O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Maharashtra right to service ordinance 2015

943 visualizações

Publicada em

Maharashtra Right to Service Ordinance 2015

Publicada em: Direito
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/t726hfa } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/t726hfa } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/t726hfa } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/t726hfa } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/t726hfa } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/t726hfa } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Maharashtra right to service ordinance 2015

 1. 1. महारा लोकसेवा ह क अ यादेश, २०१५ हाद कचरे उपायु त, पुणे वभाग, पुणे pkachare@gmail.com
 2. 2. उ ेश लोकसेवा ह क अ यादेश कशासाठ ? महारा रा यात – पा य तींना पारदशक, काय म व समयो चत लोकसेवा दे याक रता आ ण – पा य तींना लोकसेवा देणा-या शासक य वभागाम ये– पा य तींना लोकसेवा देणा-या शासक य वभागाम ये – व अ भकरणाम ये आ ण इतर सावज नक ा धकरणांम ये पारदशकता व उ तरदा य व आण यासाठ आ ण – त संबं धत व तदानुषं गक बाबीक रता तरतूद कर यासाठ एक सवसमावेशक कायदा कर यासाठ pkachare@gmail.com 2
 3. 3. ठळक वै श टे १. सावज नक ा धकरणाने अ धसु चत के ले या कालमयादे या आत लोकसेवा ा त कर यासाठ पा य तींना ह क् दान करणे. २. पद नद शत अ धक-यांनी पा य तींला नयत कालमयादे या आत लोकसेवा दे यासाठ तरतूद करणे; pkachare@gmail.com 3 ३. पा य तीने के ले या अजास व श ट अज मांक दे यासाठ तरतुद करणे जेणेक न तो या या अजा या ि थतीची आनलाईन पाहाणी क शके ल अशी यव था करणे; ४. थम अपील ा धकार , वतीय अपील ा धकार आ ण आयोगाकडे अपील कर यासाठ तरतूद करणे;
 4. 4. ठळक वै श टे ५. या काय या या भावी अंमल जावणीसाठ महारा रा य सेवा ह क आयोग घ टत करणे; ६. नयत कालमयादे या आत लोकसेवा दे यात कसूर करणा-या अ धका-यां या बाबतीत शा ती व श तभंगाची कारवाई कर याकर ता तरतूद करणे; pkachare@gmail.com 4 ७. नयत कालमयादे या आत लोकसेवा देणा-या अ धका-यांना रोख रकमे या व पात ो साहने देणे आ ण या काय याची योजने सा य करताना जी ा धकरणे उ कृ ट काम गर पार पाडतील अशा ा धकरणांना गोरव कर यासाठ यो य पा रतो षके देणे याची तरतूद करणे; आ ण ८. जाणूनबुजून खोट कं वा चुक ची मा हती कं वा खोटे द तेवज देऊन लो सेवा मळ वणा-या पा य ती व द कारवाई कर याची तरतूद करणे.
 5. 5. Eco System of RTI in Maharashtra महारा शासन सावज नक ा धकरण पद नद शत अ धकार पद नद शत अ धकार थम अ पल य महारा लोकसेवा हमी वधेयक २०१५ मधील संघटना मक संरंचना पा र द त सा दा pkachare@gmail.com सावज नक ा धकरणथम अ पल य अ धकार थम अ पल य अ धकार महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग द श क ता सा दा म क ता ि दतीय अ पल य अ धकार ि दतीय अ पल य अ धकार
 6. 6. कलम -२ मह वा या या या / संक पना pkachare@gmail.com
 7. 7. मह वा या कालमयादा कलम करावयाचे काम काल यादा 3(1) येक सावज नक ा धकरणाने यां या अ) सेवा व या पुर वणेचा नयत कालावधी अ धसु चत करणे ब) सेवा पुर वणेसाठ अ धकार पद नद शत करणे क) थम्व ि दतीय अ पल य अ ध्कार पदद शत करणे (कायालया या सुचनाफ़लका्वर व संके त थळावर स द देणे) अ यादेशा या ारंभापासुन तीन म ह या या आत कायालया या सुचनाफ़लका्वर व संके त थळावर स द देणे) ४(१) ५(१) येक पा य तीस कायदेशीर व तां क यवहायते या अधीन राहून, संबं धत पद नद शत अ धका-याकडून लोकसेवा ा त कर याचा ह क ( परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या वेळी, वह त के या माणे नयत कालमयादा रा य शासनास वाढवता येईल.) संबं धत सा्वज नक ा धकरणाने अ धसु चत के ले या नयत कालाव धत pkachare@gmail.com 7
 8. 8. मह वा या कालमयादा कलम करावयाचे काम काल यादा ५(२) पद नद शत अ धका-याला अज मळा यावर एकतर थेट लोकसेवा देणे कं वा फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अज फे टाळ नयत कालमयात ४(१) ५(१) ५(२) येक पा य तीस कायदेशीर व तां क यवहायते या अधीन राहून, संबं धत पद नद शत अ धका-याकडून लोकसेवा ा त कर याचा ह क ( परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या संबं धत सा्वज नक ा धकरणाने अ धसु चत के ले या नयत कालाव धत ( परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या वेळी, वह त के या माणे नयत कालमयादा रा य शासनास वाढवता येईल.) के ले या नयत कालाव धत ९(१) प हले अ पल कर याचा कालावधी (कोण याह पा य तीस, अज फे टाळ याचा आदेश मळा या या कं वा नयत कालमयादा समा त झा या या दनांकापासून तीस दवसांत अ पल करता येईल) ३० दवस कवा वलंब मापन व्नंतीसह ९० दवसाचे आत pkachare@gmail.com 8
 9. 9. मह वा या कालमयादा कलम करावयाचे काम काल यादा ९(२) थम अ पला या न यासाठ अनु ेय कालावधी ३० दवस ९(३) वतीय अपील ा धका-याकडे , थत अपील ा धका-या या आदेशा व द दुसरे अपील दाखल करता येईल. ३० दवस कं वा थम अपीलाचा आदेश् मळाला नसेल तर प हले अपील दाखल के या या दनांकापासून ४५ दवसांनंतर ९(४) दुसरे अ पलावर नणय दे यासाठ चा कालावधी पंचेचाळीस दवसां यादवसां या कालावधी या आत १८(१) ि दतीय अपील ा धक या या आदेशामुळे य थत झाले या पा य तीस कं वा पद नद शत अ धका यास आयोगाकडे अपील दाखल कर याचा कालावधी साठ दवसां या कालवधी या आत १८(२) रा य लो सेवा ह क आयोगाने अपील नकाल काढ याचा कालावधी न वद दवसां या कालावधीत pkachare@gmail.com 9
 10. 10. कलम-३ – सावज नक ा धकरणा या जबाबदा-या ३(१) येक सावज नक ा धकरण या अ यादेशा या ारंभा या दनांकापासून - तीन म ह यां या कालावधी या आत , आ ण यानंतर वेळोवेळी, - ते पुरवीत असले या लोकसेवा, - पद नद शत अ धकार , - थम व ि दतीय अपील ा धकार आ ण - नयत कालमयादा या अ यादेशाखाल अ धसू चत कर ल. 3(2) येक सावज नक ा धकरण,3(2) येक सावज नक ा धकरण, - याने पुरवावया या लोकसेवांची सूची, - तसेच नयत कालमयादा, - वह त नमुना कंवा - फ , कोणतीह अस यास, - पद नद शत अ धकार , - थम अपील ा धकार आ ण ि दतीय अपील ा धकार यांचा तपशील कायालया या सूचना फलकावर आ ण तसेच या या संके त थळावर कं वापोटलवर, कोणतेह अस यास, द शत कर ल कं वा द शत कर याची यव था कर ल. pkachare@gmail.com 10
 11. 11. कलम-४ नयत कालमयादेत लोकसेवा ा त कर याचा ह क ४(१) येक पा य तीस, • कायदेशीर , तां क व आ थक यवहायते या अधीन राहून या आ यादेशानुसार • रा यातील लोकसेवा नयत कालमयादे या आत ा त कर याचा ह क असेल. ४ २ सावज नक ा धकरणाचा४(२) सावज नक ा धकरणाचा • येक पद नद शत अ धकार , कायदेशीर, तां क व आ थक यवहारते या अधीन राहून • नयत कालमयादे या आत पा य तीला लोकसेवा देईल. परंतू नवडणूक या कालावधीत याच माणे नैस गक आप ती या वेळी, वह त के या माणे नयत कालमयादा रा य शासनास वाढवता येईल. pkachare@gmail.com 11
 12. 12. कलम-५(१) –लोकसेवेसाठ अज कायप दती • लोकसेवा ा त कर यासाठ कोण याह पा य तीस पद नद शत अ धका-याकडे अज करता येईल. – अज मळा याची रतसर पोच दे यात येईल. – असा अज नकाल काढणेसाठ नयत के ले या कालमयादेसह, – असा अज मळा याचा दनांक आ ण ठकाण, – व श ट अज मांक, – लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल.– लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल. • लोकसेवा ा त कर यासाठ सव बाबतीत प रपूण असलेला आव यक तो अज, • पद नद शत अ धका-याला कं वा अज ि वकार यास िजला यथो चतर या ा धकृ त के ले असेल अशा एखा या य तीला या दनांकास मळाला असेल या दनांकापासून नयत कालमयादा मोजल जाईल. pkachare@gmail.com 12
 13. 13. कलम-५(१) –लोकसेवेसाठ अज कायप दती • लोकसेवा ा त कर यासाठ कोण याह पा य तीस पद नद शत अ धका-याकडे अज करता येईल. – अज मळा याची रतसर पोच दे यात येईल. – असा अज नकाल काढणेसाठ नयत के ले या कालमयादेसह, – असा अज मळा याचा दनांक आ ण ठकाण, – व श ट अज मांक, – लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल.– लेखी कं वा इले ॉ नक साधनांमाफत, कळ वणेत येईल. • लोकसेवा ा त कर यासाठ सव बाबतीत प रपूण असलेला आव यक तो अज, • पद नद शत अ धका-याला कं वा अज ि वकार यास िजला यथो चतर या ा धकृ त के ले असेल अशा एखा या य तीला या दनांकास मळाला असेल या दनांकापासून नयत कालमयादा मोजल जाईल. pkachare@gmail.com 13
 14. 14. कलम-५(२) –लोकसेवेसाठ अज कायप दती • पद नद शत अ धकार , कलम ५(1) अ वये अज मळा यावर नयत कालमयादेत – एकतर थेट लोकसेवा देईल कं वा तो सेवा मंजूर कर ल – कं वा फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अज फे टाळील. – पद नद शत अ धकार , अजदाराला, या या आदेशा व द– पद नद शत अ धकार , अजदाराला, या या आदेशा व द – अपील कर याचा कालावधी आ ण – या याकडे प हले अपील दाखल करता येईल या थम अपील ा धका-याचे नाव व पदनाम, – या या कायालयीन प यासह, लखी कळवील. pkachare@gmail.com 14
 15. 15. कलम-६ व ७- अजा या ि थतीची, ऑनलाईन पाहणी ६(१) कोण याह लोकसेवेसाठ अज के ले या येक पा य तीला, – संबं धत सावज नक ा धकरणाकडून एक व श ट अज मांक दे यात येईल, – जेणेक न जेथे ऑनलाईन णाल कायाि वत असेल तेथे, तो आप या अजा या ि थतीची, ऑनलाईन पाहणी क शके ल. ६(२) येक सावज नक ा धकरण,६(२) येक सावज नक ा धकरण, – जेथे अशी ऑनलाईन णाल कायाि वत असेलतेथे, – लोकसेवां या सव अजाची ि थती ऑनलाईन अदयावत ठेव यास कत यब द असेल. कलम-७ मा हती तं ानाचा वापर – शासन, नयत कालमयादेत संबं धत लोकसेवा पुर व यासाठ मा हती तं ानाचा वापर कर याक रता सव सावज नक ा धकरणांना ो साहन व ेरणा देईल. pkachare@gmail.com 15
 16. 16. कलम-८- अ पल अ धका-यांची नयु ती ८(१) सावज नक ा धकरण, वह त कर यात येईल अशी यथो चत कायप दती अनुस न, – लोकसेवांसाठ चा पा य तींचा अज फे टाळ या या कं वा या लोकसेवा दे यास वलंब के या या व द तने दाखल के ले या अपीलाची सुनावणी कर यासाठ आ ण नणय दे यासाठ – थम अपील ा धकार हणून काय कर याक रता पद नद शत अ धका- या या दजापे ा व र ठ दजा असले या “ब” दजा या कं वा या या समक दजा या अ धका-याची नयु ती कर ल. ८(2) सावज नक ा धकरण, समक दजा या अ धका याची नयु ती कर ल ८(2) सावज नक ा धकरण, – थम अपील ा धका-या या आदेशा व द – एखादया पा य तीने – तसेच पद नद शत अ धका-याने दाखल के ले या – अ पलाची सुनावणी कर यासाठ आ ण नणय दे यासाठ ि दतीय अपील ा धकार हणून काय कर याक रता थम अपील ा धका-या या दजापे ा व र ठ दजा असले या अ धका-याची नयु ती कर ल. pkachare@gmail.com 16
 17. 17. कलम ९ थम अ पल कायप ती ९(१) कलम 5 या पोट-कलम (2) अ वये – िजचा अज फे टाळ यात आला असेल – कं वा िजला नयत कालमयादे या आत लेाकसेवा दल नसेल – अशा कोण याह पा य तीस, अज फे टाळ याचा आदेश मळा या या कं वा नयत कालमयादा समा त झा या या दनांकापासून – तीस दवसां या कालावधी या आत थम अपील ा धका-याकडे अपील दाखल करता येईल.अपील दाखल करता येईल. परंतु, जर अपील क याला या मुदतीत अपील दाखल न कर यास पुरेसे कारणहोते – याबाबत थम अपील ा धका-याची खा ी पटल तर, – यास अपवादा मक करणी, जा तीत जा त न वद दवसां या कालावधीस अधीन राहुन, – तीस दवसांचा कालावधी समा त झा यांनतर देखील, अपील दाखल क न घेता येईल. pkachare@gmail.com 17
 18. 18. कलम ९ थम अ पल कायप ती ९(2) थम अपील ा धका-यास , – तो आप या आदेशात व न द ट कर ल अशा नयत कालमयादेपे ा अ धक नसले या कालावधी या आत पा य तीला सेवा दे यासाठ पद नद शत अ धका-याला नदेश देता येईल कं वा – यास अपील दाखल के या या दनांका पासुन तीस दवसां या कालावधी या आत फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अपील फे टाळता येईल. दवसां या कालावधी या आत फे टाळ याची कारणे लेखी नमूद क न अपील फे टाळता येईल. पंरतु, अ पलावर नणय दे यापूव , थम अपील ा धकार , – अपील क याला – तसेच पद नद शत अ धका-याला कं वा – या योजनासाठ यथो चत र या ा धकृ त के ले या या या कोण याह दु यम अ धका-याला , – आपले हणणे मांड याचीसंधी देईल. pkachare@gmail.com 18
 19. 19. कलम-९(३) ि दतीय अ पल कायप दती ९ (3) अपील क यास, – या दनांकास थम अपील ा धका-या या आदेश मळाला असेल या दनांकापासून तीस दवसां या कालावधी या आत कं वा – थम अपील ा धका-याचा कोणताह आदेश मळाला नसेल याबाबतीत, प हले अपील दाखल के या या दनांकापासून पंचेचाळीस दवसांनंतर – वतीय अपील ा धका-याकडे , थम अपील ा धका-या या आदेशा व द दुसरे अपील दाखल करता येईल. ९(४) वतीय अपील ा धका-यास, – तो आप या आदेशात व न द ट कर ल अशा कालावधी या आत अपीलक याला– तो आप या आदेशात व न द ट कर ल अशा कालावधी या आत अपीलक याला सेवा दे यासाठ पद नद शत अ धका-याला नदेश देता येईल कं वा – यास ते अपील दाखल के या या दनांकापासून पंचेचाळीस दवसां या कालावधी या आत अशा फे टाळ याची कारणे लेखी नमुद क न अपील फे टाळता येईल. परंतु , कोणताह आदेश काढ यापूव , वतीय अपील ा धकार , – अपीलक याला – तसेच पद नद शत अ धका-याला कं वा या योजनासाठ यथो चत र या ा धकृ त के ले या या या कोण याह दु यम अ धका-यायला , – आपले हणणे मांड याचीसंधी देईल. pkachare@gmail.com 19
 20. 20. कलम-९(५) – थम व ि दतीय अ पल य अ धका-यांचे दवाणी यायालयासारख़े अ धकार या कलमाअ वये अ पलावर नणय करताना, – थम अपील ा धकार आ ण – ि दतीय अपील ा धकार यांना पुढ ल बाबी या संबंधात , – दवाणी या सं हता,1908 अ वये एखादया दा याची यायचौकशी करताना दवाण यायालयाकडे जे अ धकार वह त असतातयायचौकशी करताना दवाण यायालयाकडे जे अ धकार वह त असतात तेच अ धकार असतील:- – (क) द तऐवज कं वा अ भलेख सादर कर यास फमावणे व याची तपासणी करणे: – (ख) सुनावणीसाठ सम स पाठ वणे आ ण – (ग) वह त कर यात येईल अशी इतर कोणतीह बाब pkachare@gmail.com 20
 21. 21. कलम-१०(१) थम अ धका-याचे शा ती लादणेचे अ धकार (क) जर पद नद शत अ धका-याने , पुरेशा व वाजवी कारणा शवाय लेाकसेवा दे यात कसुर के ल आहे, – असे थम अपील ा धका-याचे मत झाले असेल तर, – तो या पद नद शत अ धका-यावर , – पाचशे पयांपे ा कमी नसेल परंतु पाच हजार पयांपयत असू शके ल एवढ , – कं वा रा य शासन राजप ातील अ धसुचने वारे वेळोवेी सुधारणा कर ल अशा रकमेएवढ , शा ती लाद ल. (ख) पद नद शत अ धका-याने , – पुरेशा व वाजवी कारणा शवाय नयत कालमयादे या आत लोकसेवा दे यात कसुर के ल आहे, – असे ि दतीय अपील ा धका-याचे देखील मत झाले असेल तर,– असे ि दतीय अपील ा धका-याचे देखील मत झाले असेल तर, – यास, कारणे लेखी नमुद क न , – थम अपील ा धका-याने लादलेल शा ती कायम ठेवता येईल कंवा यात बदल करता येईल: परंतु , थम अपील ा धकार कं वा ि दतीय अपील ा धकार , – पद नद शत अ धका-यावर कोणतीह शा ती लाद यापूव , – याला आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी देईल. pkachare@gmail.com 21
 22. 22. कलम-१०(२)- रा य लोकसेवा ह क आयोगाचे शा ती लाद याचे आ धकार थम अपील ा धका-याने , – कोण याह पुरेशा व वाजवी कारणा शवाय – व न द ट कालावधीत अ पलावर नणय दे यात वारंवार कसुर के ल होती कं वा – चूक करणा-या पद नद शत अ धका-याला वाचव याचा गैरवाजवी य न | के ला होता – असे मु य आयु तांचे कं वा आयु तांचे मत झाले असेल ते हा, तो थम अपील ा धका यावर – असे मु य आयु तांचे कं वा आयु तांचे मत झाले असेल ते हा, – तो, थम अपील ा धका-यावर , – पाचशे पयांपे ा कमी नसेल पंरतु पाच हजार पयांपयत असु शके ल एवढ , कं वा – रा य शासन राजप ातीलअ धसुचने वारे वेळोवेळी सुधारणा कर ल अशा रकमेएवढ , शा ती लाद ल. परंतु, थम अपील ा धका-यावर कोणतीह शा ती लाद यापूव , याला आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी दे यात येईल. pkachare@gmail.com 22
 23. 23. कलम-११- शा ती वसुल ची कायप दती संबं धत अपील ा धकार कं वा आयोग, – लाद यात आले या शा ती या रकमेबददल पद नद शत अ धका-यास कं वा थम अपील ा धका-यास तसेच सावज नक ा धकरणास लेखी कळवील. – पद नद शत अ धकार कं वा, यथाि थती, थम अपील ा धकार ,ा धकार , –असे कळ व यात आ या या दनांकापासून तीस दवसां या कालावधी या आत , शा ती या रकमेचा भरण कर ल व – असे कर यात कसुर के यास, स म ा धकार , – संबं धत पद नद शत अ धका-या या कं वा, यथाि थती , थम अपील ा धका-या या वेतनातून शा तीची रककम वसुल कर ल. pkachare@gmail.com 23
 24. 24. कलम १२(१) वारंवार के ले या कसुर बददल जबाबदार न्ि चत कर याची कायप ती स म ा धकार , – संबं धत पद नद शत अ धका-याने लोकसेवा दे याम ये – वारंवार के ले या कसुर बददल अथवा – लोकसेवा दे याम ये वारंवार के ले या वलंबाबददल तसेच, – अपील ा धका-यां या नदेशांचे अनुपालन कर यात वारंवार के ले या कसुर बददल , वतीय अपील ा धका याकडुन माह ती मळा यानंतर के ले या कसुर बददल , – वतीय अपील ा धका-याकडुन माह ती मळा यानंतर, – पंधरा दवसां या कालावधी या आत अशा पद नद शत अ धका- यावर या या व द श तभंगाची कारवाई का सु कर यात येऊ नये,याबाबत कारणे दाखवा नोट स बजावील. – स म ा धकार , या पद नद शत अ धका-या व द लागु असले या वतणुक व श तभंग वषयक नयमांनुसार समु चत अशी श तभंगाची कारवाई सु कर ल. pkachare@gmail.com 24
 25. 25. कलम १२(२) कसुर बददल जबाबदार न्ि चत कर याची कायप ती जबाबदार नि चत कर याची कायाप द ती – या या व द अशी नोट स काढ यात आल असेल या पद नद शत अ धका-यास, अशी नोट स मळा या या दनांकापासुन पंधरा दवसां या आत संब धत स म ा धका-याकडे अ भवेदन सादर करता येईल. – व न द ट कालावधी या आत स म ा धका-याला असे कोणतेह अ भवेदन न मळा यास कं वा ा त झालेला खुलासासमाधानकारक न वाट यास, – स म ा धकार , सावज नक ा धकरणा या वतणुक व श तभंग वषयक नयमांम ये नमूद के या माणे वभागीय चौकशी सु कर ल परंतु, स म ा धका-यास – या पद नद शत अ धका-या या पृ टयथ वाजवी आ ण समथनीय कारणे अस याचे दसून आले , आ ण – पा य तीला सेवा दे यात झालेला वलंब हा या यामुळे न हे तर, – अ य पद नद शत अ धका-यामुळे झाला होता अशा न कषा ततो आला असेल तर, – स म ा धका-याने या पद नद शत अ धका-या व दची नोट स मागे घेणे व धसंमत असेल. अशा पद नद शत अ धका-यावर जबाबदार नि चत करताना, – स म ा धकार , या बाबतीत आदेश लाद यापूव नैस गक याय त वांचे पालन कर ल आ ण – तो, पद नद शत अ धका-याला, आपले हणणे मांड याची वाजवी संधी देईल. pkachare@gmail.com 25
 26. 26. कलम-१३ महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग (१ ) रा य सेवा ह क आयोग या नावाने संबोधला जाणारा एक आयोग, राजप ातील अ धसुचने दारे घ टत कर ल. परंतु, रा य शासनाकडुन आयोग घ टत कर यात येईपयत,शासनास , राजप ातील अ धसुचने वारे, आयोगाचे अ धकार व काय , – येक महसुल वभागातील वभागीय आयु ताकडे कं वा इतर कोण याह शासक य अ धका-याकडे सोप वता येतील.कोण याह शासक य अ धका-याकडे सोप वता येतील. (2) महारा रा य सेवा ह क आयोग पुढ ल य तींचा मळून बनलेला असेल- – (क) रा य मु य सेवा ह क आयु त , याची अ धका रता मुंबई शहर िज हा आ ण मुंबई उपनगर िज हा यापुरती असेल आ ण – (ख) मुंबई शहर िज हा आ ण मं◌ुबई उपनगर िज हा यांचे े वगळुन येक महसुल वभागासाठ एक रा य सेवा ह क आयु त, याची अ धकार ता संबं धत महसूल वभागापुरती असेल. pkachare@gmail.com 26
 27. 27. कलम १३(३) महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग नयु ती रा यपाल, पुढ ल य तींनी मळून बनले या स मती या शफारशीनुसार मु य आयु तांची आ ण आयु तांची नयु ती करतील. – (एक) मु यमं ी, जे या स मतीचे अ य असतील – (दोन) वधानसभेतील वरोधी प नेता आ ण– (दोन) वधानसभेतील वरोधी प नेता आ ण – (तीन) मु यमं यांनी नाम नद शत करावयाचे एक कॅ बीनेट मं ी प ट करण- शंका नरसनाथ, या दारे असे घो षत कर यात येते क , वधानसभेतील वरोधी प नेता हणून एखादया य तीला मा यता दे यात आल नसेल याबाबतीत, वधानसभेतील, वरोधी गटांपैक सवात मोठया गटा या ने यास वरेाधी प नेता हणून मा य यात येईल. pkachare@gmail.com 27
 28. 28. कलम १३(४)(५)(६) महारा रा य लोकसेवा ह क आयोग नयु ती १३(४) आयोगा या कामकाजाचे – सवसाधारण अधी ण, नदेशन व यव थापन मु य आयु तांकडे नह त असेल – यास आयु त सहा य करतील आ ण – यास, आयोगास वापरता येत असतील असे सव अ धकार वापरता येतील आ ण करता येत असतील अशा सव कृ ती करता येतील. १३(५) मु य आयु त आ ण आयु त हे , – शासन कं वा सावज नक ा धकरण यातील शासनाचे यापक ान व अनुभव असले या, सावज नक जीवनातील यात य ती असतील. १३ ६ मु य आयु त कं वा आयु त असले या, सावज नक जीवनातील यात य ती असतील. १३(६) मु य आयु त कं वा आयु त, – हे संसदेचेसद य कं वा कोण याह रा या या वधानमंडळाचे सद य असणार नाह त, कं वा – इतर कोणतेह लाभपद धारण करणार नाह त, कवा – कोण याह राजक य प ाशी संबं धत असणार नाह त कं वा – कोणताह उदयोगधंदा अथवा यवसाय करणार नाह त. १३(७) आयोगाचे मु यालय हे, मुंबई येथे असेल आ ण आयु तांची कायालये येक महसुल वभांगाम ये असतील. pkachare@gmail.com 28
 29. 29. कलम-१४ आयु तां या सेवा शत • कायकाल नयु तीपासुन ५ वष कं वा वयाचे ६५ वषपयत –यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत. • ते पुन नयु तीस पा असणार नाह त. • मु य आयु त कं वा आयु त, आपले पद हण कर यापूव , व हत के लुयानुसार शपथ घेतील. • मु य आयु तास कं वा एखादा आयु तास, कोण याह वेळी, रा यपालास उ ेशून आप या सह नशी आप या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल.उ ेशून आप या सह नशी आप या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल. • मु य आयु ताला आ ण आयु तांना देय असलेले वेतन व भ ते आ ण यां या सेवे या इतर अट व शत हया, रा य मु य मा हती आयु ताला आ ण रा य शासना या मु य स चवाला अनु मे असलेले वेतन व भ ते आ ण सेवे या अट व शत या सार याच असतील. तथापी पु व या सेवेतील नवृ ती वेतन वजा क न वेतन दले जाईल. • पु हा न याने नवृ ती वेतनाचा ह क असणार नाह . • शासन आयोगास आव यक तेवढे अ धकार व कमचार उपल ध् क न देईल. pkachare@gmail.com 29
 30. 30. कलम १५ – आयु ता सेवेतून काढून टाकणे १५(१) रा यपालांना, मु य आयु तास कं वा कोण याह आयु तास, जर मु य आयु त कं वा आयु त,- – क) आयु त नादार असेल कं वा – ख) रा यपालां या मते यात नै तक अध:पतनाचा अंतभाव आहे अशा एखा या अपराधाब ल तो दोषी ठरला असले कं वा – ग) तो, या या पदावधीत, या या पदा या कत यां य त र त इतर कोणतीह वेतनी सेवा कर ल असले कं वा – घ) रा यपालां या मते शार र क टया कं वा मान सक दुबलते या कारणामुळे तो पदावर राह यास अयो य झाला असेल कं वा – ड) मु य आयु त कं वा आयु त हणून या या कायाम ये बाधा पोहोचेल असे याचे आ थक कं वा इतर हतसंबंध असतील तर यास , आदेशा दारे पदाव न दूर करता येईल इतर हतसंबंध असतील तर यास , आदेशा दारे पदाव न दूर करता येईल 2) पोट-कलम 1)म ये काह ह अंतभुत असले तर , मु य आयु त कं वा कोणताह आयु त यांना पदाव न दूर कर याची कारणे आ ण अशा तावा या पु टयथचे सा ह य यांसह, – यांना पदाव न दूर कर याबाबत चौकशी कर याची आ ण शफारस कर याची मागणी असणारे नदश – रा य शासनाकडून मुंबई येथील उ च यायालया या मु य यायमूत कडे कर यात आला अस याखेर ज, – मु य आयु त कं वा कोणताह आयु त यांना, यां या पदाव न दूर करता येणार नाह . pkachare@gmail.com 30
 31. 31. कलम-१६(१) आयोगाचे अ धकार व कत ये लोकसेवा काय याची अंमलबजावणी सु नि चत करणे व अ धक चांग या र तीने लोकसेवा दे याची सु नि चती कर याक रता रा य शासनाला सूचना करणे हे आयोगाचे कत य असेल, या योजनाथ आयोगास पुढ ल गो ट करता येतील – • क) लोकसेवा दे यात कसूर के याबाबतची, वा धकारे दखल घेणे आ ण यास यो य वाटतील या माणे अशी करणे नकालात काढ यासाठ नद शत करणे • ख) लोकसेवा देणार कायालये आ ण थम अपील ा धकार व ि दतीय अपील ा धकार यां या कायालयाची तपासणी पार पाडणे • ग) काणे याह पद नद शत अ धका-याने कं वा अपील ा धका यांनी यां याकडे सोपवलेल काय यो यपणे पार पाड यात कसून के ल असेल तर यां या व द वभागीय चौकशीची शफारस करणे घ लोकसेवा दे या या कायप दतीम ये यामुळे लोकसेवा दे यात अ धका धक वभागीय चौकशीची शफारस करणे • घ) लोकसेवा दे या या कायप दतीम ये यामुळे लोकसेवा दे यात अ धका धक पारदशकता व सुलभता येईल असे बदल कर यासाठ शफारस करणे. परंतु, अशी एखाद शफारस कर यापूव आयेाग लोकसेवा देणा या अशा वभागा या भार शासक य स चवाबरोबर वचार व नमय कर ल • ड) लोकसेवा काय मपणे दे यासाठ सावज नक ा धकरणांनी करावया या उपाययोजना कर यासाठ शफारस करणे • च) सावज नक ा धकरणांनी लोकसेवा दे याबाबत, स नयं ण करणे • छ) कलम 18 अ वये या याकडे दाखल के लेलया अ पलाची सुनावणी घेणे व यावर नणय देणे pkachare@gmail.com 31
 32. 32. कलम १६(२) आयोगाचे दवाणी व पाचे अ धकार आयोगाला, या कलमा वये – कोण याह बाबीची चौकशी करताना पुढ ल बाबतीत दवाणी या सं हता 1908 अ वये एखा या दा याची यायचौकशी करताना दवाणी यायालयाकडे जे अ धकार न हत कर यात आलेले आहेत तेच अ धकार असतील – क) य तींना सम स पाठवणे व हजर राह यास भाग पाडणे आ ण यांना शपथेवर तोडी कं वा लेखी सा ीपुरावा दे यास व द तऐवज कं वा व तू सादर कर यास भाग पाडणे यांना शपथेवर तोडी कं वा लेखी सा ीपुरावा दे यास व द तऐवज कं वा व तू सादर कर यास भाग पाडणे ; – ख) द तऐवजांचा शोध घे यास आ ण तपासणी कर यास फमावणे – ग) शपथप ावर सा ीपुरावा घेणे – घ) कोण याह यायालयाकडून कं वा कायालयाकडून कोणतेह शासक य अ भलेख कं वा या या ती याची मागणी करणे – ड) सा ीदारांची कं वा द तऐवजांची तपासणी कर याक रता सम स काढणे ; – च) व हत कर यात येईल अशी अ य कोणतीह बाब pkachare@gmail.com 32
 33. 33. कलम-१७ -आयोगाने के ले या शफारशीवर कायवाह कलम १७- रा य शासन, कलम 16 मधील पोट - कलम (1) या खंड (ग)(घ) आ ण (ड.)अ वये – आयोगाने के ले या शफारशीवर वचार कर ल आ ण – के ले या कायवाह ची मा हती ,– के ले या कायवाह ची मा हती , – तीस दवसां या आत कं वा आयोगाशी वचार वनीमय क न ठर व यात येईल अशा यानंतर या कालावधीत, आयोगाकडे पाठवील pkachare@gmail.com 33
 34. 34. कलम १८- आयोगाचे अ पल य अ धकार १८(१) ि दतीय अपील ा धक या या आदेशामुळे य थत झाले या – पा य तीस कंवा – पद नद शत अ धका यास – असा आदेश ा त झा या या दनांकापासून साठ दवसां या कालवधी या आत आयोगाकडे अपील करता येईल. (२) मु य आयु त कं वा, यथाि थ त,आयु त, सव प कारांना आपले हणणे मांड याची संधी द यानंतर (२) मु य आयु त कं वा, यथाि थ त,आयु त, – सव प कारांना आपले हणणे मांड याची संधी द यानंतर, – अपील ा त झा या या दनांकापासून न वद दवसां या कालावधीत ,असे अपील नकालात काढ ल. – आयोगाला पद नद शत अ धका यावर कं वा – थम अपील ा धका यावर शा ती लादता येईल कं वा – लादले या शा तीम ये बदल करता येईल कं वा तो र करता येईल आ ण अशी दान के लेल शा ती कोणतीह अस यास परत कर याचा आदेश देता येईल. pkachare@gmail.com 34
 35. 35. कलम १९ - आयोगाचा वा षक अहवाल आयोग, येक व तीय वष संप यानंतर, – मागील वषामधील आप या कायाचा तसेच – सावज नक ा धकरणां या लोकसेवा दे या या काम गर या मू यमापनाबाबतचा अहवाल तयार कर ल आ णआ ण – तो रा य शासनाला सादर कर ल. रा य शासन, – आयोगाने सादर के लेला वा षक अहवाल – रा य वधानमंडळा या येक सभागृहासमोर ठेवील pkachare@gmail.com 35
 36. 36. कलम २०(१)- सावज नक ा धकरणांनी करावयाचे वशेष य न १) लोकसेवा मळ व यासाठ – पा य तीकडून व वध माणप े द तऐवज, – शपथप े, इ याद सादर कर याबाबतची मागणी कमी कर यासाठकर यासाठ – सव सावज नक ा धकरणे काल मयादेत भावी उपाययोजना करतील. – सावज नक ा धकरण, अ य वभागाकडून कं वा सावज नक ा धकरणांकडून थेटपणे आव यक मा हती ा त कर यासाठ सम वयाने य न करतील. pkachare@gmail.com 36
 37. 37. कलम २०(२)- पद नद शत अ धका यांची संवेदनशीलता 2) पा य तीं या अपे ां या ती – पद नद शत अ धका यांना संवेदनशील करणे आ ण – नयत कालमयादेत पा य तींना लोकसेवा दे यासाठ मा हती तं ानाचा वापर करणे व ई- शासन सं कृ तीचा अवलंब करणे हे यामागील योजन वसं कृ तीचा अवलंब करणे हे यामागील योजन व उ ट अस याकारणाने, – लोकसेवा नयत कालमयादेत दे यात पद नद शत अ धका याकडून होणार कसूर ह , गैरवतणुक मानल जाणार नाह . pkachare@gmail.com 37
 38. 38. कलम २०(३)-वारंवार कसूर करणा-या अ धकार-या व द कारवाई ि दतीय अपील ा धका याकडून कं वा मु य आयु ताकडून, कं वा यथाि थत, आयु ताकडून – पद नद शत अ धका याकडून होणा या वारंवार कसुर ब ल लेखी मा हती ा त झा यावर, – संबं धत सावज नक ा धकरणाचा मुख, कसुरदार अ धका यावर कारणे दाखवा नोट स बजावून व तयाला आपले हणणे मांड याची संधी देऊन तशा आशया या अ धका यावर कारणे दाखवा नोट स बजावून व तयाला आपले हणणे मांड याची संधी देऊन तशा आशया या न कषाची न द के यानंतर, – यो य ती शासक य कारवाई कर यास स म असले. प ट करण - – या पोट कलमा या ायोजनासाठ जर एखादा पद नद शत अ धकार एका वषात या याकडे ा त झाले या एकू ण पा करणांपैक दहा ट के इत या करणांम ये कसून कर ल तर यास न याचा कसूरदार मान यात येईल. pkachare@gmail.com 38
 39. 39. कलम २१व २२- आ थक तरतूद व सेवा नयम २१) शासन या अ यादेशा या – अंमलबजावणी कर यासाठ आ ण – पद नद शत अ धकार , अपील ा धकार आ ण यांचा कमचार वग यां या श णासाठ – पुरेशा नधीचे नयत वाटप कर ल २२) या अ यादेशाची कलम 9,12 आ ण कलम 20 चे पोट२२) या अ यादेशाची कलम 9,12 आ ण कलम 20 चे पोट कलम (3) यां या तरतुद – शासक य कं वा यथाि थ त संबं धत सावज नक ा धकरणातील कमचा-यांना लागू असलेले, पुरक असतील – श त वषयक व व तीय नयम आ ण असे इतर सेवा नयम व व नयम यांना पुरक असतील. pkachare@gmail.com 39
 40. 40. कलम-२३ जाणून बुजून कं वा चुक ची मा हती देणा- या व द कारवाई – जर पा य ती अजात जाणून बुजून कं वा चुक ची मा हती देत असेल कं वा – अजासोबत खोटे द तऐवज सादर कर त असेल आ ण – अशा मा हती या कं वा द तऐवजां या आधारे या अ यादेशाअ वये लोकसेवा मळ वत असेल तर – अशा मा हती या कं वा द तऐवजां या आधारे या अ यादेशाअ वये लोकसेवा मळ वत असेल तर, – अशा करणी, अंमलात असले या दंड वधाना या संबं धत तरतुद अ वये या या व द कायवाह कर यात येईल. pkachare@gmail.com 40
 41. 41. कलम २४ ते २५ -- सं कण बाबी २४) भावी अंमलबजावणी कर या या योजनासाठ , – सवसाधारण कं वा वशेष लेखी नदेश सावज नक ा धकरणाला देता येतील आ ण – सावज नक ा धकरणावर, अशा नदेशाचे पालन करणे व यानुसार काय करणे बंधनकारक असेल. २५) या अ यादेशा या तरतुद नुसार कं वा याखाल के ले या नयमांनुसार – सदभावनेने के ले या कृ तस सरं ण कं वा कर याचे अ भ ेत असले या कोण याह कृ तसाठ , कोण याह य ती व द कोणताह दावा खटला अथवाअ य कायदेशीर कोण याह कृ तसाठ , – कोण याह य ती व द कोणताह दावा, खटला अथवाअ य कायदेशीर कायवाह दाखल करता येणार नाह . २६) कोण याह दवाणी यायालयास, याया धकरणास कं वा अ य ा धकरणास , – या बाबीवर आयोगाला आ ण अपील ा धक-यांना या अ यादेशा वारे कं वा – या अ वये नणय कर याचे अ धकार दान के लेले असतील, – अशा कोण याह बाबी या संबं धत नणय कर याची अ धका रता असणार नाह . pkachare@gmail.com 41
 42. 42. कलम २७ – या अ यादेशा यआ तरतूद भावी असणे याअ यादेशा वये अ धसु चत के ले या सेवां या आ ण यां या अंमलबजावणी या संबंधात – या अ यादेशा या तरतुद हया या या वेळी अंमलात असले या कोण याह अ य काय यात कं वाअसले या कोण याह अ य काय यात कं वा – या अ यादेशाखेर ज अ य कोण याह काय या या आधारे अंमलात असले या कोण याह नयमाम यं या याशी वसंगत असे काह ह अंतभूत असले तर प रणामक असतील. pkachare@gmail.com 42
 43. 43. कलम २८ व २९ – नयम करणे व अडचणी दूर करणे २८) शासन या अ यादेशा या अंमलबजावणीसाठ – आव यक ते नयम क य शके ल. – के लेला येक नयम रा य वधनमंडळा या येक सभागृहापुढे ठेव यात येईल. २९) या अ यादेशा या तरतुद ची अंमलबजावणी करताना अडचण उ व यासअडचण उ व यास – (१) रा य शासनास संगानु प, ती अडचण दूर कर या या योजनांसाठ याला आव यक कं वा इ ट वाटेल अशी या अ यादेशा या तरतुद ंशी वसंगत नसलेल कोणतीह गो ट राजप ात स द के ले या आदेशा दारे करता येईल – (२) पोट कलम (1) अ वये काढ यात आलेला येक आदेश तो काढ यात आ यानंतर श य तत या लवकर रा य वधानमंडळा या येक सभागृहापुढे मांड यात येईल. pkachare@gmail.com 43

×