‫معموال‬Lean 6s‫میشود‬ ‫نامیده‬.
 21. ‫افزایی‬ ‫هم‬Lean‫و‬Six Sigma # of Steps ±3s ±4s ±5s ±6s 1 93.32% 99.379% 99.976% 99.999% 7 61.63% 95.733% 98.839% 99.997% 10 50.08% 93.96% 99.768% 99.996% 20 25.08% 88.29% 99.536% 99.993% 40 6.29% 77.94% 99.074% 99.986% Leanreducesnon-value-addsteps Six Sigma improves quality of value-add steps Source: Motorola Six Sigma Institute
 22. LSS‫تامین‬ ‫زنجیره‬ ‫در‬ ‫در‬‫زنجیره‬،‫تامین‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫اینکه‬ ‫محصوالت‬‫در‬‫زمان‬‫درست‬‫به‬‫مشتریان‬‫تحویل‬ ‫داده‬‫می‬،‫شوند‬‫در‬‫حالی‬‫که‬‫استانداردهای‬ ‫سطح‬‫باال‬‫از‬‫ابتدای‬‫زنجیره‬‫تا‬‫انتهای‬ ‫زنجیره‬‫تامین‬‫رعایت‬‫شده‬،‫اند‬‫حائز‬‫اهمیت‬ ‫است‬. ‫با‬‫طراحی‬‫نمودار‬‫شماتیک‬‫شش‬‫سیگما‬‫برای‬ ‫زنجیره‬،‫تامین‬‫می‬‫توان‬‫از‬‫کنترل‬‫کیفیت‬‫بر‬ ‫روی‬‫محصوالت‬(‫بدون‬‫نقص‬)‫اطمینان‬‫داشت‬‫و‬ ‫تحویل‬‫های‬‫به‬‫هنگام‬‫را‬‫تضمین‬‫نمود‬.
 23. ‫بندی‬ ‫جمع‬(1) ‫سیگما‬ ‫شش‬: ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫تغییرپذیری‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫کیفیت‬. ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫گام‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫پذیری‬ ‫تغییر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫از‬. ‫بهینه‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫نماید‬ ‫می‬. ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫مشتری‬ ‫روی‬ ‫بر‬. ‫را‬ ‫پذیری‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نقص‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬.
 24. ‫بندی‬ ‫جمع‬(2) ‫ناب‬: ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اتالف‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫سرعت‬. ‫ایجاد‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫که‬ ‫فرایندی‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬. ‫می‬ ‫فیکس‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫کند‬. ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫مشتری‬ ‫روی‬ ‫بر‬. ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اتالف‬ ‫کند‬ ‫می‬.
 25. ‫بندی‬ ‫جمع‬(3) ‫چرا‬LSS‫؟‬ ‫باالتر‬ ‫سرعت‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫تر‬ ‫راضی‬ ‫کارکنان‬ ‫تر‬ ‫راضی‬ ‫مشتریان‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫سود‬
 26. ‫سواالت؟‬

Notas do Editor

 1. Sigma (σ): یک مفهوم آماری است که میزان تغییرپذیری در فرایندهای مربوط به مشتری را نشان می دهد. مقدار Sigma: بر مبنای «نقص در میلیون فرصت» (DPMO) بیان می شود. Six Sigma (6 σ): معادل است با 3.4 DPMO. تغییرپذیری در فرایند بسیار کوچک است و لذا محصولات و خدمات به میزان 99.99966% بدون نقص هستند.
Anúncio