O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Общински приют забезстопанствени животни -РусеУправител: Жени Попова
История и законодателствоПрез месец септември 2004 г. в гр. Русе започва даработи новооткритият „Изолатор забезстопанствен...
История и законодателствоВъведени са нови правила, свързани със защитата наживотните и хуманното отношение към тях с новии...
Законът за защита на животните влизав сила С влизане в сила на Закона за защита наживотните и приемането на “Програма зао...
Дейността в приютаВ „ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИЖИВОТНИ” – гр. Русе работят 11 служители –управител, двама ветеринар...
Успехи и постиженияОт 2010 година за управител на Общинския приютза безстопанствени животни в Община Русе еназначена г-жа ...
Успехи и постиженияОсновният приоритет, по който се работи езавишаването на броя кастрирани кучета месечно /80 – 100 бр./....
Успехи и постиженияС новопостроените клетки през 2011 г. Общинскиятприют увеличава капацитета си на 160 кучета.Създадена е...
Приюта през 2010 г.
Dogs TrustПриютът придобива изцяло нов облик следзавръщането на Жени Попова и д-р ГерганаВитанова от едноседмичен курс на ...
Dogs TrustКурсът е изключително полезна практика ивключва голямо разнообразие от теми,включително: поведение на кучето, те...
Dogs TrustВсички полезни практики придобити от обучениетона Дог Тръст в Лондон вече умело са приложени врусенския приют. Р...
Как да ни намерите?По главните пътни артерии в посока приюта имапоставени указателни табели за местонахеждениетона животно...
ГалерияОще на входа на приюта от стари непотребни гумибяха сътворени нови цветарници. Сивите иедноцветни стени на сградите...
Изградено е допълнително дворно място с площоколо 100 кв.м. с къщички и навес за разходка накучетата, настанени във вътреш...
Галерия
Всички служители вече са с отличителни дрехи,надписи и логото на приюта. Помислено е и зазимните студени дни. Едно от поме...
Помещението е оборудвано с аудио-визуална техника,мултимедия за презентации и фотографско студио. Целта ев приюта да се съ...
Доброволци и осиновяване на животниот приюта
Стажанти в приютаПриютът привлича и много студенти по ветеринарнамедицина, които провеждат обучителен стаж ипрактическа по...
Доброволци и дарители в приютаИзградено е ново лятно дворче за разходка и игра накотките със съдействието на доброволци. В...
Доброволци и дарители вприютаВ приюта е изградено и модерно видеонаблюдение сдарения на съмишленици.
Образователни материалиСъгласно Програмата на Община Русе се подготвятнагледни помагала и материали за просветнакампания в...
Обучения в приютаОрганизират се образователни и разяснителнимероприятия за хуманно отношение към животнитеи природата, вкл...
Очакваме Ви!Като важен елемент в програмата за намиране нанови собственици е и създадения интернет сайт наприюта http://an...
Благодарим Ви!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Общински приют за безстопанствени животни - Русе

4.137 visualizações

Publicada em

Publicada em: Estilo de vida
 • Entre para ver os comentários

Общински приют за безстопанствени животни - Русе

 1. 1. Общински приют забезстопанствени животни -РусеУправител: Жени Попова
 2. 2. История и законодателствоПрез месец септември 2004 г. в гр. Русе започва даработи новооткритият „Изолатор забезстопанствени кучета”. Тогава дейността се еосновавала на Закона за ветеринарномедицинскатадейност, съгласно който кучетата са билиумъртвявани. Тогава изолатора е бил с капацитет15 клетки.През 2004 г. влизат в сила четири регламента наЕвропейския съюз, които поставят редицаизисквания за законодателни промени. Даден епреходен период до средата на 2006 г. за промяна взаконовата уредба. Приемането на нов Закон заветеринарномедицинската дейност (ЗВД) е средзадължителните условия за изпълнение, посочениот Европейската комисия, преди да излезе първиятмониторингов доклад за България. Новият Законима за цел да отрази поетите от страна наРепублика България ангажименти за създаване наоптимална нормативна база за въвеждане наветеринарното законодателство на Европейскиясъюз.   
 3. 3. История и законодателствоВъведени са нови правила, свързани със защитата наживотните и хуманното отношение към тях с новиизисквания към собствениците и гледачите на животни иуправителите на животновъдни обекти, отглеждане надиви животни в зоопаркове и циркове, както и къмлицата, извършващи опити с животни. Предвидени санови правила за хуманно отношение към животните притяхното отглеждане, транспортиране, клане, както и заизвършването на евтаназия.  Въведените правила за отглеждане на животни  вдействащия ЗВД, като цяло, отговарят на изискваниятана европейското законодателство в тази област. Законътза защита на животните (ЗЗЖ) прави опит да бъдеконсолидирано в единен нормативен акт националнотозаконодателство по защита на животните. Един отключовите моменти в ЗЗЖ е приемането на т.нар. метод„Кастрирай и върни”, като начин за контрол напопулациите от бездомни кучета. Методът е препоръчанот Световната здравна организация и цели ефективнотонамаляване на популацията бездомни животни.
 4. 4. Законът за защита на животните влизав сила С влизане в сила на Закона за защита наживотните и приемането на “Програма заовладяване популацията на бездомните кучета вОбщина Русе” обектът получава и новонаименование:  „ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗАБЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ”. Съгласноразпоредбите на Закона за защита на животните,безстопанствените кучета се залавят от екипа наприюта, обезпаразитяват се, ваксинират се срещубяс, кастрират се, маркират се и се връщат поместата, от които са заловени. Новите дейностиналагат и промяна в организацията на работа вприютите.  
 5. 5. Дейността в приютаВ „ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИЖИВОТНИ” – гр. Русе работят 11 служители –управител, двама ветеринарни лекари, 4-ма ловции 4-ма гледачи. Служителите са преминалиобучение за хуманно отношение към животните. Вприюта се води електронен регистър, в които севписват пълни данни за всяко заловено куче. Всекиден, включително в почивни и в празнични дни, вобекта има дежурен, който да се грижи занастанените животни. Разходите по пълнатаиздръжка на приюта, включително ремонти иподобрения, се осигуряват от бюджета на ОбщинаРусе. При осиновяване на куче от ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗАБЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ – гр. Русе, новиятсобственик получава ветеринарномедицинскипаспорт, а животното се ваксинира против бяс,обезпаразитява се, кастрира и му се поставя трайнамаркировка – микрочип.
 6. 6. Успехи и постиженияОт 2010 година за управител на Общинския приютза безстопанствени животни в Община Русе еназначена г-жа Жени Попова, която е председателна местното сдружение за защита на животните.По време на управлението на Попова рязко сезавишава бройката на заловените животни закастрация, като през 2010 година те са общо 1162бр., кастрираните са 902 кучета.Броят на осиновените безстопанствени животнинастанени в Общински приют Русе е 228. Същататенденция се запазва и през 2011 г., когатозаловените са 1165 бр., а осиновените 240 бр.
 7. 7. Успехи и постиженияОсновният приоритет, по който се работи езавишаването на броя кастрирани кучета месечно /80 – 100 бр./. За да е възможно залавянето иобработването на такъв брой животни е формиранвтори ловен екип.През 2010 година е обособена отделна стая за коткии прилежащо дворче за игра с капацитет 15животни. Издадено е разрешително за настаняванеи на котки. За целта е оборудвана специална стаяотговаряща на всички нормативни изисквания.Средствата за обзавеждането на стаята за котки саосигурени изцяло от дарения направени отнеправителствени организации и частни фирми.Предвидено е в общинския приют да се извършваткастрации предимно на женски и бременниживотни, както и да се оказва спешна помощ напострадали котки.
 8. 8. Успехи и постиженияС новопостроените клетки през 2011 г. Общинскиятприют увеличава капацитета си на 160 кучета.Създадена е нова канализационна система, двор заразходка към вътрешните помещения, дървеникъщички за всяко куче в съответствие с размера наживотното, отопление на вътрешните боксове истационара.  Във Фейсбук страницата на Общинския приютмогат да се видят и снимки на осиновени животни стехните нови собственици.http://www.facebook.com/animalruseНа следващите снимки може да видите няколкофотоси как изглеждаше приюта в Русе прединаправените промени.
 9. 9. Приюта през 2010 г.
 10. 10. Dogs TrustПриютът придобива изцяло нов облик следзавръщането на Жени Попова и д-р ГерганаВитанова от едноседмичен курс на обучение зауправление на приюти за кучета и котки проведенпрез лятото на 2011 г. в приютите на Догс Тръст -Великобритания. Курсът е част от МеждународнаПрограма за Обучение към най-голяматаорганизация с приюти за изоставени домашнилюбимци във Великобритания – Дог Тръст. Самотрима представители от България бяха одобрени дасе включат в обучението, двама от които са от Русе.Изборът на участниците е направен средмногобройни кандидати от цяла страна работещи сживотни. Представители от 13 държави споделихаопита си в управление на приюти за животни, катобе представена практиката и опита на виднипрофесионалисти ветеринарни лекари и етолози отВеликобритания.
 11. 11. Dogs TrustКурсът е изключително полезна практика ивключва голямо разнообразие от теми,включително: поведение на кучето, техники заулавяне и хващане, управление на приют иизграждане на приюти, управление и организиранена задомителни кампании, обучителни програми задеца, ефективно набиране на дарения и пари,връзки с обществеността, популяризиране надейността и още много дейности свързани сработата.Дог Тръст е най-голямата и популярна организациявъв Великобритания разполагаща с 18 приюта закучета в цялата страна. Ежегодно провежда иЗадгранични Семинари за Образованието. Тезиобучения включват дейности, които участницитемогат да използват в класната стая в училище, за дапреподават на децата принципите на Хуманнотоотношение към животните.
 12. 12. Dogs TrustВсички полезни практики придобити от обучениетона Дог Тръст в Лондон вече умело са приложени врусенския приют. Резултатът не закъснява. Броятна осиновените животни нараства три пъти.Създават се условия за привличане на доброволци идарения за приюта / изградена е беседка, новипейки, /.Приютът става едно притегателно място за срещи нахора и животни и посещаемостта на доброволцирязко се увеличава. Собственоръчно е монтиранабеседка за почивка и удобно място за отмора, пейкии е оборудвана стая за посетители с машина за кафеи чай.
 13. 13. Как да ни намерите?По главните пътни артерии в посока приюта имапоставени указателни табели за местонахеждениетона животновъдния обект.
 14. 14. ГалерияОще на входа на приюта от стари непотребни гумибяха сътворени нови цветарници. Сивите иедноцветни стени на сградите бяха обрисувани слапички и шарени тонове. Приятели създадоха логона приюта, което също поставихме на видно място.
 15. 15. Изградено е допълнително дворно място с площоколо 100 кв.м. с къщички и навес за разходка накучетата, настанени във вътрешните помещения наприюта. Поставени са съоръжения за игра накучетата.
 16. 16. Галерия
 17. 17. Всички служители вече са с отличителни дрехи,надписи и логото на приюта. Помислено е и зазимните студени дни. Едно от помещениятаспециално е оборудвано за приемна на граждани исъмишленици, които могат да се срещнат на чашакафе или чай. Това е новата презентационна стаяна приюта.
 18. 18. Помещението е оборудвано с аудио-визуална техника,мултимедия за презентации и фотографско студио. Целта ев приюта да се създадат условия за провеждането наобразователни и разяснителни мероприятия за хуманноотношение към животните и природата.
 19. 19. Доброволци и осиновяване на животниот приюта
 20. 20. Стажанти в приютаПриютът привлича и много студенти по ветеринарнамедицина, които провеждат обучителен стаж ипрактическа подготовка.
 21. 21. Доброволци и дарители в приютаИзградено е ново лятно дворче за разходка и игра накотките със съдействието на доброволци. Всичкиподобрения, нововъведения и придобивки в приюта садарения.
 22. 22. Доброволци и дарители вприютаВ приюта е изградено и модерно видеонаблюдение сдарения на съмишленици.
 23. 23. Образователни материалиСъгласно Програмата на Община Русе се подготвятнагледни помагала и материали за просветнакампания в детски градини и училища.
 24. 24. Обучения в приютаОрганизират се образователни и разяснителнимероприятия за хуманно отношение към животнитеи природата, включително провеждане наекологично обучение и възпитание в сходна етикасъс съдействието на Регионален инспекторат пообразование в Русе. Целта е повишаванепопулярността на програмите за кастрация ивръщане по места на безстопанствените кучета ирегистрация, идентификация и контрол надомашните любимци.
 25. 25. Очакваме Ви!Като важен елемент в програмата за намиране нанови собственици е и създадения интернет сайт наприюта http://animalruse.com. На страницата освенпрезентация на дейността на приюта са описаниятаи снимките на предлаганите за осиновяване кучета.Повече снимки и информация може да видите насайта на приюта или на страницата ни във Facebookwww.facebook.com/animalrusewww.animalruse.com
 26. 26. Благодарим Ви!

×