O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

صفرشویی خودرو چیست.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

صفرشویی خودرو چیست.pdf

Baixar para ler offline

ر شویی خودرو تمامی قطعات داخلی و خارجـی کابین خودرو شامل صنـدلی ها، رودری، سقف، داشـبورد، موتور، لاستیک و … با دقت توسط مواد شوینـده شسـته می شود. خودروی هرکس، جلوه ای از شخصیت اوست. افراد بی نظم و افرادی که ذهن آشفته ای دارند، معمولا به ماشین خود رسیدگی نمی کنند و خودروی آنها همیشه کثیف و نامرتب است؛ اما افرادی که به کار و جایگاه خود اهمیت می دهند، ماشینشان را تمیز نگه می دارند.

ر شویی خودرو تمامی قطعات داخلی و خارجـی کابین خودرو شامل صنـدلی ها، رودری، سقف، داشـبورد، موتور، لاستیک و … با دقت توسط مواد شوینـده شسـته می شود. خودروی هرکس، جلوه ای از شخصیت اوست. افراد بی نظم و افرادی که ذهن آشفته ای دارند، معمولا به ماشین خود رسیدگی نمی کنند و خودروی آنها همیشه کثیف و نامرتب است؛ اما افرادی که به کار و جایگاه خود اهمیت می دهند، ماشینشان را تمیز نگه می دارند.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

صفرشویی خودرو چیست.pdf

  1. 1. ‫چیست؟‬ ‫خودرو‬ ‫صفرشویی‬ ،‫موتور‬ ،‫داشـبورد‬ ،‫سقف‬ ،‫رودری‬ ،‫ها‬ ‫صنـدلی‬ ‫شامل‬ ‫خودرو‬ ‫کابین‬ ‫خارجـی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫قطعات‬ ‫تمامی‬ ‫خودرو‬ ‫شویی‬ ‫صفر‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫بی‬ ‫افراد‬ .‫اوست‬ ‫شخصیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جلوه‬ ،‫هرکس‬ ‫خودروی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫شسـته‬ ‫شوینـده‬ ‫مواد‬ ‫توسط‬ ‫دقت‬ ‫با‬ … ‫و‬ ‫الستیک‬ ‫فرادی‬ ‫رسی‬ ‫خود‬ ‫ماشین‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫دارند‬ ‫ای‬ ‫آشفته‬ ‫ذهن‬ ‫که‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫اما‬ ‫است؛‬ ‫نامرتب‬ ‫و‬ ‫کثیف‬ ‫همیشه‬ ‫آنها‬ ‫خودروی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫دگی‬ ‫دارند‬ ‫می‬ ‫نگه‬ ‫تمیز‬ ‫را‬ ‫ماشینشان‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫خود‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫کار‬. ‫صندوق‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫سپر‬ ‫(از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بدنه‬ ‫نواحی‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫خودرو‬ ‫ظاهر‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خودرو‬ ‫تمیزی‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دا‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ،)‫عقب‬ ‫زینتی‬ ‫قسمتهای‬ ‫انواع‬ ،‫فرمان‬ ،‫داشبورد‬ ،‫کف‬ ،‫ها‬ ‫درب‬ ،‫صندلی‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫تمیز‬ ‫هم‬ ‫خلی‬ ‫است‬ …‫و‬ ‫ماشین‬ ‫داخل‬. ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫موتور‬ .‫است‬ ‫خودرو‬ ‫موتور‬ ‫آنها‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ‫شویی‬ ‫صفر‬ ‫در‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫اگ‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خودرو‬ ‫یک‬ ‫قلب‬ ‫پس‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫درگیر‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫تمامی‬ ‫گردد‬ ‫آلودگی‬ ‫دچار‬ ‫ر‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫شستن‬ ،‫شویی‬ ‫صفر‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ .‫بدهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫دقت‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫ماشینی‬ ‫سوار‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫حتما‬ .‫است‬ ‫ماشین‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫صندلی‬ ‫نداشته‬ ‫تمیزی‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫اگر‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫وسوسه‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫تمیز‬ ‫و‬ ‫براق‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نشستن‬ ‫به‬ ‫رغبت‬ ‫باشد‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫پاکیزه‬ ‫و‬ ‫تمیز‬ ‫اول‬ ‫روز‬ ‫مانند‬ ‫هم‬ ‫ماشینتان‬ ‫های‬ ‫صندلی‬ ‫صفرشویی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫خودرو‬ ‫شستشوی‬ ‫در‬ ‫نتیجه‬. ‫خو‬ ‫صفرشویی‬ ‫مراحل‬ ‫درو‬ • ‫این‬ ‫در‬ ‫برقی‬ ‫جارو‬ ‫کشیدن‬ ‫و‬ ‫عقب‬ ‫صندوق‬ ‫و‬ ‫اتومبیل‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫کفپوش‬ ‫برداشتن‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ • ‫لکه‬ ‫برداشتن‬ ‫و‬ ‫کفپوش‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫قهوه‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫فومی‬ ‫کننده‬ ‫تمیز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫اسفنج‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مرطوب‬ ‫پارچه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫برداشتن‬ • ‫الستی‬ ‫کفپوش‬ ‫شستن‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫لغزش‬ ‫بدون‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫نخورد‬ ‫لیز‬ ‫راننده‬ ‫پای‬ • ‫بر‬ ‫ها‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫انباشته‬ ‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫تا‬ ‫برس‬ ‫و‬ ‫فشرده‬ ‫هوای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫شود‬ ‫برداشته‬ ‫داخلی‬ ‫درهای‬ ‫و‬ ‫دیوارها‬ ‫روی‬. • ‫م‬ ‫و‬ ‫مالیم‬ ‫کننده‬ ‫تمیز‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سخت‬ ‫داخلی‬ ‫سطوح‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫مخصوص‬ ‫واد‬ ‫خودرو‬ ‫صفرشویی‬ • ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫مایعات‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫بعداز‬ ‫اگر‬ .‫کننده‬ ‫تمیز‬ ‫برس‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫هوای‬ ‫تهویه‬ ‫کردن‬ ‫تمیز‬ ‫گرد‬ ‫تا‬ ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایبر‬ ‫میکرو‬ ‫پارچه‬ ‫مانند‬ ‫کننده‬ ‫جذب‬ ‫بسیار‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شود‬ ‫ببرد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫غبار‬ ‫و‬. • ‫خودرو‬ ‫صفرشویی‬ ‫مخصوص‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫شستشو‬ ‫ها‬ ‫صندلی‬ ‫برای‬ .
  2. 2. ‫خودرو‬ ‫شویی‬ ‫صفر‬ ‫مزایای‬ ‫می‬ ‫پاک‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫دوده‬ ،‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ، ‫اتومبیل‬ ‫صفرشویی‬ ‫در‬ ‫مرغوب‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ .‫نشود‬ ‫جذب‬ ‫خودرو‬ ‫بدنه‬ ‫به‬ ‫هفته‬ ‫چند‬ ‫تا‬ ‫آلودگی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫نانو‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫خودرو‬ ‫صفرشویی‬ .‫شود‬ ‫از‬ ،‫اتومبیل‬ ‫صفرشویی‬ ‫و‬ ‫روشویی‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫خورشید‬ ‫مستقیم‬ ‫نور‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫پریدگی‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫کدر‬ ‫صفرشویی‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫آب‬ ‫خاصیت‬ ‫ایجاد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫خودرو‬ ‫می‬ ‫تمیز‬ ‫شما‬ ‫ماشین‬ ‫نیز‬ ‫بارانی‬ ‫های‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حتی‬ ،‫گریز‬ ‫ماند‬ . ‫خانه‬ ‫در‬ ‫صفرشویی‬ ‫اما‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫صفرشویی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫باید‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫جواب‬ ‫در‬ ‫تخصصی‬ ‫لوازم‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫نداشتن‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫نتوانید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ها‬ ‫صندلی‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫هنگام‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صفرشویی‬ ‫نتوانید‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ، ‫کار‬ ‫این‬ ‫صفرشویی‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫روز‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫سفت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫پیچ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫جا‬ ‫را‬ ‫صندلی‬ ‫های‬ ‫سوکت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫نمی‬ ‫ای‬ ‫خانه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫وکیوم‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫سطح‬ ‫هر‬ ‫مخصوص‬ ‫شوینده‬ ‫مواد‬ ، ‫دریل‬ ‫مانند‬ ‫لوازمی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫خودرو‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫توان‬.

×