Artrites por cristal

897 visualizações

Publicada em

Aula do curso de reumatologia da Unilus

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Artrites por cristal

 1. 1. AARRTTRROOPPAATTIIAASS MMIICCRROOCCRRIISSTTAALLIINNAASS AAllaammbbeerrtt,, PPAA
 2. 2. CCOONNCCEEIITTOO PPrroocceessssoo iinnffllaammaattóórriioo aarrttiiccuullaarr ee//oouu ppeerrii-- aarrttiiccuullaarr iinndduuzziiddoo ppoorr mmiiccrrooccrriissttaaiiss..
 3. 3. CRISTAL C A U S A C O N S E Q U E N C I A
 4. 4. FFoorrmmaaççããoo ddooss CCrriissttaaiiss nnoo oorrggaanniissmmoo Sistemas que favorecem Sistemas que impedem
 5. 5. Sistemas qquuee ffaavvoorreecceemm xx SSiisstteemmaass qquuee iimmppeeddeemm FFAAVVOORREECCEEMM:: OOssssooss ee ddeenntteess IIMMPPEEDDEEMM:: UUrriinnaa ee ssaalliivvaa ((pprreesseennççaa ddee pprrootteeíínnaass iinniibbiiddoorraass ddaa ffoorrmmaaççããoo ddee ccrriissttaaiiss))
 6. 6. Formação ddee ccrriissttaaiiss eemm llooccaaiiss iinnaapprroopprriiaaddooss CCoonncceennttrraaççããoo mmuuiittoo aallttaa ddoo ssoolluuttoo AAnnoommaalliiaa llooccaall qquuee iimmppeeddiirriiaa aa aaççããoo ddooss iinniibbiiddoorreess nnaattuurraaiiss..EExx:: AAss lleessõõeess ccaallcciiffiiccaaddaass nnaa ttuubbeerrccuulloossee..
 7. 7. DDuuaass ssiittuuaaççõõeess
 8. 8. 11--OO ccrriissttaall pprroommoovvee iinnffllaammaaççããoo INFLAMAÇÃO
 9. 9. 2-Cartilagem ddaanniiffiiccaaddaa ffaavvoorreeccee ddeeppoossiiççããoo ddee ccrriissttaaiiss Cartilagem danificada Depósito de cristais
 10. 10. FFiissiiooppaattoollooggiiaa Lisozima albumina Y IgG Fagócitos e Complementos
 11. 11. ATIVAÇÃO DE POLIMORFONUCLEARES
 12. 12. FFOORRMMAAÇÇÃÃOO DDOO FFAAGGOOLLIISSOOSSSSOOMMOO
 13. 13. RRuuppttuurraa ddoo ffaaggoolliissoossssoommoo Ruptura do FLS. seguido de liberação de enzimas para dentro das células, com morte das mesmas
 14. 14. AAppóóss aa mmoorrttee cceelluullaarr ENZIMAS e radicais de oxigênio livre CRISTAL
 15. 15. ffiissiiooppaattoollooggiiaa POLIMORFONUCLEAR Glicoproteína quimiotáctica
 16. 16. OOBBSSEERRVVAAÇÇÃÃOO QQuuaannttoo aaoo ddeeppóóssiittoo ddooss ccrriissttaaiiss tteemmooss ddooiiss ppaaddrrõõeess bbáássiiccooss:: uummaa aarrttrriittee aagguuddaa aauuttoo--lliimmiittaaddaa oouu uumm ddeeppóóssiittoo ccrrôônniiccoo ccoomm ccaarraacctteerrííssttiiccaass mmaaiiss ddeessttrruuttiivvaass.. QQuuaannttoo aa llooccaalliizzaaççããoo ooss ddeeppóóssiittooss ppooddeemm sseerr ssiissttêêmmiiccooss ((uurraattoo,,ooxxaallaattoo ee hhiiddrrooxxiiaappaattiittaa)) oouu ssoommeennttee eemm aarrttiiccuullaaççõõeess ((ppiirrooffoossffaattoo ddee ccáállcciioo))
 17. 17. CCRRIISSTTAAIISS NNAA DDOOEENNÇÇAA AARRTTIICCUULLAARR UURRAATTOO MMOONNOOSSSSÓÓDDIICCOO PPIIRROOFFOOSSFFAATTOO DDEE CCÁÁLLCCIIOO HHIIDDRROOXXIIAAPPAATTIITTAA CCAARRBBOONNAATTOO DDEE CCÁÁLLCCIIOO CCOOLLEESSTTEERROOLL OOUUTTRROOSS
 18. 18. UURRAATTOO MMOONNOOSSSSÓÓDDIICCOO FORMAÇÕES EM AGULHA QUE AO MICROSCÓPIO COM LUZ POLARIZADA APRESENTAM BIRREFRINGÊNCIA NEGATIVA.
 19. 19. PPIIRROOFFOOSSFFAATTOO DDEE CCÁÁLLCCIIOO CRISTAIS ROMBOÉDRICOS E COM BIRREFRINGÊNCIA FRACAMENTE POSITIVA
 20. 20. PPIIRROOFFOOSSFFAATTOO DDEE CCÁÁLLCCIIOO
 21. 21. Cristais ddee ttrriiaanncciinnoolloonnaa aacceettoonniiddaa
 22. 22. CCrriissttaaiiss ddee ccoolleesstteerrooll
 23. 23. GGOOTTAA UURRAATTOO MMOONNOOSSSSÓÓDDIICCOO
 24. 24. AAssppeeccttooss ggeerraaiiss AAccoommeettee 11 aa 22%% ddooss hhoommeennss nnoo oocciiddeennttee CCrriisseess ddee mmoonnoo oouu oolliiggooaarrttrriittee FFoorrmmaa ccrrôônniiccaa ddee ppoolliiaarrttrriittee ccoomm ddeeffoorrmmiiddaaddee óósssseeaa NNeeffrroolliittííaassee ee ddiissffuunnççããoo rreennaall AAssssoocciiaaççããoo ccoomm ddiisslliippiiddeemmiiaa,, aalltteerraaççõõeess ddoo mmeettaabboolliissmmoo gglliiccêêmmiiccoo,, hhiippeerrtteennssããoo aarrtteerriiaall ee ddooeennççaa ccaarrddiioovvaassccuullaarr
 25. 25. As p e c to d o c o to ve lo d e um pa c ie nte c o m G O TA
 26. 26. As p e c to rad io ló g ic o d o c o to ve lo d o m e s m o pa c ie nte
 27. 27. Im a g e m d o s p é s a c om e tid o s p e la G OTA
 28. 28. As p e c to rad io ló g ic o d o s pé s do m e s m o p ac ie nte
 29. 29. Erite m a P o lim ó rfic o
 30. 30. Ma te ria l utiliza do p ara p unç ã o da b urs a o le c ra nia na
 31. 31. Eta p as da p unç ã o 1 – antis s e ps ia d o lo c al c o m PVPI
 32. 32. Eta p as da p unç ã o 2 – ap lic a ç ã o de a ne s te s ia lo c a l (xilo c aína 2% )
 33. 33. Eta p as da p unç ã o 3 – c o lo c aç ão d o c am p o e s té ril
 34. 34. Eta p as da p unç ã o 4 – iníc io da p unç ã o
 35. 35. Eta p as da p unç ã o 5 – m a te rial c om as pe c to d e “c re m e d e nta l” c o lhid o da b urs a
 36. 36. Eta p as da p unç ã o 6 – C ura tivo a pó s o pro c e d im e nto
 37. 37. MMEETTAABBOOLLIISSMMOO DDAASS PPUURRIINNAASS SSÍÍNNTTEESSEE DDOO ÁÁCCIIDDOO ÚÚRRIICCOO
 38. 38. EEXXCCRREEÇÇÃÃOO DDOO ÁÁCCIIDDOO ÚÚRRIICCOO IInntteessttiinnaall//rreennaall
 39. 39. PPoonnttooss--cchhaavvee:: AA uurriiccóólliissee éé rreessppoonnssáávveell ppoorr aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 11//33 ddoo mmeettaabboolliissmmoo ttoottaall ddee uurraattoo ee éé rreessppoonnssáávveell ppeellaa eelliimmiinnaaççããoo eexxttrraa--rreennaall ddee ttooddoo uurraattoo.. AA eexxccrreeççããoo uurriinnáárriiaa ddee uurraattoo éé rreessppoonnssáávveell ppeellooss 22//33 rreessttaanntteess ddoo áácciiddoo úúrriiccoo pprroodduuzziiddoo ddiiáárriiaammeennttee.. OO cclleeaarraannccee ddee áácciiddoo úúrriiccoo,,nnoo eennttaannttoo,, eessttáá eemm 77--1122%% ddee ttooddaa aa ccaarrggaa ffiillttrraaddaa
 40. 40. IImmppoorrttaannttee!! 90% do urato filtrado sofre reabsorção tubular
 41. 41. OORRIIGGEEMM DDAASS HHIIPPEERRUURRIICCEEMMIIAASS HHIIPPEERRUURRIICCEEMMIIAASS PPRRIIMMÁÁRRIIAASS:: AA))PPrroodduuççããoo aauummeennttaaddaa ddee PPuurriinnaa BB))DDiimmiinnuuiiççããoo ddoo CClleeaarreennccee RReennaall ddoo áácciiddoo úúrriiccoo HHIIPPEERRUURRIICCEEMMIIAASS SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAASS:: AA)) AAuummeennttoo ddoo ccaattaabboolliissmmoo ee ddoo TTuurrnnoovveerr ddee PPuurriinnaa BB)) DDiimmiinnuuiiççããoo ddoo CClleeaarreennccee rreennaall ddee áácciiddoo úúrriiccoo
 42. 42. Hiperuricemias pprriimmáárriiaass AA)) PPrroodduuççããoo aauummeennttaaddaa ddee PPuurriinnaa:: 11.. IIddiiooppááttiiccaa 22.. DDeeffeeiittooss eennzziimmááttiiccooss BB)) DDiimmiinnuuiiççããoo ddoo CClleeaarreennccee rreennaall ddoo ÁÁcciiddoo úúrriiccoo 11.. IIddiiooppááttiiccaa
 43. 43. HHIIPPEERRUURRIICCEEMMIIAASS SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAASS AA)) AAuummeennttoo ddoo CCaattaabboolliissmmoo ee ddoo TTuurrnnoovveerr ddee PPuurriinnaass 11..DDiissttúúrrbbiiooss mmiieelloopprroolliiffeerraattiivvooss 22..DDiissttúúrrbbiiooss lliinnffoopprroolliiffeerraattiivvooss 33..SSaarrccoommaa ee ccaarrcciinnoommaa ddiisssseemmiinnaaddooss 44..DDrrooggaass cciittoottóóxxiiccaass 55..PPssoorrííaassee 66..AAnneemmiiaass hheemmoollííttiiccaass ccrrôônniiccaass BB))DDiimmiinnuuiiççããoo ddoo CClleeaarraannccee rreennaall ddoo áácciiddoo úúrriiccoo 11..DDooeennççaa rreennaall iinnttrríínnsseeccaa 22..AAlltteerraaççããoo ddaa ffuunnççããoo ddee ttrraannssppoorrttee ttuubbuullaarr::aa))IInndduuzziiddoo ppoorr ddrrooggaass((ttiiaazzííddiiccooss)) bb))llaaccttaacciiddeemmiiaa cc))cceettooaacciiddoossee dd))ddiiaabbeetteess iinnssiippiidduuss ee))ssíínnddrroommee ddee BBaarrtttteerr
 44. 44. QQuuaaddrroo ccllíínniiccoo AArrttrriittee ssúúbbiittaa eemm uummaa úúnniiccaa aarrttiiccuullaaççããoo ddiissttaall ddoo mmeemmbbrroo iinnffeerriioorr.. DDiissttrriibbuuiiççããoo ppoolliiaarrttiiccuullaarr::CCaauussaass sseeccuunnddáárriiaass oouu eeppiissóóddiiooss rreeccoorrrreenntteess.. PPooddaaggrraa éé aa mmaanniiffeessttaaççããoo mmaaiiss ccoommuumm TTooffooss GGoottaa iinntteerrccrrííttiiccaa AArrttrriittee ggoottoossaa ccrrõõnniiccaa
 45. 45. IInnvveessttiiggaaççããoo ddiiaaggnnóóssttiiccaa PPrreesseennççaa ddooss CCrriissttaaiiss ddee uurraattoo nnoo llííqquuiiddoo ssiinnoovviiaall HHiippeerruurriicceemmiiaa VVHHSS aauummeennttaaddoo LLeeuuccoocciittoossee nnoo ssaanngguuee ee llííqquuiiddoo ssiinnoovviiaall RRxx::nnoorrmmaall oouu eerroossõõeess eemm ssaaccaa--bbooccaaddoo ccoomm mmaarrggeennss ssaalliieenntteess
 46. 46. DDiiaaggnnóóssttiiccoo DDiiffeerreenncciiaall CCeelluulliittee AArrttrriittee ssééppttiiccaa PPsseeuuddooggoottaa AArrttrriittee rreeuummaattóóiiddee
 47. 47. TTrraattaammeennttoo FFaarrmmaaccoollóóggiiccoo AAIINNEE CCoollcchhiicciinnaa CCoorrttiiccoosstteerróóiiddeess::IInnttrraa--aarrttiiccuullaarr//ssiissttêêmmiiccoo AAnnaallggeessiiaa GGêêlloo
 48. 48. OOrriieennttaaççõõeess PPeerrddeerr ppeessoo DDiimmiinnuuiirr iinnggeessttaa ddee aallccooooll UUssoo ddee AAAASS,,ddiiuurrééttiiccooss ttiiaazzííddiiccooss ppooddeemm sseerr qquueessttiioonnaaddaass ssuuaass iinnddiiccaaççõõeess eemm ppaacciieenntteess ccoomm ggoottaa DDiieettaa?
 49. 49. TTeerraappiiaa pprrooffiillááttiiccaa AAIINNEESS CCOOLLCCHHIICCIINNAA
 50. 50. TTrraattaammeennttoo ddaa hhiippeerruurriicceemmiiaa 11--AAggeenntteess UUrriiccoossúúrriiccooss NNaarrccaarriicciinnaa//PPrroobbeenneecciiddaa//SSuullffiimmppiirraazzoonnaa 22--IInniibbiiddoorr ddaa xxaannttiinnaa--ooxxiiddaassee AAllooppuurriinnooll

×