Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Sluttpresentasjon instituttsektor 2025 6 grupper 22 juni 2010(20)

Anúncio

Sluttpresentasjon instituttsektor 2025 6 grupper 22 juni 2010

 1. Presentasjon
 2. Resultat: Offentlig sektor
 3. Hva slags ny viten trenger offentlig sektor i 2025? Vitensområde # 1 Samfunnsutvikling i hurtigtogsfart Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: Sterkere  relevanskrav,  nytte  og  kommunikasjon  av  resultater  fra  forskning Krav om at forskningsbasert kunnskap kommer raskere, men forskning tar tid Bestillerkompetansen må bli sterkere Minst like viktig som før med basiskunnskap som vedlikeholdes og utvikles Basiskunnskapen må være mobiliserbar Proaktiv kunnskapsplatform for fremtidens utfordringer Dynamikk mellom langsiktig og kortsiktig forskning Endringskompetanse for å svare på aktuelle kunnskapsbehov Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (innsett bruker) årene som kommer? Mer bevisste og kompetente brukere (eks sykdomsbehandling) Mer globalisert samfunn – ekspertkunnskap mer tilgjengelig, og på videre område enn før, og vi får innført nye problemer gjennom økt mobilitet (eks nye arter) Ny teknologi gir nye muligheter, eks brukermedvirkning, nye medier, nye redskap, nye overvåkingsmetoder Katastrofer som drivere – samfunnet har behov for beredskap. Dette gjelder også internasjonale katastrofer som kommer nærmere Hva skal til for å løse disse utfordringene? God kommunikasjon og dialog mellom forskning, samfunnsaktører og forvaltning Ha forskningsmiljø som er tette på brukermiljøer, kombinert med rammebetingelser for langsiktig kompetanseoppbygging Store nok, proffe nok og samarbeidskompetente enheter
 4. Hva slags ny viten trenger offentlig sektor i 2025? Vitensområde # 2 (Kunnskap er makt) Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: Kunnskapsbasert politikkutforming,  forvaltning  og  verdiskaping Sterkere fokus  på  forebygging framfor kurativ virksomhet på  ulike samfunnsområder,  behandler  årsak framfor symptomer  i  større  gra Mer kunnskap om den digitale brukeren for å utvikle digital tjenesteproduksjon og digital forvaltning Forskningsbasert samfunnsutvikling og innovasjon Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (innsett bruker) årene som kommer? Offentlig sektor dekker sitt kunnskapsbehov der den er best og mest relevant Økende kompleksitet i samfunnet som gir: • Økende krav til helhetlige løsninger - Økende krav til presisjon og dokumentasjon (eks konfliktnivå, eks villaks, rømt oppdrettslaks, rovdyrproblematikk) - Økende krav til treffsikkerhet, f.eks i utvikling av rammevilkår for næringslivet prøve/feile ikke lenger mulig - Sannsynlig dårligere samfunnsøkonomi gir økende krav til presisjon - Postpeak oil – behov for ny kunnskapsbasert innovasjon og nyskaping/samfunnsutvikling - Internasjonalisering gir økt kunnskapsbehov (vi er mer avhengige av verden rundt oss, internasjonalt regelverk, økonomi i våre samarbeidsland)
 5. Hva slags ny viten trenger (innsett bruker) i 2025? Vitensområde # 3 (Avhengighet og globalisering) Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: Energi,  klima  og  miljø Utfordringer i  velferdssamfunnet sektorovergripende problemløsning, fleksibilitet og kompleksitet høy kvalitet Fremmer verdiskaping Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (innsett bruker) årene som kommer? Klimaendringene kommer, samfunnet må tilpasset seg Energiutfordringene bliver store, Nye energiløsninger må påplass blant annet gjennom offentlige rammebetingelser Markedskreftene løser ikke problemene, det offentlig må inn Fordelingsutfordringene forsterkes gjennom klima- og energiutfordringen Verdiskapningspotensialet på området må utnyttes gjennom offentlig tilrettelegging Underutnyttelse av den produktive befolkning Fordelingsvirkninger
 6. Roller/ansvar i det nye verdensbildet 1. Hva er de nye kravene og behovet for IS? Endringskompetanse, fleksibilitet Helhetlige løsninger og sektorovergripende forskning Evne til helhetlige strategiske grep Evne til og vilkår for samarbeid med andre forskningsmiljø bliver forsterket Økt grad av vitenskapelig kvalitet Kravet til relevans og nærhet til bruker må utvikles videre Nasjonal og internasjonal relevans må styrkes Omsetning og formidling av norsk forskning mot internasjonale kunnskapsmiljø Formidle kunnskap mot offfentlig sektor – relevant kunnskap, syntese Infrastruktur (inkludert dataforvaltning og deling) og kunnskap som eksportvare Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon (robusthet) 2. Tegn den nye instituttsektoren som tar høyde for både samfunnets behov og de andre forskningsaktørenes styrker Kontinuitet og strategisk prioritering, evnen til å mobilisere kunnskap raskt Beredskapskompetanse Bredden må fortsatt dyrkes, og finansieringen må muliggjøre dette.
 7. Hvordan IS og Forskningsrådet bør forholde seg til det nye verdensbildet •Roller: •Ansvar: •Struktur: •Samarbeid med  andre  forskningsaktører:
 8. Anbefalinger Dette bør IS selv gjøre nå: Dette bør Forskningsrådet gjøre nå: Dette bør (xx=andre forskningsaktører) gjøre nå:
 9. Resultat: Gruppe 2 (Næringsliv)
 10. Hva slags ny viten trenger (innsett bruker) i 2025? Vitensområde # 1 (innsett navn på vitensområde) Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: Generisk Forskning - Materiale teknologi - IKT - Bioteknologi - Systemmodelering (teknologisk og økonomisk) - Adferd - kulturforståelse - Organisasjonsforskning - Mat, helse og livskvalitet Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (innsett bruker) årene som kommer?
 11. Hva slags ny viten trenger (innsett bruker) i 2025? Vitensområde # 2 (innsett navn på vitensområde) Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: Mat, helse og livskvaliten - Nok mat(matsikkerhet), trygg mat, sunn mat - Matopplevelser + matkultur livskvalitet - Volum, småskala, region, økologi - Skreddersydd mat (situasjonsbestemt) - Ansvarlig + bærekraftig matproduksjon og fordeling - Nye råstoffkilder (bioprospektering + bioprosessering) Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (innsett bruker) årene som kommer?
 12. Hva slags ny viten trenger (innsett bruker) i 2025? Vitensområde # 3 (innsett navn på vitensområde) Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: Smart fremtid Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (innsett bruker) årene som kommer?
 13. Forskningssamarbeid Smart  framtid Education Relevance Research  core  to  be Research mutually  developed Dissemination Innovation ©  Tore  R.  Jørgensen
 14. Sammenhengende  store,   smarte  nett:   SYSTEM  PRODUCT Systemprodukt: Helsesektoren                  Olje-­‐ Model gass    Matforsyningen   Energiproduksjon/distr. SYSTEM Artifact         Environm Flerfaglige  anvendelser: ent -­‐Ultralyd -­‐ Integrerte  operasjoner   KNOWLEDGE  PLATFORM -­‐ “Fra  jord  til  bord” ICT Mate-­‐ Electronics Multi   -­‐ SmartGrid matics diciplin -­‐ Norwegian ©  Tore  R.  Jørgensen
 15. Roller/ansvar i det nye fremtidsbildet 1. Hva er de nye kravene og behovet for IS? - Stille med top moderne labratorium og infrastruktur for næringslivet, samt stille med personell som kan drifte og formidle dette. - Disse skal også kunne spille på andre labratorier i andre land - De må være fleksible - Instituttsektoren må være lettbeint, og fungere som smeltedigel i kunnskapsutviklinga - Det må være en tydelig rolleavklaring opp mot universitetene, så de ikke konkurrerer med hverandre - Instituttene må fokuserer på kommersielle muligheteter mye tydeligere - Instituttene må være internasjonale 2. Tegn den nye instituttsektoren som tar høyde for både samfunnets behov og de andre forskningsaktørenes styrker Stimulere til at norske miljøer bliver en del av excelence nettverker i europa. Tørre å prioritere gode miljøer, og skape en ”champions league” (dvs. legge fra seg prinsippet om lik behandling av alle) Instituttene må etablere seg i Europa
 16. Anbefalinger Dette bør IS selv gjøre nå: - Fokusere på komersielt anvendelig kunnskap - De må løse oppgaver som andre ikke løser - Være med å utvikle søknader og drive management av store prosjekter på internasjonal arena - 90% av aktivitetene til støtte av eksisterende næringsliv , 10% av aktivitetene til å skape ny næring Dette bør Forskningsrådet gjøre nå: - Forskningsrådet må utvikle sine virkemidler slik at rollene til UoH og instityttene rendyrkes - Instituttene skal bidra med anvendt kunnskap til næringslivet og universitetene skal drives i mere i akademisk retning - Stimulerer til at sektorene utvikler sine særegenheter og ikke likhetere - Hvis instituttene skal lage bidra til nye forskingsområder krever dette - Kvalitetsvurderinssystemer hvor instituttsektorens relevanskompetanse fremmes - Stimulerer til samarbeid fremfor konkurranse mellom aktørene Dette bør (xx=andre forskningsaktører) gjøre nå: - Universitetet må fokusere på langsiktige problemstillinger og bærerer av kunnskapsoverføring - Utdanne forskere
 17. Retninger: -Internasjonalisering -Sterke ”arnesteder” som fungerer som smeltedigler og møteplasser mellom aktørere - Lab - Infrastruktur - Personell
 18. Resultat: Gruppe x (innsett tema)
 19. Interessefelt Internasjonale  kunder Company  A Univ  in  the   Secrets   open  area and    IPR Company  B “Staten” ©  Tore  R.  Jørgensen
 20. Dagens  forskningsarb. Business  focus Market Product Applications Society Applied  research Basic  research University  focus Interaktivt  samarbeid  med  alle  aktører: Mindre,  raskere,  billigere.  Rolledeling. ©  Tore  R.  Jørgensen
 21. Resultat: Gruppe 3 Internasjonalt næringsliv
 22. Hva slags ny viten trenger internasjonalt næringsliv i 2025? Vitensområde # 1 Livskvalitet Beskriv: • Livskvalitet – økende befolkning, økt livslengde og bedre råd medfører at vi skal utløser et marked for medisin/spesialpreparateter som styrker livskvaliteten. • Norsk spesialkompetanse og norske selskaper har spesielle forutsetninger ved å kombinerer biokjemi og elektronikk (ref alginat i norsk industri og medisinsk historie). • Virkemiddelapparatetet finansierer kun den første og vanskelige fase, deretter overlates bedriftene til seg selv. Det medfører at mange norske muligheter tapes til konkurrenter. • Vi har store muligheter med nisjeprodukter innen farmasøytisk industri. Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Trenger bedre, raskere og sikrere diagnoser • Trenger enklere, billigere og mer effektiv behandling • Kurere sykdommer • Forebygge livstilsbelastninger (fedme, mangel på mosjon, osv) Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for internasonalt næringsliv i årene som kommer? • Forventet levealder og befolkningen øker • Handelen er internasjonalisert
 23. Hva slags ny viten trenger internasjonalt næringsliv i 2025? Vitensområde # 2 Hav og kyst Beskriv: • Den største andelen av befolkingen i verden bor langs kysten og menneskene bruker kyst og havet som spiskammers, transportveier og som avfallsplass. • Norske fortrinn er vår historie, erfaring og kompetanse gjennom hundre år - det norske maritime cluster. • Fiskeri, olje-gass, transport er norske fortrinn som er betydelig utviklet og tatt i bruk. • Potensialet er stort innen de tradisjonelle områdene, men også matproduksjon, legemidler, nye næringer og ikke minst beskyttelse av verdifulle arter og økosystemer. • Biologisk mangfold og bevaring av sårbar natur er et globalt problem og ansvar. • Klimaendringer, temperaturøkning og konsekvenser av dette må dokumenteres og håndteres. • Norge forvalter store havområder med fiskeri-, mineral- og olje/gassressurser. • Norge har utviklet et godt forvaltningsregime som kan eksportes. • Internasjonale konflikter rundt ressursforvaltning
 24. Hva slags ny viten trenger internasjonalt næringsliv i 2025? Vitensområde # 2 Hav og kyst Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Levere faktabasert grunnlag for forvaltning og systemer for implementering og oppfølging. • Nye former for mat med opprinnelse i havet • Nye legemidler med utgangspunkt i marine molekyler • Nye systemer og teknologi for økt sikkerhet og overvåking • Effektivisere og forbedre maritim transport Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for internasjonalt næringsliv årene som kommer? • Verdens befolkning vil øke fra dagens 6,3 mrd til 9,3 mrd i 2050 – verdens matproduksjon må fordobles. • Med økende velstand får vi økende behov for olje&gass, og disse ressursene er lokalisert i havområpder.
 25. Hva slags ny viten trenger internasjonalt næringsliv i 2025? Vitensområde # 3 Ressurser og miljø Beskriv: • Økt befolkning og velferdsutvikling medfører økt forbruk av ressurser. • Bruk av mineraler, vann og energi har gjennomgått en enorm utvikling de siste 50-årene – ikke lenger forbruk og kast, men fornuftig forvaltning, bruk og gjennvinning. • Nå tenkes i større grad ”livsløp” og bærekraftig bruk av ressurser. • Ikke bare teknologiutvikling, men også utvikling av beslutningsunderlag for samfunn og næringsliv. • Vår erfaring og kompetanse kan gi grunnlag for politikkutforming og internasjonal velferdsutvikling. • Eks. Vi trenger sjeldne mineraler eller metaller til en rekke produkter, men mange av disse er dyre og vanskelig å skaffe. Det kan utvikles kompetanse og teknologi for å gjenvinne sjeldene og viktige mineraler/metaller, eller det kan finnes eller utvikles erstatninger. • Eks. Vi må utvikle nye batterier, men dette krever metaller! Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Rydde opp i gamle synder! • Bærekraftig forvaltning av vann- og mineralressursene kombinert med effektive leteteknikker Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for internasjonalt næringsliv i årene som kommer? • Det stilles større krav til næringslivet samtidig som behovene for produkter og løsninger øker • Sikre tilgangen på ressurser samtidig som kravene til miljø øker.
 26. Roller/ansvar i det nye verdensbildet 1. Hva er de nye kravene og behovet for IS? • IS må forholde seg og tilpasse seg til internasjonalseringen av næringslivet • IS må rendyrke og profesjonalisere sin rolle (universiteter/konsulentselskaper) • IS må være etablert og operativ internasjonalt
 27. Hvordan IS og Forskningsrådet bør forholde seg til det nye verdensbildet •Roller: IS  må  operere  tung  FoU-­‐infrastruktur IS  må  profesjonaliseres som  en  internasjonal aktør IS  må  integrere  innovasjon i  sin  forretningsmodell Forskningsrådet  utvikle virkemiddelapparatet  for  å  oppnå resultater •Ansvar  og  struktur: IS  er  selvstendige  virksomheter som  er  ansvarlig  for  egen  viksomhet Forskningsrådet  er  ansvarlig  for  å  implementere  nasjonal FoU-­‐politikk IS  må  være  åpen for  organisasjonsutvikling,  allianser,  ol. •Samarbeid med  andre  forskningsaktører: IS  må  søke allianser nasjonalt og  internasjonalt
 28. Anbefalinger Dette bør IS selv gjøre nå: Evaluere egen virksomhet, spesielt den internasjonale (i samarbeid med Forskningsrådet) – hva lykkes, hvilke resultater er oppnådd, .) Invitere næringslivet til å evaluere IS i henhold til egne behov. Utvikle en internasjonaliseringstrategi (kunder, markeder, partnere, …) Dette bør Forskningsrådet gjøre nå: Følge opp anbefalingen fra evalueringen av rammeprogrammet Implementere ”Grenseløs forskning”)
 29. Resultat: Gruppe 4 Internasjonale offentlige  organisationer
 30. Betydelig havnasjon med global kunnskap
 31. Hva slags ny viten trenger Internasjonale offentlige   organisationer i 2025? Vitensområde # 1 Havforvalting – Betydelig havnasjon med global kunnskap • Norge er verdens nest største sjømateksportør. Norge er verdens 8. største akvakulturnasjon og verdens 10. største fiskerinasjon. Havarealet er seks ganger større enn landarealet. Dyrkbart landareal i Norge utgjør 3% • Norge forvalter store havområder med fiskeriressurser, mineralressurser og olje/gass ressurser • En rekke land har store interesser i fiskeri, men mangler gode forvaltningsrutiner (Kina, Peru, Chile, USA..). • Norge har sammen med kunnskapsmiljøer, offentlig forvaltning og næringsaktørene utviklet et godt forvaltningsregime som kan eksporteres Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Verden står overfor store utfordringer knyttet til ressursforvaltning, bærekraft • Interessekonflikter nasjonalt og internasjonalt: hav som matressurs, transportvei, turist/rekreasjon, havet som avfallsdeponi (miljø), klima og temperaturøkning (Arktis/Antarktis) Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for Internasjonale offentlige organisasjoner årene som kommer? • Verdens befolkning vil øke fra dagens 6.3 mrd til 9,3 mrd i 2050. Verdens matproduksjon må dobles • Sjømat er en vigtig, rimelig og god proteinkilde, men ressursene må forvaltes • Med økende velstand får vi økt behov for energi, også fra havområdene.
 32. Internasjonal kunnskapsleverandør når oljen tar slutt
 33. Hva slags ny viten trenger Internasjonale offentlige   organisationer  i 2025? Vitensområde # 2 Energi – Internasjonal kunnskapsleverandør når oljen tar slutt • Norge har gjennom de siste 40 år utviklet en sterk olje og gass industri, med tilhørende leverandørindustri • Norge har historisk sett sterk kompetanse innen vannkraft • Norge har gode forskningsmiljøer innen energi, klima og miljø. (FME, Klima 2020, Energi 2020) • Norge har utviklet et forvaltningsregime – ”oljefond”, konsesjoner, skatt osv. • Solenergi, Vind, Vann, Bølger, Hydrogen….osv • Energieffektivisering Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Eksisterende olje/gass forekomster tømmes. • Nye ressurser er identifisert, men disse vil kreve ny teknologi og nye forvaltningsregimer • Miljø og klimaproblemer krever ny teknologi og ny kunnskap om bedre utnyttelse av eksisterende energikilder og fornybar energi Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for Internasjonale offentlige  organisationer  årene som kommer? • Med økende velstand får vi økt behov for energi • Globalisering gir økt behov for transport • Pris på nye energikilder må reduseres • Energitransport, fordeling, bruk,
 34. Kunnskaps og innovasjonssystem – Den nordiske modellen
 35. Hva slags  ny  viten trenger Internasjonale offentlige  organisationer  i  2025? Vitensområde # 3 Kunnskaps og innovasjonssystem – Den nordiske modellen • Samspillet mellom offentlig forvaltning/politiske premissleverandører, næringsliv og forsknings- /kunnskapsleverandører – flate strukturer er en styrke for å utforme politikk • Likheter i Nordisk styringsstruktur kan utnyttes bedre for å sikre kunnskapsdeling og kompetanseoverføring. • Problemstillinger som internasjonale organisasjoner står overfor blir mer og mer komplekse • Problemstillingene blir ofte sammensatt av både sammfunnsfaglige- og tekniske/naturvitenskaplige utfordringer. En utfordring er å sette kunnskapsproduksjonen om i handling og adferdsendring Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Samfunnet bruker mye ressurser på utdanning og forskning – resultatene må raskt omsettes til forstålig og nyttbar kunnskap for premissleverandører slik at kunnskapen kan tas i bruk raskt • Kultur, språk • Etnisk og samfunnsmessig endring (familie, demografi…) • Formidling • Spredning • Barrierer Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for Internasjonale offentlige  organisationer årene som kommer? • Problemene er globale – implementeringen er lokal • Store utfordringene er større enn den enkelte aktør kan løse • Kunnskapsbehovet øker, spesialiserte og komplekse. Dagens struktur er lite egnet til å løse morgendagens utfordringer • Nye pressgrupper setter agenda for organisasjonene (NGO’er, interessegrupper) • Økt behov for standardisering
 36. Roller/ansvar i det nye fremtidsbildet 1. Hva er de nye kravene og behovet for IS? • Nye samarbeidskonstellasjoner - Tverrfaglig • Instituttsektoren skal ikke være universitet – fokus på verdiskaping og relevans • Økt internasjonalt fokus • Økt behov for kultur og språkforståelse • Sterkere prioritering på de store problemstillingene (matsikkerhet, klima/miljø/energi, helse, velferd osv.) • Forutsigbar finansiering – tydeligere styringssignal fra eiere? Hva er IS sitt mandat? • Økt konsolidering/restrukturering – nasjonalt og på tvers av grensene (Norden? EU?) 2. Tegn den nye instituttsektoren som tar høyde for både samfunnets behov og de andre forskningsaktørenes styrker
 37. Hvordan IS og Forskningsrådet bør forholde seg til det nye fremtidsbildet •Roller:   •Orkestere samspillet,  drive  problemløsende  forskning  i  samarbeid med  oppdragsgiver og   trekke  inn andre  samfunnsaktører og  forskningsinstitusjoner – • Spille  inn og  påvirke  offentlig  internasjonal politikk og  forskningsprioriteringer •Avklare forhold  rundt  eierrollen/styringsmandat Samfunnsmandatet til   instiuttsektoren •Ansvar: •IS  definerer  langsiktige problemstillinger  og  er  utførende •FR:  Stimulere  til  samspill nasjonalt og  internasjonalt.  Styrke  nasjonale og  omsette IS   interesser  i  det  internasjonale bildet (politisk)  og  forskningsprogram  (i.e.  ERA) •Styrke  rammebetingelser  for  internasjonalt samarbeid •Struktur: •Strategi  først  – så  struktur:  Tenke større  internasjonale plattformer til  store   problemstillinger •Samarbeid med  andre  forskningsaktører:  Selvsagt  – Norden  som   startpunkt
 38. Anbefalinger Dette bør IS selv gjøre nå: • Styrke strategisk kapasitet inn mot NFR, EU og internasjonale organisasjoners fremtidige kunnskapsbehov • Etablere nye kunnskapsnettverk • Utvikle internasjonale markedsstrategier • Styrke samarbeid på tvers av eksisterende instituttgrenser (fortsette konsolideringen) Dette bør Forskningsrådet gjøre nå: • Vise gjennom ord og handling at IS vil være en viktig aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet fremover • Styrke finasieringsordninger for internasjonalt prosjektsamarbeid • Styrke samarbeidet med Nordiske forskningsråd (fellesprogram, infrastruktur, forskningsplattformer, IPR) • Incentiver rettet mot IS som arbeider internasjonalt Dette bør andre forskningsaktører gjøre nå: • Departementene må avklare sin rolle overfor sektorinstituttene og tydelig avklare samfunnsmandatet overfor IS • Bedre samarbeid om forskerutdanning mellom UoH og IS som led i den langsiktede kompetenceutvikling • Departementerne som oppdragsgivere må tenke langsiktet kompetence- utvikling (rammekontrakter mm.)
 39. Resultat: Gruppe 5 Befolkningen
 40. Drivere/utfordringer • Flere  eldre • Alle  på  nett • Ny  næringsvirksomhet • Klima  og  energi
 41. Hva slags ny viten trenger befolkningen i 2025? Kunnskapsområde # 1 Seniorsamfunnet Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: - Antall eldre øker, antall med behov for pleie og omsorg øker (behov for pleie pr. pasient) - Viten om ny teknologi for pleie, behandlingsmetoder, og personlig fjerndiagnostikk og behandling. - Behov for innovasjon i helse- og omsorgstjenester , innovasjon i teknologi og tjenester og ny medisinsk behandling for de store pleie- og omsorgsgruppene og behov for informasjon om disse. Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for befolkningen i årene som kommer? - Demografi og økte behandlingsmuligheter - Eldre som demokratisk pressgruppe - Eldre som kjøpesterk markedsaktør Muligheter - Utnytte eldre som arbeidsressurs - Utnytte de eldres kunnskap og livserfaring - incentiver for å forlenge den enkeltes arbeidsliv - tilpasset arbeidssituasjon: fleksible arbeidstidsordninger, pensjonsordninger, tilpassede arbeidsoppgaver - eldre i pleie av de eldre, eldre som ressurs i ”førstelinje” primærhelsetjeneste. Hva er de nye kravene og behovet for IS? - Innovasjon i offentlig sektor, definere kunnskap baser
 42. Hva slags ny viten trenger befolkningen i 2025? Kunnskapsområde # 2 Kunnskapsbasert næringsvirksomhet og offentlig sektor UTDYPES IKKE Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: - Reduksjon i næringsvirksomhet knyttet til olje- og gass - Utnytting av høyt kompetent arbeidskraft som blir”frigjort”. - Behov for utvikling av mer kunnskapsbasert næringsliv og offentlig sektor. Folk vil ha mer spennende og utviklende jobber. - Utvikling av næringsliv for utvikling og eksport av fornybar energi. NETTVERKSBASERT næringsliv. Utfordringer for instituttsektoren Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for befolkningen årene som kommer? Stor internasjonal konkurranse. Olje- og gass kulimenerer. Antall høyt utdannende øker.
 43. Hva slags ny viten trenger befolkningen i 2025? Kunnskapsområde # 3: ”Alle på nett” Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: - Alle er online og mer kunnskapssøkende. - Internett som kunnskapsportal blir viktigere. - Konkurransen i kunnskapsproduksjon øker. Økt spesialisering medfører større og færre aktører. - Større krav til tilgjengelig og kvalitetssikret informasjon. Betydning for nasjonale aktører svekkes. - Personvern må sikres. Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for befolkningen årene som kommer? ”Alle er på nett”, nasjonale arenaer svekkes, enten regional eller internasjonal leverandør! Muligheter - Befolkningen kan bli en betydelig større brukkergruppe for kunnskapsleverandørene gjennom - Nye tjenester til bevisste forbrukere - Borgene som medansvarlig for problemløsning, aktiv premissgiver for forskningsinnretning og for kunnskaproduksjon. - Krav fra befolkningen, åpenhet og sporbarhet ”om alt” - ”Crowd funding”, styrt, ikke styrt - Politisk oppslutning (les bedre grunnfinansiering) - Kunder i nettverk, ”distribuerte kunder”
 44. Hva slags ny viten trenger befolkningen i 2025? Vitensområde # 4 Klima og energi Utdypes ikke videre Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: - Tilpasning til klimaendringer - Økt behov for energiøkonomisering - Økte preferanser for ”grønne” produkter og tjenester - Utdanning/opplæring på vigtig samfnnsområde Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for befolkningen årene som kommer? - Økte energikostnader - Krav om redusert energiforbruk i vare- og tjenesteproduksjon
 45. Roller/ansvar i det nye verdensbildet Seniorsamfunnet: Konkrete, raske og kunnskapsbaserte leveranser. Levere råd basert på en syntese av kunnskapsfronten, dels basert på egen forskning, dels basert på andres forskning. Samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon instituttene i mellom, i forhold til U&H og i forhold til forskningsaktører i andre land. ”Alle på nett” Økt kunnskapssyntese for formidling av helhetlig kunnskap til befolkningen og kunnskap for politikkutforming. Fra mange små og nasjonale, til færre større og smalere kunnskapsleverandører i et internasjonalt marked
 46. Hvordan IS og Forskningsrådet bør forholde seg til det nye verdensbildet •Roller: •Ansvar: •Struktur: •Samarbeid med  andre  forskningsaktører:
 47. Anbefalinger Dette bør IS selv gjøre nå: - Spesialisering, restrukturering, nasjonalt og internasjonalt samarbeid Dette bør Forskningsrådet gjøre nå: - Skape incentiver for det ovenfor nevnte - Politisk anbefaling om løsere kobling sektordep-institutt Dette bør (xx=andre forskningsaktører) gjøre nå:
 48. Resultat: Gruppe 6 (offentlig sektor)
 49. Hva slags ny viten trenger offentlig sektor i 2025? Vitensområde # 1 (Klima, miljø, teknologi) Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • forstå/måle klimaendringer som skjer • utforme tiltak • Utvikle og ta i bruk teknologi Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for (offentlig sektor) årene som kommer? •Klima og miljø fokuset vil øke. •Teknologi gjør offentlig sektor mer effektiv og miljøvennlig. •Offentlig sektor kommer til å etterspørre tjenester innen disse områdene. Spørsmålet er hvorfor de skal bruke norske institutter.
 50. Hva slags ny viten trenger (offentlig sektor) i 2025? Vitensområde # 2 Leveranse av offentlig finansierte tjenester Hvor og hvilke problemer/utfordringer skal løses: • Øktende sprik mellom forventninger til offentlig tjenester og økonomi • Økt krav til effektivisering, hindre sammenbrudd • Økende privatisering og OPS Hvorfor forsterkes dette problemet/utfordringen for offentlig sektor i årene som kommer? • Endringer i befolkningssammensetning • Økte forventninger til offentlige tjenester og leveranser • Globalisering og økt mobilitet • Nasjonal og internasjonal arbeidsdeling • Teknologiutvikling • Omstilling av offentlig sektor
 51. Roller/ansvar i det nye verdensbildet 1. Hva er de nye kravene og behovet for IS? • Økt samarbeid - nasjonalt og internasjonalt for å gjøre IS mest konkurransedyktige • Teknologi knyttet til anvendelse, nisje der Norge kan bli best • Tilgang til beste infrastruktur (utstyr, data, lab) • God og solid kunnskap i internasjonal front 2. Tegn den nye instituttsektoren som tar høyde for både samfunnets behov og de andre forskningsaktørenes styrker • Tett samarbeid med UoH sektor, finansiering har riktig insentiveffekt •Slå sammen???????????? •Klarere roller og arbeidsdeling, UoH, IS, forvaltning, næringsliv •Forutsigbar finansiering •Påvirke offentlig sektor slik at beslutninger er kunnskapsbasert
 52. Hvordan IS og Forskningsrådet bør forholde seg til det nye verdensbildet •Roller:  klarere  rolledeling  mellom sektorene (UoH,  IS,  forvaltning  og  næringsliv) •Struktur:  SAK  (Finansiering  fra  KD  innen samarbeid,  arbeidsdeling og  konsentrasjon) for  IS   •Samarbeid med  andre  forskningsaktører:  Samarbeidsutvalg IS  og  UoH
 53. Anbefalinger Dette bør IS selv gjøre nå: Videreutvikle samarbeidsstruktur med UoH og mellom institutter Sette seg i posisjon som leverandør til offentlig sektor Dette bør Forskningsrådet gjøre nå: Utvikle virkemidler som gir hensiktsmessig samarbeid Dette bør offentlig sektor gjøre nå: Sørge for at beslutninger er kunnskapsbasert
Anúncio