vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference

Partnerships in Health
Partnerships in HealthPartnerships in Health
2nd SERBIAN PLHIV CONFERENCE
(2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE)
Serbia, Belgrade april 19th – 21st 2012.
      Mr. Vladimir Antić, executive director USOP
PLHIV konferencije Srbije

•  USOP (Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa
  HIV-om i sidom je do sada organizovala dve PLHIV konferencije:

    1. PLHIV konferencija u Srbiji, 23 – 25. mart 2011, Palić
      učesnici iz Srbije

    2. PLHIV konferencija u Srbiji – Beograd 2012, 19 – 21. april 2012.
      učesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, BJR
      Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Poljske, Estonije,
      Velike Britanije/Indije i Srbije
 Organizer of the conference is USOP (Union of Serbian PLHIV)
 Conference funded by the Youth Jazas Belgrade from Project funded
 by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Geneva
 (2nd conference with the support of the City of Belgrade)
USOP
Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba
koje žive sa HIV-om i sidom (Union of Serbian PLHIV)

•  Osnovana: 11. decembra 2009. godine u Beogradu
  (uz pomoć: Handicap International, UNAIDS i Omladina Jazas Beograd)

•  Redovne članice USOP-a su sedam PLHIV organizacija iz Srbije:
  „Više od pomoći“ Beograd, "Žena plus“ Beograd, „AS“ Beograd,
  „Sunce“ Niš, „Crvena linija“ Novi Sad, „Stav +“ Subotica i „Nova +“
  Pančevo

•  Pored ovih sedam redovnih, USOP ima i četiri pridružene članice:
  Dobrotvorni fond Srpske Pravoslavne Crkve „Čovekoljublje“,
  Centar za orijentaciju društva – COD, Međunarodna mreža pomoći – IAN
  i Udruženje za javno zdravlje „PaO2“ Pančevo
  (u statusu prijema članica saradnica su: Krovna organizacija mladih Srbije,
  JAZAS/Dance4life,       Omladina Jazas Novi Sad, “Prevent” Novi Sad, “Putokaz” Niš)
USOP
Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba
koje žive sa HIV-om i sidom (Union of Serbian PLHIV)

•  USOP-u u radu punu podršku pružaju:

    Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
    (Jedinica za implementaciju projekta Globalnog fonda iz Ženeve)
    Omladina Jazas Beograd
    Tematska grupa Ujedinjenih nacija za HIV i AIDS (UNAIDS/UNDP)
    Grad Beograd

•  USOP sarađuje i sa ostalim relevantnim državnim institucijama i
  ustanovama kao što su Narodna skupština Republike Srbije, Komisija za
  borbu protiv HIV/side Vlade Republike Srbije, Institut za javno
  zdravlje Srbije/Nacionalna kancelarija za borbu protiv HIV/side,
  drugi državni i pokrajinski organi, civilne organizacije...
PLHIV konferencije Srbije

•  USOP (Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa
  HIV-om i sidom je do sada organizovala dve PLHIV konferencije:

    1. PLHIV konferencija u Srbiji, 23 – 25. mart 2011, Palić
      učesnici iz Srbije

    2. PLHIV konferencija u Srbiji – Beograd 2012, 19 – 21. april 2012.
      učesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, BJR
      Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Poljske, Estonije,
      Velike Britanije/Indije i Srbije
 Organizer of the conference is USOP (Union of Serbian PLHIV)
 Conference funded by the Youth Jazas Belgrade from Project funded
 by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Geneva
 (2nd conference with the support of the City of Belgrade)
1. PLHIV konferencija Srbije
    Subotica - Palić, 23 – 25. mart 2011.
   PALIĆKA D E K L A R A C I J A
•  Mi, osobe koje živimo sa HIV-om, predstavnici organizacija i institucija uključenih u jedinstveni
  nacionalni odgovor na HIV epidemiju, okupljeni na prvoj konferenciji posvećenoj ljudima koji žive sa
  HIV-om, održanoj u Subotici od 23. do 25. marta 2011. godine, svesni smo da još uvek i pored
  kontinuiranog rada i dugogodišnjeg zajedničkog napora koji u rešavanje ovog problema koji ulažu i
  vladin i nevladin sektor HIV epidemija nastavlja da se širi, a najosetljiviji su muškarci koji imaju
  seksualne odnose sa muškarcima, injektirajući korisnici droga, seksualni radnici/ce, a osetljivima se
  smatraju i mladi i deca ulice, kao i svi ostali u društvu;
•  HIV ostaje usko povezan sa socijalno-ekonomskim determinantama zdravlja;
•  efikasan rad na prevenciji zahteva povezivanje sa podrškom, brigom i lečenjem osoba koje žive sa HIV-
  om;
•  postoji izražena stigma i diskriminacija na svim društvenim nivoima, kako prema ljudima koji žive sa
  HIV-om i samoj bolesti, tako i prema grupama koje su posebno osetljive na HIV;
•  uključivanje ljudi koji žive sa HIV-om u nacionalni odgovor na HIV epidemiju i dalje predstavlja izazov,
  posebno u preventivnom radu;
•  terapija je besplatna i dostupna, ali se povremeno javljaju problemi u kontinuiranom snabdevanju
  lekovima, kao i testovima za praćenje uspešnosti primene terapije;
•  postoji potreba za unapređenjem pravne regulative u ovoj oblasti, kao i za primenom
  mehanizama za sankcionisanje ne poštovanja postojeće regulative;
•  treba i dalje razvijati koordinaciju aktivnosti na polju odgovora države na HIV epidemiju..
Sve navedene prepreke otežavaju ostvarivanje ciljeva nacionalnog odgovora na HIV epidemiju.
1. PLHIV konferencija Srbije
    Subotica - Palić, 23 – 25. mart 2011.
  PALIĆKA D E K L A R A C I J A
U cilju održivosti svih aktivnosti koje su do sada preduzete i otklanjanja prepoznatih prepreka, mi, potpisnici
   ove deklaracije, izjavljujemo da ćemo:
•   raditi na daljem povezivanju aktera i građenju partnerskih odnosa svih koji su uključeni u jedinstveni
   odgovor na HIV epidemiju;
•   osnaživati koordinaciju aktivnosti jedinstvenog odgovora države na ovaj problem;
•   inicirati i podržati svaku aktivnost usmerenu na rešavanje problema na polju prevencije, terapije, brige i
   podrške osobama koje žive sa HIV-om;
•   posebno se zalagati za stalno praćenje savremenih trendova lečenja i uključivanje istih u naše
   terapijske protokole u skladu sa raspoloživim sredstvima;
•   boriti se protiv stigme i diskriminacije na svim nivoima i istovremeno osnaživati ljude da prepoznaju i
   prijavljuju slučajeve stigme i diskriminacije;
•   i dalje stvarati okruženje koje će biti tolerantno prema različitostima;
•   raditi na daljem osnaživanju i uključivanju osoba koje žive sa HIV-om u donošenje odluka, ali i u sve
   aktivnosti koje se sprovode u praksi;
•   snažno se zalagati za unapređenje i primenu zakonskih rešenja koja će podržavati sve
   gore navedene aktivnosti.
Pozivamo i sve ostale da se pridruže i pomognu naše napore da unapredimo
   nacionalni odgovor na HIV epidemiju i kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om.
2nd SERBIAN PLHIV CONFERENCE
(2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE)
Serbia, Belgrade april 19th – 21st 2012.
USOP

2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE – Beograd 2012.
     Jačanje PLHIV sektora u regionu jugoistočne Evrope
                    19 – 21. april 2012.


2nd SERBIAN PLHIV CONFERENCE – Belgrade 2012.
    Strenghtening of PLHIV in Southeastern Europe Region
                   April 19th – 21st 2012.

  Organizer of the conference is USOP (Union of Serbian PLHIV)
  Conference funded by the Youth Jazas Belgrade from Project funded
  by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Geneva
  with the support of the City of Belgrade
2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE
            ORGANIZACIONI ODBOR SASTAVLJEN OD STRUČNJAKA – PREDSTAVNIKA:
                   MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE
                  IJZS – NACIONALNE KANCELARIJE ZA HIV/SIDU
                      OMLADINE JAZAS BEOGRAD
                         UNAIDS/UNDP

                       PREDAVAČI:
Prof. dr Mariana Mardarescu (Rumunija), Prof. dr Denes Benhegyi (Mađarska), Prof. dr Đorđe
  Jevtović (Srbija), Dr Danijela Simić (Srbija), Kosana Beker (Srbija), Dejana Ranković (Srbija),
  Nikola Lazić (Srbija), Dr Ritu Mahendru (GB/India), Nenad Petković (Srbija), Dr Aleksandar
  Bojović (Srbija), Jekatarina Voinova (Estonija), Boris Kovačić (Srbija), Raul Lindemann
  (Estonija), Iulian Petre (Rumunija), Vladimir Antić (Srbija), Miodrag Kajgana (Srbija), Maja
  Terzić (Srbija).

                UČESNICI (PLHIV i aktivisti):
SRBIJA, HRVATSKA, BOSNA i HERCEGOVINA, CRNA GORA, BJR MAKEDONIJA, RUMUNIJA,
  BUGARSKA, POLJSKA, ESTONIJA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na konferenciji je bilo i blizu 30 gostiju (lekara, stručnjaka i NGO aktivista).
Sa PLHIV, predavačima, NGO aktivistima i gostima konferenciji je prisustvovalo oko 100 osoba.
DOSTUPNOST SAVREMENE
     ARV TERAPIJE
  (PANEL DISKUSIJA: TRENUTNO STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE U LEČENJU PLHIV)
                 ZAKLJUČCI
•   Obezbediti rutinski monitoring imunološkog, virusološkog statusa, kao
   i drugih neophodnih laboratorijskih parametara zdravstvenog stanja,
   što je neophodan uslov za pravovremeno i adekvatno lečenje PLHIV.
•   Formirati multidisciplinarne timove za pružanje nege/podrške/pomoći
   PLHIV (prvenstveno na samim klinikama – zdravstvenim ustanovama
   za lečenje PLHIV - kroz edukaciju i senzibilisanje psihologa, socijalnih
   radnika, medicinskih sestara...)
•   Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika o HIV infekciji i pratećim
   drugim stanjima/bolestima, kao i edukacija PLHIV, posebno o ARV
   terapiji (značaj adherence i komplijanse za uspeh lečenja), poželjno na
   klinikama uz pisane informacije (odrasli, trudnice, deca), a u cilju
   redukcije neuspeha lečenja i ušteda u lečenju (rezistentnost na ARV),
   kao i na ostale teme ( prevencija, način života, itd.)
•   U uslovima ekonomske krize, treba razmotriti i mogućnost za
   regionalno umrežavanje, radi lakšeg nabavljanja inovativnih ARV
   lekova, (a tu pre svega treba uticati na zakonske prepreke i lobirati
   kod farmaceutskih kuća).
LJUDSKA PRAVA

                ZAKLJUČCI

•  Kancelarija Poverenika za ravnopravnost odgovorna je za
  procesuiranje slučajeva diskriminacije (moguće po 20 ličnih svojstava).
•  Kancelarija ima i edukativnu funkciju, tako što same klijente edukuje
  na temu diskriminacije u toku procesa (pruža klijentu informacije o
  značenju diksriminacije, pravima klijenta, itd.) i donosi mišljenje da li
  je došlo do diskriminacije.
•  Kancelarija može da vodi postupak protiv diskriminatora, ali nastupa
  kao stranka, čak i kad zastupa jednu osobu. To znači da kao stranka
  može da tuži diskriminatora.
•  Kancelarija ne može da vodi postupak po sopstvenoj inicijativi, već
  samo po tužbi od strane građana, NVO, itd.
•  Postupak pritužbe je besplatan, potrebno popuniti obrazac koji mora
  da se potpiše, ali potpisati ga mogu članovi NVO, ukoliko zastupaju
  osobu koja ne želi da otkrije identitet.
LJUDSKA PRAVA

                ZAKLJUČCI

•  Prošle godine u zemljama regiona nije bilo pritužbi od strane ljudi koji
  žive sa HIV-om.
•  U Srbiji postoje mehanizmi koji štite ljudska prava (usvojeni zakoni,
  zaštitnik građana, kancelarija za ravnopravnost, itd), ali je praktična
  primenljivost ograničena.
•  Potrebno razumevanje ljudskih prava, voditi računa o interesu
  pojedinca.
•  Za kreiranje politika potrebni su precizni podaci, kao i prepoznavanje
  nedostataka sistema.
•  Važno je uključivanje žena sa HIV-om u nacionalne i lokalne programe,
  čak i u zemljama gde je niska prevalenca. U tom smislu potrebno je
  naći način kako u lokalnim sredinama osnažiti žene da budu aktivne i
  uzmu učešće u kreiranju politika i strategija kao i u njihovom
  sprovođenju.
LJUDSKA PRAVA
         (STIGMA I DISKRIMINACIJA)


               ZAKLJUČCI

• Stigma i diskriminacija u velikoj meri prisutna je u skoro svim
  zemljama regiona.
• U Srbiji je došlo do blagog pomaka u smanjenju stigme i diskriminacije
  kao i do ojačavanja aktivista da o životu sa HIV-om govore javno i
  otvoreno i Srbija se po tom pitanju izdvojila kao jedina zemlja koja ima
  prisutan ovaj vid aktivizma.
• U svim zemljama još uvek veliki problem predstavlja autostigma
  samih PLHIV, te prvenstveo u tom pravcu treba da deluju PLHIV
  udruženja uz podršku svih relevantnih faktora.
*************************************************************
• Primer Srbije koja je 2009. godine osnovala parlamentarnu grupa za
  HIV i sidu koja broji 9 članova iz 9 različitih političkih partija.
• Omladina Jazas-a Beograd obavlja funkciju sekretarijata
  Parlamentarne grupe Republike Srbije za HIV/sidu, čime je
  obezbeđeno da inicijativa opstane, i kada dođe do promene narodnih
  poslanika.
UMREŽAVANJE
  PRIMER: EHPV (EST), UNOPA (RU), USOP (SRB)


        ZAKLJUČCI (OKRUGLOG STOLA)
       učesnici: HR, BiH, CG, MK, RU, EST, SRB

Učesnici su kao najveće probleme sa kojima se susreću PLHIV zajednice
  njihovih zemalja naveli:
• nedostatak PLHIV aktivizma,
• potencijalni problemi u dostupnosti terapije u nekim zemljama,
• stigmu i diskriminaciju prema PLHIV u svim zemljama,
• lošu materijalnu obezbeđenost jednog dela PLHIV zajednice,
• nedovoljno kontinuirano opismenjavanje o korišćenju terapije.

(NAPOMENA: problemi sa kojima se susreću PLHIV zajednice pojedinih
  zemalja manje više su zajednički za sve zemlje, ili postoji potencijalna
  mogućnost da se u pojedinim zemljama situacija, koja je trenutno
  uglavnom dobra po nekom pitanju, na prvom mestu po pitanju
  dostupnosti terapije i dijagnostike, u budućnosti pogorša.)
UMREŽAVANJE
  PRIMER: EHPV (EST), UNOPA (RU), USOP (SRB)        ZAKLJUČCI (OKRUGLOG STOLA)
       učesnici: HR, BiH, CG, MK, RU, EST, SRB

Učesnici okruglog stola mapirali su i potencijalne korake u rešavanju
  navedenih problema:

•  osnaživanje PLHIV za aktivizam kroz npr. studijske posete,
•  potenciranje aktivizma u borbi protiv HIV/AIDS-a u zemljama regiona,
•  borba za najbolju terapiju,
•  pozivanje na poštovanje antidiskriminacionih zakona/zagovaranje za
  promenu zakonske regulative/uspostavljanje kanala za sprovođenje
  zakonske regulative,
•  iznalaženje fondova/donatora za rad regionalne mreže.
UMREŽAVANJE
  PRIMER: EHPV (EST), UNOPA (RU), USOP (SRB)

        ZAKLJUČCI (OKRUGLOG STOLA)
      učesnici: HR, BiH, CG, MK, RU, EST, SRB
Kako bi zajednički radili na rešavanju ovih problema i zadataka svu
  učesnici konferencije u Beogradu su se saglasili da se izradi
  „Memorandum o razumevanju“ koji bi definisao:
• uspostavljanje mreže fokal pointa u zemljama regiona, čiji su zadaci
  uspostavljanje i održavanje kontinuirane komunikacije sa fokal
  pointima u drugim zemljama,
• tehničko - logistička i svaka druga podrška u uspostavljanju mreže
  fokal pointa u zemljama regiona koje nisu potpisnice Memoranduma,
• tehničko logistička i svaka druga podrška u promovisanju,
  uspostavljanju i osnaživanju PLHIV aktivizma u zemljama regiona gde
  god on (PLHIV aktivizam) nije na zadovoljavajućem nivou,
• procena potreba i mogućnosti za zajedničko delovanje na regionalnom
  nivou,
• stvaranje prostora/mogućnosti za zajedničko delovanje mreže fokal
  pointa na regionalnom nivou, kao što je npr. formiranje zajedničkih
  lobi timova i drugo,
• Praćenje situacije i razmena informacija i IEK materijala.
2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE
     evaluacija

•  U anonimnoj internet evaluaciji po završetku konferencije, učestvovalo
  je 58 učesnika konferencije od kojih 96 posto smatra da je organizacija
  konferencije bila dobra ili uglavnom dobra, dok 95 posto smatra da je
  propratni program konferencije bio sadržajan ili uglavnom sadržajan.
  Prema mišljenju 96 posto ispitanika, agenda konferencije je obuhvatila
  ili uglavnom obuhvatila sve značajne segmente, a 4/5 ispitanika
  smatra da od tema ništa nije izostavljeno.

•  Izbor tema i predavača se smatra adekvatnim ili uglavnom adekvatnim
  od strane 93 posto učesnika u evaluaciji. Sva izlaganja po temama
  smatrana su informativna i korisna ili uglavnom informativna i korisna
  po mišljenju 92 posto ispitanika u proseku, dobro strukturirana ili
  uglavnom dobro strukturirana po mišljenju 85 posto ispitanika
  u proseku i jasna ili uglavnom jasna po mišljenju 89 posto
  ispitanika u proseku. Najbolje ocene su dobila izlaganja
  na temu Stigma i diskriminacija.
2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE
     evaluacija

•  2. PLHIV Konferencija je ispunila ili uglavnom ispunila očekivanja 89
  posto ispitanika, a 98 posto smatra da je konferencija bila korisna ili
  uglavnom korisna i da se sa sličnom praksom treba nastaviti i
  ubuduće. Prema komentarima ispitanika, može se zaključiti da je II
  PLHIV konferencija bila dobro organizovana i uspešno realizovana.
2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE

Evaluacija konferencije pokazala je visoko zadovoljstvo svih učesnika 2. PLHIV
konferencije u Srbiji, te sa pravom možemo da kažemo da smo postigli cilj – da se
čuje i priča o problemima sa kojima se susreću PLHIV zajednice u ovom delu Evrope,
da se čuju mogućnosti i perspektive kvalitetnijeg života i boljeg lečenja osoba koje
žive sa HIV-om i sidom u zemljama regiona, razmene iskustva i daju eventualne
smernice i predlozi zajedničkog delovanja u rešavanju svih nedaća koje trenutno
muče PLHIV. Ujedno moramo mnogo raditi na smanjenju stigme i diskriminacije kao
i na ujedinjenju asocijacija ljudi koji žive sa HIV-om u kreiranju i sprovođenju
politika, zakonodavnih dokumenata, strategija i programa za razvoj a sve u cilju
unapređenja kvaliteta života i položaja osoba koje žive sa HIV/sidom i njihovog
uključivanja u društvene tokove u okruženju bez stigme i diskriminacije.
To i jeste misija USOP-a u Srbiji koja konstantno radi na razvoju svojih kapaciteta
kako bi mogla ostvariti povećanje učešća PLHIV u svim državnim komisijama,
ustanovama i institucijama koje se bave HIV/sidom, a opet u cilju davanja
adekvatnog odgovora na problem HIV-a kako u Srbiji, tako i u regionu.
OČEKUJEMO VAS NA SLEDEĆOJ – 3. PLHIV KONFERENCIJI U SRBIJI 2013.
SVEČANO OTVARANJE
2. PLHIV KONFERENCIJE U SRBIJI – BEOGRAD 2012.
vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference
RADNI DEO 2. PLHIV KONFERENCIJE U SRBIJI
USOP INFO

                        Sremska 6 (IV sprat)
                         11000 Beograd
                            SRBIJA
                        www.unijaplhiv.rs
                      e-mail: office@unijaplhiv.rs

Vladimir Antić, izvršni direktor
Unija organizacija Srbije, koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i sidom
kontakt telefon: +381 (0)64 14 88 223
kontakt e-mail: office@unijaplhiv.rs, vladimirantic@verat.net

                          HVALA NA PAŽNJI
                             

®™ Sva prava ove prezentacije su zadržana. Svaka neovlašćena upotreba, umnožavanje i distribucija su zabranjeni.
1 de 24

Recomendados

EU HIV testing week SrbijaEU HIV testing week Srbija
EU HIV testing week SrbijaAS Centar
1.5K visualizações11 slides
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiPodrska za osobe sa hiv om u srbiji
Podrska za osobe sa hiv om u srbijiAS Centar
445 visualizações9 slides
Podrska za AS CentarPodrska za AS Centar
Podrska za AS CentarAS Centar
273 visualizações2 slides
Razvojni plan  as centarRazvojni plan  as centar
Razvojni plan as centarAS Centar
250 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference

Monitoring hiv infekcije u SrbijiMonitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u SrbijiAS Centar
246 visualizações3 slides
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015AS Centar
476 visualizações6 slides
Preporuke hiv hcv srbija RFZOPreporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZOAS Centar
221 visualizações2 slides
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljiceLjiljana Rehner
1.3K visualizações40 slides

Similar a vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference (20)

Monitoring hiv infekcije u SrbijiMonitoring hiv infekcije u Srbiji
Monitoring hiv infekcije u Srbiji
AS Centar246 visualizações
Prezentacija TOCPrezentacija TOC
Prezentacija TOC
TOC - Timočki omladinski centar316 visualizações
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
Potrebe osoba sa hivom u srbiji 2015
AS Centar476 visualizações
Preporuke hiv hcv srbija RFZOPreporuke hiv hcv srbija RFZO
Preporuke hiv hcv srbija RFZO
AS Centar221 visualizações
IOP priručnik negovateljiceIOP priručnik negovateljice
IOP priručnik negovateljice
Ljiljana Rehner1.3K visualizações
marijana pešić - voluntary testingmarijana pešić - voluntary testing
marijana pešić - voluntary testing
Partnerships in Health357 visualizações
Prezentacija projekta nd2010Prezentacija projekta nd2010
Prezentacija projekta nd2010
Angelina Radulovic477 visualizações
dubravka malohodzic - zena plusdubravka malohodzic - zena plus
dubravka malohodzic - zena plus
Partnerships in Health681 visualizações
Podrsak EU inkluzionom drustvuPodrsak EU inkluzionom drustvu
Podrsak EU inkluzionom drustvu
Dejan Jeremic428 visualizações
Kad cujem rec kvalitet pomislim na....Kad cujem rec kvalitet pomislim na....
Kad cujem rec kvalitet pomislim na....
dobrotas19 visualizações
Prezentacija CAZPrezentacija CAZ
Prezentacija CAZ
Miloš Mitrašević131 visualizações
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastiteUspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Uspesni modeli saradnje cks i sistema zdravstvene zastite
Nebojsa Medojevic209 visualizações

Mais de Partnerships in Health(20)

karlo boras - new technologies in hiv preventionkarlo boras - new technologies in hiv prevention
karlo boras - new technologies in hiv prevention
Partnerships in Health645 visualizações
bratislav prokic - centar za pspbratislav prokic - centar za psp
bratislav prokic - centar za psp
Partnerships in Health295 visualizações
djurica stankov - Društveni položaj PLHIV u Srbijidjurica stankov - Društveni položaj PLHIV u Srbiji
djurica stankov - Društveni položaj PLHIV u Srbiji
Partnerships in Health724 visualizações
samira seleskovic - psihodramasamira seleskovic - psihodrama
samira seleskovic - psihodrama
Partnerships in Health626 visualizações
hajrija ibrisagic & mirela mujković - workshop - Burnouthajrija ibrisagic & mirela mujković - workshop - Burnout
hajrija ibrisagic & mirela mujković - workshop - Burnout
Partnerships in Health556 visualizações
miodrag kajgana - alcohol, party drugs and hiv miodrag kajgana - alcohol, party drugs and hiv
miodrag kajgana - alcohol, party drugs and hiv
Partnerships in Health518 visualizações
 tomislav vurusic - hiv treatment and activism tomislav vurusic - hiv treatment and activism
tomislav vurusic - hiv treatment and activism
Partnerships in Health426 visualizações
denis dedajic hepatitis Cdenis dedajic hepatitis C
denis dedajic hepatitis C
Partnerships in Health1.1K visualizações
andrej senih engaging the community in the response to hivandrej senih engaging the community in the response to hiv
andrej senih engaging the community in the response to hiv
Partnerships in Health370 visualizações
laslo sili - positive prevention in serbialaslo sili - positive prevention in serbia
laslo sili - positive prevention in serbia
Partnerships in Health379 visualizações
natasa cvetkovic jovic - positive preventionnatasa cvetkovic jovic - positive prevention
natasa cvetkovic jovic - positive prevention
Partnerships in Health862 visualizações
lejla tanovic - human rights and hivlejla tanovic - human rights and hiv
lejla tanovic - human rights and hiv
Partnerships in Health513 visualizações
mirela kadribasic - hiv and the world of workmirela kadribasic - hiv and the world of work
mirela kadribasic - hiv and the world of work
Partnerships in Health727 visualizações
bratislav prokic - centar za pspbratislav prokic - centar za psp
bratislav prokic - centar za psp
Partnerships in Health347 visualizações
nebojsa djurasovic - terenski DPSTnebojsa djurasovic - terenski DPST
nebojsa djurasovic - terenski DPST
Partnerships in Health313 visualizações
srdjan kukolj - plhivsrdjan kukolj - plhiv
srdjan kukolj - plhiv
Partnerships in Health305 visualizações
melita košak - workshop mindfulness melita košak - workshop mindfulness
melita košak - workshop mindfulness
Partnerships in Health777 visualizações

vladimir antic - 2nd serbian plhiv conference

 • 1. 2nd SERBIAN PLHIV CONFERENCE (2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE) Serbia, Belgrade april 19th – 21st 2012. Mr. Vladimir Antić, executive director USOP
 • 2. PLHIV konferencije Srbije • USOP (Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i sidom je do sada organizovala dve PLHIV konferencije:  1. PLHIV konferencija u Srbiji, 23 – 25. mart 2011, Palić  učesnici iz Srbije  2. PLHIV konferencija u Srbiji – Beograd 2012, 19 – 21. april 2012.  učesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, BJR Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Poljske, Estonije, Velike Britanije/Indije i Srbije  Organizer of the conference is USOP (Union of Serbian PLHIV)  Conference funded by the Youth Jazas Belgrade from Project funded by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Geneva (2nd conference with the support of the City of Belgrade)
 • 3. USOP Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i sidom (Union of Serbian PLHIV) • Osnovana: 11. decembra 2009. godine u Beogradu (uz pomoć: Handicap International, UNAIDS i Omladina Jazas Beograd) • Redovne članice USOP-a su sedam PLHIV organizacija iz Srbije: „Više od pomoći“ Beograd, "Žena plus“ Beograd, „AS“ Beograd, „Sunce“ Niš, „Crvena linija“ Novi Sad, „Stav +“ Subotica i „Nova +“ Pančevo • Pored ovih sedam redovnih, USOP ima i četiri pridružene članice: Dobrotvorni fond Srpske Pravoslavne Crkve „Čovekoljublje“, Centar za orijentaciju društva – COD, Međunarodna mreža pomoći – IAN i Udruženje za javno zdravlje „PaO2“ Pančevo (u statusu prijema članica saradnica su: Krovna organizacija mladih Srbije, JAZAS/Dance4life, Omladina Jazas Novi Sad, “Prevent” Novi Sad, “Putokaz” Niš)
 • 4. USOP Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i sidom (Union of Serbian PLHIV) • USOP-u u radu punu podršku pružaju:  Ministarstvo zdravlja Republike Srbije (Jedinica za implementaciju projekta Globalnog fonda iz Ženeve)  Omladina Jazas Beograd  Tematska grupa Ujedinjenih nacija za HIV i AIDS (UNAIDS/UNDP)  Grad Beograd • USOP sarađuje i sa ostalim relevantnim državnim institucijama i ustanovama kao što su Narodna skupština Republike Srbije, Komisija za borbu protiv HIV/side Vlade Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije/Nacionalna kancelarija za borbu protiv HIV/side, drugi državni i pokrajinski organi, civilne organizacije...
 • 5. PLHIV konferencije Srbije • USOP (Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i sidom je do sada organizovala dve PLHIV konferencije:  1. PLHIV konferencija u Srbiji, 23 – 25. mart 2011, Palić  učesnici iz Srbije  2. PLHIV konferencija u Srbiji – Beograd 2012, 19 – 21. april 2012.  učesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, BJR Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Poljske, Estonije, Velike Britanije/Indije i Srbije  Organizer of the conference is USOP (Union of Serbian PLHIV)  Conference funded by the Youth Jazas Belgrade from Project funded by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Geneva (2nd conference with the support of the City of Belgrade)
 • 6. 1. PLHIV konferencija Srbije Subotica - Palić, 23 – 25. mart 2011. PALIĆKA D E K L A R A C I J A • Mi, osobe koje živimo sa HIV-om, predstavnici organizacija i institucija uključenih u jedinstveni nacionalni odgovor na HIV epidemiju, okupljeni na prvoj konferenciji posvećenoj ljudima koji žive sa HIV-om, održanoj u Subotici od 23. do 25. marta 2011. godine, svesni smo da još uvek i pored kontinuiranog rada i dugogodišnjeg zajedničkog napora koji u rešavanje ovog problema koji ulažu i vladin i nevladin sektor HIV epidemija nastavlja da se širi, a najosetljiviji su muškarci koji imaju seksualne odnose sa muškarcima, injektirajući korisnici droga, seksualni radnici/ce, a osetljivima se smatraju i mladi i deca ulice, kao i svi ostali u društvu; • HIV ostaje usko povezan sa socijalno-ekonomskim determinantama zdravlja; • efikasan rad na prevenciji zahteva povezivanje sa podrškom, brigom i lečenjem osoba koje žive sa HIV- om; • postoji izražena stigma i diskriminacija na svim društvenim nivoima, kako prema ljudima koji žive sa HIV-om i samoj bolesti, tako i prema grupama koje su posebno osetljive na HIV; • uključivanje ljudi koji žive sa HIV-om u nacionalni odgovor na HIV epidemiju i dalje predstavlja izazov, posebno u preventivnom radu; • terapija je besplatna i dostupna, ali se povremeno javljaju problemi u kontinuiranom snabdevanju lekovima, kao i testovima za praćenje uspešnosti primene terapije; • postoji potreba za unapređenjem pravne regulative u ovoj oblasti, kao i za primenom mehanizama za sankcionisanje ne poštovanja postojeće regulative; • treba i dalje razvijati koordinaciju aktivnosti na polju odgovora države na HIV epidemiju.. Sve navedene prepreke otežavaju ostvarivanje ciljeva nacionalnog odgovora na HIV epidemiju.
 • 7. 1. PLHIV konferencija Srbije Subotica - Palić, 23 – 25. mart 2011. PALIĆKA D E K L A R A C I J A U cilju održivosti svih aktivnosti koje su do sada preduzete i otklanjanja prepoznatih prepreka, mi, potpisnici ove deklaracije, izjavljujemo da ćemo: • raditi na daljem povezivanju aktera i građenju partnerskih odnosa svih koji su uključeni u jedinstveni odgovor na HIV epidemiju; • osnaživati koordinaciju aktivnosti jedinstvenog odgovora države na ovaj problem; • inicirati i podržati svaku aktivnost usmerenu na rešavanje problema na polju prevencije, terapije, brige i podrške osobama koje žive sa HIV-om; • posebno se zalagati za stalno praćenje savremenih trendova lečenja i uključivanje istih u naše terapijske protokole u skladu sa raspoloživim sredstvima; • boriti se protiv stigme i diskriminacije na svim nivoima i istovremeno osnaživati ljude da prepoznaju i prijavljuju slučajeve stigme i diskriminacije; • i dalje stvarati okruženje koje će biti tolerantno prema različitostima; • raditi na daljem osnaživanju i uključivanju osoba koje žive sa HIV-om u donošenje odluka, ali i u sve aktivnosti koje se sprovode u praksi; • snažno se zalagati za unapređenje i primenu zakonskih rešenja koja će podržavati sve gore navedene aktivnosti. Pozivamo i sve ostale da se pridruže i pomognu naše napore da unapredimo nacionalni odgovor na HIV epidemiju i kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om.
 • 8. 2nd SERBIAN PLHIV CONFERENCE (2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE) Serbia, Belgrade april 19th – 21st 2012.
 • 9. USOP 2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE – Beograd 2012. Jačanje PLHIV sektora u regionu jugoistočne Evrope 19 – 21. april 2012. 2nd SERBIAN PLHIV CONFERENCE – Belgrade 2012. Strenghtening of PLHIV in Southeastern Europe Region April 19th – 21st 2012.  Organizer of the conference is USOP (Union of Serbian PLHIV)  Conference funded by the Youth Jazas Belgrade from Project funded by the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in Geneva with the support of the City of Belgrade
 • 10. 2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE ORGANIZACIONI ODBOR SASTAVLJEN OD STRUČNJAKA – PREDSTAVNIKA: MINISTARSTVA ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE IJZS – NACIONALNE KANCELARIJE ZA HIV/SIDU OMLADINE JAZAS BEOGRAD UNAIDS/UNDP PREDAVAČI: Prof. dr Mariana Mardarescu (Rumunija), Prof. dr Denes Benhegyi (Mađarska), Prof. dr Đorđe Jevtović (Srbija), Dr Danijela Simić (Srbija), Kosana Beker (Srbija), Dejana Ranković (Srbija), Nikola Lazić (Srbija), Dr Ritu Mahendru (GB/India), Nenad Petković (Srbija), Dr Aleksandar Bojović (Srbija), Jekatarina Voinova (Estonija), Boris Kovačić (Srbija), Raul Lindemann (Estonija), Iulian Petre (Rumunija), Vladimir Antić (Srbija), Miodrag Kajgana (Srbija), Maja Terzić (Srbija). UČESNICI (PLHIV i aktivisti): SRBIJA, HRVATSKA, BOSNA i HERCEGOVINA, CRNA GORA, BJR MAKEDONIJA, RUMUNIJA, BUGARSKA, POLJSKA, ESTONIJA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na konferenciji je bilo i blizu 30 gostiju (lekara, stručnjaka i NGO aktivista). Sa PLHIV, predavačima, NGO aktivistima i gostima konferenciji je prisustvovalo oko 100 osoba.
 • 11. DOSTUPNOST SAVREMENE ARV TERAPIJE (PANEL DISKUSIJA: TRENUTNO STANJE, IZAZOVI I PERSPEKTIVE U LEČENJU PLHIV) ZAKLJUČCI • Obezbediti rutinski monitoring imunološkog, virusološkog statusa, kao i drugih neophodnih laboratorijskih parametara zdravstvenog stanja, što je neophodan uslov za pravovremeno i adekvatno lečenje PLHIV. • Formirati multidisciplinarne timove za pružanje nege/podrške/pomoći PLHIV (prvenstveno na samim klinikama – zdravstvenim ustanovama za lečenje PLHIV - kroz edukaciju i senzibilisanje psihologa, socijalnih radnika, medicinskih sestara...) • Kontinuirana edukacija zdravstvenih radnika o HIV infekciji i pratećim drugim stanjima/bolestima, kao i edukacija PLHIV, posebno o ARV terapiji (značaj adherence i komplijanse za uspeh lečenja), poželjno na klinikama uz pisane informacije (odrasli, trudnice, deca), a u cilju redukcije neuspeha lečenja i ušteda u lečenju (rezistentnost na ARV), kao i na ostale teme ( prevencija, način života, itd.) • U uslovima ekonomske krize, treba razmotriti i mogućnost za regionalno umrežavanje, radi lakšeg nabavljanja inovativnih ARV lekova, (a tu pre svega treba uticati na zakonske prepreke i lobirati kod farmaceutskih kuća).
 • 12. LJUDSKA PRAVA ZAKLJUČCI • Kancelarija Poverenika za ravnopravnost odgovorna je za procesuiranje slučajeva diskriminacije (moguće po 20 ličnih svojstava). • Kancelarija ima i edukativnu funkciju, tako što same klijente edukuje na temu diskriminacije u toku procesa (pruža klijentu informacije o značenju diksriminacije, pravima klijenta, itd.) i donosi mišljenje da li je došlo do diskriminacije. • Kancelarija može da vodi postupak protiv diskriminatora, ali nastupa kao stranka, čak i kad zastupa jednu osobu. To znači da kao stranka može da tuži diskriminatora. • Kancelarija ne može da vodi postupak po sopstvenoj inicijativi, već samo po tužbi od strane građana, NVO, itd. • Postupak pritužbe je besplatan, potrebno popuniti obrazac koji mora da se potpiše, ali potpisati ga mogu članovi NVO, ukoliko zastupaju osobu koja ne želi da otkrije identitet.
 • 13. LJUDSKA PRAVA ZAKLJUČCI • Prošle godine u zemljama regiona nije bilo pritužbi od strane ljudi koji žive sa HIV-om. • U Srbiji postoje mehanizmi koji štite ljudska prava (usvojeni zakoni, zaštitnik građana, kancelarija za ravnopravnost, itd), ali je praktična primenljivost ograničena. • Potrebno razumevanje ljudskih prava, voditi računa o interesu pojedinca. • Za kreiranje politika potrebni su precizni podaci, kao i prepoznavanje nedostataka sistema. • Važno je uključivanje žena sa HIV-om u nacionalne i lokalne programe, čak i u zemljama gde je niska prevalenca. U tom smislu potrebno je naći način kako u lokalnim sredinama osnažiti žene da budu aktivne i uzmu učešće u kreiranju politika i strategija kao i u njihovom sprovođenju.
 • 14. LJUDSKA PRAVA (STIGMA I DISKRIMINACIJA) ZAKLJUČCI • Stigma i diskriminacija u velikoj meri prisutna je u skoro svim zemljama regiona. • U Srbiji je došlo do blagog pomaka u smanjenju stigme i diskriminacije kao i do ojačavanja aktivista da o životu sa HIV-om govore javno i otvoreno i Srbija se po tom pitanju izdvojila kao jedina zemlja koja ima prisutan ovaj vid aktivizma. • U svim zemljama još uvek veliki problem predstavlja autostigma samih PLHIV, te prvenstveo u tom pravcu treba da deluju PLHIV udruženja uz podršku svih relevantnih faktora. ************************************************************* • Primer Srbije koja je 2009. godine osnovala parlamentarnu grupa za HIV i sidu koja broji 9 članova iz 9 različitih političkih partija. • Omladina Jazas-a Beograd obavlja funkciju sekretarijata Parlamentarne grupe Republike Srbije za HIV/sidu, čime je obezbeđeno da inicijativa opstane, i kada dođe do promene narodnih poslanika.
 • 15. UMREŽAVANJE PRIMER: EHPV (EST), UNOPA (RU), USOP (SRB) ZAKLJUČCI (OKRUGLOG STOLA) učesnici: HR, BiH, CG, MK, RU, EST, SRB Učesnici su kao najveće probleme sa kojima se susreću PLHIV zajednice njihovih zemalja naveli: • nedostatak PLHIV aktivizma, • potencijalni problemi u dostupnosti terapije u nekim zemljama, • stigmu i diskriminaciju prema PLHIV u svim zemljama, • lošu materijalnu obezbeđenost jednog dela PLHIV zajednice, • nedovoljno kontinuirano opismenjavanje o korišćenju terapije. (NAPOMENA: problemi sa kojima se susreću PLHIV zajednice pojedinih zemalja manje više su zajednički za sve zemlje, ili postoji potencijalna mogućnost da se u pojedinim zemljama situacija, koja je trenutno uglavnom dobra po nekom pitanju, na prvom mestu po pitanju dostupnosti terapije i dijagnostike, u budućnosti pogorša.)
 • 16. UMREŽAVANJE PRIMER: EHPV (EST), UNOPA (RU), USOP (SRB) ZAKLJUČCI (OKRUGLOG STOLA) učesnici: HR, BiH, CG, MK, RU, EST, SRB Učesnici okruglog stola mapirali su i potencijalne korake u rešavanju navedenih problema: • osnaživanje PLHIV za aktivizam kroz npr. studijske posete, • potenciranje aktivizma u borbi protiv HIV/AIDS-a u zemljama regiona, • borba za najbolju terapiju, • pozivanje na poštovanje antidiskriminacionih zakona/zagovaranje za promenu zakonske regulative/uspostavljanje kanala za sprovođenje zakonske regulative, • iznalaženje fondova/donatora za rad regionalne mreže.
 • 17. UMREŽAVANJE PRIMER: EHPV (EST), UNOPA (RU), USOP (SRB) ZAKLJUČCI (OKRUGLOG STOLA) učesnici: HR, BiH, CG, MK, RU, EST, SRB Kako bi zajednički radili na rešavanju ovih problema i zadataka svu učesnici konferencije u Beogradu su se saglasili da se izradi „Memorandum o razumevanju“ koji bi definisao: • uspostavljanje mreže fokal pointa u zemljama regiona, čiji su zadaci uspostavljanje i održavanje kontinuirane komunikacije sa fokal pointima u drugim zemljama, • tehničko - logistička i svaka druga podrška u uspostavljanju mreže fokal pointa u zemljama regiona koje nisu potpisnice Memoranduma, • tehničko logistička i svaka druga podrška u promovisanju, uspostavljanju i osnaživanju PLHIV aktivizma u zemljama regiona gde god on (PLHIV aktivizam) nije na zadovoljavajućem nivou, • procena potreba i mogućnosti za zajedničko delovanje na regionalnom nivou, • stvaranje prostora/mogućnosti za zajedničko delovanje mreže fokal pointa na regionalnom nivou, kao što je npr. formiranje zajedničkih lobi timova i drugo, • Praćenje situacije i razmena informacija i IEK materijala.
 • 18. 2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE evaluacija • U anonimnoj internet evaluaciji po završetku konferencije, učestvovalo je 58 učesnika konferencije od kojih 96 posto smatra da je organizacija konferencije bila dobra ili uglavnom dobra, dok 95 posto smatra da je propratni program konferencije bio sadržajan ili uglavnom sadržajan. Prema mišljenju 96 posto ispitanika, agenda konferencije je obuhvatila ili uglavnom obuhvatila sve značajne segmente, a 4/5 ispitanika smatra da od tema ništa nije izostavljeno. • Izbor tema i predavača se smatra adekvatnim ili uglavnom adekvatnim od strane 93 posto učesnika u evaluaciji. Sva izlaganja po temama smatrana su informativna i korisna ili uglavnom informativna i korisna po mišljenju 92 posto ispitanika u proseku, dobro strukturirana ili uglavnom dobro strukturirana po mišljenju 85 posto ispitanika u proseku i jasna ili uglavnom jasna po mišljenju 89 posto ispitanika u proseku. Najbolje ocene su dobila izlaganja na temu Stigma i diskriminacija.
 • 19. 2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE evaluacija • 2. PLHIV Konferencija je ispunila ili uglavnom ispunila očekivanja 89 posto ispitanika, a 98 posto smatra da je konferencija bila korisna ili uglavnom korisna i da se sa sličnom praksom treba nastaviti i ubuduće. Prema komentarima ispitanika, može se zaključiti da je II PLHIV konferencija bila dobro organizovana i uspešno realizovana.
 • 20. 2. PLHIV KONFERENCIJA SRBIJE Evaluacija konferencije pokazala je visoko zadovoljstvo svih učesnika 2. PLHIV konferencije u Srbiji, te sa pravom možemo da kažemo da smo postigli cilj – da se čuje i priča o problemima sa kojima se susreću PLHIV zajednice u ovom delu Evrope, da se čuju mogućnosti i perspektive kvalitetnijeg života i boljeg lečenja osoba koje žive sa HIV-om i sidom u zemljama regiona, razmene iskustva i daju eventualne smernice i predlozi zajedničkog delovanja u rešavanju svih nedaća koje trenutno muče PLHIV. Ujedno moramo mnogo raditi na smanjenju stigme i diskriminacije kao i na ujedinjenju asocijacija ljudi koji žive sa HIV-om u kreiranju i sprovođenju politika, zakonodavnih dokumenata, strategija i programa za razvoj a sve u cilju unapređenja kvaliteta života i položaja osoba koje žive sa HIV/sidom i njihovog uključivanja u društvene tokove u okruženju bez stigme i diskriminacije. To i jeste misija USOP-a u Srbiji koja konstantno radi na razvoju svojih kapaciteta kako bi mogla ostvariti povećanje učešća PLHIV u svim državnim komisijama, ustanovama i institucijama koje se bave HIV/sidom, a opet u cilju davanja adekvatnog odgovora na problem HIV-a kako u Srbiji, tako i u regionu. OČEKUJEMO VAS NA SLEDEĆOJ – 3. PLHIV KONFERENCIJI U SRBIJI 2013.
 • 21. SVEČANO OTVARANJE 2. PLHIV KONFERENCIJE U SRBIJI – BEOGRAD 2012.
 • 23. RADNI DEO 2. PLHIV KONFERENCIJE U SRBIJI
 • 24. USOP INFO Sremska 6 (IV sprat) 11000 Beograd SRBIJA www.unijaplhiv.rs e-mail: office@unijaplhiv.rs Vladimir Antić, izvršni direktor Unija organizacija Srbije, koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i sidom kontakt telefon: +381 (0)64 14 88 223 kontakt e-mail: office@unijaplhiv.rs, vladimirantic@verat.net HVALA NA PAŽNJI  ®™ Sva prava ove prezentacije su zadržana. Svaka neovlašćena upotreba, umnožavanje i distribucija su zabranjeni.