O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

บทที่ 3.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 4 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

บทที่ 3.pptx

  1. 1. รูปแบบของคลังสินค้าและศูนย์ กระจายสินค้า
  2. 2. การจาแนกประเภทคลังสินค ้า (TYPE WAREHOUSE) ประเภทของคลังสินค้า (Type Warehouse) สามารถจาแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการนี้ออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้ • กลุ่มคลังสินค ้าสาธารณะ • กลุ่มคลังสินค ้าส่วนบุคคล • กลุ่มคลังเก็บพัสดุ
  3. 3. กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ กลุ่มคลังสินค ้าสาธารณะเป็นกิจการทางธุรกิจที่เป็นเอกเทศของตนเอง โดยจัดให ้มี สิ่งอานวยความสะดวก ในการเก็บรักษาสินค ้า และรับทาการเก็บรักษาสินค ้า รวมทั้งให ้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค ้านั้น การประกอบกิจการคลังสินค ้าสาธารณะ เป็นการค ้าขายประเภทที่ถือว่ามีผลกระทบต่อ ความปลอดภัย และความผาสุกของสาธารณะชนคลังสินค ้ากลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได ้เป็น 3 ประเภท คือ
  4. 4. 1. คลังสินค ้าสาธารณะของบริษัทเอกชน

×