O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
,1/8' ק

959( ןאסל 5 ! (9 >> ט חזסזפּחפּ חזןץוזפּחז

ש

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

צװא 15יס715-1ס6 מדינת ישראל כי ן

תיק ...
ְ2/8 ק

לסל/ וסל ל. 9/1 >> )ן חזסןפּחפּ חזןיןויבּחן

 

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

צ׳׳א 10-15- 60775 מדינת ישראל נ' / 
ת...
ִ5/8 כו

, וס/ חוסל נ מחו >> ט חזסופּחפּ חזויווזבּחו

ש

ב`ת משפט השלום בתל אביב - יפו

צװא 15י775-10ס6 מדינת ישראל נ׳ / 

תי...
_4/8 כ] 1909 ןאכיל 5 ! (9 >> 0 511810711 חזןיזוזפּןזן בֿוויבֿן' טר-ןאט-סןאחי

 

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

צװא 60775-10-...
א/ כ ק

ץסילןוסכ כ מןך >> ט חזסובּחפּ וזזןץדזבּןזן

 

צװא 60775-10-15 מדינת ישראל נ' / 
תיק חיצוניב / 

להביא לחוסר אמון מצד...
א/ ס ק

ץסץ/ רסכ כ יחל >> ט חזסזפּחפּ ןזוןץיידבּחז

 

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

צ׳׳א 607754045 מדינת ישראל נ' / 

תיק ח...
7/8 ק ססשךכזל 5. 9/2 >> 0 חזסןפּחפּ וחויזויפןח 13:43 2016-01-10

 

נפש לז
'גשו

_ְָ. ְְֵבּ
בית משפט השלום בתל אביב - יפו

צװ...
8/0 כו 'וסל/ וסל 5 972 >> 0 חזסןםחפּ חזוץוזבּןח 13:45 2016-01-10

 

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

! כ"א 15יס1י 60775 מדינת...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

בית המשפט קיבל את טענת חדשות ערוץ 2 כי החיסיון העיתונאי חל גם על תוכן מידע ולא רק על זהות מקור

188 visualizações

Publicada em

החלטת בית משפט השלום בתל אביב

Publicada em: Direito
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

בית המשפט קיבל את טענת חדשות ערוץ 2 כי החיסיון העיתונאי חל גם על תוכן מידע ולא רק על זהות מקור

 1. 1. ,1/8' ק 959( ןאסל 5 ! (9 >> ט חזסזפּחפּ חזןץוזפּחז ש בית משפט השלום בתל אביב - יפו צװא 15יס715-1ס6 מדינת ישראל כי ן תיק חיצוני: / בבבל כבור השופט לרון' גת מבקשת חברות החרשות נגד משיב% מדינת ישראל החלטה ( ִִ ־ יש. . לפניי בקשה להורות יּגלבגיטו י צו המצאה של מסמכים שניתן כנגד המבקשת לבקשת המשיבה, 'ךןוו בהתאם לסﬠיף 43 לפקודת סדר הדיך הפלילי )משבר וחיפוש( )נוסח חרש(, תשכװכ - 1969, ביום 29/10/15 )להלך= ויפסדויפות. המבקשת, חברת החדשות, ﬠותרת לבב להּ ת הצו לפיו חויבה להמציא למשיבה: "פרטים מלאים של כל חומרי הגלם של הכתבה בנושא ﬠינוי} הראל, אשר שוֹזלפֿויליניבתארלז' 31/7/15 בתוכנות אולפן שושי אוו לרבות. ..כלל חומרי הגלם ששימשולהכבת הכתבהו'. ,יי , י קו רלוונטי = ביום 21/7/15 הוגש כתב אישום כנגד הגב' ﬠיכת הראל אשר ייחס לה, בוו היתהחזביצוﬠ ﬠבירות של סרסרות, כיהול מקוס לשם זכות והלבנת הון, בהיקף של כי 47.5 מיליון ₪. בתאריך 31/7/15 שידרה המבקשת בתוכנית אולפן שישי בﬠרוד 2 כתבה של הכתב לﬠככיּבֿי משפט, מר גיא פלג, אודות הגב' ﬠיכת הראל, וזאת לאחר שהוגש ככגדה כתב אישום ולאחמשמשפטה החל להתנהל. במסגרת הכתבה הוצגה גרסתה של הגב' הראל לאירוﬠים שהובילו להגשת כתב אישום ככגדה, אשר ניתנה במסגרת ראיון ציתוכאי שכﬠרד , כמה ושחלקים ממבו נכללו בכתבה. 1 מתוך 8 ִ זלן-שׂ. .-בנ וט ת( וא סס ן] 12 13 4] 5ן 16 17 18 19 20 21 22 23 15:42 טןא-ןאט-פן י : ':$
 2. 2. ְ2/8 ק לסל/ וסל ל. 9/1 >> )ן חזסןפּחפּ חזןיןויבּחן בית משפט השלום בתל אביב - יפו צ׳׳א 10-15- 60775 מדינת ישראל נ' / תיק חיצוני. / בﬠקבות הכתבה ששודרה, ביום 29/10/15 ביקשה המשיבה מבית המשפט כי ייתן צו לפי סﬠיף 43 לפסד'׳פ, המורה למבקשת למסור למשיבה את כל חומר הגלם ששימש להכנת הכתבה. הבקשה הוגשה ונבחנה במוגמד צד אחד מבלי שהתקבלה תגובת המבקשת. הבקשה התקבלה והצו ניתן ביום 29/10/15. ד בלוס 11/15יויּייזנך מצא צו למבקשת. בﬠקבות המצאת הצו למבקשת, הוגשה הבקשה דכו. ‎ ‏‎ , וו כאמו `, ההחלכּלפיּ, המפקלב-ךיאדויבדבר מתן הצו ניתנה במוּגמד צד אחד, ללא דיון וללא קבלת תגובת המבקשת. לפ% אני רואה בקשה שלפני ובדיוו שהתקיים בוגקבותיה כדיוך ראשון בבקשה. ‎ ‏סצנות הצדדלםו ‎ ‏שצברת המברשת= המבקשת טוﬠנת כי לא היה מקוס לחכ אותהּשלהמציא למשיבה את התיﬠוד נושא הצו, הכולל חומר ‏גולמי של ראיון יגיתונאי שננגרך ﬠסשהגּפאָשאל, לרבות חלקים ששודרו בכתבה וחלקים שלא שודרו בכתבה ובהם שיחות רקﬠ שונות שנﬠרייר ביו הגב' הראל לביו הכתב ולבין אנשים נוספים שנכחו ‏בראיון, לרבות , גורד דינה של הגב' הראל. ‎ ‏ו, ְֲ , וש לטוגנת המבקשת, זכותה לחיסיוו , גיתונאי משתריגת נהּמידיּג שנאסף , גל ידי , גיתונאיה במסגרת הוגבודה הﬠיתונאית השוטפת, וכי בנסיבות הנג ליףנכןייבוננוצלזנויסיון , גיתונאי , גל המיד, ג הגולמי שבידיה גוברת וﬠדיפה , גל האינטרס הקיים בהליך החקיר ‎ ‏ךש. , ‏. ף, , ‏לשיטת המבקשת, הזכות להלסיור הﬠיתונאי שהוכרה בפסיקה צריכה לר% אנשס ﬠל שנאסף ﬠל ידי ﬠלתוכאי, בם איבו מביא לויהויו של מקור המידﬠ. ‏וגג נו של המידﬠ ‎ ‏, גוד טויגנת המבקשת כי התגברות , גל חיסיון , גיתונאי תתאפשר רק במקרים חריגים בהם מתקיים מבחן משולש של רלוונטיות, מהותיות ונחיצות, לטוגנת המבקשת המקרה דגן, אינו נופל בגדר אותם מקרים חריגים שכן לא מתקיים אף אחז' מהמבחנים האמורים. ‏לפיכך, סבורה המבקשת כי יש מקום לקבל את הבקשה ולהורות , גל ביטול הצו שניתן. ‏2 מתוך 8 ‏ייןייכן' ‏טן'-רט-סןאטמ ‏יּ-ילצזשבנןוויסןאססש ‏5־› ‏_ְ ‏ו. , ‏-, ‏)אז ‏ו ‏בזז; ‏יּ-ו ‏ח ‏או: ‏›ֵ ‏סס ‏. ח ‏ס ‏)או ‏כ( ‏באן ‏)או ‏)או ‏)אין ‏נו ‏)א ‏בן. ‏)אן ‏וט ‏)אָסיסיז ‏צסןאסס ‏)יאןנו-ו ‏שס ‏)ﬠ ‏בו! ‏)אן
 3. 3. ִ5/8 כו , וס/ חוסל נ מחו >> ט חזסופּחפּ חזויווזבּחו ש ב`ת משפט השלום בתל אביב - יפו צװא 15י775-10ס6 מדינת ישראל נ׳ / תיק חיצוני נ / סצנות המשיבה: לסﬠכת המשיבה בראלוו ששודר ﬠב! הגב' ללכת הראל פירטה הגב' הראל באופן בלתי אמצפגל, כפל שלא , גלה במסגרת חומר החקירה, כיצד פנגלו בתי ה׳גסק המוזכרים בכתב האישום. הגב' הראל הוצגה בכתבה כמי שניהלה במשך שנים "קואופרטיב משותף ושיוויוניי', וזאת בניגוד לדבריה בחקירותיה במשטרה לפיהם הייתה שכירה בלבד ביגסקים אלו. לפיכך, טונגנת המשיבה, כי יש בחומר המצוי בידי המבּקשתאָצבלשׂגביו ניתן הצו, כדי לחזק משמוגותית את חומר הראיות כנגד הגב' הראל. לשיטת המשלבת מדוב בחומר ראיות חשוב ומהותל הבוגנג ישירות לכתב האישום שהוגש כנגד הגב' הראל. קוךגיוניאזפּ ִ ו אד ני . .ז לטﬠנת המשיבה מכיון שנבחומר ששודר בכתבה הוא , גרוד ולא ניתן להשתמש בו במסגרת ההליך הפלילי, איך מנוס מקבלת מלושׁהחומר הגולמי לצורך שימוש בו כראיה כנגד הגב' הראל. לא , ו המשיבה ציינה כי בטר 'י הגשת הבפנפנויזותלמתך הצו התקבל אישור מפרקליטות מחוז ת׳׳א לביצו, ג השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום לסצנת המשיבה ככל שקיים חיסיון א זה הוא מצומצם, ו, גל כן בשל חשיבות התומר לשש% כתב האישום יש לקבר» כי במקרה דנן האינטרס הציבורי בקידום החקירה גובר ﬠל החיקיוך הﬠגיוזנננאי. 461 דיו] והבריגהְ לאחר שבחנתי את טיגנות הצדדים, וסקרתי את האסמכתאונתּ הנבלוונטיורנ , באתי לכלל מסקנה כי דיך הבקשה להתקבל, כך שיש להורות , גל ביטולו של הצו להמצאת בירס 29/10/15. ִ הזכות לחיסיוו , גיתונאי היא יציר הפסיקה והיא יונקת את חיותה מוגיקרונכוופש הביטוהושׁביהווה נדבך חשוב במﬠרכת הזכויות והחירויות שוגליהו מושתת המשטר הדמוקרטי. הכננסווך היוֹוונוּנאי כויגד להבטיח את חופש ה, גיתונות אשר נתפס כהגשמת חופש הביטוי. לחופש הביטוי וכנכויות הנגזרות ממנה, לרבות חופש היגיתונות, מ, גמד מרכזי בחירויות היסוד, שכך הם מהווים תנﭏלנבוֹוקדם לקיומה של דמוקרטיה ולפ, גולתה התקינה. זכויות אלו מוכרות כיום כזכויות חוקתיות המ, גוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחלרותו. , גד כה, הכיר בית המשפט ה, גליון בחיסיוו , גיתונאי יחסי , גל זהות מקור ו, גל תוכן מידﬠ אשר , גלול להביא לזיהויו של המקור נראו: ביוש 298/86 ציטרין נ' בית הדין המשמיגתי של לשכת , גורב, הדין 3 מתוך 8 מיןיכן' טוֹ'-וט-סןאטי י-סןנשבנ-ןןזוסףסס 11 12 13 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 4. 4. _4/8 כ] 1909 ןאכיל 5 ! (9 >> 0 511810711 חזןיזוזפּןזן בֿוויבֿן' טר-ןאט-סןאחי בית משפט השלום בתל אביב - יפו צװא 60775-10-15 מדינת ישראל נו / תיק חיצוני, / במחוז ת"א, פד׳׳י מיואש, 337; רﬠװפ 761/12 מדינת ישראל נו מקור ראשון המאוחד )הצופה( בﬠ"מ 1 )11/12ן29(; ﬠ"פ 8445/11 קם ני מדינת ישראל )וז/ וז/ נבּוז. 2 3 ההכרה בחיסיון הﬠיתונאי ﬠל והות מקור, נבﬠה מהחשיבות הרבה של חופש הﬠיתונרת ומתוך ההכרה 4 כי חשיפת זהותם של מקורות תפגﬠ אנושות בחופש הﬠיתונרת, בשל כך שמקורות מידﬠ פוטנציאליים 5 לא ימסרו את המידﬠ שברשותם לﬠיתונות בשל חשש שוהותם תיחשף. 6 7 בﬠניין מקור ראשון הותיר בית המשפט הﬠליוו בצריך ﬠיון את השאלה אם חיסיון ﬠיתונאי יחול גם ﬠל 8 מידﬠ שנאסף ﬠלנויּוזיוֹﬠשולפ שאינו מביא לזיהויו של מקור המידﬠ. 9 ﭏ% ְְ 10 בשיטות משפט ורו הוכר חנסווו יגיתונאי גם ﬠל תוכן המידﬠ שנאסף ﬠל ידי הﬠיתונאי במסגרת 11 הﬠבודה הﬠיתונאית השוכנפת ולךניּויּיכונהסם. ראו למשלוּ -ן ח6סמ8 630 . חספּדזפּנןוןזו-וס . ו .0.3 12 זסזטספּפּסזק ; )1980 שׁפּי( ךינשדיּלביפמ בֿ(2:| ;י"9( 1966 .1961 . יוחקק . _| 11/1861 21 ְח6סףן$ 13 ; )993 1 , זוֹס נזסנזחזבּחס פּובּפּסכוגּ( ויוזקאפבֿוּסזפּ . ןח חוקי החיסיוו הﬠיתונאי במדינות ניו יורק, 14 ־ קליפורניה, מחוז קולומביה, מרילנ , נמישיגך, מונטנה, נאבדה, צפון דקוטה ומדינות נוספות בארה"ב. 15 אא 16 כמו כך, בנוהל מס' 03,300 של האגף לחקירות מיזאוﬠלךזלמשטרת ישראל, שﬠניינו ׳׳ﬠיתונאי - אישור 17 זימון לחקירה ולﬠריכת חיפושי', ראתה משטרת שראל להתייחס גס למידﬠ שנאסף ﬠל ידי ﬠיתונאי 18 במסגרת ﬠבודתו כחלק מחחיסיוו הﬠיתונאי. א 19 20 בחינת הרציונל לקיומו של החיסיוו הﬠיתונאי מובילה למכּקנה כיזיּשלמיק, ם להחיל את החיסיוו 21 הﬠיתונאי גם ﬠל תוכן מידﬠ שנאסף במסגרת חﬠבודה הﬠיתרנאורליזשוכזישאושאינו ﬠלול להוביל 22 לחשיפת מקורות. 23 ְִ 24 הרציונל המרכזי לקיומו של חיסיון ﬠיתונאי, הינו הבטחת ﬠיתונות חופשי -המוונרנ ממידﬠ שוטף 25 וחופשי המגיﬠ אליה ללא חששות ומגבלות. רציונל וה חל, לטﬠמי, גם ביחס לתזבן מידﬠ שנאסף 26 במסגרת ﬠבךדה ﬠיתונאית שוטפת. 27 28 לצורך שמירה ﬠל ﬠיתונות חופשית, אובייקטיבית וחסרת פניות, הראויה לאמון הציבור, יש צורך 29 לﬠודד את שיתוף הפﬠולה של הציבור ﬠס הﬠיתונרת ונציגיה. חיובו של ﬠיתונאי למסור מידﬠ לרשויות 30 החקירה, בנימוק שהדבר נדרש לצורך חקירה משטרתית, פוגﬠ בﬠצמאותו של הﬠיתונאי ובאופן שבו 31 הﬠיתונרת נתפסת בﬠיני הציבור, והופכת את הﬠיתונאי למﬠיו "קבלן משנה" של המשטרה, דבר שﬠלול 32 4 מתוך 8
 5. 5. א/ כ ק ץסילןוסכ כ מןך >> ט חזסובּחפּ וזזןץדזבּןזן צװא 60775-10-15 מדינת ישראל נ' / תיק חיצוניב / להביא לחוסר אמון מצד הציבור כלפי התקשורת ולחוסר שיתוף פﬠולה ﬠמה. כתוצאה מכך ייפגﬠ האינטרס הציבורי בקיומה של ﬠיתונות חופשית ואובייקטיבית. ﬠיתונאי ﬠוסק מתוקף תפקידו בכיסוי תקשורתי ולא חקירתי, שתכליתו להביא לידיﬠת הציבור מידﬠ חדשותי בﬠל ﬠניין ציבורי. הﬠיתונאי אמור להיות גורם ﬠצמאי ואובייקטיבי שאינו מﬠורב במﬠשה המסוקר, אלא מדווח ﬠליו לציבור, להבדיל מﬠד תביﬠה פוטנציאלי. חיובו של ﬠיתונאי להמציא חומר גלם מצולםושילראיון שנﬠרד ﬠם מקור מידﬠ שלו, שקול לגביית ﬠדות ראיה או שמיﬠה של הﬠיתונאי והפיכתו 'לﬠד וֹפֿברﬠהװ כנגד המרואיין. מצב דברוס זה יפגﬠ לבטח באמון של הציבור בﬠיתךברת ובהינברת המיד יּהשגּכגשולדלופשי מהציבור לﬠיתונות. הנה כי כו, חיוב% של רﬠ להּﬠביר‏ חומר שברשותו לרשויות החקירה, ﬠלול להוביל לשתי תוצאות שליליות ﬠיקריותפּיחיאשי . הוײאגּנינל לפגוﬠ באמינותו של הﬠיתונאי ובחוות האובייקטיבית שלו וליצור טשטוש תחומיסננין הרשותאלנישזגזכלי התקשורת, שתפקידו בין היתר הוא לפקח ﬠל הרשות ולבקר אותה. שנית, הוא ﬠלול לגרום לכך שאנשים רבים ימנﬠו מלהתראיין ולמסור לﬠיתונאיס מידﬠ שלציבור יש ﬠניין לקבלו. 'לי יס לפיכך ישנה הצדקה להחיל את החיסינ הﬠיתונאלדגּס, !נל תוכו מיד') שנאסף במסגרת הﬠבורה ביחס לתוכן המידﬠ שנאסף ﬠל ידי הﬠיתונאי במסגרתקﬠכודתו הופֿיךנוייוית השוטפת, ניתן לומר כי מדובר בחומר שנמסר לﬠיתונאי בידיﬠה ובהסכמה שיפורסםמלפי שיקול דﬠ של הﬠיתונאי, ובהתאמה חלקו מפורסם והופך לגלוי לﬠיני הציבור כולו, וﬠל כן מﬠמדו שוניויּיבֿליאושתשׁול מקור שהתנה את מסירת המידﬠ בשמירת חיסיון ﬠל והותו. הבדל וה מצדיק לטﬠמי שוני בﬠוצמפנויײנכוה שתינתן למידﬠ הﬠיתונאי שנאסף ﬠל ידי הﬠיתונאי במסגרת ﬠבודתו השוטפת, אך אינו מצדיק קביּﬠויי לפיה לא חל נﬠ חיסיון כלשהו ﬠל מידﬠ זה. ואת, הן בשל שתי התוצאות השליליות הﬠיקריותבישצורנו הנכונות גם ביחס לחיסיון בנוגﬠ לתוכן המידﬠ שנאסף, ואשר מצדיקות את החלת הרציה- של החיסיוו הﬠיתונאי גם ﬠל תוכן המידﬠ שנאסף, והן מכיוון שמוסר המידﬠ לא מסכים בהכרח לחשיפה מוחלטת ומלאה של כל החומרים שנמסרים, ובמיוחד החומרים שלא פורסמו בסופו של דבר. כמו כן ניתן לראות ביחסים שבין הﬠיתונאי לביו מוסר המידﬠ כיחסים שיוצרים מﬠין הסכם מכללא, לפיו , נל החומר שלא שודר חל חיסיון והﬠיתונאי אינו רשאי למסור אותו לצדדים שלישיים כלשהם, ובפרט לרשויות אשר בכוונתך לﬠשות במידﬠ שימוש מפליל כנגד מוסר המידﬠ. 5 מתוך 8 כץויכן' טךיןט-סוטי יּ-ייﭏונשפֿ-וטשׁןאססס -, ס ו_, ,_. וֹ _. .-. ._. ._. נאשמים י-חי-גּ- 0]סס -שׁ ם )אן ס )או -. )אוכאו כאוכב! )או ב כאוסןנאזסויﭏו וששצאססש נו ס ויו( י- נס נאו
 6. 6. א/ ס ק ץסץ/ רסכ כ יחל >> ט חזסזפּחפּ ןזוןץיידבּחז בית משפט השלום בתל אביב - יפו צ׳׳א 607754045 מדינת ישראל נ' / תיק חיצוני: / לפיכך, אני סבור כי החיסיוו הﬠיתונאי משתרﬠ גם ﬠל פני אתוכן המידﬠ שנאסף ﬠל ידי הﬠיתונאי במסגרת ﬠבודתו השוטפת ושאינו ﬠלול להוביל לחשיפת המקור, ואולם ﬠוצמתך של חיסיון וה נמוכה יותר מחחיסיוו הﬠיתונאי החל ﬠל זהותו של המקור. משמﬠותה של הﬠוצמה הנמוכה היא שﬠל מכת להתגבר ﬠל חיסיון וה תידרש הרשות לﬠמוד במבחנים מרוככים יותר לﬠומת המבחנים הנדרשים לשם התגברות ﬠל החיסיוו המגן ﬠל זהות המקור. משקבנג, כי ה יסיון הﬠיתונאי כולל גם את המידﬠ שנאסף ﬠל ידי הﬠיתונאי במסגרת ﬠבודתו י ! :1 ָ . . השוטפת, יש לב ריךדס‏ מתקיימים התנאים המצדיקים חריגה מחחיסיוו במקרה דנו, שהרי מדובר בחיסיור יחסר. בפרשת ציטרין קבﬠ כב' ה שיא שמגר כי החריגה מהחיסוןן הﬠיתונאי תתאפשר רק במקרים חריגים בהתקיים מבחן משול של רלוונטיות והְּ ידﬠ המבוקש רלוונטי להליכי החקירה והמשפטו, מהותיות )המידﬠ המבוקש חיוני ובﬠל חשיבות לשםגונגלנייּת צדק בﬠניין מהותי, קרי פשﬠ או ﬠוון בﬠלי תוצאות או משמﬠות מהותית(, ונחיצות )המיד אהמבוֹקיציאדרש מאחר שאין אפשרות לﬠשות משפט צדק ללא קבלתם. ־ מכיוון שﬠוצמתו של החיסרון הﬠיתונאי ביחס למידﬠ אשר. ואסף ﬠל ידי הﬠיתונאי במסגרת ﬠבודתו השוטפת נמוכה מﬠוצמתו של החיסיוו ביחס שהותיר, ישבכויזפﬠיל את המבחן המשולש האמור בצורה מרוככת שﬠה שמדובר בתוכן מידﬠ שנאסף ﬠלוקי הﬠיתונאיבווץאינו ﬠלול להוביל לחשיפת המקור. 8 בחינת נסיבות המקרה דנן לאור המבחן המשולש המרוכך, מובילהאאותי למסבבוזוכהיהמקרה דנן אינו נופל בגדר המקרים המצדיקים חריגה מהחיסיון הﬠיתונאי, וזאת בﬠיקר מגבוון שלאבותקיים במקרה דנן המבחן השלישי, הוא מבחן הנחיצות. ְ ץְ נכון אני לקבל את טﬠנת המשיבה לפיה המידﬠ שבכתבה שנﬠרכה ﬠל ידי המבקשת הינוירלוובטי להליכי החקירה והמשפט כנגד הגב' ﬠינת הראל וכי יש בו פוטנציאל לשמש כחומר ראיות בהליך המשפטי נגדה. לפיכך, מתקיים במקרה דנן מבחן הרלבנטיות. כמו כן, מקובל ﬠלי כי הﬠבירות בהן מואשמת הגב' ﬠינת הראל, הינן ﬠבירות חמורות המתייחסות לﬠניין מהותי, אם כי ספק בﬠיניי אם מדובר בﬠבירות אליהן כיוון כב' הנשיא שמגר בﬠניין ציטרין. 6 מתוך 8 כוװכן' טן'-וט-סרטי יּ-ייאזייּוֹ-ובּו-וישוסןאססס ו- 0 ו-ו ו-ו . _.-. )אונס וֹ -, יּ. . פֿ- נט יּק ויס וי סס ו. .. ס )אן ס )או ב. , נאו )או )או נט ! או יבן. )או וט )או ויס 27 28 29 30 ף וו. 32
 7. 7. 7/8 ק ססשךכזל 5. 9/2 >> 0 חזסןפּחפּ וחויזויפןח 13:43 2016-01-10 נפש לז 'גשו _ְָ. ְְֵבּ בית משפט השלום בתל אביב - יפו צװא 607754045 מדינת ישראל נ' / תיק חיצוני: / מכיוון שיש להפﬠיל במקרה דנן את המבחן המשולש באופן מרוכך אני נכון לקבוﬠ כי מתקיים במקרה 1 דנן גם מבחן המהותיות, 2 3 'גם ואת, אינני סבור כי במקרה דנו מתקיים מבחן הנחיצות, אף אם מבחן זה נבדק באמת מידה 4 מרוככת. הכתבה דנך והצר שהוצא לבקשת המשיבה, הוצא בשלב בו החקירה כנגד הגב' הראל 5 הסתיימה, הוגש ככגדה כתב אישום ומשפטה כבר החל להתנהל. ,גל כן ברור כי בידי המשיבה ישנן די 6 ראיות לביפֿבֿלז הגשת כתב אישום כנגד הגב, הראל, וזאת גם ללא הידרשות לחומר הקיים בידי 7 המבקש י יּולפישילוי המידﬠ החסוי הקיים בידי המבקשת אינו חיוני וכחוד במקרה דנן לינשיית צדק, 8 שכן לא ניתן אלשרות אחרת לﬠשות משפט צדק ללא קבלת המידﬠ, כמו כן, יש לזכור כי 9 המשיבה תןכפזלגּנשות בחומרים שפורסמו ושודרו בכתבה במסגרת החקירה הנגדית של הגב' 10 הראל גם אם לא תוכ להגישלוהראיה. 1 1 ﭏ" 12 אשר , גל כך, אני סבור כיישׂמשיבה אבורנינפנמדת בתנאי המבחן המשולש, גם בגרסתו המרוככת, וﬠל כן 13 האינטרס הציבורי בדבר ﬠיתונות חופשׂיאָבמכּקפזליטיבית ואובייקטיבית, חופש הביטוי וחופש הﬠיתונרת 14 _ הנגזר ממנו, גוברים צל האינטרס הצי ײורי בקיּוזבנכו החקירה הפלילית והליכי המשפט במקרה דכך. 15 לפיכך, יש מקום להיינתר לבקשת המבקשת ולהורתקונל ביטול הצו להמצאת המסמכים שהוצא 17 לבקשת המשיבה ביום 29/10/15. 18 ְ ְ ֲָיּ 19 בשולי הדברים, יש להוסיף כי המשיבה לא פוגלה במקוינהיידנו בּהואיפֿפוכהליה שלה )נוהל 03300 של 20 האגף לחקירות ולמודיונין במשטרת ישראלו, שכן לא בוצונה פנייה , פוונ למבקשת, ולא הוצגו 21 נתונים לפיהם ניתן אישור של ראש האגף לחקירות ולמודיﬠין להגשריּהּבקשהּ הוצאת הצו, תוך יידוﬠ 22 פרקליט המדינה. יי 23 ְִ 24 ואת וﬠוד, סבורני כי באופן כללי יש לנקוט בזהירות רבה בשימוש בצווים משכנח סﬠי , ל 25 כאשר מדובר בצו המכוון כנגד כלי תקשורת 26 27 לבסוף יש לציין, כי חלק מהחומרים הקיימים בידי המבקשת ואשר לא פורסמו כוללים, ﬠל פי הנטﬠו, 28 גם שיחות שנﬠרכו בין הגב' הראל לבין ﬠורך דינה, כך שקיימים במקרה דנו גם אינטרסים נוספים 29 המצדיקים הטלת מגבלות , נל חשיפת החומר. 30 31 32 7 מתוך 8
 8. 8. 8/0 כו 'וסל/ וסל 5 972 >> 0 חזסןםחפּ חזוץוזבּןח 13:45 2016-01-10 בית משפט השלום בתל אביב - יפו ! כ"א 15יס1י 60775 מדינת ישראל נ' ן תיק חיצוני: / סרב דבר : אני ניגתר לבקשת המבקשת, ומורה ! גל ביטול הצו להמצאת מסמכים שניתן ביום 29/10/15 מכוח סוגיף 43 לפסד׳׳פ, וזאת בשל קיומו של חיסיון ﬠיתונאי 'גל המידﬠ שהתבקש בצו שלא ניתן להתגבר , גליו בנסיבות המקרה דנן. המזכירות תשלח ה רנר החלטה זו לבװכ הצדדים. זכות ה ורבה אאל כלתכה הלוס, כ% בובת תשאיוֹו, 06 יבואן' 2016, בהﬠדר הצדדלס. -י זוז י-יוﭏןנשצנוטצסואסססי' -. .. ס י-ו-מ. יּ-וֹסיוק ן. ְֲ. ְ י1י יייבוי לו-גּתוסופּיסי י-וי- בת( 8 מתוך 8

×