O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
รู้จักตัวเองก่อนสมัครงาน 
1.ความสนใจ ความชอบ 
2.ความสามารถ ความถนัด 
3.บุคลิกส่วนตัว 
4.ผลการศึกษา 
5.การฝึกงานในขณะเรียน ...
กรอกใบสมัครอย่างไรให้น่าสนใจ อ่านก่อนกรอก สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน ชื่อ........สกุล.......... หรือ ชื่อ................
•ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทัด ขนาด A4 
•ปากกาควรเป็นสีดาหรือน้าเงิน (ถ้าเขียน) หรือพิมพ์เป็นสีดาเท่านั้น 
•ตัวหนังสือ ตัวอัก...
•จาก 66 คน เข้ารอบเป็นลาดับที่ 11 
•เข้ารอบสิบคนสุดท้ายเป็นลาดับที่ 4 
•แต่ครองใจกรรมการ ได้คะแนน 9.732
พิธีกร : คุณได้เป็น มิสไทยแลนด์ ได้อย่างไร ในเมื่อคุณอาศัยอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา? ปุ๋ย: การที่คุณจะเป็นคนไทยนั้น คุณไม่จาเป็...
„ศึกษารายละเอียดของบริษัท 
„ตรงต่อเวลา ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที 
„หากไปไม่ทันให้โทรไปและแจ้งสาเหตุ 
„นั่งรออย่างเรีย...
„เสื้อผ้า หน้า ผม ???? กลิ่น ??? รองเท้า ถุงเท้า GOOD LOOKING !!! 
„สบตาผู้สัมภาษณ์ ไม่นั่งตาลอยมองนอกหน้าต่าง มองโต๊ะ หรื...
„ไม่ควรรับการสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท 
„อย่าจับมือผู้สัมภาษณ์ ถ้าเขาไม่ได้ยื่นมือให้จับก่อน 
„ไม่แย่งพูดขณะสัมภาษณ์ หรือ ถา...
•ไม่แสดงอาการประหม่า มือสั่น เขย่าเท้าไปมา 
•ไม่ควรพูดในสิ่งที่เกินจริง 
„ไม่ควรตอบว่าไม่ทราบ นอกจากจนปัญญาจริงๆ 
„ไม่ควรถ...
•ชีวิตในวัยเด็ก การประกอบอาชีพของพ่อแม่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ของพ่อแม่ พี่น้องทางาน เรียนที่ไหนอย่างไร 
•ชีวิตในวัยเ...
•คุณสนใจตาแหน่งงานใดมากที่สุด เพราะอะไร 
•ถ้าไม่ได้ตาแหน่งที่สนใจ จะสนใจในตาแหน่งอื่นหรือไม่ 
•ทาไมถึงสนใจทางานกับบริษัทนี...
•คุณคิดว่าประสบการณ์ในการทางานจาเป็นแค่ไหน 
•คุณคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดของการทางานคืออะไร 
•อะไรที่คุณคิดว่าเป็นเครื่องวัดคว...
•คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการไปฝึกงาน 
•ถ้าคุณทางานที่ได้รับมอบหมายไม่สาเร็จ จะทาอย่างไร 
•คุณจะเดินทางไปต่างจังหวัด ได้หรือไ...
•คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน 
•คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค่าครองชีพ ต้องมีหรือไม่ 
•ถ้าจะต้องปลดลูกน...
เขียนประโยคสนทนา หรือคาพูด หรือความคิด (บุคคลในภาพกาลัง คุยอะไรกัน บทสนทนา หรือคิดอะไร หรือบอกอะไร และ คู่ สนทนาคิดอะไร ??...
อายุคนไทยเฉลี่ย70 ปี หัก เวลาเรียน20 ปี หัก เวลาหลังเกษียน10 ปี เหลือเวลาทางาน40 ปี
หักเสาร์อาทิตย์2X52X40ปี4,160 วัน หักวันหยุดนักขัตฤกษ์13x40520 วัน หักวันลาทุกประเภท10x40400 วัน หักเวลานอนเดินทางและกิจกร...
ไม่รู้ ขยัน รู้ ขยัน รู้ ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไม่รู้ EFFICIENCY TIME
บัญญัติสิบประการในการทางานให้สาเร็จ การมีความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจน รักและชอบในงานที่ทา มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประ...
I AM NOT OK…..YOU ARE OK 
I AM OK….. YOU ARE NOT OK 
I AM OK….. YOU ARE OK 
I AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
ตนเองรู้ ตนเอง ไม่รู้ คนอื่น รู้ คนอื่น ไม่รู้ เปิดเผย OPEN AREAจุดบอด BLIND AREAจุดซ่อนเร้น HIDDEN AREAอวิชชา UNKNOW AREA
บุคลิกเจริญตา 
เจรจาวาทะศิลป์ 
ยินดีแนะนาชี้แจง 
ไม่แล้งน้าใจ 
ให้อภัยทุกเมื่อ 
เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก 
ไม่หน้ายักษ์ห...
“จินตนาการสาคัญกว่าความรู้” “Imagination is more important than knowledge” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert Einstein) ครึ่งหนึ่ง...
•5.5...............................................คณิตศาสตร์ 
•11........................................แบ่งตามแนวนอน 
•...
1.ผู้ประสบความสาเร็จ::ฝึกคิดทางบวก POSITIVE THINKING“ผู้คนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ความแตกต่าง เพียงน้อยนิดนั้นทาให้เกิด...
จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดให้เหมือนกับคนที่คุณอยากเป็น จงคิดถึงแต่ทางบวกและความสาเร็จอยู่ในใจตลอดเวลา จงแผ่ขยายทัศนคติแห่งคว...
2.ผู้ประสบความสาเร็จ รู้วิธีเอาชนะความล้มเหลว “ความล้มเหลวจะไม่ใช่ความล้มเหลว เว้นไว้แต่ ถ้าคุณไม่เรียนรู้จากมัน” ร้อยละเก...
ทาความเข้าใจว่าความล้มเหลวคืออะไร ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ปรับความพยายามของตนเองใหม่ ศึกษาความสาเร็จและความล้มเหลวจากบ...
3.ผู้ประสบความสาเร็จ::มีวิสัยทัศน์ “โลกของคนตาบอดถูกจากัด ด้วยผัสสะ โลกของคนโง่ถูก จากัดด้วยความรู้ และโลกของผู้ ยิ่งใหญ่ถ...
สิ่งจากัดวิสัยทัศน์ 
–อดีตของเรา 
–ความกดดันในปัจจุบัน 
–ปัญหาต่างๆ 
–การขาดมุมมอง 
–ตาแหน่งปัจจุบันของเรา 
–การแสวงหาความ...
4.ผู้ประสบความสาเร็จ : ตั้งเป้าหมาย เป้าหมายจูงใจเรา เป้าหมายทาให้เราทางานอย่างมีทิศทาง เป้าหมายเพิ่มคุณค่าของงาน เป้าหมาย...
5.ผู้ประสบความสาเร็จ : บริหารเวลา สิ่งที่ทาให้เสียเวลา 
–ความเกียจคร้าน ผัดวันประกันพรุ่ง 
–การขัดจังหวะในการทางาน 
–พยายา...
ขอพลังในตัวคุณ Powe r of One.mp4
www.pongsakswat.blogspot.compongsakswat@yahoo.com
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Get job hop to uccess V2.
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Get job hop to uccess V2.

624 visualizações

Publicada em

เตรียมความพร้อม สมัครงาน และทำงานให้ประสบความสำเร็จ

Publicada em: Carreiras
 • Seja o primeiro a comentar

Get job hop to uccess V2.

 1. 1. รู้จักตัวเองก่อนสมัครงาน 1.ความสนใจ ความชอบ 2.ความสามารถ ความถนัด 3.บุคลิกส่วนตัว 4.ผลการศึกษา 5.การฝึกงานในขณะเรียน 6.ทักษะในการสื่อความหมาย 7.ความรู้ในคอมพิวเตอร์ และ ความสามารถพิเศษ 8.วิชา สาขาที่เรียน 9.กิจกรรมนอกหลักสูตร 10.ประสบการณ์ในการทางานนอกเวลา
 2. 2. กรอกใบสมัครอย่างไรให้น่าสนใจ อ่านก่อนกรอก สะอาดเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน ชื่อ........สกุล.......... หรือ ชื่อ............................ ระบุตาแหน่งที่สมัครให้ชัดเจน ระบุเงินเดือนที่ต้องการ (ถ้าถาม) กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง และตามความเป็นจริง บุคคลอ้างอิงต้องรู้จักเราดี และเรียนขออนุญาตก่อน ถ้าได้บุคคลอ้างอิงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือ เกี่ยวข้องกับองค์กร เอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน
 3. 3. •ใช้กระดาษสีขาว ไม่มีบรรทัด ขนาด A4 •ปากกาควรเป็นสีดาหรือน้าเงิน (ถ้าเขียน) หรือพิมพ์เป็นสีดาเท่านั้น •ตัวหนังสือ ตัวอักษร สะอาดเป็นระเบียบ ใช้ฟอนท์มาตรฐาน •ภาษาที่ใช้ตามความประสงค์ขององค์กร หรือ ตาแหน่งงาน •สานวนต้องเป็นทางการหรือภาษาเขียน •ข้อความสั้น กระชับ ได้เนื้อหา และไม่ควรยาวเกิน 1 หน้าลาดับดังนี้ ที่มาของข่าวการรับสมัครงาน / ตาแหน่งงานที่สนใจ / สาเหตุแรงจูงใจ คุณสมบัติ ทักษะที่เหมาะสมกับตาแหน่ง •ซองจดหมายควรเป็น 9x4 นิ้ว
 4. 4. •จาก 66 คน เข้ารอบเป็นลาดับที่ 11 •เข้ารอบสิบคนสุดท้ายเป็นลาดับที่ 4 •แต่ครองใจกรรมการ ได้คะแนน 9.732
 5. 5. พิธีกร : คุณได้เป็น มิสไทยแลนด์ ได้อย่างไร ในเมื่อคุณอาศัยอยู่ที่ สหรัฐอเมริกา? ปุ๋ย: การที่คุณจะเป็นคนไทยนั้น คุณไม่จาเป็นต้องอยู่ในประเทศไทย ดิฉันหวังจะ เป็นตัวอย่างที่ดีของคนไทยในประเทศของดิฉัน เพราะดิฉันเป็นคนไทย จริงอยู่ดิฉัน เติบโตใน ลอสแองเจลลิส แต่เป็นคนไทยมาโดยตลอด ดิฉันพูดภาษาไทย และดิฉัน อยากให้ทุกคนทราบว่า ดิฉันภูมิใจที่เป็นผู้หญิงไทย (ยิ้ม) พิธีกร : ใครสอนภาษาอังกฤษ คุณเป็นคนแรกครับ? ปุ๋ย: บ้านเราไม่ให้พูดภาษาอังกฤษ พูดได้แต่ภาษาไทยเท่านั้น ฉันจึงพูดไทยได้ ดิฉัน คิดว่าเป็นหนี้บุญคุณบิ๊กเบิร์ด (รายการเด็ก) ดิฉันชอบรายการนั้นมากตอนเด็กๆ (หัวเราะ) พิธีกร : ผมทราบว่าคุณมีโครงการการกุศลสาหรับเด็กไทยที่คุณทาอยู่ใช่มั๊ยครับ? ปุ๋ย: แม้เมืองไทยจะสวยงามมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดี แต่เรามีปัญหา เด็กไทยนับ หมื่นคนยังอดอยากและเสียชีวิต ในฐานะนางสาวไทยดิฉันหวังว่า จะช่วยให้เด็ก เหล่านั้นดีขึ้น โดยคาตอบพี่ปุ๋ยสามารถชนะใจกรรมการโดยได้คะแนนสูงถึง 9.732 นาโด่งมา เป็นที่
 6. 6. „ศึกษารายละเอียดของบริษัท „ตรงต่อเวลา ควรไปก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที „หากไปไม่ทันให้โทรไปและแจ้งสาเหตุ „นั่งรออย่างเรียบร้อย และมีมารยาท „แสดงความเคารพผู้สัมภาษณ์และยิ้มแย้มแจ่มใส „ควรมีคาถามที่เกี่ยวกับงานที่ต้องทา แต่ต้องหาจังหวะที่เหมาะสม „คาพูดชัดเจนเป็นธรรมชาติ และมั่นใจ „กิริยาวาจาสุภาพ อาจโดนแหย่ให้โกรธเพื่อดูการควบคุมอารมณ์
 7. 7. „เสื้อผ้า หน้า ผม ???? กลิ่น ??? รองเท้า ถุงเท้า GOOD LOOKING !!! „สบตาผู้สัมภาษณ์ ไม่นั่งตาลอยมองนอกหน้าต่าง มองโต๊ะ หรือขวยเขิน „ถ้าจะไอควรใช้ผ้าปิดปากจมูก และกล่าวคาขอโทษ „ไม่นั่งไขว่ห้าง หรือ เอนหลัง „เคาะประตูห้องก่อน พร้อมขออนุญาต ลากเก้าอี้ไม่ให้มีเสียงดัง „คาถามทีควรถาม เกี่ยวกับองค์กร (ความสาเร็จ) ตนเอง (มีข้อ บกพร่อง ตรงไหนบ้าง จะแก้ไขอย่างไร )
 8. 8. „ไม่ควรรับการสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท „อย่าจับมือผู้สัมภาษณ์ ถ้าเขาไม่ได้ยื่นมือให้จับก่อน „ไม่แย่งพูดขณะสัมภาษณ์ หรือ ถามมากจนเกินเหตุ „ห้ามถามเกี่ยวกับวันหยุด พักร้อน สวัสดิการ ฯลฯ „ห้ามใส่แว่นกันแดด และใช้มือปิดปากเวลาพูด หรือ กุมมือบนตักแน่น
 9. 9. •ไม่แสดงอาการประหม่า มือสั่น เขย่าเท้าไปมา •ไม่ควรพูดในสิ่งที่เกินจริง „ไม่ควรตอบว่าไม่ทราบ นอกจากจนปัญญาจริงๆ „ไม่ควรถามเรื่องเงินเดือน จนกว่าผู้สัมภาษณ์จะพอใจ และ ถามเราก่อน „ไม่ควรนินทา หรือ ตาหนิเจ้านาย เก่า „ไม่ควรนาพ่อแม่ หรือ เพื่อน หรือแพนไปสัมภาษณ์ด้วย
 10. 10. •ชีวิตในวัยเด็ก การประกอบอาชีพของพ่อแม่ สภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ของพ่อแม่ พี่น้องทางาน เรียนที่ไหนอย่างไร •ชีวิตในวัยเรียน การเรียน กิจกรรม ชอบ หรือไม่ชอบอย่างไร •การฝึกงาน ที่ไหน อย่างไร ได้อะไร •ทาไมถึงเลือกสมัครงานที่บริษัท สนใจเพราะอะไร •อะไรคือสิ่งที่คุณประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต •อยากได้หัวหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย เพราะอะไร •มีจุดเด่น จุดด้อย อะไรบ้างในตนเอง •ชอบทางานอดิเรกอะไร เพราะอะไร •เป้าหมายของชีวิตคืออะไร อยากเป็นอะไร •มองปัญหาสังคม........(เรื่องที่น่าสนใจในขณะนั้น) อย่างไร
 11. 11. •คุณสนใจตาแหน่งงานใดมากที่สุด เพราะอะไร •ถ้าไม่ได้ตาแหน่งที่สนใจ จะสนใจในตาแหน่งอื่นหรือไม่ •ทาไมถึงสนใจทางานกับบริษัทนี้ •เล่าให้ฟังว่ารู้จักบริษัทได้อย่างไร •คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเงินเดือน •ในการเริ่มต้นทางานคุณคิดว่า ควรรับผิดชอบมากๆเงินเดือนมากๆ •หรือควรทางานน้อยๆเงินเดือนพอเหมาะ
 12. 12. •คุณคิดว่าประสบการณ์ในการทางานจาเป็นแค่ไหน •คุณคิดว่าสิ่งสาคัญที่สุดของการทางานคืออะไร •อะไรที่คุณคิดว่าเป็นเครื่องวัดความสาเร็จของงาน •ถ้ามีโอกาสเลือกเพื่อนร่วมงาน จะเลือกคนประเภทไหน •ถ้ามีโอกาสเลือกลูกน้อง จะเลือกคนประเภทไน •ถ้ามีโอกาสเลือกหัวหน้า จะเลือกคนประเภทไหน •ถ้าเลือกได้อยากได้หัวหน้าผู้ชายหรือผู้หญิง •ถ้าบริษัทรับคุณเป็นพนักงานชั่วคราวก่อน คุณจะทาหรือไม่ •คุณคิดว่าจะมีวิธีการทางานร่วมกับคนอื่นอย่างไร
 13. 13. •คุณเรียนรู้อะไรบ้างจากการไปฝึกงาน •ถ้าคุณทางานที่ได้รับมอบหมายไม่สาเร็จ จะทาอย่างไร •คุณจะเดินทางไปต่างจังหวัด ได้หรือไม่ •ถ้าบริษัทจะส่งคุณไปทางานตามสาขาต่างๆ แล้วแต่บริษัทกาหนด คุณมีความคิดเห็นอย่างไร •ถ้าคุณมีหัวหน้าที่เจ้าอารมณ์ คุณจะทาอย่างไร •คุณอยากทางานบริษัทใหญ่หรือ บริษัทเล็กๆ •คุณชอบงานประเภททาคนเดียว หรือ ช่วยกันทางานหลายๆคน •ถ้าเป็นหัวหน้าจะมีวิธีจูงใจให้ลูกน้องทางานอย่างไร
 14. 14. •คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน •คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับค่าครองชีพ ต้องมีหรือไม่ •ถ้าจะต้องปลดลูกน้องออก 1 คนในจานวน 5 คน จะมีวิธีการอย่างไร •คุณคิดว่าฝ่ายบุคคลมีหน้าที่อย่างไรบ้าง •ถ้าให้คุณประเมิณผลงานลูกน้อง คุณจะใช้หลักเกณฑ์อะไร •ถ้ามีลูกน้องมาร้องทุกข์กับคุณ คุณจะทาอย่างไรบ้าง •คุณรู้จักกับใครในบริษัทนี้หรือไม่ อย่างไร •ความไฝ่ฝันในอนาคต •มีกิจการ / ผู้บริหารที่.... •อย่าตอบ เอ้อ อ้า ประมาณว่า เข้าใจมั๊ย
 15. 15. เขียนประโยคสนทนา หรือคาพูด หรือความคิด (บุคคลในภาพกาลัง คุยอะไรกัน บทสนทนา หรือคิดอะไร หรือบอกอะไร และ คู่ สนทนาคิดอะไร ??????
 16. 16. อายุคนไทยเฉลี่ย70 ปี หัก เวลาเรียน20 ปี หัก เวลาหลังเกษียน10 ปี เหลือเวลาทางาน40 ปี
 17. 17. หักเสาร์อาทิตย์2X52X40ปี4,160 วัน หักวันหยุดนักขัตฤกษ์13x40520 วัน หักวันลาทุกประเภท10x40400 วัน หักเวลานอนเดินทางและกิจกรรมอื่นๆ (24ชม-8ชม/ 24 ชม) X (365--104วัน-13วัน-10วัน)x 40 ปี 6,283 วัน รวมเป็นจานวน11,363 วัน คิดเป็น31.13 ปี เหลือเวลาทางานจริงๆ8.87 ปี?????
 18. 18. ไม่รู้ ขยัน รู้ ขยัน รู้ ขี้เกียจ ขี้เกียจ ไม่รู้ EFFICIENCY TIME
 19. 19. บัญญัติสิบประการในการทางานให้สาเร็จ การมีความฝันและเป้าหมายที่ชัดเจน รักและชอบในงานที่ทา มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบความสาเร็จ มีศรัทธาและความเชื่อมั่น เชื่อว่าความสาเร็จอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ฟ้าลิขิต กล้าที่จะล้มเหลว ไม่ท้อถอยหรือล้มเลิก เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ รักที่จะเรียนรู้ไม่อยู่นิ่ง มีเครือข่ายและพันธมิตร
 20. 20. I AM NOT OK…..YOU ARE OK I AM OK….. YOU ARE NOT OK I AM OK….. YOU ARE OK I AM NOT OK…..YOU ARE NOT OK
 21. 21. ตนเองรู้ ตนเอง ไม่รู้ คนอื่น รู้ คนอื่น ไม่รู้ เปิดเผย OPEN AREAจุดบอด BLIND AREAจุดซ่อนเร้น HIDDEN AREAอวิชชา UNKNOW AREA
 22. 22. บุคลิกเจริญตา เจรจาวาทะศิลป์ ยินดีแนะนาชี้แจง ไม่แล้งน้าใจ ให้อภัยทุกเมื่อ เพื่อส่วนรวมเป็นหลัก ไม่หน้ายักษ์หน้างอ
 23. 23. “จินตนาการสาคัญกว่าความรู้” “Imagination is more important than knowledge” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์(Albert Einstein) ครึ่งหนึ่งของ 11 เท่ากับเท่าใด
 24. 24. •5.5...............................................คณิตศาสตร์ •11........................................แบ่งตามแนวนอน •1................................................แบ่งตามแนวตั้ง •E..……………ELEVE •7 •9
 25. 25. 1.ผู้ประสบความสาเร็จ::ฝึกคิดทางบวก POSITIVE THINKING“ผู้คนแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่ความแตกต่าง เพียงน้อยนิดนั้นทาให้เกิดความแตกต่างที่ใหญ่ หลวง ความแตกต่างที่น้อยนิดนั้นคือ ทัศนคติ ส่วนความแตกต่างที่ใหญ่หลวงอยู่ตรงที่มันเป็น บวกหรือลบเท่านั้นเอง”
 26. 26. จงปฏิบัติ เดิน พูดและคิดให้เหมือนกับคนที่คุณอยากเป็น จงคิดถึงแต่ทางบวกและความสาเร็จอยู่ในใจตลอดเวลา จงแผ่ขยายทัศนคติแห่งความมีสุขภาพดี จงปฏิบัติต่อทุกคนประดุจคนสาคัญ จงทาให้ทุกคนรู้สึกว่าคุณเป็นที่ต้องการ และมีความสาคัญ จงมองหาแต่ส่วนดีที่สุดในคนทุกคน อย่าพูดถึงสุขภาพที่ไม่ดีของตนเอง จงมองหาแต่สิ่งที่สุดยอดในความคิดใหม่ๆ หลีกเลี่ยงเรื่องปลีกย่อย จงสร้างจิตวิญญาณของการให้
 27. 27. 2.ผู้ประสบความสาเร็จ รู้วิธีเอาชนะความล้มเหลว “ความล้มเหลวจะไม่ใช่ความล้มเหลว เว้นไว้แต่ ถ้าคุณไม่เรียนรู้จากมัน” ร้อยละเก้าสิบของคนที่ล้มเหลวแท้ที่จริงแล้วไม่ได้ พ่ายแพ้….เขาเพียงแต่ล้มเลิกไป”
 28. 28. ทาความเข้าใจว่าความล้มเหลวคืออะไร ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง ปรับความพยายามของตนเองใหม่ ศึกษาความสาเร็จและความล้มเหลวจากบุคคล / องค์กร อื่นๆ มีข้อมูลและวางแผนอย่างรอบคอบ ทบทวนความล้มเหลวเพื่อการเรียนรู้
 29. 29. 3.ผู้ประสบความสาเร็จ::มีวิสัยทัศน์ “โลกของคนตาบอดถูกจากัด ด้วยผัสสะ โลกของคนโง่ถูก จากัดด้วยความรู้ และโลกของผู้ ยิ่งใหญ่ถูกจากัดด้วยวิสัยทัศน์”
 30. 30. สิ่งจากัดวิสัยทัศน์ –อดีตของเรา –ความกดดันในปัจจุบัน –ปัญหาต่างๆ –การขาดมุมมอง –ตาแหน่งปัจจุบันของเรา –การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 31. 31. 4.ผู้ประสบความสาเร็จ : ตั้งเป้าหมาย เป้าหมายจูงใจเรา เป้าหมายทาให้เราทางานอย่างมีทิศทาง เป้าหมายเพิ่มคุณค่าของงาน เป้าหมายทาให้ง่ายในการลาดับความสาคัญ เป้าหมายทาให้ใช้ศักยภาพได้ถูกทางและสูงสุด เป็นหมายเป็นพลังเพื่อจะได้อยู่กับปัจจุบัน เป้าหมายส่งเสริมความกระตือรือร้น เป้าหมายช่วยให้ประเมินความคืบหน้าเป็นระยะๆ เป้าหมายทาให้เราต้องวางแผนล่วงหน้า เป้าหมายทาให้มุ่งเน้นที่ผลของงานมากกว่ากิจกรรม
 32. 32. 5.ผู้ประสบความสาเร็จ : บริหารเวลา สิ่งที่ทาให้เสียเวลา –ความเกียจคร้าน ผัดวันประกันพรุ่ง –การขัดจังหวะในการทางาน –พยายามแบกภาระอยู่คนเดียว –ความล่าช้าในการคิด สรุป ปฏิบัติ –ความเสียใจ ความฟุ้งซ่าน และสร้างวิมานในอากาศ –ไม่เข้าใจในปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา –ทัศนคติส่วนตัวในทางลบ –ไม่รู้และไม่มีการจัดลาดับความสาคัญ
 33. 33. ขอพลังในตัวคุณ Powe r of One.mp4
 34. 34. www.pongsakswat.blogspot.compongsakswat@yahoo.com

×