O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Μεσσήνη
2015Β΄ΤΟΜΟΣ
Άρθρα -Εργαςίεσ
Αυτοεκδόςεισ
Αρθρογραφία για
τοπικά Μεςςήνησ και
γενικότερα
εκπαιδευτικά θέματα
Γιάννη...
Αλαδήηεζε
 Αξρηθή
 ΢ρεηηθά
 Νέα
 Koηλφηεηα
 Δπηινγέο κνπ
΢πλδεδεκέλνο σο
:Γηάλλεο Πιαηάξνο |
απνζχλδεζε
Διεθηξνληθή δ...
5. Αλ ην κήλπκα πεξηέρεη ζθαλαξηζκέλα
έγγξαθα ζε θσηνγξαθηθφ θνξκά, γηα
ιφγνπο επθνιίαο αλαδήηεζεο ζα δίλεηαη
έκθαζε, ψζηε...
πεξηζζφηεξνη, παιαηά ην άθνπγαλ κφλν
δηα κηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή)
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
επηηπρία ηνπ κέηξνπ:
Να ππά...
ΣΠΔ, δελ καο πεξηπνηεί ηηκή θαη θάηη πξέπεη λα θάλνπκε έζησ θαη κφλνη καο!
Δπραξηζηψ πνιχ.
3. ΢σόλιο από Γιάννηρ Πλαηάπορ ...
6. ΢σόλιο από Βαζίληρ Ππεβελάκηρ — 7 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 3:58 μμ
Σν πξφβιεκα κε ηηο αηνκηθέο δηεπζχλζεο Ζ/Σ είλαη φηη νη α...
ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΗ ΣΟΤ ΥΡΖ΢ΣΖ! Γει. κπαίλεη απιά ην yahoo.gr .
yahoo.com, sch.gr θηι Καη δελ είλαη φηη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΖΛ ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΢ΣΟ
Γ...
απηφκαηα γηα φζνπο δελ έρνπλ . Σν πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη θεληξηθφο
έιεγρνο πνπ είλαη ν θάζε ππάιιεινο θαη λα ηνπ ζ...
Ζ πξνησγελήο ηδέα είλαη θαιή.
Ζ ρξήζε ηεο Google/Facebook/etc. είλαη θαζαξά ιαλζαζκέλε θαζψο κηιάκε
γηα πξνζσπηθά ζηνηρεία...
Όξνη Xξήζεο | Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ | Πιαίζην ΢πκκεηνρήο
Eθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλν...
εθηχπσζε ζην δηαδίθηπν απφ ζρεηηθφ ηφπν
πνπ ζπληεξεί ην Τπνπξγείν θαη νη Ννκαξρίεο.
2. Ζ βεβαίσζε θέξεη ηνλ ηχπν «Διάρηζηε...
Δίζηε εγγεγξακκέλνο ζηε ζπδήηεζε. Γηαρεηξηζηείηε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ
παξαθνινπζείηε.
Your email address is plataros@gmail.c...
Ο Νομός Μεσσηνίας περιλαμβάνει τις επαρχίες
α) Ολυμπίας (πρώην Υαναρίου και τα υπόλοιπα μέρη της
αριστερής όχθης του Αλφει...
================================================
1909
================================================
Καταργείται ο Νομός...
1. Παμίσου (Νησί Κάτω Μαυρομμάτι , Λυκότραφο, Σζιτζώρη,
Μάδενα).
2. Σομέως (Φαλβάτσου, Κουλουκάδα, Γολέθα, Βούταινα,
Μάκρα...
================================================
Γίνεται συγχώνευση δήμων και έχουμε από 14, μόνο 6
1. Παμίσου: (Μεσσήνη, ...
Όλοι οι δήμοι διαλύονται στα εξ ων συνετέθησαν και
δημιουργούνται οι σημερινές (έως το τέλος του 1998 κοινότητες)
΢Ε ΕΠΙΠΕ...
«΢υνιστάται συνοικισμός εις θέσιν Μπούκα του Δήμου Παμίσου
επ. Μεσσήνης. Η έκτασις των οικοπέδων καθορίζεται εις 500 τ.μ.
...
================================================
1912
================================================
Ο Δήμος Παμίσου παύ...
και η Μεσσήνη ορίζεται ως έδρα της «5ης εδαφικής Περιφέρειας»,
η οποία λειτουργεί ως «5ο ΢υμβούλιο Περιοχής Μεσσηνίας».
Απ...
Κοιν. Καρτερολίου (419 κατ.) από τον κ. Φαράλαμπο ΢ιανδρή.
Κοιν. Λευκοχώρας (295 κατ.) από τον κ. Παναγιώτη
Αποστολόπουλο....
Γειαδή:
Οη καζεηέο ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο, ζα γξάθνπλ «ζηαζκηζκέλν
δηαγλσζηηθό ηέζη». Απηφ, είλαη δπλαηφλ λα ππφθεηηαη ζε ...
δηδαζθαιίαο ηνπ δηδάζθνληα» θαζηζηά ηνλ θπξηόηεξν δείθηε αλαμηόπηζην
θαη άξα θαη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο»
Δπνκέλσο: ...
Η Παηξίδα καο, δελ έρεη θαλέλα απνιχησο πεξηζψξην γηα πεηξακαηηζκνχο κε ην
ιεγφκελν «ζρνιείν ηεο αγνξάο» αθνχ ρξεηαδφκαζηε...
θαη παξαιείςεηο ηεο ε Διιεληθή Πνιηηεία ζπκβάιιεη ζηε γισζζηθή αθεδία,
αθαζία θαη αγισζζία, ε νπνία — ηδίσο ηα ηειεπηαία ρ...
Σν αξραίν ξεηφ «γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο» είλαη
παζίγλσζην. ΋ζν δνχκε , καζαίλνπκε θαη βειηηψλνπκε ηελ
πείξα καο. Ληγφηεξν...
επίπεδα κεδεληζκνχ. Ώληίβαξν ζηελ απαμίσζε είλαη ε
επηκφξθσζε πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ηαθηηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, έ...
ππφδεηγκα παξίζηαηαη θαη άξα ε αλαινγηθφηεηα ηεο εηθφλαο
είλαη αθξηβήο.
ΐεβαίσο νη Πιεξνθνξηθνί επηκνξθψλνληαη θαζεκεξηλά
...
πνιιαπιάζην ξπζκφ απφ ηνλ ελήιηθν (Ώθξηβέζηεξα, ν 25άξεο
καζαίλεη κε δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ έλαλ 50άξε , ελψ έλαο
12ρξνλνο ...
Μαζεκαηηθφο.
Βπηζηξνθή ζηελ πξψηε
ζειίδα
http://home
ΜΑΪ ΜΑΪ ΙΟΥΝ
2
2006 2008 2009
aptures
η 02 - 2 Ματ 08
Close Help
Βιβλ...
δεν θα επαναληυθεί. Εξάλλοτ, δεν κασανοώ σο γιασί θα ππέπει η
πόλη σηρ Μεςςήνηρ να ακολοτθεί ση βεπτβάκεια οπθογπαυική
γπα...
υατλοκπάσαι, ποτ εγώ σοτλάφιςσον δεν γνψπίζψ ούσε σα ονόμασά
σοτρ. Ήςαν οι τποκινησέρ σψν υόνψν για πολισικούρ και
πποςψπι...
εδπαίερ οπθογπαυικέρ πεποιθήςειρ. ΢τνεπώρ η αυαίπεςη σηρ
πεπιςπψμένηρ, σηρ χιλήρ και σηρ δαςείαρ από σο έπγο σοτ
ςτνιςσά α...
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)

279 visualizações

Publicada em

#Για να δείτε τα περιεχόμενα πηγαίνετε στους σελιδοδείκτες *Bookmarks)
# Έξι τόμοι με Μαθηματικές εργασίες, συν 7ος συμπληρωματικός
# Τρεις τόμοι με Εκπαιδευτική και τοπική για Μεσσήνη αρθρογραφία.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Πλατάρος Γιάννης Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία- ΤΟΜΟΣ Β΄(112 σελίδες)

 1. 1. Μεσσήνη 2015Β΄ΤΟΜΟΣ Άρθρα -Εργαςίεσ Αυτοεκδόςεισ Αρθρογραφία για τοπικά Μεςςήνησ και γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα Γιάννησ Πλατάροσ Συλλογή αυτοεκδόςεων, αρθρογραφιών ςε τφπο και διαδίκτυο
 2. 2. Αλαδήηεζε  Αξρηθή  ΢ρεηηθά  Νέα  Koηλφηεηα  Δπηινγέο κνπ ΢πλδεδεκέλνο σο :Γηάλλεο Πιαηάξνο | απνζχλδεζε Διεθηξνληθή δηεχζπλζε ηαρπδξνκείνπ (e-mail) γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο. Απγνχζηνπ 15, 2010 Ζ πξφηαζε, αθνξά φιεο ηηο Γ.Τ θπξίσο ηα ζρνιεία, φπνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαζνιηθά ζε πξψηε θάζε (ππάιιεινη ΠΔ) . ΢πλίζηαηαη ζην εμήο: 1. Όινη νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ Ζ/Γ ή δειψλνπλ εθείλε ηελ νπνία έρνπλ. 2. Δλεκεξψλνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο (ή θαη γξαθεία) γηα ηα πάληα ηα αθνξψληα απηνχο θαη ηελ ηελ ππεξεζία ηνπο. 3. Ζ ελεκέξσζε γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθά θσδηθνπνηεκέλε έλδεημε πξηλ ηνλ πιήξε ηίηιν ηνπο , ι.ρ. «΢ρνιηθέο κνλάδεο» «Μφλν Λχθεηα» «κφλν Γπκλάζηα» «Σερληθή Δθπαίδεπζε» «Καζεγεηέο» «Μαζεκαηηθνί», «κφλν Γηεπζπληέο» θαη ζα αθνινπζεί επίζεο ππνρξεσηηθά ν πιήξεο ηίηινο ηνπ ει. κελχκαηνο. ι.ρ. «Μεηαζέζεηο 2010» «απνζπάζεηο απφ ΠΤ΢ΓΔ ζε ΠΤ΢ΓΔ (α΄θάζε» 4. Αλ ην έγγξαθν πεξηέρεη ζπλεκκέλα, απηά ζα έρνπλ πιήξε ηίηιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηα Διιεληθά, κε φζν ην δπλαηφλ ιέμεηο θιεηδηά επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Aπφ ην ρξήζηε Plataros Θεκαηηθέο o PHASE-C / ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΑ o Γξαθεηνθξαηία Πξφηαζε ηερληθήο ιχζεο Βηηθέηεο ΤΠΓΒΜΘ, Τπνπξγείν Παηδείαο
 3. 3. 5. Αλ ην κήλπκα πεξηέρεη ζθαλαξηζκέλα έγγξαθα ζε θσηνγξαθηθφ θνξκά, γηα ιφγνπο επθνιίαο αλαδήηεζεο ζα δίλεηαη έκθαζε, ψζηε λα δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά πιήξε θαη ζαθή ηίηιν πεξηερνκέλσλ. 6. Ο ινγαξηαζκφο εεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζπληζηάηαη ζεξκψο λα είλαη gmail (ζηελ Google) δηφηη ην εθεί Ζ.ηαρ. είλαη: α) Γσξεάλ θαη ζε πιήξσο εμειιεληζκέλν πεξηβάιινλ β)Παξέρνληαη 7GB ρψξνπ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα κελ δηαγξάςεη ηα κελχκαηά ηνπ ΠΟΣΔ. γ)Μπνξεί λα ελζσκαηψζεη άιινπο πξνυπάξρνληεο ινγαξηαζκνχο απφ άιινπο εμππεξεηεηέο, επάλσ ηεο (π.ρ. user@sch.gr) θαη λα ιακβάλεη ηα κελχκαηα απφ απηνχο ζην πεξηβάιινλ ηεο Google , αιιά θαη λα ζηέιλεη απφ απηφ κελχκαηα κε φπνηα δηεχζπλζε απνζηνιέα επηζπκεί. (Δίλαη κηα δπλαηφηεηα ηχπνπ «φια ζε έλα» πνπ παξέρεη ε Google) δ) Ζ Google παξέρεη δσξεάλ δεθάδεο άιιεο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα φζνπο έρνπλ ινγαξηαζκφ εθεί (Ηζηνιφγηα, νκάδεο, Έγγξαθα, 2GB γηα θσηνγξαθίεο, Talk, Ηζηνζειίδεο, Panoramico , Google Earth θ.ά.) Σί πεηπραίλνπκε κε ηα παξαπάλσ: 1. Πιεξέζηεξε εγθαηξφηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε ελεκέξσζε. 2. ΢πξξίθλσζε ζηελ αξρή ησλ εγγξάθσλ ηνπ ηχπνπ «ηνπ παξφληνο λα ιάβνπλ γλψζε ελππνγξάθσο άπαληεο» κε πξννπηηθή εμάιεηςεο. 3. Σέξκα ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη ππαιιήισλ γηα θάπνηεο ελεκεξψζεηο ζηηο 14.30 κ.κ. ηεο Παξαζθεπήο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ελέξγεηαο ην κεζεκέξη ηεο Γεπηέξαο. 4. Δμνηθνλφκεζε ραξηηνχ εθηχπσζεο. 5. Μείσζε ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ελεξγεηψλ. 6. Μείσζε αζαθεηψλ (ηψξα , έλα έγγξαθν ζα ην έρνπλ δηαβάζεη
 4. 4. πεξηζζφηεξνη, παιαηά ην άθνπγαλ κφλν δηα κηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ: Να ππάξμεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε φηη γηα κηα ηξηεηία ζα παξέρεηαη ε ελεκέξσζε θαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν , αιιά κεηά ηελ ιήμε ηεο ηξηεηίαο κφλν κε ηνλ λέν, ψζηε λα ππάξμεη κηα επί πιένλ ψζεζε λα γεληθεπζεί ε πηζηνπνίεζε ζην Α΄επίπεδν γλψζεο Ζ/Τ ζε φινπο κε φζα ζεηηθά ζπλεπάγεηαη απηφ. 14 ζρφιηα » 1. ΢σόλιο από Ναπολέων Μάος — 18 Αςγούζηος, 2010 @ 11:37 μμ Αλ ην θξάηνο δψζεη δσξεάλ Ζ/Τ θαη ζπλδέζεηο ADSL ζέ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηφηε ην ζπδεηάκε. Wake up and smell the roses 2. ΢σόλιο από Γιάννηρ Πλαηάπορ — 23 Αςγούζηος, 2010 @ 8:57 μμ 1. Σα κεραλάθηα ηχπνπ Nebook , Πιένλ θνζηίδνπλ ζεκαληηθά θάησ απφ ηα 300€ 2. Δίλαη πνιχ εχθνιν θαη πάκθζελν λα κπεί αζχξκαην δίθηπν ζε έλα ζρνιείν. Πάλησο ε αλψηαηε ηηκή παξνρήο ADSL κε ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα (24- άξα) κε δσξεάλ κφληεκ -ξνχηεξ θαη απνθσδηθνπνηεηή γηα Con-X είλαη ζηα 30€/κήλα. Δίλαη γεγνλφο, φηη ππάξρεη ε γλσζηή νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά αληέρεηαη ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο. Πάλησο έρεηε δίθην γηα ηηο παξνρέο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ , αιιά φρη «ηδάκπα» δηφηη νη έλλνηα απηή είλαη απαμησηηθή θαη ρπδαία θαη δελ εθηηκάηαη ελ Διιάδη. (Γλσζηά πξάγκαηα!) Μπνξεί φκσο λα δνζεί κηα γελλαία έθπησζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50%+ γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απφ φινπο ηνπο παξφρνπο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί ζα εληάμνπλ ζηηο ΣΠΔ γξεγνξφηεξα ηελ λενιαία ζηηο ΣΠΔ θη απηφ ζα απνθέξεη έζνδα καθξνπξφζεζκα. Πνιχ παιαηά (αξθεηέο δεθαεηίεο πξηλ) νη εθπαηδεπηηθνί απειάκβαλαλ γελλαίσλ εθπηψζεσλ ζηελ Οιπκπηαθή , πξνθαλψο γηα λα άξνπλ ηελ φπνηα θνβία ηνπ πιεζπζκνχ γηα ην λέν ηφηε κέζνλ καδηθήο κεηαθνξάο. Κάηη αλάινγν πηζαλφλ δελ ην ζθέθηνληαη ηψξα νη εηαηξείεο, δηφηη (πιένλ) ν εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηείζδπζε ηελ παιαηά (Γπζηπρψο) Δπίζεο νη Γήκνη, κπνξνχλ λα παξάζρνπλ αζχξκαηεο ζπλδέζεηο ζε φιεο ηηο πιαηείεο πνπ καδεχεηαη θφζκνο θαη λα πέζεη ην θφζηνο ηνπ θηλεηνχ πνπ αληαγσλίδεηαη ην κέζνλ. Πάλησο , αλ δελ είλαη πξσηνπνξία ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο, θαλέλαο άιινο δελ κπνξεί λα είλαη! Απηή ε θαηάηαμε ζηνλ πάην ηεο Δπξψπεο ησλ 27 ζηηο
 5. 5. ΣΠΔ, δελ καο πεξηπνηεί ηηκή θαη θάηη πξέπεη λα θάλνπκε έζησ θαη κφλνη καο! Δπραξηζηψ πνιχ. 3. ΢σόλιο από Γιάννηρ Πλαηάπορ — 28 Αςγούζηος, 2010 @ 1:15 πμ Μηα ζπκπιεξσκαηηθή απάληεζε ζηνλ Ναπνιένληα πνπ πξνέθπςε ζήκεξα! ΢χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο google, δηαηίζεηαη Τπεξεζία θιήζεο απφ ην Gmail, ζε ζηαζεξά ηειέθσλα ησλ ΖΠΑ. Αλακέλεηαη ε επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο ζηα θηλεηά θαη βέβαηα θαη ζηελ Διιάδα! ΌΠΧ΢ ΚΑΣΑΛΑΒΑΗΝΔΣΔ, ΔΝ ΜΗΑ ΝΤΚΣΗ ΜΠΟΡΔΗ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΔΗ ΣΟ ΣΟΠΗΟ ΠΟΤ ΞΔΡΑΜΔ! Γη΄απηφ ζηελ πξφηαζή κνπ επηκέλσ «ζεξκψο» γηα ηηο Τπεξεζίεο ηεο Google! Δίλαη γλσζηφ, φηη πιένλ δλε είλαη κεραλή αλαδήηεζεο κφλν, αιιά έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηνλ ππεξθεξαζκφ ηεο Microsoft. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα θάλεη θηλήζεηο πξσηνπνξηαθέο- επαλαζηαηηθέο , επ΄ σθειεία ησλ ρξεζηψλ. Οςφκεζα! 4. ΢σόλιο από ΧΡΗ΢ΣΟ΢ — 6 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 9:33 πμ ΄Καιή ηδέα πνπ εθαξκφζηεθε ην 2007 …κφλν πνπ ε Γεκφζηνη Τπάιιειννη αδηαθφξεζαλ , άπαληεο εθηφο ΚΔΠ. Όινη νη πππάιιεινη έρνπλ email θαη ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ θαη ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη εθαξκνγέο ππάξρνπλ αιιά θαλείο δελ ηνπο ππνρξέσζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήνπλ. 5. ΢σόλιο από CKINFOS — 6 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 12:00 μμ ΢ε ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ε ρξήζε ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη φρη κφλν «επηθίλδπλε» αιιά θαη κε ηθανλνπνηεηηθή γηαηί ζε πεξηνξίδεη ε βάζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο. Π.ρ. ε Google δεηάεη ρξέσζε γηα ηελ ππεξεζία ηεο ή εμαγνξάδεηαη απφ άιιε εηαηξία, φρη πηζαλφ αιιά νχηε απίζαλν ή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηο ζπγθαθξηθέλε ηερληθή γηα ηελ πινπνίεζε ηήο. Πξάγκα ην νπνίν ζην ζπίηη καο κπνξνχκε λα ην αλερηνχκε αιιά φρη θαη ζε θνξείο φπνπ ππάξρεη έλα Σείρνο Αζθαιείαο, δηαθνκηζηέο θαη Proxies. Δθηφο απηνχ φινη έρνπλ ινγαξηαζκφ EMAIL ζε θάπνηα ππεξεζία είηε Παξφρνπ (OTENET,HOL, FORTHNET) είηε δηαδηθηχνπ (GMAIL,YAHOO,HOTMAIL). Θα ζπκθσλήζσ ζην θνκκάηη ηνπ θαηαιφγνπ δηεπζχλζεσλ επηθνηλσλίαο είηε απηφ είλαη ΢ρνιεία είηε Οιφθιεξνη νξγαληζκνί ζε άιινπο θιάδνπο. Ζ δεκηνπξγία ελφο portal κε απηέο ηηο δηεπζχλζεηο είλαη απιψο «ΑΠΛΟ». Σν πην δχζθνιν θνκκάηη είλαη λα καδεπηνχλ νη δηεπζχλζεηο, λα δηαρεηξίδνληαη κειινληηθά (θαζψο θαη νη θαζεγεηέο αιιάδνπλ αιιά θαη ππάιιεινη κεηαηίζεληαη!). Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ησλ γξακκψλ θαη ηα ζρεηηθά, ζε ηέηνην επίπεδν πνπ αλαθέξεηαη ε πξφηαζε δελ κεηξηέηαη ε ππεξεζία εκ ην 24ΜΒps ή φρη αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα κε κηζζσκέλεο γξακκέο θαη νπηηθέο ίλεο…θφζηε δειαδή εληειψο δηαθνξεηηθά απφ ην επξχηεξν επηθνηλσληαθφ δίθηπν. ΢πκθσλψ ελ κέξε επνκέλσο κε ηελ πξφηαζε ζην θνκκάηη ηεο δηεπζπλζηνδφηεζεο ζαλ θαηάινγν επηθνηλσλίαο.
 6. 6. 6. ΢σόλιο από Βαζίληρ Ππεβελάκηρ — 7 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 3:58 μμ Σν πξφβιεκα κε ηηο αηνκηθέο δηεπζχλζεο Ζ/Σ είλαη φηη νη απνζηνιέο εγγξάθσλ γίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη φρη απφ άηνκα ελσ ηα άηνκα αιιάδνπλ ζέζε αλα ηαθηά δηαζηήκαηα. Άξα κηα αλαθνίλσζε είλαη ινγηθφ λα πξνέξρεηαη απφ ηε δηέπζπλζε Ζ/Σ: grammatia_dieythinsis@some_school.gr αληί γηα PantelisKathigitis@some_school.gr. Σν ζχζηεκα κε ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ δνπιεχεη κε ηνλ ίδην ηξφπν: ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ αξηζκφ ηνπ γξαθείνπ φρη απηνλ ηνπ πξνζσπηθνχ θηλεηνχ. Σν ζρφιην ζρεηηθά κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηελ Παξαζθεπή κε deadline ηελ Γεπηέξα αθνξά ηελ ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ θαη φρη ηελ κνξθή ηεο επηθνηλσλίαο. Σν email κπνξεη λα θάλεη ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα, κε ην λα έξρεηαη ε αλαθνίλσζε κε email ηε Γεπηέξα ην πξσί. Ο ρξπζφο θαλφλαο είλαη φηη ε απνηειεζκαηηθή κεραλνξγάλσζε πξναπαηηεί ηελ νξγάλσζε! Με πξνζπαζήηε λα θέξεηε ηελ πιεξνθνξηθή εθεί πνπ επηθξαηεί ε δηάιπζε, ζα ηα θάλεη ρεηξφηεξα. ΒΠ 7. ΢σόλιο από Θανάζηρ Παπαθαναζίος — 10 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 6:46 πμ Ννκίδσ φηη ε πξφηαζε ιέεη φηη πξέπεη λα απνθηήζνπλ φινη νη Γ.Τ. email ππνρξεσηηθά θαη φρη κφλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη ινηπφλ θαη κε απηφ ην ζθεπηηθφ λνκίδσ φηη πιένλ είλαη ππνρξεσηηθφ λα απνθηήζνπλ email (φζνη δελ έρνπλ) φπσο ν ΑΦΜ, Αξηζκφο Σαπηφηεαο, ΑΜΚΑ. 8. ΢σόλιο από Γιάννηρ Πλαηάπορ — 13 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 7:05 μμ Αγαπεηνί ζπλνκηιεηέο λα ζαο δψζσ κηα ζπλνιηθή απάληεζε -επεμήγεζε: Να ζαο δειψζσ πξψηα, φηη απφ πνιιά ρξφληα έρσ ην ειάηησκκα ππνβνιήο ηδεψλ , αιιά πάληα κε ηνλ απφιπην πεξηνξηζκφ λα είλαη πινπνηήζηκεο , θζελνχ έσο κεδακελνχ θφζηνπο θαη λα ιχλνπλ πξφβιεκα , λα είλαη ιπζηηειείο. Με ηέηνηνπο πεξηνξηζκνχο, δλε κπνξνχλ λα είλαη εληππσζηαθέο, αιιά λα θαληάδνπλ κέηξηεο. Απφ ηελ άιιε πηζηεχσ ζε ιχζεηο ηχπνπ «απγφ ηνπ Κνιφκβνπ» Γελ κπνξείο λα έρεηο ζπλερψο ηέηνηεο ηδέεο, πξέπεη λα έρεηο ζπνπδαίν κπαιφ, αιιά είκαη βέβαηνο, φηη φινη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα έρνπλ κηα θαιή ηδέα. 1. Γηαηί πξέπεη λα έρνπλ φινη ινγαξηαζκφ gνogle; ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ: Γηφηη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο Γθνχγι, πνπ είλαη δσξεάλ, δίλεη 7 γίγακπάτη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ θαη δηαζέηεη πιήξσο εμειεληζκέλν πεξηβάιινλ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟ΢ΑΡΜΟ΢ΗΜΟΗ, ΠΑΝΣΔ΢ ΟΗ ΣΤΥΟΝΣΔ΢ ΑΛΛΟΗ
 7. 7. ΛΟΓΑΡΗΑ΢ΜΟΗ ΣΟΤ ΥΡΖ΢ΣΖ! Γει. κπαίλεη απιά ην yahoo.gr . yahoo.com, sch.gr θηι Καη δελ είλαη φηη ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΖΛ ΔΡΥΟΝΣΑΗ ΢ΣΟ ΓΚΟΤΚΛ! Σν «σξαίν», είλαη φηη απφ νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ ζηέιλεηο απφ ην πεξηβάιινλ ηεο γθνχγι νπνπδήπνηε κέει θα ηθαίλεηαη φηη έρεη ζηαιιεί απφ ην ι.ρ. sch.gr ! ΢πλζεκαηηθά, ζα έιεγα: ΟΛΑ ΢Δ ΔΝΑ, ΟΛΑ ΑΠΟ ΔΝΑ! Ζ γθνχγθι , δλε κπνξεί λα δεηήζεη ελνίθην γηα απηέο ηηο Τπεξεζίεο. Αλ φκσο δεηήζεη, φινη ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα παιαηά ηνπο κέει. ΢ηελ ρεηξψηεξε πεξίπησζε, ζα έρνπλ πξφζβαζε ζηα απνζεθεπκέλα αξρεία ηνπο. ππάξρνπλ θη άιια επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ gmail, αιιά δλε είληα απηφ ην ζέκα ηεο πξφηαζεο! 2. Πνίνο είλαη ν ζθειεηφο ηεο πξφηαζεο; ΑΠΑΝΣΖ΢Ζ: Να απνθηήζνπλ φινη ινγαξηζκφ κέει θαη λα ελεκεξψλνληαη κέζσ απηνχ απφ ηελ δνπιεηά ηνπο, γηα ηελ δνπιεηά ηνπο. ΑΤΣΟ ΜΟΝΟ! Γελ είλαη εμαηξεηηθά θαηλνηφκν, αιιά είλαη ην απγφ ηνπ θνιφκβνπ γηα λα ιπζνχλ θάπνηα πξνβιήκαηα! Σα αλαθέξσ: α)«Δκέλα δελ κε ελεκέξσζε θαλείο γηα ην πφηε ήηαλ νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ απφζπαζεο! Γελ μέξσ ηη ραξηηά απαηηνχληαη!» Αλ φκσο είρε δειψζεη ινγαξηαζκφ κέει, ζα ην κάζαηλε ζην ζπίηη ηνπ. Αλ δπζηξνπνχζε λα θηηάμεη ινγαξηαζκφ (ππαξθηφ ελδερφκελν) ζα ηνπ ην έιεγε ν δηπιαλφο ηνπ! («δχν εβδνκάδεο έρεη έιζεη ν λφκνο θαη ηα έληππα! Γελ ην ειαβεο;» β) -«Πνχ κπνξψ λα βξσ ηνλ λφκν ηάδε;» -Βάιε ζηελ γθνπγθι ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηάδε θαη ηάδε θαη ζα ην βξεηο! -Γελ ην μέξσ θαιά ην ηληεξλεη!( Απάληεζε πηζαλή: «Θα ζην ζηείισ ζην κέει ζνπ, άλνημέ ην θαη δηάβαζην!») - Γελ μέξσ λα αλνίγσ ην κέει ! (Γελ κπνξεί λα ην πεη απηφ, δηφηη κπνξεί λα εηζπξάμεη απάληεζε ηχπνπ «Καη γηαηί πέξηζπ δήισζεο εμπέξ πιελ φρη πηζηνπνηεκέλνο ζην α΄επίπεδν γηα λα πάξεηο ην ιάπηνπάθη;») -Γελ έρσ ηελ πνιπηέιεηα λα πάξσ ζπίηη κνπ ιάπηνπ!( «Με 190 επξψ παίξλεηο αμηνπξεπέο notebook!») Τπάξρνπλ θη άιιεο ιχζεηο πξνο δχζηξνπνπο λα κ΄‘αζνπλ ην κέει: «΢ηνλ ππνινγηζηή ηνπ Γξαθείνπ ησλ θαζεγεηψλ, έρνπκε έλα κέει ζπλέρεηα αλνηθηφ (gmail) φπνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, πξνσζψ φια ηα κέει ηεο Τπεξεζίαο πνπ πξέπεη λα κάζεηε. ΢ηα θελά ζαο ή ζην δηάιεηκκα, λα ηα δείηε!» Γηα λα κελ πνιπινγψ: Πξέπεη κε επγεληθή πίεζε, λα ζπξψμνπκε ηελ θαηάζηαζε γηα λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φινη ηηο ΣΠΔ ζηνηρεησδψο. Γελ ην αλαιχσ άιιν, εδψ ππάξρνπλ άλζξσπνη κε γλψζεηο αλψηεξεο ησλ δηθψλ κνπ θηα θαηαιαβαίλνπλ θαη πεξηζζφηεξα. Δγψ βάδσ ηελ εκπεηξία ηνπ ρψξνπ κε ηελ αξθεηά θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Δπραξηζηψ. 9. ΢σόλιο από Papangelis Thanasis — 17 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 10:42 μμ Αγαπεηέ θίιε εδψ θαη πνιιά ρξφληα φινη νη θαζεγεηέο είραλ ην δηθαίσκα λα αλνίμνπλ δσξεάλ email ζην sch.gr θαζψο θαη dial up ζχλδεζε γηα psdn , isdn 64kb , isdn 128kb . To ΤΠΔΠΘ ζα κπνξνχζε κε δηθφ ηνπ mail server λα ηζεθάξεη απφ ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ πνηνο έρεη mail πνηνο φρη θαη λα αλνίμεη
 8. 8. απηφκαηα γηα φζνπο δελ έρνπλ . Σν πξφβιεκα είλαη φηη δελ ππάξρεη θεληξηθφο έιεγρνο πνπ είλαη ν θάζε ππάιιεινο θαη λα ηνπ ζηείιεη ην αληίζηνηρν mail. Παιαηνηέξα ην ηκήκα ηερληθήο απφ δηθή κνπ πξφηαζε αλαξηνχζε φιε ηελ αιιεινγξαθία ζην site ηνπ ππνπξγείνπ αιιά κεηά ζηακάηεζε . Σν ζσζηφ είλαη ηψξα κε ηελ ηζηνξία γηα ηελ δηαθάλεηα λα θάηζνπλ λα θαζαξνγξάςνπλ ηελ λνκνζεζία θαη λα ηελ θσδηθνπνηήζνπλ θαη ελ ζπλερεία κε θίιηξα λα ηελ ζηέιλνπλ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θαη λα παξαθνινπζνχλ ην πφζην πνπ βξίζθεηαη θαη ηη ηνλ αθνξά. Γηα ηνλ google δελ ζπκθσλψ , δελ ππάξρεη αζθάιεηα θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ κπνξεί λα είλαη ζε αγλψζηνπο server Αλαθέξνκαη βέβαηα θαη ζην θάθειν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δηνξηζηήξην κθ επηδφκαηα θιπ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ειεθηξνληθφο θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ραξηηά ράλνληαη ν θάθεινο πξέπεη λα βξίζθεηαη εηο ηξηπινχλ έλαο γηα ηνλ θαζεγεηή, έλαο ζην ζρνιεηφ ηεο νξγαληθήο ηνπ έλαο ζην γξαθείν εθπαίδεπζεο . 10. ΢σόλιο από Γιάννηρ Πλαηάπορ — 17 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 11:22 μμ Κχξηε Παπαγγειή, ππφ ηελ νπηηθή ηελ πνιχ επξχηεξε ηεο πξνηάζεψο κνπ πνπ βιέπεηε ην ζέκα κε ηα κέει, θπζηθά θαη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ φινη. Ο ειεθηξνληθφο θάθειινο αλά θαζεγεηή, επίζεο κε βξίζθεη έλζεξκν ζηαζψηε , αιιά φπσο ζα παξαηεξήζαηε, ζηελ απνγξαθή ησλ Γ.Τ. αξρηθά δεηήζεθαλ ιεπηνκεξέζηαηα ζηνηρεία , ηα νπνία ζα νδεγνχζαλ ζε κηα ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα είρε ζνβαξέο ρξήζεηο γηα ι.ρ. ράξαμε ζηξαηεγηθήο ζηελ επηκφξθσζε, ζηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ, ζε Έξεπλεο , ζε απινπνίεζε ζχληαμεο βηνγξαθηθψλ θαη άιια πνπ δελ κπνξψ λα ζθεθζψ ίζσο….Δίδαηε φκσο, πσο ζηελ επίθιεζε ηεο αηηίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ε Πνιηηεία έθαλε πίζσ. Ζ δηαθάλεηα είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αμηνθξαηία θαη φηαλ δλε ζπκθσλνχκε ηνπιάρηζηνλ ζε απηήλ, δελ ζα μεθνιιήζνπκε απφ ηελ ζηαζηκφηεηα σο ιαφο… Να είζηε θαιά! 11. ΢σόλιο από Petros Sarantopoulos — 19 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 9:17 πμ Μάιινλ θαιχηεξα ζα έπξεπε λα ΤΠΟΥΡΔΧΘΟΤΝ φινη νη Γ.Τ λα έρνπλ πξνθίι ζην facebook. Γίλεη θαη θαιχηεξν θίλεηξν. Όιεο νη ππεξεζίεο επίζεο λα θηηάμνπλ μερσξηζηά facebook group π.ρ «Poledomia Korithou» φπσο θαη ηα ππνπξγεία θαη απηέο πνπ είλαη ππεξάξηζκεο (>5000 ππαιιήινπο) fan pages. Γηα λα πξνσζεζεί ε δηαθάλεηα νη Wall ζα είλαη αλνηρηνί θαη αο ηνικάλε λα κελ καο εμππεξεηήζνπλ. 12. ΢σόλιο από Petros Sarantopoulos — 19 ΢επηεμβπίος, 2010 @ 9:18 πμ ))) 13. ΢σόλιο από adrianos — 3 Οκηωβπίος, 2010 @ 12:28 μμ
 9. 9. Ζ πξνησγελήο ηδέα είλαη θαιή. Ζ ρξήζε ηεο Google/Facebook/etc. είλαη θαζαξά ιαλζαζκέλε θαζψο κηιάκε γηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ππαιιήισλ ηνπο θξάηνπο, άξα γηα πξνζσπηθά θαη θξαηηθά δεδνκέλα. Γηα λα κελ μαλαγξάςσ ηα ίδηα, ζπκθσλφ κε ην ζρφιην ‗9′ ηνπ θπξίνπ ‗Papangelis Thanasis‘. Αδξηαλφο. – Democracy requires Free Software. 14. ΢σόλιο από Γιάννηρ Πλαηάπορ — 14 Οκηωβπίος, 2010 @ 7:59 πμ θ. Αδξηαλέ, νπζηαζηηθά, ζπκθσλνχκε ζε φια. Αο πνχκε, λα απνθηήζνπλ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ, φινη νη θαζεγεηέο mail ζην sch.gr, θαη κεηά, ην εάλ θάπνηνη εληάμνπλ ην κέει ηνπο ζηνλ ινγαξηαζκφ gmail, είλαη θάηη άιιν, άζρεην, πνπ έρεη λα θάλεη θαζαξά κε ηελ ειεχζεξε κε ηελ βνχιεζε ηνπ ρξήζηε. Δγψ απιψο αλέθεξα ηελ δπλαηφηεηα. Δπίζεο , αλαθέξζεθα ζε αδηαβάζκεηα- ελεκεξσηηθά έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο. Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ηα πξνζφληα , πηπρία, βεβαηψζεηο ησλ θαζεγεηψλ, είλη θάηη άιιν , πνπ δελ έρεη ζρέζε κε κεει. Καιεκεξα ζαο. Καλάιη RSS γηα ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ. Παξάζεζε URL Γξάςηε έλα ζρφιην Έρεηε ζπλδεζεί σο Γηάλλεο Πιαηάξνο. Απνζχλδεζε » Δίζηε εγγεγξακκέλνο ζηε ζπδήηεζε. Γηαρεηξηζηείηε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ παξαθνινπζείηε. Your email address is plataros@gmail.com.
 10. 10. Όξνη Xξήζεο | Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ | Πιαίζην ΢πκκεηνρήο Eθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ labsOpeGov είλαη αδεηνδνηεκέλν κε άδεηα creative commons O δηθηπαθφο ηφπνο έρεη πινπνηεζεί κε ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα WordPress, απφ ηελ νκάδα γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ  Αξρηθή  ΢ρεηηθά  Νέα  Koηλφηεηα  Δπηινγέο κνπ ΢πλδεδεκέλνο σο :Γηάλλεο Πιαηάξνο | απνζχλδεζε Καηάξγεζε ιήςεο ΐεβαίσζεο ρηιηνκεηξηθήο απφζηαζεο απφ Ννκαξρίεο. Ηαλνπαξίνπ 25, 2010 Καηαξγείηαη: 1. Ζ ππνρξέσζε κεηάβαζεο ηνπ πνιίηε ζηηο Ννκαξρίεο,κε φια ηα ζπκπαξνκαξηνχληα δει. εμεχξεπζε ρψξνπ ζηάζκεπζεο , ελαιιαθηηθφ θφζηνο γηα ηνλ πνιίηε, νηθνινγηθή επηβάξπλζε. 2. Σν ηεξάζηην θφζηνο δπζθήκηζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο εθάζηνηε εμνπζίαο γηα ηελ κέρξη ζήκεξα ζεζκνζεηεκέλε ππνρξέσζε κεηάβαζεο θαη γηα πνζά επηειή θαη επάξηζκα ηα νπνία λαη κελ «ραξίδεη» ζην Κξάηνο ν πνιίηεο, κέζα ηνπ φκσο ζπλεηδεζηαθά ην θαηεδαθίδεη. Θεζκνζεηείηαη: 1.Λήςε βεβαίσζεο πνπ ιακβάλεηαη απφ Aπφ ην ρξήζηε Plataros Θεκαηηθέο o presentation Βηηθέηεο
 11. 11. εθηχπσζε ζην δηαδίθηπν απφ ζρεηηθφ ηφπν πνπ ζπληεξεί ην Τπνπξγείν θαη νη Ννκαξρίεο. 2. Ζ βεβαίσζε θέξεη ηνλ ηχπν «Διάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ αθεηεξίαο Α θαη πξννξηζκνχ Π , κέζσ Τ (ι.ρ. Ρίνπ Αληηξίνπ) ρηιηφκεηξα Υ» 3. Ζ ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε ζα θέξεη θαη εκεξνκελία ε νπνία ζα πηζηνπνηεί , φηη ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ε απφζηαζε ΑΠ ήηαλ Υ , κε ην δεδνκέλν, φηη απηφ είλαη κεηαβιεηφ. 4. Γηα ηελ πεξίπησζε θιεηζίκαηνο κηαο νδνχ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα εθηππψλεηαη ζε ζρεηηθή ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «Παξαηεξήζεηο» ηππνπνηεκέλε αλαθνξά ηεο Σξνραίαο, φηη «Απφ ΖΖ/ΜΜ/ΔΔΔΔ έσο ….. ε νδφο Ο, απφ ην α ρηιηφκεηξν κέρξη ην β ρηιηφκεηξν, έκεηλε θιεηζηή ιφγσ (θαηαπηψζεσο βξάρσλ ή κπιφθσλ ή ρηνλνπηψζεσλ ή θαζηδήζεσο ηνπ νδνζηξψκαηνο ή πιεκκπξψλ ή άιιεο αηηίαο) θαη ε θπθινθνξία πξνο Α δηεμάγεην κέζσ Β θαη πξνο -Α κέζσ Γ.» Σελ πιεξνθνξία ηελ πιεξνθνξία ηελ κεηαβηβάδεη ε Ννκαξρηαθή Γηεχζπλζε Σξνραίαο ζηελ Ννκαξρία ζε επί ηνχησ εληεηαικέλν ππάιιειν ηεο Ννκαξρίαο πνπ ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα. ΢ε θεληξηθφ επίπεδν ην ζχζηεκα ελεκεξψλεηαη απφ 2-3 ππαιιήινπο, πέξαλ ησλ άιισλ ηνπο θαζεθφλησλ. 5. Σν ζχζηεκα δηαζέηεη αλάδξαζε γηα ππνδείμεηο πνιηηψλ γηα ιάζε. 6. Ζ εθηχπσζε ηεο βεβαίσζεο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ ππαιιήινπ θαη θέξεη εκεξνκελία εθηχπσζεο θαη ίζσο θσδηθνχο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα αλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν. Καλέλα ζρφιην » Γελ ππάξρνπλ ζρφιηα. Καλάιη RSS γηα ηα ζρφιηα ηνπ άξζξνπ. Παξάζεζε URL Γξάςηε έλα ζρφιην Έρεηε ζπλδεζεί σο Γηάλλεο Πιαηάξνο. Απνζχλδεζε »
 12. 12. Δίζηε εγγεγξακκέλνο ζηε ζπδήηεζε. Γηαρεηξηζηείηε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ παξαθνινπζείηε. Your email address is plataros@gmail.com. Όξνη Xξήζεο | Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ | Πιαίζην ΢πκκεηνρήο Eθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ labsOpeGov είλαη αδεηνδνηεκέλν κε άδεηα creative commons O δηθηπαθφο ηφπνο έρεη πινπνηεζεί κε ην Διεχζεξν Λνγηζκηθφ / Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα WordPress, απφ ηελ νκάδα γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ΢ ΔΙΑΙΡΕ΢ΕΙ΢ ΣΗ΢ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ Σου Γιάννη Π. Πλατάρου A’. ΢Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΤ ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢ ============================================= 1833 =============================================
 13. 13. Ο Νομός Μεσσηνίας περιλαμβάνει τις επαρχίες α) Ολυμπίας (πρώην Υαναρίου και τα υπόλοιπα μέρη της αριστερής όχθης του Αλφειού) με πρωτεύουσα το Υανάρι. β) Σριφυλίας (πρώην Αρκαδίας) με πρωτεύουσα την Αρκαδιά (Κυπαρισσία). γ) Μεθώνης (πρώην Μεθώνης, Νεοκάστρου και Κορώνης) με πρωτεύουσα την Μεθώνη. δ) Μεσσήνης (πρώην Ανδρούσης, Ιμπλακίων και Μικρομάνης) με πρωτεύουσα την Ανδρούσα. ε) Καλαμών (πρώην Καλαμάτας και Νησιού) με πρωτεύουσα την Καλαμάτα. Πρωτεύουσα του Νομού ορίζεται η Αρκαδιά (Κυπαρισσία). ‘Ορια του Νομού ο Αλφειός και ο Σαύγετος έως τη Βέργα. ========================================= 1845 ========================================= Ο Νομός Μεσσηνίας περιλαμβάνει πλέον τις επαρχίες: α)Ολυμπίας (Ανδρίτσαινα), β) Σριφυλίας (Κυπαρισσία), γ)Πυλίας (Νεόκαστρο Πύλος), Πρωτεύουσα η Καλαμάτα. =========================================== 1 899 ========================================== Αποσπάται από τον Νομό η Σριφυλία και η Ολυμπία και σχηματίζει δικό της Νομό με πρωτεύουσα την Κυπαρισσία. Ο Νομός Μεσσηνίας περιλαμβάνει τις επαρχίες Καλαμών, Μεσσήνης και Πυλίας.
 14. 14. ================================================ 1909 ================================================ Καταργείται ο Νομός Σριφυλίας και εντάσσεται στο Νομό Μεσσηνίας. ================================================ 1939 ================================================ Η Επαρχία Ολυμπίας αποσπάται και εντάσσεται στο Νο- μό Ηλείας, πλήν των χωριών Αγ. ΢ώστη, Αμπελιώνα, Κακαλετρίου, Νέδα, Πετραλώνων, Πέτρας, ΢κληρού και ΢τάσιμου. Περίπου ταυτόχρονα, αποσπάσθηκε από την Λακωνία και εντάχθηκε στη Μεσσηνία η Μεσσηνιακή Μάνη. ================================================ 1/1/1999 ================================================ Με Σον «Νόμο Ι. Καποδίστριας» παύουν υφιστάμενες όλες οι επαρχίες της χώρας, καταργούμενες ως μονάδες διοικητικής διαίρεσης. Β’. ΢Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΑΡΦΙΑ΢ ΜΕ΢΢ΗΝΗ΢ ================================================ 1835: ================================================ Η Επαρχία περιελάμβανε τους Δήμους:
 15. 15. 1. Παμίσου (Νησί Κάτω Μαυρομμάτι , Λυκότραφο, Σζιτζώρη, Μάδενα). 2. Σομέως (Φαλβάτσου, Κουλουκάδα, Γολέθα, Βούταινα, Μάκραινα, Δάσος Κουτσούκα). 3. Αριστομένους (Μουσταφάμπασα, Λοί, ΢τρέφι, ΢αμπάκλαφα, Κουτήφαρι, Ζαπάντι, Δραγάρι). 4. Ιθώμης (επάνω Μαυρομμάτι, ΢ιμίζα, ΢άμαρι, Μπέτσι, Γκολέμι). 5. Τάμειας (Πεντιά, Κλήμα, Μαγγανιακό, Δραίνα, Ζαγάραινα, Κυνηγού, Ξεροκάσι, Ράδου, Πουλίτσι, Μάνεσι, Κάτω Νταλακλή). 6. Λευκοθέας (Αβραμιού, ΢μαΐλου, Φατζαλή, Φάστεμι, Υιλιππάκι, Νιοχώρι, Ξενοδοχείο Φατζηπαναγιώτου). 7. Εύας (Ναζήρι, Καλαμαρά, Ανδρούσα, Αλουποχώρι, Δρουμάσι, Βασιλάδα, Αέζι, Φασάμπασα, Μπουρνάζι, Πάνω Νταλακλή). 8. ΢τενυκλήρου (Μελιγαλάς, Ζέζα, Μαγούλα, Αλειτούργι, Ζευγολατιό, ΢ολάκι, Μύλοι Βεληνάκου και Νεροτριβή). 9. Δερρών (΢κάλα, Σζεφερεμίνι). 10. Οιχαλίας (Σσαούση, Κατσαρού, ΢ιάμου, Ρερέϊκα, Καλύβια, ΢πανοχώρι, Μούστα, Σοσκέσι, Αλητσελεπή, Λουτρό, Βελανιδιά, Υίλια, Ντογατσίδες, ΢παρτινού, Μπάλα). 11. Ανδανίας (Διαβολίτσι, Παραπούγκι, Ντουσίλα, Σρύφα, Σσωρωτά, Λυκουδέσι, Κούρταγα, Μάλτα, ΢ανδάνι). 12. Πολίχνης (Κωνσταντίνοι, Μπουγά, Αγριλόβουνο, Μάτζαρι, Γλιάτα, Γαράντζα). 13. Βελύρας (Ζερμπίσια, Μήλας, Λούμη, Φρύσοβα, Κεφαληνού). 14. Σρίκκης (Καρτερόλι, Πιπερίτσα, Γαϊδουροχώρι, Βρωμόf3ρυση, Αϊδίνη, Αλητσελεπί, Κούρτιλι, ΢πιτάλια). ================================================ 1840
 16. 16. ================================================ Γίνεται συγχώνευση δήμων και έχουμε από 14, μόνο 6 1. Παμίσου: (Μεσσήνη, Ανάληψη, Λυκότραφος, Μάδενα, Μαυρομμάτι). 2. Αριστομένους: (Αριστομένης, Αβραμιού, Δρακονέρι, Βελίκα, Βούταινα, Μάκραινα, Διόδια, ΢τέρνα, Αϊτοφωλιά, Κεφαλόβρυσο, Κορομηλιά, Κουτήφαρι, Λευκοχώρα, Νεοχώρι, Παλαιόκαστρο, Πλατανόβρυση, Πουλίτσι, ΢τρέφι) 3.Ιθώμης: (Αριστοδήμειο, Αρσινόη, Δραίνα, Ελληνοκκλησιά, Ζερμπίσια, Κεφαληνού, Κλήμα, Λάμπαινα, Μαγγανιακό, Μάνεση, Μαυρομμάτι, Μίλα, Νεοχώρι, Πολύλοφος, Ρεματιά, Σρίκορφο). 4.Ανδανίας: (Ανδανία, Αλώνια, Αγριλόβουνο, Άνω Μέλπεια, Κάτω Μέλπεια, Δασοχώρι, Δεσύλλα, Διαβολίτσι, Ηλέκτρα, Καλλιρρόη, Καρνάσι, Κεντρικό, Κωνσταντίνοι, Μάλτα, Μάνδρα, Παραπούγκι, Πολίχνη). 5. Οιχαλίας: (Μελιγαλά, Ανθούσα, Βαλύρα, Ζευγολατιό, Καλύβια, Κατσαρού, Μαγούλα, Μάντζαρι, Μερόπη, Οιχαλία, Πεύκο, ΢ιάμου, ΢κάλα, ΢ολάκι, ΢τενύκλαρο, Σσουκαλέϊκα, Υίλια). 6. Εύας: (Ανδρούσα-Βασιλάδα, Εύα, Αγριλιά, Αμφιθέα, Καλαμαράς, Καλογερόραχη, Καρτερόλι-Μοσχοχώρι, Πιλαλίστρα, Πιπερίτσα, ΢πιτάλι, Σρίοδος). ================================================ 1912 : ================================================
 17. 17. Όλοι οι δήμοι διαλύονται στα εξ ων συνετέθησαν και δημιουργούνται οι σημερινές (έως το τέλος του 1998 κοινότητες) ΢Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤ ================================================ 1835 . ================================================ ΢υνίσταται ο Δήμος Παμίσου Β’ τάξης με έδρα το Νησί, αποτελούμενος από οικισμούς: Νησί (2.914 κατ.), Κάτω Μαυρομμάτι (185 κατ.), Λυκότραφο (74 κατ.), Μάδενα (20 κατ.), Σζιτζώρι (139 κατ.). 1856. Καταργείται το Επαρχείο Μεσσήνης 1867: Μετονομάζεται το «Νησίον» σε Μεσσήνη. Σην ίδια χρονιά καθορίζεται το έμβλημα της σφραγίδας του Δήμου ως φέρων «… εν τω μέσω με τον ποταμόν Πάμισον παριστώμενον ως γέροντα εκτάδην κείμενον και κάλπην κρατούντα». Από το 1929-1934 ΢ουηδοί αρχαιολόγοι υπό τον Νάτο Βαλμίν έφεραν στο φως τις βάσεις ναίσκου στις πηγές του ΙΙαμίσου, αφιερωμένου στον ομώνυμο Βουκράνιο Θεό Πάμισο καθώς και αναθηματική στήλη με την επιγραφή«Α΢ΚΛΑΠΙΟΔΩΡΟ΢ ΠΑΜΙ΢Ω». Η αναθηματική στήλη αυτή έγινε έμβλημα της σφραγίδας του βραχύβιου 5ου ΢υμβουλίου Περιοχής Μεσσηνίας κατόπιν εισηγήσεως του υπογράφοντα. ================================================ 1871 ================================================ ΢υνίσταται οικισμός στη Νέα Μπούκα επί πρωθυπουργίας του Αλ. Κουμουνδούρου με Β.Δ. στις 4/10/1871
 18. 18. «΢υνιστάται συνοικισμός εις θέσιν Μπούκα του Δήμου Παμίσου επ. Μεσσήνης. Η έκτασις των οικοπέδων καθορίζεται εις 500 τ.μ. και η αξία εκάστης οικοδομής 500 δρχ. κατ’ ελάχιστον όριον και πρέπει να γίνει εντός έτους από της παραχωρήσεως του οικοπέδου» (ΥΕΚ 3/30-1-1872, σελ.17). Εξ όσων είναι γνωστά, ουδέποτε στην περιοχή αυτή έκτισε κάποιος κάτι. Πρόκειται για την περιοχή βορείως του έλους Κουλτούκι στο ύψος περίπου του σημερινού αναψυκτηρίου του Δήμου. Πιθανότατα, διότι η περιοχή Λόγω του έλους δεν προσέφερε υγιεινή διαβίωση, αφού τότε η ελονοσία θέριζε ολόκληρους πληθυσμούς Η ενέργεια όμως του συμπατριώτη μας πρωθυπουργού Αλ. Κουμουνδούρου, δείχνει το όραμα για παραλιακή ανάπτυξη της Μεσσήνης που υπήρχε από τότε. ================================================ 1873 Επανασuνίσταται το Επαρχείο Μεσσήνης. ================================================ 1882 ================================================ Με Β.Δ. στις 24/8/1882 συνίσταται συνοικισμός υπό την ονομασία «Παραλία Μεσσήνης» στο δυτικό μέρος της αποληγούσης στην παραλία οδού, εκεί όπου σήμερα υπάρχει το διαμορφωμένο νέο σχέδιο Παραλίας Μεσσήνης. Κατά πάσαν βεβαιότητα οικισμός του 1882, συνεστήθη λόγω της απροθυμίας και ελλείψεως
 19. 19. ================================================ 1912 ================================================ Ο Δήμος Παμίσου παύει υφιστάμενος διαλυόμενος στις κοινότητες α) Μεσσήνης, 13) Αναλήψεως, γ) Λυκοτράφου, δ) Μάδενας, ε) Μαυρομματίου Παμίσου. ================================================ 1946 ================================================ Η κοινότητα Μεσσήνης ανακηρύσσεται Δήμος με οικισμούς την «Μεσσήνη» και την «Παραλία Μεσσήνης» ενώ αργότερα με οικισμούς την «Μεσσήνη», τον «Άγιο Κωνσταντίνο», το «Μυλωνά» και τον «Ξινό». ================================================ 1986 ================================================ Με τον νόμο 1622/86 του Σρίτση, δημιουργείται το μόρφωμα «5ηγεωγραφική ενότητα Επαρχίας Μεσσήνης»περιλαμβάνον τους ΟΣΑ Μεσσήνης, Ανάληψης, Μάδενας, Μαυρομματίου, Πιπερίτσας, Καρτερολίου, Σριόδου, Αμφιθέας, ΢πιταλίου, Πιλαλίστρας, το οποίο όμως έμεινε όπως λέμε «στα χαρτια». Δημιουργείται το μόρφωμα «εδαφική Περιφέρεια» ως σύνδεσμος γειτονικών ΟΣΑ. ================================================ 1995 ================================================ Δημιουργούνται 18 «εδαφικές Περιφέρειες» στη Μεσσηνία
 20. 20. και η Μεσσήνη ορίζεται ως έδρα της «5ης εδαφικής Περιφέρειας», η οποία λειτουργεί ως «5ο ΢υμβούλιο Περιοχής Μεσσηνίας». Αποτελείται απο τους ΟΣΑ Μεσσήνης, Ανάληψης, Αβραμιού, Καρτερολίου, Λευκοχώρας, Μάδενας, Λυκοτράφου, Μαυρομματίου Παμίσου, Νεοχώρι, Αριστομένους, Πιλαλίστρας, Πι περίτσας, ΢πιταλίου, Βελίκας, Εύας, Καλαμαρά και Σριόδου. 1/1/1999 ============================================= Καταργούνται όλοι οι ΟΣΑ και δημιουργείται ένας ΟΣΑ με την επωνυμία «Δήμος Μεσσήνης» με έδρα τη Μεσσήνη, αποτελούμενος από τους πρώην ΟΣΑ του 5ου ΢υμβουλίου Περιοχής πλήν Εύας και Καλαμαρά, οι οποίοι είχαν ήδη συνενωθεί σε έναν ΟΣΑ αυτόν της Εύας. 5ο ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΕΡΙΟΦΗ΢ ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢ ΢ύσταση : Π.Δ. 300 ΥΕΚ Α 166/17-8-95. Έδρα Μεσσήνη. Μέλη 26. Βάση δημιουργίας: Απογραφή 1991. Δήμος Μεσσήνης: (6.519 κατ.) εκπροσωπείται από τους: Πτωχό Παύλο (Πρόεδρο), Ιωάννη Αθανασόπουλο, Γεώργιο Κροντήρη του ΢πήλιου, Δημήτριο Δουρούμη, Ιωάννη Πλατάρο, Παναγιώτη Δασκαρόλη, Παναγιώτη Γεωργούλια, Αικατερίνη Λεμπέση, Διονύσιο Μιχαλόπουλο, Νικόλαο Γιανναxόπουλο και από την μειοψηφία τον κ. Ανδρέα Πατρινιό. Κοιν. Αβραμιού (628 κατ.) από τον κ. Ευστάθιο Κατσούλη. Κοιν. Ανιλήqιεως (413 κατ.) από τον κ. Παύλο Φαϊδόγιαννη. Κοιν. Βελiιιας (330 κατ.) από τον κ. Υώτιο ΢ταυρόπουλο.
 21. 21. Κοιν. Καρτερολίου (419 κατ.) από τον κ. Φαράλαμπο ΢ιανδρή. Κοιν. Λευκοχώρας (295 κατ.) από τον κ. Παναγιώτη Αποστολόπουλο. Κοιν. Λυκοτράφου (325 κατ.) από τον κ. Μιχαήλ Αλεβίζο. Κοιν. Μάδενας (175 κατ.) από τον κ. Ιωάννη Δαβέρο. Κοιν. Μαυrρορματίοιτ (356 κατ.) από τον κ. Βασίλειο Αλεβίζο. Κοιν. Νεοχωρίου (275 κατ.) από τον κ. Δημήτριο Μαχαίρα. Κοιν. Πιλαλίστρας (190 κατ.) από τον κ. Παναγιώτη Γιαννίκο. Κοιν. Πιπερίτσας (133 κατ.) απο τον κ. Γεώργιο Κροντήρη. Κοιν. ΢πηταλίου (154 κατ.) από Σον κ. ΢ταύρο Νικολακόπουλο. Κοιν. Ειiας (659 κατ.) από τον κ. Φρήστο ΢ταματόπουλο και αργότερα απο τον κ. Κωνσταντίνο Μπουρίκα. Κοιν. Καλαμαρά (133 κατ.) από τον κ. Θ. ΙΙεχινάκη και αργότερα από τον εκπρόσωπο της Εύας με την οποία συνεχωνεύθη η Κοιν. Καλαμαρά. ΒΠΕ΢ΣΡΟΦΔ ΢ΣΔΝ ΏΡΥΕΚΔ ΢ΒΛΕΑΏ Δλα ζνβαξφ επηζηεκνινγηθφ εκπφδην ζηελ αμηνιφγεζε Σν παξφλ ζεκείσκα , δελ έρεη θακία ζπλδηθαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα «αμηνιφγεζε» αιιά κφλν θηινδνμεί, λα αλαδείμεη κηα ζεκαληηθή «ιεπηνκέξεηα» ηεο αμηνιφγεζεο. Όηη δειαδή, εηδηθά ζηελ Διιάδα, είλαη αλζξσπίλσο αδύλαηνλ λα εθαξκνζηεί θαη λα κεηξήζεη ηελ αμία ησλ θαζεγεηώλ, εμ αηηίαο κίαο θαη κφλεο Διιεληθήο ηδηαηηεξφηεηαο, δει. ηεο ύπαξμεο ησλ θξνληηζηεξηαθώλ καζεκάησλ θαη κάιηζηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ βαζκό πνπ παξέρεηαη απηή αλά καζεηή. ΢ην παξφλ ζεκείσκα, δελ αζρνινχκαζηε θαζφινπ κε απηφ πνπ ιέκε «απηναμηνιφγεζε» αιιά πάκε θαη΄ επζείαλ «ζην ςεηφ» πνπ είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (πξνζνρή, φρη ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ») ηελ νπνία καο επηθπιάζζεη ην Τπνπξγείν, ακέζσο κεηά ηελ απφπεηξα εθαξκνγήο ηεο «ιάτη» κνξθήο ηεο «απηναμηνιόγεζεο». Πψο ζα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηνλ δηδαθηηθφ ηνκέα; Η απάληεζε είλαη απιή: Όπσο ζεσξεηηθά (πεξίπνπ) ζε φιν ηνλ θφζκν.
 22. 22. Γειαδή: Οη καζεηέο ζηελ αξρή θάζε ρξνληάο, ζα γξάθνπλ «ζηαζκηζκέλν δηαγλσζηηθό ηέζη». Απηφ, είλαη δπλαηφλ λα ππφθεηηαη ζε αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. Λφγνπ ράξηλ, λα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ , λα δηεμάγεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ , φπνπ νη απαληήζεηο ζα είλαη αλαθαησκέλεο αλά καζεηή θαη γεληθά είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιηζζεί ε αληηθεηκεληθή επίδνζε θαη πάλησο, κπνξεί λα θαλεί ηη είδνπο πξνπαίδεηα έρνπλ νη καζεηέο ζε έλα κάζεκα. Γελ θνιιάκε ζε απηό ην ζεκείν, παξαδερόκαζηε αλαπόδεηθηα, όηη κπνξεί λα γίλεη άςνγε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεσλ ησλ καζεηώλ. Έζησ ινηπφλ, φηη έρνκε κηα κέζε επίδνζε ΣΓ (=Τέζη Διαγνωζηικό) Κάλνπκε θαη έλα αλάινγν ηειηθφ ηεζη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο , φπνπ ιακβάλνπκε κηα κέζε επίδνζε ΣΣ (=Τεζη Τελικό) Μαζεκαηηθά, ε δηαθνξά Π= ΣΣ - ΣΓ νλνκάδεηαη «πξνζηηζέκελε αμία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ δηδάζθνληα» ΢ε απηφ ην κέγεζνο ζε πξψηε θάζε εγείξνληαη νη πξώηεο εύινγεο αληηξξήζεηο θάπνηεο από ηηο νπνίεο είλαη αληηκεησπίζηκεο, όρη όκσο όιεο : Κάπνηνο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί: · Δγψ παξέιαβα πάξα πνιχ θαινχο καζεηέο πνπ δελ είραλ πεξηζψξην βειηίσζεο , άξα ε «πξνζηηζέκελε αμία» κνπ είλαη ακειεηέα. · Δγψ μεθίλεζα κε πάξα πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη είρα κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο. · Ίζεο «πξνζηηζέκελεο αμίεο» δελ δείρλνπλ θαη ίζεο πξνζπάζεηεο θηι . ΢ηα παξαπάλσ , αιιά θαη ζε πνιιά άιια, νη ζηαηηζηηθνιφγνη, κπνξνχλ λα παξαζέζνπλ δείθηεο φπσο ι.ρ. ηνλ , ν νπνίνο αληηθεηκελνπνηεί ηελ δηαθνξά σο πνζνζηό, δει. ηη επί ηνηο εθαηό πξνζέζεζα εγώ, ζε ζρέζε κε ηη παξέιαβα. Βεβαίσο θαη κε απηό ηνλ δείθηε, δελ είλαη ζπγθξίζηκα ηα λνύκεξα αλά θαζεγεηή, αιιά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ζύγθξηζε κε ηα ζηνηρεία όισλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπηθξάηεηαο. Αο ππνζέζνπκε όηη θαη απηό έγηλε . Σόηε ν εθπαηδεπηηθόο ζα θαηαηαρζεί ζε θάπνηα «θαλνληθή θαηαλνκή» θαη ζα αμηνινγεζεί αλάινγα κε ην ηη ζέζε θαηαιακβάλεη ζε απηή; Η επηζηεκνληθή απάληεζε γηα ηελ αιινδαπή, είλαη «ΝΑΙ» , αιιά γηα ηελ Διιάδα είλαη «ΑΜ…ΓΔ!» Σν παξαθάησ ζρήκα είλαη ελδεηθηηθφ ηεο εηζρψξεζεο κε κεηξήζηκσλ «παξαζηηηθώλ παξαγόλησλ» πνπ δελ επηηξέπνπλ αμηνπηζηία ηνπ δείθηε. Κάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ «απξφζθιεηνπο» παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη θαη αιινηψλνπλ ηνλ δείθηε απξφβιεπηα, κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα ππάξμεη «εμνκάιπλζε»- θαλνληθνπνίεζε ηνπ δείθηε γηα λα είλαη ζπγθξίζηκνο. Όκσο ν έγρξσκα θαηαδεηγκέλνο παξάγνληαο ηεο δηαθνξνπνηεηηθήο επίδξαζεο ηνπ θξνληηζηεξίνπ δελ κπνξεί λα κεηξεζεί . Γελ κπνξεί λα κεηξεζεί , δηφηη δηαθνξνπνηείηαη απφ πφιε ζε πφιε, απφ εκηαζηηθφ θέληξν ζε αζηηθφ, απφ ρσξηφ ζε αζηηθφ θέληξν, θαζψο θάπνπ παξέρεηαη πνιχ, θάπνπ ιίγν, θάπνπ ζηνηρεησδψο, θάπνπ θαζφινπ θαη επίζεο νπδείο είλαη πξόζπκνο λα ηνλ δειώζεη! Καλείο γνλέαο δελ ζα δειψζεη (γηα πνιινχο ιφγνπο) αλ θάλεη ηδηαίηεξα ζην παηδί ηνπ, αλ θάλεη νκαδηθφ θξνληηζηήξην, πφζεο ψξεο, πφζεο κέξεο θαη πνηνο ηνπ θάλεη. Αθφκα θαη λα ην δειψζεη, ε δήισζε είλαη κε ειέγμηκε γηα πνιινχο «ιεπηνχο» ιφγνπο. Απηό ην θαηλόκελν, επεηδή δελ ππάξρεη ζηελ αιινδαπή, δελ έρεη γίλεη αληηθείκελν εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη άξα ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη θελό. Φζάλνπκε ινηπόλ ζην ΠΟΡΙ΢ΜΑ: «Ο ηζρπξόηεξνο κε κεηξήζηκνο παξάγνληαο πνπ ππεηζέξρεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο «πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο
 23. 23. δηδαζθαιίαο ηνπ δηδάζθνληα» θαζηζηά ηνλ θπξηόηεξν δείθηε αλαμηόπηζην θαη άξα θαη ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο» Δπνκέλσο: Όπνηα αμηνιφγεζε θαη λα γίλεη, κε ηνπο πιένλ άξηζηνπο θαη αληηθεηκεληθνχο αμηνινγεηέο θαη κε ην θαιχηεξν ζεζκηθφ πιαίζην, δελ ζα είλαη πνηέ θνληά ζηελ αιήζεηα, άξα έρεη ζίγνπξε απνηπρία. Βεβαίσο, πέξαλ ηεο παξαπάλσ ζεσξεηηθήο πξνζεγγίζεσο, ππάξρνπλ θαη άηεγθηα εξσηήκαηα, πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε φπνηνλ πξνπαγαλδίδεη ηελ «αμηνιφγεζε» · Σν πξφζθαηα ςεθηζζέλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ κνξηνδφηεζε ησλ ζηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο έρεη θάπνηα ζρέζε κε ηελ αμηνθξαηία, ηελ επηβξάβεπζε ησλ ηθαλψλ, κε ηελ θνηλή ινγηθή, κε ην δίθαην; Να μαλαζπκίζσ εληειψο απνζπαζκαηηθά, φηη ε επηκφξθσζε 96 σξψλ ζην Β΄επίπεδν εμνκνηψλεηαη κε ην δεχηεξν πηπρίν (3 κφξηα ε επηκφξθσζε ζην Β΄επίπεδν, 3 κφξηα θαη ην δεχηεξν πηπρίν!) Παξάιιεια ην δεχηεξν κεηαπηπρηαθφ θαη ην δεχηεξν δηδαθηνξηθφ, δελ ιακβάλνπλ θαζφινπ κφξηα, ζηα πιαίζηα ηνπ «φζνη ππεξηεξνχλ , πξέπεη λα …θιαδεπηνχλ γηα λα γίλνπλ ίζνη κε ηνπ άιινπο;» Απηφ δελ ζπληζηά ζθαηά θαη επζεία «αμηνιφγεζε» ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ; · Ξέραζε θαλείο, φηη γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ ππεβιήζεζαλ 8.500 βηνγξαθηθά κε ππνςεθίνπο απμεκέλσλ πξνζφλησλ θαη ηειηθά «θαηφξζσζαλ» λα επηιέμνπλ απφθνηηνπο Λπθείνπ γηα Γεληθνχο Γξακκαηείο; Δίλαη δπλαηφλ έλα θφκκα εμνπζίαο λα έρεη ιεηςαλδξία ή κήπσο απιψο δελ ππάξρεη νχηε εζσθνκκαηηθή αμηνθξαηία; · Γηα πνην ιφγν, ζα πξέπεη θάπνηνο λα έρεη ηελ παξακηθξή εκπηζηνζχλε ζε απηφ ην όινλ κπάραιν πνπ βιέπεη θαη βηώλεη θαζεκεξηλά; Δίλαη δπλαηφλ λα θνξντδέςεη θάπνηνο ηφζν απξνθάιππηα ηνπο θαζεγεηέο; Δίλαη δπλαηφλ ην ζψκα ησλ θαζεγεηψλ λα παξαπιαλεζεί; Καη αλ θάπνηνο ζέιεη πξνηάζεηο γηα λα βειηησζεί ην επίπεδν ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Παηξίδα καο, ππάξρεη πιεζώξα απιώλ θαη πινπνηήζηκσλ: 1. Να ρξεκαηνδνηεζνχλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα φινπο ηνπο θαζεγεηέο κε κάζεζε εμ απνζηάζεσο ε νπνία κεηψλεη ην γεληθφ θφζηνο ζπνπδψλ έσο θαη 80%-90% θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο λα βειηησζνχλ νπζηαζηηθά. Με ην ίδην θφζηνο , κπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ επθαηξία ζε πνιιαπιάζηνπο θαζεγεηέο. 2. Σα ρξήκαηα πνπ παίξλνπλ απ΄ ηελ ηζέπε ησλ θαζεγεηψλ, λα ηα δψζνπλ ζηηο ΢ρνιηθέο Δπηηξνπέο λα ζπκκαδέςνπλ ηα ζρνιεία θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζνβαξέο, επρεξείο, απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη επράξηζηεο ζπλζήθεο κάζεζεο. 3. Όζνη καζεηέο έρνπλ ρακειέο επηδφζεηο λα παξέρεηαη απνηειεζκαηηθή βνήζεηα κέζα ζην ζρνιείν. Όρη θπζηθά κε ηελ ζεκεξηλή ΠΓ΢ ε νπνία ζθνπίκσο έρεη ππνβαζκηζηεί κέρξηο εμεπηειηζκνχ. 4. Να απνδεζκεπζεί ην Λχθεην απφ ηηο εηζαγσγηθέο ζηα Παλεπηζηήκηα κε ηξεηο ηξφπνπο: Α) Υξνληθά: Να δηεμάγνληαη ΢επηέκβξην θαη φρη Μάτν. Β) Ωο πξνο ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα: Η χιε λα δίλεη έκθαζε ζηελ εκπέδσζε θαη εκβάζπλζε επί ησλ ελλνηψλ θάζε καζήκαηνο . Γ) Ωο πξνο ηηο εμεηάζεηο: Οη εμεηάζεηο λα δίλνληαη εθ΄ φιεο ηεο δηδαθηέαο , ε νπνία ζα είλαη ακεηαθίλεηε γηα 10 ρξφληα θαη ηα ζέκαηα ζα εμεηάδνπλ ηνλ βαζκφ εκπέδσζεο –θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ θαη φρη ηηο θξνληηζηεξηαθέο επξεηηθέο.
 24. 24. Η Παηξίδα καο, δελ έρεη θαλέλα απνιχησο πεξηζψξην γηα πεηξακαηηζκνχο κε ην ιεγφκελν «ζρνιείν ηεο αγνξάο» αθνχ ρξεηαδφκαζηε πνιίηεο , ζθαηξηθά κνξθσκέλνπο, αλζξσπηζηηθά, ηερλνινγηθά, ζεσξεηηθά, κε θξίζε θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίνη δελ ζα θάλνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, αιιά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Γειαδή , πνξεία πξνο ην κέιινλ , κε βάζεηο ηζρπξέο πνπ ζα δώζνπλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο , καδί κε ηελ κεγέζπλζε πνπ δελ κπνξεί λα λνείηαη θαη εθζεηηθή θαη βηώζηκε . Η κεηάβαζε ζηνλ θόζκν ηνπ κέιινληνο ηεο αεηθνξίαο, ζέιεη πνιίηεο κε κόξθσζε κε ηελ ζθαηξηθή έλλνηα θαη αλ δελ ην θαηαιάβνπλ απηό νη Κπβεξλώληεο ζα πάκε ζίγνπξα θαηά δηαόινπ. Αθόκα έρνπκε πεξηζώξην αλαζηξνθήο ηεο θαηάζηαζεο….. Γιάννης Π. Πλαηάρος Μαθημαηικός " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ΢ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ΢ " 24 Απγνύζηνπ 1995 ΢ηήιε "ΑΠΑΝΘΙ΢ΜΑΣΑ" ηνπ ΢αξάληνπ Ι. Καξγάθνπ Σν παξαθάησ ζεκείσκα ηνπ θηινιόγνπ-ηζηνξηθνύ θαη ζπγγξαθέα θ. ΢αξάληνπ Καξγάθνπ, γξάθεθε κε αθνξκή ςήθηζκα πνπ ζπλέηαμε ν Γξακκαηέαο -ηόηε- ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Μεζζήλεο θ. Γηάλλεο Πιαηάξνο θαη νκνθώλσο εςήθεζε ην ηόηε Γ.΢. Δπεηδή απνηειεί έλαλ ύκλν γηα ηε Μεζζήλε ζηελ νπνία πεξηπνηεί ζνβαξή ηηκή ν δηαθεθξηκέλνο θηιόινγνο θ. ΢. Κ. λνκίδσ όηη πξέπεη λα γίλεη γλσζηό. Ο Γήκνο Μεζζήλεο Ν Α η‘ αθνχο θαη λα κελ ην πηζηεχεηο. Να ην δηαβάδεηο θαη λα ηξίβεηο ηα κάηηαζνπ. Ίζσο θάπνηνη βηάζηεθαλ λα ςάινπλ ηνRequiem ηεο Διιάδνο. Φαίλεηαη πσο δελ ήιζε ε ζηηγκή ηνπ «Fίrηis Graeciae». Ο νξγνπειηζκφο ίζσο λα κελ είλαη ην γισζζηθφ πεπξσκέλν καο. Απφ ηνλ Γήκν Μεζζήλεο έξρεηαη έλα παξήγνξν κήλπκα:«Μηζφ ιεπηφ, θ. Όξγνπει». Μπνξεί λα αθήζακε πίζσ ην 1984 αιιά δελ ζεκαίλεη φηη ζα κείλνπκε ζην «1984», γισζζηθνί παιαηνεκεξνινγίηεο. Γηαβάδσ, ινηπφλ, ζην ζαπκάζην πεξηνδηθφ «΢χλδεζκνο» ησλ Καιακψλ, πνπ έρεη 29 ρξφληα ζεηείαο ζηα γξάκκαηα, ζην ηεχρνο 296-297, ζει. 135, ην αθφινπζν απίζηεπην θη φκσο αιεζηλφ: Σν Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο ζε ςήθηζκά ηνπ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα αλαθέξεη ηα εμήο: 1)Καηαγγέιιεη ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, ε νπνία απφ ην 1976 θαη εληεχζελ αδηαθνξεί γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο Νένο Διιεληθήο Γιψζζαο. Με πξάμεηο
 25. 25. θαη παξαιείςεηο ηεο ε Διιεληθή Πνιηηεία ζπκβάιιεη ζηε γισζζηθή αθεδία, αθαζία θαη αγισζζία, ε νπνία — ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα — έρεη, πάξεη επηθίλδπλν γηα ηελ ειιεληθή καο ηαπηφηεηα ραξαθηήξα. 2)Γηακαξηπξφκεζα πξνο ηελ Διιεληθή Πνιηηεία: α)Γηα αβαζάληζηε θαηάξγεζε ηνπ πνιπηνληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηεινχζε θαη απνηειεί νκθάιην ιψξν ζπλεθηηθφηεηαο θαη ζπλέρεηαο αξραίαο Καη λέαο ειιεληθήο γιψζζαο. Ζ θαηάξγεζε ησλ ηφλσλ θαη πλεπκάησλ θαηέζηξεςε ην έηπκνλ πνιιψλ ιέμεσλ θαη απνηειεί ην πξψην βήκα γηα θαηάξγεζε ηεο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο, θαζηέξσζεο ηεο θσλεηηθήο κε ηαπηφρξνλε εηζαγσγή ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, ε νπνία ζα επηθέξεη άκβιπλζε ηεο Δζληθήο καο ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία ζηνπο ραιεπνχο θαηξνχο πνπ δηεξρφκαζηε, έρνπκε απφιπηε αλάγθε λα είλαη νμπκκέλε, ραιχβδηλε θαη άηξσηε, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηνλ πνιηηηζηηθφ ηκπεξηαιηζκφ ησλ ιεγφκελσλ«πξνεγκέλσλ» — απηή ηε ζηηγκή — θξαηψλ, αιιά θαη ηνλ επεθηαηηζκφ ησλ επηζεηηθψλ καο γεηηφλσλ. β)Γηα απαξάδεθηε θαη παληειή αδηαθνξία ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πνπ ε ίδηα ε Πνιηηεία ζέζπηζε απφ δέθα ρξφληα θαη πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή αλαγξαθή κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο ηών επιγπαθών ζηα εκπνξηθά θαη άιια θαηαζηήκαηα (Ν. 1491/84 άξζξν 5 παξ. 5). Όηαλ ε ίδηα ε Πνιηηεία αδηαθνξεί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ πνπ ε ίδηα έρεη ζεζπίζεη, δελ δηθαηνχηαη εζηθά λα εγθαιεί ηνπο μέλνπο, ησλ νπνίσλ ε ερζξφηεηα είλαη σο έλα βαζκφ εμεγήζηκε. ‗Όηαλ θπθινθφξεζαλ ηα βηβιία κνπ«Αιαιία» θαη «Αιεμία», πνπ έζηγαλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο γισζζηθήο παζνγέλεηαο πνιινί κε ραξαθηήξηζαλ νπηζζνδξνκηθφ θαη θάπνηνη Γνλ Κηρψηε. Φαίλεηαη πσο ν θφζκνο έρεη αλάγθε απφ Γνλ Κηρψηεο. Ο Κφζκνο δελ γέκηζε απφ ΢άληζνπο.- ΢ΑΡΑΝΣΟ΢ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟ΢ ΒΠΕ΢ΣΡΟΦΔ ΢ΣΔΝ ΏΡΥΕΚΔ ΢ΒΛΕΑΏ Δ Ώλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. (Άξζξν πνπ δεκνζηεύζεθε ζηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηεο Μεζζελίαο «ΦΩΝΗ» & «ΔΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ» ζηα αληίζηνηρα θύιια ηεο Παξαζθεπήο 6εο Μαίνπ 2005 όπσο θαη ζην «ΘΑΡΡΟ΢» ηνπ ΢αββάηνπ 7εο Μαίνπ 2005)
 26. 26. Σν αξραίν ξεηφ «γεξάζθσ αεί δηδαζθφκελνο» είλαη παζίγλσζην. ΋ζν δνχκε , καζαίλνπκε θαη βειηηψλνπκε ηελ πείξα καο. Ληγφηεξν γλσζηφ είλαη φκσο, φηη ε ελδεκνχζα θηινινγία γηα ηελ «δηα βίνπ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε» ειάρηζηε ζρέζε έρεη κε ην αξραίν ξεηφ, ην νπνίν ζεκαηνδνηνχζε ην απηνλφεην , ελψ ε λέα αλαγθαηφηεηα πνπ δηαθεκίδεηαη κέζα απφ ηα δηάθνξα Κνηλνηηθά παθέηα ζεκαίλεη πνηνηηθά δηάθνξν πξάγκα. Οη ιέμεηο –θιεηδηά «εθπαίδεπζε» «θαηάξηηζε» «επηκφξθσζε» λνεκαηνδνηνχλ κάιινλ δεμηφηεηεο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή θαη φρη απηφ πνπ λνεκαηνδνηεί ε ιέμεη «παηδεία» δειαδή ηηο ζθαηξηθέο γλψζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ θχζε. Σα πξάγκαηα άιιαμαλ δξακαηηθά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε ζρέζε κε ηα επαγγέικαηα παγθνζκίσο. Νέα επαγγέικαηα πξνζεηέζεζαλ δίπια ζε παιαηά θαη παιαηά θαηαξγήζεθαλ. Ώπηά πνπ θάλεθαλ λα κέλνπλ ζηαζεξά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εμειίρζεθαλ γηα λα κελ θαηαξγεζνχλ. Σν παξάδεηγκα ηνπ θνπξέα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: Κάπνηνο σο καζεηεπφκελνο θνπξέαο («θάιθαο» φπσο ηνλ έιεγαλ) κάζαηλε ηεζζάξσλ εηδψλ θνπξέκαηα απφ 15 εηψλ θαη κε ηα ηέζζεξα απηά θνπξέκαηα δει. «Γξακκή» , «θαηζφκαιιν», «Ώκεξηθαληθφ» θαη «γνπιί»(ην ζηξαηησηηθφ «ελ ρξσ») έθζαλε 75 εηψλ θαη θνχξεπε αθφκα κε απηνχο ηνπο ηξφπνπο. Σν ίδην επάγγεικα ηψξα απαηηεί δίπισκα θνκκσηηθήο απφ ΣΒΒ ή θαη κεηαδεπηεξνβάζκην ΕΒΚ θαη εηήζηα επηκφξθσζε ζηηο λέεο θνκκψζεηο πνπ επηβάιιεη ε κφδα, ζηα λέα πιηθά ελψ απαηηεί θαη δηαξθή αλαλέσζε ηνπ ρψξνπ. ΋πνηνο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο αιιαγέο ζηνλ ζπξκφ, απιψο κέλεη άλεξγνο. ΢ηηο επηζηήκεο, ηα πξάγκαηα είλαη αθφκε πην ηξαγηθά πξάγκα πνπ θαιψο έρνπλ θαηαιάβεη νη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ δέρνληαη ηηο θνηλσληθέο πηέζεηο θαη αλάγθεο απφ πξψην ρέξη. Δ πιεξνθνξηθή κπήθε παληνχ θαη άιιαμε ηελ κνξθή παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ φπσο ηνπ Λνγηζηή ή ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ ή ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ κε πιήξε εθκεράληζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. ΢ήκεξα δελ ππάξρεη επάγγεικα πνπ λα κελ ην έρεη αγγίμεη ε πιεξνθνξηθή θαη νη «λέεο Σερλνινγίεο» απφ ηνλ βαζκφ «πνιχ» έσο «πάξα πνιχ» Δ ίδηα ε επηβνιή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηα επηζηεκνληθά πεδία έθαλε ηηο επηζηήκεο λα επηηαρχλνπλ ηνλ ξπζκφ παξαγσγήο λέσλ γλψζεσλ , κε απνηέιεζκα λα απαμηψλεηαη ε ίδηα ε γλψζε πνπ απνθνκίδεη ηέζζεξα ή έμη ρξφληα ζην Παλεπηζηήκην θάπνηνο θαη λα θζάλεη
 27. 27. επίπεδα κεδεληζκνχ. Ώληίβαξν ζηελ απαμίσζε είλαη ε επηκφξθσζε πνπ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ηαθηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ γίλεη έξεπλεο νη νπνίεο κε ηελ βνήζεηα καζεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ έρνπλ βγάιεη ζνβαξφηαηα ζπκπεξάζκαηα: ΢ηα επαγγέικαηα έρεη βξεζεί, φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ελφο εξγαδνκέλνπ, ην επάγγεικά ηνπ ζα αλαπξνζαξκνζηεί 5 ή 6 θνξέο θαη ηζφπνζεο θνξέο ν ίδηνο , ζα πεξάζεη απφ δχζθνιεο επαγγεικαηηθέο θάζεηο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ εξγαζία ηνπ. ΢ηηο επηζηήκεο έρεη βξεζεί, φηη ν ξπζκφο απαμίσζεο ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ είλαη 7% εηεζίσο. Αειαδή, θάζε ρξφλν, 7% ησλ γλψζεσλ πάλε ζηνλ ζθνππηδνηελεθέ ηεο Εζηνξίαο. . Ο εηήζηνο ξπζκφο φκσο πξφζιεςεο πηπρηνχρσλ, είλαη κηθξφηεξνο απφ 7% . Ώπηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη, φηη αλ δελ ππάξμεη επηκφξθσζε ησλ πηπρηνχρσλ, ζα πεγαίλνπκε πξνο ηα πίζσ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνχ. Έηζη, έρεη ηεθκεξησζεί πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ε αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Έλα άιιν κέηξν πνπ έρνπλ βξεη νη εξεπλεηέο έρεη λα θάλεη κε ηνλ «ρξφλν εκηδσήο» ησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ. Ση πάεη λα πεη απηφ; Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο είλαη Πιεξνθνξηθφο θαη έρεη κάζεη 100 ρξήζηκα πξάγκαηα γηα ηελ δνπιεηά κνπ, δεδνκέλνπ φηη ν «ρξφλνο εκηδσήο» ησλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο είλαη ην πνιχ 2 ρξφληα, ηφηε ζε 2 έηε αθ΄ φηνπ βγεη απφ ην Παλεπηζηήκην ζα μέξεη ηα κηζά , δει. 50 ρξήζηκα πξάγκαηα . ΢ε άιια 2 έηε ζα μέξεη 25 , ζε άιια 2 ζα μέξεη 12,5 θ.ν.θ. θαη ζα ηείλνπλ ζε κεδεληζκφ νη ρξήζηκεο γλψζεηο ηνπ. Ώλ ζέιεη λα ζρεκαηίζεη θάπνηνο κηα πην παξαζηαηηθή εηθφλα γηα λα θαηαιάβεη ηα πξνεγνχκελα, αο θαληαζηεί ηνλ επηζηήκνλα ζαλ έλα ζψκα πνπ πξέπεη λα πεξάζεη απφ θσηηά γηα λα δεζηαζεί (=εθπαίδεπζε γηα λα εθπαηδεπζεί) Μπαίλεη ινηπφλ ζην κάηη ηεο θνπδίλαο, δεζηαίλεηαη,«ιηψλεη» ζην δηάβαζκα, αιιά απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα βγεη απ΄ ην κάηη (=απνθνηηήζεη) ζα αξρίζεη λα θξπψλεη (ε απαμίσζε ησλ γλψζεσλ πνπ ιέγακε) άξα γηα λα δηαηεξεζεί δεζηφο ζηελ ζσζηή ειάρηζηε «ζεξκνθξαζία» πνπ απαηηεί ε αγνξά εξγαζίαο , ζα πξέπεη λα μαλακπαίλεη ζην κάηη (=λα επηκνξθψλεηαη) Μαζεκαηηθψο , ην θξχσκα ελφο ζψκαηνο, κε ην ίδην
 28. 28. ππφδεηγκα παξίζηαηαη θαη άξα ε αλαινγηθφηεηα ηεο εηθφλαο είλαη αθξηβήο. ΐεβαίσο νη Πιεξνθνξηθνί επηκνξθψλνληαη θαζεκεξηλά θαη αληεπεμέξρνληαη. ΢ε άιινπο θιάδνπο ηνπ επηζηεηνχ, ν ρξφλνο εκηδσήο είλαη κεγαιχηεξνο . Γηα παξάδεηγκα ζηελ Βπηρεηξεζηαθή Έξεπλα ρξφλνο είλαη 7-8 έηε . ΢ε βαζηθέο επηζηήκεο, (Μαζεκαηηθά , Φπζηθή , Υεκεία, Οηθνλνκία) αθφκα κεγαιχηεξνο , γη απηφ νη πξνβιεκαηηδφκελνη κε ην επαγγεικαηηθφ ηνπο κέιινλ πξνηηκνχλ λα ζπνπδάζνπλ κηα βαζηθή επηζηήκε θαη έπεηηα λα θάλνπλ θάπνην κεηαπηπρηαθφ εμεηδίθεπζεο. Αελ πξέπεη λα μερλάκε, φηη ν ξπζκφο παξαγσγήο λέσλ γλψζεσλ είλαη εθζεηηθφο θαη ζπγθεθξηκέλα θάζε 7 έηε, νη γλψζεηο καο ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο δηπιαζηάδνληαη . Ώλ θάπνηνο επηιχζεη ηελ ζρεηηθή αθνινπζηαθή εμίζσζε, ζα βξεη ηνλ εθζεηηθφ λφκν. Βίλαη ινγηθφ ινηπφλ, εκπξφο ζηελ εθζεηηθή εμέιημε ηεο γλψζεο, λα ππάξρεη θαη αληίζηνηρε εθζεηηθή απαμίσζή ηεο, δεδνκέλνπ θαη ηνπ πεπεξαζκέλνπ ηνπ αλζξσπίλνπ λνφο. Βκπξφο ζε απηφ ην θαηλφκελν, ε επηκφξθσζε θαληάδεη κνλφδξνκνο , αιιά θαη ε εθπαίδεπζε φρη κε πξψην ζηφρν ηηο γλψζεηο, αιιά κε ζηφρν ην «λα κάζνπκε πψο λα καζαίλνπκε». Ώπηέο είλαη άκπλεο ελάληηα ζηελ απαμίσζε ησλ γλψζεσλ, Μηα άιιε άκπλα είλαη ε θαηάξηηζε κε ηαπηφρξνλε παξνρή βαζηθψλ γλψζεσλ –εξγαιείσλ . Λφγνπ ράξηλ, ζηα ΕΒΚ, ζε φζεο εηδηθφηεηεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Πιεξνθνξηθή , δηδάζθνληαη θαη αξρέο Δ/Τ (ρξήζε επεμεξγαζηψλ θεηκέλνπ, ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ ) αιιά θαη Ώγγιηθή νξνινγία ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη θαη απξηαλνί απφθνηηνη, πέξαλ ησλ γλψζεψλ ηνπο, λα κπνξνχλ λα επηκνξθψλνληαη θαη ηδίσο λα απηνκνξθψλνληαη . Βξγαιείν γη απηφλ ηνλ ζθνπφ, είλαη ην δηαδίθηπν (΋ιεο νη γλψζεηο ππάξρνπλ θαη παξέρνληαη κέζσ απηνχ, αξθεί λα μέξεηο ην πνχ θαη ην πψο) θαη ε Ώγγιηθή γιψζζα (ην 98% ησλ πιεξνθνξηψλ δηαδηθηχνπ είλαη ζηελ Ώγγιηθή) Κακηά θνξά παξαπνληέηαη θάπνηνο εθπαηδεπφκελνο ιέγνληαο «ζε ηη κνπ ρξεζηκεχνπλ απηά , αθνχ εγψ ζέισ λα γίλσ κφλν πδξαπιηθφο» Φπζηθά δελ είλαη δχζθνιν λα πεηζζεί θάπνηνο λένο , αθνχ «ηελ βιέπεη» ηε λέα ηερλνινγία θαη ηελ θαηαθηά κε
 29. 29. πνιιαπιάζην ξπζκφ απφ ηνλ ελήιηθν (Ώθξηβέζηεξα, ν 25άξεο καζαίλεη κε δηπιάζηα ηαρχηεηα απφ έλαλ 50άξε , ελψ έλαο 12ρξνλνο κε ηνπιάρηζηνλ ηεηξαπιάζηα. ) Σν ζέκα είλαη λα πεηζζεί ν ελήιηθνο θαη δε ν ελήιηθνο πελεληάξεο δεκφζηνο ππάιιεινο πνπ πηζηεχεη, φηη φ,ηη θη αλ γίλεη ζα ζπληαμηνδνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο λα ππνζηεί ηελ πεξηπέηεηα ηεο γλσξηκίαο ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο . Ώπηφ, ζην άκεζν κέιινλ πξνβιέπσ λα είλαη ζεκείν ηξηβήο κε ζνβαξέο θνηλσληθέο αλαζηαηψζεηο. Δ εζεινληηθή επηκφξθσζε ζηαδηαθά πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθή . Ώλ δελ ην θαηνξζψζεη απηφ ε Πνιηηεία, ηφηε φινη σο θνηλσλία ζα ππνζηνχκε ηα επίρεηξα , αθνχ ηα αςεπδή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ ηειεπηαία ζέζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ Βπξψπε ησλ 15 . Ώλ ζέινπκε λα πάκε κπξνζηά θαη λα επηηχρνπκε ηελ αλάπηπμε, ζα πξέπεη φινη λα δνχκε ζεηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο . Πξηλ θάπνηεο δεθαεηίεο έβαδαλ ζέκαηα εθζέζεσλ γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο , ηνπο «κεγάινπο αδειθνχο» θαη ηνλ «εθηάιηε» πνπ έξρεηαη θαη «αιινηξηψλεη» ηνλ ζχρξνλν άλζξσπν. Ώπηή ε θαιιηέξγεηα ηεο θνβίαο ζην λέν, καο έθεξε σο θνηλσλία πίζσ θαη απηφ δελ καο πξέπεη σο Έιιελεο, αθνχ απνδεδεηγκέλα έρνκε παξαπάλσ δπλαηφηεηεο απφ πάξα πνιινχο άιινπο ιανχο. Πξέπεη φινη λα αιιάμνπκε ζηάζε απέλαληη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ηηο δνχκε φπσο ήηαλ πάληα. Αειαδή , ζαλ έλα καραίξη, πνπ κπνξεί λα ζθνηψζεη αιιά θαη λα θφςεη ςσκί. Δ ζεηηθή αμηνπνίεζε είλαη ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζην εάλ θαη πφζν ζα θαηαρξαζηεί ηελ ειεπζεξία ηνπ. Βπνκέλσο φινη ζα πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ ηελ λέα ηερλνινγία . Λέγνληαο «φινη», ελλνψ «φινη νη κεγάινη ζε ειηθία» αθφκα- αθφκα θαη νη εμεληάξεδεο , φπνπ ην ησξηλφ πξνζδφθηκν ηεο δσήο ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηελ απξηαλή επνρή, φπνπ ζρεδφλ φινη ζα εθκεραληζζνχκε ελψ νη κεραλέο ζα εμαλζξσπηζζνχλ , θιείλνληαο ηελ ςαιίδα ηεο απφζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηνλ άλζξσπν απφ ηελ κεραλή . ΢ην κεζνδηάζηεκα, θάπνηνη ζα πεξηζσξηνπνηεζνχλ θνηλσληθά , ελψ ζα ραζνχλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο απ΄ φζνπο δελ απνδεηρζνχλ εππξνζάξκνζηνη κε ηελ έλλνηα πνπ αλαπηχμακε πην πάλσ. Γηάλλεο Π. Πιαηάξνο Γ/ληήο ΗΔΚ Καιακάηαο & Φηιηαηξψλ
 30. 30. Μαζεκαηηθφο. Βπηζηξνθή ζηελ πξψηε ζειίδα http://home ΜΑΪ ΜΑΪ ΙΟΥΝ 2 2006 2008 2009 aptures η 02 - 2 Ματ 08 Close Help Βιβλιοκπισική σοτ υιλόλογοτ-ςτγγπαυέψρ ΢απάνσοτ Καπγάκοτ για σην επανέκδοςη σηρ «Ιςσοπίαρ σηρ πόλεψρ Μεςςήνηρ» (Αναδημοςίετςη από σον «ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΣΤΠΟ» σηρ 19/12/99) ΘΕΟΔΩΡΟ΢ ΜΙΧ. Σ΢ΕΡΠΕ΢ «Ιςσοπία σηρ πόλεψρ Μεςςήνηρ», έκδοςη «Δημοσικήρ Βιβλιοθήκηρ Μεςςήνηρ», Μεςςήνη 1998, ςς. 189+60 ςελίδερ με εικόνερ. Ππόκεισαι για ση δεύσεπη έκδοςη, ποτ είναι επητξημένη και εμπλοτσιςμένη με υψσογπαυικέρ κασαγπαυέρ σηρ πόλεψρ, με αναυοπά ςση μεσαπολεμική πεπίοδο(δεκαεσία ‘50 και ‘60) και με πίνακερ δημάπφψν, επαγγελμασιών κ.λπ. Σην επιμέλεια σηρ δεύσεπηρ έκδοςηρ, ποτ ςτνιςσά κόςμημα για ση ςεμνή μεςςηνιακή πόλη, έφει ο καλόρ μαθημασικόρ, Γιάννηρ Π. Πλασάπορ, ανσιππόεδπορ σοτ Δημ. ΢τμβοτλίοτ, έναρ άνθπψπορ πολύ ςσοφαςσικόρ και βαθύσασα πποβλημασιςμένορ. Αρ μοτ επισπαπεί όμψρ να εκυπάςψ μια ςοβαπή διαυψνία: δεν έππεπε να αλλάξει η οπθογπαυική υτςιογνψμία σοτ έπγοτ. Σο γεγονόρ όσι ο Θεοδ. Μιφ. Σςεππέρ έγπαυε -και οπθώρ- είνε (και όφι είναι) δείφνει πψρ είφε εδπαίερ οπθογπαυικέρ πεποιθήςειρ. ΢τνεπώρ η αυαίπεςη σηρ πεπιςπψμένηρ, σηρ χιλήρ και σηρ δαςείαρ από σο έπγο σοτ ςτνιςσά ατθαιπεςία. Ετελπιςσώ όσι ςε σπίση έκδοςη σο λάθορ ατσό
 31. 31. δεν θα επαναληυθεί. Εξάλλοτ, δεν κασανοώ σο γιασί θα ππέπει η πόλη σηρ Μεςςήνηρ να ακολοτθεί ση βεπτβάκεια οπθογπαυική γπαμμή σην οποία νομιμοποίηςαν ανσιςτνσαγμασικόσασα και ππαξικοπημασικόσασα κασά σιρ μεσαμεςονύκσιερ ώπερ σηρ ΙΙηρ Νοεμβπίοτ 1982 σπιάνσα (ναι σπιάνσα!) ντςσαλέοι πνετμασοκσόνοι βοτλετσέρ. Ο ςτγγπαυέαρ Θ. Μιφ. Σςεππέρ άυηςε για σην πόλη σοτ μια επγαςία τποδειγμασική. Μελέσηςε σο καθεσί. Όφι μόνο σα ιςσοπικά αλλά και σα κοινψνικά. ‘Εσςι έδψςε ένα ιςσοπικό πανόπαμα σηρ πόληρ, ποτ ςτνδέεσαι όςο καμιά άλλη πολύ βαθιά με σην ιςσοπία σηρ Μεςςηνίαρ και όμψρ είναι σόςο λίγο γνψςσή. Η Καλαμάσα, φάπη ςσην ετλογία σηρ Παναγίαρ σηρ Καλομάσαρ, πήπε σα ππψσεία ςε νεόσεπη εποφή. Όμψρ η Μεςςήνη έφει μια ζψή πεπιςςόσεπο εςψσεπική. Είναι μια πόλη ενδοσεπήρ, με έναν αλληλογιγνψςκόμενο πληθτςμό, με ένα δικό σηρ σπόπο ζψήρ ποτ αυομοιώνει σην εξψσεπική επιπποή. Είναι έναρ κόςμορ ςτνσηπησικά εξελιςςόμενορ, μεσαβαλλόμενορ αλλά όφι αλλοιούμενορ. Μποπεί κάποσε ςση Μεςςήνη (βλ. ς. 111) να σπαγοτδούςαν σην επιθεψπηςιακή παπλάσα «Ε, πε γτνή, πώρ κοκοπεύεςαι / απ’ σον καιπό ποτ μοτ κοτπεύεςαι / κι απ’ σον καιπό ποτ μοτ ‘βαλερ χαλίδι Ι ςσο κάθε ςοτ κοσςίδι. . . », ψςσόςο οι Νηςιώσιςςερ(η Μεςςήνη είναι πεπιςςόσεπο γνψςσή ψρ Νηςί — ίςψρ παπαυθοπά σοτ Πάμιςορ) ήςαν από σιρ ππώσερ ςε εξέλιξη γτναίκερ σηρ φώπαρ μαρ— όφι υτςικά μόνο ςσην εμυάνιςη. Ειλικπινά φάπηκα διαβάζονσαρ για σοτρ ανθπώποτρ σοτ παλιού καιπού —ανθπώποτρ φσεςινούρ μα σόςο σψπινούρ— ποτ καθόπιςαν με σην ποικίλη δπάςη σοτρ σον ιδιαίσεπο φαπακσήπα σηρ μεςςηνιακήρ ατσήρ πολισείαρ και δεν νομίζψ όσι κεπδίζει ςε απφονσιά, αν πποςσεθεί ςσο πληθτςμιακό σηρ δτναμικό ο ΢ψκπάσηρ Κόκκαληρ σοτ Ολτμπιακού και η Δάυνη ΢ημίση σοτ ππψθτποτπγού. Για ση δεςποινίδα ΢κλήβα, ποτ έγινε Μιρ Κόςμορ σο 1997, δεν λέψ , μια κι έγινε δεφσή από σον Ππόεδπο σηρ Δημοκπασίαρ! ΢σο ΢οτςοτδιςσάν, ποτ ανσιποιείσαι σίσλον Ελλάδορ, ατσά έφοτν πέπαςη. Κι αν σα γπάυψ ατσά είναι γιασί ο Θ.Μ. Σςεππέρ ήσαν άνθπψπορ ατςσηπού ήθοτρ και δεν φαπιζόσαν ςε ππόςψπα. Ιδού: «Οι μέφπι σο 1875 αςφολούμενοι με σην πολισική, ποτ βγήκαν βοτλετσέρ και δήμαπφοι ςσην Μεςςήνη, ήςαν αυανείρ
 32. 32. υατλοκπάσαι, ποτ εγώ σοτλάφιςσον δεν γνψπίζψ ούσε σα ονόμασά σοτρ. Ήςαν οι τποκινησέρ σψν υόνψν για πολισικούρ και πποςψπικούρ λόγοτρ και σοτ μίςοτρ μεσαξύ σψν ςτμπολισών σοτρ. ‘Εφονσαρ με σο μέπορ σοτρ σον κομμασικό τπαλληλικό μηφανιςμό, κασάυεπναν και πεσύφαιναν να δίνεσαι γπήγοπα φάπη ςσοτρ υονιάδερ και σαπαφοποιούρ οπαδούρ σοτρ ποτ φπηςιμοποιούςαν. Κτκλουοπούςαν σόσε ςσην κοινψνία υονιάδερ ποτ είφαν 2 και 3 υοπέρ κασαδικαςθεί ςε βαπύσασερ ποινέρ για υόνοτρ ποτ υπόνσιζαν να σοτρ βγάζοτν οι πολισικοί για να μην αδτνασίζει σο κόμμα σοτρ»ς. 75). Η ιςσοπία επαναλαμβάνεσαι. Όφι υτςικά ςση Μεςςήνη. ΒΠΕ΢ΣΡΟΦΔ ΢ΣΔΝ ΏΡΥΕΚΔ ΢ΒΛΕΑΏ Βιβλιοκπισική σοτ υιλόλογοτ-ςτγγπαυέψρ ΢απάνσοτ Καπγάκοτ για σην επανέκδοςη σηρ «Ιςσοπίαρ σηρ πόλεψρ Μεςςήνηρ» (Αναδημοςίετςη από σον «ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΣΤΠΟ» σηρ 19/12/99) ΘΕΟΔΩΡΟ΢ ΜΙΧ. Σ΢ΕΡΠΕ΢ «Ιςσοπία σηρ πόλεψρ Μεςςήνηρ», έκδοςη «Δημοσικήρ Βιβλιοθήκηρ Μεςςήνηρ», Μεςςήνη 1998, ςς. 189+60 ςελίδερ με εικόνερ. Ππόκεισαι για ση δεύσεπη έκδοςη, ποτ είναι επητξημένη και εμπλοτσιςμένη με υψσογπαυικέρ κασαγπαυέρ σηρ πόλεψρ, με αναυοπά ςση μεσαπολεμική πεπίοδο(δεκαεσία ‘50 και ‘60) και με πίνακερ δημάπφψν, επαγγελμασιών κ.λπ. Σην επιμέλεια σηρ δεύσεπηρ έκδοςηρ, ποτ ςτνιςσά κόςμημα για ση ςεμνή μεςςηνιακή πόλη, έφει ο καλόρ μαθημασικόρ, Γιάννηρ Π. Πλασάπορ, ανσιππόεδπορ σοτ Δημ. ΢τμβοτλίοτ, έναρ άνθπψπορ πολύ ςσοφαςσικόρ και βαθύσασα πποβλημασιςμένορ. Αρ μοτ επισπαπεί όμψρ να εκυπάςψ μια ςοβαπή διαυψνία: δεν έππεπε να αλλάξει η οπθογπαυική υτςιογνψμία σοτ έπγοτ. Σο γεγονόρ όσι ο Θεοδ. Μιφ. Σςεππέρ έγπαυε -και οπθώρ- είνε (και όφι είναι) δείφνει πψρ είφε
 33. 33. εδπαίερ οπθογπαυικέρ πεποιθήςειρ. ΢τνεπώρ η αυαίπεςη σηρ πεπιςπψμένηρ, σηρ χιλήρ και σηρ δαςείαρ από σο έπγο σοτ ςτνιςσά ατθαιπεςία. Ετελπιςσώ όσι ςε σπίση έκδοςη σο λάθορ ατσό δεν θα επαναληυθεί. Εξάλλοτ, δεν κασανοώ σο γιασί θα ππέπει η πόλη σηρ Μεςςήνηρ να ακολοτθεί ση βεπτβάκεια οπθογπαυική γπαμμή σην οποία νομιμοποίηςαν ανσιςτνσαγμασικόσασα και ππαξικοπημασικόσασα κασά σιρ μεσαμεςονύκσιερ ώπερ σηρ ΙΙηρ Νοεμβπίοτ 1982 σπιάνσα (ναι σπιάνσα!) ντςσαλέοι πνετμασοκσόνοι βοτλετσέρ. Ο ςτγγπαυέαρ Θ. Μιφ. Σςεππέρ άυηςε για σην πόλη σοτ μια επγαςία τποδειγμασική. Μελέσηςε σο καθεσί. Όφι μόνο σα ιςσοπικά αλλά και σα κοινψνικά. ‘Εσςι έδψςε ένα ιςσοπικό πανόπαμα σηρ πόληρ, ποτ ςτνδέεσαι όςο καμιά άλλη πολύ βαθιά με σην ιςσοπία σηρ Μεςςηνίαρ και όμψρ είναι σόςο λίγο γνψςσή. Η Καλαμάσα, φάπη ςσην ετλογία σηρ Παναγίαρ σηρ Καλομάσαρ, πήπε σα ππψσεία ςε νεόσεπη εποφή. Όμψρ η Μεςςήνη έφει μια ζψή πεπιςςόσεπο εςψσεπική. Είναι μια πόλη ενδοσεπήρ, με έναν αλληλογιγνψςκόμενο πληθτςμό, με ένα δικό σηρ σπόπο ζψήρ ποτ αυομοιώνει σην εξψσεπική επιπποή. Είναι έναρ κόςμορ ςτνσηπησικά εξελιςςόμενορ, μεσαβαλλόμενορ αλλά όφι αλλοιούμενορ. Μποπεί κάποσε ςση Μεςςήνη (βλ. ς. 111) να σπαγοτδούςαν σην επιθεψπηςιακή παπλάσα «Ε, πε γτνή, πώρ κοκοπεύεςαι / απ’ σον καιπό ποτ μοτ κοτπεύεςαι / κι απ’ σον καιπό ποτ μοτ ‘βαλερ χαλίδι Ι ςσο κάθε ςοτ κοσςίδι. . . », ψςσόςο οι Νηςιώσιςςερ(η Μεςςήνη είναι πεπιςςόσεπο γνψςσή ψρ Νηςί — ίςψρ παπαυθοπά σοτ Πάμιςορ) ήςαν από σιρ ππώσερ ςε εξέλιξη γτναίκερ σηρ φώπαρ μαρ— όφι υτςικά μόνο ςσην εμυάνιςη. Ειλικπινά φάπηκα διαβάζονσαρ για σοτρ ανθπώποτρ σοτ παλιού καιπού —ανθπώποτρ φσεςινούρ μα σόςο σψπινούρ— ποτ καθόπιςαν με σην ποικίλη δπάςη σοτρ σον ιδιαίσεπο φαπακσήπα σηρ μεςςηνιακήρ ατσήρ πολισείαρ και δεν νομίζψ όσι κεπδίζει ςε απφονσιά, αν πποςσεθεί ςσο πληθτςμιακό σηρ δτναμικό ο ΢ψκπάσηρ Κόκκαληρ σοτ Ολτμπιακού και η Δάυνη ΢ημίση σοτ ππψθτποτπγού. Για ση δεςποινίδα ΢κλήβα, ποτ έγινε Μιρ Κόςμορ σο 1997, δεν λέψ , μια κι έγινε δεφσή από σον Ππόεδπο σηρ Δημοκπασίαρ! ΢σο ΢οτςοτδιςσάν, ποτ ανσιποιείσαι σίσλον Ελλάδορ, ατσά έφοτν πέπαςη. Κι αν σα γπάυψ ατσά είναι γιασί ο Θ.Μ.

×