Anúncio

iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj

Partnerships in Health
13 de Jun de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Partnerships in Health(20)

Anúncio

iva jovovic - zastita ljudskih prava u hrvatskoj

 1. UN Tematska skupina za HIV/AIDS u Hrvatskoj: što smo sve učinili na području zaštite ljudskih prava Kontakt: iva.jovovic@undp.org jovovici@unaids.org www.undp.hr UNAIDS June 13, 2012
 2. Ljudska prava koja su relevantna za HIV/AIDS su (3) pravo na život (4) pravo na život bez diskriminacije i jednakost pred zakonom (5) pravo na zdravstvenu zaštitu (6) pravo na socijalnu sigurnost (7) pravo na privatnost, brak i obiteljski život (8) pravo na zaštitu od okrutnog, nehumanog i degradirajućeg postupanja Strah od prenošenja zaraze zbog nepoznavanja načina širenja HIV-a najčešći je razlog diskriminatornog postupanja prema osobama koje žive s HIV/AIDS-om UNAIDS June 13, 2012
 3. Osnovni pravni izvori: • Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima • Međunarodna povelja o civilnim i političkim pravima • Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda • Praksa Europskog suda za ljudska prava • Nacionalni ustavni propisi
 4. Pozicija ljudskih prava vezanih uz HIV solidno je ustanovljena, ali na papiru. Vlade koje su se uključile u izradu Deklaracije o obvezama u svezi HIV/AIDS-om iz 2001. godine, složile su se da će krenuti u akciju vezanu uz HIV i ljudska prava, te su ponovno potvrdile tu obvezu pet godina kasnije. Međutim, u praksi nedostaje truda da se zaista vrednuju, financiraju i provedu nacionalni programi koji bi osigurali zaštitu zakonskih i ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om i AIDS-om, kao i ranjivih skupina ili ljudi pogođenih HIV-om i AIDS-om. UNAIDS June 13, 2012
 5. Gotovo polovica subsaharskih afričkih zemalja još je 2003. godine trebala tek donijeti osnovnu legislativu koja bi imala naglasak na sprječavanju diskriminacije usmjerene protiv osoba koje žive s HIV-om ili AIDS-om. Samo je jedna trećina zemalja u svijetu prilagodila pravne mjere, stavljajući diskriminaciju usmjerenu protiv skupina posebno ranjivih na HIV izvan zakona. UNAIDS June 13, 2012
 6. DEKLARACIJA: LJUDSKA PRAVA- SAD VIŠE NEGO IKAD !!! 10 razloga zbog kojih ljudska prava trebaju biti središte globalne borbe protiv HIV/ AIDS-a UNAIDS June 13, 2012
 7. 1. Univerzalni pristup neće nikada biti ispunjen bez ljudskih prava 2. Rodna nejednakost čini žene ranjivjima prema HIV-u; te sada žene i djevojke predstavljaju najveći broj novooboljenih u teško pogođenim zemljama 3. Prava i potrebe djece i mladih se uglavnom ignoriraju u odnosu na HIV, iako su u mnogim područjima oni najpogođeniji 4 .Osobe koje su najteže pogodene HIV-om dobivaju najmanje pažnje pri kreiranju i provedbi nacionalnih odgovora na HIV UNAIDS June 13, 2012
 8. 5. Napadaju se učinkoviti programi liječenja skrbi i prevencije HIV-a 6. AIDS aktivisti riskiraju svoju sigurnost zahtjevajući od vlada da osiguraju bolji pristup službama HIV-a i AIDS-a 7. Zaštita ljudskih prava način je zaštite javnog zdravlja 8. HIV/AIDS predstavlja poseban izazov i zahtijeva izniman odgovor 9. Odgovori na HIV/AIDS koji su utemeljeni na ljudskim pravima su praktični i djeluju UNAIDS June 13, 2012
 9. 10. Iako postoji puno retorike, glavne akcije i djelovanje i dalje nedostaju UNAIDS June 13, 2012
 10. HIV/AIDS u zakonodavstvu Republike Hrvatske- Analiza s prijedlozima izmjena zakonodavnih rješenja I jačanja ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om, Turković, Grđan, Pereša i Jandrić (2006.) Preporuke za postupanje medija prema osobama koje žive s HIV/AIDS-om u Republici Hrvatskoj s ciljem jačanja partnerstva za razvoj Nacionalne destigmatizacijske strategije,Grđan, Pribanić, Ratković (2007) Angažiran Nacionalni savjetnik za ljudska prava osoba koje žive s HIV-om (2007.-) HIV/AIDS i oružane snage, uključujući i UNPOC (2007.-) Projekt Zaštita i promicanje ljudskih prava osoba koje žive s HIV/AIDS-om je proveden u 2008. i 2009. godini u suradnji sa Centrom za ljudska prava,a sastojao se od serije trening seminara. Znate li kako je živjeti u sjeni- Izvještaj o stanju ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om i osoba koje pripadaju skupinama pod povećanim rizikom (2008.) UNAIDS Publikacije i projekti UN Tematske skupine za HIV/AIDS June 13, 2012
 11. Sub-regionalni projekt AIDS i upravljanje- radionica Kako raditi s medijima i radionica AIDS i upravljanje (2009.) Prihvatite me ! -Izvještaj o stanju ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om i osoba koje pripadaju skupinama pod povećanim rizikom (2009.) Evaluacija Nacionalnog programa za prevenciju AIDS-a (2009.) Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava (2010.) Regionalni izvještaj o muškarcima koji imaju spolne odnose sa drugim muškarcima (2010.) Izrada smjernica u slučajevima namjernog širenja HIV-a i Protokola o Postupanju nakon silovanja (2011.) Protecting is as important as preventing!!! Sub-regionalni projekt (2011/2012.) UNAIDS Publikacije i projekti UN Tematske skupine za HIV/AIDS June 13, 2012
 12. Znate li kako je živjeti u sjeni- Izvještaj o stanju ljudskih prava osoba koje žive s HIV-om i osoba koje pripadaju skupinama pod povećanim rizikom (2008.) - 55% ispitanika prijavilo diskriminaciju - Poražavajući je i podatak da mnoge osobe koje žive s HIV-om pojedina kršenja svojih ljudskih prava smatraju očekivanim ponašanjem zajednice te su naučeni skrivati svoj seropozitivni status - Kolateralna stigmatizacija - Osobe ne koriste postojeće mehanizme zaštite - Najčešća kršenja prava od strane zdravstvenih djelatnika "Osjećam se nekad k'o manje vrijedan, kao, ja mogu uvijek čekati, k'o da June 13, 2012 sam manje bitan."
 13. Mjere suzbijanja diskriminacije u zdravstvu: -Primjena standardnih mjera zaštite -Poštivanje standarda pri čuvanju medicinske dokumentacije i povjerljiv odnos između liječnika/ med. sestre i pacijenta -Edukacija -Jačanje pojedinaca da koriste postojeće mehanizme zaštite (od zdravstvene inspekcije nadalje) -Kontinuirano praćenje i izvještavanje o kršenju ljudskih prava UNAIDS June 13, 2012
 14. Primjeri iz prakse Europskog suda za ljudska prava
 15. Z. v. Finland (1997) • Podnositeljica je zaražena HIV-om • Njezin bivši suprug, također zaražen HIV-om, osuđen je zbog višestrukih kaznenih djela silovanja i prijenosa HIV-a na žrtve tih kaznenih djela • Apelacioni sud javno objavljuje presudu i privatne informacije o podnositeljici i njezinom bivšem suprugu postaju dostupne široj javnosti • Sud utvrđuje povredu čl. 8. Konvencije – pravo na zaštitu privatnosti
 16. Enhorn v. Sweden (2005) • Kod podnositelja je 1994. godine utvrđen HIV pozitivan status, a još je 1990. godine zarazio jednog 19-godišnjeg muškarca • Nadležni liječnik ga je instruirao o obvezi da tijekom spolnog odnosa koristi kondom, da o svojem HIV statusu informira seksualne partnere te da se suzdržava od uzimanja alkohola. Također da je dužan informirati svojeg zubara i druge liječnike s kojima dolazi u kontakt. • Podnositelj se nije pridržavao datih instrukcija pa je liječnik od suda zatražio da podnositelja, radi zaštite javnog zdravlja, prisilno zadrži u bolnici. Takvo je zadržavanje trajalo ukupno 1 godinu i 6 mjeseci. • Sud je pronašao povredu čl. 5. Konvencije – pravo na slobodu, jer prisilna izolacija u bolnici nije bila nužna mjera.
 17. Principi zaštite prava osoba koje žive s HIV/AIDS-om i skupina pod povećanim rizikom
 18. Usprkos golemom povećanju sredstava za globalne programe vezane uz HIV i AIDS, malo je ulagano u inicijative vezane uz osnovna ljudska prava, kao što su: - Kampanje poput "know your rights" (znaj svoja prava) i pravnu pomoć za osobe pogođene HIV-om; - analize nacionalnog zakonodavstva i provođenja zakona, a vezano uz HIV; - izobrazba zdravstvenih radnika, policije, sudaca i radnika socijalne skrbi o nediskriminaciji, povjerljivosti i informiranom pristanku; -samozagovaranje i sudjelovanje žena, osoba koje žive s HIV-om, seksualnih radnica, muškaraca koji imaju spolne odnose s drugim muškarcima, zatvorenicima i migrantima u okviru nacionalnih aktivnosti vezanih uz HIV, te u radu koordinirajućih tijela i sustavima nadzora i vrednovanja. UNAIDS June 13, 2012
 19. Sveobuhvatan nacionalni odgovor • Zaštita ljudskih prava jednako je važna kao i zaštita javnog zdravlja • Država treba uspostaviti učinkoviti odgovor na epidemiju HIV-a i AIDS-a te politiku ljudskih prava integrirati u sve sektore javne uprave i javnog djelovanja, naročito u područjima: – Obrazovanja; – Pravosuđa, policije i zatvorskog sustava; – Znanosti i istraživanja; – Zapošljavanja i rada u državnim službama; – Socijalne zaštite i stanovanja; – Imigracija; – Zdravstva; – Financiranja; i – Obrane.
 20. Važnost zajedničkog planiranja Sve sastavnice društva trebaju biti uključene u planiranje, provedbu i evaluaciju politika vezanih uz HIV, to se posebice odnosi na ustanove javnog zdravlja i nevladin sektor Država treba pružati odgovarajuću financijsku i političku podršku
 21. Zakonodavstvo u području javnog zdravstva • Potrebno je analizirati i reformirati zakonodavstvo u području javnog zdravstva radi: – Uvođenja adekvatnih mjera u odgovoru na HIV; – Sprečavanja neprimjerene implementacije javnozdravstvenih mjera u odnosu na HIV; – Usuglašavanja sa međunarodnim principima zaštite ljudskih prava. • Pozitivan primjer iz Hrvatske – 2007. učinjene izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da se prije zasnivanja radnog odnosa više ne provodi testiranje na HIV • Negativan primjer iz Hrvatske – i dalje se primjenjuju posebne mjere kod ukopa osoba umrlih od bolesti povezanih sa AIDS-om.
 22. Kazneno zakonodavstvo i penalni sustavi • Kazneno zakonodavstvo treba prilagoditi na način da se njime ne stavlja neopravdane restrikcije u odnosu na HIV ili vulnerabilne socijalne grupe: – Kažnjavanje za prenošenje HIV-a treba biti moguće samo u iznimnim situacijama; – Homoseksualni odnosi uz pristanak punoljetnih osoba ne smije se kažnjavati; – Treba biti izjednačena dob pristanka za stupanje u homoseksualne i heteroseksualne spolne odnose; – Treba dekriminalizirati vršenje seksualnog rada; – Treba dekriminalizirati provođenje programa smanjenja štete.
 23. Zabrana diskriminacije i protektivno zakonodavstvo Uvođenje anti-diskriminacijskog i protektivnog zakonodavstva radi zaštite osoba koje žive s HIV-om u javnom i privatnom sektoru pri čemu treba naglasiti:  Zaštitu privatnosti i povjerljivosti;  Razvoj etičkih standarda u znanstvenim istraživanjima;  Edukaciju i informiranje;  Brze i učinkovite mehanizme popravka štete.
 24. Pristup prevenciji, liječenju, brizi i podršci Mora se osigurati dostupnost svih preventivnih mjera, lijekova i načina liječenja, te brige i podrške na svim razinama javne uprave. Posebna pozornost traži se kada je riječ o ranjivim pojedincima i populacijama.
 25. Usluge pravne zaštite Nužno je provoditi i podržavati usluge pravne zaštite za osobe koje žive s HIV-om radi:  Informiranja i edukacija o pravima;  Pružanja besplatne pravne pomoći;  Razvoja stručnosti u pogledu pravnih pitanja povezanih s HIV/AIDS- om;
 26. Zaštita žena, djece i drugih osjetljivih skupina Potrebno je promovirati i osigurati stvaranje podržavajućeg okruženja za žene, djecu i druge osjetljive skupine kroz:  Borbu protiv stigme i dokidanje predrasuda;  Posebno dizajnirane socijalne i zdravstvene usluge;  Podršku pojedinim društvenim skupinama.
 27. Promjene diskriminatornih stavova kroz edukaciju predstavnika medija i osoba iz organizacija koje surađuju sa medijima Važno je promovirati programe namijenjene edukaciji, radu s medijima radi promjene diskriminatornih stavova i razvoja pozitivnog odnosa prema osobama koje žive s HIV/AIDS-om te osjetljivim društvenim skupinama.
 28. Uspostava sustava monitoriranja poštivanja ljudskih prava Država treba uspostaviti neovisne mehanizme monitoriranja poštivanja ljudskih prava Treba podupirati organizacije civilnog društva u neovisnom praćenju poštivanja ljudskih prava i javnom zagovaranju u području HIV/AIDS-a.
 29. Međunarodna suradnja Treba jačati međunarodnu suradnju u promociji ljudskih prava i razmjeni pozitivnih iskustava i praksi; Treba koristiti međunarodne instrumente zaštite individualnih prava.
 30. Referenca za daljnju suradnju Iva Jovović iva.jovovic@undp.org www.undp.hr
Anúncio