Anúncio
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Anúncio
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Anúncio
Xarxes
Próximos SlideShares
Xarxes informàtiques Xarxes informàtiques
Carregando em ... 3
1 de 10
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Xarxes

  1. XARXES INFORMÀTIQUES Jaume R. Gállego 4t ESO C
  2. ÍNDEX Introducció........................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica .......................................................................................... 2 Router........................................................................................................................... 2 Targeta de xarxa............................................................................................................ 2 Switch............................................................................................................................ 2 Cables de xarxa ............................................................................................................. 2 → Cable de coure de parells trenats......................................................................... 2  Cable coaxial...................................................................................................... 2  Cable de fibra òptica .......................................................................................... 3  Wi-fi................................................................................................................... 3 Arquitectura de xarxa.......................................................................................................4  Bus.........................................................................................................................4  Anell.......................................................................................................................4  Estrella...................................................................................................................4  Cel·lular..................................................................................................................4 Configuració de la xarxa................................................................................................... 5  Adreça Mac............................................................................................................ 5  Adreça IP............................................................................................................... 5 Sistemes operatius............................................................................................................ 6 Sistemes digitals ............................................................................................................... 7 Codi binari................................................................................................................. 8
  3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diversos dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a la computadora. Switch Dispositiu que permet connectar diversos equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: → Cable de coure de parells trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències.
  5. 3  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  Wi-fi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  6. 4 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus. Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.  Cel·lular. La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
  7. 5 Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant.  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de la xarxa i l’adreça de host.
  8. 6 Sistemes operatius Els sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més emprats són:  Windows  Linux  Mac Os
  9. 7 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 i 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bits 1Mbyte 1024 kbytes 1 Gbyte 1024 Mbytes 1 Tbyte 1024 Gbytes
  10. 8 Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre dos i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona, en canvi, consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 302 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Anúncio