ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ

Phasu Wichitchon
Phasu Wichitchonครูผู้ช่วย em โรงเรียนวาวีวิทยาคม
ครู เจริญ เขวาลาธาร
ครู คศ. 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ติว O-NET วิชาภาษาไทย
เจริญเชิญคุณติว O – NET
กลเม็ดเคล็ดลับจับภาษา
การอ่าน วรรณคดีนาพา
อีกการเขียน หลักภาษาพาเพลินใจ
นามสกุล เขวาลาธาร ท่านกล่าว่า
ผู้นาภาษามาขานไข
เรียนรู้ได้ตามจิตคิดวางไว้
ขอให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ จดจา
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๑. ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น
๑. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานลาไยได้๒๐ ผลต่อ
วัน หรือเงาะ ๑๐ ผลต่อวัน
๒. การดูดซึมน้าตาลจากผลไม้มีความแตกต่างจากของ
หวาน
๓ ผลการศึกษาวิจัย ทาให้ผู้ป่วยเบาหวานสบายใจมากขึ้น
๔ มะม่วงเขียวเสวยดิบให้ค่าดัชนีน้าตาลต่า
ข้อ 3 เป็นข้อคิดเห็นเพราะ ความรู้สึกสบายใจเป็นนามธรรม ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริไได้
ส่วนข้อ 1,2,4 เป็นผลจากไานวิจัยที่สามารถตรวจสอบได้
๒. คาว่า ดัชนี หมายถึงข้อใด
๑ อัตราส่วนของน้าตาลที่มีในผลไม้
๒ คาเฉลยของสารอาหารที่มีในผลไม้
๓ ปริมาณน้าตาลทั้งหมดที่มีในผลไม้
๔ ปริมาณแป้งที่มีในผลไม้
ดัชนี หมายถึไ ตัวเลขอัตราส่วน ค่าดัชนีน้าตาลในผลไม้ คืออัตราส่วนขอไน้าตาลที่มีอยู่ใน
ผลไม้ชนิดนั้นๆ
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๓. ข้อความนี้ใช้ภาษาระดับใด
๑ ภาษาระดับพิธีการ
๒ ภาษาระดับทางการ
๓ ภาษาระดับกึ่งทางการ
๔ ภาษาระดับสนทนา
ข้อ 3 ภาษากึ่ไทาไการจะมีทั้ไภาษาพูดและภาษาเขียนปะปนกัน การใช้ภาษาและการเรียบเรียไ
ประโยคไม่เคร่ไครัดมากนัก
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๔. นักเรียนจะนาข้อคิดจากพระบรมราโชวาทนี้มาใช้ในเรื่องใดจึงสมดังกระแส
พระราชดารัสที่ว่า“เวลาขางหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”
๑ การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างขะมักเขม้น
๒ การซื้อของขวัญให้คนที่แอบชอบอย่างสม่าเสมอ
๓ การอดอาหารอย่างจริงจังเพื่อลดความอ้วน
๔ การศึกษาเล่าเรียนอย่างทุ่มเท
ข้อ 4 ผลที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างทุ่มเท คือ ได้รับความรู้และเข้าใจใน
เรื่องที่เรียนมีผลการเรียนดี และมีความรู้เพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพได้
กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น
แต่ออกดอกคราวไร งามเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๕. ข้อใดเขียนวิเคราะห์วิจารณ์บทความ สารพิษในพริกขี้หนูป่น ไม่ถูกต้อง
๑ ชื่อเรื่องมีความน่าสนใจ ชวนให้ผู้บริโภคคานึงถึงภัยใกล้ตัวจากอาหารที่มองข้าม
๒ บทนากล่าวถึงสาเหตุของการเกิดสารพิษและชนิดของสารพิษที่ปนเปื้อนในพริก
ขี้หนูป่น นับว่าจัดลาดับความสาคัญได้เหมาะสมทาให้ผู้อ่านเข้าใจสาเหตุการ
ปนเปื้อนมากขึ้น
๓ เนื้อหากล่าวถึงวิธีการสังเกตอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษด้วยตาเปล่า และชนิดของ
สารพิษที่ปนเปื้อนในพริกขี้หนูป่นทาให้ผู้บริโภคสามารถนาไปใช้สังเกตได้
๔ ส่วนสรุปของบทความชี้ให้เห็นถึงอาหารอื่นที่มักมีสารพิษชนิดนี้ปนเปื้อน และ
ผลกระทบที่เกิดกับสุขภาพ นับว่าผู้เขียนมีความรู้และเข้าใจถึงพฤตกรรมการ
บริโภค
ข้อ ๒ บทนากล่าวถึงปัจจัยหนึ่งของการเปลี่ยนสถาพของอาหาร ไม่ได้กล่าวถึง
สาเหตุการเกิดสารพิษและชนิดของสารพิษ
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๖. ข้อใดปฏิบัตตามวิธีการใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกต้อง
๑ ตรวจสอบในกระเป๋ าของเสื้อผ้าทุกตัวก่อนนาไปซัก เพื่อไม่ให้มีสิ่งของ
ตกค้างอยู่
๒ เปิดฝาเครื่องซักผ้าในขณะใช้งานเป็นระยะเพื่อตรวจสอบการทางานของ
เครื่อง
๓ วางเครื่องซักผ้าไว้กลางแดด เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจทาให้ไรรั่ว
๔ เลือกซื้อเครื่องซกผ้าที่มีขนาดใหญ่เพราะซักผ้าได้สะอาด
ข้อ ๑ สิ่งของที่อยู่ในกระเป๋ าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อการทางานของ
เครื่องซักผ้าอาจทาให้เครื่องซักผ้าทางานผิดปกติหรือชารุดได้
ส่วนข้อ ๒ ไม่ควรเปิดฝาเครื่องขณะเครื่องทางานเพราะจะทาให้โปรแกรมทางาน
สะดุด
ข้อ ๓ การวางเครื่องซักผ้าไว้กลางแดด เครื่องจะได้รับความร้อน สายไรและ
ยางของเครื่องอาจเสื่อมสภาพเร็ว
ข้อ ๔ ควรเลือกซื้อเครื่องซักผ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๗. แม่และเมียของสีมาขาดคุณสมบัติข้อใด จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ทะเลาะกัน
๑ ความซื่อสัตย์สุจริต
๒ ความมีวิจารณญาณ
๓ ความรับผิดชอบ
๔ ความอดทน
ข้อ ๒ แม่ของสีมาขาดวิจารณญาณในการพิจารณาไตร่ตรองจึงเชื่อคาพูดของ
ผู้อื่นเมียของสีมาขาดความคิดไตร่ตรองถึงสาเหตุที่แม่ของสีมามีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป
ส่วนข้อ ๑,๓,และ ๔ ไม่ปรากฏในเรื่อง
๘. ข้อใดนาข้อคิดของเรื่องไปใช้ได้ถูกต้อง
๑ ซื้อเฉพาะสินค้าที่มีโฆษณาน่าสนใจ
๒ รังและเชื่อคาพูดของเพื่อนสนิททุกเรื่อง
๓ รังข่าวแล้วพิจารณาจากแหล่งข่าวที่หลากหลาย
๔ ไม่รับรังใคร เชื่อความคิดของตนเองเท่านั้น
ข้อ ๓ ข้อคิด คือ ควรพิจารณาคาพูดของผู้อื่นก่อนตัดสินใจเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อ ๓ เป็นการพิจารณาข่าวหลากหลายแหล่ง จึงตัดสินใจเชื่อ
ส่วนข้อ ๑ เป็นการเชื่อโดยไม่พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผล
ข้อ ๒ เป็นการเชื่อโดยไม่พิจารณาตามเหตุผลที่เหมาะสม
ข้อ ๔ ไม่ใช่การคิดพิจารณา และเป็นการปิดกั้นความคิดของตนเอง
๙. แม่ของสีมามีนิสัยตรงกับสานวนใด
 ๑ รังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
 ๒ ปากหวานก้นเปรี้ยว
 ๓ หน้าซื่อใจคด
 ๔ พกนุ่น
ข้อ ๔ แม่ของสีมามีนิสัยหูเบา เชื่อคนง่าย จึงตรงกับสานวนพกนุ่น หมายถึง ใจ
เบา หูเบา
ส่วนข้อ ๑ รังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด หมายถึง รังไม่ได้ความแจ่มชัด
แล้วเอาไปพูดต่อหรือทาผิด ๆ พลาด ๆ
ข้อ ๒ ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ
ข้อ ๓ หน้าซื่อใจคด หมายถึง มีสีหน้าดูซื่อ ๆ แต่มีนิสัยคดโกง
๑๐. ถ้ากระเป๋ าเงินของนักเรียนหาย แล้วเพื่อนอีกคนมาบอกว่าเพื่อนสนิทของ
นักเรียนเป็นคนหยิบไปนักเรียนจะนาข้อคิดจากเรื่องมาปฏิบัติอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม
๑ รีบบอกคุณครูว่าเพื่อนสนิทของนักเรียนเป็นคนขโมยกระเป๋ าเงินไป
๒ บอกเพื่อนคนอื่นให้ไปชวยทวงกระเป๋ าเงินคืนมา
๓ สอบถามเพื่อนสนิทด้วยตนเองเพื่อหาความจริง
๔ ว่ากล่าวเพื่อนสนิทอย่างรุนแรงทันที
ข้อ ๓ ข้อคิดของเรื่อง คือ ควรพิจารณาคาพูดของผู้อื่นก่อนตัดสินใจเชื่อ
ดังนั้น เมื่อเพื่อนมาพูดให้รัง เราควรพิจารณาและซักถาม เพื่อไม่ให้เกิด
การเข้าใจผิดและอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ได้
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๑๑. กว่านายทองดีจะเป็นพระยาพิชัยสะท้อนให้เห็นสิ่งใด
๑ ความตั้งใจมุ่งมั่น
๒ ความไม่เกรงกลัวผู้ใด
๓ ความทะเยอทะยานใฝ่สูง
๔ ความมีบุญบารมีเกื้อหนุน
ข้อ ๑ นายทองดีมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนตนเอง และทาหน้าที่ของตนจน
ได้รับตาแหนง
๑๒. เพราะเหตุใดพระยาตากสินจึงชักชวนนายทองดีเข้ารับราชการ
๑ นายทองดีเป็นคนพิชัยย่อมรู้ชัยภูมิเมืองพิชัยดี เมื่อต่อสู้กับข้าศึกจะได้เปรียบ
๒ นายทองดีมีความสามารถด้านการต่อสู้จะเป็นประโยชน์ในการทาศึก
สงคราม
๓ นายทองดีรู้จักอาจารย์ที่มีฝีมือจานวนมาก อาจชักชวนมาเป็นทหารใน
กองทัพได
๔ นายทองดีอายุยังน้อย จะมีความกระตือรือร้นในการทางานและอยู่รับ
ราชการได้อีกนาน
ข้อ ๒ เมื่อนายทองดีเดินทางเข้าเมืองตาก มีงานแข่งขันชกมวยชิงรางวัล นาย
ทองดีจึงลงแข่งขันชกมวยกับนักมวยผู้มีชื่อเสียงของเมืองตากและชกชนะ
หลายคน พระยาตากสินเห็นฝีมือจึงชวนเข้ารับราชการ
๑๓. นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้อใด จึงนาคาสอนจากเรื่องมาใช้ได้ถูกต้อง
๑ ใช้กาลังในการแก้ปัญหา
๒ ปฏิบัติตามคาสั่งสอนของครูทุกประการ
๓ ทาการงานทุกอย่างด้วยความอดทนไมย่อท้อ
๔ หาความรู้ในวิชาแขนงต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
ข้อ ๓ คาสอนของเรื่อง คือ พระยาพิชัยเป็นผู้หมั่นศึกษาหาความรู้และเป็นผู้ไม่
ย่อท้อในการทางานต่าง ๆ
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
๑๔. คาประพันธ์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยอย่างไร
๑ คนไทยชอบขยายอาณาเขตและต้องการเมืองขึ้น
๒ คนไทยมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
๓ คนไทยมีความอดทนและไม่กลัวตาย
๔ คนไทยเชี่ยวชาญการทาศึกสงคราม
ข้อ ๒ พลายแก้วอาสาออกทาสงครามจนตัวตายเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระพันวสา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนไทย
๑๕. ข้อใดสะท้อนให้เห็นรสในวรรณคดี สัลลาปังคพิสัย
๑ จะเล่าให้เจ้ารังแต่หลังมา พี่ทุกข์แทบเลือดตาจะหลั่งไหล
เพราะหวังชมสมสวาททรามวัย สู้เอาชีวาลัยมาแลกรัก
๒ ทนต์แดงดังแสงทับทิม เพริศพริ้มเพรารับกับขนง
เกศาปลายงอนงามทรง เอวองค์สารพัดไม่ขัดตา
๓ จึงบัญชาตรัสด้วยขัดเคือง ดูดู๋เจ้าเมืองดาหา
เราอ่อนง้อขอไปในสารา แต่ว่าจะรับไว้ก็ไม่มี
๔ ว่าพลางนางทรงโศกา ชลนานองเนตรหลั่งไหล
สองกรข้อนทรวงเข้าร่าไร ทรามวัยเพียงจะสิ้นชีวา
ข้อ ๔ เป็นสัลลาปังคพิสัย เศร้าโศกเสียใจ
ข้อ ๑ เป็นบทนารีปราโมทย์เกี้ยวพาราสี แสดงความรัก
ข้อ ๒ เป็นบทเสาวรจนี ชมโฉม ชมความงดงามของธรรมชาติ สถานที่
ขอ ๓ เป็นบทพิโรธวาทัง แสดงความโกรธ ไม่พอใจ ตัดพ้อต่อว่า
๑๖. จากข้อความ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
๑ คาว่า เขา ทาหน้าที่เป็นประธานในประโยค
๒ คาว่า อยู่ ทาหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
๓ คาว่า จึง เป็นคาบุพบท
๔ คาว่า ไกล เป็นคาวิเศษณ์
ข้อ ๔ ไกล เป็นคาวิเศษณ์
ส่วนข้อ ๑ เขา ทาหน้าที่เป็น ส่วนขยายประธาน
ข้อ ๒ อยู่ ทาหน้าที่เป็น กริยา
ข้อ ๓ จึง เป็นคาเชื่อม ประโยคหลักกับประโยคย่อย
๑๗. สมบัติทิพย์หมายถึงสิ่งใด
๑ ทรัพย์สินเงินทอง
๒ สิ่งปลูกสร้าง
๓ อานาจบารมี
๔ คุณความดี
ข้อ ๔ สมบัติทิพย์คือ คุณความดีที่สร้างสมไว้เมื่อสิ้นชีวิตไปคนรุ่นหลังก็
สรรเสริญตลอดกาล บริบทที่ทาให้เข้าใจความหมายของคาที่กาหนด คือ
วรรคแรก และวรรคที่สองของคาประพนธ์
๑๘. คาว่า เป้าหมาย ในข้อความนี้ตรงกับความหมายในข้อใด
๑ ความถูกต้องและความสมบูรณ์
๒ คะแนนที่ได้รับ
๓ เวลาที่กาหนด
๔ คาชมเชย
ข้อ ๑ เป้าหมายที่สาคัญที่สุดของการทารายงาน คือ ความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของรายงาน
ส่วนข้อ ๓ เป็นข้อกาหนดของการทารายงาน
ข้อ ๒ และ ๔ เป็นผลพลอยได้ที่ได้จากการทางาน
๑๙. ประกาศในข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด
๑ ขายด่วน ที่ดินราคาถูกย่านวงศ์สว่าง เพียงแค่ล้านต้น ๆ พิเศษสุด! รรีค่าโอน สนใจติดต่อ
คุณสมเกียรติ ๐๘ ๕๕๕๕ ๘๘๘๘
๒ รับสมัครด่วน แม่บ้าน ๓ อัตรา อายุไม่เกิน ๔๐ ปี รายได้๙,๐๐๐ บาท/เดือน พร้อมโอที
โบนัสประจาปี และสวัสดิการต่าง ๆ สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล บริษัท รักดี จากัด
โทร ๐ ๒๓๓๑ ๒๒๑๑ (สมัครก่อนสิ้นเดือนเมษายน ๕๖)
๓ เปิดแล้ว ชมรมภาษาศิลป์ รับสมัครสมาชิกจานวน ๕๐ คน คุณสมบัติกาลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนเทพนฤมิตร สนใจติดต่อที่ชมรมภาษาศิลป์ หอง ๓๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๓
๔ งานมหกรรมหนังสือ ครั้งที่ ๒๐ เริ่มแล้ววันนี้ เปิดงานด้วยนักเขียนชื่อดังกวา ๑๐๐ ท่าน
ในงานมีของสมนาคุณมากมาย สนใจรับบัตรเข้าชมงานรรีได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต
โซนซี ชั้น ๒
ข้อ ๒ มีรายละเอียดชัดเจน
สวนข้อ ๑ ไม่ได้ระบุรายละเอียดของพื้นที่
ข้อ ๓ ไม่ได้ระบุวัน เวลาการเปิดและปิดรับสมัคร
ข้อ ๔ ไมได้ระบุวัน เวลาของการเปิดงาน
๒๐. ขอความใดใช้คาที่มีความหมายโดยนัย
 ๑ เทคโนโลยีแบบไรสายส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการสื่อสาร
 ๒ กระแสโลกาภิวัตน์กาลังเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
 ๓ คอนโดสายรุ้ง สวรรค์กลางกรุงของคนเมือง
 ๔ ธุรกิจขายตรงกาลังเป็นอาชีพที่นิยม
ข้อ ๓ คาว่า สวรรค์หมายถึง ความสวยงาม ความสะดวกสบาย มีความหมาย
โดยนัย
๒๑. ข้อความในข้อใด ทาให้เกิดจินตภาพชัดเจนที่สุด
๑ ขณะพระองค์เสด็จมาใกล้เบญจคีรีนครคือราชคฤห์เป็นเวลาจวนสิ้นทิวาวาร แดดในยามเย็น
กาลังอ่อนลงสู่สมัยใกล้วิกาล ทอแสงแผ่ซ่านไปยังสาลีเกษตร แลละลิ่วเห็นเป็นทางสว่างไปทั่ว
ประเทศสดสายตา ดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อานวยสวัสดี
๒ เจ้าปะผลไม้ประหลาดรสสดสุกทรามเสวยไมเคยกิน เจ้าฉวยชมชอบลิ้นก็หลงฉันอยู่จึงช้า
อุปมาเสมือนหนึ่งภุมรินทร์บินวะว่อน เที่ยวซับซาบเอาเกสรสุคนธมาเลศ พบดอกไม้
อันวิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าคลึงรสจนลืมรัง เข้าเถื่อนเจ้าลืมพร้า ได้หน้าแล้วลืมหลัง
ไม่เหลียวกลับ เที่ยวทอดประทับมากลางทาง
๓ ความมืดกาลังอัดรอดไว้แน่นทุกด้านด้วยกาแพงอันหนาทึบที่มืดสนิท รอดอดคิดรุ้งซ่าน
ไม่ได้ว่า มันอาจจะเคลื่อนไหวเข้ามาหาตนเองทั้งสี่ด้านนั่นทีละน้อย ทีละน้อย บีบเข้ามา
รัดตับไตไส้พุงเขาให้แตกด้วยแรงมืด ๆ อันไร้ตัวตนของมันก็ได้
๔ การเดินทางที่แสนยาวนานกวาครึ่งชีวิต ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วน ทาให้ฉัน
เหมือนพญานกที่โบยบินอย่างไม่กลัวเกรงต่อพายุหรือมรสุมที่ถาโถมอย่างไม่ปรานี
ข้อ ๑ มีการบรรยายฉากที่ละเอียดชัดเจน ทาให้เกิดจินตภาพ
๒๒. ข้อมูลใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
๑ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ คิดค้นวิจัยยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ในประเทศ
ไทย จนสามารถผลิตยาสามัญซึ่งเป็นยาต้านเอดส์ลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเป็นครั้งแรกของ
โลก
๒ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพราร์มโคนมในประเทศรัสเซียมีความเชื่อว่า หากปล่อยกบให้ว่าย
อยู่ในถังนมแล้วจะช่วยให้นมบูดช้าลง
๓ นักวิชาการด้านสุขภาพชี้ให้เห็นถึงยาสมุนไพรหลายชนิด สามารถช่วยรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งได้
๔ นักวิทยาศาสตร์ชาวจีน อธิบายถึงสรรพคุณรังนกว่า เป็นอาหารบารุงร่างกายที่มีสรรพคุณ
ป้องกันโรค บารุงปอดและทางเดินหายใจ บรรเทาอาการภูมิแพ้
ข้อ ๑ มีความน่าเชื่อถือ เพราะอ้างอิงบุคคลที่ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้
๒๓. ตัวละครในข้อใดมีความสมจริง
๑ สุชาติเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ เขาเป็นชายที่มีเสน่ห์และยังไม่มีคู่ครอง จึงมีหญิง
สาวเข้ามาพัวพันในชีวิตมากมาย
๒ ด่างเป็นสุนัขพันธ์ทางที่มีความเฉลียวฉลาด มันพยายามฝึกฝนตนเอง เพื่อหวังว่าสักวัน
เจ้านายจะพามันขึ้นไปสารวจอวกาศด้วย
๓ เกษมเป็นชายที่มีความมั่นคงในรัก แม้คนรักของเขาทิ้งไปแตงงานใหม่ แต่เขากยังไม่
เปลี่ยนใจคงเฝ้ารัก เฝ้ารอเพียงเธอผู้เดียว
๔ ดาวเป็นหญิงที่เพียบพร้อมด้วยรูปโฉม เธอจึงถูกอิจฉาริษยา และถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อน
ร่วมงาน แต่เธอเป็นคนจิตใจดี จึงไม่เคยโกรธแค้น และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกคน
เมื่อมีปัญหา
ข้อ ๑ ตัวละครมีความสมจริงเพราะผู้ชายที่มีเสน่ห์ รวย และประสบความสาเร็จ
ย่อมมีหญิงสาวมาพัวพันเป็นธรรมดา
ส่วนข้อ ๒ ตัวละครไม่สมจริงเพราะแม้สัตว์จะฉลาดสักเพียงใด ก็ไม่อาจคิด
และรับรู้รายละเอียดของโลกและมนุษย์ได้ถึงเพียงนั้น
ข้อ ๓ ตัวละครไม่สมจริงเพราะจิตใจของมนุษย์นี้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุด
ความมั่นคงของเกษมจึงผิดวิสัยของคนธรรมดา
ข้อ ๔ ตัวละครไม่สมจริงเพราะดาวงามทั้งกายงามทั้งใจ ไม่มีความโกรธ
อยู่ในจิตใจ ซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถกระทาได้
๒๔. ถ้านักเรียนต้องการสมัครเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่โรงเรียนแห่ง
หนึ่ง ข้อใดไม่เหมาะสมกับการเขียนแนะนาตนเอง
๑ ปัจจุบันผมกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนอดุลเกียรติวิทยา
๒ ผมเคยได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยไปศึกษาที่ประเทศจีน
เป็นเวลา ๑ ปี
๓ การดาเนินชีวิตของผมถือคติ การเอาตัวรอดเป็นยอดดี เพราะถ้ามนุษย์ไม่รู้
วิธีการเอาตัวรอดก็ไม่สามารถมีชีวิตในสังคมนี้ได้
๔ งานอดิเรกของผม คือ รังเพลง เล่นเกม และอ่านหนังสือวรรณกรรมต่างๆ
เพื่อผ่อนคลายและค้นหาตนเองอย่างสม่าเสมอ
ข้อ ๓ ไม่เหมาะสม เพราะเนื้อความแสดงถึงลักษณะนิสัยที่เห็นแก่ตัว
๒๕. ข้อใดไม่เหมาะที่จะเป็นคานาเรียงความ
๑ ญี่ปุ่นเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัย ในทุกวันพระอาทิตย์จะส่องแสงมายังดินแดน
นี้เป็นแห่งแรก
๒ มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เปรียบไม่ได้กับความรักของแม่ ผู้เป็นลูกได้รังคงจะ
รับรู้ถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่
๓ ดวงจันทร์ที่ทอแสงอยู่บนร้าฉายภาพกระต่ายกระโดดไปมาอยู่บนนั้น ทา
ให้ฉันหวนราลึกถึงเพลงกล่อมเด็กเพลงหนึ่ง ที่คุณยายเคยใช้กล่อมฉันนอน
เมื่อวันวาน
๔ สังคมไทยเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สืบ
ทอดมาแต่อดีตจึงสะท้อนให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีของคนในชาติ
ข้อ ๔ เป็นการสรุปเรื่องราวที่น่าจะกล่าวไว้ในส่วนของเนื้อเรื่อง
๒๖. ข้อใดเป็นบทพรรณนาที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้ชัดเจนที่สุด
๑ ลมหนาวพัดโชยมาเป็นระลอก ต้นไม้ใบหญ้าปลิวไหวไปตามแรงลม
พัดพากลิ่นอายของชีวิตชนบทที่ห่างหายไปเป็นแรมปีเข้ามาในห้วงความคานึงอีกครั้ง
๒ ฉันเดินทางข้ามผ่านเวลามากวา ๒๐ ปี เสียงใดเสียงหนึ่งยังคงดังกึกก้องในความทรงจา
เพื่อตอกย้าให้ก้าวเดินตามเส้นทางข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย เพื่อความใฝ่ฝันที่แม่ต้องการ
๓ ฉันยืนบนพื้นทราย ปล่อยใจล่องลอยไปกับทะเลอันกว้างใหญ่ หวังให้คลื่นทะเล
ที่ไม่หยุดนิ่งชาระล้างใจจากความผิดที่ได้กระทา และกลืนความทุกข์นั้นลงสู่ใต้ทะเลลึก
แต่เพียงชั่วครู่คลื่นนั้นก็ย้อนหวนกลับมาซัดฝั่งเช่นเดิม
๔ ทางเดินที่มืดมิดและโดดเดี่ยวอย่างไม่มีจุดหมาย เป็นผลจากร่องรอยความรักที่เขาทิ้งไว้
ฉันพยายามค้นหาแสงสว่างเพื่อหาทางหลุดพ้นจากความมืดมิด แต่ก็ไม่มีแสงใดที่ทาให้
หลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้ มันยังทวีความเหน็บหนาวจนสะท้านไปทั่วร่าง
ข้อ ๔ เป็นบทที่สะท้อนอารมณ์ความโศกเศร้า มีการพรรณนาทชัดเจน คาที่ทา
ให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนอารมณ์ เช่น มืดมิด โดดเดี่ยว เหน็บหนาว
๒๗. ข้อใดเขียนคานาย่อความได้ถูกต้อง
๑ ย่อเรื่องสั้นเรื่อง จดหมายถึงแผ่นดิน ของอัญชัน จากหนังสือ อัญมณีแห่งชีวิต
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ปีที่พิมพ์พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้า ๒๒๗ ความว่า
๒ ย่อพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ลูกเสือชาวบ้าน
เรื่อง การส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมือง ในโอกาสพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิร่าวุธ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ความว่า
๓ ย่อรายการโทรทัศน์ ชื่อรายการเที่ยวทั่วไทย ตอน เที่ยวดอยอ่างขาง ออกอากาศ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๒๕ น. จากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๗ ความว่า
๔ ย่อประกาศเรื่อง ระวังพายุฤดูร้อน ลงวันที่๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ความว่า
ข้อ ๒ มีรูปแบบถูกต้อง ดังนี้
ย่อพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
เรื่อง ในโอกาส
ณ วันที่
ความว่า
ข้อ ๑ รูปแบบที่ถูกต้อง คือ
ย่อเรื่องสั้นเรื่อง ของ จากหนังสือ
หน้า ความวา
ข้อ ๓ รูปแบบที่ถูกต้อง คือ
ย่อรายการโทรทัศน์ ชื่อรายการ ตอน
จากสถานีโทรทศน์ช่อง ออกอากาศวันที่
เวลา ความวา
ขอ ๔ รูปแบบที่ถูกต้อง คือ
ย่อประกาศเรื่อง ของ ลงวันที่
ความว่า
๒๘. เมื่อนาข้อใดไปเติมในช่องว่างแล้วเป็นการแสดงความคิดเห็นที่
สมเหตุสมผลที่สุด
๑ การทบทวนบทเรียนและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
๒ การสืบค้นความรู้ใหม่ ๆ ทางอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุด
๓ การเลือกคบเพื่อนที่เรียนเก่งเท่านั้น
๔ การเรียนกวดวิชาทุกวัน
ข้อ ๑ เป็นวิธีการเรียนที่ถูกต้อง
๒๙. ถ้านักเรียนต้องการอธิบายเรื่อง ความเสียสละ ควรใช้วิธีการเขียนอธิบาย
แบบใดจึงจะเข้าใจง่าย และเหมาะสมกับเนื้อหา
๑ การเขียนอธิบายโดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างกัน
๒ การเขียนอธิบายโดยการใช้เหตุและผลประกอบกัน
๓ การเขียนอธิบายโดยการให้คานิยาม
๔ การเขียนอธิบายโดยการใช้ตัวอย่าง
ข้อ ๓ การให้คานิยาม คือ การเขียนที่อธิบายความหมาย เพื่อให้เข้าใจสิ่งนั้นได้
ง่ายขึ้น
ส่วนข้อ ๑ เหมาะกับการเขียนอธิบายสิ่งที่แปลกใหม่ จึงต้องหาสิ่งที่รู้จักดีอยู่
แล้วมาใช้เปรียบเทียบ
ข้อ ๒ เป็นการเขียนที่ชี้ให้เห็นถึงเหตุและผลของสิ่งที่อธิบาย
ข้อ ๔ เป็นการเขียนอธิบายสิ่งที่เข้าใจยากด้วยการยกตัวอย่าง เพื่อให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
๓๐. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นักเรียนติดธุระไม่สามารถไปเยี่ยมคุณยายที่อยู่
ต่างจังหวัดได้นักเรียนจึงเขียนบัตรอวยพรเพื่อส่งให้ท่าน ข้อใดใช้ภาษาได้
เหมาะสม
๑ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้คุณยายมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบแต่ความสุข
เกษมสาราญ และสมปรารถนาทุกประการ
๒ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอกราบนมัสการพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และเทพยดาทั้งหลาย
โปรดประสาทพรให้คุณยายประสบความสุขกายสุขใจตลอดกาลนาน
๓ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออานาจคุณวิเศษทั้งปวงทั่วสากล โปรดเนรมิตทุกสิ่งดั่งที่คุณยาย
ปรารถนาให้บังเกิด เพื่อให้คุณยายมีความสุขที่สุดในบั้นปลายของชีวิต
๔ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้คุณยายจงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ ปราศจากโรค และภยันตราย
ทั้งปวง มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน มีอายุยืนยาว เป็นมิ่งขวัญของลูกหลานตลอดไป
ข้อ ๑ ใช้ภาษาและคาอวยพรได้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล
๓๑. ข้อใดใช้ภาษาโน้มน้าวใจไม่สมเหตุสมผล
๑ โลชันกันแดดพรรณรายเปลี่ยนผิวคุณให้ขาวเปล่งปลั่งดังไข่มุก
๒ น้ายาล้างจานตราลูกปัด ขจัดคราบมันง่ายดาย ไม่มีสารตกค้าง
๓ สีที่ดีต้องไม่ลอกร่อน สีอินทรี ทนแดดทนฝนได้นานปี
๔ ผงซักรอกตรากงจักร ซักง่าย สลายคราบฝังลึก
ข้อ ๑ ไม่สมเหตุสมผล เพราะโลชันกันแดดมีคุณสมบัติป้องกันแดด ไม่สามารถ
เปลี่ยนสภาพผิวได้
๓๒. ถ้านักเรียนต้องการพูดให้ผู้รังหันมาร่วมกันประหยัดพลังงาน ควรใช้
การพูดแบบใด
๑ การพูดโน้มน้าว
๒ การพูดโฆษณา
๓ การพูดรายงาน
๔ การพูดอภิปราย
ข้อ ๑ การพูดโน้มน้าว คือ การส่งสารที่มุ่งให้ผู้รังมีความคิดเห็นคล้อยตามผู้พูด
หรือกระทาตามที่ผู้พูดต้องการ ซึ่งเหมาะที่จะนามาพูดเพื่อให้ช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน
ส่วนข้อ ๒ เป็นการพูดที่คล้ายการพูดโน้มน้าว แต่เน้นเนื้อหาในเชิงธุรกิจ
ข้อ ๓ เป็นการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
ข้อมูลเน้นความถูกต้อง
ข้อ ๔ เป็นการพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น
๓๓. ถ้าครูให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเรื่อง กีฬา...เป็นยาวิเศษ ประเดน
ใดไม่ควรนามาพูดแสดงความคิดเห็น
๑ การฝึกสมาธิด้วยการเล่นกีฬา
๒ การใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา
๓ กีฬาสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดี
๔ เล่นกีฬาสร้างมิตรมากกว่าศัตรู
ข้อ ๔ หัวข้อ กีฬา...เป็นยาวิเศษ มุ่งเน้นให้เห็นประโยชน์ของการเล่นกีฬาจึงไม่
ควรนาเสนอภาพของกีฬาในเชิงลบ
๓๔. ข้อใดเป็นการพูดโน้มน้าวที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมากที่สุด
๑ ตลาดสาราญใจเปิดให้บริการตั้งแต่ ๐๔.๐๐-๒๐.๐๐ น. ทุกวัน ให้คุณลูกค้าได้จับจ่าย
สินค้าดี มีคุณภาพ ของสดสะอาด ราคาเบา ๆ ถูกใจ สบายกระเป๋ า ที่ตลาดสาราญใจ
๒ แชมพูไทยทาจากสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิด มีกลิ่นหอมจากดอกกล้วยไม้ใช้แล้วผมดกดา
ไร้รังแค เป็นแชมพูที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด
๓ โรคอ้วน ลงพุง เกิดขึ้นเพราะคนสวนใหญ่รับประทานอาหารที่ขาดวิตามิน แร่ธาตุ
ผลิตภัณฑ์กาแรดีดี จึงเป็นทางเลือกใหม่สาหรับสาว ๆ กาแรที่มีส่วนผสมของวิตามิน
และแร่ธาตุอย่างครบถ้วน ดื่มแล้วหุ่นสวยเหมือนซูเปอร์สตาร์
๔ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเดินวิ่งต้านโรค
โดยมีจุดประสงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
และปลอดโรค
ข้อ ๔ เนื้อความมีความสมเหตุสมผล และระบุที่มาชัดเจนสามารถตรวจสอบได
๓๕. ข้อความใดมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงระเบิดมากที่สุด
๑ หิ่งห้อยมักพบที่ต้นลาพู
๒ ร้าร้องเกิดขึ้นได้เสมอ
๓ มิตรดีย่อมไม่ทิ้งกัน
๔ คนไทยรักสงบ
หน่วยเสียไพยัญชนะมี ๒๑ หน่วยเสียไ แบ่ไตามลักษณะเสียไได้ ๖ ลักษณะ ดัไนี้.....
๑. พยัญชนะเสียงระเบิด เกิดจากขณะเปล่งเสียง ลมถูกกักไว้ณ ตาแหน่งหนึ่ง
ในช่องปาก จากนั้นจึงพุ่งออกมาโดยแรง กรณีที่มีกลุ่มลมหายใจเคลื่อนตาม
ออกมา จะเรียกว่า พยัญชนะระเบิดมีลม แต่หากไม่มีกลุ่มลมหายใจเคลื่อน
ตามออกมา จะเรียกว่า พยัญชนะระเบิดไม่มีลม พยัญชนะเสียงระเบิดใน
ภาษาไทย มี ๑๑ หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วย
เสียง ก จ ด ต บ ป อ ค ช ท พ
๒. พยัญชนะเสียงเสียดแทรก เกิดจากขณะเปล่งเสียง ลมถูกบีบให้เคลื่อนผ่าน
บริเวณที่แคบ ได้แก่ ริมฝีปากบนกับล่าง รันบนกับริมฝีปากล่าง ลิ้นส่วน
ต่างๆ กับเพดานปาก และที่ช่องระหว่างเส้นเสียง พยัญชนะเสียงเสียด
แทรก มี ๓ หน่วยเสียง คือ ร ซ ฮ
๓. พยัญชนะเสียงนาสิก เกิดจากเมื่อเปล่งเสียงแล้ว มีกลุ่มลมหายใจส่วนหนึ่ง
เคลื่อนออกทางโพรงจมูก พยัญชนะเสียงนาสิกมี ๓ หน่วย
เสียง ได้แก่ หน่วยเสียง ง น ม
๔. เสียงพยัญชนะครึ่งสระ เกิดจากการเคลื่อนตาแหน่งของอวัยวะที่ใช้ในการ
ออกเสียงสระ มี ๒ เสียง ได้แก่ หน่วยเสียง ย ว
๕. เสียงพยัญชนะรัว เกิดจากลมเคลื่อนผ่านปลายลิ้นที่ยกขึ้นไปแตะบริเวณ
หลังรันอย่างรวดเร็วในลักษณะการสั่นสะบัด ได้แก่ หน่วยเสียง ร
๖. เสียงพยัญชนะข้าง เกิดจากลมเคลื่อนออกมาบริเวณข้างลิ้น ได้แก่ หน่วย
เสียง ล
ข้อ ๑ พยัญชนะเสียงระเบิดเกิดจากลมที่ออกจากปอดจะถูกกักในช่องปากแล้ว
พุ่งออกมาโดยแรง ประกอบด้วยพยัญชนะเสียง ก ค จ ช ด ต ท บ ป พ อ
ข้อ ๑ มี ๔ คา ได้แก่ พบ ที่ ต้น พู
ข้อ ๒ มี ๓ คา ได้แก่ เกิด ขึ้น ได้
ขอ ๓ ม ๓ คา ได้แก่ ดี ทิ้ง กัน
ข้อ ๔ มี ๒ คา ได้แก่ คน ไทย
๓๖. คาว่า กิจ นาไปรวมกับคาใดจึงเป็นคาสมาส
๑ กิจจา
๒ กิจธุระ
๓ กิจกรรม
๔ กิจจะลักษณะ
ข้อ ๓ กิจกรรมมาจาก กิจ(กิจฺจ) เป็นคาบาลี + กรรม (กรฺม) เป็นคาสันสกฤต
เป็นคาที่อ่านออกเสียงต่อเนื่องกัน โดยพยางค์สุดท้ายของคาหน้า ประสมด้วย
สระอะ ที่ไม่ประวิสรรชนีย์
๓๗. ถ้าจะเขียนบทความเชิงวิชาการ ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสม
๑ ตอนนี้อาชีพเขียนบทละครทีวีกาลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
๒ การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นสัตว์เลี้ยงสามารถบาบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้
๓ เยาวชนร่วมกันรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
๔ การทานอาหารครบ ๕ หมู่ ช่วยทาให้ร่างกายแข็งแรง
ข้อ ๓ ใช้ภาษาระดับเดียวกันตลอดข้อความ
ส่วนข้อ ๑ มีการใช้คาย่อ คือ บทละครทีวี ควรใช้ บทละครโทรทัศน์
ข้อ ๒ มีการใช้คารุ่มเรือย คือ การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นสัตว์เลี้ยง
ข้อ ๔ มีการใช้ภาษาปาก คือ ทาน ควรใช้รับประทาน
๓๘.บุปผชาติหลากหลายพันธุ์ ________________
ชื่นกลิ่นสุคนธา หมู่ภุมราบินดอมดม
ข้อใดสามารถนาไปเติมในวรรคที่หายไปได้ถูกต้อง
๑ กลางไพรสัณฑ์รรื่นหรรษา
๒ ทั่วเขตขัณฑ์ล้วนเบ่งบาน
๓ หฤหรรษ์กลางเวหา
๔ ต่างสีสันเย้ายวนใจ
ข้อ ๑ คาว่า ไพรสัณฑ์รับสัมผัสกับ พันธุ์ ในวรรคที่ ๑
คาว่า หรรษา ส่งสัมผัสไปยัง สุคนธา ในวรรคที ๓ และมีใจความสัมพันธุ์กัน
ประโยคนี้เป็นประโยคชนิดใด
๑ ประโยคสามัญ
๒ ประโยครวม
๓ ประโยคซ้อน
๔ ประโยคซับซ้อน
ข้อ ๔ ประโยคซับซ้อน คือ ประโยคทีมีการขยายความอย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจ
ชัดเจน
ประโยคที่กาหนด จัดเป็นประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน เพราะสามารถแยกเป็น
ประโยคหลักและประโยคย่อย ได้ดังนี้
ประโยคหลัก คือ นักเรียนทุกคนกาลังฝึกซ้อมร้องเพลงลูกทุ่งของ พุ่มพวง
ดวงจันทร์ กันอย่างขะมักเขม้น
ประโยคย่อย คือ นักเรียนอยู่ชมรมนักร้องเสียงทอง
ข้อความที่ขีดเส้นใต้คือ ส่วนขยาย
๑ เสด็จพระราชดาเนิน ทรงบาเพ็ญพระราชกุศล
๒ ทรงพระดาเนิน ทรงบาเพ็ญพระกุศล
๓ ทรงดาเนิน ทรงบาเพ็ญกุศล
๔ เสดจ ทรงบาเพ็ญกุศล
ข้อ ๑ ไป คาราชาศัพท์ใช้ว่า เสด็จพระราชดาเนิน ใช้กับ พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทาบุญ คาราชาศัพท์ใช้ว่า ทรงบาเพ็ญพระราชกุศล ใช้กับ พระมหากษัตริย์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๔๑. คาในข้อใดมีที่มาจากภาษาเดียวกัน และมีความหมายว่า ดวงจันทร์
๑ รัตติกาล ประภากร
๒ โสม ทิวากร
๓ รัชนีกร ศศิธร
๔ บุหลัน แข
ข้อ ๓ รัชนีกร ศศิธร มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง ดวงจันทร์
ส่วนข้อ ๑ รัตติกาล (ป.) หมายถึง เวลากลางคืน ประภากร (ส.) หมายถึง
ดวงอาทิตย์
ข้อ ๒ โสม (ป.ส.) หมายถึง ดวงจันทร์ ทิวากร (ป.) หมายถึง
ดวงอาทิตย์
ข้อ ๔ บุหลัน (ช.) หมายถึง ดวงจันทร์ แข (ข.) หมายถึง
ดวงจันทร์
๑ ๒ คา
๒ ๓ คา
๓ ๔ คา
๔ ๕ คา
ข้อ ๓ คาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท (ส.) โฆษณา (ส.) แบรนด์เนม (อ.)
ฮิต (อ.)
๔๓. ข้อใดเป็นคาทับศัพท์ด้านอาหารทุกคา
๑ บรอกโคลี วารเริล แฮม
๒ ฮอกกี้ ทอรรี เค้ก
๓ คุกกี้ แคลอรี่ ดีกรี
๔ ชีรอง ซอส สเต๊ก
ข้อ ๑ บรอกโคลี เป็นผักชนิดหนึ่ง
วารเริล เป็นขนมปังอบ
แฮม เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู
ส่วนข้อ ๒ ฮอกกี้ คือ กีฬาชนิดหนึ่ง
ข้อ ๓ ดีกรี คือ ระดับ
แคลอรี คือ หน่วยวัดปริมาณความร้อน
ข้อ ๔ ชีรอง คือ ผ้าชนิดหนึ่ง
เห็นใดจาให้แน่ นึกหมาย
รังใดอย่ารังดาย สดับหมั้น
ชนม์ยืนอย่าพึงวาย ตรองตรึก ธรรมนา
สิ่งสดับทั้งนั้น ผิดเพี้ยนเป็นครู
โคลงโลกนิติ
๔๔. ข้อใดนาคุณค่าที่ได้จากโคลงโลกนิติบทนี้ไปใช้ได้ถูกต้อง
๑ เชื่อรังเฉพาะครูเท่านั้น
๒ ปฏิบัติตนตามคาสอนของผู้ใหญ่
๓ วางเฉยกับข่าวสารต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน
๔ รับสารจากสื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
ข้อ ๔ โคลงบทนี้สะท้อนคุณค่าด้านปัญญา ที่ทาให้ผู้อ่านได้รับข้อคิดว่าการดู
การรัง ต้องดูและรังด้วยความตั้งใจ แล้วนามาคิดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ซึ่งควร
นาไปใช้ในการรับสารจากสื่อต่าง ๆ
๔๕. จงเลือก (๑) การเขียนวันที่ (๒) คาขึ้นต้นจดหมาย (๓) คาลงท้าย
จดหมาย ต่อไปนี้ ให้จดหมายสมบูรณ์ พิจารณาคาตอบจากข้อมูลแต่ละกลุ่มที่
กาหนดให้ถูกต้องครบทุกกลุ่มกลุ่มละ ๑ คาตอบจึงจะได้คะแนน
(๑) การเขียนวันที่ (๒) คาขึ้นต้นจดหมาย
๑ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑ กราบเท้า
๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ๒ เรียน
๓ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ๓ สวัสดี
๔ ๒๐/ม.ค./๕๖ ๔ ถึง
(๓) คาลงท้ายจดหมาย
๑ ด้วยความเคารพอย่างสูง
๒ ขอแสดงความนับถือ
๓ รักและเคารพเสมอ
๔ รักและคิดถึงเสมอ
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
(๑) ตอบ ๓ การเขียนวันที่ในจดหมายให้เขียนว่า ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒) ตอบ ๑ คาขึ้นต้นจดหมายถึงบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ใช้ว่า กราบเท้า
(๓) ตอบ ๑ คาลงท้ายจดหมายถึงบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ใช้ว่า ด้วยความ
เคารพอย่างสูง
จงพิจารณาเลือกหัวข้อของการเขียนรายงานโครงงานที่กาหนดให้ตรงกับ
รูปแบบการเขียน
๑ บทคัดยอ
๒ กิตติกรรมประกาศ
๓ ทีมาและความสาคัญของโครงงาน
๔ วัตถุประสงค์ในการศึกษา
๕ สมมติฐาน
๖ วิธีการศึกษา
๗ ผลการศึกษา
๘ ประโยชน์ที่ได้รับ
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
ข้อ ๑ บทคัดย่อเป็นการเขียนสรุปภาพรวมทั้งหมดของการทาโครงงานนั้น ๆ
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
ข้อ ๓ อธิบายความสาคัญและเหตุผลของการทาโครงงานนั้น
ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ
ข้อ ๔ เป็นการบอกขอบเขตและเป้าหมายของการทาโครงงาน
1 de 112

Recomendados

หน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความ por
หน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความหน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความ
หน่วยที่ 5 การวางโครงเรื่องของเรียงความขนิษฐา ทวีศรี
66.2K visualizações19 slides
ข้อตกลงของห้องเรียน por
ข้อตกลงของห้องเรียนข้อตกลงของห้องเรียน
ข้อตกลงของห้องเรียนนฤมล ลุ้ยอุไร
42.9K visualizações2 slides
การเขียนเรียงความ ย่อความ por
การเขียนเรียงความ ย่อความการเขียนเรียงความ ย่อความ
การเขียนเรียงความ ย่อความพัน พัน
12.7K visualizações23 slides
ประโยคในภาษาไทย por
ประโยคในภาษาไทยประโยคในภาษาไทย
ประโยคในภาษาไทยLilrat Witsawachatkun
3.2K visualizações11 slides
สารพันเลือกสรรตีความ por
สารพันเลือกสรรตีความสารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความพัน พัน
17.5K visualizações62 slides
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย por
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทย
ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net - ภาษาไทยSuriyawaranya Asatthasonthi
224.2K visualizações84 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2 the mole por
2 the mole2 the mole
2 the moleSaipanya school
2.1K visualizações44 slides
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา por
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาขนิษฐา ทวีศรี
19.7K visualizações20 slides
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา por
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาหน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาWilawun Wisanuvekin
62.2K visualizações43 slides
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม por
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมWatcharapol Wiboolyasarin
65.1K visualizações50 slides
การโต้วาที por
การโต้วาทีการโต้วาที
การโต้วาทีmaerimwittayakom school
23.9K visualizações21 slides
บทที่ 2 ภาษาศาสตร์ por
บทที่ 2 ภาษาศาสตร์บทที่ 2 ภาษาศาสตร์
บทที่ 2 ภาษาศาสตร์Wilawun Wisanuvekin
38.8K visualizações23 slides

Mais procurados(20)

2 the mole por Saipanya school
2 the mole2 the mole
2 the mole
Saipanya school2.1K visualizações
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา por ขนิษฐา ทวีศรี
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษาหน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและการเรียบเรียงประโยคและการใช้สำนวนภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา por Wilawun Wisanuvekin
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษาหน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของภาษา
Wilawun Wisanuvekin62.2K visualizações
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม por Watcharapol Wiboolyasarin
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
Watcharapol Wiboolyasarin65.1K visualizações
การโต้วาที por maerimwittayakom school
การโต้วาทีการโต้วาที
การโต้วาที
maerimwittayakom school23.9K visualizações
บทที่ 2 ภาษาศาสตร์ por Wilawun Wisanuvekin
บทที่ 2 ภาษาศาสตร์บทที่ 2 ภาษาศาสตร์
บทที่ 2 ภาษาศาสตร์
Wilawun Wisanuvekin38.8K visualizações
7 การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส por Preeyapat Lengrabam
7 การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส7 การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส
7 การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส
Preeyapat Lengrabam4.7K visualizações
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร por Santichon Islamic School
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมารงานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
งานนำเสนอ มหาเวสสันดรชาดก กันฑ์กุมาร
Santichon Islamic School54.7K visualizações
งานนำเสนอมัทนะพาธา por Santichon Islamic School
งานนำเสนอมัทนะพาธางานนำเสนอมัทนะพาธา
งานนำเสนอมัทนะพาธา
Santichon Islamic School85.1K visualizações
ประวัติของวรรณคดี por Ruangrat Watthanasaowalak
ประวัติของวรรณคดีประวัติของวรรณคดี
ประวัติของวรรณคดี
Ruangrat Watthanasaowalak73.1K visualizações
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ por Nonsawan Exschool
 Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์ Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Testแนวการออกข้อสอบวัดการคิดระดับสังเคราะห์
Nonsawan Exschool24K visualizações
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด por Nam M'fonn
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัดนิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
นิทานเวตาล พร้อมแบบฝึกหัด
Nam M'fonn77.2K visualizações
เครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ por Pannatut Pakphichai
เครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เครื่องชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Pannatut Pakphichai42.2K visualizações
Context clues por Galaxy Nuhes
Context cluesContext clues
Context clues
Galaxy Nuhes22.2K visualizações
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของเรียงความ por ขนิษฐา ทวีศรี
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของเรียงความหน่วยที่ 4 องค์ประกอบของเรียงความ
หน่วยที่ 4 องค์ประกอบของเรียงความ
Biology Chapter10 por Garsiet Creus
Biology Chapter10 Biology Chapter10
Biology Chapter10
Garsiet Creus2.8K visualizações
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 การแพร่ por Wann Rattiya
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 การแพร่แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 การแพร่
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 6 การแพร่
Wann Rattiya5.4K visualizações
การเปลี่ยนแปลงของภาษา por Ppor Elf'ish
การเปลี่ยนแปลงของภาษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา
การเปลี่ยนแปลงของภาษา
Ppor Elf'ish76.7K visualizações
สมบัติบางประการของสารละลาย por พัน พัน
สมบัติบางประการของสารละลายสมบัติบางประการของสารละลาย
สมบัติบางประการของสารละลาย
พัน พัน18.3K visualizações

Destaque

การเลิกไพร่ por
การเลิกไพร่การเลิกไพร่
การเลิกไพร่PakChee
23.1K visualizações11 slides
สังคมป6 por
สังคมป6สังคมป6
สังคมป6Kruthai Kidsdee
20.5K visualizações29 slides
Thai por
ThaiThai
ThaiPensri Pensuay
1K visualizações20 slides
5.thai o-net-m6-49 por
5.thai o-net-m6-495.thai o-net-m6-49
5.thai o-net-m6-49minimalistknont
467 visualizações29 slides
หน่วยที่ 4 การพูดอภิปราย por
หน่วยที่ 4 การพูดอภิปรายหน่วยที่ 4 การพูดอภิปราย
หน่วยที่ 4 การพูดอภิปรายณรงค์ศักดิ์ กาหลง
13.5K visualizações9 slides

Destaque(20)

การเลิกไพร่ por PakChee
การเลิกไพร่การเลิกไพร่
การเลิกไพร่
PakChee23.1K visualizações
สังคมป6 por Kruthai Kidsdee
สังคมป6สังคมป6
สังคมป6
Kruthai Kidsdee20.5K visualizações
Thai por Pensri Pensuay
ThaiThai
Thai
Pensri Pensuay1K visualizações
5.thai o-net-m6-49 por minimalistknont
5.thai o-net-m6-495.thai o-net-m6-49
5.thai o-net-m6-49
minimalistknont467 visualizações
เน็ตพูด por panneem
เน็ตพูดเน็ตพูด
เน็ตพูด
panneem5K visualizações
ข้อสอบวิชาศิลปะ ม.3 ฉบับที่ 2 พร้อมเฉลย por Khunnawang Khunnawang
ข้อสอบวิชาศิลปะ ม.3 ฉบับที่ 2 พร้อมเฉลยข้อสอบวิชาศิลปะ ม.3 ฉบับที่ 2 พร้อมเฉลย
ข้อสอบวิชาศิลปะ ม.3 ฉบับที่ 2 พร้อมเฉลย
Khunnawang Khunnawang27.2K visualizações
คำกริยา por Nongkran_Jarurnphong
คำกริยาคำกริยา
คำกริยา
Nongkran_Jarurnphong25.4K visualizações
คำอุทาน por Nongkran_Jarurnphong
คำอุทานคำอุทาน
คำอุทาน
Nongkran_Jarurnphong22.8K visualizações
PPT โน้มน้าวใจ por KruBowbaro
PPT โน้มน้าวใจPPT โน้มน้าวใจ
PPT โน้มน้าวใจ
KruBowbaro16.5K visualizações
คำสรรพนาม por Nongkran_Jarurnphong
คำสรรพนามคำสรรพนาม
คำสรรพนาม
Nongkran_Jarurnphong42.6K visualizações
คำวิเศษณ์2 [โหมดความเข้ากันได้] por Nongkran_Jarurnphong
คำวิเศษณ์2 [โหมดความเข้ากันได้]คำวิเศษณ์2 [โหมดความเข้ากันได้]
คำวิเศษณ์2 [โหมดความเข้ากันได้]
Nongkran_Jarurnphong23K visualizações
การโน้มน้าวใจ por kingkarn somchit
การโน้มน้าวใจการโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจ
kingkarn somchit28.5K visualizações
ข้อสอบ O net 50 ภาษาไทย ม 6 por Phanuphong Kangtrakun
ข้อสอบ O net 50 ภาษาไทย ม 6ข้อสอบ O net 50 ภาษาไทย ม 6
ข้อสอบ O net 50 ภาษาไทย ม 6
Phanuphong Kangtrakun34.7K visualizações

Similar a ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ

ไทย 50 por
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50chugafull
730 visualizações30 slides
01 thai50 por
01 thai5001 thai50
01 thai50pattanan_hansuek
12.6K visualizações30 slides
ไทย 50 por
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50yyyim
262 visualizações30 slides
ไทย 50 por
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50Tunyachanok Pariya
235 visualizações30 slides
Thai50 por
Thai50Thai50
Thai50Winwin Nim
444 visualizações30 slides
ไทย 50 por
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50chugafull
199 visualizações30 slides

Similar a ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ(20)

ไทย 50 por chugafull
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50
chugafull730 visualizações
01 thai50 por pattanan_hansuek
01 thai5001 thai50
01 thai50
pattanan_hansuek12.6K visualizações
ไทย 50 por yyyim
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50
yyyim262 visualizações
Thai50 por Winwin Nim
Thai50Thai50
Thai50
Winwin Nim444 visualizações
ไทย 50 por chugafull
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50
chugafull199 visualizações
ไทย 50 por paytine
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50
paytine555 visualizações
ข้อสอบ O-net 50 วิชา ภาษาไทย por Suwicha Tapiaseub
ข้อสอบ O-net 50 วิชา ภาษาไทยข้อสอบ O-net 50 วิชา ภาษาไทย
ข้อสอบ O-net 50 วิชา ภาษาไทย
Suwicha Tapiaseub3.6K visualizações
ไทย 50 por wayosaru01
ไทย 50ไทย 50
ไทย 50
wayosaru01178 visualizações
Thai o net 51 por Chorpaka Sarawat
Thai o net 51Thai o net 51
Thai o net 51
Chorpaka Sarawat387 visualizações
Thai50 por nampeungnsc
Thai50Thai50
Thai50
nampeungnsc254 visualizações
2550Thai50 por Nirut Uthatip
2550Thai502550Thai50
2550Thai50
Nirut Uthatip277 visualizações
O-Net ไทย 50 por Sasipan Motalee
O-Net ไทย 50O-Net ไทย 50
O-Net ไทย 50
Sasipan Motalee1.5K visualizações
m3thai51 por Nirut Uthatip
m3thai51m3thai51
m3thai51
Nirut Uthatip2.6K visualizações
Thai a net por Nirut Uthatip
Thai a netThai a net
Thai a net
Nirut Uthatip12.5K visualizações
แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1 por พัน พัน
แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1
แบบฝึกการอ่านชุดที่ 1
พัน พัน66K visualizações
แผ่นพับ por kulpikul
แผ่นพับแผ่นพับ
แผ่นพับ
kulpikul1.2K visualizações
Taxonomy por just2miwz
TaxonomyTaxonomy
Taxonomy
just2miwz1.6K visualizações
Onet m6 52 thai por chskl Janroumjit
Onet m6 52 thaiOnet m6 52 thai
Onet m6 52 thai
chskl Janroumjit215 visualizações

ติว O net วิชา ภาษาไทย โดยครูเจริญ