Anúncio
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Anúncio
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Próximos SlideShares
Xarxes informàtiques - còpia.pdfXarxes informàtiques - còpia.pdf
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Xarxes.pdf

  1. Xarxes Informàtiques Hugo Devesa Ortiz Curs: 4t ESO
  2. Índex Xarxes Informàtiques..................................................................................................................................................................................................... 1 Introducció: ................................................................................................................................................................................................................... 1 Parts d’una xarxa informàtica......................................................................................................................................................................................... 2 Router........................................................................................................................................................................................................................ 2 Targeta de xarxa ........................................................................................................................................................................................................ 2 Switch........................................................................................................................................................................................................................ 3 Cables de xarxa.......................................................................................................................................................................................................... 3  Cable de coure de aparells trenats.................................................................................................................................................................. 3  Cable coaxial................................................................................................................................................................................................... 3  Cable de fibra òptica:...................................................................................................................................................................................... 3  El mitjà sense fil. Wifi...................................................................................................................................................................................... 3 Arquitectura de xarxa .................................................................................................................................................................................................... 4  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.................................................................................................................................................. 4  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell......................................................................................................................... 4  Estrella. .......................................................................................................................................................................................................... 4  Cel·lular.......................................................................................................................................................................................................... 4 Configuració de la xarxa................................................................................................................................................................................................. 5 Adreça Mac............................................................................................................................................................................................................ 5 Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant.......................... 5 Adreça IP................................................................................................................................................................................................................ 5 Sistemes operatius......................................................................................................................................................................................................... 5  Windows............................................................................................................................................................................................................ 5  Linux .................................................................................................................................................................................................................. 5  MacOs................................................................................................................................................................................................................ 5 Sistemes digitals ............................................................................................................................................................................................................ 6 Codi binari ................................................................................................................................................................................................................. 6
  3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
  5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de aparells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid, però també el més car.  El mitjà sense fil. Wifi. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  6. 4 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  7. 5 Configuració de la xarxa Adreça Mac. Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número va assignat pel fabricant. Adreça IP. Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execusió normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzat són.  Windows  Linux  MacOs
  8. 6 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes: 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobytes 1 gigabyte 1024 megabytes 1 terabyte 1024 gigabytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultats fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 0 1 1 0 0 1 1 0 230 0 0 0 1 0 0 0 1 145
Anúncio