Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Saint Joseph, worker, husband, father, saint (Filippin).pptx(20)

Anúncio

Saint Joseph, worker, husband, father, saint (Filippin).pptx

 1. Joseph, manggagawa, asawa, ama, Santo
 2. ANG GUARDIAN NG MANUNUBOS Pope St. John Paul II - 8-15-1989 Pagpapakilala 1 - AKO - ANG GOSPEL PORTRAIT Kasal kay Maria II - ANG GUARDIAN NG MISTERYO NG DIYOS Ang Serbisyo ng pagiging Ama Ang Census Ang Kapanganakan sa Bethlehem Ang Pagtutuli Pagbibigay ng Pangalan Ang Pagtatanghal ni Hesus sa Templo Ang Paglipad sa Ehipto Ang Pananatili ni Hesus sa Templo Ang Suporta at Edukasyon ni Hesus ng Nazareth III - ISANG MAKTARUNGANG LALAKI ISANG ASAWA IV - GUMAGAWA BILANG PAGPAPAHAYAG NG PAG-IBIG V - ANG PRIMACY NG INTERIOR na BUHAY VI - PATRON NG SIMBAHAN SA ATING ARAW
 3. Inilalahad ng Mat 1:1-17 at LK 3:23-38 si Josebilang kabilang sa talaangkanan ni Haring David
 4. Ayon sa ebanghelyo ni Lucas, si Jose ay anak ni Heli o Eli (Lucas 3:23). Ayon sa ebanghelyo ni Mateo, si Jacob ang ama ni Jose (Mateo 1:16).
 5. Tinukoy ng mga banal na kasulatan si Joseph bilang “makatarungan” (Matt 1:19),na nagpapahiwatig na siya ay tapat sa Torah at banal.
 6. ANG KONTEKSTO NG EBANGHELYO - ANG KANYANG KASAL KAY MARIA "Jose, Anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria na iyong asawa, para doonay ipinaglihi sa kanya ay sa Banal na Espiritu; siya'y manganganak ng isang lalake, at ikaw ay tatawagkanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan" (Mt 1, 20-21). RC 2
 7. ANG ANUNSIYO"Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila, at tatawaging Anak ng ang Kataas-taasan; at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David” (Lk 1:30-32). CR 2
 8. "Paano ito mangyayari, dahil hindi ko kilala ang tao?" (Lc 1:34) Sumagot ang anghel: “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan; Samakatuwid, angang isisilang ay tatawaging banal, ang Anak ng Diyos” (Lc 1:35). RC 2
 9. "Ngayon ang kapanganakan ni Jesu-Cristo ay nangyari sa ganitong paraan. Nang ang kanyang ina na si Maria ay maipakasal kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang-tao. ng Espiritu Santo" (Mt 1:18). (Mt 1, 18), RC 2
 10. "ang kanyang asawang si Joseph, na isang makatarungang tao at ayaw siyang ilagay sa kahihiyan, ay nagpasya na paalisin siya nang tahimik" RC 3
 11. 'Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang ipinaglihi ayng Espiritu Santo; siya ay manganganak ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang Bayan mula sa kanilang mga kasalanan'” (Mt 1:20-21). RC 3
 12. "Nang magising si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at kinuha si Maria bilang kanyang asawa" (Mt 1, 24). CR 3
 13. “Ginawa ni Joseph ang iniutos sa kanya ng anghel ng Panginoonat kinuha ang kanyang asawa” (Mt 1, 24). CR 1
 14. Si Joseph, isang makatarungang tao, ay isang namumukod-tanging tao sa pamilya; tinatrato niya si Maria nang may pinakamataas na paggalang at suporta, at nagsilbi ayon sa kalooban ng Diyos, bilang isang huwaran para kay Jesus.
 15. Siya ay may mapagpakumbaba at may-gulang na paraan ng paglilingkod,at ng pakikilahok sa plano ng kaligtasan RC 1
 16. II - ANG GUARDIAN NG MISTERYO NG DIYOS “At mapalad ang naniwala na magkakatotoo ang sinabi sa kanya mula sa Panginoon” (Lk 1:45). CR 4
 17. Ang ginawa niya ay ang pinakamalinaw na "pagsunod sa pananampalataya“ (cf. Rom 1:5; 16:26; 2 Cor 10:5-6). Masasabi ng isang tao na ang ginawa ni Jose ay nagbuklod sa kanya sa isang espesyal na paraan sa pananampalataya ni Maria. Tinanggap niya bilang katotohanan na nagmumula sa Diyos ang mismong bagay na tinanggap na niya sa Annunciation. CR 4
 18. Si Joseph ang unang nakibahagi sa pananampalataya ng Ina ng Diyos at sa paggawa nitosinusuportahan niya ang kanyang asawa sa pananampalataya ng banal na pahayag RC 5
 19. Ang Paglilingkod sa Pagiging Ama Ang kasal ni Jose kay Maria ang legal na batayan ng kanyang pagiging ama. CR 7
 20. While clearly affirming that Jesus was conceived by the power of the Holy Spirit, and that virginity remained intact in the marriage (cf. Mt 1:18-25; Lk 1:26-38), the evangelists refer to Joseph as Mary's husband and to Mary as his wife (cf. Mt 1:16, 18-20, 24; Lk 1:27; 2:5). - RC 7
 21. Sinabihan si Joseph na pangalanan ang bata. CR 6
 22. . Sinimulan ng Tagapagligtas ang gawain ng kaligtasan sa pamamagitan ng birhen at banal na pagsasamang ito, kung saan ipinakita ang kanyang makapangyarihang kalooban na dalisayin at pabanalin ang pamilya— ang santuwaryo ng pag-ibig at duyan ng buhay."
 23. Ipinakita ni Jose kay Jesus “sa pamamagitan ng isang natatanging kaloob mula sa langit, ang lahat ng likas na pag-ibig,lahat ng mapagmahal na kahilingan na maaaring malaman ng puso ng isang ama.” - RC 8
 24. isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa isang panaginip. “Bumangon ka,” ang sabi niya, “dalhin ang bata at ang kaniyang ina at tumakas sa Ehipto. Manatili ka roon hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin siya.”
 25. Kaya't bumangon siya, kinuha ang bata at ang kanyang inasa gabi at umalis patungong Egypt, kung saannanatili siya hanggang sa kamatayan ni Herodes. ( Mateo 2:13-18 ).
 26. Nang mamatay si Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon sa Ehipto at nagsabi, “Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at pumunta ka sa lupain ng Israel, sapagkat patay na ang mga nagsisikap na pumatay sa bata. . .”
 27. Kaya't siya'y bumangon, dinala ang bata at ang kaniyang ina, at nagtungo sa lupain ng Israel. Ngunit nang marinig niya na si Arquelao ay naghahari sa Judea bilang kahalili ng kanyang amang si Herodes,natatakot siyang pumunta doon. Palibhasa'y binalaan sa panaginip, siya'y umalis sa distrito ng Galilea, at siya'y yumaon at nanirahan sa isang bayan na tinatawag na Nazaret (Mat 2:19-22).
 28. Si Joseph ay isa sa mga pangunahing tauhan ng Kristiyanismo, isang natatanging tao
 29. Nasa Banal na Pamilya, ang orihinal na "Church in miniature" na ang bawat Kristiyanong pamilya ay dapat na maipakita RC 7
 30. sa pamamagitan ng banal na disposisyon siya ay tagapag-alaga, at ayon sa opinyon ng tao, ama ng Anak ng Diyos. Nang sumunod na ang Salita ng Diyos ay sumailalim kay Jose, sinunod niya siya at iginawad sa kanya ang karangalan at paggalang na dapat bayaran ng mga anak sa kanilang ama.” - RC 8
 31. Itinuturo ng ebanghelyo ni Mateo sa Griego na si Jesus ay ang “anak ng manggagawa” (Mt 13:55a) Sinasabi ng ebanghelyo ni Marcos na si Jeus mismo ang gumawa ng gawaing ito: “Hindi ba ito ang karpintero? ( Marcos 6:3 ).
 32. Ireneus ng Lyons Isinulat na inalagaan ni Jose ng mabuti si Jesus at sa gayo'y nagpakita rin ng maibiging pangangalaga kay Maria at malugod na inialay ang kanyang sarili sa edukasyon ni Jesus. Siya rin ang nagbabantay at nagpoprotekta sa Mistikong Katawan, ang Simbahan, kung saan si Maria ay pigura at modelo
 33. ang landas na naging daan ni Jose— ang kanyang paglalakbay sa pananampalataya ay natapos muna, ibig sabihin, bago si Mariatumayo sa paanan ng krus sa Golgotha, RC 6
 34. Ipinakilala si Pope Sixtus IV (1471-1484).ang kapistahan ni St Joseph sa Roman Breviary
 35. Bonaventure ng Fidanza, John Duns Scotus, Peter John Olivi, Ubertine ng Casale, Si Bernardine ng Siena, at Bernardine ng Feltre ay nagsulong ng pagtangkilik kay Josephng Nazareth dahil siya ay isang modelo ng katapatan, kababaang-loob, kahirapan,at pagsunod, para sa mga tagasunod ni St Francis of Assisi
 36. noong ika-15 ng Agosto 1989, Noong ika-sentenaryo, inialay sa kanya ni Pope John Paul II ang apostolikong pangaral na Redemptoris custos, (Tagapag-alaga ng Manunubos).
 37. Si Jose ng Nazareth ay idineklarang patron ng pamilya at itinuturing na patron ng isang masayang kamatayan, dahil namatay siya sa mga bisig nina Hesus at Maria
 38. Ipinahayag siya ni Pope Pius IX noong 1870 na patron ng Universal Church Ipinahayag siya ni Pope Pius IX noong 1870 na patron ng Universal Church
 39. Dahil siya ay nagtrabaho bilang isang karpintero, siya ay itinuturing na patron ng trabaho lalo na ng mga manggagawa, sa pamamagitan ng deklarasyon ni Pius XII noong 1955, na nagnanais upang magbigay ng isang Kristiyanong tono sa kapistahan ng internasyonal na araw ng mga manggagawa.
 40. Idineklara din siya ng simbahang Katoliko bilang tagapagtanggol laban sa mga utang at idineklara din siya ni Pope Benedict XV bilang patron laban sa komunismo at pagkasira ng moralidad
 41. Ang Paleo-Christian iconography ay nagpapakita kay Joseph ng Nazareth bilang isang binata. hal. sa isang bato ng III siglo sa mga catacomb ng St Hippolytus sa Roma, at gayundin sa sarcophagus ng St Celso na may petsang noong ika-4 na siglo, sa Milan.
 42. Si Saint Joseph ay ang patron ng maraming lungsod, rehiyon at bansa, kasama ng mga ito ang Americas, Austria, Belgium, Canada,China, Croatia, Indonesia, Mexico, Korea, Peru, Pilipinas at Vietnam,
 43. Siya rin ay patron ng mga pamilya, ama, umaasam na ina, explorer, pilgrim, manlalakbay, imigrante, nagbebenta ng bahay atmga mamimili, manggagawa, inhinyero, at nagtatrabaho sa pangkalahatan.
 44. LIST OF PRESENTATIONS IN ENGLISH Revised 1-11-2022 Advent and Christmas – time of hope and peace All Souls Day Amoris Laetitia – ch 1 – In the Light of the Word Amoris Laetitia – ch 2 – The Experiences and Challenges of Families Amoris Laetitia – ch 3 - Looking to Jesus, the Vocation of the Family Amoris Laetitia – ch 4 - Love in Marriage Amoris Laetitia – ch 5 – Love made Fruitfuol Amoris Laetitia – ch 6 – Some Pastoral Perspectives Amoris Laetitia – ch 7 – Towards a better education of children Amoris Laetitia – ch 8 – Accompanying, discerning and integrating weaknwss Amoris Laetitia – ch 9 – The Spirituality of Marriage and the Family Beloved Amazon 1ª – A Social Dream Beloved Amazon 2 - A Cultural Dream Beloved Amazon 3 – An Ecological Dream Beloved Amazon 4 - An Ecclesiastical Dream Carnival Conscience Christ is Alive Deus Caritas est 1,2– Benedict XVI Fatima, History of the Apparitiions Familiaris Consortio (FC) 1 – Church and Family today Familiaris Consortio (FC) 2 - God’s plan for the family Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – family as a Community Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – serving life and education Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – mission of the family in society Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - Family in the Church Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Football in Spain Freedom Grace and Justification Haurietis aquas – devotion to the Sacred Heart by Pius XII Holidays and Holy Days Holy Spirit Holy Week – drawings for children Holy Week – glmjpses of the last hours of JC Human Community Inauguration of President Donald Trump Juno explores Jupiter Kingdom of Christ Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John Paul II, Karol Wojtyla Saint Joseph Saint Leo the Great Saint Luke, evangelist Saint Margaret, Queen of Scotland Saint Maria Goretti Saint Mary Magdalen Saint Mark, evangelist Saint Martha, Mary and Lazarus Saint Martin de Porres Saint Martin of Tours Sain Matthew, Apostle and Evangelist Saint Maximilian Kolbe Saint Mother Theresa of Calcutta Saints Nazario and Celso Saint John Chrysostom Saint Jean Baptiste MarieaVianney, Curé of Ars Saint John N. Neumann, bishop of Philadelphia Saint John of the Cross Saint Mother Teresa of Calcuta Saint Patrick and Ireland Saing Peter Claver Saint Robert Bellarmine Saint Therese of Lisieux Saints Simon and Jude, Apostles Saint Stephen, proto-martyr Saint Thomas Becket Saint Thomas Aquinas Saints Zachary and Elizabeth, parents of John Baptist Signs of hope Sunday – day of the Lord Thanksgiving – History and Customs The Body, the cult – (Eucharist) The Chursh, Mother and Teacher Valentine Vocation to Beatitude Virgin of Guadalupe – Apparitions Virgin of the Pillar and Hispaniic feast day Virgin of Sheshan, China Vocation – mconnor@legionaries.org WMoFamilies Rome 2022 – festval of families Way of the Cross – drawings for children For commentaries – email – mflynn@legionaries.org Fb – Martin M Flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Laudato si 1 – care for the common home Laudato si 2 – Gospel of creation Laudato si 3 – Human roots of the ecological crisis Laudato si 4 – integral ecology Laudato si 5 – lines of approach and action Laudato si 6 – Education y Ecological Spirituality Life in Christ Love and Marriage 12,3,4,5,6,7,8,9 Lumen Fidei – ch 1,2,3,4 Mary – Doctrine and dogmas Mary in the bible Martyrs of Korea Martyrs of North America and Canada Medjugore Santuario Mariano Merit and Holiness Misericordiae Vultus in English Moral Law Morality of Human Acts Passions Pope Francis in Bahrain Pope Francis in Thailand Pope Francis in Japan Pope Francis in Sweden Pope Francis in Hungary, Slovaquia Pope Francis in America Pope Francis in the WYD in Poland 2016 Passions Querida Amazonia Resurrection of Jesus Christ –according to the Gospels Russian Revolution and Communismo 1,2,3 Saint Agatha, virgin and martyr Saint Agnes of Rome, virgin and martyr Saint Albert the Great Saint Andrew, Apostle Saint Anthony of the desert, Egypt Saint Anthony of Padua Saint Bernadette of Lourdes Saint Bruno, fuunder of the Carthusians Saaint Columbanus 1,2 Saint Charles Borromeo Saint Cecilia Saint Faustina Kowalska and thee divine mercy Saint Francis de Sales Saint Francis of Assisi Saint Francis Xaviour Saint Ignatius of Loyola Saint James, apostle Saint John, apsotle and evangelist
 45. LISTA DE PRESENTACIONES EN ESPAÑOL Revisado 1-11-2022 Abuelos Adviento y Navidad, tiempo de esperanza Amor y Matrimonio 1 - 9 Amoris Laetitia – ch 1 – A la luz de la Palabre Amoris Laetitia – ch 2 – Realidad y Desafíos de las Familias Amoris Laetitia – ch 3 La mirada puesta en Jesús: Vocación de la Familia Amoris Laetitia – ch 4 - El Amor en el Matrimonio Amoris Laetitia – ch 5 – Amor que se vuelve fecundo Amoris Laetitia – ch 6 – Algunas Perspectivas Pastorales Amoris Laetitia – ch 7 – Fortalecer la educacion de los hijos Amoris Laetitia – ch 8 – Acompañar, discernir e integrar la fragilidad Amoris Laetitia – ch 9 – Espiritualidad Matrimonial y Familiar Carnaval Conciencia Cristo Vive Deus Caritas est 1,2– Benedicto XVI Dia de todos los difuntos Domingo – día del Señor El camino de la cruz de JC en dibujos para niños El Cuerpo, el culto – (eucarisía) Encuentro Mundial de Familias Roma 2022 – festival de las familias Espíritu Santo Fatima – Historia de las apariciones Familiaris Consortio (FC) 1 – iglesia y familia hoy Familiaris Consortio (FC) 2 - el plan de Dios para la familia Familiaris Consortio (FC) 3 – 1 – familia como comunidad Familiaris Consortio (FC) 3 – 2 – servicio a la vida y educación Familiaris Consortio (FC) 3 – 3 – misión de la familia en la sociedad Familiaris Consortio (FC) 3 – 4 - participación de la familia en la iglesia Familiaris Consortio (FC) 4 Pastoral familiar Fátima – Historia de las Apariciones de la Virgen Feria de Sevilla Haurietis aquas – el culto al Sagrado Corazón Hermandades y cofradías Hispanidad La Iglesia, Madre y Maestra La Comunidad Humana La Vida en Cristo Laudato si 1 – cuidado del hogar común Laudato si 2 – evangelio de creación Laudato si 3 – La raíz de la crisis ecológica Laudato si 4 – ecología integral Laudato si 5 – líneas de acción Laudato si 6 – Educación y Espiritualidad Ecológica San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola San Marco, evangelista San Ignacio de Loyola San José, obrero, marido, padre San Juan, apostol y evangelista San Juan Ma Vianney, Curé de’Ars San Juan Crisostom San Juan de la Cruz San Juan N. Neumann, obispo de Philadelphia San Juan Pablo II, Karol Wojtyla San Leon Magno San Lucas, evangelista San Mateo, Apóstol y Evangelista San Martin de Porres San Martin de Tours San Mateo, Apostol y Evangelista San Maximiliano Kolbe Santos Simon y Judaa Tadeo, aposttoles San Nazario e Celso San Padre Pio de Pietralcina San Patricio e Irlanda San Pedro Claver San Roberto Belarmino Santiago Apóstol San Tomás Becket SanTomás de Aquino Santos Zacarias e Isabel, padres de Juan Bautista Semana santa – Vistas de las últimas horas de JC Vacaciones Cristianas Valentín Vida en Cristo Virgen de Guadalupe, Mexico Virgen de Pilar – fiesta de la hispanidad Virgen de Sheshan, China Virtud Vocación a la bienaventuranza Vocación – www.vocación.org Vocación a evangelizar Para comentarios – email – mflynn@lcegionaries.org fb – martin m. flynn Donations to - BANCO - 03069 INTESA SANPAOLO SPA Name – EUR-CA-ASTI. IBAN – IT61Q0306909606100000139493 Ley Moral Libertad Lumen Fidei – cap 1,2,3,4 María y la Biblia Martires de Corea Martires de Nor America y Canada Medjugore peregrinación Misericordiae Vultus en Español Moralidad de actos humanos Pasiones Papa Francisco en Baréin Papa Francisco en Bulgaria Papa Francisco en Rumania Papa Francisco en Marruecos Papa Francisco en México Papa Francisco – Jornada Mundial Juventud 2016 Papa Francisco – visita a Chile Papa Francisco – visita a Perú Papa Francisco en Colombia 1 + 2 Papa Francisco en Cuba Papa Francisco en Fátima Papa Francisco en la JMJ 2016 – Polonia Papa Francisco en Hugaría e Eslovaquia Queridas Amazoznia 1,2,3,4 El Reino de Cristo Resurrección de Jesucristo – según los Evangelios Revolución Rusa y Comunismo 1, 2, 3 Santa Agata, virgen y martir San Alberto Magno San Andrés, Apostol Sant Antonio de l Deserto, Egipto San Antonio de Padua San Bruno, fundador del Cartujo San Carlos Borromeo San Columbanus 1,2 San Esteban, proto-martir San Francisco de Asis 1,2,3,4 San Francisco de Sales San Francisco Javier Santa Bernadita de Lourdes Santa Cecilia Santa Faustina Kowalska, y la divina misericordia SantaInés de Roma, virgen y martir SantaMargarita de Escocia Santa Maria Goretti Santa María Magdalena Santa Teresa de Calcuta Santa Teresa de Lisieux Santos Marta, Maria, y Lazaro
Anúncio