Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Cửa Hàng Vật Tư
Cửa Hàng Vật Tưengineer em Cửa Hàng Vật Tư

Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy http://tailieukythuat.net/

Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 2: 192-201 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Sö DôNG ANSYS TRONG M¤I TR¦êNG INVENTOR
§Ó TÝNH TO¸N THIÕT KÕ CHI TIÕT M¸Y
Using ANSYS in autodesk Inventor for design details machine
Đỗ Hữu Quyết
Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
SUMMARY
Inventor software - a product of Autodesk company that can build 3D objects conveniently,
visually and intelligently, has been broadly used in mechanical designing as well as in other technical
fields. Among product lines of ANSYS Technology, ANSYS/Design Space is one neat tool that allows to
fast calculate in some design drawing environments using computer. ANSYS in Inventor environment
combines advantages of Inventor and DesignSpace to create a highly convenient tool for designing
parts of machines. Beside designing ability for general parts of machine using solved programs,
ANSYS in Inventor environment can also design the parts with any shapes. This article introduces
some computing results for durability, hardness and determination of free vibration specifications for
machine parts with any shapes using ANSYS/DesignSpace software in Autodesk Inventor Professional
11 environment.
Key words: ANSYS, deformation, inventor, modal analysis, stress.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phương pháp phần tử hữu hạn đã được biết
đến từ lâu, nhưng chỉ trong những năm gần đây,
từ khi máy vi tính được được sử dụng phổ biến,
thì phương pháp này mới thực sự được ứng dụng
rộng rãi.
Dựa trên thuật toán của phương pháp phần
tử hữu hạn, nhiều phần mềm mô phỏng số đã ra
đời, cho phép giải quyết hầu hết các bài toán
thường gặp trong các ngành kỹ thuật. ANSYS,
sản phẩm của hãng ANSYS Technology là một
ví dụ điển hình về những phần mềm như vậy.
Ngoài sản phẩm tổng quát nhất là
ANSYS/Multiphysics được sử dụng rất rộng rãi
trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật, còn có nhiều
dòng sản phẩm chuyên dùng cho các lĩnh vực
khác nhau (Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng
Giảng, 2003).
ANSYS/Mechanical cho phép độc lập giải
quyết trọn vẹn các bài toán trong lĩnh vực kết cấu
và nhiệt với độ chính xác tùy ý, nhưng việc sử
dụng nó trong một số trường hợp khá phức tạp,
ngoài ra thao tác xây dựng các vật thể và khả
năng mô phỏng chuyển động không được ưu tiên
nên các chức năng này của ANSYS không mạnh.
Dòng sản phẩm ANSYS/DesignSpace là một
công cụ gọn, nhẹ cho phép tính toán nhanh trong
nhiều môi trường thiết kế có sự trợ giúp của máy
vi tính (CAD).
Phần mềm Inventor là một sản phẩm của
hãng Autodesk, có khả năng xây dựng các vật
thể 3D tiện lợi, trực quan và thông minh, được sử
dụng rộng rãi trong thiết kế cơ khí và các lĩnh
vực kỹ thuật khác (Phan Đình Huấn, Tôn Thất
Tài, 2002).
Sự tích hợp ANSYS/DesignSpace trong môi
trường Inventor khai thác được các thế mạnh của
Inventor và ANSYS đã tạo cho người thiết kế
một công cụ rất thuận tiện trong tính toán thiết kế
các chi tiết máy. Bên cạnh khả năng tính toán
thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung
dưới dạng các chương trình giải sẵn (An Hiệp,
Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Văn Thiệp, 2006;
Autodesk Inventor Professional 11- Engineers
Handbook), ANSYS trong môi trường Inventor
còn có khả năng tính toán thiết kế các chi tiết
máy có hình dạng bất kỳ.
Bài báo này giới thiệu một số kết quả tính
toán ứng suất, biến dạng và xác định các đặc
trưng dao động tự do của các chi tiết máy có hình
dạng phức tạp trên cơ sở khai thác các tính năng
của phần mềm ANSYS/DesignSpace trong môi
trường Autodesk Inventor Professional 11.
192
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor...
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
Vật liệu: Máy vi tính với phần mềm
Autodesk Inventor Professional 11 có chức năng
Stress Analysis.
Phương pháp nghiên cứu: Khai thác sử
dụng phần mềm ANSYS/ DesignSpace trong
môi trường Inventor thông qua chức năng Stress
Analysis để tính toán biến dạng, ứng suất và
phân tích dao động riêng của một số chi tiết máy
điển hình.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định ứng suất và biến dạng trong chi
tiết máy
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor
cho phép nhận được trường ứng suất và biến
dạng trong chi tiết dưới tác dụng của các loại tải
trọng khác nhau (lực tập trung, lực phân bố theo
diện tích, mô men tập trung, lực thể tích,v.v.).
Sau khi khai báo vật liệu chế tạo chi tiết máy,
ANSYS sẽ tự động cập nhật cơ tính của vật liệu
và xác định ứng suất cho phép. Việc chia lưới
được thực hiện tự động nhưng độ mịn của ô lưới
có thể điều chỉnh được, qua đó có thể nhận được
kết quả với các cấp độ chính xác khác nhau. Có
thể nhận được trường ứng suất trong chi tiết và
trị số ứng suất tương đương cực đại. Cũng có thể
nhận được thông tin đầy đủ, bao gồm các thông
tin về kích thước, khối lượng chi tiết máy, tải
trọng tác dụng lên chi tiết máy, phản lực liên kết
phát sinh tại ngàm dưới tác dụng của tải trọng tác
dụng, trường ứng suất và biến dạng của chi tiết,
ứng suất cho phép và hệ số an toàn của chi tiết.
Trường ứng suất và biến dạng trong chi tiết máy
có thể được biểu thị dưới dạng ảnh với trị số thể
hiện qua bảng chỉ thị màu. Ngoài ra còn có thể
nhận được phim camera minh họa quá trình biến
dạng và phát sinh ứng suất trong chi tiết từ khi
tải trọng bằng không đến khi tải trọng đạt cực
đại.
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor
rất thuận tiện khi tính toán các chi tiết máy có
hình dạng bất kỳ, khi mà việc tính toán tải trọng
và quy đổi các đặc trưng hình học của mặt cắt
ngang để áp dụng các công thức thông dụng gặp
nhiều khó khăn. Trên hình 1,a mô tả kết cấu cánh
khuấy kiểu chân vịt, thường dùng trong các máy
khuấy trộn thực phẩm có trục thẳng đứng (A. Я.
Соколов, 1986)....................................................
Pn d
b
a
b)
c
193
Hình 1. Trục khuấy có cánh khuấy kiểu chân vịt thực tế (a) và mô hình tính toán (b)
a)
Cánh khuấy làm bằng thép Inox, dày 2,2
mm, hình chiếu của biên dạng trên mặt phẳng
vuông góc với trục có dạng elíp với kích thước
hai trục 160 x 70 (mm). Khoảng cách từ tâm elip
đến tâm trục là 85 mm. Bề mặt cánh khuấy tại
tâm elip của cánh nghiêng một góc 320
so với
mặt phẳng vuông góc với trục. Áp suất của sản
phẩm khuấy trên mặt làm việc (mặt trên) của
cánh xem như phân bố đều với cường độ 0,01
N/mm2
.
Với cánh khuấy đã nêu, để tính toán ứng
suất và biến dạng theo các công thức của sức bền
vật liệu có thể đưa về bài toán một dầm công xôn
chịu uốn ngang phẳng. Để đơn giản bài toán, ta
giả thiết: Bề mặt cánh khuấy là phẳng và nghiêng
với mặt phẳng vuông góc với trục một góc 32o
;
áp lực trên mỗi cánh tập trung tại tâm cánh, xem
như trùng với tâm của elip; cánh khuấy được
ngàm vào trục theo tiết diện phẳng hình chữ nhật
có kích thước bằng kích thước khai triển của mặt
Đỗ Hữu Quyết
ngàm thực tế. Khi này, mô hình tính toán của
cánh khuấy được thể hiện trên hình 1,b.
Với diện tích bề mặt cánh khuấy F =
π.a.b.cos320
= 9697 mm2
, áp suất phân bố đều
trên mặt cánh khuấy 0,01 N/mm2
, ta xác định
được áp lực đặt tại tâm elip Pn= 96,97 N. Với vật
liệu cánh khuấy là thép Inox, ta xác định được
mô đun đàn hồi E= 193000N/mm2
.
Từ các trị số trên, theo sơ đồ hình 1,b, với
a=142.5 mm, b= 37 mm, c= 67,5 mm, d= 2,2
mm, ta xác định được ứng suất uốn tại tiết diện
ngàm và biến dạng lớn nhất tại đầu tự do theo
phương tác dụng của tải trọng của cánh theo
công thức của sức bền vật liệu:
σmax = Mu/Wu = 219,3 N/mm2
ymax = 4,2 mm
Cũng bài toán trên, nếu áp dụng ANSYS
trong Inventor, việc tính toán sẽ được thực hiện
rất nhanh chóng sau khi xây dựng xong mô hình
không gian 3 chiều của cánh khuấy.
Trong bảng trích xuất kết quả phân tích ứng
suất, sau các thông tin và giới thiệu chung là các
thông tin cụ thể về các kích thước biên dạng,
khối lượng, thể tích và cách chia lưới trên chi tiết
thể hiện qua số nút và số phần tử (Bảng 1); vật
liệu, mô đun đàn hồi, hệ số Poát xông, khối
lượng riêng và ứng suất cho phép của chi tiết
(Bảng 2); tải trọng đặt lên chi tiết và trạng thái
liên kết của chi tiết (Bảng 3); phản lực liên kết tại
ngàm (Bảng 4) và kết quả phân tích (Bảng 5).
Bảng 1. Kích thước và cách chia lưới Bảng 2. Vật liệu và cơ tính cánh khuấy
194
Bảng 3. Tải trọng và trạng thái liên kết của chi tiết
Bảng 4. Phản lực liên kết tại ngàm
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ...
Bảng 5. Kết quả phân tích ứng suất
195
Ngoài ra trong bảng trích xuất kết quả còn có các hình ảnh minh họa về trường ứng suất trong chi
tiết (hình 2, 3, 4), trường biến dạng (hình 5) và hệ số an toàn (hình 6).
Hình 2. Trường ứng suất tương đương trong chi tiết Hình 3. Trường ứng suất kéo trong cánh khuấy
Hình 4. Trường ứng suất nén trong cánh khuấy Hình 5. Trường biến dạng của cánh khuấy
Hình 6. Trường hệ số an toàn của cánh khuấy
Đỗ Hữu Quyết
So sánh hai phương pháp tính toán trên, có
thể thấy kết quả tính theo ANSYS chính xác,
nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều. Trong tính
toán theo ANSYS, lưới chia được thực hiện tự
động trên cánh khuấy thực với độ mịn cao tại vị
trí vùng ngàm. Trong kết quả tính theo mô hình
đơn giản ta đã coi mặt cánh khuấy là mặt phẳng
trong khi bề mặt thực của cánh khuấy là mặt
xoắn ốc có góc nghiêng đối với trục cánh khuấy
thay đổi; tiết diện ngàm được xem là tiết diện
phẳng hình chữ nhật, trong khi thực tế nó là một
mặt cong. Sai khác giữa kết quả tính ứng suất
uốn tại tiết diện ngàm theo mô hình đơn giản so
với kết quả tính ứng suất tương đương theo
ANSYS là 20,3%. Sai khác về biến dạng giữa
tính theo Sức bền vật liệu trên mô hình đơn giản
hóa và tính theo ANSYS lên tới 63%. Sự sai
khác lớn về biến dạng giữa hai kết quả là do khi
tính toán theo Sức bền vật liệu, ta đã xem mặt
cánh khuấy là mặt phẳng và mặt ngàm giữa cánh
và trục là mặt phẳng hình chữ nhật, trong khi
thực tế mặt cánh là mặt cong và mặt ngàm giữa
cánh và trục là mặt cong, trong khi mặt cánh
cong và mặt ngàm cong có khả năng chống biến
dạng lớn hơn đáng kể so với mặt phẳng. Các cố
gắng xây dựng mô hình sát thực hơn so với mô
hình trên hình tính đã chọn trên hình 1,b sẽ
không khả thi do tăng tính phức tạp khi xác định
các đại lượng cần thiết hoặc không có công thức
sẵn có (trong chương trình sức bền vật liệu, lý
thuyết đàn hồi,…) để áp dụng.
Sử dụng ANSYS trong Inventor cũng rất
thuận tiện khi tính toán các chi tiết mà trong quá
trình làm việc, tải trọng tác dụng lên chi tiết thay
đổi về trị số và vị trí tác động. Trên hình 7 thể
hiện kết cấu của cơ cấu Man 6 rãnh hướng tâm,
được sử dụng để biến chuyển động quay đều của
tay quay thành chuyển động quay dừng gián
đoạn của chạc Man, dùng trên máy ép viên phân
N,P,K.
Trong pha truyền động, chốt Man trượt dọc
theo rãnh trên chạc Man và gạt cho chạc Man
quay. Lực do chốt Man tác động lên chạc Man là
hàm theo góc quay của tay quay và của mô men
quán tính của phần bị dẫn quy đổi về trên trục
chạc Man. Bằng cách kiểm tra bền tại một số
điểm dọc theo rãnh trượt của chốt Man, ta sẽ
đánh giá được độ bền của chạc Man. Sử dụng
ANSYS trong môi trường Inventor, ta nhận được
kết quả nhanh chóng hơn nhiều so với cách sử
dụng các phương pháp tính toán truyền thống.
Hình 7. Cơ cấu Man 6 rãnh hướng tâm
Trên hình 8 chỉ ra trường ứng suất và biến dạng của chạc Man tại vị trí nguy hiểm nhất.
196
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ...
Sử dụng ANSYS trong môi trường
Inventor đặc biệt ưu việt khi tính toán các
khung siêu tĩnh có liên kết ngàm. Theo các
phương pháp truyền thống, khi tính toán các
khung siêu tĩnh, người ta thường dùng phương
pháp lực hoặc phương pháp chuyển vị. Khi cần
xác định ứng suất và biến dạng của tất cả các
phần tử của khung phức tạp có nhiều phần tử,
số phương trình sẽ rất lớn và việc giải chúng đòi
hỏi nhiều thời gian và công sức.
197
Xét bài toán xác định ứng suất và biến dạng
của bánh lồng trên hình vẽ (Hình 9), trong trường
hợp tải trọng đặt lên 1, 2 hoặc 3 mấu bám.
Trong trường hợp đơn giản nhất, nếu xem
bánh lồng này như một dàn không gian với 90
đoạn thanh nối khớp với nhau tại 54 nút, mỗi
thanh chỉ có duy nhất một thành phần lực dọc
theo trục thanh thì để xác định lực dọc trên các
thanh đã phải giải hệ 90 phương trình. Thực tế
trên mỗi đoạn thanh về nguyên tắc có 6 thành
phần nội lực, để xác định được tất cả các thành
phần nội lực trên các thanh ta phải giải hệ 540
phương trình. Cho dù có thể sử dụng một số
phương pháp để giảm nhẹ khối lượng tính toán,
kể cả sử dụng kỹ thuật lập trình hoặc sử dụng các
phần mềm chuyên dụng nhưng rõ ràng để giải
được bài toán này vẫn cần rất nhiều thời gian và
công sức, đặc biệt là chi phí để lập và kiểm tra
tính đúng đắn của các phương trình.
Hình 8. Kết quả tính toán sức bền chạc Man
Trong khi đó, nếu sử dụng ANSYS trong
Inventor để giải, ta nhanh chóng nhận được kết
quả với độ chính xác và tính trực quan cao hơn
rất nhiều (thực tế, để giải bài toán trọn vẹn cả 3
phương án, kể cả phần vẽ xây dựng mô hình 3D
của bánh lồng trên máy vi tính, thời gian chỉ mất
khoảng 2 tiếng đồng hồ).
Các kết quả tính toán bánh lồng khi tải trọng
tác dụng lên một mấu bám thể hiện qua trường
ứng suất và trường biến dạng trong tất cả các
phần tử của bánh được chỉ ra trên Hình 10.
Đỗ Hữu Quyết
198
Hình 10. Trường ứng suất, biến dạng của
bánh lồng khi tải đặt lên 1 mấu bám
Khi thay đổi điều kiện tính toán, chỉ cần
khai báo lại các thông số vào, chương trình sẽ
cho kết quả tương ứng với các thông số đầu vào
mới.
Nhờ khả năng tính toán nhanh và chính xác,
người thiết kế sẽ cực kỳ thuận lợi trong việc lựa
chọn phương án kết cấu với các điều kiện đầu
khác nhau.
mấu bám
Kết quả tính toán ứng suất và biến dạng của
bánh lồng trong trường hợp lực đặt vào 2 và 3
mấu bám được chỉ ra trên Hình 11 và Hình 12.
Hình 11. Trường ứng suất và biến dạng của bánh lồng khi làm việc với 2 mấu bám
Hình 12. Trường ứng suất và biến dạng của bánh lồng khi làm việc với 3 mấu bám
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ...
Hình 13. Khung máy dệt đơn giản
3.2. Xác định tần số riêng và dạng dao động
riêng của chi tiết máy
Việc xác định tần số riêng và dạng dao động
riêng rất quan trọng khi nghiên cứu động lực học
máy. Dao động tự do là sự xếp chồng các dao
động riêng khác nhau của hệ, trong khi dao động
riêng được được đặc trưng bởi tần số dao động
riêng và dạng dao động riêng. Trong thực tế, khi
tính toán động lực học máy người ta thường chỉ
quan tâm đến tần số dao động riêng thấp nhất
hoặc một vài tần số dao động riêng đầu tiên.
Xét bài toán xác định tần số riêng và dạng
dao động riêng của khung máy dệt, có mô hình
đơn giản hóa thể hiện trên hình 13.
Việc tính toán xác định tần số dao động
riêng của chi tiết khá phức tạp, gắn liền với việc
giải một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất
(Franz Holzweeibig, Hans Dresig (2001).
Hiện nay với sự phát triển của công nghệ tin
học, nhiều phương pháp số có hiệu quả giải các
bài toán trị riêng đã được ứng dụng.
Các phương pháp này cho phép nhận được
kết quả nhanh chóng nhờ đẩy nhanh tốc độ tính
toán khi giải các hệ phương trình. Tuy nhiên, khi
này trở ngại đối với việc xác định tần số riêng và
dạng dao động riêng lại là việc chọn mô hình
tính sao cho phù hợp với kết cấu thực của chi tiết
máy hay của hệ.
Người thiết kế phải căn cứ vào kết cấu thực
của máy để xây dựng mô hình tính sao cho có thể
áp dụng được các mô hình tính toán chuẩn với
sai số nhỏ nhất có thể (Franz Holzweeibig, Hans
Dresig (2001).
Cũng với bài toán đã nêu, nếu sử dụng
ANSYS trong môi trường Inventor thì việc chọn
mô hình tính sẽ không cần phải quan tâm vì
chương trình sẽ tự động tính toán ngay trên chi
tiết vừa được thiết kế với hình dạng, kích thước
thực và vật liệu chế tạo dự kiến. Người thiết kế
cũng có thể tính toán trên mô hình đơn giản hóa,
đó là mô hình chi tiết máy cần tính toán nhưng
cho phép bỏ qua các tiểu tiết như lỗ ren, ụ lồi,
v.v...
Trong trường hợp này, xét về các đặc trưng
dao động, sai khác giữa mô hình thực và mô hình
tính toán là không đáng kể nên kết quả thu được
hầu như trùng nhau.
Nói cách khác, người thiết kế có thể tính
toán xác định tần số dao động riêng và dạng dao
động của các chi tiết rất chính xác, nhanh chóng
và trực quan với số dao động riêng và dạng dao
động riêng đầu tiên tùy chọn.
Về các kết quả, có thể nhận được các thông
tin về một số thông số chính (kích thước biên
dạng, khối lượng, thể tích) của khung máy và
cách thức chia lưới thể hiện qua số nút và số
phần tử (Bảng 6); các tính chất cơ học của vật
liệu khung (Bảng 7) và bảng thống kê các tần số
dao động riêng (Bảng 8).
Bảng 6. Một số thông số chính của khung
và cách chia lưới
199
Đỗ Hữu Quyết
200
Bảng 7. Một số thông số cơ học
của vật liệu khung máy
Bảng 8. Kết quả xác định
các tần số dao động riêng đầu tiên
Trên hình 14 chỉ ra 6 tần số riêng và dạng
dao động riêng đầu tiên của khung một máy dệt
có kết cấu như trên hình 13, được ngàm bởi mặt
đế với các kích thước biến dạng của khung D x
R x C = 1240 x 500 x 800 (mm).
Bên cạnh các kết quả nêu trên, ta còn có thể
nhận được phim mô tả dao động của khung máy
với 5 mức tốc độ nhanh chậm tùy chọn.
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ...
Hình 14. Sáu tần số dao động riêng và dạng dao động riêng đầu tiên của khung máy
4. KẾT LUẬN
Sự kết hợp giữa các ưu thế của Inventor và
ANSYS/DesignSpace đã tạo ra một công cụ rất
thuận tiện trong tính toán thiết kế các chi tiết
máy. Sử dụng ANSYS trong môi trường
Inventor cho phép nhanh chóng xác định ứng
suất và biến dạng trong các chi tiết máy hình
dạng bất kỳ có ít nhất một mặt ngàm cũng như
xác định được tần số dao động riêng và dạng
dao động riêng của chi tiết máy với độ chính
xác và tính trực quan cao.
Tuy rất có hiệu quả trong nhiều trường
hợp, nhưng phần mềm tính toán thiết kế
ANSYS trong Inventor không phải là một công
cụ vạn năng, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu
vốn rất đa dạng của người thiết kế. Vì vậy,
người thiết kế cần biết sử dụng những công cụ
thích hợp cho từng bài toán cụ thể để đạt được
mục tiêu đặt ra với hiệu quả cao nhất.
Lời cảm ơn
Tác giả bài báo xin gửi lời cảm ơn sâu sắc
tới ông Tôn Thất Tài và VietCAD Company
Ltd., nhà phân phối chính thức các sản phẩm của
hãng Autodesk Inventor tại Việt Nam, đã cung
cấp và cho phép tác giả được sử dụng, khai thác
phần mềm Autodesk Inventor Professional 11
trong công việc nghiên cứu ứng dụng của mình.
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
An Hiệp, Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Văn Thiệp
(2006). Thiết kế Chi tiết máy trên máy tính.
NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.
Phan Đình Huấn, Tôn Thất Tài (2002). Xây dựng
mô hình 3 chiều và bản vẽ kỹ thuật bằng
Inventor. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
201
Đỗ Hữu Quyết
202
Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng (2003).
ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp
bằng phần tử hữu hạn. NXB Khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội.
Autodesk Inventor Professional 11, Engineers
Handbook.
Ачеркан Н. С. (1961). Справочник Машино
строителя. Том 1, Государстрвенное на
учно-техническое Изд., Москва, Ctp.
419-424.
Соколов A. Я. (1986). Расчет и проектирова
ние машин для пищевых производств. Го
сударстрвенное научно-техническое И
зд., Москва, Cтp.285-289.
Franz Holzweeibig, Hans Dresig (2001). Giáo
trình động lực học máy. Vũ Liêm Chính,
Phan Nguyên Di dịch, NXB Khoa học và Kỹ
thuật, Hà Nội, trang 352-364.

Recomendados

Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorTrung tâm Advance Cad
11.7K visualizações59 slides
Lắp ráp (Inventor) por
Lắp ráp (Inventor)Lắp ráp (Inventor)
Lắp ráp (Inventor)Nguyen Van Phuong
17.8K visualizações30 slides
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất por
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtGiáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtTrung tâm Advance Cad
17.8K visualizações119 slides
Thiết kế chuyển động (Inventor) por
Thiết kế chuyển động (Inventor)Thiết kế chuyển động (Inventor)
Thiết kế chuyển động (Inventor)Nguyen Van Phuong
11.9K visualizações130 slides
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) por
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Technical VN
9.2K visualizações45 slides
Dung sai lap_ghep por
Dung sai lap_ghepDung sai lap_ghep
Dung sai lap_ghepxuanthi_bk
64.5K visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy" por
Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy"Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy"
Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy"Hiếu Ckm Spkt
31.2K visualizações86 slides
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ... por
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...nataliej4
2.3K visualizações55 slides
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT) por
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)Phuc Pqp
58.9K visualizações286 slides
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS por
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSHƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSdiendanks
4.3K visualizações5 slides
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Cơ khí Cty TNHH Cơ Khí TM Lê Duyên Anh por
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Cơ khí Cty TNHH Cơ Khí TM Lê Duyên AnhBáo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Cơ khí Cty TNHH Cơ Khí TM Lê Duyên Anh
Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa Cơ khí Cty TNHH Cơ Khí TM Lê Duyên AnhDịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
4.6K visualizações11 slides
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt] por
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]4CTECH Việt Nam
6.3K visualizações173 slides

Mais procurados(20)

Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy" por Hiếu Ckm Spkt
Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy"Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy"
Thuyết minh hiếu "đồ án công nghệ chế tạo máy"
Hiếu Ckm Spkt31.2K visualizações
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ... por nataliej4
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUÔN ÉP NHỰA ( SẢN PHẨM: BỘ CỜ TƯ...
nataliej42.3K visualizações
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT) por Phuc Pqp
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)
Giáo trình Thiết Kế và Chế Tạo Khuôn Phun Ép Nhựa (SPKT)
Phuc Pqp58.9K visualizações
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS por diendanks
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKSHƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
HƯỚNG DẪN TẠO MẶT CẮT TRONG BẢN VẼ SOLIDWORKS
diendanks4.3K visualizações
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt] por 4CTECH Việt Nam
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
Giáo trình NX Unigraphics [Tiếng Việt]
4CTECH Việt Nam6.3K visualizações
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad27.4K visualizações
Hướng dẫn gia công trên Creo por Cadcamcnc Học
Hướng dẫn gia công trên CreoHướng dẫn gia công trên Creo
Hướng dẫn gia công trên Creo
Cadcamcnc Học8.5K visualizações
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Tính toán dầm thép tiết diện chữ I chịu uốn có kể đến tải trọng lệch tâm por Le Duy
Tính toán dầm thép tiết diện chữ I chịu uốn có kể đến tải trọng lệch tâmTính toán dầm thép tiết diện chữ I chịu uốn có kể đến tải trọng lệch tâm
Tính toán dầm thép tiết diện chữ I chịu uốn có kể đến tải trọng lệch tâm
Le Duy33.7K visualizações
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG por Le Nguyen Truong Giang
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANGChương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Chương 4 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
Le Nguyen Truong Giang140.3K visualizações
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh por Mai Chuong
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinhChuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Chuong 2. quy trinh cong nghe gia cong chi tiet dien hinh
Mai Chuong48.4K visualizações
Dung sai lap_ghep por Trung Trinhvan
Dung sai lap_ghepDung sai lap_ghep
Dung sai lap_ghep
Trung Trinhvan6.3K visualizações
Giao trinh phuong phap phan tu huu han por Cửa Hàng Vật Tư
Giao trinh phuong phap phan tu huu hanGiao trinh phuong phap phan tu huu han
Giao trinh phuong phap phan tu huu han
Cửa Hàng Vật Tư32.4K visualizações
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Trung tâm Advance Cad18.5K visualizações
Cach su dung matlab por Nguyen Truong
Cach su dung matlabCach su dung matlab
Cach su dung matlab
Nguyen Truong21K visualizações
Bài Giảng môn Máy Công Cụ - TNUT por Minh Đức Nguyễn
Bài Giảng môn Máy Công Cụ - TNUT Bài Giảng môn Máy Công Cụ - TNUT
Bài Giảng môn Máy Công Cụ - TNUT
Minh Đức Nguyễn1.2K visualizações
Bài giảng CAD/CAM/CNC por Trung Thanh Nguyen
Bài giảng CAD/CAM/CNCBài giảng CAD/CAM/CNC
Bài giảng CAD/CAM/CNC
Trung Thanh Nguyen22K visualizações

Destaque

Ansys cua-van-cung por
Ansys cua-van-cungAnsys cua-van-cung
Ansys cua-van-cungphanphanhai
1.2K visualizações8 slides
Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày. por
Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày.Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày.
Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày.Trung tâm Advance Cad
1.3K visualizações25 slides
Cad cam : Bai tap ve 3d por
Cad cam : Bai tap ve 3dCad cam : Bai tap ve 3d
Cad cam : Bai tap ve 3dthuviencokhi.vn
7.1K visualizações12 slides
Bai tap solid work por
Bai tap solid workBai tap solid work
Bai tap solid workLu Bu
28.4K visualizações32 slides
Chế độ cắt trong gia công cơ khí por
Chế độ cắt trong gia công cơ khíChế độ cắt trong gia công cơ khí
Chế độ cắt trong gia công cơ khíCửa Hàng Vật Tư
1.4K visualizações256 slides
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khí por
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khíKhóa học Inventor-Thiết kế cơ khí
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khíTrung tâm Advance Cad
23K visualizações13 slides

Destaque(13)

Ansys cua-van-cung por phanphanhai
Ansys cua-van-cungAnsys cua-van-cung
Ansys cua-van-cung
phanphanhai1.2K visualizações
Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày. por Trung tâm Advance Cad
Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày.Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày.
Đào tạo thiết kế Autodesk Inventor tại công ty-5 ngày.
Trung tâm Advance Cad1.3K visualizações
Cad cam : Bai tap ve 3d por thuviencokhi.vn
Cad cam : Bai tap ve 3dCad cam : Bai tap ve 3d
Cad cam : Bai tap ve 3d
thuviencokhi.vn7.1K visualizações
Bai tap solid work por Lu Bu
Bai tap solid workBai tap solid work
Bai tap solid work
Lu Bu28.4K visualizações
Chế độ cắt trong gia công cơ khí por Cửa Hàng Vật Tư
Chế độ cắt trong gia công cơ khíChế độ cắt trong gia công cơ khí
Chế độ cắt trong gia công cơ khí
Cửa Hàng Vật Tư1.4K visualizações
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khí por Trung tâm Advance Cad
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khíKhóa học Inventor-Thiết kế cơ khí
Khóa học Inventor-Thiết kế cơ khí
Trung tâm Advance Cad23K visualizações
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Trung tâm Advance Cad75.4K visualizações
Chương trình đào tạo lập trình Tiện Mastercam por Trung tâm Advance Cad
Chương trình đào tạo lập trình Tiện MastercamChương trình đào tạo lập trình Tiện Mastercam
Chương trình đào tạo lập trình Tiện Mastercam
Trung tâm Advance Cad19.6K visualizações
SolidWorks Advanced Customization Techniques por fcsuper
SolidWorks Advanced Customization TechniquesSolidWorks Advanced Customization Techniques
SolidWorks Advanced Customization Techniques
fcsuper12.5K visualizações
Đào tạo gia công khuôn, phay 3D Mastercam) por Trung tâm Advance Cad
Đào tạo gia công khuôn, phay 3D Mastercam)Đào tạo gia công khuôn, phay 3D Mastercam)
Đào tạo gia công khuôn, phay 3D Mastercam)
Trung tâm Advance Cad39.4K visualizações
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Trung tâm Advance Cad15.2K visualizações

Similar a Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng por
Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạngNghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng
Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạngQuang Thanh
259 visualizações9 slides
0. Bai mo dau.pdf por
0. Bai mo dau.pdf0. Bai mo dau.pdf
0. Bai mo dau.pdfinhUyn2
7 visualizações37 slides
Tổng quan Unigraphics NX por
Tổng quan Unigraphics NXTổng quan Unigraphics NX
Tổng quan Unigraphics NXMinh Chien Tran
703 visualizações17 slides
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu kết cấu dàn bằng phương pháp mới, HOT por
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu kết cấu dàn bằng phương pháp mới, HOTĐề tài: Nghiên cứu tối ưu kết cấu dàn bằng phương pháp mới, HOT
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu kết cấu dàn bằng phương pháp mới, HOTDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
166 visualizações73 slides
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục por
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trụchttps://www.facebook.com/garmentspace
170 visualizações31 slides
Cam bien gia toc por
Cam bien gia tocCam bien gia toc
Cam bien gia tocTrần Văn Nam
451 visualizações2 slides

Similar a Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy(20)

Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng por Quang Thanh
Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạngNghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng
Nghiên cứu hệ số điều chỉnh biên dạng
Quang Thanh259 visualizações
0. Bai mo dau.pdf por inhUyn2
0. Bai mo dau.pdf0. Bai mo dau.pdf
0. Bai mo dau.pdf
inhUyn27 visualizações
Tổng quan Unigraphics NX por Minh Chien Tran
Tổng quan Unigraphics NXTổng quan Unigraphics NX
Tổng quan Unigraphics NX
Minh Chien Tran703 visualizações
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục por https://www.facebook.com/garmentspace
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
4.4.4. chế tạo máy với việc lập quy trình công nghệ gia công chi tiết dạng trục
Cam bien gia toc por Trần Văn Nam
Cam bien gia tocCam bien gia toc
Cam bien gia toc
Trần Văn Nam451 visualizações
Bài giảng inventor 2008 por Nguyen Van Phuong
Bài giảng inventor 2008Bài giảng inventor 2008
Bài giảng inventor 2008
Nguyen Van Phuong23.9K visualizações
Bài giảng inventor 2008 document transcript por 1100493
Bài giảng inventor 2008 document transcriptBài giảng inventor 2008 document transcript
Bài giảng inventor 2008 document transcript
1100493932 visualizações
Gt do hoa 3 d por Linhtuanbinh Hai
Gt do hoa 3 dGt do hoa 3 d
Gt do hoa 3 d
Linhtuanbinh Hai3.6K visualizações
Giao+trinh+co+hoc+ket+cau.6650 por Đức Phí
Giao+trinh+co+hoc+ket+cau.6650Giao+trinh+co+hoc+ket+cau.6650
Giao+trinh+co+hoc+ket+cau.6650
Đức Phí1.1K visualizações
Baigiangsap ung dung trong ket cau1 por Dooanh79
Baigiangsap ung dung trong ket cau1Baigiangsap ung dung trong ket cau1
Baigiangsap ung dung trong ket cau1
Dooanh792.3K visualizações
Huong dan su dung prokon tinh toan ket cau btct por vongochai
Huong dan su dung prokon tinh toan ket cau btctHuong dan su dung prokon tinh toan ket cau btct
Huong dan su dung prokon tinh toan ket cau btct
vongochai6.8K visualizações
Mechanical por Forex
MechanicalMechanical
Mechanical
Forex593 visualizações
Mechanical s por Forex
Mechanical sMechanical s
Mechanical s
Forex398 visualizações
Mechanical s por Forex
Mechanical sMechanical s
Mechanical s
Forex557 visualizações
Biginginventor2008 120719205845-phpapp01 por Hội Trần
Biginginventor2008 120719205845-phpapp01Biginginventor2008 120719205845-phpapp01
Biginginventor2008 120719205845-phpapp01
Hội Trần138 visualizações
KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách por Hồ Việt Hùng
KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép VáchKCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách
KCS KTV - Phần mềm kiểm tra cốt thép Vách
Hồ Việt Hùng2.3K visualizações

Mais de Cửa Hàng Vật Tư

Máy in 3D Việt Machine por
Máy in 3D Việt MachineMáy in 3D Việt Machine
Máy in 3D Việt MachineCửa Hàng Vật Tư
2.3K visualizações13 slides
Cắt dây Mastercam X6 por
Cắt dây Mastercam X6Cắt dây Mastercam X6
Cắt dây Mastercam X6Cửa Hàng Vật Tư
1.3K visualizações11 slides
Motorestirling horizontal 3D modeling por
Motorestirling horizontal 3D modelingMotorestirling horizontal 3D modeling
Motorestirling horizontal 3D modelingCửa Hàng Vật Tư
1.8K visualizações24 slides
Motor stirling 3d modeling por
Motor stirling 3d modeling Motor stirling 3d modeling
Motor stirling 3d modeling Cửa Hàng Vật Tư
1.6K visualizações30 slides
Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9 por
Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9
Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9Cửa Hàng Vật Tư
4.1K visualizações119 slides
Dạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng por
Dạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụngDạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng
Dạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụngCửa Hàng Vật Tư
1.5K visualizações301 slides

Mais de Cửa Hàng Vật Tư(20)

Máy in 3D Việt Machine por Cửa Hàng Vật Tư
Máy in 3D Việt MachineMáy in 3D Việt Machine
Máy in 3D Việt Machine
Cửa Hàng Vật Tư2.3K visualizações
Motorestirling horizontal 3D modeling por Cửa Hàng Vật Tư
Motorestirling horizontal 3D modelingMotorestirling horizontal 3D modeling
Motorestirling horizontal 3D modeling
Cửa Hàng Vật Tư1.8K visualizações
Motor stirling 3d modeling por Cửa Hàng Vật Tư
Motor stirling 3d modeling Motor stirling 3d modeling
Motor stirling 3d modeling
Cửa Hàng Vật Tư1.6K visualizações
Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9 por Cửa Hàng Vật Tư
Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9
Tài liệu hướng dẫn lập trình gia công trên Mastercam X9
Cửa Hàng Vật Tư4.1K visualizações
Dạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng por Cửa Hàng Vật Tư
Dạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụngDạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng
Dạy nghề sửa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng
Cửa Hàng Vật Tư1.5K visualizações
Giáo trình dung sai lắp ghép por Cửa Hàng Vật Tư
Giáo trình dung sai lắp ghép Giáo trình dung sai lắp ghép
Giáo trình dung sai lắp ghép
Cửa Hàng Vật Tư3.2K visualizações
Tài liệu thiết kế khuôn ép phun por Cửa Hàng Vật Tư
Tài liệu thiết kế khuôn ép phunTài liệu thiết kế khuôn ép phun
Tài liệu thiết kế khuôn ép phun
Cửa Hàng Vật Tư655 visualizações
Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa por Cửa Hàng Vật Tư
Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa
Giáo trình thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa
Cửa Hàng Vật Tư4.2K visualizações
Kỹ thuật quấn dây máy biến áp và các loại động cơ khác por Cửa Hàng Vật Tư
Kỹ thuật quấn dây máy biến áp và các loại động cơ khácKỹ thuật quấn dây máy biến áp và các loại động cơ khác
Kỹ thuật quấn dây máy biến áp và các loại động cơ khác
Cửa Hàng Vật Tư3.5K visualizações
Autocad 2007 - tài liệu hướng dẫn sử dụng autocad 2007 đầy đủ por Cửa Hàng Vật Tư
Autocad 2007 - tài liệu hướng dẫn sử dụng autocad 2007 đầy đủAutocad 2007 - tài liệu hướng dẫn sử dụng autocad 2007 đầy đủ
Autocad 2007 - tài liệu hướng dẫn sử dụng autocad 2007 đầy đủ
Cửa Hàng Vật Tư18.9K visualizações
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad por Cửa Hàng Vật Tư
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocadTài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad
Tài liệu autocad - Hướng dẫn sử dụng phần mềm autocad
Cửa Hàng Vật Tư13.4K visualizações
Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia por Cửa Hàng Vật Tư
Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia
Hướng dẫn vẽ bánh răng trên phần mềm Catia
Cửa Hàng Vật Tư2.6K visualizações
Tài liệu tham khảo trường điện từ por Cửa Hàng Vật Tư
Tài liệu tham khảo trường điện từTài liệu tham khảo trường điện từ
Tài liệu tham khảo trường điện từ
Cửa Hàng Vật Tư49.4K visualizações
Sức bền vật liệu - Bài tập sức bền vật liệu có lời giải por Cửa Hàng Vật Tư
Sức bền vật liệu - Bài tập sức bền vật liệu có lời giảiSức bền vật liệu - Bài tập sức bền vật liệu có lời giải
Sức bền vật liệu - Bài tập sức bền vật liệu có lời giải
Cửa Hàng Vật Tư26.5K visualizações
Sức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệu por Cửa Hàng Vật Tư
Sức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệuSức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệu
Sức bền vật liệu - ôn tập về lý thuyết và bài tập sức bền vật liệu
Cửa Hàng Vật Tư392.2K visualizações
Bài tập sức bền vật liệu - Bùi Trọng Lưu por Cửa Hàng Vật Tư
Bài tập sức bền vật liệu - Bùi Trọng LưuBài tập sức bền vật liệu - Bùi Trọng Lưu
Bài tập sức bền vật liệu - Bùi Trọng Lưu
Cửa Hàng Vật Tư27.3K visualizações
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trần Văn Địch por Cửa Hàng Vật Tư
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trần Văn ĐịchĐồ án công nghệ chế tạo máy - Trần Văn Địch
Đồ án công nghệ chế tạo máy - Trần Văn Địch
Cửa Hàng Vật Tư10.2K visualizações
Thiết kế tổ chức thi công por Cửa Hàng Vật Tư
Thiết kế tổ chức thi côngThiết kế tổ chức thi công
Thiết kế tổ chức thi công
Cửa Hàng Vật Tư3.7K visualizações
một số ài tập và đáp án cơ học kết cấu por Cửa Hàng Vật Tư
một số ài tập và đáp án cơ học kết cấumột số ài tập và đáp án cơ học kết cấu
một số ài tập và đáp án cơ học kết cấu
Cửa Hàng Vật Tư37.7K visualizações

Sử dụng ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

 • 1. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2008: Tập VI, Số 2: 192-201 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Sö DôNG ANSYS TRONG M¤I TR¦êNG INVENTOR §Ó TÝNH TO¸N THIÕT KÕ CHI TIÕT M¸Y Using ANSYS in autodesk Inventor for design details machine Đỗ Hữu Quyết Khoa Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội SUMMARY Inventor software - a product of Autodesk company that can build 3D objects conveniently, visually and intelligently, has been broadly used in mechanical designing as well as in other technical fields. Among product lines of ANSYS Technology, ANSYS/Design Space is one neat tool that allows to fast calculate in some design drawing environments using computer. ANSYS in Inventor environment combines advantages of Inventor and DesignSpace to create a highly convenient tool for designing parts of machines. Beside designing ability for general parts of machine using solved programs, ANSYS in Inventor environment can also design the parts with any shapes. This article introduces some computing results for durability, hardness and determination of free vibration specifications for machine parts with any shapes using ANSYS/DesignSpace software in Autodesk Inventor Professional 11 environment. Key words: ANSYS, deformation, inventor, modal analysis, stress. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Phương pháp phần tử hữu hạn đã được biết đến từ lâu, nhưng chỉ trong những năm gần đây, từ khi máy vi tính được được sử dụng phổ biến, thì phương pháp này mới thực sự được ứng dụng rộng rãi. Dựa trên thuật toán của phương pháp phần tử hữu hạn, nhiều phần mềm mô phỏng số đã ra đời, cho phép giải quyết hầu hết các bài toán thường gặp trong các ngành kỹ thuật. ANSYS, sản phẩm của hãng ANSYS Technology là một ví dụ điển hình về những phần mềm như vậy. Ngoài sản phẩm tổng quát nhất là ANSYS/Multiphysics được sử dụng rất rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật, còn có nhiều dòng sản phẩm chuyên dùng cho các lĩnh vực khác nhau (Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng, 2003). ANSYS/Mechanical cho phép độc lập giải quyết trọn vẹn các bài toán trong lĩnh vực kết cấu và nhiệt với độ chính xác tùy ý, nhưng việc sử dụng nó trong một số trường hợp khá phức tạp, ngoài ra thao tác xây dựng các vật thể và khả năng mô phỏng chuyển động không được ưu tiên nên các chức năng này của ANSYS không mạnh. Dòng sản phẩm ANSYS/DesignSpace là một công cụ gọn, nhẹ cho phép tính toán nhanh trong nhiều môi trường thiết kế có sự trợ giúp của máy vi tính (CAD). Phần mềm Inventor là một sản phẩm của hãng Autodesk, có khả năng xây dựng các vật thể 3D tiện lợi, trực quan và thông minh, được sử dụng rộng rãi trong thiết kế cơ khí và các lĩnh vực kỹ thuật khác (Phan Đình Huấn, Tôn Thất Tài, 2002). Sự tích hợp ANSYS/DesignSpace trong môi trường Inventor khai thác được các thế mạnh của Inventor và ANSYS đã tạo cho người thiết kế một công cụ rất thuận tiện trong tính toán thiết kế các chi tiết máy. Bên cạnh khả năng tính toán thiết kế các chi tiết máy có công dụng chung dưới dạng các chương trình giải sẵn (An Hiệp, Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Văn Thiệp, 2006; Autodesk Inventor Professional 11- Engineers Handbook), ANSYS trong môi trường Inventor còn có khả năng tính toán thiết kế các chi tiết máy có hình dạng bất kỳ. Bài báo này giới thiệu một số kết quả tính toán ứng suất, biến dạng và xác định các đặc trưng dao động tự do của các chi tiết máy có hình dạng phức tạp trên cơ sở khai thác các tính năng của phần mềm ANSYS/DesignSpace trong môi trường Autodesk Inventor Professional 11. 192
 • 2. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor... 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu: Máy vi tính với phần mềm Autodesk Inventor Professional 11 có chức năng Stress Analysis. Phương pháp nghiên cứu: Khai thác sử dụng phần mềm ANSYS/ DesignSpace trong môi trường Inventor thông qua chức năng Stress Analysis để tính toán biến dạng, ứng suất và phân tích dao động riêng của một số chi tiết máy điển hình. 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Xác định ứng suất và biến dạng trong chi tiết máy Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor cho phép nhận được trường ứng suất và biến dạng trong chi tiết dưới tác dụng của các loại tải trọng khác nhau (lực tập trung, lực phân bố theo diện tích, mô men tập trung, lực thể tích,v.v.). Sau khi khai báo vật liệu chế tạo chi tiết máy, ANSYS sẽ tự động cập nhật cơ tính của vật liệu và xác định ứng suất cho phép. Việc chia lưới được thực hiện tự động nhưng độ mịn của ô lưới có thể điều chỉnh được, qua đó có thể nhận được kết quả với các cấp độ chính xác khác nhau. Có thể nhận được trường ứng suất trong chi tiết và trị số ứng suất tương đương cực đại. Cũng có thể nhận được thông tin đầy đủ, bao gồm các thông tin về kích thước, khối lượng chi tiết máy, tải trọng tác dụng lên chi tiết máy, phản lực liên kết phát sinh tại ngàm dưới tác dụng của tải trọng tác dụng, trường ứng suất và biến dạng của chi tiết, ứng suất cho phép và hệ số an toàn của chi tiết. Trường ứng suất và biến dạng trong chi tiết máy có thể được biểu thị dưới dạng ảnh với trị số thể hiện qua bảng chỉ thị màu. Ngoài ra còn có thể nhận được phim camera minh họa quá trình biến dạng và phát sinh ứng suất trong chi tiết từ khi tải trọng bằng không đến khi tải trọng đạt cực đại. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor rất thuận tiện khi tính toán các chi tiết máy có hình dạng bất kỳ, khi mà việc tính toán tải trọng và quy đổi các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang để áp dụng các công thức thông dụng gặp nhiều khó khăn. Trên hình 1,a mô tả kết cấu cánh khuấy kiểu chân vịt, thường dùng trong các máy khuấy trộn thực phẩm có trục thẳng đứng (A. Я. Соколов, 1986).................................................... Pn d b a b) c 193 Hình 1. Trục khuấy có cánh khuấy kiểu chân vịt thực tế (a) và mô hình tính toán (b) a) Cánh khuấy làm bằng thép Inox, dày 2,2 mm, hình chiếu của biên dạng trên mặt phẳng vuông góc với trục có dạng elíp với kích thước hai trục 160 x 70 (mm). Khoảng cách từ tâm elip đến tâm trục là 85 mm. Bề mặt cánh khuấy tại tâm elip của cánh nghiêng một góc 320 so với mặt phẳng vuông góc với trục. Áp suất của sản phẩm khuấy trên mặt làm việc (mặt trên) của cánh xem như phân bố đều với cường độ 0,01 N/mm2 . Với cánh khuấy đã nêu, để tính toán ứng suất và biến dạng theo các công thức của sức bền vật liệu có thể đưa về bài toán một dầm công xôn chịu uốn ngang phẳng. Để đơn giản bài toán, ta giả thiết: Bề mặt cánh khuấy là phẳng và nghiêng với mặt phẳng vuông góc với trục một góc 32o ; áp lực trên mỗi cánh tập trung tại tâm cánh, xem như trùng với tâm của elip; cánh khuấy được ngàm vào trục theo tiết diện phẳng hình chữ nhật có kích thước bằng kích thước khai triển của mặt
 • 3. Đỗ Hữu Quyết ngàm thực tế. Khi này, mô hình tính toán của cánh khuấy được thể hiện trên hình 1,b. Với diện tích bề mặt cánh khuấy F = π.a.b.cos320 = 9697 mm2 , áp suất phân bố đều trên mặt cánh khuấy 0,01 N/mm2 , ta xác định được áp lực đặt tại tâm elip Pn= 96,97 N. Với vật liệu cánh khuấy là thép Inox, ta xác định được mô đun đàn hồi E= 193000N/mm2 . Từ các trị số trên, theo sơ đồ hình 1,b, với a=142.5 mm, b= 37 mm, c= 67,5 mm, d= 2,2 mm, ta xác định được ứng suất uốn tại tiết diện ngàm và biến dạng lớn nhất tại đầu tự do theo phương tác dụng của tải trọng của cánh theo công thức của sức bền vật liệu: σmax = Mu/Wu = 219,3 N/mm2 ymax = 4,2 mm Cũng bài toán trên, nếu áp dụng ANSYS trong Inventor, việc tính toán sẽ được thực hiện rất nhanh chóng sau khi xây dựng xong mô hình không gian 3 chiều của cánh khuấy. Trong bảng trích xuất kết quả phân tích ứng suất, sau các thông tin và giới thiệu chung là các thông tin cụ thể về các kích thước biên dạng, khối lượng, thể tích và cách chia lưới trên chi tiết thể hiện qua số nút và số phần tử (Bảng 1); vật liệu, mô đun đàn hồi, hệ số Poát xông, khối lượng riêng và ứng suất cho phép của chi tiết (Bảng 2); tải trọng đặt lên chi tiết và trạng thái liên kết của chi tiết (Bảng 3); phản lực liên kết tại ngàm (Bảng 4) và kết quả phân tích (Bảng 5). Bảng 1. Kích thước và cách chia lưới Bảng 2. Vật liệu và cơ tính cánh khuấy 194 Bảng 3. Tải trọng và trạng thái liên kết của chi tiết Bảng 4. Phản lực liên kết tại ngàm
 • 4. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ... Bảng 5. Kết quả phân tích ứng suất 195 Ngoài ra trong bảng trích xuất kết quả còn có các hình ảnh minh họa về trường ứng suất trong chi tiết (hình 2, 3, 4), trường biến dạng (hình 5) và hệ số an toàn (hình 6). Hình 2. Trường ứng suất tương đương trong chi tiết Hình 3. Trường ứng suất kéo trong cánh khuấy Hình 4. Trường ứng suất nén trong cánh khuấy Hình 5. Trường biến dạng của cánh khuấy Hình 6. Trường hệ số an toàn của cánh khuấy
 • 5. Đỗ Hữu Quyết So sánh hai phương pháp tính toán trên, có thể thấy kết quả tính theo ANSYS chính xác, nhanh chóng và thuận lợi hơn nhiều. Trong tính toán theo ANSYS, lưới chia được thực hiện tự động trên cánh khuấy thực với độ mịn cao tại vị trí vùng ngàm. Trong kết quả tính theo mô hình đơn giản ta đã coi mặt cánh khuấy là mặt phẳng trong khi bề mặt thực của cánh khuấy là mặt xoắn ốc có góc nghiêng đối với trục cánh khuấy thay đổi; tiết diện ngàm được xem là tiết diện phẳng hình chữ nhật, trong khi thực tế nó là một mặt cong. Sai khác giữa kết quả tính ứng suất uốn tại tiết diện ngàm theo mô hình đơn giản so với kết quả tính ứng suất tương đương theo ANSYS là 20,3%. Sai khác về biến dạng giữa tính theo Sức bền vật liệu trên mô hình đơn giản hóa và tính theo ANSYS lên tới 63%. Sự sai khác lớn về biến dạng giữa hai kết quả là do khi tính toán theo Sức bền vật liệu, ta đã xem mặt cánh khuấy là mặt phẳng và mặt ngàm giữa cánh và trục là mặt phẳng hình chữ nhật, trong khi thực tế mặt cánh là mặt cong và mặt ngàm giữa cánh và trục là mặt cong, trong khi mặt cánh cong và mặt ngàm cong có khả năng chống biến dạng lớn hơn đáng kể so với mặt phẳng. Các cố gắng xây dựng mô hình sát thực hơn so với mô hình trên hình tính đã chọn trên hình 1,b sẽ không khả thi do tăng tính phức tạp khi xác định các đại lượng cần thiết hoặc không có công thức sẵn có (trong chương trình sức bền vật liệu, lý thuyết đàn hồi,…) để áp dụng. Sử dụng ANSYS trong Inventor cũng rất thuận tiện khi tính toán các chi tiết mà trong quá trình làm việc, tải trọng tác dụng lên chi tiết thay đổi về trị số và vị trí tác động. Trên hình 7 thể hiện kết cấu của cơ cấu Man 6 rãnh hướng tâm, được sử dụng để biến chuyển động quay đều của tay quay thành chuyển động quay dừng gián đoạn của chạc Man, dùng trên máy ép viên phân N,P,K. Trong pha truyền động, chốt Man trượt dọc theo rãnh trên chạc Man và gạt cho chạc Man quay. Lực do chốt Man tác động lên chạc Man là hàm theo góc quay của tay quay và của mô men quán tính của phần bị dẫn quy đổi về trên trục chạc Man. Bằng cách kiểm tra bền tại một số điểm dọc theo rãnh trượt của chốt Man, ta sẽ đánh giá được độ bền của chạc Man. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor, ta nhận được kết quả nhanh chóng hơn nhiều so với cách sử dụng các phương pháp tính toán truyền thống. Hình 7. Cơ cấu Man 6 rãnh hướng tâm Trên hình 8 chỉ ra trường ứng suất và biến dạng của chạc Man tại vị trí nguy hiểm nhất. 196
 • 6. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ... Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor đặc biệt ưu việt khi tính toán các khung siêu tĩnh có liên kết ngàm. Theo các phương pháp truyền thống, khi tính toán các khung siêu tĩnh, người ta thường dùng phương pháp lực hoặc phương pháp chuyển vị. Khi cần xác định ứng suất và biến dạng của tất cả các phần tử của khung phức tạp có nhiều phần tử, số phương trình sẽ rất lớn và việc giải chúng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. 197 Xét bài toán xác định ứng suất và biến dạng của bánh lồng trên hình vẽ (Hình 9), trong trường hợp tải trọng đặt lên 1, 2 hoặc 3 mấu bám. Trong trường hợp đơn giản nhất, nếu xem bánh lồng này như một dàn không gian với 90 đoạn thanh nối khớp với nhau tại 54 nút, mỗi thanh chỉ có duy nhất một thành phần lực dọc theo trục thanh thì để xác định lực dọc trên các thanh đã phải giải hệ 90 phương trình. Thực tế trên mỗi đoạn thanh về nguyên tắc có 6 thành phần nội lực, để xác định được tất cả các thành phần nội lực trên các thanh ta phải giải hệ 540 phương trình. Cho dù có thể sử dụng một số phương pháp để giảm nhẹ khối lượng tính toán, kể cả sử dụng kỹ thuật lập trình hoặc sử dụng các phần mềm chuyên dụng nhưng rõ ràng để giải được bài toán này vẫn cần rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là chi phí để lập và kiểm tra tính đúng đắn của các phương trình. Hình 8. Kết quả tính toán sức bền chạc Man Trong khi đó, nếu sử dụng ANSYS trong Inventor để giải, ta nhanh chóng nhận được kết quả với độ chính xác và tính trực quan cao hơn rất nhiều (thực tế, để giải bài toán trọn vẹn cả 3 phương án, kể cả phần vẽ xây dựng mô hình 3D của bánh lồng trên máy vi tính, thời gian chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ). Các kết quả tính toán bánh lồng khi tải trọng tác dụng lên một mấu bám thể hiện qua trường ứng suất và trường biến dạng trong tất cả các phần tử của bánh được chỉ ra trên Hình 10.
 • 7. Đỗ Hữu Quyết 198 Hình 10. Trường ứng suất, biến dạng của bánh lồng khi tải đặt lên 1 mấu bám Khi thay đổi điều kiện tính toán, chỉ cần khai báo lại các thông số vào, chương trình sẽ cho kết quả tương ứng với các thông số đầu vào mới. Nhờ khả năng tính toán nhanh và chính xác, người thiết kế sẽ cực kỳ thuận lợi trong việc lựa chọn phương án kết cấu với các điều kiện đầu khác nhau. mấu bám Kết quả tính toán ứng suất và biến dạng của bánh lồng trong trường hợp lực đặt vào 2 và 3 mấu bám được chỉ ra trên Hình 11 và Hình 12. Hình 11. Trường ứng suất và biến dạng của bánh lồng khi làm việc với 2 mấu bám Hình 12. Trường ứng suất và biến dạng của bánh lồng khi làm việc với 3 mấu bám
 • 8. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ... Hình 13. Khung máy dệt đơn giản 3.2. Xác định tần số riêng và dạng dao động riêng của chi tiết máy Việc xác định tần số riêng và dạng dao động riêng rất quan trọng khi nghiên cứu động lực học máy. Dao động tự do là sự xếp chồng các dao động riêng khác nhau của hệ, trong khi dao động riêng được được đặc trưng bởi tần số dao động riêng và dạng dao động riêng. Trong thực tế, khi tính toán động lực học máy người ta thường chỉ quan tâm đến tần số dao động riêng thấp nhất hoặc một vài tần số dao động riêng đầu tiên. Xét bài toán xác định tần số riêng và dạng dao động riêng của khung máy dệt, có mô hình đơn giản hóa thể hiện trên hình 13. Việc tính toán xác định tần số dao động riêng của chi tiết khá phức tạp, gắn liền với việc giải một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất (Franz Holzweeibig, Hans Dresig (2001). Hiện nay với sự phát triển của công nghệ tin học, nhiều phương pháp số có hiệu quả giải các bài toán trị riêng đã được ứng dụng. Các phương pháp này cho phép nhận được kết quả nhanh chóng nhờ đẩy nhanh tốc độ tính toán khi giải các hệ phương trình. Tuy nhiên, khi này trở ngại đối với việc xác định tần số riêng và dạng dao động riêng lại là việc chọn mô hình tính sao cho phù hợp với kết cấu thực của chi tiết máy hay của hệ. Người thiết kế phải căn cứ vào kết cấu thực của máy để xây dựng mô hình tính sao cho có thể áp dụng được các mô hình tính toán chuẩn với sai số nhỏ nhất có thể (Franz Holzweeibig, Hans Dresig (2001). Cũng với bài toán đã nêu, nếu sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor thì việc chọn mô hình tính sẽ không cần phải quan tâm vì chương trình sẽ tự động tính toán ngay trên chi tiết vừa được thiết kế với hình dạng, kích thước thực và vật liệu chế tạo dự kiến. Người thiết kế cũng có thể tính toán trên mô hình đơn giản hóa, đó là mô hình chi tiết máy cần tính toán nhưng cho phép bỏ qua các tiểu tiết như lỗ ren, ụ lồi, v.v... Trong trường hợp này, xét về các đặc trưng dao động, sai khác giữa mô hình thực và mô hình tính toán là không đáng kể nên kết quả thu được hầu như trùng nhau. Nói cách khác, người thiết kế có thể tính toán xác định tần số dao động riêng và dạng dao động của các chi tiết rất chính xác, nhanh chóng và trực quan với số dao động riêng và dạng dao động riêng đầu tiên tùy chọn. Về các kết quả, có thể nhận được các thông tin về một số thông số chính (kích thước biên dạng, khối lượng, thể tích) của khung máy và cách thức chia lưới thể hiện qua số nút và số phần tử (Bảng 6); các tính chất cơ học của vật liệu khung (Bảng 7) và bảng thống kê các tần số dao động riêng (Bảng 8). Bảng 6. Một số thông số chính của khung và cách chia lưới 199
 • 9. Đỗ Hữu Quyết 200 Bảng 7. Một số thông số cơ học của vật liệu khung máy Bảng 8. Kết quả xác định các tần số dao động riêng đầu tiên Trên hình 14 chỉ ra 6 tần số riêng và dạng dao động riêng đầu tiên của khung một máy dệt có kết cấu như trên hình 13, được ngàm bởi mặt đế với các kích thước biến dạng của khung D x R x C = 1240 x 500 x 800 (mm). Bên cạnh các kết quả nêu trên, ta còn có thể nhận được phim mô tả dao động của khung máy với 5 mức tốc độ nhanh chậm tùy chọn.
 • 10. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor ... Hình 14. Sáu tần số dao động riêng và dạng dao động riêng đầu tiên của khung máy 4. KẾT LUẬN Sự kết hợp giữa các ưu thế của Inventor và ANSYS/DesignSpace đã tạo ra một công cụ rất thuận tiện trong tính toán thiết kế các chi tiết máy. Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor cho phép nhanh chóng xác định ứng suất và biến dạng trong các chi tiết máy hình dạng bất kỳ có ít nhất một mặt ngàm cũng như xác định được tần số dao động riêng và dạng dao động riêng của chi tiết máy với độ chính xác và tính trực quan cao. Tuy rất có hiệu quả trong nhiều trường hợp, nhưng phần mềm tính toán thiết kế ANSYS trong Inventor không phải là một công cụ vạn năng, có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu vốn rất đa dạng của người thiết kế. Vì vậy, người thiết kế cần biết sử dụng những công cụ thích hợp cho từng bài toán cụ thể để đạt được mục tiêu đặt ra với hiệu quả cao nhất. Lời cảm ơn Tác giả bài báo xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ông Tôn Thất Tài và VietCAD Company Ltd., nhà phân phối chính thức các sản phẩm của hãng Autodesk Inventor tại Việt Nam, đã cung cấp và cho phép tác giả được sử dụng, khai thác phần mềm Autodesk Inventor Professional 11 trong công việc nghiên cứu ứng dụng của mình. 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO An Hiệp, Trần Vĩnh Hưng, Nguyễn Văn Thiệp (2006). Thiết kế Chi tiết máy trên máy tính. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội. Phan Đình Huấn, Tôn Thất Tài (2002). Xây dựng mô hình 3 chiều và bản vẽ kỹ thuật bằng Inventor. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. 201
 • 11. Đỗ Hữu Quyết 202 Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng (2003). ANSYS và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội. Autodesk Inventor Professional 11, Engineers Handbook. Ачеркан Н. С. (1961). Справочник Машино строителя. Том 1, Государстрвенное на учно-техническое Изд., Москва, Ctp. 419-424. Соколов A. Я. (1986). Расчет и проектирова ние машин для пищевых производств. Го сударстрвенное научно-техническое И зд., Москва, Cтp.285-289. Franz Holzweeibig, Hans Dresig (2001). Giáo trình động lực học máy. Vũ Liêm Chính, Phan Nguyên Di dịch, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 352-364.