ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword

peter dontoom
peter dontoomค้าขายส่วนตัว

word

วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
ข้อสอบ การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร (รหัสวิชา 3204 - 2305)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
คาสั่ง จงทาเครื่องหมายกากบาท ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อใดแสดงความหมายของคอมพิวเตอร์ดีที่สุด
ก.เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ข.ควบคุมการทางานด้วยซอฟต์แวร์
ค.เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ง.สามารถใช้งานกับอินเทอร์เน็ต
2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ก. Input Unit
ข. Output Unit
ค. Process Unit
ง. CPU
3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์
ก.ฮาร์ดแวร์
ข. ซอฟต์แวร์
ค. พีเพิลแวร์
ง. อินเทอร์เน็ต
4. ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ก.โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
ข.ผลสรุปของคอมพิวเตอร์
ค.กระดาษพิมพ์
ง. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
5.ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ก. โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
ข. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ค. กาหนดข้อมูลนาเข้า
ง. กาหนดตัวแปรที่ใช้
6. อุปกรณ์ใดใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการ
ประมวลผล
ก. CPU
ข. RAM
ค. Hard disk
ง. Flash Drive
7. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมักเรียกสั้นๆ ว่า
ก. Sound Card
ข. Modem Card
ค. VGA Card
ง. LAN Card
8.แผ่นการ์ดแสดงผลมักเรียกสั้นๆ ว่า
ก. Sound Card
ข. Modem Card
ค. VGA Card
ง. LAN Card
9. อุปกรณ์ใดทาหน้าที่แปลงไฟบ้านเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์
ต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. Case
ข. AC Adapter
ค. Power Supply
ง. CPU
10. อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบใดที่นามาใช้แทนแผ่นดิสก์
ก. CD-ROM
ข. CD-RW
ค. Hard Disk
ง. Scanner
11. UPS ทาหน้าที่อะไร
ก.สารองข้อมูล
ข. ป้องกันไฟฟ้า
ค.จ่ายไฟทดแทน
ง. ลบข้อมูล
12. ถ้าต้องการต่อสายแป้นพิมพ์ต้องต่อเข้ากับจุดใด
ก. PS/2 สีม่วง
ข. PS/2 สีเขียว
ค. ParallelPort
ง. LAN Port
13. คีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. Sound Card
ข. VGA Card
ค. Mainboard
ง. Modem
14. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ก. Modem
ข. VGA Card
ค.HardDisk
ง. USB
15. ข้อใด ไม่ใช่ คาสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์
ก. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม F2
ข. คลิกเลือกไฟล์ คลิกขวาเลือก Rename
ค. คลิกเลือกไฟล์ คลิกเมนู File -> Rename
ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Alt
16. ประโยชน์ของโปรแกรม Screen Saver คือ
ก. ทาให้ประหยัดไฟฟ้า
ข.ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้พักผ่อน
ค. ระวังรักษาจอภาพ
ง. สั่งให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ตามต้องการ
17.ข้อใดหมายถึงการเปลี่ยนหน่วยวัดของโปรแกรม
Microsoft Office Word 2007?
ก.ปุ่ม Office >ตัวเลือก>ขั้นสูง
ข. ปุ่ม Office >ตัวเลือก >หน่วยวัด
ค.ปุ่ม Office >ตัวเลือก>กาหนดเอง
ง. ปุ่ม Office >ตัวเลือก>แหล่งข้อมูล
18. เครื่องมือ ใช้สาหรับทาอะไรในโปรแกรม
Microsoft Office Word 2007?
ก. คัดลอก (Copy)
ข. ตัด (Cut)
ค. วาง (Paste)
ง. ย้าย (Move)
19. ไฟล์เอกสารของ Microsoft Office Word 2007นั้นจะ
มีนามสกุลอะไร?
ก. .pptx
ข..xlsx
ค..jpg
ง. .docx
20. ถ้าต้องการจัดเอกสารให้เป็นแนวนอนต้องเข้าไปที่แถบ
คาสั่งใด?
ก.หน้าแรก >การวางแนว >แนวนอน
ข.แทรก >การวางแนว >แนวนอน
ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ >การวางแนว >แนวนอน
ง. มุมมอง >การวางแนว >แนวนอน
21. ถ้าต้องการจัดคอลัมน์ให้กับเอกสารต้องเข้าไปที่แถบ
คาสั่งใด?
ก.หน้าแรก >คอลัมน์
ข. แทรก >คอลัมน์
ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ >คอลัมน์
ง. มุมมอง >คอลัมน์
22. คอลัมน์ (Column) ในตารางMicrosoft Office Word
2007 หมายถึงอะไร?
ก. แถวในแนวตั้ง
ข. แถวในแนวนอน
ค. ช่องภายในตาราง
ง. การรวมช่องในตารางเป็นช่องเดียว
23. ผสานเซลล์ในตารางMicrosoft Office Word 2007
หมายถึงอะไร?
ก.แถวในแนวตั้ง
ข. แถวในแนวนอน
ค.ช่องภายในตาราง
ง. การรวมช่องในตารางเป็นช่องเดียว
24. ลักษณะของการทาลายน้าในเอกสาร ทาได้กี่แบบ?
ก.1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค.3 แบบ
ง. 4 แบบ
25.ถ้าต้องการใส่ลายน้าในเอกสาร ต้องเลือกที่แถบคาสั่งใด?
ก.หน้าแรก
ข. แทรก
ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ
ง.มุมมอง
26. การย่อหน้าในเอกสาร Microsoft Office Word 2007
กดคีย์บอร์ดที่ปุ่มใด?
ก. Caps Lock
ข. Shift
ค. Alt
ง. Tab
27. ภาพที่เห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทาอะไร
ก. แทรกรูปภาพ
ข.แทรกอักษรศิลป์
ค. แทรกรูปร่าง
ง. แทรกภาพตัดปะ
28. ภาพที่เห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทาอะไร?
ก.แทรกรูปภาพ
ข. แทรกแผนภูมิ
ค.แทรกภาพตัดปะ
ง. แทรกรูปร่าง
29. ภาพที่เห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทาอะไร?
ก.จัดชิดซ้าย
ข. ระยะห่างบรรทัด
ค.จัดชิดขวา
ง. เส้นขอบนอก
30. ในการสร้างแผนผังองค์กร ต้องใช้เครื่องใดในการสร้าง
ถึงจะเหมาะสม?
ก. SmartArt
ข. รูปร่าง
ค.แผนภูมิ
ง. อักษรศิลป์
31. การใส่เส้นขอบของหน้าเอกสารต้องเลือกที่แถบคาสั่ง
ใด?
ก.หน้าแรก
ข.แทรก
ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ
ง. มุมมอง
32. ถ้าต้องการแสดงไม้บรรทัดในเอกสาร ต้องเลือกที่แถบ
คาสั่งใด?
ก.หน้าแรก
ข. มุมมอง
ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ
ง. การส่งจดหมาย
33. โปรแกรมตารางงานเหมาะสมกับงานประเภทใด
ก. งานพิมพ์เอกสาร
ข. งานคานวณ
ค.งานตกแต่งภาพ
ง. งานฐานข้อมูล
34. ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรมตารางงาน
ก.แบ่งหน้าเอกสารออกเป็นสไลด์
ข. แบ่งเอกสารเป็นเฟรม
ค. แบ่งหน้าเอกสารเป็นเลเยอร์
ง. แบ่งหน้าเอกสารเป็นแถวและคอลัมน์
35. ข้อใดหมายถึงสเตตัสบาร์ (Status bar)ของ โปรแกรม
Microsoft Office Word 2007 ที่ถูกต้อง?
ก. แสดงมุมมองของไฟล์
ข. แสดงแถบสถานะการทางาน
ค. แสดงมุมมองของเอกสาร
ง. การกาหนดหน่วยวัดของเอกสาร
36.ข้อใด ไม่ใช่ คาสั่งในการทาสาเนาไฟล์ข้อมูล
ก.คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + C
ข. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกไอคอนคาสั่ง
ค.คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกขวาเลือก Copy
ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกเมาส์ค้าง + กดปุ่ม Ctrl ลากแล้ว
ปล่อย
37. ข้อใด ไม่ใช่ คาสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์
ก. คลิกเลือกไฟล์แล้วคลิกซ้ายอีก 1 ครั้ง
ข. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม F2
ค. คลิกเลือกไฟล์ คลิกขวาเลือก Rename
ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Alt
38. ข้อใดเป็นการลบไฟล์แบบไม่สามารถเรียกคืนจาก ถัง
ขยะได้
ก.คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม shift + Delete
ข. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกขวาเลือก Delete
ค. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Del
ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม กากบาด
39. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการปิดหน้าต่างโปรแกรม หรือ ออกจาก
โปรแกรม ในระบบปฏิบัติการ Windows
ก.คลิกที่เมนู Edit --> Close
ข. กดปุ่ม Alt + F4
ค. คลิกขวาที่ Task Bar แล้วเลือกเมนู Close
ง. คลิกที่เมนู File --> Close
40. แถบชื่อโปรแกรมและแสดงชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ขณะนั้น
เรียกว่า
ก. Menu Bar
ข. Tool Bar
ค. Title Bar
ง. Status Bar
41. แถบเครื่องมือต่างๆ สาหรับการใช้งานโปรแกรม
วินโดวส์ จะเป็นรูปไอคอนของคาสั่งที่ใช้บ่อยๆ เรียกว่า
ก. Menu Bar
ข. Tool Bar
ค. Status Bar
ง. Title Bar
42. ShortCut คือข้อใด
ก. ภาพที่สื่อถึงโปรแกรม
ข. ส่วนที่ทาหน้าที่ไปเปิดโปรแกรม
ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ง. ไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม
43. . โปรแกรมใดที่เหมาะสาหรับในการจัดทาเอกสาร?
ก. Microsoft Office Word 2007
ข. Microsoft Office Excel 2007
ค. Microsoft Office PowerPoint 2007
ง. Microsoft Office Outlook 2007
44. ในการพิมพ์ข้อความลงเอกสารลักษณะของเมาส์เป็น
อย่างไร?
ก.
ข.
ค.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
45. แหล่งเก็บข้อมูล (Data Source) คืออะไร ?
ก. เอกสารที่กาลังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ข.เอกสารของผู้รับจดหมายเป็นแบบฐานข้อมูล
ค. เอกสารที่มีข้อความในจดหมายแตกต่างกัน
ง. เอกสารที่มีข้อความในจดหมายที่เหมือนกัน
46.ข้อใดเป็นรูปแบบการแสดงเลขหน้าที่เลือกให้ แสดงใน
Word ได้ ?
ก. 1,2,3,...
ข. a,b,c,...
ค. I,II,III,...
ง. ถูกทุกข้อ
47. ข้อใดจะต้องทาเป็นอันดับแรกในการใส่ เชิงอรรถลงไปใน
เอกสาร ?
ก. เลือกข้อความที่ต้องการทาเป็นเชิงอรรถ
ข. เลือกตาแหน่งที่ต้องการใส่คาอธิบายของ เชิงอรรถ
ค. ขึ้นบรรทัดใหม่
ง. เว้นระยะช่องว่าง
48. ข้อดีของใช้จดหมายเวียนในการสร้างเอกสาร คือ ข้อใด ?
ก. ทาให้การสร้างจดหมายใช้เวลาน้อย
ข. ทาให้การสร้างจดหมายง่ายขึ้น
ค.ทาให้สะดวกในการปรับปรุงและแก้ไข
ง. ถูกทุกข้อ
49. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารหน้า 14 ถึง หน้า 20
โดยพิมพ์เฉพาะหน้าคู่ต้องป้อนตัวเลขในช่อง
Pages อย่างไร ?
ก. 14 - 20
ข. 14 - 16 , 18 - 20
ค.20 - 14
ง. 14 , 16 , 18 , 20
50. การอ้างอิงโยง หมายถึง
ก.เป็นเหมือนที่คั่นหนังสือสาหรับนามาใช้ อ้างอิง
ข. เป็นคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาศัพท์ใน เอกสาร
ค.กาหนดให้ข้อความมีการอ้างอิงภายในหน้า อื่นๆ
ง. รายการที่ใช้อ้างอิงคาศัพท์ที่ใช้ในหนังสือ

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ
ใบงาน 2.1 ข้อมูลและสารสนเทศ
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์13.1K visualizações
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5
ณัฐพล บัวพันธ์98.5K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações
บทที่ 5บทที่ 5
บทที่ 5
Jutarat Bussadee13.9K visualizações
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
Naphachol Aon246K visualizações
รูปแบบวิจัย 5 บทรูปแบบวิจัย 5 บท
รูปแบบวิจัย 5 บท
Kannika Kerdsiri136.7K visualizações
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อ
wisheskerdsilp4.9K visualizações
รายงานคอมพิวเตอร์รายงานคอมพิวเตอร์
รายงานคอมพิวเตอร์
Pimrada Seehanam33.8K visualizações

Destaque(10)

ข้อสอบปฏิบัติ Microsoft Wordข้อสอบปฏิบัติ Microsoft Word
ข้อสอบปฏิบัติ Microsoft Word
Supreeyar philarit58.8K visualizações
Microsoft Office Word 2007 : Quiz 01Microsoft Office Word 2007 : Quiz 01
Microsoft Office Word 2007 : Quiz 01
Boonlert Aroonpiboon9.4K visualizações
เทคโนสารสนเทศเทคโนสารสนเทศ
เทคโนสารสนเทศ
peter dontoom754 visualizações
ข้อสอบศิลปะ กศน.ต้นข้อสอบศิลปะ กศน.ต้น
ข้อสอบศิลปะ กศน.ต้น
peter dontoom16.5K visualizações
อช02007อช02007
อช02007
peter dontoom7.5K visualizações
ข้อสอบ Power point 2010ข้อสอบ Power point 2010
ข้อสอบ Power point 2010
น้ำกรด น้ำมะนาว22.5K visualizações
แบบทดสอบ Powerpointแบบทดสอบ Powerpoint
แบบทดสอบ Powerpoint
poomarin28.6K visualizações

Similar a ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword(20)

ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง18.6K visualizações
โครงงานคอม 60435โครงงานคอม 60435
โครงงานคอม 60435
Praw Vanitt1.6K visualizações
ใบงานที่  3ใบงานที่  3
ใบงานที่ 3
Jakkrapong Bantawang73 visualizações
รหัสข้อสอบรหัสข้อสอบ
รหัสข้อสอบ
Arunee Chaipichit564 visualizações
H7m xhzfm epuv (1)H7m xhzfm epuv (1)
H7m xhzfm epuv (1)
0911988801534 visualizações
เฉลยข้อสอบ20ข้อเฉลยข้อสอบ20ข้อ
เฉลยข้อสอบ20ข้อ
peter dontoom8.3K visualizações
K3K3
K3
Rp'Chain Chawa108 visualizações
โครงงานคอมพ วเตอร โครงงานคอมพ วเตอร
โครงงานคอมพ วเตอร
Nathdar Destiny1.1K visualizações
ก่อนเรียนประมวลผลคำก่อนเรียนประมวลผลคำ
ก่อนเรียนประมวลผลคำ
โรงเรียนแหลมทอง1.3K visualizações
ก่อนเรียนประมวลผลคำก่อนเรียนประมวลผลคำ
ก่อนเรียนประมวลผลคำ
โรงเรียนแหลมทอง503 visualizações
Comp2 4Comp2 4
Comp2 4
การ์ด คนริมเหนือ50 visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Bamm Thanwarat1.3K visualizações

Mais de peter dontoom(20)

research 653.pdfresearch 653.pdf
research 653.pdf
peter dontoom40 visualizações
portfolio 66.2.pdfportfolio 66.2.pdf
portfolio 66.2.pdf
peter dontoom37 visualizações
supervision 65.pdfsupervision 65.pdf
supervision 65.pdf
peter dontoom46 visualizações
research 65.pdfresearch 65.pdf
research 65.pdf
peter dontoom29 visualizações
Instruction Supervision 66.pdfInstruction Supervision 66.pdf
Instruction Supervision 66.pdf
peter dontoom7 visualizações
portfolio 2022.pdfportfolio 2022.pdf
portfolio 2022.pdf
peter dontoom48 visualizações
Supervision Report 65.pdfSupervision Report 65.pdf
Supervision Report 65.pdf
peter dontoom32 visualizações
4.3.pdf4.3.pdf
4.3.pdf
peter dontoom75 visualizações

ข้อสอบปลายภาค50ข้อ โปรแกรมword

  • 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี ข้อสอบ การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร (รหัสวิชา 3204 - 2305) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คาสั่ง จงทาเครื่องหมายกากบาท ลงหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุด 1. ข้อใดแสดงความหมายของคอมพิวเตอร์ดีที่สุด ก.เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ข.ควบคุมการทางานด้วยซอฟต์แวร์ ค.เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ง.สามารถใช้งานกับอินเทอร์เน็ต 2. ข้อใดไม่จัดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ก. Input Unit ข. Output Unit ค. Process Unit ง. CPU 3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ก.ฮาร์ดแวร์ ข. ซอฟต์แวร์ ค. พีเพิลแวร์ ง. อินเทอร์เน็ต 4. ข้อใดคือ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ก.โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ข.ผลสรุปของคอมพิวเตอร์ ค.กระดาษพิมพ์ ง. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 5.ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ก. โปรแกรมต่างๆที่ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ ข. อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ค. กาหนดข้อมูลนาเข้า ง. กาหนดตัวแปรที่ใช้ 6. อุปกรณ์ใดใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลระหว่างการ ประมวลผล ก. CPU ข. RAM ค. Hard disk ง. Flash Drive 7. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายมักเรียกสั้นๆ ว่า ก. Sound Card ข. Modem Card ค. VGA Card ง. LAN Card 8.แผ่นการ์ดแสดงผลมักเรียกสั้นๆ ว่า ก. Sound Card ข. Modem Card ค. VGA Card ง. LAN Card 9. อุปกรณ์ใดทาหน้าที่แปลงไฟบ้านเป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์ ต่างๆภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก. Case ข. AC Adapter ค. Power Supply ง. CPU 10. อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบใดที่นามาใช้แทนแผ่นดิสก์ ก. CD-ROM ข. CD-RW ค. Hard Disk ง. Scanner 11. UPS ทาหน้าที่อะไร
  • 2. ก.สารองข้อมูล ข. ป้องกันไฟฟ้า ค.จ่ายไฟทดแทน ง. ลบข้อมูล 12. ถ้าต้องการต่อสายแป้นพิมพ์ต้องต่อเข้ากับจุดใด ก. PS/2 สีม่วง ข. PS/2 สีเขียว ค. ParallelPort ง. LAN Port 13. คีย์บอร์ดเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ก. Sound Card ข. VGA Card ค. Mainboard ง. Modem 14. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติด เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก. Modem ข. VGA Card ค.HardDisk ง. USB 15. ข้อใด ไม่ใช่ คาสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์ ก. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม F2 ข. คลิกเลือกไฟล์ คลิกขวาเลือก Rename ค. คลิกเลือกไฟล์ คลิกเมนู File -> Rename ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Alt 16. ประโยชน์ของโปรแกรม Screen Saver คือ ก. ทาให้ประหยัดไฟฟ้า ข.ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้พักผ่อน ค. ระวังรักษาจอภาพ ง. สั่งให้โปรแกรมแสดงผลลัพธ์ตามต้องการ 17.ข้อใดหมายถึงการเปลี่ยนหน่วยวัดของโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? ก.ปุ่ม Office >ตัวเลือก>ขั้นสูง ข. ปุ่ม Office >ตัวเลือก >หน่วยวัด ค.ปุ่ม Office >ตัวเลือก>กาหนดเอง ง. ปุ่ม Office >ตัวเลือก>แหล่งข้อมูล 18. เครื่องมือ ใช้สาหรับทาอะไรในโปรแกรม Microsoft Office Word 2007? ก. คัดลอก (Copy) ข. ตัด (Cut) ค. วาง (Paste) ง. ย้าย (Move) 19. ไฟล์เอกสารของ Microsoft Office Word 2007นั้นจะ มีนามสกุลอะไร? ก. .pptx ข..xlsx ค..jpg ง. .docx 20. ถ้าต้องการจัดเอกสารให้เป็นแนวนอนต้องเข้าไปที่แถบ คาสั่งใด? ก.หน้าแรก >การวางแนว >แนวนอน ข.แทรก >การวางแนว >แนวนอน ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ >การวางแนว >แนวนอน ง. มุมมอง >การวางแนว >แนวนอน 21. ถ้าต้องการจัดคอลัมน์ให้กับเอกสารต้องเข้าไปที่แถบ คาสั่งใด? ก.หน้าแรก >คอลัมน์ ข. แทรก >คอลัมน์ ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ >คอลัมน์ ง. มุมมอง >คอลัมน์ 22. คอลัมน์ (Column) ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถึงอะไร? ก. แถวในแนวตั้ง
  • 3. ข. แถวในแนวนอน ค. ช่องภายในตาราง ง. การรวมช่องในตารางเป็นช่องเดียว 23. ผสานเซลล์ในตารางMicrosoft Office Word 2007 หมายถึงอะไร? ก.แถวในแนวตั้ง ข. แถวในแนวนอน ค.ช่องภายในตาราง ง. การรวมช่องในตารางเป็นช่องเดียว 24. ลักษณะของการทาลายน้าในเอกสาร ทาได้กี่แบบ? ก.1 แบบ ข. 2 แบบ ค.3 แบบ ง. 4 แบบ 25.ถ้าต้องการใส่ลายน้าในเอกสาร ต้องเลือกที่แถบคาสั่งใด? ก.หน้าแรก ข. แทรก ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ ง.มุมมอง 26. การย่อหน้าในเอกสาร Microsoft Office Word 2007 กดคีย์บอร์ดที่ปุ่มใด? ก. Caps Lock ข. Shift ค. Alt ง. Tab 27. ภาพที่เห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทาอะไร ก. แทรกรูปภาพ ข.แทรกอักษรศิลป์ ค. แทรกรูปร่าง ง. แทรกภาพตัดปะ 28. ภาพที่เห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทาอะไร? ก.แทรกรูปภาพ ข. แทรกแผนภูมิ ค.แทรกภาพตัดปะ ง. แทรกรูปร่าง 29. ภาพที่เห็นเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับทาอะไร? ก.จัดชิดซ้าย ข. ระยะห่างบรรทัด ค.จัดชิดขวา ง. เส้นขอบนอก 30. ในการสร้างแผนผังองค์กร ต้องใช้เครื่องใดในการสร้าง ถึงจะเหมาะสม? ก. SmartArt ข. รูปร่าง ค.แผนภูมิ ง. อักษรศิลป์ 31. การใส่เส้นขอบของหน้าเอกสารต้องเลือกที่แถบคาสั่ง ใด? ก.หน้าแรก ข.แทรก ค.เค้าโครงหน้ากระดาษ ง. มุมมอง 32. ถ้าต้องการแสดงไม้บรรทัดในเอกสาร ต้องเลือกที่แถบ คาสั่งใด? ก.หน้าแรก ข. มุมมอง ค. เค้าโครงหน้ากระดาษ ง. การส่งจดหมาย 33. โปรแกรมตารางงานเหมาะสมกับงานประเภทใด ก. งานพิมพ์เอกสาร
  • 4. ข. งานคานวณ ค.งานตกแต่งภาพ ง. งานฐานข้อมูล 34. ข้อใดคือลักษณะของโปรแกรมตารางงาน ก.แบ่งหน้าเอกสารออกเป็นสไลด์ ข. แบ่งเอกสารเป็นเฟรม ค. แบ่งหน้าเอกสารเป็นเลเยอร์ ง. แบ่งหน้าเอกสารเป็นแถวและคอลัมน์ 35. ข้อใดหมายถึงสเตตัสบาร์ (Status bar)ของ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ที่ถูกต้อง? ก. แสดงมุมมองของไฟล์ ข. แสดงแถบสถานะการทางาน ค. แสดงมุมมองของเอกสาร ง. การกาหนดหน่วยวัดของเอกสาร 36.ข้อใด ไม่ใช่ คาสั่งในการทาสาเนาไฟล์ข้อมูล ก.คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + C ข. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกไอคอนคาสั่ง ค.คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกขวาเลือก Copy ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกเมาส์ค้าง + กดปุ่ม Ctrl ลากแล้ว ปล่อย 37. ข้อใด ไม่ใช่ คาสั่งเปลี่ยนชื่อไฟล์ ก. คลิกเลือกไฟล์แล้วคลิกซ้ายอีก 1 ครั้ง ข. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม F2 ค. คลิกเลือกไฟล์ คลิกขวาเลือก Rename ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Ctrl + Alt 38. ข้อใดเป็นการลบไฟล์แบบไม่สามารถเรียกคืนจาก ถัง ขยะได้ ก.คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม shift + Delete ข. คลิกเลือกไฟล์ แล้วคลิกขวาเลือก Delete ค. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม Del ง. คลิกเลือกไฟล์ แล้วกดปุ่ม กากบาด 39. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการปิดหน้าต่างโปรแกรม หรือ ออกจาก โปรแกรม ในระบบปฏิบัติการ Windows ก.คลิกที่เมนู Edit --> Close ข. กดปุ่ม Alt + F4 ค. คลิกขวาที่ Task Bar แล้วเลือกเมนู Close ง. คลิกที่เมนู File --> Close 40. แถบชื่อโปรแกรมและแสดงชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ขณะนั้น เรียกว่า ก. Menu Bar ข. Tool Bar ค. Title Bar ง. Status Bar 41. แถบเครื่องมือต่างๆ สาหรับการใช้งานโปรแกรม วินโดวส์ จะเป็นรูปไอคอนของคาสั่งที่ใช้บ่อยๆ เรียกว่า ก. Menu Bar ข. Tool Bar ค. Status Bar ง. Title Bar 42. ShortCut คือข้อใด ก. ภาพที่สื่อถึงโปรแกรม ข. ส่วนที่ทาหน้าที่ไปเปิดโปรแกรม ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ง. ไฟล์ข้อมูลของโปรแกรม 43. . โปรแกรมใดที่เหมาะสาหรับในการจัดทาเอกสาร? ก. Microsoft Office Word 2007 ข. Microsoft Office Excel 2007 ค. Microsoft Office PowerPoint 2007 ง. Microsoft Office Outlook 2007 44. ในการพิมพ์ข้อความลงเอกสารลักษณะของเมาส์เป็น อย่างไร? ก. ข. ค. ง. ไม่มีข้อใดถูก
  • 5. 45. แหล่งเก็บข้อมูล (Data Source) คืออะไร ? ก. เอกสารที่กาลังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ข.เอกสารของผู้รับจดหมายเป็นแบบฐานข้อมูล ค. เอกสารที่มีข้อความในจดหมายแตกต่างกัน ง. เอกสารที่มีข้อความในจดหมายที่เหมือนกัน 46.ข้อใดเป็นรูปแบบการแสดงเลขหน้าที่เลือกให้ แสดงใน Word ได้ ? ก. 1,2,3,... ข. a,b,c,... ค. I,II,III,... ง. ถูกทุกข้อ 47. ข้อใดจะต้องทาเป็นอันดับแรกในการใส่ เชิงอรรถลงไปใน เอกสาร ? ก. เลือกข้อความที่ต้องการทาเป็นเชิงอรรถ ข. เลือกตาแหน่งที่ต้องการใส่คาอธิบายของ เชิงอรรถ ค. ขึ้นบรรทัดใหม่ ง. เว้นระยะช่องว่าง 48. ข้อดีของใช้จดหมายเวียนในการสร้างเอกสาร คือ ข้อใด ? ก. ทาให้การสร้างจดหมายใช้เวลาน้อย ข. ทาให้การสร้างจดหมายง่ายขึ้น ค.ทาให้สะดวกในการปรับปรุงและแก้ไข ง. ถูกทุกข้อ 49. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารหน้า 14 ถึง หน้า 20 โดยพิมพ์เฉพาะหน้าคู่ต้องป้อนตัวเลขในช่อง Pages อย่างไร ? ก. 14 - 20 ข. 14 - 16 , 18 - 20 ค.20 - 14 ง. 14 , 16 , 18 , 20 50. การอ้างอิงโยง หมายถึง ก.เป็นเหมือนที่คั่นหนังสือสาหรับนามาใช้ อ้างอิง ข. เป็นคาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาศัพท์ใน เอกสาร ค.กาหนดให้ข้อความมีการอ้างอิงภายในหน้า อื่นๆ ง. รายการที่ใช้อ้างอิงคาศัพท์ที่ใช้ในหนังสือ