O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชการ Is1 30 คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น

1.988 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชการ Is1 30 คะแนน รายกลุ่ม 1 ชิ้น

  1. 1. ชื่อบทความภาษาไทย…………… เว้น 1 บรรทัด ชื่อเจ้าของบทความ นาย/นาง/นางสาว.......... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก................. เว้น 1 บรรทัด ระดับชั้น............................. รายวิชา............................ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เว้น 1 บรรทัด บทคัดย่อ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. คำาสำาคัญ ............................., .............................., ..............................., ..... ........................ (ถ้ามี) เว้น 1 บรรทัด Abstract (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. 18 Point หนา 18 Point หนา 10
  2. 2. Keyword ………………………, ………………………………, ………………………, ………………………….. (ถ้ามี) เว้น 1 บรรทัด บทนำา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด วัตถุประสงค์ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. ประโยชน์ของการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด สมมติฐานของการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด 10
  3. 3. ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด ขอบเขตของการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด วิธีดำาเนินการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (ระบุประชากร และกลุ่มตัวอย่าง, กระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมูล, การเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด สรุปผลการศึกษา (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (เน้นสรุปผลการ วิจัยตามวัตถุประสงค์) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. การอภิปรายผล
  4. 4. ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. เว้น 1 บรรทัด ข้อเสนอแนะ (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) เว้น 1 บรรทัด ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ (Font Sarabun 16 Point) ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป (Font Sarabun 16 Point) ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. เว้น 1 บรรทัด เอกสารอ้างอิง (Font Sarabun 18 Point ตัวหน้า) (เรียงตามอักษร) เว้น 1 บรรทัด ........................................................................................... .................................................................. ........................................................................ (Font Sarabun 16 Point) ............................................................. ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …….. เว้น 1 บรรทัด หมายเหตุ : 1. บทความมีความยาว 10 หน้า แต่ไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 2. เอกสารที่ไม่อ้างอิงในเนื้อหาไม่ต้องลงในหัวข้อ เอกสารอ้างอิง 3. ใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัวหนังสือ 16 Point
  5. 5. 4. หัวข้อหลักใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัว หนังสือ 18 Point 5. ไม่ต้องใส่เลขหน้า 6. กั้นหน้า-หลัง 1 นิ้ว 6. การตั้งแท็ป _______0.6 นิ้ว (ค่าเริ่มต้น) ________0.8 นิ้ว ______1.0 นิ้ว
  6. 6. 4. หัวข้อหลักใช้รูปแบบตัวอักษร Sarabun ขนาดตัว หนังสือ 18 Point 5. ไม่ต้องใส่เลขหน้า 6. กั้นหน้า-หลัง 1 นิ้ว 6. การตั้งแท็ป _______0.6 นิ้ว (ค่าเริ่มต้น) ________0.8 นิ้ว ______1.0 นิ้ว

×