O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Example Cash flow Template Full V3.1

6.487 visualizações

Publicada em

template การวางแผนการเงิน และการตลาด รวมถึงสามารถ track ได้ว่าแผนการทำงานเราเป็นยังไงบ้าง เมื่อดูจากไฟล์นี้

Publicada em: Negócios, Tecnologia
 • สวัสดีครับ ไม่ทราบว่า Download File Excel ได้ที่ตรงไหนครับ ยังไงขอรบกวน Email tnoom_p@hotmail.com ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • ขอบคุณค่ะ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I can not Download ! Please send Email 'amara@riverplus.com'
  Thank u.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • ต้องขออภัยด้วยคะ ไม่สามารถ Download file ได้คะ ช่วยกรุณาส่งให้ทาง e-mail ด้วยนะคะ jongkol99@yahoo.com ขอบคุณคะ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • ขอบคุณมากๆ คะ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Example Cash flow Template Full V3.1

 1. 1. อ่ า นตรงนี ้ ก ่ อ นครั บ .! เริ ่ ม ต้ น การใช้ ง านไฟล์ น ี ้ 1 2 3
 2. 2. อ่ า นตรงนี ้ ก ่ อ นครั บ .! สวัสดีครับ หากคุณได้เปิดไฟล์นี้ออกมาดูตอนนี้ ผมเชื่อว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่แล้ว หรือ อาจจะกำาลังอยากเริ่มต้นทำาธุรกิจ quot;เกือ ไว้เลยquot; บางคนบอกว่ามี แต่พอคุยกันจริงๆ ก็พบว่า มีแค่แผนอยู่ในหัว ไม่ได้ถูกนำาออกมาวางเป็นแผนงานอย่างชัดเจน ไม่ได้กำาหนดเป้าหมา ปัญหาการวางแผนงานที่ชัดเจน ซึ่งหากวางแผนงานไม่ชัดเจน ที่จะตามมา คือ ทำางานไปไม่มีเป้าหมาย ไม่รู้ว่าจะต้องทำาอะไรต่อไป ทำางาน หลังจากได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆ เจ้า ผมก็เลยทำา เทมเพลต แผนการเงิ น + แผนการตลาดง่ า ยๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถนำา ได้แผนธุรกิจขนาดย่อมๆ ออกมาได้แล้ว ข้ อ ดี ข องไฟล์ เ ทมเพลทนี ้ - การวางแผนการเงิน รายได้ ต้นทุน รายจ่าย เงินเดือน ทั้งหมดทีธุรกิจต้องมี และยังสามารถ track ข้อมูลในแต่ละเดือนได้ว่า เราทำาได้เท่า - มีแผนการตลาด รวมอยู่ใน แผนการเงินเลย ดังนั้น มันจะ track การทำางานของแผนการตลาดที่วางเอาไว้ได้ ว่าเดือนนั้นเราได้แผนที่จะต้อ ไม่ ิ ได้ทำำ หรือทำำ มันก็จะสะท้อนออกมำ ในแผนกำรเิิงินเดือนๆ นั้นเช่นกัน - มีข้อมูลทำาเป็น graph ไว้ให้ดู จะได้เห็นว่าแนวโน้มรายได้เป็นยังไงบ้าง ระหว่างรายได้กับรายจ่าย เริ ่ ม ต้ น การใช้ ง านไฟล์ น ี ้ Tab 1. พนักงาน = คุณต้องกรอกข้อมูล Tab 1. พนักงาน เป็น tab ที่ให้คุณกรอกข้อมูลของพนักงาน ที่คุณมีในองค์กรของคุณ รวมถึงเงินเด Tab 2. Marketing = การเพิ่มยอดขายโดยการทำาการตลาด quot;การรู้จักกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้าของคุณquot; เป็นสิ่งที่สำาคัญ ลองระบุข้อมูลลงไป Tab 3. กำาไร-ขาดทุน = ข้อมูลการเงินทั้งหมด ทั้งรายรับ-รายจ่าย จะอยู่ในนี้ทั้งหมด ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในนี้ quot;ช่องสีเหลือquot; คือช่องที่คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ ส่วนช่องอื่นๆ ไม่ควรเปลี่ยนเพราะสูตรทุกอย่างได้ถูกกำาหนดไว้แล้ว ** แต่หากข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับรูปแบบของธุรกิจของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมครับ
 3. 3. ทุน อัตโนมัต) ิ
 4. 4. จำ า นวนพนั ก งาน : บริ ษ ั ท AAAA จำ า กั ด ตำ า แหน่ ง เงิ น เดื อ น มกราคม กุ ม ภาพั น ธ์ มี น าคม ฝ่ า ยบริ ห าร (Management) กรรมการผู้จดัการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กรรมการ จำานวนคน 1 1 1 10,000.00 10,000 10,000 10,000 ฝ่ า ยบั ญ ชี -บุ ค คล-Admin เจ้าหน้าที่บัญชี จำานวนคน 1 1 1 8,000.00 8,000 8,000 8,000 เจ้าหน้าที่บุคคล จำานวนคน 1 1 1 9,000.00 9,000 9,000 9,000 ฝ่ า ยการตลาด-ขาย เจ้าหน้าที่การตลาด จำานวนคน 1 1 1 12,000.00 12,000 12,000 12,000 เจ้าหน้าที่ขาย จำานวนคน 2 2 2 9,000.00 18,000 18,000 18,000 รวมค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นพนั ก งาน 57,000 57,000 57,000 คำ า แนะนำ า การกรอกข้ อ มู ล ข้อมูลในช่องสีเหลือ คือข้อมุลที่คุณ สามารถ กรอกลงไปได้ ได้แก่ quot;เงินเดือนquot; คือ จำานวนเงินเดือนที่คุณให้แต่ละตำาแหน่ง ในช่อง quot;จำานวนคนquot; เป็นจำานวนคนที่มีอยู่ในแต่ละตำาแหน่ง กรุณาระบุ ** อ่านคำาแนะนำาในช่องที่มี comment (สีแดง) อยู่ตรงมุมช่อง เพื่ออ่านคำาอธิบายเพิ่มเติม
 5. 5. เมษายน พฤษภาคม มิ ถ ุ น ายน กรกฎาคม สิ ง หาคม กั น ยายน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 1 1 1 1 1 1 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 1 1 1 1 1 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1 1 1 1 1 1 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 1 1 1 1 1 1 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 2 2 2 2 2 2 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 ให้แต่ละตำาแหน่ง quot;ระบุตำำแหน่งงำน-จำำนวนคนในธุรกิจคุณ เพื่อห เดือนในแต่ละเดือนquot;
 6. 6. ตุ ล าคม พฤศจิ ก ายน ธั น วาคม รวมค่ า ใข้ จ ่ า ย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00 35% 1 1 1 10,000 10,000 10,000 120,000.00 18% 1 1 1 8,000 8,000 8,000 96,000.00 14% 1 1 1 9,000 9,000 9,000 108,000.00 16% 1 1 1 12,000 12,000 12,000 144,000.00 21% 2 2 2 18,000 18,000 18,000 216,000.00 32% 57,000 57,000 57,000 684,000 นในธุรกิจคุณ เพื่อหำรำยจ่ำย ค่ำเงิน ในแต่ละเดือนquot;
 7. 7. การตลาด การตลาด คือแผนการที่คุณจะต้อง รู้และวิเคราะห์ออกมาว่า quot;ใครกัน(วะ) ที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆ กันแน่?quot; ผมมีสูตรง่ายๆ ในการวิเคราะห์ หั ว ข้ อ 4Ps (รู ้ จ ั ก สิ น ค้ า บริ ก ารคุ ณ ให้ ด ี เ สี ย ก่ อ น) สินค้า-บริการ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำาหน่าย (Place) โฆษณา-โปรโมชั่น (Promotion) การวิ เ คราะห์ ล ู ก ค้ า ของคุ ณ Who - ลูกค้าคือใคร? Where - ลูกค้าอยู่ที่ไหน? What - ลูกค้าต้องการอะไร? When - เมื่อไรที่ลูกค้าต้องการเรา Why - ทำาไมลูกค้าต้องเลือกเรา? How - เราจะทำายังไง? * สำาหรับท่านที่สนใจจะวางแผนการตลาดออนไลน์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
 8. 8. ะวิเคราะห์ออกมาว่า quot;ใครกัน(วะ) ที่เป็นลูกค้าของเราจริงๆ กันแน่?quot; ผมมีสูตรง่ายๆ ในการวิเคราะห์ กล่มเป้าหมายของคุณด้วย 5W1H ลองทำาตามด้านล่างคร คำ า อธิ บ าย ี เ สี ย ก่ อ น) สินค้าและบริการของคุณที่มีอะไรบ้าง ราคาของสินค้า (กำาหนดว่าจะอยู่ตลาดไหน ถูก-แพง) คุณจะขายสินค้าไปยังช่องทางไหน จะทำาให้คนรู้จักสินค้า-บริการของคุณในสื่อ-ช่องทางไหน? อายุ เพศ เงินเดือน พฤติกรรม อาชีพ จังหวัด หรือพื้นที่ สินค้าหรือบริการ หรือความสะอาด เดือนหรือวัน ฤดู ที่ลูกค้าต้องการเรา เพราะของเราถูกกว่า ดีกว่า บริการครบถ้วน แผนการตลาดเพื่อที่จะเข้าถึงเป้าหมายทั้งหมดที่วิเคราะห์ไว้ าดออนไลน์ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.pawoot.com นะครับ quot;กำรตลำด เป็นสิ่งที่สำำคัญมำก สำำหรับ วิเครำะห์และวำงแผนผิด เท่ำกับทำำ
 9. 9. คราะห์ กล่มเป้าหมายของคุณด้วย 5W1H ลองทำาตามด้านล่างครับ รายละเอี ย ด ตั ว อย่ า ง.. นาฬิกาแฟชั่น สมัยใหม่ 850 - 2500 บ. ราคาไม่แพงมากจนเกินไป ขายผ่านเว็บไซต์ และ ผ่านตัวแทนขายตามร้านค้าต่างๆ ลงโฆษณาในเว็บไซต์ quot;กลุ่มเป้าหมายquot; อยู, ลงโฆษณาในแม็กกาซีน ่ เด็กผู้หญิง, อายุ 15-25 ปี, รายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บ., นักเรียนตามโรงเรียน และมหาวิทยาลัย เน้นตามกรงเทพและหัวเมืองใหญ่, เว็บไซต์วัยรุ่น เด็กๆ ทีนิยมเข้าไปกัน เช่น TARAD.com section สินค้าแฟชั่น สินค้าที่มีรูปแบบสวย ตามแฟชั่น เป็นที่นิยม ออกแบบได้เอง มีความเป็นตัวของตัวเองในสินค้า ช่วงเทศกาล ปีใหม่ วาเลนไทน์ เข้ามหาลัย เป็นช่วงที่คนนิยมซื้อให้เป็นของขวัญ ราคาถูกกว่าตามท้องตลาด, บริการออกแบบหน้านาฬิกาได้เอง ใส่ภาพ + ชื่อลงไปในนาฬิกาได้ ลงโปรโมทตามเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมาอยู, email marketing, Search Engine Marketng, ใช้สื่อ Magazine ช่วย ่ ำรตลำด เป็นสิ่งที่สำำคัญมำก สำำหรับกำรทำำธุรกิจครับ หำก วิเครำะห์และวำงแผนผิด เท่ำกับทำำธุรกิจผิดเลยนะครับquot;
 10. 10. ประมาณการรายรั บ -รายจ่ า ย มกราคม เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง สีเหลือตัวตัวที่เปลี่ยนข้อมูลได้ รายรั บ (Revenue) สินค้า 1 50,000 48,000 สินค้า 2 150,000 100,000 สินค้า 3 80,500 100,000 รวมรายรั บ 280,500 248,000 ต้ น ทุ น สิ น ค้ า (Cost of Goods Sold) ต้นทุนสินค้า 1 20% 10,000 9,500 ต้นทุนสินค้า 2 30% 45,000 50,000 ต้นทุนสินค้า 3 25% 20,125 20,000 รวมต้ น ทุ น 75,125 79,500 กำ า ไรขั ้ น ต้ น (Gross Profit) 205,375 168,500 ต้ น ทุ น บริ ห าร-จั ด การ (SG&A) เงินเดือนพนักงาน (ดู Tab พนักงาน) 57,000 57,000 ค่าประกันสังคม 5% 2,850 6,000 ค่าคอมมิชชั่น 5% 14,025 12,000 ค่าการตลาด-ประชาสัมพันธ์ 10% 28,050 20,000 ค่าเช่าออฟฟิส 20,000 20,000 20,000 ค่าเดินทาง-เอนเตอร์เทน 2,000 2,000 2000 อบรม-การศึกษา 2,000 2,000 2000 ค่านำ้า 500 500 1,000 ค่าไฟ 5,000 5,000 2000 ค่าโทรศัพท์ 2000 2,000 2000 ค่าบริการต่างๆ 1000 1,000 2000 อื่นๆ 3000 3,000 2000 อุปกรณ์ต่างๆ 1000 1,000 2000 รวมต้ น ทุ น บริ ห าร-จั ด การ 138,425 130,000 รวมต้ น ุ ท น+ค่ า บริ ห าร-จั ด การ 213,550 209,500 กำ า ไร-ขาดทุ น (ก่ อ นภาษี ) EBIT 66,950 38,500 24% คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;รายรับquot; รายรับ-รายได้ของธุรกิจของคุณ ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน quot;ต้นทุนสินค้าquot; ต้นทุนสินค้าของคุณ เช่น สินค้าที่ 1 มีต้นทุนสินค้า 20% ของราคาขาย ก็ระบุ 20% ลงไป quot;ต้นทุนบริหาร-จัดการquot; ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น เงินเดือน ค่าใช้จ่ายๆ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน quot;รวมต้นุทน+ค่าบริหาร-จัดการquot; ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำาธุรกิจของคุณ quot;กำาไร-ขาดทุน (ก่อนภาษี)quot; กำาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของคุณ คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;เป้าหมายquot; เป้าหมายของรายได้ และรายจ่ายที่คุณวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าในแต่ละเดือน quot;ทำาได้จริงquot; รายได้-รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน (ตอนนี้ผมใส่ข้อมูลลงไปให้ดูเป็นตัวอย่าง) quot;ขาด-เกินquot; รายได้-รายจ่าย ที่ขาดหรือเกิน จากเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ (เป้าหมาย-ทำาได้จริง) จำานวนที่เปลี่ยนไปเป็น % quot;%quot; แผนการขาย เป้ า หมายการติ ด ต่ อ ลู ก ค้ า ใหม่ รายละเอียด คนรับผิดชอบ เป้าหมาย ทำาได้จริง จำานวนการโทรหาลูกค้าใหม่ นายเอ กำาหนดเป้าหมายที่จะโทรหาลูกค้าใหม่ในเดือนนั้น 10 7 นายบี การไป Present ลูกค้าใหม่ โอกาศเข้าไปนำาเสนอสินค้าให้ลูกค้าใหม่ 2 1 คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;แผนการขายquot; เป็นการวางแผนการขาย สินค้าของคุณล่วงหน้าว่าคุณจะขายอย่างไร เช่น กำาหนด quot;จำานวนการโทรออกหาลูกค้าใหม่ให้กบ Salequot; ในแต่ละเดือน ว่า ั การไป Present ลูกค้าใหม่ เป็นการวางแผน กำาหนดไว้ ที่จะออกไป พบและนำาเสนองานของเราให้กับลูกค้าใหม่ในแต่ละเดือน แผนการตลาด
 11. 11. ช่วงเวลากิจกรรม ช่วงเวลาที่จะทำาแคมเปญ ปีใหม่ การใช้ ส ื ่ อ ออฟไลน์ (Offline Marketing) ค่าใช้จ่าย คนรับผิดชอบ เป้าหมาย ทำาได้จริง ลงโฆษณาในแม็กกาซีน หนังสือตั้งตัว การออกบูท งาน event ทำาและแจกโบรชัว การใช้ ส ื ่ อ ออนไลน์ (Online Marketing) ค่าใช้จ่าย คนรับผิดชอบ เป้าหมาย ทำาได้จริง Banner Advertising 1 E-Mail Marketing 200 VDO Marketing 2 Search Engine Marketing Pay Per Click Marketing 200 SMS Marketing 200 คำ า แนะนำ า การใช้ ง าน quot;แผนการตลาดquot; การวางแผนการตลาด ของธุรกิจของคุณ ว่าคุณจะทำาอะไรบ้าง โดยแผนที่จะวาง ควรคำานึงถึง กลุ่มเป้าหมายของคุณ ว่าเค้าเป็นใคร อยู่ไหน quot;ช่วงเวลากิจกรรมquot; การวางแผนกิจกรรมของธุรกิจของคุณไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีกว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมตาม quot;การใช้สอ ออฟไลน์quot; ื่ การวางแผนการตลาดในสื่อออฟไลน์ เช่น วางแผนการลงโฆษณาในหนังสือ การออกบูท การทำาโบรชัว quot;การใช้สอ ออนไลน์quot; ื่ การวางแผนการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น การลงโฆษณาและการใช้สื่อออนไลน์ ในการทำาให้คนรู้จักธุร 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - มกรำคม กุมภำพันธ์ เปรีย 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 280,50 50,000 280,500 - 280,500 280,500 คม ม าค รา 280,500 มีน มก 280,500 พ
 12. 12. มกราคม กุ ม ภาพั น ธ์ มี น าคม ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย % % (2,000) 50,000 60,000 10,000 50,000 -4% 20% (50,000) 150,000 80,000 (70,000) 150,000 -33% -47% 19,500 80,500 75,000 (5,500) 80,500 24% -7% (32,500) 280,500 215,000 (65,500) 280,500 -12% -23% 500 10,000 9,500 500 10,000 5% 5% (5,000) 45,000 50,000 (5,000) 45,000 -11% -11% 125 20,125 20,000 125 20,125 1% 1% (4,375) 75,125 79,500 (4,375) 75,125 -6% -6% 36,875 205,375 135,500 69,875 205,375 18% 34% - 57,000 57,000 - 57,000 0% 0% 3,150 2,850 6,000 3,150 2,850 111% 111% (2,025) 14,025 12,000 (2,025) 14,025 -14% -14% (8,050) 28,050 20,000 (8,050) 28,050 -29% -29% - 20,000 20,000 - 20,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 500 500 1,000 500 500 100% 100% (3,000) 5,000 2000 (3,000) 5,000 -60% -60% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% (1,000) 3,000 2000 (1,000) 3,000 -33% -33% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% 8,425 138,425 130,000 8,425 138,425 6% 6% 4,050 213,550 209,500 4,050 213,550 2% 2% 28,450 66,950 5,500 61,450 66,950 24% 24% ะบุ 20% ลงไป quot;อย่ำงเพิ่งตกใจกับตัวเลขมำกมำยนะครับ ค่อ ิดขึ้นในแต่ละวัน ครับ ไม่ยำกเลยครับquot; เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ขาด-เกิน ขาด-เกิน (3) 10 7 (3) 10 (1) 2 1 (1) 2 ห้กับ Salequot; ในแต่ละเดือน ว่าจะต้องโทรออกไปหาลุกค้าใหม่เท่าไร
 13. 13. วาเลนไทน์ ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ่าเค้าเป็นใคร อยู่ไหน รมอะไรบ้าง เช่น กิจกรรมตามงานวันสำาคัญต่าง ๆ เช่น ส่วนลดรับปีใหม่ หรือ แคมเปญซื้อ หนึ่งแถม หนึ่งในช่วงเวเลนไลน์ ือ การออกบูท การทำาโบรชัวแจก โดยกำาหนดไว้ล่วงหน้าว่า จะทำาเมื่อไร นไลน์ ในการทำาให้คนรู้จักธุรกิจคุณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย รายได้-รายจ่าย-กำาไร กุมภำพันธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงห เปรียบเทียบเป้า quot;รายได้quot; 230,000 220,000 210,000 200,000 280,500 280,500 248,000 215,000 190,000 213,55 280,500 280,500 248,000 248,000 213,550 180,000 280,500 280,500 218,325 215,000 213,550 280,500 280,500 170,000 228,000 213,550 ยน น คม ม ม ม คม าค าค าย าค ภา ยา 280,500 280,500 215,000 218,325 รา 213,550 กฎ มีน ก มีน ิ ศจ กั น ษ มก กร พฤ 280,500 280,500 248,000 218,325 213,550 พฤ
 14. 14. มี น าคม เมษายน ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น % % 48,000 (2,000) 50,000 48,000 (2,000) -4% -4% 100,000 (50,000) 150,000 100,000 (50,000) -33% -33% 100,000 19,500 80,500 100,000 19,500 24% 24% 248,000 (32,500) 280,500 248,000 (32,500) -12% -12% 9,500 500 10,000 9,500 500 5% 5% 43,000 2,000 45,000 48,000 (3,000) 4% -7% 20,000 125 20,125 20,000 125 1% 1% 72,500 2,625 75,125 77,500 (2,375) 3% -3% 175,500 29,875 205,375 170,500 34,875 15% 17% 57,000 - 57,000 57,000 - 0% 0% 6,000 3,150 2,850 6,000 3,150 111% 111% 12,000 (2,025) 14,025 12,000 (2,025) -14% -14% 20,000 (8,050) 28,050 20,000 (8,050) -29% -29% 20,000 - 20,000 20,000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 1,000 500 500 1,000 500 100% 100% 2000 (3,000) 5,000 2000 (3,000) -60% -60% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 2000 (1,000) 3,000 2000 (1,000) -33% -33% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 130,000 8,425 138,425 130,000 8,425 6% 6% 202,500 11,050 213,550 207,500 6,050 5% 3% 45,500 21,450 66,950 40,500 26,450 24% ำกมำยนะครับ ค่อยๆ ทำำควำมเข้ำใจนะ ไม่ยำกเลยครับquot; ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ขาด-เกิน 7 (3) 10 7 (3) 1 (1) 2 1 (1)
 15. 15. สงกานต์ ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ์หนังสือแห่งชาติ ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ายจ่าย-กำาไร กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม เปรียเทียบเป้า quot;รายจ่ายquot; 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 213,550 213,550 209,500 209,500 213,550 213,550 202,500 207,500 180,000 213,550 213,550 209,500 209,620 213,550 213,550 209,500 209,500 ยน ม คม คม น ม าค าค าย รา ภา ยา 213,550 213,550 194,500 201,500 มีน กฎ ก มก ิ ศจ กัน ษ กร พฤ 213,550 213,550 209,500 219,500 พฤ
 16. 16. พฤษภาคม มิ ถ ุ น ายน เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง % 50,000 62,300 12,300 50,000 60,000 25% 150,000 147,000 (3,000) 150,000 80,000 -2% 80,500 9,025 (71,475) 80,500 75,000 -89% 280,500 218,325 (62,175) 280,500 215,000 -22% 10,000 9,500 500 10,000 9,500 5% 45,000 50,000 (5,000) 45,000 50,120 -11% 20,125 20,000 125 20,125 20,000 1% 75,125 79,500 (4,375) 75,125 79,620 -6% 205,375 138,825 66,550 205,375 135,380 32% 57,000 57,000 - 57,000 57,000 0% 2,850 6,000 3,150 2,850 6,000 111% 14,025 12,000 (2,025) 14,025 12,000 -14% 28,050 20,000 (8,050) 28,050 20,000 -29% 20,000 20,000 - 20,000 20,000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 500 1,000 500 500 1,000 100% 5,000 2000 (3,000) 5,000 2000 -60% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 3,000 2000 (1,000) 3,000 2000 -33% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 138,425 130,000 8,425 138,425 130,000 6% 213,550 209,500 4,050 213,550 209,620 2% 66,950 8,825 58,125 66,950 5,380 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน 10 7 (3) 10 7 2 1 (1) 2 1
 17. 17. เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง งาน commart เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ธันวำคม น
 18. 18. มิ ถ ุ น ายน กรกฎาคม สิ ง หาคม ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย % % 10,000 50,000 35,000 (15,000) 50,000 20% -30% (70,000) 150,000 85,000 (65,000) 150,000 -47% -43% (5,500) 80,500 50,000 (30,500) 80,500 -7% -38% (65,500) 280,500 170,000 (110,500) 280,500 -23% -39% 500 10,000 9,500 500 10,000 5% 5% (5,120) 45,000 50,000 (5,000) 45,000 -11% -11% 125 20,125 20,000 125 20,125 1% 1% (4,495) 75,125 79,500 (4,375) 75,125 -6% -6% 69,995 205,375 90,500 114,875 205,375 34% 56% - 57,000 57,000 - 57,000 0% 0% 3,150 2,850 6,000 3,150 2,850 111% 111% (2,025) 14,025 12,000 (2,025) 14,025 -14% -14% (8,050) 28,050 20,000 (8,050) 28,050 -29% -29% - 20,000 20,000 - 20,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 500 500 1,000 500 500 100% 100% (3,000) 5,000 2000 (3,000) 5,000 -60% -60% - 2,000 2000 - 2,000 0% 0% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% (1,000) 3,000 2000 (1,000) 3,000 -33% -33% 1,000 1,000 2000 1,000 1,000 100% 100% 8,425 138,425 130,000 8,425 138,425 6% 6% 3,930 213,550 209,500 4,050 213,550 2% 2% 61,570 66,950 (39,500) 106,450 66,950 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ขาด-เกิน ขาด-เกิน (3) 10 7 (3) 10 (1) 2 1 (1) 2
 19. 19. วันแม่ ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย งาน commart ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย
 20. 20. สิ ง หาคม กั น ยายน ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น % % 48,000 (2,000) 50,000 60,000 10,000 -4% 20% 100,000 (50,000) 150,000 80,000 (70,000) -33% -47% 80,000 (500) 80,500 75,000 (5,500) -1% -7% 228,000 (52,500) 280,500 215,000 (65,500) -19% -23% 9,500 500 10,000 9,500 500 5% 5% 50,000 (5,000) 45,000 35,000 10,000 -11% 22% 20,000 125 20,125 20,000 125 1% 1% 79,500 (4,375) 75,125 64,500 10,625 -6% 14% 148,500 56,875 205,375 150,500 54,875 28% 27% 57,000 - 57,000 57,000 - 0% 0% 6,000 3,150 2,850 6,000 3,150 111% 111% 12,000 (2,025) 14,025 12,000 (2,025) -14% -14% 20,000 (8,050) 28,050 20,000 (8,050) -29% -29% 20,000 - 20,000 20,000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 1,000 500 500 1,000 500 100% 100% 2000 (3,000) 5,000 2000 (3,000) -60% -60% 2000 - 2,000 2000 - 0% 0% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 2000 (1,000) 3,000 2000 (1,000) -33% -33% 2000 1,000 1,000 2000 1,000 100% 100% 130,000 8,425 138,425 130,000 8,425 6% 6% 209,500 4,050 213,550 194,500 19,050 2% 9% 18,500 48,450 66,950 20,500 46,450 24% ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ขาด-เกิน 7 (3) 10 7 (3) 1 (1) 2 1 (1)
 21. 21. ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน
 22. 22. ตุ ล าคม พฤศจิ ก ายน เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง % 50,000 62,300 12,300 50,000 48,000 25% 150,000 147,000 (3,000) 150,000 100,000 -2% 80,500 9,025 (71,475) 80,500 100,000 -89% 280,500 218,325 (62,175) 280,500 248,000 -22% 10,000 9,500 500 10,000 9,500 5% 45,000 42,000 3,000 45,000 50,000 7% 20,125 20,000 125 20,125 20,000 1% 75,125 71,500 3,625 75,125 79,500 5% 205,375 146,825 58,550 205,375 168,500 29% 57,000 57,000 - 57,000 57,000 0% 2,850 6,000 3,150 2,850 6,000 111% 14,025 12,000 (2,025) 14,025 12,000 -14% 28,050 20,000 (8,050) 28,050 20,000 -29% 20,000 20,000 - 20,000 20,000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 500 1,000 500 500 1,000 100% 5,000 2000 (3,000) 5,000 2000 -60% 2,000 2000 - 2,000 2000 0% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 3,000 2000 (1,000) 3,000 2000 -33% 1,000 2000 1,000 1,000 2000 100% 138,425 130,000 8,425 138,425 130,000 6% 213,550 201,500 12,050 213,550 209,500 6% 66,950 16,825 50,125 66,950 38,500 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน 10 7 (3) 10 7 2 1 (1) 2 1
 23. 23. ฮัลโลวีน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง งาน BIG เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง
 24. 24. พฤศจิ ก ายน ธั น วาคม สรุ ป ทั ้ ขาด-เกิ น เป้ า หมาย ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น เป้ า หมาย % % (2,000) 50,000 62,300 12,300 600,000 -4% 25% (50,000) 150,000 147,000 (3,000) 1,800,000 -33% -2% 19,500 80,500 9,025 (71,475) 966,000 24% -89% (32,500) 280,500 218,325 (62,175) 3,366,000 -12% -22% 500 10,000 9,500 500 120,000 5% 5% (5,000) 45,000 60,000 (15,000) 540,000 -11% -33% 125 20,125 20,000 125 241,500 1% 1% (4,375) 75,125 89,500 (14,375) 901,500 -6% -19% 36,875 205,375 128,825 76,550 2,464,500 18% 37% - 57,000 57,000 - 684,000 0% 0% 3,150 2,850 6,000 3,150 34,200 111% 111% (2,025) 14,025 12,000 (2,025) 168,300 -14% -14% (8,050) 28,050 20,000 (8,050) 336,600 -29% -29% - 20,000 20,000 - 240,000 0% 0% - 2,000 2000 - 24,000 0% 0% - 2,000 2000 - 24,000 0% 0% 500 500 1,000 500 6,000 100% 100% (3,000) 5,000 2000 (3,000) 60,000 -60% -60% - 2,000 2000 - 24,000 0% 0% 1,000 1,000 2000 1,000 12,000 100% 100% (1,000) 3,000 2000 (1,000) 36,000 -33% -33% 1,000 1,000 2000 1,000 12,000 100% 100% 8,425 138,425 130,000 8,425 1,661,100 6% 6% 4,050 213,550 219,500 (5,950) 2,562,600 2% -3% 28,450 66,950 (1,175) 68,125 803,400 24% 24% เป้าหมาย ทำาได้จริง เป้าหมาย ขาด-เกิน ขาด-เกิน (3) 10 7 (3) 120 (1) 2 1 (1) 24
 25. 25. New Year ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย ขาด-เกิน เป้าหมาย ทำาได้จริง ขาด-เกิน เป้าหมาย
 26. 26. สรุ ป ทั ้ ง หมด Best Case Moderate Case ทำ า ได้ จ ริ ง ขาด-เกิ น 125% 100% % 579,600 (20,400) -3% 750,000 600,000 1,119,000 (681,000) -38% 2,250,000 1,800,000 773,050 (192,950) -20% 1,207,500 966,000 2,471,650 (894,350) 73 4,207,500 3,366,000 104,500 (15,500) -13% 150,000 120,000 536,120 (3,880) -1% 675,000 540,000 220,000 (21,500) -9% 301,875 241,500 860,620 (40,880) 9547% 1,126,875 901,500 1,611,030 (935,230) -38% 3,080,625 2,464,500 627,000 (57,000) -8% 684,000 684,000 66,000 31,800 93% 34,200 34,200 132,000 (36,300) -22% 210,375 168,300 220,000 (116,600) -35% 420,750 336,600 220,000 (20,000) -8% 240,000 240,000 22,000 (2,000) -8% 30,000 24,000 22,000 (2,000) -8% 30,000 24,000 11,000 5,000 83% 6,000 6,000 22,000 (38,000) -63% 60,000 60,000 22,000 (2,000) -8% 24,000 24,000 22,000 10,000 83% 12,000 12,000 22,000 (14,000) -39% 36,000 36,000 22,000 10,000 83% 12,000 12,000 1,430,000 (231,100) -14% 1,799,325 1,661,100 2,290,620 (271,980) -11% 2,926,200 2,562,600 181,030 (622,370) -77% 1,281,300 803,400 30% 24% ทำาได้จริง ขาด-เกิน 84 (36) 12 (12)
 27. 27. ทำาได้จริง ขาด-เกิน ทำาได้จริง ขาด-เกิน
 28. 28. Worst Case 75% 450,000 1,350,000 724,500 2,524,500 90,000 405,000 181,125 676,125 1,848,375 684,000 34,200 126,225 252,450 240,000 18,000 18,000 6,000 60,000 24,000 12,000 36,000 12,000 1,522,875 2,199,000 325,500 13%

×