อินเตอร์เนตไร้พรมแดน

peter dontoom
peter dontoomค้าขายส่วนตัว

อินเตอร์เนตไร้พรมแดน

1
1
F F ก ก F
F
F F F F ก
ก F F ก F F Fก F ˈ ก
ก ก F ก F F F ก F F
F ก ก ก F F (Network) F ก
F ˈ F F ก F ก F F F F F
ˈ ก ก F F ก F F ก F F F
F F F ˈ F F F ˆ ˈ
F ก ก ก F ก ก F ก F ก
F F ก F F F ˈ F F ก ก
F F ก F ก F F F
ก ก ก F F F F F ก ก F
ก F F ก ก ก ก
F F
1. ก F F ก F ก ก F
F ก F ก ก ก F F
2. ก F F ก F F ก F F F ก F ก
F F ก ˆ F F F ก F F
( ) F ก ก F F ก F ก ก ก
F
3. ก ก F F ก ก ก ก ก F ก F ก F
F ก F F F F
4. ก ก ก F F ˈ ก ก F F F F
ˈ F F ก ก ก ก F F F ˆ ก
F F ก F F F
2
F
F F ก F F ก F F ก
F ก F ก ก F ก ก ก
F ก F F F ˈ ก F ก F
F ˈ F F F F ก ก F กF
ก F F F F ก ก F F F F
F ก F ˆ F F F F ก F
ˈ F Fก ก
F F กก F F F ก F F
F F ก ก F F F ก F F ก ก ก ก
ก ก ก ก F ก ก ก F F ก F F
ก F F (Internet) ก ก F 0217 Internet ก ก
F F
ˈ F F
ก ก F ก ก F ก
ก F F F F ก F ก F ก
ก F ก F F F F F F F
F ก ก ก F F
. .2512 F ARPA (Advance Research Project Agency) ˈ F ก F
F F ก ก F ก F ก F ARPANet F
ก ก F F F ก ก F F ก F
F (Protocol) NCP (Network Control Protocol) ก F F
F
. .2514 ก F ก F e-mail ก F F F
. .2516 ARPANet F F ก F F
. .2525 ARPANet ก NCP ˈ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol)
. .2527 ก F DNS(Domain Name Server)
3
. .2529 กF NSFNET (National Science Foundation Network) 56 Kbps. F
supercomputer ก F F F ก F F ˈ backbone
F
. .2530 F Merit Network F F ˈ F NSFNET
. .2532 NSFNET F ˈ 1.544 Mbps F F F F
ก ˈ 100,000
. .2533 ARPANet ก
. .2534 ก กF NERN (National Research and Education Network) F
F F F F ก 376,000 ก ˈ 617,000
. .2535 ก F www CERN (the European Laboratory for Particle Physics) NSFNET
ˈ 44.736 Mbps F F F F 1,000,000
. .2536 NSF กF InterNIC ˈ F ก ก ก F F
F F F F F
. .2537 NCSC (National Center for Computing at University of Illinois) F ก Mosaic
ˈ ก Web browser ก ก F F F ก F F
F ก
. .2538 ก ก ก NSFNET ก ก VBNS (Very-High-Speed
Backbone Network Service) ˈ backbone F กF F ก ก
F 0217 Internet ก ก F F
F
F ʾ . . 2530 ก F F
F F (AIT) F
F ˈ ก F F F F F F F F ˈ ก
ก ʾ . . 2535 F ก F F F (NECTEC) F
ก F Fก 6 F F กF ก F , F
(AIT), F, F F (NECTEC),
F ก F F F ก ก F " F " ก
ก ก F F F 9600 F ก
4
ก F F F F " ก "
ʾ . . 2536 NECTEC F F 64 ก F ก
ก F ก F F F
F ก กF F F F 2 ˆ
F F ก F NECTEC F ก
F F F F
ก F F F ก ก F F F
F F F
F ก F F ก
F ก ก F F F
ก F ก ก ก
F F F ˈ F F ก ก F
ˈ F F F F
F ʾ . . 2537 F ก ก F F ก ก ก
ก F (ก .) F F ก ก ʽ ก F F กF
F F ˈ ก F F ก F F ก F " F
F ก F " ISP (Internet Service Provider)
F F ก F F F F ก F
F F ก F ก F ก F F ˈ F F
F ก F (ISP) F กF Fก F F ก F ก F F
F F ก F ก F ก ก F F ก F ก ก
F
5
ก F
F F F F ก
ก ก F F ก F
F ˈ F F ก ก F ˈ F F (Server)
F (Host) F F ˈ ก F F
F ก F F F ก F F F
F F ก ก
F F ก F ก ก ˈ ก F
ˆ ก F F F ก F ก ก F
ก F F F F ˈ 2 ก F F
1. ก F ก
2. ก F F F
ก F ก
ˈ ก F F F F F F F ก ก F ก F
ก F ก F F ก F F F F F กก F ก
F ก F (E-mail)
F ก F E-mail ˈ ก F F F
F ก ก ก F ก F ˂ F F F
F F ˈ ก F F F F ˈ F F F
F F ก F F F F ก F ก ก
ก F F F F F F F
F F F F ก F ก F F F
F F F F ก F F F ก
F F ก ก ก F F ก ก ก ก
ก ʿก ก ก F ก ก F ก
F F F F F ก F F F
F F ก
6
F ก F ˈ ก F F ˆ
F F ก ก F ก กก F ก F F ˈ
F ˈ F F ˆ ก
ก F F F F F F F ก F ˈ ก
1. Fก Fก F ก ˈ F F ˈ
F ก F ก F ก F F F ก F F
ก Fก F F F ก F F ก F ก F F
F ก F ก F F F F F F F F
2. F ก F F F F ก F ก F F F F F
F Fก ก ก F F F ˈ F ก F
F F ʽ F
3. F ก F F F F ก F F
F F ก Fก ˈ F ก F F F F ก
ก F ˈ ก F ก ก F ˈ F
4. ก F F ก F F ก F F
F ก F F F F ก F ก F F ก
ก F
5. F ก F F ก F F ก ก
ก F ก F F F F F ก
F F F F ก F ก F F ก F ก ก ก
F F ˂ F F F ก ก ก F F ก กF F F
F ก F F F F F F
6. F ก F F ˂ F (Transferring Files) ก
F F Fก ก F ˈ F ก ก F
ก F ก F F Fก F F F F F
F ˆ F ก F ก ˈ F ก ก F ก
ก F F F ก กก F ก F F ก
ก F ก Fก F ก ก F F
7
F (Chat)
F F ก F ก F F F F ก ( ก F F
F F ) ก ก ก F F F ก ก ก
F ก F Talk ก F ก F Talk F ก ก ˈ ก F
ก ก Chat ( F Internet Relay Chat IRC ก F) ˆ ก F
F ก F F ก F F
ก F ก F ก F
F F ˁ F ก F ก ก F ก F ก
F IRC (Internet Relay Chat) ก ˈ ก F F
F User F F ก F F Real time กก
1. Server ก F ˈ IRC server ก F server ก F F+ F
F F F ˈ F ก F F F กก F 1
User
2. F ˈ Client ก F F F ก F F
F F ก ก ก ก ก F ก F F Irc server
Fก F F F F ˆ ก F ก Pirch,
ICQ, Windows Messenger (MSN), Yahoo Messenger
"ก F " F
F F ก F ก ก ก F F ( F ก
Bulletin Board System BBS) F ก ˈ ก F F ก F ก F ˈ ก F
8
F Newsgroup ก F F F ก F ก F F ก ก ก F F
ก F F ก F F ก F
ก ก ก ก F F F ก F Thai Group ˈ F ก F F ก
ก F F F Usenet (User Network) Newsgroup ˈ F ก F ก
ก F F F ก ก F ก ˈ ก ก ก
Usenet ก F F F ก F F
ก F F
F F ก F F ˈ ก F ก F ก ก กก ˈ ก
Unsubscribe) ก F F ˈ ก ก F ก F ก ˈ ก ก ก ก
ก ก F F F ก F ก Usenet F F F F
ก F F ก F ก ก ˆ ก F
URL : www.pantip.com ก F F F ก F ก F
F F ก F F F F ก ก
F Fก ก ก ก F F ก F
ก F ก Telnet
ก F F F ก F F F ก ก ก F ก
Telnet F F ก F F ก F F
F ˈ F F
ก Telnet F F ˈ F ก ก F F
ก (Text mode) F ก Telnet F F F F ก Login F
F F F F F F F ก F F F F
9
ก F F F F F F
ก F F F F F F F F F ก F
ก F ก
ก F ˈ ก F F F F
F F F F F F ˈ F F F
F F ก F ก F (Modem) F F F F ก ก ก กก F
F ก F Dial-Up F F F ˈ ก ISP F F SLIP
PPP account
ก F Fก ˈ Fก ก F F Fก F F
F F (Server) F F F ก ISP F F F
F F ก F F Router F ( 24 )
ก F ก F F
1. F ˈ F ก F F 166
MHz F ก RAM F 16 MB
2. (Modulator Demodulator Machine) ก F F F F ก
F ˈ ˂ (Impulse) F F F F
F ˈ ก F F ก F ˈ
F F F ก ก ˈ ˈ ก กF
ก F ˈ 3 F ก F F ก F ก
• ก ˈ F ก ก F
F ก F F ก F ก F ก
F F ˂ ก F F F F F F F
F ก ก ก F ก ก F Port ก RS-232C F F
F F ˆ port ก F กF ก F ก F ก
F F slot F F F ก
F F F F F ก F ก F
RJ-11 ก F
10
• ก ก ˈ ก F
ก F ก F adapter F
25 DB25 F F F F port ก RS - 232C
• PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Asociation) ˈ
ก F 5 F ก
F F F Fก ˆ ก ก
ˆ 56 Kbps (Kilobyte per second) F V.90
ˈ ก
ก PCMCIA
3.
ก F F F F F
4. F F (Dial line) ˈ F F F F ก
5. F F (Account) ก F F ก ก ISP Fก / F F F SchoolNet
1509 ก F ก F F F (Username) F (Password)
ก ก F
11
ก F ก F F (User) F F F ก F
F F ก ก F F F ก ก ˈ ก F F
F ˆˉ F ก ก ˈ ก
F F ก F F F F ก ก F
ก Username Password F ก F F? F ก F ก F F F F
ก - F F - F F F F F F กก F F WWW
F
ก F Fก
ˈ ก F ก F F F ก ก F F F ก ˈ F
F F ˈ F ก (Server) F F ก F ก F
F F ก F
1. F F F (Server) ˈ F ก F
F 500 MHz F ก RAM F 512 MB Fก
F ก ก F Fก
2. (NTU) ก F F (Router) ก F
F ก F ก
F F IP Address F
3. F F (Lease line) ˈ F F ก F
F F ก F ก
F
12
4. ก F F (Air time) ก F F ก ก ISP Fก / F F F
SchoolNet 1509 ก IP Address ก F F F
Fก ก F F F F
ก F F F F ก Fก ก F F
F/ ก F ˈ F Fก ˈ ก F F
ˈ ก F F
ก F F
ก F ˂ F
ก ก F ˂ F ก FTP (File Transfer Protocol) ˈ ก F
F F F F F F F ก F F F F ˈ F F
ก F ก F F F 2 ก
1.ก F F F F F ˈ F (Host) ก F ก
(Upload) F F F ก F F
2.ก F F F ก F F ก F ก F
(Download)
13
ก F F F F ก F 2 Private FTP
ก F F ก F F ก F F F
F Anonymous FTP ˈ F ก F F F F F
F ˆ ก ก ˈ ก ก F F F
F F F ก F F ก ก F F F
F ก F ก F F F ก
F F F F F F F ก F F (Freeware) ก F
FกF ก ก F F F F ก ก F F F (Shareware)
ก F F
ก F ˈ F ก F ก ˂ F F
ก F ˂ F F F F F F ˈ F
ก F ก F ˂ F F ก
F (Archie) ˈ ก F ก F ˂ F F F ˂ F
ก F ก F ก ˂ F F F ก F F ˂
F ก ก F ก F F F F ˂ F F ก F F
F ˂ F ก ก ˂ F ก F ก
F F ˂ F F F
ก F (Gopher) ˈ ก F F F ก F ก F ˈ ก
ก ก F F F ก F ˂ F ก ก ก F
F F F F ˈ F F F Fก F
˂ F F ก F ก ก ก ˂ Enter F
14
F ก F ก ก F F F F ก F ก ก ก
F ก F F F ก ก F F F
Veronica ˈ ก F F กก ก F F ก
F F F ก F F F ก F F F (Keyword)
F F ก F ก
(Wide Area Information Server-WAIS) ˈ ก F ˈ F F
F ก F ก F ก F ˂ F ก F ก ก F
ก ก F F F F ก ก ก F F ก F ก F
F F ก F F F F F ก F F
F ก ก F ก F F Fก F F ก
Search Engines ˈ F F F F F ก
ˆ ˈ ก ก F ก F F ก F ก
Fก F F Google,Yahoo, Infooseek, Alta Vista, HotBot, Excite ˈ F F F F F F F
F F F F F ˈ keyword F ก Search Engines ก
F F F ก F ก F F F
F ก F ก F F (Categories) Search Engines F F ˈ F
ก ก F ก F F F F
F
F F (World Wide Web : WWW) ˈ ก F F ˈ F
ก ก ก F F F F F
F ก ก ก F
F F F F F ˈ F ก F ก F F ก ก F
15
F F F F ˈ F F F ก ก F F
F F F F ก ก ก F F (Web Browser) ˈ F F
F ก F F F กF Internet Explorer Netscape Navigator
ก F F ก F F ก ก F ก ก ก F
ก F (Web Page) F F F
F F F F ก ก F (Home Page) F ก
F F F F ก F HTML (Hypertext Markup Language)
ก F ก ก F F (Website) F F
ก ก F F F (Web Server) F F F F ก F F
F ก ʽ F ก F ʽ F F F F F F F
F F F ก F F (Uniform Resource Locator - URL) F F F
ก F www.hotmail.com www.inet.co.th ˈ F F ก F ก F
F F F ก F F F
ก F F F ˈ F ก F Fก
F F F F F ก F F ˈ F
F F F F F F F ก F Fก
ก ก ˈ F ก F F F ก ก ก F
16
ก F ก F ก ก ʽ ก F ก F ก F F กF
(Hyperlink) F F F ก F
F F F F ก
F
ก ก F F ˈ F F ˈ 2
F Fก F ก F F F ก F ก F ก F กก F
F
1. F (Webaholic)
F ก ˈ ?
กก F F F F F
ก Kimberly S. Young F ก ก F F F
F ก ˈ 496 ก F ก F
F ˈ F ก ก ก F ก
F ก ก F F ก F ก ก F
ก F ก F F ก F ก
( F )
2. F F ก ก F F ( F F
ก AmericaOn-line, Compuserve, Prodigy) BBS (Bulletin Board Systems) ก ก
F F F F F F 4 F ˈ F F 1 ʾ F F ก
F
• F ก ก F ก F F F F F ก F
• F ก F F ˈ
• F ก F F F
• F ก F F F F F
• F F ˈ ก ก ˆ F ก F F F F ก
• ก ก F F
• ก F F F ก ก F ก ก F F
F F F F F F F ก
17
• ก ก F F F ก ก ก F F
• F ก F F ก F F F
F F F F F F F F ก 3 F F 1 ʾ F ˈ ก กก
ก F F F F ก 496 396 ก F 157
239 ˈ F ก F F " F " ก 100 ˈ ก ก F
46 54
F F " F " F ก ก ก ( F ก ก ก )
ก F F F ก ก ก F ก ก ก ก
ก F ก ก F F ก F F
F F ก F F ก F ก F F F ก ก F F F F
F F F F F F ˈ ก F
3. (Pornography/Indecent Content)
F F F ก ˃
F ˈ F ก F F F F F ก กF ˈ
WWW F ก ก F F ก F ˆ F ˈ F F F
F F F ก F F F ก F F F
F F ˈ ก F ʽ ก F F F F F
F ก F F F
4. F F
: ˈ ก F ก F ก F
F F F ก F F F กF
ก
F : F ˈ ก F F F F F F ก
F ก ก F ก ก F F F F F
ก F F ก F F ก F ˈ F F
F ก F F F F F ก
F : ก F Robert Morris, Jr. ก F ก ก
F ก ก ก ก F F
: F ˈ ก F ก
ก ก F F F 31 ก ก 2542
18
ก ก ก F ก ก ก ˈ F F F F ก
ก F F F ก F F F
F ก F ก F F ก ก ก F
F F ก ˈ ก F F
F F
ˆ F F F ก ก F
ก ก
F ก ก
- F ˈ F F F F F F ˈ F ก F F ก F
ก F F
- F F F ˈ F F
- ก ก F F F ก F F ก
ก F F F ˈ F F ˈ F
F ก ก F
- F F F F ก ก
- F F F F
- F F ˈ Fก F ก ʽ F ก ก F F
F F F F ก F ˆ F F กF ก F ก F ก
F (Shareware) ก ก (Freeware) ˈ F
F ก
- ก ก F F ก F ก F F F F F
ก F Magazine online F F ก F
ก F
- ˆ F F F F
- F (Download) F F F F กF F
19
F
ก F F F F F F ก F
กF F Fก F F ก กก F Palmtop F
F F F ก F ก F F F F
ก ก F (E-mail) F F (Short Message Service) ก F F F
WAP (Wireless Application Protocol ) ˈ F F ʽ ก
F F
ˆ ก F F ก ก F ก F F F
F F F (Net2Phone) ก ก F ก F
F F ˈ F ก F F กก F ก
Net2Fax F ก Fax ก ก F Fax F ก กก F
F ก ก F F F download ก F F กF ˈ ก F F
ก F ก ก F F ก ก F
F F F ( F F ) F ก F ก
F ก Ytel F F ก F ก ก 1234 F ก
F F F ก กก F F F ˈ F
F ก F F F ก F ก F
20
ก F ก F F 24 ก F F ก ก
F F F F ก F ก
Game Online Radio on Internet
ก ก F
F ก F Fก F ก F ก F ก
F e-Commerce F ก F F F F F ก F ก
F ก ( F F ˂ F F ก )
F ก F 24 ก
F ก ˂ ก
F F ก ก F ˈ e-Government
ก F ก e-Citizen F ก ก F ก
F กF F F
F ก F F F (
F ) ก ก F F ก F ก
ก F ก ก
ก F
F ˆ TCP/IP ˈ ก ก ก
TCP/IP ก ก F F ก F F F F ˈ TCP/IP
ก F ก ก F F ก ก F
IP ˈ 2 32 F ˈ 2 4 ก กก F
F F F 0-255 F
192.150.249.11, 64.4.43.7 ˈ F
21
1111111 . 1111111 . 1111111 . 111111112
1 1 1
255 . 255 . 255 . 255
ก IP 32 F ˆ F F F F
F F F F F F ก F F ก IP
ก ก ˆ F F F ก F F F F F F
IP F F ก ก F F windows F
winipcfg F Start / Run / winipcfg F ก ok F F F ก ก IP
ก
F ˈ ก F ก F ก F ก F ก
ก ก F 0217 Internet ก ก F F
ก F Internet
F (Netiquette) ก F F F F ก
F ˈ F F ก F FกF F ก ˆ F F
ˈ F ก F F ก
ก F ก ก F F
F กก ก F F F F F Netiquette F ˈ ก ก F
กก F Net Newbies F ˈ ก ก F ˈ
Netiquette
Netiquette ˈ ก network etiquette ก F F ก
F cyberspace ˈ ʽ ก F F F ก ก ก
22
ก F F ก F F ก F F ก ก F ˈ ˈ F
ก ก ก (codes of conduct) F ˈ ก ก ก ก ก ก ก F
ก
10 ก F F
F ก F F Netiquette ก F ก F The Core Rules of
Netiquette ก Netiquette Virginia Shea F ก ก ก F F
F ก ˈ 10 F
Remember the Human
ก F 1 ˈ F F F F F F F
F F F F F ก F ก F ก
F
Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life
ก F 2 ˈ ก F ˈ ก F F F F ก F ก ก
ˈ ก F F ก F
Know where you are in cyberspace
ก F 3 ˈ F F F F F F ก F F F
ก F กก กF F F ก ก ก
ก F 0217 Internet ก ก F F
Respect other people's time and bandwidth
ก F 4 F F ก F F ก ก Fก F
ก F F F F ก F F ˈ ก F ก F
ก กF submit F ก ก F F F F
Fก ก F
Make yourself look good online
ก F 5 ˈ F F F F ก ก ก ก F ก ˆ ก
Fก F ˈ ก ก F F F ˈ
23
F F F ก F F ก F
ก F
Share expert knowledge
ก F 6 ˈ F F F ก F F F F ก F
F ʽ ก ก ก F ก Fก F ก ˈ
F ˈ ก F
Help keep flame wars under control
ก F 7 ˈ F F ก F F F F F F ก F ˆ
ก กก F F ก F F F ก F ˈ F
ก ก ก ก F ก F กก ก F F F F F flame
Respect other people's privacy
ก F 8 ˈ F F ก ˈ F F F F F F
ˈ F
Don't abuse your power
ก F 9 ˈ F F F F F ก F
ก F F F F ก F F F F ก F
ˈ ก F
Be forgiving of other people's mistakes
ก F 10 ˈ F F ก F F ก newbies ก F
F ก ก F ก F F F
F F F F F F
24
F
1. F ก ก Internet
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
2. F ก ก Internet
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. F ก ก ก ก ก F Internet
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
25
2
F
ˆ ˈ ก F F F Fก ˈ F F
F F F ก ก F F
F ก ก ก ( F Third Wave) F F F
ก ก ก F ก F ก F ก F F
˂ ก F F ก ก ก ก F ก F F
F ก ˈ F F
1. ก F ก ก F F F ก F F
2. ก F ก F F F F
3. F F F F
4. F F F ก
5. F F F F ก ก F F
ก F ˈ F F ก
ˈ F ก ก ก ก F (Information Technology)
F (Computer)
F ก F ก ก F F ก F Fก
ก F Fก F F ก F F ก ก F
F F Fก F F F F F
ก ก F ˈ F ก ก F ( ) ก F
F ก ก F
1. F F F F F /
2. F F F F F
3. ก F F
4. F F ก
5. ก F F
6. F F F F
7. F F
8. F F F
26
F F
1. F ˈ F F
2. ก F F F ˈ ก F Electronic
3. F F
4. F F ก F F
กก F
F กก F ก F 4 F
1. F ( F Input Unit)
2. F F ( F CPU)
3. F F ก F ( F Output Unit)
4. ก F F กก F ก ( F Memory Unit)
F ก ก F
27
A Processor-CPU + Heat sink
Central processing unit (CPU) ˈ F ˈ Fก ก PC
CPU F ˈ Microprocessor ก ก ก
F ˈ F ก F PC ก ก F F CPU F F ก ˈ
F F ก ก PC ก F CPU ก กF F
ก F Pentium 4, Celeron Athlon ก F F CPU F ˈ
F
B Power Supply
Power supply ˈ F ˂ ก ก F ก F PC
F F ˂ F ก Power Supply F ก ˆ ˈ F ก (case)
F ก ˈ กF (Desktop) ˈ F
(Tower) Power Supply ˆ 230 F ˈ F F F ก ก F F ก
ก F F ก F ATX ( F) F ก Power Supply ก ก กก
ก F
C Fan
Fan F ก F F F ก F F ก F
ก F F F F ก F ก F F F
ก F F ก F
F ก กF F ก
D Graphic Card
Graphic Card ˈ F ก F F F F F
ก F ก Sound Card ˈ ก F ก
F Graphic Card F Chipset F ก F F ก
Graphic Card ก ก F ก 2 ก
3 ก F ก F F F Graphic Design
28
E Sound Card
Sound card PC ก ˈ F ก Sound Card ก F ˈ ก
ก ก ก F ก F ก ก ก F F F F
F ˈ ก F F ก ˆ F F
F ก F ก Chipset sound Card F F ก F
F F F ก ก ก F Sound Card ก
F Fax-Modem
Fax-Modem ˈ ก F ˈ F F F F F F
F ก F F F F F 56 K
ก F F F F F F F
G Expansion Slot
Expansion Slot F F F F ก ก F F
Fก F ก F Port F ก ก
ก F ก F ก ก F IDE Interface F F ก F กF
CD-ROM F ก ˈ PCI Slot F ก ก F F ก F ก F F
F AGP Slot ก ก ʽกก F ˈ Port
ก F
H RAM
Memory F F ˈ F ก F F F F F
F ก ก ก F RAM ˈ F ก F ก
F ก CPU ˈ F ก ก F F F ก
F F Memory F ก ก F ก ก F
ก F F Fก ก F F ก F F ก ก ก ก
F F F ก F ก F ก F F F RAM F
Random-access memory (RAM) ˈ F F ก ก ˈ
F ก F F ก RAM ˈ CPU
F F ก F F RAM กF F F F F F CPU ก F
Read-only memory (ROM) ˈ F ก F F F
29
F F F ˂ F F ( F ก RAM ก F F F ˂ F F )
F ROM กก ก F F ก F F F
F ˂ ก ˆ ก F F F F F F
Basic input/output system (BIOS) BIOS ˈ F F F ก
F ก F ก F ˈ F F F
BIOS ก ˈ ROM ก
Caching ˈ F F F
ก F RAM F ก Cache ก F RAM CPU ก
F ก CPU F F F Cache F ก ˆ
ก กก F CPU RAM
I CD-ROM Drive
CD-ROM Drive ˈ ก F F F F F F F F
ˈ ก F F ก F F F F F F
F F F F F F ก F ก ก ก
ก F F F F F F F
J Floppy Drive
Floppy Drive ˈ ก F F ก F F ˆ 3.5
ก F ก ˈ F ก F F F F
F ก ก F กF F ก F ก Boot ก ก F
K Hard Disk
Hard Disk ก F F F กF F F
F F F F F ก F F PC F F
F F ˈ ก F ก ˈ F ก ก F กF
ˈ F ก ก ก ก ก ก ก
ก F F F F ก F ก F ก ก F ก
( F กF ) F ก ก F ก F ( Fก RAM ) ˈ
ก
30
L Chipset
Chipset ˈ F ก ก F F F F ก
F CPU, F , IDE Drive F Fก ʽกก F ก F F ก
Chipset F ก F ก F ก F F Chipset ก F ก
F ก F F F F Chipset F
ก F ก ก F ก ก ก Chipset Intel ก VIA, ALi, SiS F
F ก F F F Ultra AMD/33 AMD/66
M Main Board
Main Board ˈ ก F F F PC ก F ˈ
F circuit board F F F ก ก F F ก ก F
F Slot ก ก F F F F ˈ CPU, RAM, Graphic Card, Sound
Card ก F F F F กF, CD ROM ก F ก F F F F
IDE Slot F ก ก ก Case ˈ F F F ก F ก
ก ˈ F ก F F
1. Input Unit F F F F F ก F
F ก F F ก F ˂ F F F
(Code) F F F F F F ก ก ก ˈ 3
1.1 F F ˈ F F F ก F F
F F
- F (Card Reader)
- F ก (Paper Tape Reader)
- F F ก (Magnetic Tape Reader)
- F F กF F (Diskette Drive Floppy Disk Drive)
- F F กF (Hard Disk Drive)
- F F - (CD-ROM Drive)
1.2 F F ˈ F F ก ก ก ˈ F ˈ
F F F ก ˈ 2
31
- F ก F ก F ก (Magnetic Ink Character Recognition : MICR)
F F F F F ก ก F F ก F F F ก F
F F
- F ก ก ˈ F F ก F ก
F ก กก F F ก F ก F
F F F กF ก ก F 0217 Internet
ก ก F F
- OCR : Optical Character Reader F ก
F F ˈ ˂ F Scanner
- OMR : Optical Mark Reader ˈ F F
F F F F กก 2B F
ก ,ก ก ก
- F (Bar Code Reader) ˈ F
F F F F F
(Bar Code) F F F F F
1.3 F F ˈ F F F F ˂ F F F F F F
F F
- Keyboard ˂ F
- Mouse ก F F ก ˂ F ก Click, Double Click,Drag- Joystick
ก F ˂ F F ก ก F ก F
- Digital Camera : ก F F Digital
- Microphone : ก F
- ก (ATM: Automatic Teller Machine)
2. Central Processing Unit F ก F ˈ F
F ก ก F 3 F
2.1 ALU : Arithmetic and Logical Unit ˈ F F F ก F F
˂ F F ก ก ˆ กF F F ก ก
F F ก F ก (Logical) ก F
2.2 Control Unit (CU) F F ก F
F F F กFก - F F F ก F F F ก F
F ก F ˈ 2
32
- ก F (Instruction Cycle) CU ก ˈ
ก F F F ก ก F ก F ก Fก
CPU ALU CU Register Memory
- ก F ˈ (Execution Cycle) CU ก F
F ก Instruction Cycle
2.3 F F F ˈ ก F F (Buffer) F ก
Processor Fก F F ˆ F
F
- Register F
- Cache Memory
3. Output Unit F ˈ F ก F
F ก ก F F F ˈ ก F ก ก F
ก F F F F ก F ก
F กF F ก ก F ˈ 2
3.1 F ˈ F F ก ก F ก
F กF F (Printer) F ก ก F 2
1. F (Impact Printer) F ก F ก ก ก F F กก
ก ก F F Dot-matrix Printer
2. F (Non-impact Printer) ˈ ก F F
ก ก F F ก F F F ก F F Laser Printer, Inkjet Printer
ˈ F
3.2 F ˈ F F F กก F
F F ก F ก ก ˈ F F F
ก ก F F F F ก F กF (Disk Drive), (Plotter) ˈ
F
4. Memory Unit ˈ F F ก F F F F F F
ก F ก F F ก F ˈ 2 F
4.1 F ก (Main Memory) ˈ F F F ก CPU F
ก ʽ F F F ก ˈ 2
- RAM (Random Access Memory) ˈ F F F F F ก
RAM F F กF F F F F
33
- ROM (Read Only Memory) ˈ F ก F F F F F F กF
F F F F F F F F ก ก ˈ ก F
ROM BIOS (Basic Input/Output System)
4.2 F (Secondary Memory) F ˈ F ˈ ก F
F F ก ก F ก F Hard Disk , F Floppy Disk , F
ˈ F
F
F F ก F ก F ก F ˈ Digital Computer กก
F ก ก F ก F ก ก F F ก ก F ก
F F ก F ก F
1. F F (Super Computer)
- (High Performance Computer)
- F F F
- ก ก F F F ก
ก ˆ F F Cray YMP F ก ก F F
F (NECTEC :National Electronics and Computer Technology Center)
2. (Mainframe)
- ก F ก F F F
- ก F ก F ก F
- F ก F F ก Peripheral F ก
3. F (Minicomputer)
- F ก F
- ก F F F F ก F กก F
- F AS/400 RISC/6000 IBM
4. F (Microcomputer)
- ก ก ก
- ก Mini ก F
- ก F PC : Personal Computer
34
F (Computer System)
F F ก F ก F F F F ก
F F ก F ก F F F F F ก F
ก F F ก F F ก ก F F
F F F ˆ ก F F ก ก
F
1. F F (Hardware) F ก F ก ก
F ˈ F F F F , , F
, (Sound Card) ˈ F
2. F F (Software) F F F F F F ก
F F ˈ F F F F F ก ˈ F F F
ˈ ก F F F ก
3. F (Data) F F F F ก ก F
F Fก ˈ F F ก F F ก F กF F ก ก
ก ˈ F
F F F ก F F F ก F F F F
F F F F F ก F ก F F F F F F
F ˆ ก F Computer ก F F
Digital F F F 2 0 ก 1 F Digital 8
ก F ก ก F 2 F F F F 2x2x2x2x2x2x2x2 28 = 256
F
4. ก (People ware) F F F F F ก F ˈ ก F F
F ก ก F F F ก F F ˈ F
ก ก F F F F ก ก
ก F F ˈ F ก
5. , F (Procedure) ก F F F ˈ
F Fก F F F ก F ก F F ก F F
ก ก ก F ก ก F F ก F F ˆ
ˈ F ก F ก F F F ก F F ก F
F ก ก ก F F ก ก F F ก F F ก
ก ก F F ก ก F ˈ F F ก ก
ก
35
6. F (Data Communication) ก ก F F F
F F F ก F ก F F ก ˆ ก
ก ˈ F F ก ก ก On-line ก
F ก F F ก F ˈ ก ก
ˆ Internet Intranet
ก F F Internet ก F
F ˂ ก F ก F
ก ก ก F ก ก ˂ F ˈ ˂
ˈ F ก ˂ ก F ก F ก ก F ˈ F
ก F ก ก F ก ˈ ก ˂ F F F
ก F F ก ˂ ก F F ก F ˈ F
F ˂ F ก F ˈ ก F
ก F ˂ F ก F ก ก ก ˂ ก F
( directorysystem ) Fก ก ˂ ก F F F ˂ ก
ก ก ˂ F F ก ก F ก F ก
F ก F กF ก ˈ F F F ก F ก ก F
ก ˈ F F ก F F (subdirectory)ก ก F
F (hierarchical structure ) ก F ก ก ก ก F ˂
F F ก ก กก ˂ ก ก
ก F F DOS ก F ก F ก ก F
ก F ก ก F ก ก ˂
1. ก F ˈ ก ก Fก F F F ก 8 ก
2. ก F F F A Z 0 9 ก _ ^ $ ! # % & - {} @ () ก F
ก ก F F F
3. F F F F , . ก F F
4. F F ก F ก ก F ˈ F
ก F ก ( root directory) F ก F ( back slash ) ก
F F Fก
F ก F ˂ F F ก F F
F ก ˂ F ก F
F 2 ก
36
1. F F ( absolute path ) F F F ก F
F ก F F F F Fก F F
F F F F
2. F F ( relative path ) F F ก ˆ
F Fก F ˈ F ก F F F F F
F F ˆ ก F F F F F
F F F ˆ WINWORD F F F ก F ˂ PAPER.DOC F
F YEARS ก F F F F
WINWORDYEARSPAPER.DOC F F F ก F F F F ˈ
YEARSPAPER.DOC
ก F F F Search Engine ก Internet F ก ก
F ก F ก Internet F F F F
ก F F F ก F F F F ก
ก Search Engine
ก F F 2
1. ก F Index Directory
2. ก F Search Engine
ก F Index Directory ก F F Index F ˈ
F กก F ก F F F Search Engine ก ก F ก ˈ F
F ก Site F ก ˈ F Click ก F F ก F
Web Browser ก F ก F ก F ก ก ก
F ก ก F ก F ก ก F Fก F Index F
F ก F ก F F F F
ก ก F ก F ก ก F ก F ก
Click Link F F F ก F ก
ก ก F ก F F ก F Site ก F
ก F
ก F Search Engine ก ก F Fก F F ก F Search
Engine F F F Fก F 70% F ก F กก Search Engine ก F
กก F Index ก ˈ F F ก ก F Internet
F ก F ก ˈ ก F ก F F
37
F F (Keyword) ˈ ก F F ก F F ก Search Engine
ก F Site F ก F ก
F ก F F Index Search Engine ก F F Index F ˈ F
F F Search Engine F F ก
F F Software F ก ก F ˈ ก
Software ก F Spiders ก F ก F F
ก F Internet F Website ก F
F Site F F ก F F ก ก F
F F ก F F F ก F F F ก
F Excite , Lycos Infoserch ˈ F ก F F Search Engine ก F F ก ก F
F ก F F F ˈ F ˈ Site F ก ก
F F F F F F F F ก F ก ก F F
F F ก F ˈ ก
Search engine F F ˈ F ก F F ก F F F F
ก F F กF ก F ก
F ก ˈ ก cgi F ก F F F ˂ F
Search engine F กก F ก Search engine F F ก ก
F F F Search engine F F F Search
engine F ก F F F Search engine F ก ก F
ก F ก F ก ก 200 ก Search engine ก 200 ก
F F ˈ HTML ˈ ก ˈ F
F F ก F ก F ก F Search engine F ก
ˈ ก Search engine F F F ก ก ก
F
- F F ก HTML ก ก F F F ก ก F
F F F
- F F ˈ F F F F F ˈ ก http
ʽ F Accept F ก F F ก ก ก F ʽ F
F F F F F
- F F F F F F F ก F F F F
F F web.nexor.co.uk, nercules.nexor.co.uk 128.243.219.1 ˈ F F
ก
38
Multi Search engine ก ก Search engine F ˆ Multi Search engine
Search engine ก Search engine F Search engine F ก
F F F F F Multi Search engine F
Doqpile (http://www.doqpile.com)
Inference Find (http://m5.inference.com/find/)
Metacrawler (http://www.metacrawler.com)
SEARCH.COM (http://www.search.com)
7 ก F ก F F
ก F F F Search Engine F F F ˆ F F ก
F ก F F F ก ก ก ก F
F F F ก F F ก ก ก
F F ก F ก ก F 2 Fก F F F F F ก F ก F
F ก F F F F ก F F ก F ก ก
ก F F Index F yahoo ก F ก F ก F F
SearchEngine
1. F กก F 1 ก ก F ก F F F F
ก F ก F
2. F ก F F ก F F ก F F ก ก F
ก F Search Engine F ก ก F ก F F ˈ F กก F
3. F ก F F ก กก Search Engine F F ก ก
F ก F F ก F "free shareware" ˈ F
4. ก F ก ก F ก Search Engine F F F ก F F
ก F F F F ก F ก F ก F ก F F
Fก F F ก F
5. F Logic ก F F F F F 3 F ก AND F
F F F F ˈ F F ก F phonelink AND pager ˈ F
- OR F F F - NOT F F ก
F food and cheese not butter F F ก ก F ก food cheese F F
F butter ˈ F
6. F ก ก +( ก) F F ก - ( ) F F F
F ก () F กก F F (pentium+computer)cpu
39
7. F * ˈ F F com* ˈ ก ก F F com F F F F ˈ F
*tor ˈ ก F F F tor F F F ˈ F
ก ก F Search Engine
1. Lycos search engine Lycos F F ก World wide Web F ก F F ˈ
F ก F F ˈ F ก F F ก (boolean) AND
, OR , NOT F F F F F F Lycos ก Spider
ก F F ก ก ก F F ˂ F F Lycos ก
F F F ก ˈ F F F ก F F F ก F
F ก F ก F F ก F F ก Lycos ˈ F ก F ก
F F F F F F ก F F F ก ก
Excite F F ก ก F F ก Lycos
F F F F ก F Fก F F F ก F F ก F
F F F F Lycos F http://www.lycos.com/
2. AltaVista Search engine F ก F F F F F F
ก F
3. Yahoo Search engine F F Yahoo ˈ F F ก ก F
F F F ก ˈ F F ก F F ก F F ก
ก F F F ก F F ก F ก
F F ก F F ก F F F F F F F ก
F ก F ก F Yahoo F F F F กก F
F ก F F F ก ก F F ก F AND , OR
F ก Search Option F Yahoo F F ก
ก ก F ก F F Yahoo ˈ F F
ก F F F F F F F ˈ
ก ก F ก F F ก ก F F F F ก F F
Yahoo F F F ก F F ก F ก F F
F F F Yahoo F http://www.yahoo.com
4. Excite Search engine ก F F Excite F F ˈ
F ก World Wide Web Newsgroup ˈ ก F "Concept based"
F F ก F ก F F site F F site ก F
ก F ก F F F ก F F ก F ก ก
40
Excite ก ก F Spider F F ก F
ก F F ก F F F AND ,OR , NOT F ( ) ก
F ก F F F (+) (-) ก F
F F F F food AND (thai OR chiness) ก F
F ก F F ก F F F ก ก F AND, OR , NOT
F F F ก ก F F F F disney+movie ก F
F F + F ก F movie F F ก F F F F
pets -dog ก F F ก ก F F ก F ก Yahoo
Infoseek ก F F F F F ก F F ก
F ˈ F F F F F F F ก F F ก F
F F F F ก ก F F กก F F F
Excite F http://www.excite.com/
5. Advance AltaVista Search engine F ก F ˈ 25
F F ก Search Engine
1. F F ก F ก
2. F ก F F F ˈ , F , MP3 ก ก
3. F ก F ก F F download.com F
ก ก F F F ˈ F
4. ก ก F F
5. ก F
41
F
1. F ก ก F ก F
2. F ก ก ก F F Internet
3. F ก ก Fก F Internet
42
3
ก F
Domain Name
Domain Name F ก F Website F F F F F
F ˈ F ก F F F F F F Domain Name ˈ
ก F F F ก F ก F ก F F ก ˈ ก
F ITTradefair.com ittradefair.com F ˈ ก F ก F F .
F DomainAtCost.com ,ThaiCompany.net ˆ F ก ก F 30 F ก
ก ก ก F ˈ ก F ก F Website F F
ก F 2 F
F ˈ Fก ก F F ก
F ˈ Website F DomainAtCost, ThaiCompany
ก ก ก ก Website F .com, .net ( F ก
F ก ก Fก ก F F 3)
ก ก F ˈ ก Website F ก F
(ThaiCompany.net ThaiCompany.com F ˈ ก ก F F ก ก
ก ก F ก F F ก ก ก ก ก F ก
F )
Domain Name F
F F Fก F 4 ก F F ( F ก F F F F
0-255) F 203.33.192.255 F กก IP Address ก F Website F
F F F F F F F ก IP Address F ก กFก
ˈ ก กก F F ก F ก ก Domain Name ก F
DNS Server F F IP Address Domain name F F ก F F ก
ก Website F F F IP Address Domain name F F ก
F F F
ระบบ Domain Name
F F F ก F IP F ก F ก ก
F F F ˈ ก world wide web F ก ก ก ก F F
43
ก ก F F ก F ก F F
ก F F ก F F F ˈ 3 1101 02545 06 4 F ก
ก F ก F F ก ก F F ก ก
F F F F ก F F F ˈ website F
www.hotmail.com F 64.4.54.7
www.eau.ac.th F 203.155.193.251
F ˈ . ก F
F F ก F ก ก ˈ F (Geographic
Location) F F F F
F th ˁ F jp
F F tw F fr
ก F uk
F F ˈ F F กก ก F Fก F
ˈ F com(comercial), gov(government), net(network), org(organization),
edu(education) F F ก F F com, org, net
F F F F ก F F F F F
ก ˈ F ˈ F ˈ F ก , ก , ก ก F ,
ก ก ก F F F F F co(company), ac(academic),
go(government), or(organization), in(individual) ˈ F
www.msn.com www.hot.in.th
www.eau.ac.th www.canon.co.jp
ก ˈ F F F ก ˈ F
F ก F F www eau ac th F
www F F ˈ F ˈ F ก World wide web
eau ก F F
ac ก F ˈ ก ก
th ก F ˈ
www bot or th F
www ˈ F F F F F ก F bot ก F Bank of
Thailand ˈ F ˈ ก F ก ก F F ก F ก
F F F ก F F ˈ ก F F F F F F F
ก F
44
or F Fก
th
www Thaimail com F
www
thaimail ˈ ก F ก ก ก F
com F ก F F F F ก F F.com F
F
Domain Name F F ˈ 2
1. 2 .
2. 3 . .
2
ก F www . . F www.b2ccreation.com
F Fก Fก F F
* .com Fก F
* .org Fก ก F ก
* .net Fก ˈ ก F F F
* .edu ก ก
* .gov Fก
* .mil Fก
3
ก F www . . . F www.kmitnb.ac.th,
www.nectec.or.th, www.google.co.th Fก F
* .co Fก F
* .ac ก ก
* .go Fก
* .net Fก F ก F
* .or Fก ก F ก
F Fก
* .th
45
* .cn
* .uk ก
* .jp ˁ
* .au
Domain Name F F .com .net .net .net.th ก F ก F
Domain Name ก F ก ˈ Level F Top Level ก F Generic
Domain (gTLD) F กF Domain Name F F .com (Commercial), .net (Networking), .org (Non-
Commercial Organization), .edu (Education), .gov (Government), .int (International), .mil (Military)
.com Fก Fก ก
.org Fก Fก F ก
.net Fก ก ก ก Internet
Country Code Domain (ccTLD) ˈ Domain Name ก F ก F F
F กF .th ( ), -.us ( ก ), .uk ( ก )
.co.th Fก Fก ก
.or.th Fก Fก F ก
.net.th Fก Fก ก ก ก Internet
.in.th Fก Fก ก F
.com .net F F ˈ Domain Name F ก F F ก ก ก
ก ก ก F .com ˈ Website ก ก F F ก F F ก
.net ˈ Website F ก F F F ก F ก F F F
F F .net.th ˈ Domain Name Secondary Level (SLD) ก ก Top Level
(TLD) .th ก Website F ก F F
ก F Level Domain Name F F F กก DNS (Domain Name
System) F Ngo.ThaiCompany.net ก ก F NGO Domain Name F F
ThaiCompany.net ˈ F
F
F Domain Name ก F F ก ก F ก ก F
Fก F ก ก F F ก F ก F Website ก F ˈ ก ก
ก .com, .net .org F ก F F ก F ˈ Website F ก ก ˈ
.co.th, .net.th, .or.th ก F ก ก THNIC ˈ Fก ก Domain
Name F F ก ก F .at (Austria), .cc
46
(Cocos Islands), .to (Tonga), .tv (Tuvalu) ก ˈ ก F
F F F ก ˈ ก ก F ก ก Registry
F F http://www.we.co.th ก F ก ก
http://www.thnic.net/ ก F ก
ก ˈ F Domain Name
ก Domain Name ˈ ก ก ก ˈ F F
F Fก F F ก F ก F ˈ
( ˈ F Domain Name ˈ F F F ก ก
F F NSI ˈ F F ก ˆ
F ก ʾ
ก ก F F ก
ʾ ( F ก F F 1-10 ʾ) ˈ ก กก
F ก ก F ก F ก F ก F
F F F ก ก F ʾ F F ก F F ก
F F F F ก ( F F F ก
F ก ก ก กก ก
ˈ ก F F ก ก ก F ˈ ก ก ) ก
ʾก ˈ ก ก F F F ก ก F F F F F F
F F F F F ก F ก ʾ ก F ( ก F ก F F ก ʾก
F ก ˈ F ก FกF F F
ˈ ʾ ก ก F ก ก F ก 3 - 4
˂ ก ก ก F F F F ก F ก ก ʾ F ก F F
(Registrant) F F F F ก ˈ Fก F F Fก F
(Administrative contact) F F F F F (Technical contact)
F F F F F F F ก (Billing contact) F F
Fก F F ก ก ก F F F ก F
ก ʽ F F F ก ก F F ก ก F FกF
Fก F ก F F F F ก F ก ก
คําถามท้ายบท
47
1. F ก ก ก Website Fก F F F .com , .or.th,
.go.th
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. F ก ก ก F Domain Name F
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
บทที่ 4
48
การค้นหาข้อมูลจาก INTERNET
เนื่องด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความกว้างใหญ่มาก สามารถที่จะเข้าถึงและเรียกใช้ทรัพยากร
ต่าง ๆ ได้จากทั่วทุกแห่งที่มีเครือข่ายไปถึง ถ้าจะนํามาเปรียบเทียบกับระบบกระจายเสียงของวิทยุ หรือโทรทัศน์
ก็จะเปรียบเสมือนสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีจํานวนช่องไม่จํากัด เหตุนี้เองทําให้ปริมาณสารสนเทศที่มีอยู่
ภายในอินเตอร์เน็ตมีมากมาย และเหตุจากความมากมายและความมีอิสระเสรีในการนําเสนอข่าวสารทําให้ ใคร
ก็ตามสามารถจะนําเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้อย่างไม่ยากเย็นนักจนทําให้ภายใน
อินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถจําแนกประเภทของข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศใด ๆ ได้อยู่กระจัดกระจายทั่ว ๆ ไป
โดยไร้ระยะทางขวางกั้น เปรียบได้กับสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต่างคนต่างนําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ออกมาไม่มีการจัด
ระเบียบ แต่ในโลกแห่งความจริงนั้นปริมาณข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นจะถูกจํากัดโดยระยะทางเป็นสําคัญ แต่ใน
โลกความจริงนั้น ถ้าหากมองไปที่หน่วยงานที่แคบลงเช่นมหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ, โรงพยาบาล,
โรงเรียนจะพบว่าแต่ละหน่วยงานนั้นได้มีระเบียบควบคุมการนําเสนอข่าวสารอยู่ทําให้สามารถจํากัดปริมาณ
ข้อมูลได้ ในโลกของอินเตอร์เน็ตก็เช่นกันถ้าเข้าไปตามหน่วยงานที่เป็นทางการเช่นมหาวิทยาลัย,โรงพยาบาล,
หน่วยงานของรัฐบาล ก็จะทําให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ค่อนข้างจะมีรูปแบบ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
กว่า แต่การจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ก็ยังถูกจํากัด เนื่องจากความไม่รู้จัก URL (Uniform Resource Locator)
ตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่งมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกเดินทางไปยังวัดพระแก้วโดยเป็นผู้
บอกทางแท๊กซี่ที่ไม่รู้ทางเช่นกัน จะมีทางไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ? ในอินเตอร์เน็ตนั้นการเดินทางไปยัง
จุดมุ่งหมายและค้นหาสิ่งที่ต้องการจะมีเครื่องมือและวิธีช่วยเหลือ หลาย ๆ วิธีด้วยกันดังนี้ (ก่อนจะถึง
ส่วนถัดไปผู้เรียนควรจะเข้าใจความหมายของคําต่อไปนี้ก่อน : Web browser, Domain name, URL,
Homepage, Website, www, Hypertext) จากเนื้อหาข้างต้นก่อนการค้นหาโดยใช้ Search Engine :
Search Engine คือรูปแบบการให้บริการค้นหาข้อมูล,สารสนเทศโดยอาศัยโปรแกรมค้นหาที่ผู้ให้บริการเตรียม
ไว้ รูปแบบการให้บริการในปัจจุบัน (พ.ศ.2544) มักจะติดต่อกับผู้ใช้ผ่าน Web browser ในรูปแบบของ
Hypertext เป็นหลัก ลักษณะข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถค้นหาได้จะมีตั้งแต่ เรื่องทั่ว ๆ ไป, รูปภาพ, วีดีโอ,
เพลง, ข่าว, เรื่องเฉพาะกลุ่ม โดยอาศัยฐานข้อมูล (Database) ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้แต่ก็ยังมี Search
Engine บางชนิดที่ไม่จําเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลด้วย ถ้าจัดแบ่ง Search Engine ตามขนาดฐานข้อมูล, รูปแบบการ
ค้นหา,และขอบเขตการค้นหาจะแบ่งได้ดังนี้
1 . Search Engine : จะทํางานรวบรวมข้อมูลหน้าเวปไซต์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในอินเตอร์เน็ตเข้าไว้
ในฐานข้อมูล โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่เก็บจะเป็นคําสําคัญ (เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารสนเทศชนิดใด)
ผู้ใช้บริการก็จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลผ่านหน้าจอให้บริการ เมื่อพบก็จะคืนรายการเป็นดัชนีให้ผู้ใช้บริการทราบและ
สามารถเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น www.Altavista.com, www.google.com เป็นต้น
2. Web Directory : จะให้บริการคล้ายกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง คือจะให้ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล
นําข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่มาลงไว้ตามหมวดหมู่ที่กําหนด การค้นหาก็จะสามารถทําได้แบบเป็นหมวดหมู่ทําได้
เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น www.yahoo.com เป็นต้น
3. Hybrid Search Engine : เป็นเครื่องมือค้นหาที่เป็นลูกผสมระหว่าง Search Engine กับWeb
Directory ทําให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายมากขึ้น
4. META Search Engine : เป็น Search Engine ชนิดหนึ่งที่ไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองแต่จะเป็นผู้
ที่ส่งข้อความที่ต้องการค้นหาไปยัง Search Engine ตัวอื่นหลาย ๆ ตัวพร้อมกันแล้วนําผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปให้มี
49
ความกระชับทําให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลาค้นหาตาม Search Engine ทีละตัว
เช่น www.ask.com
5. Specific Task Search Engine : เป็นซอฟต์แวร์หรือบริการที่ให้บริการค้นหาข้อมูลเฉพาะประเภทที่
อยู่ในสภาวะจํากัดเท่านั้น เช่น www.amazon.com จะมีเครื่องมือสืบค้นหาหนังสือหรือสินค้าที่สามารถค้นหา
ได้เฉพาะในร้านของตนเองเท่านั้น, napster เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการค้นหาเพลง เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก
เท่านั้น, www.dejanews.com เป็นบริการค้นหาสารสนเทศจาก Newsgroups เท่านั้น Search Engine ที่
สามารถใช้บริการได้สําหรับภาษาอังกฤษจะมี Search Engine อยู่หลาย ๆ ตัวด้วยกันแต่ตัวก็จะให้ผลลัพธ์ใน
การค้นหาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากผลการค้นหาไม่ตรงความต้องการก็ลองเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาดูโดย
Search Engine ที่ได้รับความนิยมมีดังนี้ Search Engine Web Directory Meta Search
http://www.altavista.com http://www.alltheweb.com http://www.google.com
http://www.hotbot.com http://www.northernlight.com
http://www.iwon.com
http://www.excite.com http://www.goto.com http://www.ask.com
http://www.lycos.com http://www.msn.com
--- ภาษาไทย ---
http://www.go-thai.com http://www.thaiseek.com
http://hotsearch.bdg.co.th
http://www.cgitop.com http://www.catcha.co.th
http://search.ku.ac.th
http://www.yahoo.com http://www.about.com
http://www.looksmart.com
http://www.dogpile.com http://www.infospace.com http://www.mamma.com
http://www.metacrawler.com
แนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่างแนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่างแนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่างแนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่าง ๆๆๆๆ
1. การ Surfing เป็นการเปิดเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วอาศัยการรวบรวม
ข้อมูลทีละเล็กละน้อยสืบเสาะไปเรื่อย ๆ ผ่านไปทีละเว็บจนกระทั่งได้สิ่งที่ต้องการ การใช้วิธีนี้มักจะเริ่มต้นจาก
Portal web หรือ Web Directory หรือที่เรียกว่า “รวมลิ้งค์” แล้วจึงไปขยายผลโดยเข้าไปหาข้อมูลทีละแห่ง
ไปเรื่อย ๆ แต่วิธีการนี้จะค่อนข้างเสียเวลาและไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ข้อมูล,สารสนเทศที่ต้องการจริง ๆ
2. ถามจากผู้รู้ หรือผู้ใช้คนอื่น ๆ เนื่องจากภายในอินเตอร์เน็ตจะมีสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันบนกระดานข่าว (Bulletin board) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น,
ตั้งคําถาม, ตอบคําถาม ซึ่งมีชื่อเรียกได้หลาย ๆ ชื่อได้แก่ Usenet, Newsgroups,Webbord, Chat เป็นต้น
หรือแม้แต่การส่ง e-mail ไปถามอาจารย์ผู้รู้ทางด้านนี้โดยตรงเลย ก็ได้ ในกระดานข่าวจะมีการแบ่งแยกเรื่องที่
สนทนากันออกเป็นหมวดหมู่ทําให้สามารถจํากัดการสืบค้นให้ตรงกับเรื่องที่ต้องการได้ง่ายขึ้น บางแห่งก็จําเป็น
จะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อเป็นการกรองข้อมูลที่จะลงก่อนอีกด้วยย้อนไปหาคําถามชาวต่างชาติที่จะเดินทาง
ไปสนามหลวงอีกครั้ง ถ้าหากใช้การแก้ปัญหาแบบที่ 1 ก็จะเหมือนนักท่องเที่ยวท่านนั้นเดินเข้าไปในร้าน
50
หนังสือแล้วหยิบหนังสือนําเที่ยวประเทศไทยขึ้นมาฉบับหนึ่งภายในย่อมจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถไปถึงที่
หมายได้รวดเร็วใช้การแก้ปัญหาแบบที่ 2 แบบนี้นักท่องเที่ยวคนนี้คงจะมีเวลาว่างมาก เที่ยวค้นคว้าเรื่องราว
จากที่ต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนรู้จักกว่าจะเจอสนามหลวงก็คงจะได้เรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีไทย, การคมนาคม
แบบต่าง ๆ, นิสัยชาวไทย ฯลฯ อีกมากทีเดียวใช้การแก้ปัญหาแบบที่ 3 แบบนี้ก็คล้าย ๆ กับนักท่องเที่ยวคนนี้
ถามตํารวจท่องเที่ยวหรือจ้างมัคคุเทศก์สักคนเพื่อนําทางไปยังจุดหมาย รวดเร็วตรงประเด็นที่ต้องการแน่นอน
(ถ้าไม่โดนหลอกเสียก่อน) ดังนั้นการค้นหาเส้นทางก็แล้วแต่ความสามารถ, เวลาแต่ละคนแต่ไม่ว่าทางไหนก็พา
ไปสู่จุดหมายได้เช่นกัน
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ Search Engine
1. อย่าค้นหาด้วย Search Engine เดียวเพราะว่าไม่มี Search Engine ใดที่จะมีฐานข้อมูลของทุก
เว็บไซต์ทั่วโลก ดังนั้นถ้าค้นไม่เจอข้อมูลที่ต้องการให้ลองไปค้นหาที่ Search Engine อื่น
2. อ่านวิธีการค้นหา เพราะว่า Search Engine แต่ละตัวจะมีวิธีการค้นหาไม่เหมือนกันยิ่งเป็นการ
ค้นหาแบบเฉพาะทางหรือแบบที่มีคําสั่งพิเศษด้วยแล้ว ถ้าสามารถอ่านวิธีการค้นหาได้ก็จะสามารถช่วยค้นหาได้
เร็วขึ้นและได้ผลตามประสงค์
3. ค้นหาด้วยคําเฉพาะ เพราะยิ่งใช้คําเฉพาะสําหรับค้นหาเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงตามเป้าหมาย
เท่านั้น เช่น แทนที่จะค้นเว็บไซต์สุนัขด้วยคําว่า dog ก็ให้ใส่พันธุ์ของสุนัขที่ต้องการลงไปด้วยอย่าง puddle
dog หรือ boxer dog จะทําให้สามารถค้นหาได้ง่ายกว่า
4. ใช้คําทั่ว ๆ ไปค้นหา ถ้าค้นหาด้วยคําเฉพาะแล้วไม่มีผลการค้นหา เพราะคําเฉพาะบางคําที่เฉพาะ
เกินไปอาจจะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลก็ได้
5. ใช้คําสั่ง Boolean ช่วยในการค้นหาถ้าต้องการค้นหาเว็บไซต์ด้วยการใช้คําหลาย ๆ คําผสมกันไป
หรือเมื่อไม่ต้องการให้คําใดเข้ามาเกี่ยวข้องในการค้นหาก็สามารถกําหนดได้เช่นกัน
6. สารสนเทศที่มักพบบ่อยจะเป็นสารสนเทศที่เป็บของผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ ทําให้ต้องมีค่าใช้จ่าย
เมื่อจะนําข้อมูลมาใช้ ดังนั้นจึงควรเลือกแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่เหมาะสมเช่น จากมหาวิทยาลัย,ห้องสมุด, หรือ
จากองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร สังเกตได้จากชื่อ Domain name ที่เรียกที่มักจะไม่ลงท้ายด้วย .com
7. ถ้าจําเป็นจะต้องใช้เลือกค้นหาด้วยภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกใช้Search
Engine ที่สนับสนุนการค้นด้วยภาษานั้นด้วย เช่น Altavista และ Hotbot ที่สนับสนุนการค้นหาจากภาษาอื่น
ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ถ้าจะใช้ภาษาไทยต้องใช้ Search Engine ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น)
8. ถ้าค้นหา(ภาษาไทย) แล้วไม่พบจาก Search Engine เลยให้ใช้วิธี Surfing หรือ การสอบถามจาก
ผู้รู้บ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางส่วนหนึ่ง
9. การค้นหาควรเริ่มจากที่ห้องสมุดในสถาบันก่อน เนื่องจากสามารถจํากัดขอบเขตการค้นหาได้ง่าย
กว่า แล้วจึงค่อยขยายการค้นหาออกไปสู่อินเตอร์เน็ตหรือวิธีอื่น ๆ
การใช้คําสั่งการใช้คําสั่งการใช้คําสั่งการใช้คําสั่ง Boolean ในการช่วยค้นหาเบื้องต้นในการช่วยค้นหาเบื้องต้นในการช่วยค้นหาเบื้องต้นในการช่วยค้นหาเบื้องต้น
1. And ใช้ในการกําหนดเพื่อค้นหาด้วยคํามากกว่าสองคําขึ้นไปที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันการใช้งานก็ให้
พิมพ์ And ลงระหว่างคําสองคําหรือระหว่างทุกคําที่ต้องการค้นหา เช่น sea AND phuket เป็นต้น บาง
Search Engine ก็ใช้เครื่องหมาย + แทนคําสั่ง AND เช่น sea +phuket
2. Or ใช้ในการกําหนดเพื่อค้นหาคําอย่างน้อยหนึ่งคําที่กําหนดต้องอยู่ในเว็บไซต์ที่ค้นหา ด้วยการใช้
คําสั่ง OR ที่ระหว่างคําเช่น phuket or songkla เป็นต้น
51
3. AND NOT ใช้สําหรับค้นหาเว็บไซต์ที่มีคําแรก (หน้า AND) แต่ต้องไม่มีคําที่สอง (หลัง NOT) เช่น
phuket AND NOT songkla เป็นต้น บาง Search Engine ใช้เครื่องหมาย – แทนคําสั่ง ANDNOT เช่น
phuket –songkla เป็นต้น
4. เครื่องหมาย “ ” ใช้สําหรับการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคําที่กําหนดทั้งประโยค เช่น “Sunset at phuket”
เป็นต้น
5. เครื่องหมาย ( ) ใช้แบ่งคําสั่ง Boolean ออกเป็นส่วน ๆ เช่น kayak AND (gear OR equipment)
ผลลัพธ์ที่ได้คือ เว็บไซต์ที่มีคําว่า kayak และคําว่า gear หรือคําว่า equipment หรือ ทั้ง gear และ
equipment อยู่ด้วยเป็นต้น
6. เครื่องหมาย * ใช้สําหรับค้นหาเว็บไซต์ที่มีส่วนหนึ่งของคําที่กําหนด และอาจจะตามด้วยตัวอักษรอื่น
ก็ได้ เช่น kayak* ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปได้ทั้งเว็บไซต์ที่มีคําว่า kayak, kayaks, kayaked,kayaking และอื่น ๆ
ตัวอย่างการใช้ Search Engine เพื่อสืบค้นสารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ตกําหนดให้ เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน
การเลี้ยงบอนไซมาก่อนแต่ต้องการอยากจะเลี้ยง ทําให้มีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนไซในประเทศ
ไทยและวิธีการเลี้ยง จะสามารถทําอย่างไรได้บ้างถ้ามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกทางเดียว
1. ก่อนอื่นขอแนะนําให้ไปที่ห้องสมุดก่อน เช่นขณะนี้อยู่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก็สืบค้นจาก
Website ห้องสมุดถ้าไม่รู้ก็เข้าไปที่ www.eau.ac.th ก่อนไปที่ Service แล้วเว็บนี้ก็จะนําไปสู่
www.library.eau.ac.th แล้วเข้าไปที่หัวข้อ Online Catalog แล้วลองสืบค้นคําว่า bonzi หรือบอนไซ (ควรจะ
รู้ข้อมูลบางอย่างเช่นชื่อบอนไซที่เขียนอย่างถูกต้องหรืออื่น ๆ บ้าง)
2. เมื่อลองพิมพ์ ทั้งคําว่า bonzi และ บอนไซดูแล้วปรากฏว่าไม่สามารถหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้ได้เลย
3. ขั้นต่อไปลองไปเว็บท่า (Portal) ที่ดัง ๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับถัดไป ในที่นี้จะขอไป Website:
www.sanook.com แล้วลองใช้บริการค้นหา โดยพิมพ์คําว่า bonzi หรือ บอนไซ ลองผิดลองถูกไปก่อน แล้วก็
นั่งรออย่างใจเย็น
4. เมื่อใช้คําว่า “บอนไซ” ทําให้สามารถค้นหาเจอ Website 2 แห่งด้วยกัน
ก F F ก F
F F ก F F ก F F
ก F F ก ก F F F F F ˈ F ก F F F
F ก F Search Engine F F ก F F ก F
F ก F ก F ก ก F F
F 5 F กF
1. ก F F F www.google.com
F www.google.com
F F ก F F F F F F
F F ก F F Fก F F Google
52
ก F ก F F ก F ก F
ก ก F ก ก
ก F F F ก F ʽ F ก F ก
F ก ก ก F ˁ Back ก F ก F ก F F
2. ก F F www.google.com
F www.google.com
ก F F F ก ˈ
F F ก F F F F F F F
F ก F F Fก ˁ F
ก F ก ก F F ก F ก F
ก ก F ก ก
ก ก F F F ก F ก F ก
F ก ก ก F ˁ Back ก F ก F ก F
53
3. ก F F Index Directory
ก F F Index F ˈ F กก F ก F F
F Search Engine ก F F Index ก ก F ก ˈ F
F ก Web site F ก ˈ
ก F ก ก F F ก F Web Browser
ก F ก F ก F ก ก ก
F ก ก F ก ก F ก Fก F Index F F
ก F ก F
F F F F ก ก
ก F ก F ก ก ก F ก ก ก ก
Link F Fก F ก F ก
ก ก F ก F F ก F F F
ก F ก F
54
4. ก F F F ก ก F
F ก ก F F F ก F F F ก F ก
F
F F ก ก F ก F F F ก F
F ก F F ก (ISBN) ก
(ISSN) ก F ʾ F ˈ F ก F F F ก ก F
F F F F ก F F ก
ก F ก F F F F F
F ˈ F
5. ก F F F Google Maps
Google Maps ก F ก Google F F F
F F F ก ก F F ก ก
ก F F F F ก F F ก F
ก F ก F F F F
F ˆˉ ˈ F
ก ก Google Maps F F F
ก F F F กF Link
ก Google Maps
ก F F Google ˈ Maps
ก F F ก F F F F F F F ก F ก F
55
F ก ก F F ˈ
Fก F F F F
F
1. F ก ก ก F F ก F ก . ก 51
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. F ก ก ก F F ก www.google.com www.yahoo.com F ก F
56
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5
ก F F F F ก F
1 ก ก Fก F
ก ก Fก F F - ʾ (Name-Year System) ก ก F
1.1 F ˈ F ก F F ˈ
F F ก (Last Name)
1.2 ʾ . . . . ก F ก F F ก
- ˈ ก F F ˈ F F . .
- ˈ ก F F ˈ ก F F . .
- ˈ ก ก F F ˈ ˈ ก F
57
F . .
1.3 F ก ʾ F
ก F F F (2549) F ...
ก F - ʾ F F
..............................................................................................................................(Clark, 1954).
1.4 F 2 F F ก ʾ F
F ก (2527) F .........................................
Bose Rawat (1984) F F .....................................................
ก F - ʾ F ˈ F F F and F
...................................................................................(Bose and Rawat, 1984)
1.5 F F 3 F - ก - ก
ก F F F F ก ก
F F et al. F et al. F F Fก F F F ก
F
F (2529) F .........................................................
Smith (1984) F ........................................................................
ก F - ʾ F F
..............................................( F , 2529)
...............................................(Smith, et al., 1984)
1.6 F ก F F ก F F ก F F (;)
F .......................................(Smith, et al., 1984; Paterson and Clarke, 1975)
1.7 ก F F F F ก F F ˈ ก F F F F F F F
Smith (1984 F Harrington, 1989) ก F F ..........................................
1.8 ก F F F
1.9 ก F F F
ก F
ก F F F F กก ก ก F F F F
F ʾ F F
1 ...................................................................... : Bose (1984)
58
ก F
1 ........................................................
: Johnson Smith (1980)
2 ก ก F ก
2.1 ก F ˈ F F F F ก F ก
ก F ก F ก F ˈ F F F F
ก F F F ก ก F ก
F F
2.2 F F F ก F ก Fก F ก
2.3 F ก ก F ก F F F
กF
2.4 F ก F ก ก F - ก ก ก
F (,) F F F F ,
ก F F ก F F ก , F ก F F ก ( F )
ก ก F ก ก ก F Atkin, E.L., Kullm, D. and
Aikins, K.W. ก F ก F ก ʾ กF - ʾ F F ก ˈ ʾ ก F F ก
ก ก F ʾ . . ˈ ก F a b c ก ก F ʾ . . ˈ ก F
ก F
F . 2530 ก.
F . 2530 .
Boyd, A. H. and Andrews, C.H. 1984 a.
Boyd, A. H. and Andrews, C.H. 1984 b.
2.5 F F F F ก F ก
ก F F F F ก F . F, .
ก F ( F.), Agron, J., Soil Sci. Soc. Amer. J. F F F F
ก F ก ก F
3 ก F F
3.1 / (Journal / Bulletin)
F . ( ʾ). . ʾ : F F
ก F . (2535). F F.
59
. ก F ( F.) 26: 119-125.
Brooks, J.R. and Griffin, V.K. (1987). Liquefaction of rice starch from milled rice
flour using heat-stable alpha-amylase. J. Food Sci. 52: 712-717.
3.2 /
3.2.1 ก F F
F . ( ʾ). . In ( ก ed. editor F )
F pp., F: ก F. F
F F, (2526). F F F F F ก F .
F F ก. ( , ก ). F 51-59. ก : ก.
Harrington, J. F. (1972). Seed Storage and Longevity. In Seed Biology (ed. T. T.Kozlowski)
Vol. II. Pp. 145-245. New York: Academic Press.
3.2.2 ก F F F
F . ( ʾ). . F. F : ก F. F
ก . (2521). : ก ก F .ก : F
ก ก F.
Bewley, J.D., and Black, M. (1982). Physiology and Biochemistry of Seeds in
Relation to Germinatior. Vol. II. New York: Springer-Verlag.
3.3 ก / / ก (Proceeding)
F . ( ʾ). . ก ก ก F .
ก . ( F ) . . F . F
F F F, ก , ก ก , , . (2527).
ก ʾ ก ก F F . ก
ก 3 ก F
ก . 12-21 2537. F 172-179.
Hill, M. J., Archer, K.A. and Hutchinson, K.J. (1989). Towards developing a model of per
sistence and production for white clover. Proceedings of the XIII International
Grassland Congress Nice, France, 4-11 October 1989. pp. 1043-1044.
3.4 F
F . ( ʾ). F. . . F
ก ก F F. (2528). ก ก ก F F ก ˂ ก
. F F.
60
Phillips, O.C., Jr. (1962). The Indfluence of Ovidd on Lucan s Bellum Civil. Ph.D.
Dissertation, University of Chicago.
3.5 ก F ก ก ก ก F F
F F F ก website ก ก F ก F
ก F F F F F ก Website F F F กก
web board
3.5.1 F F
ก F F F F F
F กก (2542) F
ก ˈ ˈ F F F F F
F F ก
ˈ ˈ F F F F F F
(ก , 2542)
ก ก F F
ก . (2542). ( F). F ก : http:/www.
Thaiclinic.com/medbible/bonetumor.html [21 ก 2543]
Fก . (2542). กก ก ( F). F ก http://www.Thaiclinic.com/
medbible/bonetumor.thml [21 ก 2543]
Department of the Environment and Heritage. (1999). Guide to Department andAgency Libraries (Online).
Available : http://www.erin.gov.au/library/guide.html[2000,November 17]
: F ˈ F / ก
3.5.2 F F
ก F F
F ˈ F ก F F F F ก ก
ก ก 6 F ˂ ก ก ก ก ก F F
F ก ก F 2-3 ก F ก ก ก ก
( , 2542)
ก ก F F
( F). (2542). F ก : http://www.khonthai.com/Vitithai/food.thml
[21 ก 2543]
F ก ( F). (2542). F ก : http://www.motc.go.th/stats5.html
[21 ก 2543]
61
F
1. F ก ก ก F ก F F F F ก Website 3 F
1)
2)
62
..
3)
2. F ก ก ก ก F
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
บทที่ 6
การใช้งาน E-mail
บริการ E-mail (Electronic Mail) เป็นบริการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบอินเตอร์เน็ต
การใช้งานผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการอีเมล์ก่อนจึงจะสามารถ
ใช้ได้ ถ้าสมัครกับใครก็จะได้ที่อยู่ของอีเมล์ไปอยู่ที่โดเมนเนมของผู้ให้บริการเช่นผู้ใช้บริการชื่อ “xxx” ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตของบริษัท “aaa” ที่มีชื่อโดเมนเนมเป็น “aaa.com”ถ้าหากบริษัท aaa มีการให้บริการอีเมล์
ผู้ใช้บริการก็จะได้ใช้บริการอีเมล์ของบริษัท aaa ซึ่งอาจจะเป็นชื่อ “xxx@aaa.com” ถ้าหากชื่อ xxx นั้นไม่ซ้ํา
กับใครเป็นต้น รูปแบบของที่อยู่อีเมล์ (e-mailaddress) จะมีรูปแบบ ที่สามารถจําได้ง่าย ๆ ดังนี้
ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโดเมน หรือ ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อเครื่อง.ชื่อโดเมน
การใช้บริการจากผู้ให้บริการเหล่านี้จะต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบจดหมายที่เข้ามาและอีเมล์นี้จะถูก
ยกเลิกเมื่อเลิกใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากบริษัทนั้นด้วย แต่ถ้าหากใช้บริการจากผู้ให้บริการ e-mail ฟรีทั่ว ๆ ไป
63
เช่น www.hotmail.com, www.mail.yahoo.com,www.mail.com, www.chaiyo.com,
www.thaimail.com, www.thailand.com เป็นต้น จะสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการได้เองและไม่มีวัน
หมดอายุ เมื่อเลิกใช้บริการอินเตอร์เน็ตด้วยการทํางานของระบบ e-mail นั้นถ้านํามาเปรียบเทียบกับระบบการ
รับส่งจดหมายในปัจจุบันจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก แต่จะมีข้อดีกว่า คือสามารถรับส่งได้ตลอดเวลา, มี
ความรวดเร็ว,ส่งได้ถูกต้องแน่นอนถ้าไม่ใส่ที่อยู่ผิดคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ e-mail
reply เป็นการตอบจดหมาย
forward เป็นการส่งจดหมายที่ได้รับต่อไปยังบุคคลอื่น
attachment เป็นการแนบไฟล์เพื่อส่งไปพร้อมกับ e-mail
inbox เป็นที่เก็บจดหมายที่เข้ามา ทั้งที่อ่านแล้วและยังไม่ได้อ่าน
trash เป็นถังขยะเก็บจดหมายที่ไม่ต้องการ
compose เป็นการสร้างจดหมายใหม่เพื่อเขียน
spam mail เป็นจดหมายที่สร้างความรําคาญ มักจะเป็นโฆษณา
junk mail เหมือนกับ spam
cc ย่อมาจาก carbon copy เป็นลักษณะการส่งจดหมาย “สําเนาเรียน” bcc ย่อมาจาก background
carbon copy เป็นการส่งจดหมายแบบสําเนาเรียนแต่ชื่อจะไม่ปรากฏให้เห็นในจดหมาย to เป็นชื่อ e-mail ที่
ต้องการส่งไปหา subject เป็นหัวเรื่องของจดหมาย
ขั้นตอนการสมัครเมล์
ก ˁ
เข้าสู่เว็บไซต์ www.hotmail.com
64
การตั้งชื่อ E-Mail หากตั้งชื่อแล้วต้องกดปุ่มตรวจสอบการใช้งาน คอชื่อที่ตั้งต้องห้ามซ้ํากับคนอื่นหาก
เป็นสีแดงต้องหาชื่อใหม่จะได้แบบฟอร์มการลงทะเบียน
65
หากกรอกรายละเอียดผ่าน กดปุ่มยอมรับได้เลย
เมื่อสําเร็จแล้วจะได้หน้าต่างด้านบนกดปุ่ม ดําเนินการต่อได้เลย
และกดปุ่ม Continue
66
วิธีการรับ-ส่ง E-Mail
1. การส่งอีเมล์เริ่มต้นกดปุ่ม จดหมาย
2.
3. กดปุ่มสร้าง
4.
ถึง:sathima@hotmail.com,kitti@hotmail.com
สําเนา:
สําเนาลับ:
เรื่อง:ใส่หัวเรื่องที่จะส่งถึงผู้อื่น
พิมพ์เนื้อจดหมาย
***หากจะเรียกเครื่องมือในการแต่งจดหมายไปที่
และแต่งตัวอักษรได้ตามต้องการ
67
เมื่อกรอกรายละเอียดหมดแล้วกดปุ่มส่ง
ส่งเสร็จจะพบหน้าจอสรุปผล
บันทึก E-Mail ของเพื่อน แล้วกดตกลง
การเปิดจดหมายอ่าน
68
F F F
การตอบกลับจดหมายผู้อื่น
การแนบข้อมูลพร้อมกับการส่งจดหมาย
69
ลําดับต่อไปกดปุ่ม Browse…
ลําดับต่อไปเลือกแหล่งข้อมูลที่จะส่งไปกับจดหมาย
70
เสร็จแล้วกดปุ่มส่ง
การเลิกใช้งานการรับ-ส่งจดหมาย
เมื่อผู้ใช้เลิกใช้งานแล้วให้กดปุ่ม
คําถามท้ายบท
1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงวิธีการส่ง e-mail
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
71
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ก
http://www.bpp.go.th/e-learning/internet_4.html
http://www.kemapat.ac.th/searchengine.htm
http://www.konmun.com
http://www.nfe.go.th/13/banprak/computer/comall.htm
http://www.oknation.net/blog/itsarakub/2009/07/08/entry-1
http://www.stks.or.th/web/presentation/search-it_files/frame.htm
http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3058
http://www.yupparaj.ac.th/CAI/InsideComputer/menu.htm
http://202.44.68.33/library/teachershow/bangkok/teunjai_v/computer01/sec02p01.html
72

Recomendados

ใบความรู้ที่ 8 por
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8rorsuelee
497 visualizações18 slides
ใบความรู้ที่1 por
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1rorsuelee
1.7K visualizações8 slides
626 2 por
626 2626 2
626 2rakjingpingka
202 visualizações18 slides
ใบความรู้ที่ 7 por
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7rorsuelee
392 visualizações6 slides
การจัการข้อมูล por
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูลrorsuelee
485 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ใบความรู้ที่ 4 por
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4rorsuelee
501 visualizações5 slides
PWA1 Helpdesk Manual por
PWA1 Helpdesk ManualPWA1 Helpdesk Manual
PWA1 Helpdesk ManualGuest ขาวงาม
1.4K visualizações28 slides
ใบความรู้ที่2 por
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2rorsuelee
572 visualizações8 slides
สื่อคอมฯ por
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯrorsuelee
357 visualizações17 slides
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์Jiraporn
407.6K visualizações53 slides

Mais procurados(20)

ใบความรู้ที่ 4 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4
rorsuelee501 visualizações
ใบความรู้ที่2 por rorsuelee
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2
rorsuelee572 visualizações
สื่อคอมฯ por rorsuelee
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por Jiraporn
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
Jiraporn407.6K visualizações
ใบความรู้ที่3 por rorsuelee
ใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3
ใบความรู้ที่3
rorsuelee359 visualizações
Full por Nirut Uthatip
FullFull
Full
Nirut Uthatip2K visualizações
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม por rorsuelee
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
rorsuelee774 visualizações
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่ por Nattapon
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่
การเขียนบทความหรือเรื่องใหม่
Nattapon343 visualizações
ใบความรู้ที่ 5 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
คอมพิวเตอร์ por rorsuelee
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
rorsuelee561 visualizações
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide] por Nattapon
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์สำนักงาน [slide]
Nattapon395 visualizações
Project IT201 por Adul Yimngam
Project IT201Project IT201
Project IT201
Adul Yimngam198 visualizações
อิสลามศาสน์ดารุสสลาม por abdulkorday
อิสลามศาสน์ดารุสสลามอิสลามศาสน์ดารุสสลาม
อิสลามศาสน์ดารุสสลาม
abdulkorday378 visualizações
Desktop author7 por Nirut Uthatip
Desktop author7Desktop author7
Desktop author7
Nirut Uthatip6.4K visualizações
ปกป้องพระพุทธศาสนา por Watth Kulya
ปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนา
ปกป้องพระพุทธศาสนา
Watth Kulya443 visualizações
Desktop author2 por Nirut Uthatip
Desktop author2Desktop author2
Desktop author2
Nirut Uthatip16.4K visualizações
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ por Nattapon
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
Nattapon306 visualizações

Destaque

วันนี้ติว por
วันนี้ติววันนี้ติว
วันนี้ติวpeter dontoom
697 visualizações8 slides
Chap6 por
Chap6Chap6
Chap6peter dontoom
1.6K visualizações13 slides
ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูป por
ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูปข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูป
ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูปpeter dontoom
21.6K visualizações34 slides
ใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ por
ใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพpeter dontoom
674 visualizações4 slides
Chap7 por
Chap7Chap7
Chap7peter dontoom
532 visualizações13 slides
แบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานี por
แบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานีแบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานี
แบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานีpeter dontoom
2.1K visualizações11 slides

Destaque(9)

วันนี้ติว por peter dontoom
วันนี้ติววันนี้ติว
วันนี้ติว
peter dontoom697 visualizações
Chap6 por peter dontoom
Chap6Chap6
Chap6
peter dontoom1.6K visualizações
ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูป por peter dontoom
ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูปข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูป
ข้อสอบโปรแกรมสำเร็จรูป
peter dontoom21.6K visualizações
ใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ por peter dontoom
ใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ใบความรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
peter dontoom674 visualizações
Chap7 por peter dontoom
Chap7Chap7
Chap7
peter dontoom532 visualizações
แบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานี por peter dontoom
แบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานีแบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานี
แบบทดสอบ3000 0201 ปทุมธานี
peter dontoom2.1K visualizações
วิชาวิสาหกิจชุมชน ม.ปลาย por peter dontoom
วิชาวิสาหกิจชุมชน ม.ปลายวิชาวิสาหกิจชุมชน ม.ปลาย
วิชาวิสาหกิจชุมชน ม.ปลาย
peter dontoom3.8K visualizações
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง กศน por peter dontoom
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง กศนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง กศน
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง กศน
peter dontoom25K visualizações
สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 58 por peter dontoom
สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 58สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 58
สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 58
peter dontoom843 visualizações

Similar a อินเตอร์เนตไร้พรมแดน

ก้าวทันเทคโนโลยี por
ก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันเทคโนโลยี
ก้าวทันเทคโนโลยีInnovation Group (Thailand)
188 visualizações133 slides
Pocket book2010 por
Pocket book2010Pocket book2010
Pocket book20103DTeamBuilding
343 visualizações133 slides
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552) por
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)Wisaruta
397 visualizações16 slides
pankanson por
pankansonpankanson
pankansonrorsuelee
278 visualizações21 slides
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopNattakorn Sunkdon
4.1K visualizações27 slides

Similar a อินเตอร์เนตไร้พรมแดน(17)

Pocket book2010 por 3DTeamBuilding
Pocket book2010Pocket book2010
Pocket book2010
3DTeamBuilding343 visualizações
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552) por Wisaruta
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
Wisaruta397 visualizações
pankanson por rorsuelee
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
Nattakorn Sunkdon4.1K visualizações
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por Bobin tanboriBUnphum
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
Bobin tanboriBUnphum237 visualizações
โครงงานคอม17-45 por noeiinoii
โครงงานคอม17-45โครงงานคอม17-45
โครงงานคอม17-45
noeiinoii339 visualizações
แผนกลยุทธ์ por rorsuelee
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
rorsuelee651 visualizações
25012556 1518465615 por faisupak
25012556 151846561525012556 1518465615
25012556 1518465615
faisupak157 visualizações
9789740331308 por CUPress
97897403313089789740331308
9789740331308
CUPress1.2K visualizações
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู por Chanti Choolkonghor
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครูชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงานครู
Chanti Choolkonghor605 visualizações
The approach of connectivism in blended learning with social media por kulachai
The approach of connectivism in blended learning with social mediaThe approach of connectivism in blended learning with social media
The approach of connectivism in blended learning with social media
kulachai520 visualizações
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์ por Jiraporn
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
Jiraporn216K visualizações
แบบประเมิน3 สายสอน por Benji Vongpad
แบบประเมิน3 สายสอนแบบประเมิน3 สายสอน
แบบประเมิน3 สายสอน
Benji Vongpad300 visualizações

Mais de peter dontoom

research 653.pdf por
research 653.pdfresearch 653.pdf
research 653.pdfpeter dontoom
41 visualizações19 slides
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf por
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdfpeter dontoom
78 visualizações2 slides
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf por
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdfpeter dontoom
125 visualizações1 slide
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf por
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdfpeter dontoom
66 visualizações2 slides
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf por
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdfpeter dontoom
67 visualizações2 slides
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf por
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdfpeter dontoom
64 visualizações2 slides

Mais de peter dontoom(20)

research 653.pdf por peter dontoom
research 653.pdfresearch 653.pdf
research 653.pdf
peter dontoom41 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.3.pdf
peter dontoom78 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.2.pdf
peter dontoom125 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ32102นาฏศิลป์ 5.1.pdf
peter dontoom66 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.3.pdf
peter dontoom67 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.2.pdf
peter dontoom64 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ31102ทัศนศิลป์ 4.1.pdf
peter dontoom68 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.2.pdf
peter dontoom68 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23103นาฏศิลป์ 3.1.pdf
peter dontoom64 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.2.pdf
peter dontoom66 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ23101ทัศนศิลป์ 3.1.pdf
peter dontoom66 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdfปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.2.pdf
peter dontoom68 visualizações
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdf por peter dontoom
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdfปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdf
ปพ.5-2565-2-ศ21101ทัศนศิลป์ 1.1.pdf
peter dontoom65 visualizações
portfolio 66.2.pdf por peter dontoom
portfolio 66.2.pdfportfolio 66.2.pdf
portfolio 66.2.pdf
peter dontoom37 visualizações
supervision 65.pdf por peter dontoom
supervision 65.pdfsupervision 65.pdf
supervision 65.pdf
peter dontoom47 visualizações
research 65.pdf por peter dontoom
research 65.pdfresearch 65.pdf
research 65.pdf
peter dontoom29 visualizações
Instruction Supervision 66.pdf por peter dontoom
Instruction Supervision 66.pdfInstruction Supervision 66.pdf
Instruction Supervision 66.pdf
peter dontoom7 visualizações
portfolio 2022.pdf por peter dontoom
portfolio 2022.pdfportfolio 2022.pdf
portfolio 2022.pdf
peter dontoom49 visualizações
Supervision Report 65.pdf por peter dontoom
Supervision Report 65.pdfSupervision Report 65.pdf
Supervision Report 65.pdf
peter dontoom32 visualizações
4.3.pdf por peter dontoom
4.3.pdf4.3.pdf
4.3.pdf
peter dontoom75 visualizações

อินเตอร์เนตไร้พรมแดน

 • 1. 1 1 F F ก ก F F F F F F ก ก F F ก F F Fก F ˈ ก ก ก F ก F F F ก F F F ก ก ก F F (Network) F ก F ˈ F F ก F ก F F F F F ˈ ก ก F F ก F F ก F F F F F F ˈ F F F ˆ ˈ F ก ก ก F ก ก F ก F ก F F ก F F F ˈ F F ก ก F F ก F ก F F F ก ก ก F F F F F ก ก F ก F F ก ก ก ก F F 1. ก F F ก F ก ก F F ก F ก ก ก F F 2. ก F F ก F F ก F F F ก F ก F F ก ˆ F F F ก F F ( ) F ก ก F F ก F ก ก ก F 3. ก ก F F ก ก ก ก ก F ก F ก F F ก F F F F 4. ก ก ก F F ˈ ก ก F F F F ˈ F F ก ก ก ก F F F ˆ ก F F ก F F F
 • 2. 2 F F F ก F F ก F F ก F ก F ก ก F ก ก ก F ก F F F ˈ ก F ก F F ˈ F F F F ก ก F กF ก F F F F ก ก F F F F F ก F ˆ F F F F ก F ˈ F Fก ก F F กก F F F ก F F F F ก ก F F F ก F F ก ก ก ก ก ก ก ก F ก ก ก F F ก F F ก F F (Internet) ก ก F 0217 Internet ก ก F F ˈ F F ก ก F ก ก F ก ก F F F F ก F ก F ก ก F ก F F F F F F F F ก ก ก F F . .2512 F ARPA (Advance Research Project Agency) ˈ F ก F F F ก ก F ก F ก F ARPANet F ก ก F F F ก ก F F ก F F (Protocol) NCP (Network Control Protocol) ก F F F . .2514 ก F ก F e-mail ก F F F . .2516 ARPANet F F ก F F . .2525 ARPANet ก NCP ˈ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) . .2527 ก F DNS(Domain Name Server)
 • 3. 3 . .2529 กF NSFNET (National Science Foundation Network) 56 Kbps. F supercomputer ก F F F ก F F ˈ backbone F . .2530 F Merit Network F F ˈ F NSFNET . .2532 NSFNET F ˈ 1.544 Mbps F F F F ก ˈ 100,000 . .2533 ARPANet ก . .2534 ก กF NERN (National Research and Education Network) F F F F F ก 376,000 ก ˈ 617,000 . .2535 ก F www CERN (the European Laboratory for Particle Physics) NSFNET ˈ 44.736 Mbps F F F F 1,000,000 . .2536 NSF กF InterNIC ˈ F ก ก ก F F F F F F F . .2537 NCSC (National Center for Computing at University of Illinois) F ก Mosaic ˈ ก Web browser ก ก F F F ก F F F ก . .2538 ก ก ก NSFNET ก ก VBNS (Very-High-Speed Backbone Network Service) ˈ backbone F กF F ก ก F 0217 Internet ก ก F F F F ʾ . . 2530 ก F F F F (AIT) F F ˈ ก F F F F F F F F ˈ ก ก ʾ . . 2535 F ก F F F (NECTEC) F ก F Fก 6 F F กF ก F , F (AIT), F, F F (NECTEC), F ก F F F ก ก F " F " ก ก ก F F F 9600 F ก
 • 4. 4 ก F F F F " ก " ʾ . . 2536 NECTEC F F 64 ก F ก ก F ก F F F F ก กF F F F 2 ˆ F F ก F NECTEC F ก F F F F ก F F F ก ก F F F F F F F ก F F ก F ก ก F F F ก F ก ก ก F F F ˈ F F ก ก F ˈ F F F F F ʾ . . 2537 F ก ก F F ก ก ก ก F (ก .) F F ก ก ʽ ก F F กF F F ˈ ก F F ก F F ก F " F F ก F " ISP (Internet Service Provider) F F ก F F F F ก F F F ก F ก F ก F F ˈ F F F ก F (ISP) F กF Fก F F ก F ก F F F F ก F ก F ก ก F F ก F ก ก F
 • 5. 5 ก F F F F F ก ก ก F F ก F F ˈ F F ก ก F ˈ F F (Server) F (Host) F F ˈ ก F F F ก F F F ก F F F F F ก ก F F ก F ก ก ˈ ก F ˆ ก F F F ก F ก ก F ก F F F F ˈ 2 ก F F 1. ก F ก 2. ก F F F ก F ก ˈ ก F F F F F F F ก ก F ก F ก F ก F F ก F F F F F กก F ก F ก F (E-mail) F ก F E-mail ˈ ก F F F F ก ก ก F ก F ˂ F F F F F ˈ ก F F F F ˈ F F F F F ก F F F F ก F ก ก ก F F F F F F F F F F F ก F ก F F F F F F F ก F F F ก F F ก ก ก F F ก ก ก ก ก ʿก ก ก F ก ก F ก F F F F F ก F F F F F ก
 • 6. 6 F ก F ˈ ก F F ˆ F F ก ก F ก กก F ก F F ˈ F ˈ F F ˆ ก ก F F F F F F F ก F ˈ ก 1. Fก Fก F ก ˈ F F ˈ F ก F ก F ก F F F ก F F ก Fก F F F ก F F ก F ก F F F ก F ก F F F F F F F F 2. F ก F F F F ก F ก F F F F F F Fก ก ก F F F ˈ F ก F F F ʽ F 3. F ก F F F F ก F F F F ก Fก ˈ F ก F F F F ก ก F ˈ ก F ก ก F ˈ F 4. ก F F ก F F ก F F F ก F F F F ก F ก F F ก ก F 5. F ก F F ก F F ก ก ก F ก F F F F F ก F F F F ก F ก F F ก F ก ก ก F F ˂ F F F ก ก ก F F ก กF F F F ก F F F F F F 6. F ก F F ˂ F (Transferring Files) ก F F Fก ก F ˈ F ก ก F ก F ก F F Fก F F F F F F ˆ F ก F ก ˈ F ก ก F ก ก F F F ก กก F ก F F ก ก F ก Fก F ก ก F F
 • 7. 7 F (Chat) F F ก F ก F F F F ก ( ก F F F F ) ก ก ก F F F ก ก ก F ก F Talk ก F ก F Talk F ก ก ˈ ก F ก ก Chat ( F Internet Relay Chat IRC ก F) ˆ ก F F ก F F ก F F ก F ก F ก F F F ˁ F ก F ก ก F ก F ก F IRC (Internet Relay Chat) ก ˈ ก F F F User F F ก F F Real time กก 1. Server ก F ˈ IRC server ก F server ก F F+ F F F F ˈ F ก F F F กก F 1 User 2. F ˈ Client ก F F F ก F F F F ก ก ก ก ก F ก F F Irc server Fก F F F F ˆ ก F ก Pirch, ICQ, Windows Messenger (MSN), Yahoo Messenger "ก F " F F F ก F ก ก ก F F ( F ก Bulletin Board System BBS) F ก ˈ ก F F ก F ก F ˈ ก F
 • 8. 8 F Newsgroup ก F F F ก F ก F F ก ก ก F F ก F F ก F F ก F ก ก ก ก F F F ก F Thai Group ˈ F ก F F ก ก F F F Usenet (User Network) Newsgroup ˈ F ก F ก ก F F F ก ก F ก ˈ ก ก ก Usenet ก F F F ก F F ก F F F F ก F F ˈ ก F ก F ก ก กก ˈ ก Unsubscribe) ก F F ˈ ก ก F ก F ก ˈ ก ก ก ก ก ก F F F ก F ก Usenet F F F F ก F F ก F ก ก ˆ ก F URL : www.pantip.com ก F F F ก F ก F F F ก F F F F ก ก F Fก ก ก ก F F ก F ก F ก Telnet ก F F F ก F F F ก ก ก F ก Telnet F F ก F F ก F F F ˈ F F ก Telnet F F ˈ F ก ก F F ก (Text mode) F ก Telnet F F F F ก Login F F F F F F F F ก F F F F
 • 9. 9 ก F F F F F F ก F F F F F F F F F ก F ก F ก ก F ˈ ก F F F F F F F F F F ˈ F F F F F ก F ก F (Modem) F F F F ก ก ก กก F F ก F Dial-Up F F F ˈ ก ISP F F SLIP PPP account ก F Fก ˈ Fก ก F F Fก F F F F (Server) F F F ก ISP F F F F F ก F F Router F ( 24 ) ก F ก F F 1. F ˈ F ก F F 166 MHz F ก RAM F 16 MB 2. (Modulator Demodulator Machine) ก F F F F ก F ˈ ˂ (Impulse) F F F F F ˈ ก F F ก F ˈ F F F ก ก ˈ ˈ ก กF ก F ˈ 3 F ก F F ก F ก • ก ˈ F ก ก F F ก F F ก F ก F ก F F ˂ ก F F F F F F F F ก ก ก F ก ก F Port ก RS-232C F F F F ˆ port ก F กF ก F ก F ก F F slot F F F ก F F F F F ก F ก F RJ-11 ก F
 • 10. 10 • ก ก ˈ ก F ก F ก F adapter F 25 DB25 F F F F port ก RS - 232C • PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Asociation) ˈ ก F 5 F ก F F F Fก ˆ ก ก ˆ 56 Kbps (Kilobyte per second) F V.90 ˈ ก ก PCMCIA 3. ก F F F F F 4. F F (Dial line) ˈ F F F F ก 5. F F (Account) ก F F ก ก ISP Fก / F F F SchoolNet 1509 ก F ก F F F (Username) F (Password) ก ก F
 • 11. 11 ก F ก F F (User) F F F ก F F F ก ก F F F ก ก ˈ ก F F F ˆˉ F ก ก ˈ ก F F ก F F F F ก ก F ก Username Password F ก F F? F ก F ก F F F F ก - F F - F F F F F F กก F F WWW F ก F Fก ˈ ก F ก F F F ก ก F F F ก ˈ F F F ˈ F ก (Server) F F ก F ก F F F ก F 1. F F F (Server) ˈ F ก F F 500 MHz F ก RAM F 512 MB Fก F ก ก F Fก 2. (NTU) ก F F (Router) ก F F ก F ก F F IP Address F 3. F F (Lease line) ˈ F F ก F F F ก F ก F
 • 12. 12 4. ก F F (Air time) ก F F ก ก ISP Fก / F F F SchoolNet 1509 ก IP Address ก F F F Fก ก F F F F ก F F F F ก Fก ก F F F/ ก F ˈ F Fก ˈ ก F F ˈ ก F F ก F F ก F ˂ F ก ก F ˂ F ก FTP (File Transfer Protocol) ˈ ก F F F F F F F F ก F F F F ˈ F F ก F ก F F F 2 ก 1.ก F F F F F ˈ F (Host) ก F ก (Upload) F F F ก F F 2.ก F F F ก F F ก F ก F (Download)
 • 13. 13 ก F F F F ก F 2 Private FTP ก F F ก F F ก F F F F Anonymous FTP ˈ F ก F F F F F F ˆ ก ก ˈ ก ก F F F F F F ก F F ก ก F F F F ก F ก F F F ก F F F F F F F ก F F (Freeware) ก F FกF ก ก F F F F ก ก F F F (Shareware) ก F F ก F ˈ F ก F ก ˂ F F ก F ˂ F F F F F F ˈ F ก F ก F ˂ F F ก F (Archie) ˈ ก F ก F ˂ F F F ˂ F ก F ก F ก ˂ F F F ก F F ˂ F ก ก F ก F F F F ˂ F F ก F F F ˂ F ก ก ˂ F ก F ก F F ˂ F F F ก F (Gopher) ˈ ก F F F ก F ก F ˈ ก ก ก F F F ก F ˂ F ก ก ก F F F F F ˈ F F F Fก F ˂ F F ก F ก ก ก ˂ Enter F
 • 14. 14 F ก F ก ก F F F F ก F ก ก ก F ก F F F ก ก F F F Veronica ˈ ก F F กก ก F F ก F F F ก F F F ก F F F (Keyword) F F ก F ก (Wide Area Information Server-WAIS) ˈ ก F ˈ F F F ก F ก F ก F ˂ F ก F ก ก F ก ก F F F F ก ก ก F F ก F ก F F F ก F F F F F ก F F F ก ก F ก F F Fก F F ก Search Engines ˈ F F F F F ก ˆ ˈ ก ก F ก F F ก F ก Fก F F Google,Yahoo, Infooseek, Alta Vista, HotBot, Excite ˈ F F F F F F F F F F F F ˈ keyword F ก Search Engines ก F F F ก F ก F F F F ก F ก F F (Categories) Search Engines F F ˈ F ก ก F ก F F F F F F F (World Wide Web : WWW) ˈ ก F F ˈ F ก ก ก F F F F F F ก ก ก F F F F F F ˈ F ก F ก F F ก ก F
 • 15. 15 F F F F ˈ F F F ก ก F F F F F F ก ก ก F F (Web Browser) ˈ F F F ก F F F กF Internet Explorer Netscape Navigator ก F F ก F F ก ก F ก ก ก F ก F (Web Page) F F F F F F F ก ก F (Home Page) F ก F F F F ก F HTML (Hypertext Markup Language) ก F ก ก F F (Website) F F ก ก F F F (Web Server) F F F F ก F F F ก ʽ F ก F ʽ F F F F F F F F F F ก F F (Uniform Resource Locator - URL) F F F ก F www.hotmail.com www.inet.co.th ˈ F F ก F ก F F F F ก F F F ก F F F ˈ F ก F Fก F F F F F ก F F ˈ F F F F F F F F ก F Fก ก ก ˈ F ก F F F ก ก ก F
 • 16. 16 ก F ก F ก ก ʽ ก F ก F ก F F กF (Hyperlink) F F F ก F F F F F ก F ก ก F F ˈ F F ˈ 2 F Fก F ก F F F ก F ก F ก F กก F F 1. F (Webaholic) F ก ˈ ? กก F F F F F ก Kimberly S. Young F ก ก F F F F ก ˈ 496 ก F ก F F ˈ F ก ก ก F ก F ก ก F F ก F ก ก F ก F ก F F ก F ก ( F ) 2. F F ก ก F F ( F F ก AmericaOn-line, Compuserve, Prodigy) BBS (Bulletin Board Systems) ก ก F F F F F F 4 F ˈ F F 1 ʾ F F ก F • F ก ก F ก F F F F F ก F • F ก F F ˈ • F ก F F F • F ก F F F F F • F F ˈ ก ก ˆ F ก F F F F ก • ก ก F F • ก F F F ก ก F ก ก F F F F F F F F F ก
 • 17. 17 • ก ก F F F ก ก ก F F • F ก F F ก F F F F F F F F F F F ก 3 F F 1 ʾ F ˈ ก กก ก F F F F ก 496 396 ก F 157 239 ˈ F ก F F " F " ก 100 ˈ ก ก F 46 54 F F " F " F ก ก ก ( F ก ก ก ) ก F F F ก ก ก F ก ก ก ก ก F ก ก F F ก F F F F ก F F ก F ก F F F ก ก F F F F F F F F F F ˈ ก F 3. (Pornography/Indecent Content) F F F ก ˃ F ˈ F ก F F F F F ก กF ˈ WWW F ก ก F F ก F ˆ F ˈ F F F F F F ก F F F ก F F F F F ˈ ก F ʽ ก F F F F F F ก F F F 4. F F : ˈ ก F ก F ก F F F F ก F F F กF ก F : F ˈ ก F F F F F F ก F ก ก F ก ก F F F F F ก F F ก F F ก F ˈ F F F ก F F F F F ก F : ก F Robert Morris, Jr. ก F ก ก F ก ก ก ก F F : F ˈ ก F ก ก ก F F F 31 ก ก 2542
 • 18. 18 ก ก ก F ก ก ก ˈ F F F F ก ก F F F ก F F F F ก F ก F F ก ก ก F F F ก ˈ ก F F F F ˆ F F F ก ก F ก ก F ก ก - F ˈ F F F F F F ˈ F ก F F ก F ก F F - F F F ˈ F F - ก ก F F F ก F F ก ก F F F ˈ F F ˈ F F ก ก F - F F F F ก ก - F F F F - F F ˈ Fก F ก ʽ F ก ก F F F F F F ก F ˆ F F กF ก F ก F ก F (Shareware) ก ก (Freeware) ˈ F F ก - ก ก F F ก F ก F F F F F ก F Magazine online F F ก F ก F - ˆ F F F F - F (Download) F F F F กF F
 • 19. 19 F ก F F F F F F ก F กF F Fก F F ก กก F Palmtop F F F F ก F ก F F F F ก ก F (E-mail) F F (Short Message Service) ก F F F WAP (Wireless Application Protocol ) ˈ F F ʽ ก F F ˆ ก F F ก ก F ก F F F F F F (Net2Phone) ก ก F ก F F F ˈ F ก F F กก F ก Net2Fax F ก Fax ก ก F Fax F ก กก F F ก ก F F F download ก F F กF ˈ ก F F ก F ก ก F F ก ก F F F F ( F F ) F ก F ก F ก Ytel F F ก F ก ก 1234 F ก F F F ก กก F F F ˈ F F ก F F F ก F ก F
 • 20. 20 ก F ก F F 24 ก F F ก ก F F F F ก F ก Game Online Radio on Internet ก ก F F ก F Fก F ก F ก F ก F e-Commerce F ก F F F F F ก F ก F ก ( F F ˂ F F ก ) F ก F 24 ก F ก ˂ ก F F ก ก F ˈ e-Government ก F ก e-Citizen F ก ก F ก F กF F F F ก F F F ( F ) ก ก F F ก F ก ก F ก ก ก F F ˆ TCP/IP ˈ ก ก ก TCP/IP ก ก F F ก F F F F ˈ TCP/IP ก F ก ก F F ก ก F IP ˈ 2 32 F ˈ 2 4 ก กก F F F F 0-255 F 192.150.249.11, 64.4.43.7 ˈ F
 • 21. 21 1111111 . 1111111 . 1111111 . 111111112 1 1 1 255 . 255 . 255 . 255 ก IP 32 F ˆ F F F F F F F F F F ก F F ก IP ก ก ˆ F F F ก F F F F F F IP F F ก ก F F windows F winipcfg F Start / Run / winipcfg F ก ok F F F ก ก IP ก F ˈ ก F ก F ก F ก F ก ก ก F 0217 Internet ก ก F F ก F Internet F (Netiquette) ก F F F F ก F ˈ F F ก F FกF F ก ˆ F F ˈ F ก F F ก ก F ก ก F F F กก ก F F F F F Netiquette F ˈ ก ก F กก F Net Newbies F ˈ ก ก F ˈ Netiquette Netiquette ˈ ก network etiquette ก F F ก F cyberspace ˈ ʽ ก F F F ก ก ก
 • 22. 22 ก F F ก F F ก F F ก ก F ˈ ˈ F ก ก ก (codes of conduct) F ˈ ก ก ก ก ก ก ก F ก 10 ก F F F ก F F Netiquette ก F ก F The Core Rules of Netiquette ก Netiquette Virginia Shea F ก ก ก F F F ก ˈ 10 F Remember the Human ก F 1 ˈ F F F F F F F F F F F F ก F ก F ก F Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life ก F 2 ˈ ก F ˈ ก F F F F ก F ก ก ˈ ก F F ก F Know where you are in cyberspace ก F 3 ˈ F F F F F F ก F F F ก F กก กF F F ก ก ก ก F 0217 Internet ก ก F F Respect other people's time and bandwidth ก F 4 F F ก F F ก ก Fก F ก F F F F ก F F ˈ ก F ก F ก กF submit F ก ก F F F F Fก ก F Make yourself look good online ก F 5 ˈ F F F F ก ก ก ก F ก ˆ ก Fก F ˈ ก ก F F F ˈ
 • 23. 23 F F F ก F F ก F ก F Share expert knowledge ก F 6 ˈ F F F ก F F F F ก F F ʽ ก ก ก F ก Fก F ก ˈ F ˈ ก F Help keep flame wars under control ก F 7 ˈ F F ก F F F F F F ก F ˆ ก กก F F ก F F F ก F ˈ F ก ก ก ก F ก F กก ก F F F F F flame Respect other people's privacy ก F 8 ˈ F F ก ˈ F F F F F F ˈ F Don't abuse your power ก F 9 ˈ F F F F F ก F ก F F F F ก F F F F ก F ˈ ก F Be forgiving of other people's mistakes ก F 10 ˈ F F ก F F ก newbies ก F F ก ก F ก F F F F F F F F F
 • 24. 24 F 1. F ก ก Internet ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. 2. F ก ก Internet ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. 3. F ก ก ก ก ก F Internet ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................
 • 25. 25 2 F ˆ ˈ ก F F F Fก ˈ F F F F F ก ก F F F ก ก ก ( F Third Wave) F F F ก ก ก F ก F ก F ก F F ˂ ก F F ก ก ก ก F ก F F F ก ˈ F F 1. ก F ก ก F F F ก F F 2. ก F ก F F F F 3. F F F F 4. F F F ก 5. F F F F ก ก F F ก F ˈ F F ก ˈ F ก ก ก ก F (Information Technology) F (Computer) F ก F ก ก F F ก F Fก ก F Fก F F ก F F ก ก F F F Fก F F F F F ก ก F ˈ F ก ก F ( ) ก F F ก ก F 1. F F F F F / 2. F F F F F 3. ก F F 4. F F ก 5. ก F F 6. F F F F 7. F F 8. F F F
 • 26. 26 F F 1. F ˈ F F 2. ก F F F ˈ ก F Electronic 3. F F 4. F F ก F F กก F F กก F ก F 4 F 1. F ( F Input Unit) 2. F F ( F CPU) 3. F F ก F ( F Output Unit) 4. ก F F กก F ก ( F Memory Unit) F ก ก F
 • 27. 27 A Processor-CPU + Heat sink Central processing unit (CPU) ˈ F ˈ Fก ก PC CPU F ˈ Microprocessor ก ก ก F ˈ F ก F PC ก ก F F CPU F F ก ˈ F F ก ก PC ก F CPU ก กF F ก F Pentium 4, Celeron Athlon ก F F CPU F ˈ F B Power Supply Power supply ˈ F ˂ ก ก F ก F PC F F ˂ F ก Power Supply F ก ˆ ˈ F ก (case) F ก ˈ กF (Desktop) ˈ F (Tower) Power Supply ˆ 230 F ˈ F F F ก ก F F ก ก F F ก F ATX ( F) F ก Power Supply ก ก กก ก F C Fan Fan F ก F F F ก F F ก F ก F F F F ก F ก F F F ก F F ก F F ก กF F ก D Graphic Card Graphic Card ˈ F ก F F F F F ก F ก Sound Card ˈ ก F ก F Graphic Card F Chipset F ก F F ก Graphic Card ก ก F ก 2 ก 3 ก F ก F F F Graphic Design
 • 28. 28 E Sound Card Sound card PC ก ˈ F ก Sound Card ก F ˈ ก ก ก ก F ก F ก ก ก F F F F F ˈ ก F F ก ˆ F F F ก F ก Chipset sound Card F F ก F F F F ก ก ก F Sound Card ก F Fax-Modem Fax-Modem ˈ ก F ˈ F F F F F F F ก F F F F F 56 K ก F F F F F F F G Expansion Slot Expansion Slot F F F F ก ก F F Fก F ก F Port F ก ก ก F ก F ก ก F IDE Interface F F ก F กF CD-ROM F ก ˈ PCI Slot F ก ก F F ก F ก F F F AGP Slot ก ก ʽกก F ˈ Port ก F H RAM Memory F F ˈ F ก F F F F F F ก ก ก F RAM ˈ F ก F ก F ก CPU ˈ F ก ก F F F ก F F Memory F ก ก F ก ก F ก F F Fก ก F F ก F F ก ก ก ก F F F ก F ก F ก F F F RAM F Random-access memory (RAM) ˈ F F ก ก ˈ F ก F F ก RAM ˈ CPU F F ก F F RAM กF F F F F F CPU ก F Read-only memory (ROM) ˈ F ก F F F
 • 29. 29 F F F ˂ F F ( F ก RAM ก F F F ˂ F F ) F ROM กก ก F F ก F F F F ˂ ก ˆ ก F F F F F F Basic input/output system (BIOS) BIOS ˈ F F F ก F ก F ก F ˈ F F F BIOS ก ˈ ROM ก Caching ˈ F F F ก F RAM F ก Cache ก F RAM CPU ก F ก CPU F F F Cache F ก ˆ ก กก F CPU RAM I CD-ROM Drive CD-ROM Drive ˈ ก F F F F F F F F ˈ ก F F ก F F F F F F F F F F F F ก F ก ก ก ก F F F F F F F J Floppy Drive Floppy Drive ˈ ก F F ก F F ˆ 3.5 ก F ก ˈ F ก F F F F F ก ก F กF F ก F ก Boot ก ก F K Hard Disk Hard Disk ก F F F กF F F F F F F F ก F F PC F F F F ˈ ก F ก ˈ F ก ก F กF ˈ F ก ก ก ก ก ก ก ก F F F F ก F ก F ก ก F ก ( F กF ) F ก ก F ก F ( Fก RAM ) ˈ ก
 • 30. 30 L Chipset Chipset ˈ F ก ก F F F F ก F CPU, F , IDE Drive F Fก ʽกก F ก F F ก Chipset F ก F ก F ก F F Chipset ก F ก F ก F F F F Chipset F ก F ก ก F ก ก ก Chipset Intel ก VIA, ALi, SiS F F ก F F F Ultra AMD/33 AMD/66 M Main Board Main Board ˈ ก F F F PC ก F ˈ F circuit board F F F ก ก F F ก ก F F Slot ก ก F F F F ˈ CPU, RAM, Graphic Card, Sound Card ก F F F F กF, CD ROM ก F ก F F F F IDE Slot F ก ก ก Case ˈ F F F ก F ก ก ˈ F ก F F 1. Input Unit F F F F F ก F F ก F F ก F ˂ F F F (Code) F F F F F F ก ก ก ˈ 3 1.1 F F ˈ F F F ก F F F F - F (Card Reader) - F ก (Paper Tape Reader) - F F ก (Magnetic Tape Reader) - F F กF F (Diskette Drive Floppy Disk Drive) - F F กF (Hard Disk Drive) - F F - (CD-ROM Drive) 1.2 F F ˈ F F ก ก ก ˈ F ˈ F F F ก ˈ 2
 • 31. 31 - F ก F ก F ก (Magnetic Ink Character Recognition : MICR) F F F F F ก ก F F ก F F F ก F F F - F ก ก ˈ F F ก F ก F ก กก F F ก F ก F F F F กF ก ก F 0217 Internet ก ก F F - OCR : Optical Character Reader F ก F F ˈ ˂ F Scanner - OMR : Optical Mark Reader ˈ F F F F F F กก 2B F ก ,ก ก ก - F (Bar Code Reader) ˈ F F F F F F (Bar Code) F F F F F 1.3 F F ˈ F F F F ˂ F F F F F F F F - Keyboard ˂ F - Mouse ก F F ก ˂ F ก Click, Double Click,Drag- Joystick ก F ˂ F F ก ก F ก F - Digital Camera : ก F F Digital - Microphone : ก F - ก (ATM: Automatic Teller Machine) 2. Central Processing Unit F ก F ˈ F F ก ก F 3 F 2.1 ALU : Arithmetic and Logical Unit ˈ F F F ก F F ˂ F F ก ก ˆ กF F F ก ก F F ก F ก (Logical) ก F 2.2 Control Unit (CU) F F ก F F F F กFก - F F F ก F F F ก F F ก F ˈ 2
 • 32. 32 - ก F (Instruction Cycle) CU ก ˈ ก F F F ก ก F ก F ก Fก CPU ALU CU Register Memory - ก F ˈ (Execution Cycle) CU ก F F ก Instruction Cycle 2.3 F F F ˈ ก F F (Buffer) F ก Processor Fก F F ˆ F F - Register F - Cache Memory 3. Output Unit F ˈ F ก F F ก ก F F F ˈ ก F ก ก F ก F F F F ก F ก F กF F ก ก F ˈ 2 3.1 F ˈ F F ก ก F ก F กF F (Printer) F ก ก F 2 1. F (Impact Printer) F ก F ก ก ก F F กก ก ก F F Dot-matrix Printer 2. F (Non-impact Printer) ˈ ก F F ก ก F F ก F F F ก F F Laser Printer, Inkjet Printer ˈ F 3.2 F ˈ F F F กก F F F ก F ก ก ˈ F F F ก ก F F F F ก F กF (Disk Drive), (Plotter) ˈ F 4. Memory Unit ˈ F F ก F F F F F F ก F ก F F ก F ˈ 2 F 4.1 F ก (Main Memory) ˈ F F F ก CPU F ก ʽ F F F ก ˈ 2 - RAM (Random Access Memory) ˈ F F F F F ก RAM F F กF F F F F
 • 33. 33 - ROM (Read Only Memory) ˈ F ก F F F F F F กF F F F F F F F F ก ก ˈ ก F ROM BIOS (Basic Input/Output System) 4.2 F (Secondary Memory) F ˈ F ˈ ก F F F ก ก F ก F Hard Disk , F Floppy Disk , F ˈ F F F F ก F ก F ก F ˈ Digital Computer กก F ก ก F ก F ก ก F F ก ก F ก F F ก F ก F 1. F F (Super Computer) - (High Performance Computer) - F F F - ก ก F F F ก ก ˆ F F Cray YMP F ก ก F F F (NECTEC :National Electronics and Computer Technology Center) 2. (Mainframe) - ก F ก F F F - ก F ก F ก F - F ก F F ก Peripheral F ก 3. F (Minicomputer) - F ก F - ก F F F F ก F กก F - F AS/400 RISC/6000 IBM 4. F (Microcomputer) - ก ก ก - ก Mini ก F - ก F PC : Personal Computer
 • 34. 34 F (Computer System) F F ก F ก F F F F ก F F ก F ก F F F F F ก F ก F F ก F F ก ก F F F F F ˆ ก F F ก ก F 1. F F (Hardware) F ก F ก ก F ˈ F F F F , , F , (Sound Card) ˈ F 2. F F (Software) F F F F F F ก F F ˈ F F F F F ก ˈ F F F ˈ ก F F F ก 3. F (Data) F F F F ก ก F F Fก ˈ F F ก F F ก F กF F ก ก ก ˈ F F F F ก F F F ก F F F F F F F F F ก F ก F F F F F F F ˆ ก F Computer ก F F Digital F F F 2 0 ก 1 F Digital 8 ก F ก ก F 2 F F F F 2x2x2x2x2x2x2x2 28 = 256 F 4. ก (People ware) F F F F F ก F ˈ ก F F F ก ก F F F ก F F ˈ F ก ก F F F F ก ก ก F F ˈ F ก 5. , F (Procedure) ก F F F ˈ F Fก F F F ก F ก F F ก F F ก ก ก F ก ก F F ก F F ˆ ˈ F ก F ก F F F ก F F ก F F ก ก ก F F ก ก F F ก F F ก ก ก F F ก ก F ˈ F F ก ก ก
 • 35. 35 6. F (Data Communication) ก ก F F F F F F ก F ก F F ก ˆ ก ก ˈ F F ก ก ก On-line ก F ก F F ก F ˈ ก ก ˆ Internet Intranet ก F F Internet ก F F ˂ ก F ก F ก ก ก F ก ก ˂ F ˈ ˂ ˈ F ก ˂ ก F ก F ก ก F ˈ F ก F ก ก F ก ˈ ก ˂ F F F ก F F ก ˂ ก F F ก F ˈ F F ˂ F ก F ˈ ก F ก F ˂ F ก F ก ก ก ˂ ก F ( directorysystem ) Fก ก ˂ ก F F F ˂ ก ก ก ˂ F F ก ก F ก F ก F ก F กF ก ˈ F F F ก F ก ก F ก ˈ F F ก F F (subdirectory)ก ก F F (hierarchical structure ) ก F ก ก ก ก F ˂ F F ก ก กก ˂ ก ก ก F F DOS ก F ก F ก ก F ก F ก ก F ก ก ˂ 1. ก F ˈ ก ก Fก F F F ก 8 ก 2. ก F F F A Z 0 9 ก _ ^ $ ! # % & - {} @ () ก F ก ก F F F 3. F F F F , . ก F F 4. F F ก F ก ก F ˈ F ก F ก ( root directory) F ก F ( back slash ) ก F F Fก F ก F ˂ F F ก F F F ก ˂ F ก F F 2 ก
 • 36. 36 1. F F ( absolute path ) F F F ก F F ก F F F F Fก F F F F F F 2. F F ( relative path ) F F ก ˆ F Fก F ˈ F ก F F F F F F F ˆ ก F F F F F F F F ˆ WINWORD F F F ก F ˂ PAPER.DOC F F YEARS ก F F F F WINWORDYEARSPAPER.DOC F F F ก F F F F ˈ YEARSPAPER.DOC ก F F F Search Engine ก Internet F ก ก F ก F ก Internet F F F F ก F F F ก F F F F ก ก Search Engine ก F F 2 1. ก F Index Directory 2. ก F Search Engine ก F Index Directory ก F F Index F ˈ F กก F ก F F F Search Engine ก ก F ก ˈ F F ก Site F ก ˈ F Click ก F F ก F Web Browser ก F ก F ก F ก ก ก F ก ก F ก F ก ก F Fก F Index F F ก F ก F F F F ก ก F ก F ก ก F ก F ก Click Link F F F ก F ก ก ก F ก F F ก F Site ก F ก F ก F Search Engine ก ก F Fก F F ก F Search Engine F F F Fก F 70% F ก F กก Search Engine ก F กก F Index ก ˈ F F ก ก F Internet F ก F ก ˈ ก F ก F F
 • 37. 37 F F (Keyword) ˈ ก F F ก F F ก Search Engine ก F Site F ก F ก F ก F F Index Search Engine ก F F Index F ˈ F F F Search Engine F F ก F F Software F ก ก F ˈ ก Software ก F Spiders ก F ก F F ก F Internet F Website ก F F Site F F ก F F ก ก F F F ก F F F ก F F F ก F Excite , Lycos Infoserch ˈ F ก F F Search Engine ก F F ก ก F F ก F F F ˈ F ˈ Site F ก ก F F F F F F F F ก F ก ก F F F F ก F ˈ ก Search engine F F ˈ F ก F F ก F F F F ก F F กF ก F ก F ก ˈ ก cgi F ก F F F ˂ F Search engine F กก F ก Search engine F F ก ก F F F Search engine F F F Search engine F ก F F F Search engine F ก ก F ก F ก F ก ก 200 ก Search engine ก 200 ก F F ˈ HTML ˈ ก ˈ F F F ก F ก F ก F Search engine F ก ˈ ก Search engine F F F ก ก ก F - F F ก HTML ก ก F F F ก ก F F F F - F F ˈ F F F F F ˈ ก http ʽ F Accept F ก F F ก ก ก F ʽ F F F F F F - F F F F F F F ก F F F F F F web.nexor.co.uk, nercules.nexor.co.uk 128.243.219.1 ˈ F F ก
 • 38. 38 Multi Search engine ก ก Search engine F ˆ Multi Search engine Search engine ก Search engine F Search engine F ก F F F F F Multi Search engine F Doqpile (http://www.doqpile.com) Inference Find (http://m5.inference.com/find/) Metacrawler (http://www.metacrawler.com) SEARCH.COM (http://www.search.com) 7 ก F ก F F ก F F F Search Engine F F F ˆ F F ก F ก F F F ก ก ก ก F F F F ก F F ก ก ก F F ก F ก ก F 2 Fก F F F F F ก F ก F F ก F F F F ก F F ก F ก ก ก F F Index F yahoo ก F ก F ก F F SearchEngine 1. F กก F 1 ก ก F ก F F F F ก F ก F 2. F ก F F ก F F ก F F ก ก F ก F Search Engine F ก ก F ก F F ˈ F กก F 3. F ก F F ก กก Search Engine F F ก ก F ก F F ก F "free shareware" ˈ F 4. ก F ก ก F ก Search Engine F F F ก F F ก F F F F ก F ก F ก F ก F F Fก F F ก F 5. F Logic ก F F F F F 3 F ก AND F F F F F ˈ F F ก F phonelink AND pager ˈ F - OR F F F - NOT F F ก F food and cheese not butter F F ก ก F ก food cheese F F F butter ˈ F 6. F ก ก +( ก) F F ก - ( ) F F F F ก () F กก F F (pentium+computer)cpu
 • 39. 39 7. F * ˈ F F com* ˈ ก ก F F com F F F F ˈ F *tor ˈ ก F F F tor F F F ˈ F ก ก F Search Engine 1. Lycos search engine Lycos F F ก World wide Web F ก F F ˈ F ก F F ˈ F ก F F ก (boolean) AND , OR , NOT F F F F F F Lycos ก Spider ก F F ก ก ก F F ˂ F F Lycos ก F F F ก ˈ F F F ก F F F ก F F ก F ก F F ก F F ก Lycos ˈ F ก F ก F F F F F F ก F F F ก ก Excite F F ก ก F F ก Lycos F F F F ก F Fก F F F ก F F ก F F F F F Lycos F http://www.lycos.com/ 2. AltaVista Search engine F ก F F F F F F ก F 3. Yahoo Search engine F F Yahoo ˈ F F ก ก F F F F ก ˈ F F ก F F ก F F ก ก F F F ก F F ก F ก F F ก F F ก F F F F F F F ก F ก F ก F Yahoo F F F F กก F F ก F F F ก ก F F ก F AND , OR F ก Search Option F Yahoo F F ก ก ก F ก F F Yahoo ˈ F F ก F F F F F F F ˈ ก ก F ก F F ก ก F F F F ก F F Yahoo F F F ก F F ก F ก F F F F F Yahoo F http://www.yahoo.com 4. Excite Search engine ก F F Excite F F ˈ F ก World Wide Web Newsgroup ˈ ก F "Concept based" F F ก F ก F F site F F site ก F ก F ก F F F ก F F ก F ก ก
 • 40. 40 Excite ก ก F Spider F F ก F ก F F ก F F F AND ,OR , NOT F ( ) ก F ก F F F (+) (-) ก F F F F F food AND (thai OR chiness) ก F F ก F F ก F F F ก ก F AND, OR , NOT F F F ก ก F F F F disney+movie ก F F F + F ก F movie F F ก F F F F pets -dog ก F F ก ก F F ก F ก Yahoo Infoseek ก F F F F F ก F F ก F ˈ F F F F F F F ก F F ก F F F F F ก ก F F กก F F F Excite F http://www.excite.com/ 5. Advance AltaVista Search engine F ก F ˈ 25 F F ก Search Engine 1. F F ก F ก 2. F ก F F F ˈ , F , MP3 ก ก 3. F ก F ก F F download.com F ก ก F F F ˈ F 4. ก ก F F 5. ก F
 • 41. 41 F 1. F ก ก F ก F 2. F ก ก ก F F Internet 3. F ก ก Fก F Internet
 • 42. 42 3 ก F Domain Name Domain Name F ก F Website F F F F F F ˈ F ก F F F F F F Domain Name ˈ ก F F F ก F ก F ก F F ก ˈ ก F ITTradefair.com ittradefair.com F ˈ ก F ก F F . F DomainAtCost.com ,ThaiCompany.net ˆ F ก ก F 30 F ก ก ก ก F ˈ ก F ก F Website F F ก F 2 F F ˈ Fก ก F F ก F ˈ Website F DomainAtCost, ThaiCompany ก ก ก ก Website F .com, .net ( F ก F ก ก Fก ก F F 3) ก ก F ˈ ก Website F ก F (ThaiCompany.net ThaiCompany.com F ˈ ก ก F F ก ก ก ก F ก F F ก ก ก ก ก F ก F ) Domain Name F F F Fก F 4 ก F F ( F ก F F F F 0-255) F 203.33.192.255 F กก IP Address ก F Website F F F F F F F F ก IP Address F ก กFก ˈ ก กก F F ก F ก ก Domain Name ก F DNS Server F F IP Address Domain name F F ก F F ก ก Website F F F IP Address Domain name F F ก F F F ระบบ Domain Name F F F ก F IP F ก F ก ก F F F ˈ ก world wide web F ก ก ก ก F F
 • 43. 43 ก ก F F ก F ก F F ก F F ก F F F ˈ 3 1101 02545 06 4 F ก ก F ก F F ก ก F F ก ก F F F F ก F F F ˈ website F www.hotmail.com F 64.4.54.7 www.eau.ac.th F 203.155.193.251 F ˈ . ก F F F ก F ก ก ˈ F (Geographic Location) F F F F F th ˁ F jp F F tw F fr ก F uk F F ˈ F F กก ก F Fก F ˈ F com(comercial), gov(government), net(network), org(organization), edu(education) F F ก F F com, org, net F F F F ก F F F F F ก ˈ F ˈ F ˈ F ก , ก , ก ก F , ก ก ก F F F F F co(company), ac(academic), go(government), or(organization), in(individual) ˈ F www.msn.com www.hot.in.th www.eau.ac.th www.canon.co.jp ก ˈ F F F ก ˈ F F ก F F www eau ac th F www F F ˈ F ˈ F ก World wide web eau ก F F ac ก F ˈ ก ก th ก F ˈ www bot or th F www ˈ F F F F F ก F bot ก F Bank of Thailand ˈ F ˈ ก F ก ก F F ก F ก F F F ก F F ˈ ก F F F F F F F ก F
 • 44. 44 or F Fก th www Thaimail com F www thaimail ˈ ก F ก ก ก F com F ก F F F F ก F F.com F F Domain Name F F ˈ 2 1. 2 . 2. 3 . . 2 ก F www . . F www.b2ccreation.com F Fก Fก F F * .com Fก F * .org Fก ก F ก * .net Fก ˈ ก F F F * .edu ก ก * .gov Fก * .mil Fก 3 ก F www . . . F www.kmitnb.ac.th, www.nectec.or.th, www.google.co.th Fก F * .co Fก F * .ac ก ก * .go Fก * .net Fก F ก F * .or Fก ก F ก F Fก * .th
 • 45. 45 * .cn * .uk ก * .jp ˁ * .au Domain Name F F .com .net .net .net.th ก F ก F Domain Name ก F ก ˈ Level F Top Level ก F Generic Domain (gTLD) F กF Domain Name F F .com (Commercial), .net (Networking), .org (Non- Commercial Organization), .edu (Education), .gov (Government), .int (International), .mil (Military) .com Fก Fก ก .org Fก Fก F ก .net Fก ก ก ก Internet Country Code Domain (ccTLD) ˈ Domain Name ก F ก F F F กF .th ( ), -.us ( ก ), .uk ( ก ) .co.th Fก Fก ก .or.th Fก Fก F ก .net.th Fก Fก ก ก ก Internet .in.th Fก Fก ก F .com .net F F ˈ Domain Name F ก F F ก ก ก ก ก ก F .com ˈ Website ก ก F F ก F F ก .net ˈ Website F ก F F F ก F ก F F F F F .net.th ˈ Domain Name Secondary Level (SLD) ก ก Top Level (TLD) .th ก Website F ก F F ก F Level Domain Name F F F กก DNS (Domain Name System) F Ngo.ThaiCompany.net ก ก F NGO Domain Name F F ThaiCompany.net ˈ F F F Domain Name ก F F ก ก F ก ก F Fก F ก ก F F ก F ก F Website ก F ˈ ก ก ก .com, .net .org F ก F F ก F ˈ Website F ก ก ˈ .co.th, .net.th, .or.th ก F ก ก THNIC ˈ Fก ก Domain Name F F ก ก F .at (Austria), .cc
 • 46. 46 (Cocos Islands), .to (Tonga), .tv (Tuvalu) ก ˈ ก F F F F ก ˈ ก ก F ก ก Registry F F http://www.we.co.th ก F ก ก http://www.thnic.net/ ก F ก ก ˈ F Domain Name ก Domain Name ˈ ก ก ก ˈ F F F Fก F F ก F ก F ˈ ( ˈ F Domain Name ˈ F F F ก ก F F NSI ˈ F F ก ˆ F ก ʾ ก ก F F ก ʾ ( F ก F F 1-10 ʾ) ˈ ก กก F ก ก F ก F ก F ก F F F F ก ก F ʾ F F ก F F ก F F F F ก ( F F F ก F ก ก ก กก ก ˈ ก F F ก ก ก F ˈ ก ก ) ก ʾก ˈ ก ก F F F ก ก F F F F F F F F F F F ก F ก ʾ ก F ( ก F ก F F ก ʾก F ก ˈ F ก FกF F F ˈ ʾ ก ก F ก ก F ก 3 - 4 ˂ ก ก ก F F F F ก F ก ก ʾ F ก F F (Registrant) F F F F ก ˈ Fก F F Fก F (Administrative contact) F F F F F (Technical contact) F F F F F F F ก (Billing contact) F F Fก F F ก ก ก F F F ก F ก ʽ F F F ก ก F F ก ก F FกF Fก F ก F F F F ก F ก ก คําถามท้ายบท
 • 47. 47 1. F ก ก ก Website Fก F F F .com , .or.th, .go.th .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. 2. F ก ก ก F Domain Name F .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. บทที่ 4
 • 48. 48 การค้นหาข้อมูลจาก INTERNET เนื่องด้วยระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความกว้างใหญ่มาก สามารถที่จะเข้าถึงและเรียกใช้ทรัพยากร ต่าง ๆ ได้จากทั่วทุกแห่งที่มีเครือข่ายไปถึง ถ้าจะนํามาเปรียบเทียบกับระบบกระจายเสียงของวิทยุ หรือโทรทัศน์ ก็จะเปรียบเสมือนสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีจํานวนช่องไม่จํากัด เหตุนี้เองทําให้ปริมาณสารสนเทศที่มีอยู่ ภายในอินเตอร์เน็ตมีมากมาย และเหตุจากความมากมายและความมีอิสระเสรีในการนําเสนอข่าวสารทําให้ ใคร ก็ตามสามารถจะนําเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศใด ๆ ในอินเตอร์เน็ตได้อย่างไม่ยากเย็นนักจนทําให้ภายใน อินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถจําแนกประเภทของข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศใด ๆ ได้อยู่กระจัดกระจายทั่ว ๆ ไป โดยไร้ระยะทางขวางกั้น เปรียบได้กับสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต่างคนต่างนําเสนอข่าวสารต่าง ๆ ออกมาไม่มีการจัด ระเบียบ แต่ในโลกแห่งความจริงนั้นปริมาณข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นจะถูกจํากัดโดยระยะทางเป็นสําคัญ แต่ใน โลกความจริงนั้น ถ้าหากมองไปที่หน่วยงานที่แคบลงเช่นมหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ, โรงพยาบาล, โรงเรียนจะพบว่าแต่ละหน่วยงานนั้นได้มีระเบียบควบคุมการนําเสนอข่าวสารอยู่ทําให้สามารถจํากัดปริมาณ ข้อมูลได้ ในโลกของอินเตอร์เน็ตก็เช่นกันถ้าเข้าไปตามหน่วยงานที่เป็นทางการเช่นมหาวิทยาลัย,โรงพยาบาล, หน่วยงานของรัฐบาล ก็จะทําให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศที่ค่อนข้างจะมีรูปแบบ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย กว่า แต่การจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ก็ยังถูกจํากัด เนื่องจากความไม่รู้จัก URL (Uniform Resource Locator) ตัวอย่างง่าย ๆ ถ้าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่งมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกเดินทางไปยังวัดพระแก้วโดยเป็นผู้ บอกทางแท๊กซี่ที่ไม่รู้ทางเช่นกัน จะมีทางไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ? ในอินเตอร์เน็ตนั้นการเดินทางไปยัง จุดมุ่งหมายและค้นหาสิ่งที่ต้องการจะมีเครื่องมือและวิธีช่วยเหลือ หลาย ๆ วิธีด้วยกันดังนี้ (ก่อนจะถึง ส่วนถัดไปผู้เรียนควรจะเข้าใจความหมายของคําต่อไปนี้ก่อน : Web browser, Domain name, URL, Homepage, Website, www, Hypertext) จากเนื้อหาข้างต้นก่อนการค้นหาโดยใช้ Search Engine : Search Engine คือรูปแบบการให้บริการค้นหาข้อมูล,สารสนเทศโดยอาศัยโปรแกรมค้นหาที่ผู้ให้บริการเตรียม ไว้ รูปแบบการให้บริการในปัจจุบัน (พ.ศ.2544) มักจะติดต่อกับผู้ใช้ผ่าน Web browser ในรูปแบบของ Hypertext เป็นหลัก ลักษณะข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถค้นหาได้จะมีตั้งแต่ เรื่องทั่ว ๆ ไป, รูปภาพ, วีดีโอ, เพลง, ข่าว, เรื่องเฉพาะกลุ่ม โดยอาศัยฐานข้อมูล (Database) ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้แต่ก็ยังมี Search Engine บางชนิดที่ไม่จําเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลด้วย ถ้าจัดแบ่ง Search Engine ตามขนาดฐานข้อมูล, รูปแบบการ ค้นหา,และขอบเขตการค้นหาจะแบ่งได้ดังนี้ 1 . Search Engine : จะทํางานรวบรวมข้อมูลหน้าเวปไซต์ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาในอินเตอร์เน็ตเข้าไว้ ในฐานข้อมูล โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่เก็บจะเป็นคําสําคัญ (เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารสนเทศชนิดใด) ผู้ใช้บริการก็จะเข้ามาสืบค้นข้อมูลผ่านหน้าจอให้บริการ เมื่อพบก็จะคืนรายการเป็นดัชนีให้ผู้ใช้บริการทราบและ สามารถเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น www.Altavista.com, www.google.com เป็นต้น 2. Web Directory : จะให้บริการคล้ายกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง คือจะให้ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูล นําข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่มาลงไว้ตามหมวดหมู่ที่กําหนด การค้นหาก็จะสามารถทําได้แบบเป็นหมวดหมู่ทําได้ เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น www.yahoo.com เป็นต้น 3. Hybrid Search Engine : เป็นเครื่องมือค้นหาที่เป็นลูกผสมระหว่าง Search Engine กับWeb Directory ทําให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายมากขึ้น 4. META Search Engine : เป็น Search Engine ชนิดหนึ่งที่ไม่มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเองแต่จะเป็นผู้ ที่ส่งข้อความที่ต้องการค้นหาไปยัง Search Engine ตัวอื่นหลาย ๆ ตัวพร้อมกันแล้วนําผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปให้มี
 • 49. 49 ความกระชับทําให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลาค้นหาตาม Search Engine ทีละตัว เช่น www.ask.com 5. Specific Task Search Engine : เป็นซอฟต์แวร์หรือบริการที่ให้บริการค้นหาข้อมูลเฉพาะประเภทที่ อยู่ในสภาวะจํากัดเท่านั้น เช่น www.amazon.com จะมีเครื่องมือสืบค้นหาหนังสือหรือสินค้าที่สามารถค้นหา ได้เฉพาะในร้านของตนเองเท่านั้น, napster เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้บริการค้นหาเพลง เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น, www.dejanews.com เป็นบริการค้นหาสารสนเทศจาก Newsgroups เท่านั้น Search Engine ที่ สามารถใช้บริการได้สําหรับภาษาอังกฤษจะมี Search Engine อยู่หลาย ๆ ตัวด้วยกันแต่ตัวก็จะให้ผลลัพธ์ใน การค้นหาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากผลการค้นหาไม่ตรงความต้องการก็ลองเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาดูโดย Search Engine ที่ได้รับความนิยมมีดังนี้ Search Engine Web Directory Meta Search http://www.altavista.com http://www.alltheweb.com http://www.google.com http://www.hotbot.com http://www.northernlight.com http://www.iwon.com http://www.excite.com http://www.goto.com http://www.ask.com http://www.lycos.com http://www.msn.com --- ภาษาไทย --- http://www.go-thai.com http://www.thaiseek.com http://hotsearch.bdg.co.th http://www.cgitop.com http://www.catcha.co.th http://search.ku.ac.th http://www.yahoo.com http://www.about.com http://www.looksmart.com http://www.dogpile.com http://www.infospace.com http://www.mamma.com http://www.metacrawler.com แนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่างแนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่างแนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่างแนวทางการสืบค้นสารสนเทศจากระบบอินเตอร์เน็ตจากบริการต่าง ๆๆๆๆ 1. การ Surfing เป็นการเปิดเว็บไซต์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วอาศัยการรวบรวม ข้อมูลทีละเล็กละน้อยสืบเสาะไปเรื่อย ๆ ผ่านไปทีละเว็บจนกระทั่งได้สิ่งที่ต้องการ การใช้วิธีนี้มักจะเริ่มต้นจาก Portal web หรือ Web Directory หรือที่เรียกว่า “รวมลิ้งค์” แล้วจึงไปขยายผลโดยเข้าไปหาข้อมูลทีละแห่ง ไปเรื่อย ๆ แต่วิธีการนี้จะค่อนข้างเสียเวลาและไม่มีความแน่นอนว่าจะได้ข้อมูล,สารสนเทศที่ต้องการจริง ๆ 2. ถามจากผู้รู้ หรือผู้ใช้คนอื่น ๆ เนื่องจากภายในอินเตอร์เน็ตจะมีสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกันบนกระดานข่าว (Bulletin board) ที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็น, ตั้งคําถาม, ตอบคําถาม ซึ่งมีชื่อเรียกได้หลาย ๆ ชื่อได้แก่ Usenet, Newsgroups,Webbord, Chat เป็นต้น หรือแม้แต่การส่ง e-mail ไปถามอาจารย์ผู้รู้ทางด้านนี้โดยตรงเลย ก็ได้ ในกระดานข่าวจะมีการแบ่งแยกเรื่องที่ สนทนากันออกเป็นหมวดหมู่ทําให้สามารถจํากัดการสืบค้นให้ตรงกับเรื่องที่ต้องการได้ง่ายขึ้น บางแห่งก็จําเป็น จะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อเป็นการกรองข้อมูลที่จะลงก่อนอีกด้วยย้อนไปหาคําถามชาวต่างชาติที่จะเดินทาง ไปสนามหลวงอีกครั้ง ถ้าหากใช้การแก้ปัญหาแบบที่ 1 ก็จะเหมือนนักท่องเที่ยวท่านนั้นเดินเข้าไปในร้าน
 • 50. 50 หนังสือแล้วหยิบหนังสือนําเที่ยวประเทศไทยขึ้นมาฉบับหนึ่งภายในย่อมจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถไปถึงที่ หมายได้รวดเร็วใช้การแก้ปัญหาแบบที่ 2 แบบนี้นักท่องเที่ยวคนนี้คงจะมีเวลาว่างมาก เที่ยวค้นคว้าเรื่องราว จากที่ต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ จนรู้จักกว่าจะเจอสนามหลวงก็คงจะได้เรียนรู้ วัฒนธรรมประเพณีไทย, การคมนาคม แบบต่าง ๆ, นิสัยชาวไทย ฯลฯ อีกมากทีเดียวใช้การแก้ปัญหาแบบที่ 3 แบบนี้ก็คล้าย ๆ กับนักท่องเที่ยวคนนี้ ถามตํารวจท่องเที่ยวหรือจ้างมัคคุเทศก์สักคนเพื่อนําทางไปยังจุดหมาย รวดเร็วตรงประเด็นที่ต้องการแน่นอน (ถ้าไม่โดนหลอกเสียก่อน) ดังนั้นการค้นหาเส้นทางก็แล้วแต่ความสามารถ, เวลาแต่ละคนแต่ไม่ว่าทางไหนก็พา ไปสู่จุดหมายได้เช่นกัน เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ Search Engine 1. อย่าค้นหาด้วย Search Engine เดียวเพราะว่าไม่มี Search Engine ใดที่จะมีฐานข้อมูลของทุก เว็บไซต์ทั่วโลก ดังนั้นถ้าค้นไม่เจอข้อมูลที่ต้องการให้ลองไปค้นหาที่ Search Engine อื่น 2. อ่านวิธีการค้นหา เพราะว่า Search Engine แต่ละตัวจะมีวิธีการค้นหาไม่เหมือนกันยิ่งเป็นการ ค้นหาแบบเฉพาะทางหรือแบบที่มีคําสั่งพิเศษด้วยแล้ว ถ้าสามารถอ่านวิธีการค้นหาได้ก็จะสามารถช่วยค้นหาได้ เร็วขึ้นและได้ผลตามประสงค์ 3. ค้นหาด้วยคําเฉพาะ เพราะยิ่งใช้คําเฉพาะสําหรับค้นหาเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตรงตามเป้าหมาย เท่านั้น เช่น แทนที่จะค้นเว็บไซต์สุนัขด้วยคําว่า dog ก็ให้ใส่พันธุ์ของสุนัขที่ต้องการลงไปด้วยอย่าง puddle dog หรือ boxer dog จะทําให้สามารถค้นหาได้ง่ายกว่า 4. ใช้คําทั่ว ๆ ไปค้นหา ถ้าค้นหาด้วยคําเฉพาะแล้วไม่มีผลการค้นหา เพราะคําเฉพาะบางคําที่เฉพาะ เกินไปอาจจะไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลก็ได้ 5. ใช้คําสั่ง Boolean ช่วยในการค้นหาถ้าต้องการค้นหาเว็บไซต์ด้วยการใช้คําหลาย ๆ คําผสมกันไป หรือเมื่อไม่ต้องการให้คําใดเข้ามาเกี่ยวข้องในการค้นหาก็สามารถกําหนดได้เช่นกัน 6. สารสนเทศที่มักพบบ่อยจะเป็นสารสนเทศที่เป็บของผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์ ทําให้ต้องมีค่าใช้จ่าย เมื่อจะนําข้อมูลมาใช้ ดังนั้นจึงควรเลือกแหล่งข้อมูลจากแหล่งที่เหมาะสมเช่น จากมหาวิทยาลัย,ห้องสมุด, หรือ จากองค์กรที่ไม่หวังผลกําไร สังเกตได้จากชื่อ Domain name ที่เรียกที่มักจะไม่ลงท้ายด้วย .com 7. ถ้าจําเป็นจะต้องใช้เลือกค้นหาด้วยภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกใช้Search Engine ที่สนับสนุนการค้นด้วยภาษานั้นด้วย เช่น Altavista และ Hotbot ที่สนับสนุนการค้นหาจากภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (ถ้าจะใช้ภาษาไทยต้องใช้ Search Engine ที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น) 8. ถ้าค้นหา(ภาษาไทย) แล้วไม่พบจาก Search Engine เลยให้ใช้วิธี Surfing หรือ การสอบถามจาก ผู้รู้บ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นแนวทางส่วนหนึ่ง 9. การค้นหาควรเริ่มจากที่ห้องสมุดในสถาบันก่อน เนื่องจากสามารถจํากัดขอบเขตการค้นหาได้ง่าย กว่า แล้วจึงค่อยขยายการค้นหาออกไปสู่อินเตอร์เน็ตหรือวิธีอื่น ๆ การใช้คําสั่งการใช้คําสั่งการใช้คําสั่งการใช้คําสั่ง Boolean ในการช่วยค้นหาเบื้องต้นในการช่วยค้นหาเบื้องต้นในการช่วยค้นหาเบื้องต้นในการช่วยค้นหาเบื้องต้น 1. And ใช้ในการกําหนดเพื่อค้นหาด้วยคํามากกว่าสองคําขึ้นไปที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันการใช้งานก็ให้ พิมพ์ And ลงระหว่างคําสองคําหรือระหว่างทุกคําที่ต้องการค้นหา เช่น sea AND phuket เป็นต้น บาง Search Engine ก็ใช้เครื่องหมาย + แทนคําสั่ง AND เช่น sea +phuket 2. Or ใช้ในการกําหนดเพื่อค้นหาคําอย่างน้อยหนึ่งคําที่กําหนดต้องอยู่ในเว็บไซต์ที่ค้นหา ด้วยการใช้ คําสั่ง OR ที่ระหว่างคําเช่น phuket or songkla เป็นต้น
 • 51. 51 3. AND NOT ใช้สําหรับค้นหาเว็บไซต์ที่มีคําแรก (หน้า AND) แต่ต้องไม่มีคําที่สอง (หลัง NOT) เช่น phuket AND NOT songkla เป็นต้น บาง Search Engine ใช้เครื่องหมาย – แทนคําสั่ง ANDNOT เช่น phuket –songkla เป็นต้น 4. เครื่องหมาย “ ” ใช้สําหรับการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคําที่กําหนดทั้งประโยค เช่น “Sunset at phuket” เป็นต้น 5. เครื่องหมาย ( ) ใช้แบ่งคําสั่ง Boolean ออกเป็นส่วน ๆ เช่น kayak AND (gear OR equipment) ผลลัพธ์ที่ได้คือ เว็บไซต์ที่มีคําว่า kayak และคําว่า gear หรือคําว่า equipment หรือ ทั้ง gear และ equipment อยู่ด้วยเป็นต้น 6. เครื่องหมาย * ใช้สําหรับค้นหาเว็บไซต์ที่มีส่วนหนึ่งของคําที่กําหนด และอาจจะตามด้วยตัวอักษรอื่น ก็ได้ เช่น kayak* ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปได้ทั้งเว็บไซต์ที่มีคําว่า kayak, kayaks, kayaked,kayaking และอื่น ๆ ตัวอย่างการใช้ Search Engine เพื่อสืบค้นสารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ตกําหนดให้ เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ด้าน การเลี้ยงบอนไซมาก่อนแต่ต้องการอยากจะเลี้ยง ทําให้มีความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนไซในประเทศ ไทยและวิธีการเลี้ยง จะสามารถทําอย่างไรได้บ้างถ้ามีการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกทางเดียว 1. ก่อนอื่นขอแนะนําให้ไปที่ห้องสมุดก่อน เช่นขณะนี้อยู่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก็สืบค้นจาก Website ห้องสมุดถ้าไม่รู้ก็เข้าไปที่ www.eau.ac.th ก่อนไปที่ Service แล้วเว็บนี้ก็จะนําไปสู่ www.library.eau.ac.th แล้วเข้าไปที่หัวข้อ Online Catalog แล้วลองสืบค้นคําว่า bonzi หรือบอนไซ (ควรจะ รู้ข้อมูลบางอย่างเช่นชื่อบอนไซที่เขียนอย่างถูกต้องหรืออื่น ๆ บ้าง) 2. เมื่อลองพิมพ์ ทั้งคําว่า bonzi และ บอนไซดูแล้วปรากฏว่าไม่สามารถหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้ได้เลย 3. ขั้นต่อไปลองไปเว็บท่า (Portal) ที่ดัง ๆ ในประเทศไทยเป็นอันดับถัดไป ในที่นี้จะขอไป Website: www.sanook.com แล้วลองใช้บริการค้นหา โดยพิมพ์คําว่า bonzi หรือ บอนไซ ลองผิดลองถูกไปก่อน แล้วก็ นั่งรออย่างใจเย็น 4. เมื่อใช้คําว่า “บอนไซ” ทําให้สามารถค้นหาเจอ Website 2 แห่งด้วยกัน ก F F ก F F F ก F F ก F F ก F F ก ก F F F F F ˈ F ก F F F F ก F Search Engine F F ก F F ก F F ก F ก F ก ก F F F 5 F กF 1. ก F F F www.google.com F www.google.com F F ก F F F F F F F F ก F F Fก F F Google
 • 52. 52 ก F ก F F ก F ก F ก ก F ก ก ก F F F ก F ʽ F ก F ก F ก ก ก F ˁ Back ก F ก F ก F F 2. ก F F www.google.com F www.google.com ก F F F ก ˈ F F ก F F F F F F F F ก F F Fก ˁ F ก F ก ก F F ก F ก F ก ก F ก ก ก ก F F F ก F ก F ก F ก ก ก F ˁ Back ก F ก F ก F
 • 53. 53 3. ก F F Index Directory ก F F Index F ˈ F กก F ก F F F Search Engine ก F F Index ก ก F ก ˈ F F ก Web site F ก ˈ ก F ก ก F F ก F Web Browser ก F ก F ก F ก ก ก F ก ก F ก ก F ก Fก F Index F F ก F ก F F F F F ก ก ก F ก F ก ก ก F ก ก ก ก Link F Fก F ก F ก ก ก F ก F F ก F F F ก F ก F
 • 54. 54 4. ก F F F ก ก F F ก ก F F F ก F F F ก F ก F F F ก ก F ก F F F ก F F ก F F ก (ISBN) ก (ISSN) ก F ʾ F ˈ F ก F F F ก ก F F F F F ก F F ก ก F ก F F F F F F ˈ F 5. ก F F F Google Maps Google Maps ก F ก Google F F F F F F ก ก F F ก ก ก F F F F ก F F ก F ก F ก F F F F F ˆˉ ˈ F ก ก Google Maps F F F ก F F F กF Link ก Google Maps ก F F Google ˈ Maps ก F F ก F F F F F F F ก F ก F
 • 55. 55 F ก ก F F ˈ Fก F F F F F 1. F ก ก ก F F ก F ก . ก 51 ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... 2. F ก ก ก F F ก www.google.com www.yahoo.com F ก F
 • 56. 56 ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ 5 ก F F F F ก F 1 ก ก Fก F ก ก Fก F F - ʾ (Name-Year System) ก ก F 1.1 F ˈ F ก F F ˈ F F ก (Last Name) 1.2 ʾ . . . . ก F ก F F ก - ˈ ก F F ˈ F F . . - ˈ ก F F ˈ ก F F . . - ˈ ก ก F F ˈ ˈ ก F
 • 57. 57 F . . 1.3 F ก ʾ F ก F F F (2549) F ... ก F - ʾ F F ..............................................................................................................................(Clark, 1954). 1.4 F 2 F F ก ʾ F F ก (2527) F ......................................... Bose Rawat (1984) F F ..................................................... ก F - ʾ F ˈ F F F and F ...................................................................................(Bose and Rawat, 1984) 1.5 F F 3 F - ก - ก ก F F F F ก ก F F et al. F et al. F F Fก F F F ก F F (2529) F ......................................................... Smith (1984) F ........................................................................ ก F - ʾ F F ..............................................( F , 2529) ...............................................(Smith, et al., 1984) 1.6 F ก F F ก F F ก F F (;) F .......................................(Smith, et al., 1984; Paterson and Clarke, 1975) 1.7 ก F F F F ก F F ˈ ก F F F F F F F Smith (1984 F Harrington, 1989) ก F F .......................................... 1.8 ก F F F 1.9 ก F F F ก F ก F F F F กก ก ก F F F F F ʾ F F 1 ...................................................................... : Bose (1984)
 • 58. 58 ก F 1 ........................................................ : Johnson Smith (1980) 2 ก ก F ก 2.1 ก F ˈ F F F F ก F ก ก F ก F ก F ˈ F F F F ก F F F ก ก F ก F F 2.2 F F F ก F ก Fก F ก 2.3 F ก ก F ก F F F กF 2.4 F ก F ก ก F - ก ก ก F (,) F F F F , ก F F ก F F ก , F ก F F ก ( F ) ก ก F ก ก ก F Atkin, E.L., Kullm, D. and Aikins, K.W. ก F ก F ก ʾ กF - ʾ F F ก ˈ ʾ ก F F ก ก ก F ʾ . . ˈ ก F a b c ก ก F ʾ . . ˈ ก F ก F F . 2530 ก. F . 2530 . Boyd, A. H. and Andrews, C.H. 1984 a. Boyd, A. H. and Andrews, C.H. 1984 b. 2.5 F F F F ก F ก ก F F F F ก F . F, . ก F ( F.), Agron, J., Soil Sci. Soc. Amer. J. F F F F ก F ก ก F 3 ก F F 3.1 / (Journal / Bulletin) F . ( ʾ). . ʾ : F F ก F . (2535). F F.
 • 59. 59 . ก F ( F.) 26: 119-125. Brooks, J.R. and Griffin, V.K. (1987). Liquefaction of rice starch from milled rice flour using heat-stable alpha-amylase. J. Food Sci. 52: 712-717. 3.2 / 3.2.1 ก F F F . ( ʾ). . In ( ก ed. editor F ) F pp., F: ก F. F F F, (2526). F F F F F ก F . F F ก. ( , ก ). F 51-59. ก : ก. Harrington, J. F. (1972). Seed Storage and Longevity. In Seed Biology (ed. T. T.Kozlowski) Vol. II. Pp. 145-245. New York: Academic Press. 3.2.2 ก F F F F . ( ʾ). . F. F : ก F. F ก . (2521). : ก ก F .ก : F ก ก F. Bewley, J.D., and Black, M. (1982). Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to Germinatior. Vol. II. New York: Springer-Verlag. 3.3 ก / / ก (Proceeding) F . ( ʾ). . ก ก ก F . ก . ( F ) . . F . F F F F, ก , ก ก , , . (2527). ก ʾ ก ก F F . ก ก 3 ก F ก . 12-21 2537. F 172-179. Hill, M. J., Archer, K.A. and Hutchinson, K.J. (1989). Towards developing a model of per sistence and production for white clover. Proceedings of the XIII International Grassland Congress Nice, France, 4-11 October 1989. pp. 1043-1044. 3.4 F F . ( ʾ). F. . . F ก ก F F. (2528). ก ก ก F F ก ˂ ก . F F.
 • 60. 60 Phillips, O.C., Jr. (1962). The Indfluence of Ovidd on Lucan s Bellum Civil. Ph.D. Dissertation, University of Chicago. 3.5 ก F ก ก ก ก F F F F F ก website ก ก F ก F ก F F F F F ก Website F F F กก web board 3.5.1 F F ก F F F F F F กก (2542) F ก ˈ ˈ F F F F F F F ก ˈ ˈ F F F F F F (ก , 2542) ก ก F F ก . (2542). ( F). F ก : http:/www. Thaiclinic.com/medbible/bonetumor.html [21 ก 2543] Fก . (2542). กก ก ( F). F ก http://www.Thaiclinic.com/ medbible/bonetumor.thml [21 ก 2543] Department of the Environment and Heritage. (1999). Guide to Department andAgency Libraries (Online). Available : http://www.erin.gov.au/library/guide.html[2000,November 17] : F ˈ F / ก 3.5.2 F F ก F F F ˈ F ก F F F F ก ก ก ก 6 F ˂ ก ก ก ก ก F F F ก ก F 2-3 ก F ก ก ก ก ( , 2542) ก ก F F ( F). (2542). F ก : http://www.khonthai.com/Vitithai/food.thml [21 ก 2543] F ก ( F). (2542). F ก : http://www.motc.go.th/stats5.html [21 ก 2543]
 • 61. 61 F 1. F ก ก ก F ก F F F F ก Website 3 F 1) 2)
 • 62. 62 .. 3) 2. F ก ก ก ก F ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ บทที่ 6 การใช้งาน E-mail บริการ E-mail (Electronic Mail) เป็นบริการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในระบบอินเตอร์เน็ต การใช้งานผู้ใช้บริการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการอีเมล์ก่อนจึงจะสามารถ ใช้ได้ ถ้าสมัครกับใครก็จะได้ที่อยู่ของอีเมล์ไปอยู่ที่โดเมนเนมของผู้ให้บริการเช่นผู้ใช้บริการชื่อ “xxx” ใช้บริการ อินเตอร์เน็ตของบริษัท “aaa” ที่มีชื่อโดเมนเนมเป็น “aaa.com”ถ้าหากบริษัท aaa มีการให้บริการอีเมล์ ผู้ใช้บริการก็จะได้ใช้บริการอีเมล์ของบริษัท aaa ซึ่งอาจจะเป็นชื่อ “xxx@aaa.com” ถ้าหากชื่อ xxx นั้นไม่ซ้ํา กับใครเป็นต้น รูปแบบของที่อยู่อีเมล์ (e-mailaddress) จะมีรูปแบบ ที่สามารถจําได้ง่าย ๆ ดังนี้ ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อโดเมน หรือ ชื่อผู้ใช้ @ ชื่อเครื่อง.ชื่อโดเมน การใช้บริการจากผู้ให้บริการเหล่านี้จะต้องใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบจดหมายที่เข้ามาและอีเมล์นี้จะถูก ยกเลิกเมื่อเลิกใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากบริษัทนั้นด้วย แต่ถ้าหากใช้บริการจากผู้ให้บริการ e-mail ฟรีทั่ว ๆ ไป
 • 63. 63 เช่น www.hotmail.com, www.mail.yahoo.com,www.mail.com, www.chaiyo.com, www.thaimail.com, www.thailand.com เป็นต้น จะสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ที่ต้องการได้เองและไม่มีวัน หมดอายุ เมื่อเลิกใช้บริการอินเตอร์เน็ตด้วยการทํางานของระบบ e-mail นั้นถ้านํามาเปรียบเทียบกับระบบการ รับส่งจดหมายในปัจจุบันจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันมาก แต่จะมีข้อดีกว่า คือสามารถรับส่งได้ตลอดเวลา, มี ความรวดเร็ว,ส่งได้ถูกต้องแน่นอนถ้าไม่ใส่ที่อยู่ผิดคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบริการ e-mail reply เป็นการตอบจดหมาย forward เป็นการส่งจดหมายที่ได้รับต่อไปยังบุคคลอื่น attachment เป็นการแนบไฟล์เพื่อส่งไปพร้อมกับ e-mail inbox เป็นที่เก็บจดหมายที่เข้ามา ทั้งที่อ่านแล้วและยังไม่ได้อ่าน trash เป็นถังขยะเก็บจดหมายที่ไม่ต้องการ compose เป็นการสร้างจดหมายใหม่เพื่อเขียน spam mail เป็นจดหมายที่สร้างความรําคาญ มักจะเป็นโฆษณา junk mail เหมือนกับ spam cc ย่อมาจาก carbon copy เป็นลักษณะการส่งจดหมาย “สําเนาเรียน” bcc ย่อมาจาก background carbon copy เป็นการส่งจดหมายแบบสําเนาเรียนแต่ชื่อจะไม่ปรากฏให้เห็นในจดหมาย to เป็นชื่อ e-mail ที่ ต้องการส่งไปหา subject เป็นหัวเรื่องของจดหมาย ขั้นตอนการสมัครเมล์ ก ˁ เข้าสู่เว็บไซต์ www.hotmail.com
 • 64. 64 การตั้งชื่อ E-Mail หากตั้งชื่อแล้วต้องกดปุ่มตรวจสอบการใช้งาน คอชื่อที่ตั้งต้องห้ามซ้ํากับคนอื่นหาก เป็นสีแดงต้องหาชื่อใหม่จะได้แบบฟอร์มการลงทะเบียน
 • 66. 66 วิธีการรับ-ส่ง E-Mail 1. การส่งอีเมล์เริ่มต้นกดปุ่ม จดหมาย 2. 3. กดปุ่มสร้าง 4. ถึง:sathima@hotmail.com,kitti@hotmail.com สําเนา: สําเนาลับ: เรื่อง:ใส่หัวเรื่องที่จะส่งถึงผู้อื่น พิมพ์เนื้อจดหมาย ***หากจะเรียกเครื่องมือในการแต่งจดหมายไปที่ และแต่งตัวอักษรได้ตามต้องการ
 • 70. 70 เสร็จแล้วกดปุ่มส่ง การเลิกใช้งานการรับ-ส่งจดหมาย เมื่อผู้ใช้เลิกใช้งานแล้วให้กดปุ่ม คําถามท้ายบท 1. ให้นักศึกษาอธิบายถึงวิธีการส่ง e-mail ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................
 • 71. 71 ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ก http://www.bpp.go.th/e-learning/internet_4.html http://www.kemapat.ac.th/searchengine.htm http://www.konmun.com http://www.nfe.go.th/13/banprak/computer/comall.htm http://www.oknation.net/blog/itsarakub/2009/07/08/entry-1 http://www.stks.or.th/web/presentation/search-it_files/frame.htm http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3058 http://www.yupparaj.ac.th/CAI/InsideComputer/menu.htm http://202.44.68.33/library/teachershow/bangkok/teunjai_v/computer01/sec02p01.html
 • 72. 72