O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی

Baixar para ler offline

آموزش زبان مدلسازی BPMN با بیان ساده و روان جهت یادگیری سریع
با تمامی اجرای زبان مدلسازی فرایندهای کسب و کار آشنا شوید
در زمانی کوتاه این زبان را بیاموزید و به مدلسازی فرایندهای کسب و کار سازمان خود بپردازید

آموزش زبان مدلسازی BPMN با بیان ساده و روان جهت یادگیری سریع
با تمامی اجرای زبان مدلسازی فرایندهای کسب و کار آشنا شوید
در زمانی کوتاه این زبان را بیاموزید و به مدلسازی فرایندهای کسب و کار سازمان خود بپردازید

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی (17)

Mais de pouyafani (14)

Anúncio

Mais recentes (20)

آموزش سریع BPMN - آموزش گام به گام تمامی اجزای زبان مدلسازی

 1. 1. ‫سریع‬ ‫آموزش‬ BPMN
 2. 2. ‫مطالب‬ ‫فهرست‬ ‫دیتابیس‬ ‫ایجاد‬ ‫جدول‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬Design View ‫ها‬ ‫داده‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫فرم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫جداول‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫کوئری‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫ماکرو‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫خروجی‬Excel ‫مقایسه‬Excel‫با‬SQL Server ‫بندی‬ ‫جمع‬ 2
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 3
 4. 4. BPMS‫چیست؟‬ BPMS،‫سیستم‬‫های‬‫مدیریت‬‫فرایند‬‫کسب‬ ‫و‬،‫کار‬‫ای‬‫شاخه‬‫جدید‬‫از‬‫راهکارهای‬ ‫افزاری‬‫نرم‬‫مبتنی‬‫بر‬‫وب‬‫فناوری‬ ‫اطالعات‬،‫است‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫کالم‬‫ها‬‫شرکت‬‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬‫را‬‫قادر‬‫سازد‬‫می‬‫تا‬‫مراحلی‬ ‫چون‬‫مدلسازی‬(‫طراحی‬)،‫سازماندهی‬‫و‬ ‫مدیریت‬‫فرایندهای‬‫داخل‬‫و‬‫خارج‬ ‫سازمانی‬‫را‬‫به‬‫سادگی‬‫و‬‫با‬‫سرعت‬ ‫بسیار‬‫باالیی‬‫به‬‫انجام‬‫رسانند‬. 4
 5. 5. ‫چگونه‬BPMS‫می‬،‫تواند‬ ‫برطرف‬ ‫را‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ‫بخشد؟‬ ‫بهبود‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫با‬‫بهره‬‫مندی‬‫از‬‫طراحی‬‫و‬‫سازی‬‫مدل‬ (Design and Modeling)‫فرآیند‬‫در‬‫محیط‬ ‫وب‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫کامال‬‫گرافیکی‬‫و‬‫مطابق‬ ‫با‬‫استاندارد‬‫معروف‬BPMN 5
 6. 6. BPMN‫چیست؟‬ BPMN،‫روشي‬‫براي‬‫سازي‬‫مدل‬‫است‬‫بگونه‬ ‫ای‬‫که‬‫براي‬‫ي‬‫همه‬‫کاربران‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫به‬‫سهولت‬‫و‬،‫سادگي‬‫قابل‬‫فهم‬‫باشد‬. BPMN‫پلي‬‫استاندارد‬‫براي‬‫ي‬‫فاصله‬‫بین‬ ‫طراحي‬‫و‬‫سازي‬‫پیاده‬‫فرآیندهاي‬‫کسب‬‫و‬ ‫کار‬‫فراهم‬‫سازد‬‫مي‬. 6
 7. 7. BPD‫چیست؟‬ ‫ابزار‬‫مورد‬‫استفاده‬‫در‬BPMN،‫نمودار‬ ‫فرآیند‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫یا‬BPD‫باشد‬‫مي‬‫که‬ ‫بر‬‫مبناي‬‫هاي‬‫تکنیک‬‫رسم‬‫فلوچارت‬‫بوده‬ ‫و‬‫ي‬‫ویژه‬‫فرآیندهاي‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫طراحي‬ ‫شده‬‫است‬. 7
 8. 8. ‫در‬ ‫اصلي‬ ‫عناصر‬ ‫رسم‬‫یک‬‫نمودار‬ ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫فرایند‬ ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 8
 9. 9. ‫مقدمه‬ ‫گروه‬‫توسعه‬‫دهنده‬BPMN‫به‬‫دنبال‬‫یافتن‬ ‫مکانیزمي‬‫آسان‬‫براي‬‫مدلسازي‬ ‫هاي‬‫پیچیدگي‬‫ذاتي‬‫موجود‬‫در‬‫فرآیندهاي‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫بودند‬‫و‬‫به‬‫منظور‬‫فراهم‬ ‫کردن‬‫این‬‫دو‬‫مقصود‬‫متناقض‬‫از‬‫روش‬ ‫دهي‬‫سازمان‬‫عالئم‬‫استفاده‬‫کردند‬. ‫چهار‬‫گروه‬‫اصلي‬‫ي‬‫دهنده‬‫تشکیل‬‫یک‬‫نمودار‬ ‫فرایند‬‫كسب‬‫و‬‫كار‬‫عبارتند‬‫از‬: ‫اشیاء‬‫جریان‬(Flow Objects) ‫اشیاء‬‫ارتباط‬‫دهنده‬(Connecting 9
 10. 10. ‫انواع‬Flow Objects‫یا‬ ‫جریان‬ ‫اشیاء‬ 10
 11. 11. ‫انواع‬Connecting Objects‫یا‬ ‫دهنده‬ ‫ارتباط‬ ‫اشیاء‬ 11
 12. 12. ‫انواع‬Swim lane‫خطوط‬ ‫اشیاء‬ ‫یا‬ ‫شناوري‬ 12
 13. 13. ‫کاربرد‬Pool 13 Pool‫در‬‫شرایطي‬‫استفاده‬‫شود‬‫مي‬‫که‬ ‫دیاگرام‬‫شامل‬‫دو‬‫شریک‬‫یا‬‫موجودیت‬ ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫باشد‬‫که‬‫از‬‫لحاظ‬‫گرافیکي‬ ‫این‬‫دو‬‫شریک‬‫در‬‫نمودار‬‫از‬‫هم‬‫جدا‬ ‫باشند‬‫مي‬.‫هایي‬‫فعالیت‬‫که‬‫در‬‫درون‬ Pool‫هاي‬‫جداگانه‬‫رسم‬،‫شود‬‫مي‬ ‫فرآیندهاي‬‫مستقل‬‫محسوب‬‫شوند‬‫مي‬.‫لذا‬ ‫خطوط‬Sequence Flow‫مرز‬‫یک‬Pool‫را‬‫قطع‬ ‫کند‬‫نمي‬.‫در‬‫عین‬‫حال‬MessageFlow ‫بعنوان‬‫روشي‬‫براي‬‫نمایش‬‫ارتباط‬‫بین‬
 14. 14. ‫کاربرد‬Lane 14 Lane،‫در‬‫مقایسه‬‫با‬Pool،‫بیشتر‬‫به‬ ‫خطوط‬‫شناوري‬‫موجود‬‫در‬‫هاي‬‫متدولوژي‬ ‫قدیمي‬‫نزدیک‬‫است‬.‫در‬‫حقیقت‬Lane ‫براي‬‫جداکردن‬‫هایي‬‫فعالیت‬‫که‬‫به‬‫یک‬ ‫نقش‬‫یا‬‫واحد‬‫خاص‬‫در‬‫شرکت‬‫مربوط‬ ،‫شوند‬‫مي‬‫بکار‬‫رود‬‫مي‬.Sequence Flow ‫تواند‬‫مي‬‫مرز‬‫بین‬Lane‫هاي‬‫درون‬‫یک‬Pool ‫را‬‫قطع‬،‫کند‬‫لیکن‬Message Flow ‫تواند‬‫نمي‬‫بین‬‫اشیاء‬‫جریان‬‫درون‬Lane ‫هاي‬‫موجود‬‫در‬‫یک‬Pool‫مورد‬‫استفاده‬
 15. 15. ‫انواع‬Artifact‫یا‬‫مصنوعات‬ 15
 16. 16. ‫برخي‬‫قوانین‬ ‫با‬ ‫مدلسازي‬BPMN ‫غرب‬ ‫منطقه‬ ‫تعالی‬ ‫تیم‬ 16
 17. 17. ‫رویدادها‬ 17 ‫پركاربردترین‬‫آنها‬‫عبارتند‬‫از‬: ‫حالت‬Message‫كه‬‫از‬‫نوع‬‫پیام‬‫یا‬ ‫مستندات‬‫باشد‬‫مي‬(‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬ ‫دریافت‬‫نامه‬)،Timer‫كه‬‫نشان‬‫دهنده‬ ‫تاخیر‬‫یا‬‫ایجاد‬‫حالتي‬‫در‬‫زماني‬‫خاص‬ ‫است‬(‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫شروع‬‫فرایند‬‫هر‬ ‫شش‬‫ماه‬)،‫حالت‬Link‫كه‬‫معموال‬‫از‬‫یك‬ ‫فرایند‬‫دیگر‬‫به‬‫فرایند‬‫مذكور‬‫ارتباط‬ ‫داده‬‫شده‬،‫است‬‫حالت‬Multiple‫كه‬ ‫حالتي‬‫چندگانه‬‫باشد‬‫مي‬‫و‬‫در‬‫نهایت‬
 18. 18. ‫رویدادها‬ ‫نمادهای‬ 18
 19. 19. Gateway‫ها‬ 19 Gateway‫ها‬‫نیز‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫كاربردشان‬ ‫هاي‬‫حالت‬‫گوناگوني‬‫دارند‬‫كه‬ ‫پركاربردترین‬‫آنها‬‫عبارتند‬‫از‬:‫نوع‬ Exclusive‫یا‬XOR‫كه‬‫در‬‫آن‬‫تنها‬‫یك‬ ‫مسیر‬‫قابل‬‫انتخاب‬‫است‬(‫مانند‬‫حالت‬ ‫گیري‬‫تصمیم‬)،‫نوع‬Inclusive‫یا‬OR‫كه‬ ‫تركیبي‬‫از‬‫چند‬‫مسیر‬‫در‬‫آن‬‫وجود‬‫دارد‬ ‫و‬‫نوع‬Parallel‫یا‬AND‫كه‬‫كلیه‬‫مسیرها‬ ‫در‬‫آن‬‫اجباري‬‫است‬.‫بر‬‫خالف‬Event،‫ها‬ Gateway‫ها‬‫در‬‫هر‬‫كجاي‬‫نمودار‬‫به‬‫یك‬
 20. 20. ‫نمادهای‬Gateway 20
 21. 21. ‫کاربردهای‬Gateway 21 ‫به‬‫یك‬Task‫تنها‬‫یك‬‫ورودي‬(Sequence Flow)‫وارد‬‫شود‬‫مي‬‫و‬‫تنها‬‫یك‬‫خروجي‬ (Sequence Flow)‫از‬‫آن‬‫خارج‬‫گردد‬‫مي‬. ‫در‬‫صورت‬‫وجود‬‫بیش‬‫از‬‫یك‬‫ورودي‬‫یا‬ ‫خروجي‬‫توان‬‫مي‬‫از‬Gateway‫استفاده‬ ‫نمود‬. ‫همواره‬‫براي‬‫ارتباط‬‫بین‬‫دو‬Pool ‫از‬Message Flow‫استفاده‬‫شود‬‫مي‬.‫براي‬ ‫ارتباط‬‫بین‬‫دو‬‫اجزاي‬‫نمودار‬‫از‬‫دو‬ Pool‫متفاوت‬،‫توان‬‫نمي‬‫از‬Gateway ‫استفاده‬‫نمود‬‫و‬‫حتما‬‫بایست‬‫مي‬‫از‬Task
 22. 22. ‫کاربرد‬ ‫مثال‬Gateway 22
 23. 23. ‫از‬ ‫مثالي‬‫كاربرد‬Message Flow ‫بین‬‫دو‬Pool 23 PoolAPoolB PoolAPoolB
 24. 24. ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫قوانین‬Sequence Flow 24
 25. 25. ‫با‬ ‫ارتباطات‬ ‫قوانین‬Message Flow 25
 26. 26. ‫كاربرد‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫مثالي‬Gateway 26
 27. 27. ‫كاربرد‬ ‫از‬ ‫مثالي‬Event 27 ‫فعالیتي‬‫كه‬‫فقط‬‫كار‬‫دریافت‬‫را‬‫انجام‬ ‫دهد‬‫مي‬‫ا‬‫معموال‬‫اضافه‬‫است‬‫و‬‫به‬‫عنوان‬‫یك‬ Task‫آید‬‫نمي‬‫و‬‫عمل‬‫دریافت‬‫با‬Event‫مربوطه‬ ‫نمایش‬‫داده‬‫شود‬‫مي‬.‫فعالیت‬‫ارسال‬‫اگر‬‫به‬ ‫یك‬‫موجودیت‬‫خارج‬‫از‬‫محدوده‬‫باشد‬‫به‬ ‫عنوان‬Task‫لحاظ‬‫گردد‬‫مي‬‫و‬‫اگر‬‫مقصد‬‫یك‬ Siwmlane‫دیگر‬‫باشد‬‫لزومي‬‫به‬‫اشاره‬‫كردن‬ ‫آن‬‫نیست‬.
 28. 28. ‫نمایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫مثالي‬ ‫هاي‬‫فعالیت‬Pool‫دیگر‬ 28 PoolAPoolB
 29. 29. ‫كار‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫اي‬‫نمونه‬ ‫بانكي‬ ‫فرایند‬ 29
 30. 30. 30

×