ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่อบุคคล การจัดการเรียนรู้ และองค์กร
และแนวทางการแก้ไข
1. เพิ่มช่องทางในการก่ออาชญากรรม
 มีผู้นาเทคโนโลยีไปใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง ปลอมแปลง และขโมย
ข้อมูลของผู้อื่นผ่านทางเครือข่ายในรูปแบบต่างๆโดยที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการก่ออาชญากรรมนี้จะเรียกว่า อาชญากรคอมพิวเตอร์
ซึ่งการกระทาความผิดนั้นจะเรียกว่า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Cyber Crime)
2. ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
 การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมมีลักษณะ
การใช้งานเพียงคนเดียว ทาให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง ผลกระทบนี้ทา
ให้มีความเชื่อว่า มนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลงสังคมใหม่จะเป็นสังคม
ที่ไม่ต้องพึ่งพากันมาก และไม่มีความมั่นใจในการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อบุคคล
3. ทาให้เกิดความวิตกกังวล
ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่มี
ความวิตกกังวลว่า คอมพิวเตอร์อาจทาให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง มีการ
นาเอาหุ่นยนต์มาใช้ในงานมากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น
ทาให้ผู้ใช้แรงงานอาจตกงาน หรือหน่วยงานอาจเลิกว่าจ้างได้ โดยความ
จริงแล้วความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น แต่ถ้า
บุคคลนั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถสูงขึ้นแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น
4. ทาให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ
ธุรกิจในปัจจุบันจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้
การค้า ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อัน
เนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้น้าท่วม หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่
ทาให้ข้อมูลหายหมด ย่อมทาให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อบุคคล
6.เกิดความเจ็บป่ วยทางกาย
 เป็นอาการของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งเกิดจากการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเวลานานเกินไป ขาดการทากิจกรรมอื่นๆ หรือการออกกาลังกายที่เหมาะสม
ตัวอย่าง อาการเจ็บป่วยที่พบมากเช่น
1). อาการทางเส้นเอ็นและข้อมือเกิดจากการใช้บริเวณข้อมือและนิ้วมากเกินไป
2). อาการทางสายตา เกิดจาก จอภาพที่มีคลื่นความถี่และแสง ทาให้มีผลเสียต่อสายตาของผู้ใช้
3). อาการปวดบ่าและหลังเกิดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในท่าที่ไม่ถูกต้องและนั่งท่าเดียวกันเป็นเวลานานๆ
5.เกิดโรคติดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เกิดจากภาวะทางจิตของผู้ใช้ที่ไม่สามารถควบคุมการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ
ของตนเองได้ กล่าวคือ เมื่อไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดอาการ หงุดหงิด
ย้าคิดย้าทา สมาธิสั้น ซึ่งโรคติดการใช้เทคโนโลยีนี้มักพบกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
เกมประเภท ต่างๆ โดยเรียกชื่อโรคตามลักษณะของเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ติด เช่น โรคติด
อินเทอร์เน็ต โรคติดเกม
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อบุคคล
7. เพิ่มค่าใช้จ่าย
 ราคาของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
เพิ่ม ขึ้นด้วย เช่น การรับและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์แบบ 3G มี
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรับและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์แบบไวไฟ การ
รับและส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามอัตราความเร็ว นั้น
8. ทาให้ข้อมูลหรือโปรแกรมถูกทาลายได้ง่าย
 ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามาก ข้อมูลก็มีความสาคัญมากขึ้นตาม
ไปด้วย เทคโนโลยีทาให้ข้อมูลถูกทาลายได้ง่าย อาจจะถูกทาลายด้วยไวรัส
คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถทาสาเนา
ตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพร่ไปยังระบบ
คอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อบุคคล
9. ทาให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม
อย่างรวดเร็ว
 อาทิ เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์บริการทางเพศ เว็บไซต์เกี่ยวกับการ
พนัน เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดเว็บไซต์ที่ขายของผิดกฎหมายหรือ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบอย่างทั่วถึงเป็นไปได้ยาก
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อบุคคล
10. การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องใน Facebook หรือ
Social Network ต่างๆ
 การใช้Facebook ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน เท่าที่พบเห็นและน่าเป็นห่วง
เยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เริ่มหัดใช้ Facebook คือ การใช้คา ข้อความด้วย
พิมพ์ภาษาไทยที่ไม่ถูกหลักภาษา กล่าวคือ พิมพ์กันผิดๆ
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อการจัดการเรียนรู้
1. ครูกับนักเรียนจะขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน
 เพราะนักเรียนสามารถที่จะเรียนได้จากโปรแกรมสาเร็จรูปทาให้ความสาคัญของ
โรงเรียนและครูลดน้อยลง
2. นักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะใช้สื่อประเภทนี้ได้
 ทาให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างนักเรียนที่ฐานะดีและยากจนทาให้
เห็นว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ก็ย่อมที่จะมีโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม
ดีกว่าด้วย
3. นักเรียนเกิดความเครียดและวิตกกังวล กับการใช้เทคโนโลยี
 มีเนื้อหาวิชาที่มากและสาระการเรียนการสอนแต่ละครั้งไม่ต่อเนื่อง นักเรียนบาง
คนไม่สบายใจในกิจกรรม และทาไม่จริงจังจึงมีผลต่อการจัดกิจกรรม
 นักเรียนต้องเข้าคิวรอนานกับนวัตกรรมบางชนิด และสภาพการเรียนการสอน
ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิม คือ บรรยายหน้าชั้นเรียน แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
ในการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูยังไม่มีการนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ใน
 ช่วยเหลือ จัดครูเข้าสอนตามประสบการณ์ความถนัด ควรจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
จัดทานวัตกรรมที่มี โอกาสเป็นไปได้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน สอน
เพิ่มเติมนอกเวลา และจัดการสอนแบบรวมชั้น โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนตามช่วงชั้น
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อการจัดการเรียนรู้
4. ผู้เรียนขาดความอดทนและขาดการแสวงหาความรู้
 เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาก จนไม่อยากอ่านหนังสือ เพราะ คลิก เอา เร็ว
กว่า หมายความว่า ค้นหาในอินเตอร์เน็ตเร็วกว่า ห้องสมุดอาจจะเป็นแค่ ที่เก็บ
หนังสือเก่าๆอย่างเดียว เพราะ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะ มี คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
หรือ โน้ตบุ๊ก เมื่อจะต้องคนคว้าและเขียนรายงาน หรือหาความรู้ที่ต้องอาศัย
ความอดทนและความพยายาม แล้ว มักไม่ค่อยอดทน หรือชอบค้นคว้าใน
ห้องสมุด เพราะ ไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เกิดการคัดลอก โดยไม่บอกว่าเอา
มาจากไหน เพราะหาข้อมูล มาอย่างรวดเร็ว จนไม่ได้ใช้ความคิดตัวเอง จึงทา
ให้เกิดปัญหาเด็กเขียนเรียงความภาษาไทยไม่เป็น เขียนภาษาไทยไม่ได แม้จะอยู่
ระดับพออ่านออกเขียนได้ กลับเขียนภาษาไทยง่ายๆไม่ถูก เพียงแค่มีเครื่องมือ
เก็บข้อมูล อันทันสมัย ที่เรียกว่า HANDY DRIVE ก็สามารถเขียนรายงานได้แล้ว
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อการจัดการเรียนรู้
5. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียน
 วัยรุ่นมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมชอบเลียนแบบเพื่อนในห้องในการมี
โทรศัพท์ราคาแพงๆ และไม่จาเป็น โทรศัพท์ในห้องเรียน พ่อแม่ต้อง ตามใจ
ลูก เพราะกลัวลูกจะไม่มาโรงเรียน หรือไม่มีอย่างลูกคนอื่นจึงเกิดค่านิยมที่ผิดๆ
ขึ้นมาในยุคดิจิตอลนี้ พ่อแม่ไม่มี เทคนิควิธีการในการหาเหตุผลมาอธิบาย ถึง
คุณค่าแท้และ คุณค่าเทียม ของเทคโนโลยีหรือ สังคมปัจจุบันนี้ป้อน ข้อมูลให้
อย่างเดียว แต่ไม่มีวิธีการชาระล้างสารพิษอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีเลย
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อการจัดการเรียนรู้
1. สูญเสียงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
 องค์กรที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังขาดบุคลากรที่
เชี่ยวชาญ จึงจาเป็นต้องมีการจัดจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีมาเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มจากบุคลากรที่มีอยู่
2. อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นสิ่งไร
คุณค่าค่า
 องค์กรที่มีอุปกรณ์ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ แต่
บุคลากรขาดความรู้และไม่ให้ความสาคัญที่จะนาสิ่งเหล่านี้มาใช้ คุณค่า
ของมันก็จะหมดเป็นโยชน์ไปในทันที
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อองค์กร
3. สูญเสียเวลาไปกับการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ในองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สื่อสาร ประสานงาน จึงความ
จาเป็นที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือสัญญาณโทรศัพท์ที่มีความเร็วสูง แต่
ในบางพื้นที่ไม่สามารถจะใช้งานได้อาจทาให้การส่งงานหรือสื่อสารเกิดความ
ล่าช้า และสูญเสียเวลามากยิ่งขึ้น ซึ่งครูหรือบุคลากรที่มีอายุมากและมีความ
จาเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีมักจะใช้เวลาในการศึกษา
เรียนรู้เครื่องมือ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีมากเนื่องจากขาดความถนัด
และความเชี่ยวชาญ หรือรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยทาให้
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อองค์กร
4. การเพิ่มภาระงานให้แก่ครูหรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใน
องค์กร
 เนื่องจากในหลายองค์กร มีครูหรือบุคลากร ที่ขาดความถนัดทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีต่างๆ อยู่เป็นจานวนมาก และมักจะเกิดความกังวลเมื่อต้องมี
การใช้เทคโนโลยี ดังนั้นโดยส่วนใหญ่เมื่อมีการมอบหมายงานจากผู้บริหาร
ภาระงานที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ก็มักจะตกไปอยู่ใน
ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี หรือในบางกรณี
บุคลากรที่ไม่มีความถนัดก็รบกวนให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอยู่เสมอ ทาให้เกิดภาระ
งานเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิม
ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ
ต่อองค์กร
แนวทางแก้ไข
การมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
• ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือนความถูกต้องของข้อมูลให้ผู้รับคนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
• ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
• ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
• ไม่ทาลายข้อมูล
• ไม่ก่อความราคาญให้กับผู้อื่น
• ไม่สร้างโปรแกรมประสงค์ร้าย
การป้ องกันผลกระทบเชิงลบของลบของการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
และสารสนเทศ
- ระมัดระวังไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้อื่น
1. การสร้างภูมิคุ้มกัน
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง
-พึงราลึกอยู่เสมอว่า ในสังคมของเราทุกวันนี้ยังมีคนไม่ดีปะปนอยู่มาก
พอสมควร
-หากผู้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดี ก็ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ดี ไม่
เป็นที่พึงปรารถนา ทาให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้
-ไม่ลุ่มหลงต่อกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดจนมากเกินไป
- การติดตั้งระบบเพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
- การให้ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากอินเทอร์เน็ตต่อสังคม
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภัยอันตรายที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
3. การควบคุมสังคมโดยใช้วัฒนธรรมที่ดี
- วัฒนธรรมที่ดีสามารถควบคุมและแก้ปัญหาสังคมได้เช่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ยกย่องในผลงานของผู้อื่น
- ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้อื่นพึงให้เกียรติแหล่งข้อมูล ด้วยการอ้างอิงถึง (citation)
เมื่อนาผลงานของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์
4. ตระหนักถึงภัยอันตรายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หาทางป้ องกันภัยอันตรายเหล่านั้น
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยลดภัยอันตรายจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เช่น มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการ
ประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ISO/IEC 17799)
- มีการกาหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
- บุคลากร
- ด้านกายภาพขององค์กร
- สิ่งแวดล้อมขององค์กร
- มีการควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย ฯลฯ
5. การเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหาสังคมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อรุนแรง ไม่สามารถแก้ด้วยวิธีอื่น
ต้องออกเป็นกฎหมายบังคับ และมีบทลงโทษ เช่น
- การปฏิบัติตามข้อกาหนดทางลิขสิทธิ์ (Copyright)
- การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา
- การป้องกันข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
6. การบังคับใช้ด้วยกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
1. นายเชษฐา เดชาโชติช่วง
2. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงหบูลย์
3. นางสาวศิริวรรณ แก้วเมืองกลาง
คณะผู้จัดทา
1 de 19

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
Naphachol Aon245.9K visualizações
โครงงานIs3โครงงานIs3
โครงงานIs3
Arisa Srising46.5K visualizações
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school947.4K visualizações
กากกาแฟสครับผิวกากกาแฟสครับผิว
กากกาแฟสครับผิว
Jitrapron Tongon47.1K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
วิศิษฏ์ ชูทอง19.5K visualizações
White classroom project 2012White classroom project 2012
White classroom project 2012
Kruthai Kidsdee5.7K visualizações
ใบความรู้ การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ใบความรู้ การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์
ใบความรู้ การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์
ห้องเรียน ภาษาไทยออนไลน์73.7K visualizações
ทวีปอเมริกาใต้ทวีปอเมริกาใต้
ทวีปอเมริกาใต้
พัน พัน96.9K visualizações

Destaque(20)

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไพบูลย์ วงษ์ปาน2.6K visualizações
ผลกระทบเชิงลบ ICTผลกระทบเชิงลบ ICT
ผลกระทบเชิงลบ ICT
Kunnanatya Pare7.2K visualizações
ผลกระทบเชิงลบผลกระทบเชิงลบ
ผลกระทบเชิงลบ
Tongsai Boonta1.2K visualizações
Presentation twiducatePresentation twiducate
Presentation twiducate
Kunnanatya Pare349 visualizações
ประโยชน์ประโยชน์
ประโยชน์
Suttawus Saennam3K visualizações
Tutorial ts carga_asistencia_presenciales__2016Tutorial ts carga_asistencia_presenciales__2016
Tutorial ts carga_asistencia_presenciales__2016
Diego Bonetti141 visualizações
Ebook Presentation Ebook Presentation
Ebook Presentation
Boonchai Panjarattanakorn480 visualizações
Emerging technologies in teaching and learning editEmerging technologies in teaching and learning edit
Emerging technologies in teaching and learning edit
Isaiah Thuesayom384 visualizações
ผลกระทบเชิงลบ ICTผลกระทบเชิงลบ ICT
ผลกระทบเชิงลบ ICT
Kunnanatya Pare680 visualizações
ผลกระทบเชิงลบ ICTผลกระทบเชิงลบ ICT
ผลกระทบเชิงลบ ICT
Kunnanatya Pare496 visualizações
eHealth in Thailand: Status & TrendeHealth in Thailand: Status & Trend
eHealth in Thailand: Status & Trend
Nawanan Theera-Ampornpunt3.6K visualizações

Similar a ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2sirikandaTom
237 visualizações15 slides
22
2Siraporn Wangkeeree
304 visualizações12 slides

Similar a ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(20)

อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะอินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
อินเตอร์เน็ต เสร็จแล้วจ๊ะ
พายุ ตัวป่วน852 visualizações
งานนำเสนอ5[2]งานนำเสนอ5[2]
งานนำเสนอ5[2]
พายุ ตัวป่วน404 visualizações
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
sirikandaTom237 visualizações
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ปรียาพร ศิริวัฒน์471 visualizações
22
2
Siraporn Wangkeeree304 visualizações
22
2
Dexloei Prawza241 visualizações
ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ปิยะดนัย วิเคียน16.4K visualizações
22
2
Pattharasaya Mheeta266 visualizações
บทที่2บทที่2
บทที่2
หฤทัย จารุจิตร531 visualizações
1บทนำคอม111บทนำคอม11
1บทนำคอม11
พร่อยพร้อย เคโอทิค686 visualizações
155555555555555555555555555555555+155555555555555555555555555555555+
155555555555555555555555555555555+
สุขฤทัย โชติชับ167 visualizações
155555555555555555555555555555555+155555555555555555555555555555555+
155555555555555555555555555555555+
สุขฤทัย โชติชับ64 visualizações
155555555555555555555555555555555+155555555555555555555555555555555+
155555555555555555555555555555555+
สุขฤทัย โชติชับ98 visualizações

ผลกระทบเชิงลบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 1. ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อบุคคล การจัดการเรียนรู้ และองค์กร และแนวทางการแก้ไข
 • 2. 1. เพิ่มช่องทางในการก่ออาชญากรรม  มีผู้นาเทคโนโลยีไปใช้เป็นช่องทางในการหลอกลวง ปลอมแปลง และขโมย ข้อมูลของผู้อื่นผ่านทางเครือข่ายในรูปแบบต่างๆโดยที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็น เครื่องมือในการก่ออาชญากรรมนี้จะเรียกว่า อาชญากรคอมพิวเตอร์ ซึ่งการกระทาความผิดนั้นจะเรียกว่า อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime หรือ Cyber Crime) 2. ลดปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องเห็นตัว การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การเล่นเกมมีลักษณะ การใช้งานเพียงคนเดียว ทาให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง ผลกระทบนี้ทา ให้มีความเชื่อว่า มนุษยสัมพันธ์ของบุคคลจะน้อยลงสังคมใหม่จะเป็นสังคม ที่ไม่ต้องพึ่งพากันมาก และไม่มีความมั่นใจในการทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อบุคคล
 • 3. 3. ทาให้เกิดความวิตกกังวล ผลกระทบนี้เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่มี ความวิตกกังวลว่า คอมพิวเตอร์อาจทาให้เกิดการว่าจ้างงานน้อยลง มีการ นาเอาหุ่นยนต์มาใช้ในงานมากขึ้น มีระบบการผลิตที่อัตโนมัติมากขึ้น ทาให้ผู้ใช้แรงงานอาจตกงาน หรือหน่วยงานอาจเลิกว่าจ้างได้ โดยความ จริงแล้วความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น แต่ถ้า บุคคลนั้นมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือมีการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถสูงขึ้นแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น 4. ทาให้เกิดการเสี่ยงภัยทางด้านธุรกิจ ธุรกิจในปัจจุบันจาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของธุรกิจฝากไว้ในศูนย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลลูกหนี้ การค้า ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ หากเกิดการสูญหายของข้อมูล อัน เนื่องมาจากเหตุอุบัติภัย เช่น ไฟไหม้น้าท่วม หรือด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ ทาให้ข้อมูลหายหมด ย่อมทาให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อบุคคล
 • 4. 6.เกิดความเจ็บป่ วยทางกาย  เป็นอาการของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆของร่างกายซึ่งเกิดจากการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นเวลานานเกินไป ขาดการทากิจกรรมอื่นๆ หรือการออกกาลังกายที่เหมาะสม ตัวอย่าง อาการเจ็บป่วยที่พบมากเช่น 1). อาการทางเส้นเอ็นและข้อมือเกิดจากการใช้บริเวณข้อมือและนิ้วมากเกินไป 2). อาการทางสายตา เกิดจาก จอภาพที่มีคลื่นความถี่และแสง ทาให้มีผลเสียต่อสายตาของผู้ใช้ 3). อาการปวดบ่าและหลังเกิดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในท่าที่ไม่ถูกต้องและนั่งท่าเดียวกันเป็นเวลานานๆ 5.เกิดโรคติดการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกิดจากภาวะทางจิตของผู้ใช้ที่ไม่สามารถควบคุมการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ของตนเองได้ กล่าวคือ เมื่อไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกิดอาการ หงุดหงิด ย้าคิดย้าทา สมาธิสั้น ซึ่งโรคติดการใช้เทคโนโลยีนี้มักพบกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ เกมประเภท ต่างๆ โดยเรียกชื่อโรคตามลักษณะของเทคโนโลยีที่ผู้ใช้ติด เช่น โรคติด อินเทอร์เน็ต โรคติดเกม ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อบุคคล
 • 5. 7. เพิ่มค่าใช้จ่าย  ราคาของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เพิ่ม ขึ้นด้วย เช่น การรับและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์แบบ 3G มี ค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรับและส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์แบบไวไฟ การ รับและส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามอัตราความเร็ว นั้น 8. ทาให้ข้อมูลหรือโปรแกรมถูกทาลายได้ง่าย  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนามาก ข้อมูลก็มีความสาคัญมากขึ้นตาม ไปด้วย เทคโนโลยีทาให้ข้อมูลถูกทาลายได้ง่าย อาจจะถูกทาลายด้วยไวรัส คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่สามารถทาสาเนา ตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถแพร่ไปยังระบบ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้โดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อบุคคล
 • 6. 9. ทาให้เกิดการแพร่วัฒนธรรมและกระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสม อย่างรวดเร็ว  อาทิ เว็บไซต์ลามกอนาจาร เว็บไซต์บริการทางเพศ เว็บไซต์เกี่ยวกับการ พนัน เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับยาเสพติดเว็บไซต์ที่ขายของผิดกฎหมายหรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบอย่างทั่วถึงเป็นไปได้ยาก ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อบุคคล 10. การใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องใน Facebook หรือ Social Network ต่างๆ  การใช้Facebook ของวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน เท่าที่พบเห็นและน่าเป็นห่วง เยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เริ่มหัดใช้ Facebook คือ การใช้คา ข้อความด้วย พิมพ์ภาษาไทยที่ไม่ถูกหลักภาษา กล่าวคือ พิมพ์กันผิดๆ
 • 7. ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อการจัดการเรียนรู้ 1. ครูกับนักเรียนจะขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน  เพราะนักเรียนสามารถที่จะเรียนได้จากโปรแกรมสาเร็จรูปทาให้ความสาคัญของ โรงเรียนและครูลดน้อยลง 2. นักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถที่จะใช้สื่อประเภทนี้ได้  ทาให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างนักเรียนที่ฐานะดีและยากจนทาให้ เห็นว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ก็ย่อมที่จะมีโอกาสทางการศึกษาและทางสังคม ดีกว่าด้วย
 • 8. 3. นักเรียนเกิดความเครียดและวิตกกังวล กับการใช้เทคโนโลยี  มีเนื้อหาวิชาที่มากและสาระการเรียนการสอนแต่ละครั้งไม่ต่อเนื่อง นักเรียนบาง คนไม่สบายใจในกิจกรรม และทาไม่จริงจังจึงมีผลต่อการจัดกิจกรรม  นักเรียนต้องเข้าคิวรอนานกับนวัตกรรมบางชนิด และสภาพการเรียนการสอน ครูยังยึดวิธีการสอนแบบเดิม คือ บรรยายหน้าชั้นเรียน แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม ในการพัฒนาที่ดีขึ้น ครูยังไม่มีการนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ใน  ช่วยเหลือ จัดครูเข้าสอนตามประสบการณ์ความถนัด ควรจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ จัดทานวัตกรรมที่มี โอกาสเป็นไปได้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน สอน เพิ่มเติมนอกเวลา และจัดการสอนแบบรวมชั้น โดยใช้กระบวนการเรียนการ สอนตามช่วงชั้น ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อการจัดการเรียนรู้
 • 9. 4. ผู้เรียนขาดความอดทนและขาดการแสวงหาความรู้  เพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมาก จนไม่อยากอ่านหนังสือ เพราะ คลิก เอา เร็ว กว่า หมายความว่า ค้นหาในอินเตอร์เน็ตเร็วกว่า ห้องสมุดอาจจะเป็นแค่ ที่เก็บ หนังสือเก่าๆอย่างเดียว เพราะ วัยรุ่นส่วนใหญ่จะ มี คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หรือ โน้ตบุ๊ก เมื่อจะต้องคนคว้าและเขียนรายงาน หรือหาความรู้ที่ต้องอาศัย ความอดทนและความพยายาม แล้ว มักไม่ค่อยอดทน หรือชอบค้นคว้าใน ห้องสมุด เพราะ ไปหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เกิดการคัดลอก โดยไม่บอกว่าเอา มาจากไหน เพราะหาข้อมูล มาอย่างรวดเร็ว จนไม่ได้ใช้ความคิดตัวเอง จึงทา ให้เกิดปัญหาเด็กเขียนเรียงความภาษาไทยไม่เป็น เขียนภาษาไทยไม่ได แม้จะอยู่ ระดับพออ่านออกเขียนได้ กลับเขียนภาษาไทยง่ายๆไม่ถูก เพียงแค่มีเครื่องมือ เก็บข้อมูล อันทันสมัย ที่เรียกว่า HANDY DRIVE ก็สามารถเขียนรายงานได้แล้ว ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อการจัดการเรียนรู้
 • 10. 5. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียน  วัยรุ่นมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมชอบเลียนแบบเพื่อนในห้องในการมี โทรศัพท์ราคาแพงๆ และไม่จาเป็น โทรศัพท์ในห้องเรียน พ่อแม่ต้อง ตามใจ ลูก เพราะกลัวลูกจะไม่มาโรงเรียน หรือไม่มีอย่างลูกคนอื่นจึงเกิดค่านิยมที่ผิดๆ ขึ้นมาในยุคดิจิตอลนี้ พ่อแม่ไม่มี เทคนิควิธีการในการหาเหตุผลมาอธิบาย ถึง คุณค่าแท้และ คุณค่าเทียม ของเทคโนโลยีหรือ สังคมปัจจุบันนี้ป้อน ข้อมูลให้ อย่างเดียว แต่ไม่มีวิธีการชาระล้างสารพิษอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีเลย ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อการจัดการเรียนรู้
 • 11. 1. สูญเสียงบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี  องค์กรที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังขาดบุคลากรที่ เชี่ยวชาญ จึงจาเป็นต้องมีการจัดจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีมาเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มจากบุคลากรที่มีอยู่ 2. อุปกรณ์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นสิ่งไร คุณค่าค่า  องค์กรที่มีอุปกรณ์ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ แต่ บุคลากรขาดความรู้และไม่ให้ความสาคัญที่จะนาสิ่งเหล่านี้มาใช้ คุณค่า ของมันก็จะหมดเป็นโยชน์ไปในทันที ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อองค์กร
 • 12. 3. สูญเสียเวลาไปกับการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สื่อสาร ประสานงาน จึงความ จาเป็นที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือสัญญาณโทรศัพท์ที่มีความเร็วสูง แต่ ในบางพื้นที่ไม่สามารถจะใช้งานได้อาจทาให้การส่งงานหรือสื่อสารเกิดความ ล่าช้า และสูญเสียเวลามากยิ่งขึ้น ซึ่งครูหรือบุคลากรที่มีอายุมากและมีความ จาเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีมักจะใช้เวลาในการศึกษา เรียนรู้เครื่องมือ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีมากเนื่องจากขาดความถนัด และความเชี่ยวชาญ หรือรอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยทาให้ ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อองค์กร
 • 13. 4. การเพิ่มภาระงานให้แก่ครูหรือบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใน องค์กร  เนื่องจากในหลายองค์กร มีครูหรือบุคลากร ที่ขาดความถนัดทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ อยู่เป็นจานวนมาก และมักจะเกิดความกังวลเมื่อต้องมี การใช้เทคโนโลยี ดังนั้นโดยส่วนใหญ่เมื่อมีการมอบหมายงานจากผู้บริหาร ภาระงานที่มีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ก็มักจะตกไปอยู่ใน ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี หรือในบางกรณี บุคลากรที่ไม่มีความถนัดก็รบกวนให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยอยู่เสมอ ทาให้เกิดภาระ งานเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่เดิม ผลกระทบเชิงลบจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ ต่อองค์กร
 • 14. แนวทางแก้ไข การมีคุณธรรม และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี • ไม่ควรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือบิดเบือนความถูกต้องของข้อมูลให้ผู้รับคนต่อไปได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง • ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต • ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต • ไม่ทาลายข้อมูล • ไม่ก่อความราคาญให้กับผู้อื่น • ไม่สร้างโปรแกรมประสงค์ร้าย
 • 15. การป้ องกันผลกระทบเชิงลบของลบของการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ - ระมัดระวังไม่สร้างความเดือดร้อนเสียหายต่อผู้อื่น 1. การสร้างภูมิคุ้มกัน 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง -พึงราลึกอยู่เสมอว่า ในสังคมของเราทุกวันนี้ยังมีคนไม่ดีปะปนอยู่มาก พอสมควร -หากผู้ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ดี ก็ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ไม่ดี ไม่ เป็นที่พึงปรารถนา ทาให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ -ไม่ลุ่มหลงต่อกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดจนมากเกินไป
 • 16. - การติดตั้งระบบเพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน - การให้ความรู้เรื่องภัยอันตรายจากอินเทอร์เน็ตต่อสังคม - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภัยอันตรายที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศ - การค้นคว้าวิจัยเพื่อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 3. การควบคุมสังคมโดยใช้วัฒนธรรมที่ดี - วัฒนธรรมที่ดีสามารถควบคุมและแก้ปัญหาสังคมได้เช่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยกย่องในผลงานของผู้อื่น - ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้อื่นพึงให้เกียรติแหล่งข้อมูล ด้วยการอ้างอิงถึง (citation) เมื่อนาผลงานของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ 4. ตระหนักถึงภัยอันตรายที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หาทางป้ องกันภัยอันตรายเหล่านั้น
 • 17. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยลดภัยอันตรายจาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เช่น มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการ ประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ISO/IEC 17799) - มีการกาหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ - บุคลากร - ด้านกายภาพขององค์กร - สิ่งแวดล้อมขององค์กร - มีการควบคุมการเข้าถึง และการปฏิบัติตามข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย ฯลฯ 5. การเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 18. ปัญหาสังคมที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อรุนแรง ไม่สามารถแก้ด้วยวิธีอื่น ต้องออกเป็นกฎหมายบังคับ และมีบทลงโทษ เช่น - การปฏิบัติตามข้อกาหนดทางลิขสิทธิ์ (Copyright) - การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา - การป้องกันข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน 6. การบังคับใช้ด้วยกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
 • 19. 1. นายเชษฐา เดชาโชติช่วง 2. นางสาวกัญญ์ณณัฐญา สิงหบูลย์ 3. นางสาวศิริวรรณ แก้วเมืองกลาง คณะผู้จัดทา