Cuina abril 2011

400 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cuina abril 2011

  1. 1. DILL U NS 28 DIMA R T S 29 DIMEC RES 30 DI J O U S 31 DIVEND RES 1ESTOFAT DE PATATES I SÍPIA CIGRONS BULLITS amb PASTANAGA ARRÒS SALTAT AMB PATATA I MONGETA TENDRA TALLARINES NAPOLITANAHAMBURGUESA DE VEDELLA A LA TRUITA DE CARBASSÓ I CEBA, enciam i GAMBES I PERNIL CUIT PIT DE POLLASTRE GUISAT AMB PINYA , (amb salsa de tomàquet)PLANXA, enciam i col llombarda tomàquet d’amanir BASTONETS DE LLUÇ FREGITS, enciam i olives FILET DE TILAPIA AMBFRUITA FRUITA enciam i blat de moro FRUITA TARONJA i enciam FRUITA FLAM DILLUNS 4 DIMA R T S 5 DIMEC RES 6 DI J O US 7 DIVEND RES 8ARRÒS TRES DELÍC IES ( pastanaga, truita ESCUDELLA GALETS ( pasta) AMB BEIXAMEL GRATINATS PURÉ DE VERDURES (api, porros, bledes, MONGETES BLANQUESi pèsols) (pistons, cigrons i pastanaga) AMB FORMATGE pastanaga, col i patates) AMB ROSTES GUISADES AMB CARBASSACARN MAGRA AMB SAMFAINA (pebrot, POLLASTRE A L’AST AMB PATATES, TRUITA DE TONYINA MAN DONGUILLES DE VEDELLA AMB CROQUETES DE BACALLÀtomàquet, carbassó, ceba i albergínia) i enciam i blat de moro amb enciam GÍRGOLES, enciam i col llombarda amb enciam i cogombreenciam IOGURT FRUITA FRUITA FRUITAFRUITA DILL U NS 11 DIMA R T S 12 DIMEC RES 13 DI J O U S 14 DIV EN D R E S 15LLENTIES GUISADES SOPA DE RAP AMB FIDEUS PATATA I BRÒQUIL BULLIT ARRÒS AMB TOMÀQUET ESPIRALS AMB TONYINAAMB COL I TOMÀQUET HAMBURGUESA VEDELLA A LA PLANXA LLOM ARREBOSSAT amb pastanaga ratllada i blat de GALL DIN DI AMB SALSA D’AMETLLES i enciam FILET DE LLUÇ AL FORN AMBTRUITA DE FORMATGE amb tomàquet, ceba AMB CEBA i enciam moro FRUITA ALL I JULIVERT i enciamtendra i olives “NATILLAS” FRUITA FRUITAFRUITA DILLUNS 18 DIMA R TS 19 DIMECR ES 20 DI J O US 21 DIV EN D R E S 22 Setmana Santa Setmana Santa Setmana Santa Setmana Santa Setmana Santa DILLUNS 25 DIMA R T S 26 DIMEC RES 27 DI J O U S 28 DIV EN D R E S 29 PÈSOL S ESTO FA TS SOP A D’ AU AMB G AL ETS MAC AR RO N S A LA ITALIAN A (AM B C REM A DE PORRO S festa AMB PATATES FRIC AN DÓ DE VEDELL A AM B PICADA DE SAL S A DE TOM ÀQUE T I C ARB AS SÓ CAL AM AR S A LA ROM AN A AMB FRUITS SEC S, I FORM AT G E ) SAL SITX E S AL FO RN , LAC TO N ES A, enciam i pa stan a g a xips i enciam TRUITA DE PATATES I CEB A enciam i col llom ba r da IOGURT FRUITA amb enciam i oliv e s FRUITA FRUITA D·N, Centre d’ Assessorament en Dietètica i Nutrició supervisa els menús de Cuinats CECOC. A D·N són membres de AED-N (Associació Espanyola de Dietistes- Nutricionistes Núm. 077 i núm. CAT 711). Els menús ofertats per Cuinats CECOC/D·N compleixen la normativa vigent establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. D·N adaptarà el menú estàndard a qualsevol requisit dietètic que el comensal diagnosticat precisi pel control de la seva malaltia digestiva o metabòlica. CUI N A T S CE C O C , SL – Pg. de l ’ a u t o p i s t a , n a u 3 – P o l . In d . C a n M a g a r o l a – Tel: 9 3 5 7 0 3 4 17 – F a x : 9 3 5 7 0 97 39 – 0810 0 Moll e t d el Vall è s (B C N ) – E- m a i l : c e c o c@ c e c o c. e s
  2. 2. DIL L U N S 28 DIM A R T S 29 DIMEC RE S 30 DI J O U S 31 DIVENDR ES 1COLI FLO R AMB PATA TE S PATA TA I MON GETA CA RX O F ES BULLIDES CREMA DE PO RRO S BLEDES AMB PA TA T ESPOLLA S T RE A LA TEND RA BULLIDA AMB PA TA T ES FILET DE LLUÇ A LA PLA NXA TRUI TA D’ESPIN A CS AMBPLA NXA AMB RA JOLÍ DE BIS TEC DE VEDELLA LLOM PLA NXA AMB AMB ALL I JULIVERT, enciam ALLADA i enciamLLIMO N A , enci am i col PLA NXA , enciam i TOMÀ Q UET AL FO RN , enciam i oli ves IOGURT EDULCO RA Tllomb ard a tomàque t d’amani r i blat de mor o F RUI TAFRUI TA FRUI TA F RUI TA DILLUNS 4 DIMA R TS 5 DIMEC R ES 6 DI JOUS 7 DIVENDR ES 8ESPIN A CS AMB PATA TE S PATA TA , PAS TA N A GA I COL AMB PATA TES BRÒQ UI L AMB PA TA T ES CREMA DE VERD URESBIS TEC A LA PLA NXA i PÈS OLS AL VAPO R POLLA S TR E A LA PLANX A TRUI TA DE CARBA S S Ó , FILET DE LLUÇ AMBenciam LLO M A LA PLANX A, AMB ALB ERGÍN I ES enci am i col llombard a TOMÀ Q UETFRUI TA enciam i blat de mor o amb enci am F RUI TA I CEB A AL FO RN , enciam i IOGURT EDULCO RA T F RUI TA cogombr e F RUI TA DIL L U N S 11 DIMA R TS 12 DIMEC RE S 13 DI J O U S 14 DIV EN D R E S 15PATA TA I MON GETA BLED ES AMB PATA TE S BRÒQ UI L AMB PA TA T ES CREMA DE VERD URES CA RX O F ES AMB PA TA T ESTEND RA LLO M AL FO RN AMB POLLA S TR E AL F ORN BISTEC A LA PLANX A AMB TRUI TA DE VERDURE SFILET DE TILA PI A A LA XAMPIN YO N S i enciam amb pastanaga ratl lad a i blat PA TA T ES i enciam i enciamPLA NXA , tomàque t, ceba IOGURT EDULCO RA T de moro F RUI TA F RUI TAtendra i olives F RUI TAFRUI TA DI L L U N S 18 DIMA R T S 19 DIMEC R E S 20 DI J O U S 21 DIV EN D R E S 22 Setm a n a San ta Setma n a Sa nta Setm a n a San ta Setma n a Sa nta Setm a n a San ta DILLUNS 25 DIMA R T S 26 DIMEC RES 27 DI J O U S 28 DIV EN D R E S 29
  3. 3. CREMA DE VERDURE S ES PI NA CS AMB PA TA T ES PA TA TA , PAS TA N A GA I CA RX O F ES AMB PA TA T ESfesta TRUI TA D’ALBERGÍ N I A, LLOM PLA NXA AMB MO NGETA TEND RA BISTEC A LA PLANX A AMB enciam i pas tanaga GÍRGO LES i enci am FILET DE NERO A LA VERD URET ES , enciam i col IOGURT EDULCO RA T F RUI TA PLANX A AMB CARBA S S Ó , llombarda enci am i olives F RUI TA F RUI TA

×