รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...

โครงการ 
เรื่อง แต้มสีเติมฝัน 
จัดทาโดย 
นายณัฐพร คามะนาง เลขที่ 15 
นายนัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่ 16 
นายภานรินทร์ จิตธรรม เลขที่ 18 
นายวรากร วงษ์รุ่ง เลขที่ 19 
นางสาวธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่ 30 
นางสาวปภัสสร ลาดวล เลขที่ 31 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
เสนอ 
อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม 
รายวิชา IS3 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เกี่ยวกับโครงการ 
เรื่องโครงการ แต้มสีเติมฝัน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ IS3 
ผู้จัดทา 1. นายณัฐพร คามะนาง เลขที่ 15 
2. นายนัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่ 16 
3. นายภานรินทร์ จิตธรรม เลขที่ 18 
4 .นายวรากร วงษ์รุ่ง เลขที่ 19 
5. นางสาวธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่ 30 
6. นางสาวปภัสสร ลาดวล เลขที่ 31 
ครูที่ปรึกษา อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม 
สถานศึกษา โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 
ปีการศึกษา 2557
คานา 
โครงการแต้มสีเติมฝันนี้จัดทาเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านดอนสระ และนักเรียนที่โรงเรียนมีการพัฒนา และคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้าไปดูแล จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะ จะไปอาสา พัฒนาปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม แม้ จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นการทาสิ่งที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมต่างๆและการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มคน เพื่อให้เกิดเป็นการต่อยอด เรื่องการทา กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม 
คณะผู้จัดทา
กิตติกรรมประกาศ 
โครงการ แต้มสีเติมฝัน สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ อาจารย์ ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ได้ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้า แนะนาขั้นตอนและวิธีการ จัดทาโครงงานจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองของ นายณัฐพร คามะนาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการติดต่อ ประสานงานกับโรงเรียนบ้านดอนสระ การเดินทาง และการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อการทา โครงการ แต้มสีเติมฝัน จนสาเร็จไปได้ด้วยดี 
ขอกราบขอบพระคุณ นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ ที่ให้การสนับสนุน ในการอานวยความสะดวกต่อสถานที่ตลอดจนให้คาปรึกษาและสนับสนุนโครงงานตลอดระยะเวลาในการ ทากิจกรรม 
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีในการทาโครงงานครั้งนี้จนกระทั่งประสบความสาเร็จได้ด้วยดี 
คณะผู้จัดทา
สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
เกี่ยวกับโครงการ ............................................................................................................................................ ก 
คานา ............................................................................................................................................................... ข 
กิตติกรรมประกาศ ......................................................................................................................................... ค 
บทที่ 1 ............................................................................................................................................................. 8 
1. หลักการและเหตุผล ................................................................................................................................ 8 
2. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ........................................................................................... 8 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ...................................................................................................................... 9 
4. สถานที่ดาเนินการ ................................................................................................................................... 9 
5.วิธีการดาเนินงาน ..................................................................................................................................... 9 
6. ระยะเวลาดาเนินงาน ............................................................................................................................... 9 
7. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ ..................................................................................................... 9 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................... 10 
บทที่ 2 ........................................................................................................................................................... 11 
บทที่ 3 ........................................................................................................................................................... 16 
ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... 18
สารบัญภาพ 
ภาพ หน้า 
ภาพที่ 2. 1 ประชุมโครงการ .......................................................................................................................... 11 
ภาพที่ 2. 2 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................ 12 
ภาพที่ 2. 3 ดาเนินโครงการ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่น้องๆนักเรียน ....................................................... 12 
ภาพที่ 2. 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี .................................................................................................................. 13 
ภาพที่ 2. 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น ....................................................................................................... 13 
ภาพที่ 2. 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น .................................................................................... 14 
ภาพที่ 2. 7 สรุปโครงการ .............................................................................................................................. 14 
ภาพที่ 2. 8 เว็บไซต์ ....................................................................................................................................... 15 
ภาพที่ 2. 9 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................ 15 
ภาพที่ 2. 10 สรุปโครงการ ............................................................................................................................ 15 
ภาคผนวก 
ภาพที่ 1 ประชุมโครงการ ............................................................................................................................. 19 
ภาพที่ 2 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................... 19 
ภาพที่ 3 ดาเนินโครงการ .............................................................................................................................. 19 
ภาพที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี ..................................................................................................................... 20 
ภาพที่ 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น .......................................................................................................... 20 
ภาพที่ 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น ....................................................................................... 20 
ภาพที่ 7 สรุปโครงการ ................................................................................................................................. 21 
ภาพที่ 8 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................... 21 
ภาพที่ 9 สรุปโครงการ ................................................................................................................................. 21 
ภาพที่ 10 เว็บไซต์ ........................................................................................................................................ 22
สารบัญตาราง 
ตาราง หน้า 
ตารางที่ 1 การดาเนินโครงการ ...................................................................................................................... 11
บทที่ 1 
โครงการ แต้มสีเติมฝัน 
1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันในโลกนี้มีโรงเรียนมากมายที่ขาดโอกาสในการศึกษาการพัฒนาการความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ อารมณ์ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน นอกจากโรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนก็ยัง ต้องมีสิ่งของอุปกรณ์นันทนาการ เช่น เครื่องเล่น แก่นักเรียนซึ่งเครื่องเล่นภายในโรงเรียนต่างทรุดโทรมขาด การดูแลที่ดี เราจึงได้คิดจัดทาโครงการแต้มสีเติมฝันขึ้นเพื่อให้เครื่องเล่นต่างๆภายในโรงเรียนดูดีคุณภาพ อานวยความสะดวกสบายแก่นักเรียนในโรงเรียน บ้านดอนสระ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอ และมีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน 
2. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ความพอประมาณ คือ ในตอนแรกกลุ่มของเราตั้งใจว่านอกจากจะทาสีเครื่องเล่นเด็กนักเรียนแล้ว จะทาสีห้องน้าโรงเรียนด้วย แต่เนื่องจากห้องน้ามีจานวนหลายห้อง มากเกินกว่ากาลังคนและกาลังทุนทรัพย์ จึงคิดว่าเราควรทาแต่พอประมาณ แม้จะไม่มากมายแต่ก็สามารถเป็นประโยชน์สุขทั้งผู้ให้และผู้รับได้ 
2. ความมีเหตุผล คือ กลุ่มของเราอาสาทาสีเครื่องเล่นเด็กนักเรียน เพราะอยากให้เครื่องเล่นของ น้องๆนักเรียนดูใหม่และสวยงาม มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การลงมือปฏิบัติงานอาสาของกลุ่มเราก็ทาให้ไดรับรู้ถึงขั้นตอน วิธีการทางาน ทางานเป็นหมู่คณะ กลุ่มของเราก็จะสามารถรับมือกับงานต่างๆที่จะเข้ามาได้ เพราะเรารู้จัก การทางานเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหมู่คณะ 
เงื่อนไข 
1. เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรู้ในการผสมสี ขั้นตอนและวิธีการทาสีลงบนเครื่องเล่น การเลือกใช้สี เช่น เครื่องเล่นที่เราจะทาสีเป็นเครื่องเล่นโลหะ เราก็ศึกษาว่า การทาสีวัตถุที่เป็นโลหะนั้นต้องใช้สีน้ามัน 
2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีจิตสารธารณะช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมเสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขให้กับคนหมู่มากได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เครื่องเล่นภายในโรงเรียนมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 
2. เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะ 
4. สถานที่ดาเนินการ 
โรงเรียนบ้านดอนสระ ตาบล พนมทวน อาเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี 
5.วิธีการดาเนินงาน 
1. ปรึกษาการทาโครงงานกันภายในกลุ่ม 
2. หาข้อมูลเลือกสถานที่ที่จะลงมือปฏิบัติ 
3. ติดต่อสอบถามสถานที่ - เจ้าหน้าที่ 
4. จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการมือปฏิบัติ และ ลงมือปฏิบัติ 
5. ดูแลรักษาและติดตามผลงาน 
6. สรุปโครงการ 
7. จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล 
6. ระยะเวลาดาเนินงาน 
เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2557 
7. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 
1. ค่าอาหาร 200 บาท 
2. ค่าเดินทาง 200 บาท 
3. ค่าอุปกรณ์ทาสี 1200 บาท 
รวม 1600 บาท
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. รู้จักใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์ 
2. ทาให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 
3. รู้จักการวางแผนทางานอย่างมีระบบขั้นตอน
บทที่ 2 
การดาเนินโครงการ 
กิจกรรม 
ระยะเวลาดาเนินการ 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 
1. จับกลุ่ม หาสมาชิกกลุ่ม 
 
2. ปรึกษาเรื่องที่จะทา 
 
3. เขียนโครงงาน 
 
4. ประชุมครูนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงงาน 
 
5. จัดทาสื่อการเรียนรู้ 
 
6. ดาเนินกิจกรรมตามโครงงานที่วางแผนไว้ 
 
7. สรุปผลการดาเนินงาน 
 
8. ประเมินผลและรายงานโครงงาน 
 
ตารางที่ 1 การดาเนินโครงการ 
ภาพที่ 2. 1 ประชุมโครงการ 
ปรึกษากันภายในกลุ่มว่าจะทาโครงการอะไร และเลือกสถานที่วางแผนการดาเนินงาน
ภาพที่ 2. 2 นาเสนอโครงการ 
นาเสนอโครงการที่จะจัดทาและมานาเสนอหน้าชั้นเรียน 
ภาพที่ 2. 3 ดาเนินโครงการ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่น้องๆนักเรียน
ภาพที่ 2. 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี 
ภาพที่ 2. 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น
ภาพที่ 2. 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น 
ภาพที่ 2. 7 สรุปโครงการ 
ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนสรุปผลโครงการที่เราได้ทาไป
ภาพที่ 2. 8 เว็บไซต์ 
ภาพที่ 2. 9 นาเสนอโครงการ 
ภาพที่ 2. 10 สรุปโครงการ
บทที่ 3 
สรุปผล 
โครงการ “ แต้มสีเติมฝัน ” เราได้ประสบความสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราตั้งกัน เอาไว้ เราร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และได้ร่วมมือกันทาสีเครื่องเล่น จานวน 6 เครื่องเล่น เป็นการช่วย สร้างความสัมพันธ์และปลูกจิตสานึกที่ดีให้ตัวเราและน้องๆ ด้วย เราได้ใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมส่วนร่วม และเพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของพวกเรานั้นได้ศึกษาและได้นาไปปรับใช้ทั้งหมดที่ทา โครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า มีความประสงค์ที่จะอาสาช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านอุปกรณ์เครื่องเล่นน้องๆ นักเรียน มีเครื่องเล่นที่สวยงามมีสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
บรรณานุกรม diary freedom.2557. ตัวอย่างรูปเล่มโครงการจิตอาสา (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://homabi.exteen.com/20130204/entry. 17 กันยายน 2557 
โครงการทาสี โรงเรียนชนบท. 2557.โครงการ รายงานผลการดาเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนา ชนบท ปีที่ ๕ (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.slideshare.net/Kyuiji/ss-28771915. 17 กันยายน 2557
ภาคผนวก
ภาพที่ 1 ประชุมโครงการ 
ปรึกษากันในกลุ่มว่าจะทาโครงการอะไร และเลือกสถานที่วางแผนการดาเนินงาน 
ภาพที่ 2 นาเสนอโครงการ 
นาเสนอโครงการที่เราได้ปรึกษากันในกลุ่มและมานาเสนอหน้าชั้นเรียน 
ภาพที่ 3 ดาเนินโครงการ 
มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่น้องๆนักเรียน
ภาพที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี 
ภาพที่ 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น 
ภาพที่ 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น
ภาพที่ 7 สรุปโครงการ 
ภาพที่ 8 นาเสนอโครงการ 
ภาพที่ 9 สรุปโครงการ
ภาพที่ 10 เว็บไซต์ 
Link : http://papassonlomdunza.wix.com/papasson31 
PTT นาเสนอโครงการ
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...
PTT สรุปโครงการ
รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...

Recomendados

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด por
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดโครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดพัน พัน
236.8K visualizações31 slides
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
1.4M visualizações16 slides
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
1.3M visualizações18 slides
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ por
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้
โครงงานสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้thanapisit marakul na ayudhya
229.1K visualizações12 slides
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่) por
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)
ISโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดบ้านเรา(ใหม่)Iam Champooh
8.1K visualizações49 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม por
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนมโครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนม
โครงงานวิทยาศาสตร์ ชุดโซฟาจากกระป๋องนมChok Ke
304.1K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides
โครงงานสังคม ม.ปลาย por
โครงงานสังคม ม.ปลายโครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลายธนิสร ยางคำ
77.3K visualizações34 slides
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ por
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯ
ตัวอย่าง 5 บท โครงงานคอมฯผู้ชาย ลั้นลา
161.6K visualizações26 slides
กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศศุภกรณ์ วัฒนศรี
26.8K visualizações1 slide
โครงงานIs3 por
โครงงานIs3โครงงานIs3
โครงงานIs3Arisa Srising
46.6K visualizações26 slides
โครงงานยาเสพติด por
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติดพัน พัน
102.8K visualizações30 slides

Mais procurados(20)

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน1.7M visualizações
โครงงานIs3 por Arisa Srising
โครงงานIs3โครงงานIs3
โครงงานIs3
Arisa Srising46.6K visualizações
โครงงานยาเสพติด por พัน พัน
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
พัน พัน102.8K visualizações
รูปเล่ม Is por Boonwiset Seaho
รูปเล่ม Isรูปเล่ม Is
รูปเล่ม Is
Boonwiset Seaho50K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
พัน พัน921.7K visualizações
ปกนอก ปกใน por amixdouble
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
amixdouble81.1K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช... por ssuser858855
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
ssuser85885536.8K visualizações
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล por jellyjel
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจลโครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
โครงงานน้ำหอมปรับอากาศชนิดเจล
jellyjel60.5K visualizações
โครงการแต้มสีเติมฝัน por พัน พัน
โครงการแต้มสีเติมฝันโครงการแต้มสีเติมฝัน
โครงการแต้มสีเติมฝัน
พัน พัน18.5K visualizações
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
KruKaiNui109.4K visualizações
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์ por พัน พัน
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
โครงงานกระถางรีไซเคิล สมบูรณ์
พัน พัน26.5K visualizações
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม por จตุรพล ชานันโท
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม
โครงงานเเยมกล้วย(Complete) por Pongpan Pairojana
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana102K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan631.6K visualizações
โครงงานคัดแยกขยะ por Pang Pond
โครงงานคัดแยกขยะโครงงานคัดแยกขยะ
โครงงานคัดแยกขยะ
Pang Pond55.7K visualizações
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 por kessara61977
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977247.2K visualizações

Destaque

รูปเล่มวิชาโครงงาน por
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
188K visualizações76 slides
ปานเทพ por
ปานเทพปานเทพ
ปานเทพPrawwe Papasson
461 visualizações2 slides
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม por
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม
12 โครงการค่ายอาสาแบ่งปันรอยยิ้มmahaoath พระมหาโอ๊ท
47K visualizações11 slides
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช por
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืชโครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืชMin Pchw
94.4K visualizações21 slides
รูปเล่มวิชาโครงงาน por
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
318.1K visualizações72 slides
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is por
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม IsSasiyada Promsuban
206.6K visualizações6 slides

Destaque(7)

รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong188K visualizações
ปานเทพ por Prawwe Papasson
ปานเทพปานเทพ
ปานเทพ
Prawwe Papasson461 visualizações
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช por Min Pchw
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืชโครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
โครงงานอาชีพ คุกกี้ธัญพืช
Min Pchw94.4K visualizações
รูปเล่มวิชาโครงงาน por AjBenny Pong
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong318.1K visualizações
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is por Sasiyada Promsuban
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Isหน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is
Sasiyada Promsuban206.6K visualizações
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M visualizações

Similar a รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...

กิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝัน por
กิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝันกิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝัน
กิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝันPrawwe Papasson
13.5K visualizações27 slides
โครงงานคอมพิวเตอร์ por
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Toy Varintorn
7.4K visualizações19 slides
โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007 por
โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007
โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007Donnapha Bor-sap
473 visualizações38 slides
Isโครงการหมาน้อยร้อยฝัน por
Isโครงการหมาน้อยร้อยฝันIsโครงการหมาน้อยร้อยฝัน
Isโครงการหมาน้อยร้อยฝันDonnapha Bor-sap
165 visualizações38 slides
โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1 por
โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1
โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1ITitle A'lohaa
2.2K visualizações39 slides
โครงการดินเหนียวลอยฟ้า por
โครงการดินเหนียวลอยฟ้าโครงการดินเหนียวลอยฟ้า
โครงการดินเหนียวลอยฟ้าพัน พัน
1.4K visualizações33 slides

Similar a รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...(15)

กิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝัน por Prawwe Papasson
กิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝันกิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝัน
กิจกรรมที่7โครงการแต้มสีเติมฝัน
Prawwe Papasson13.5K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Toy Varintorn
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Toy Varintorn7.4K visualizações
โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007 por Donnapha Bor-sap
โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007
โครงการหมาน อยร อยฝ_นสมบ_รณ_แล_ว2007
Donnapha Bor-sap473 visualizações
Isโครงการหมาน้อยร้อยฝัน por Donnapha Bor-sap
Isโครงการหมาน้อยร้อยฝันIsโครงการหมาน้อยร้อยฝัน
Isโครงการหมาน้อยร้อยฝัน
Donnapha Bor-sap165 visualizações
โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1 por ITitle A'lohaa
โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1
โครงการหมาน้อยร้อยฝันสมบูรณ์ 1
ITitle A'lohaa2.2K visualizações
โครงการดินเหนียวลอยฟ้า por พัน พัน
โครงการดินเหนียวลอยฟ้าโครงการดินเหนียวลอยฟ้า
โครงการดินเหนียวลอยฟ้า
พัน พัน1.4K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ por Jom-Jam HulaHula
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Jom-Jam HulaHula627 visualizações
รูปเล่มโครงงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว por jakp191240
รูปเล่มโครงงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียวรูปเล่มโครงงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
รูปเล่มโครงงาน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
jakp1912404.9K visualizações
10447 com por Suriya Kantong
10447 com10447 com
10447 com
Suriya Kantong21 visualizações
โครงงานคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของอัตราส่วนทองคำ por Apinan Isarankura Na Ayuthaya
โครงงานคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของอัตราส่วนทองคำโครงงานคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของอัตราส่วนทองคำ
โครงงานคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของอัตราส่วนทองคำ
Apinan Isarankura Na Ayuthaya52.9K visualizações
คอมจ้ะ por Lolicon Siscon
คอมจ้ะคอมจ้ะ
คอมจ้ะ
Lolicon Siscon184 visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ เกาะแสมสาร por Izezjk
โครงงานคอมพิวเตอร์ เกาะแสมสารโครงงานคอมพิวเตอร์ เกาะแสมสาร
โครงงานคอมพิวเตอร์ เกาะแสมสาร
Izezjk1.3K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์สัปปะรด por Fed Pij
โครงงานคอมพิวเตอร์สัปปะรดโครงงานคอมพิวเตอร์สัปปะรด
โครงงานคอมพิวเตอร์สัปปะรด
Fed Pij4.1K visualizações
มิสเขม6 por nutty_npk
มิสเขม6มิสเขม6
มิสเขม6
nutty_npk116 visualizações
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม por พัน พัน
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้มโครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
โครงการเปื้อนรัก ปันยิ้ม
พัน พัน743 visualizações

Mais de Prawwe Papasson

พื้นฐานภาษาจาวา por
พื้นฐานภาษาจาวาพื้นฐานภาษาจาวา
พื้นฐานภาษาจาวาPrawwe Papasson
369 visualizações11 slides
พื้นฐานภาษาจาวา por
พื้นฐานภาษาจาวาพื้นฐานภาษาจาวา
พื้นฐานภาษาจาวาPrawwe Papasson
568 visualizações11 slides
ข่าว It news por
ข่าว It newsข่าว It news
ข่าว It newsPrawwe Papasson
207 visualizações2 slides
ข่าว It news por
ข่าว It newsข่าว It news
ข่าว It newsPrawwe Papasson
231 visualizações2 slides
พื้นฐานภาษาจาวา por
พื้นฐานภาษาจาวาพื้นฐานภาษาจาวา
พื้นฐานภาษาจาวาPrawwe Papasson
366 visualizações11 slides
19วรากร por
19วรากร19วรากร
19วรากรPrawwe Papasson
205 visualizações2 slides

Mais de Prawwe Papasson(20)

พื้นฐานภาษาจาวา por Prawwe Papasson
พื้นฐานภาษาจาวาพื้นฐานภาษาจาวา
พื้นฐานภาษาจาวา
Prawwe Papasson369 visualizações
พื้นฐานภาษาจาวา por Prawwe Papasson
พื้นฐานภาษาจาวาพื้นฐานภาษาจาวา
พื้นฐานภาษาจาวา
Prawwe Papasson568 visualizações
ข่าว It news por Prawwe Papasson
ข่าว It newsข่าว It news
ข่าว It news
Prawwe Papasson207 visualizações
ข่าว It news por Prawwe Papasson
ข่าว It newsข่าว It news
ข่าว It news
Prawwe Papasson231 visualizações
พื้นฐานภาษาจาวา por Prawwe Papasson
พื้นฐานภาษาจาวาพื้นฐานภาษาจาวา
พื้นฐานภาษาจาวา
Prawwe Papasson366 visualizações
19วรากร por Prawwe Papasson
19วรากร19วรากร
19วรากร
Prawwe Papasson205 visualizações
31ปภัสสร por Prawwe Papasson
31ปภัสสร31ปภัสสร
31ปภัสสร
Prawwe Papasson231 visualizações
แบบโครงการแต้มสีเติมฝันและเศรษฐกิจพอเพียง แก้ por Prawwe Papasson
แบบโครงการแต้มสีเติมฝันและเศรษฐกิจพอเพียง แก้แบบโครงการแต้มสีเติมฝันและเศรษฐกิจพอเพียง แก้
แบบโครงการแต้มสีเติมฝันและเศรษฐกิจพอเพียง แก้
Prawwe Papasson2.6K visualizações
แก้หลักการและเหตุผลกิจกรรมที่2 por Prawwe Papasson
แก้หลักการและเหตุผลกิจกรรมที่2แก้หลักการและเหตุผลกิจกรรมที่2
แก้หลักการและเหตุผลกิจกรรมที่2
Prawwe Papasson3K visualizações
โครงงานแต้มสีเติมฝัน por Prawwe Papasson
โครงงานแต้มสีเติมฝันโครงงานแต้มสีเติมฝัน
โครงงานแต้มสีเติมฝัน
Prawwe Papasson4.4K visualizações
สรุปโครงการแต้มสีเติมฝัน por Prawwe Papasson
สรุปโครงการแต้มสีเติมฝันสรุปโครงการแต้มสีเติมฝัน
สรุปโครงการแต้มสีเติมฝัน
Prawwe Papasson476 visualizações
แก้ไขชื่อโครงการเป็นแต้มสีเติมฝัน por Prawwe Papasson
แก้ไขชื่อโครงการเป็นแต้มสีเติมฝันแก้ไขชื่อโครงการเป็นแต้มสีเติมฝัน
แก้ไขชื่อโครงการเป็นแต้มสีเติมฝัน
Prawwe Papasson558 visualizações
การเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก por Prawwe Papasson
การเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือกการเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก
การเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก
Prawwe Papasson253 visualizações
ปานเทพ por Prawwe Papasson
ปานเทพปานเทพ
ปานเทพ
Prawwe Papasson179 visualizações
ภานรินทร์ por Prawwe Papasson
ภานรินทร์ภานรินทร์
ภานรินทร์
Prawwe Papasson174 visualizações
วรากร por Prawwe Papasson
วรากรวรากร
วรากร
Prawwe Papasson147 visualizações
ปรายย por Prawwe Papasson
ปรายยปรายย
ปรายย
Prawwe Papasson170 visualizações
วรากร por Prawwe Papasson
วรากรวรากร
วรากร
Prawwe Papasson160 visualizações
ปภัสสร por Prawwe Papasson
ปภัสสรปภัสสร
ปภัสสร
Prawwe Papasson201 visualizações
Black berry 10 por Prawwe Papasson
Black berry 10Black berry 10
Black berry 10
Prawwe Papasson130 visualizações

รูปเล่มโครงการแต้มสีเติมฝัน...

 • 1. โครงการ เรื่อง แต้มสีเติมฝัน จัดทาโดย นายณัฐพร คามะนาง เลขที่ 15 นายนัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่ 16 นายภานรินทร์ จิตธรรม เลขที่ 18 นายวรากร วงษ์รุ่ง เลขที่ 19 นางสาวธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่ 30 นางสาวปภัสสร ลาดวล เลขที่ 31 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 เสนอ อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม รายวิชา IS3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • 2. เกี่ยวกับโครงการ เรื่องโครงการ แต้มสีเติมฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ IS3 ผู้จัดทา 1. นายณัฐพร คามะนาง เลขที่ 15 2. นายนัฐพงษ์ คิ้ววงศ์งาม เลขที่ 16 3. นายภานรินทร์ จิตธรรม เลขที่ 18 4 .นายวรากร วงษ์รุ่ง เลขที่ 19 5. นางสาวธนัชชา ธระสวัสดิ์ เลขที่ 30 6. นางสาวปภัสสร ลาดวล เลขที่ 31 ครูที่ปรึกษา อาจารย์ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม สถานศึกษา โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2557
 • 3. คานา โครงการแต้มสีเติมฝันนี้จัดทาเนื่องด้วยโรงเรียนบ้านดอนสระ และนักเรียนที่โรงเรียนมีการพัฒนา และคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ค่อยมีหน่วยงานเข้าไปดูแล จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะ จะไปอาสา พัฒนาปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นให้กับโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม แม้ จะเป็นสิ่งเล็กๆ แต่ก็ถือว่าเป็นการทาสิ่งที่สร้างสรรค์และตรงตามความต้องการของทั้งผู้ให้และผู้รับ กิจกรรมต่างๆและการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันของกลุ่มคน เพื่อให้เกิดเป็นการต่อยอด เรื่องการทา กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม คณะผู้จัดทา
 • 4. กิตติกรรมประกาศ โครงการ แต้มสีเติมฝัน สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ได้แก่ อาจารย์ ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม ที่ได้ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้า แนะนาขั้นตอนและวิธีการ จัดทาโครงงานจนสาเร็จลุล่วงด้วยดี คณะผู้จัดทาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองของ นายณัฐพร คามะนาง ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการติดต่อ ประสานงานกับโรงเรียนบ้านดอนสระ การเดินทาง และการช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อการทา โครงการ แต้มสีเติมฝัน จนสาเร็จไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ นายพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนสระ ที่ให้การสนับสนุน ในการอานวยความสะดวกต่อสถานที่ตลอดจนให้คาปรึกษาและสนับสนุนโครงงานตลอดระยะเวลาในการ ทากิจกรรม ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และสมาชิกในกลุ่มที่ให้ความ ร่วมมือเป็นอย่างดีในการทาโครงงานครั้งนี้จนกระทั่งประสบความสาเร็จได้ด้วยดี คณะผู้จัดทา
 • 5. สารบัญ เรื่อง หน้า เกี่ยวกับโครงการ ............................................................................................................................................ ก คานา ............................................................................................................................................................... ข กิตติกรรมประกาศ ......................................................................................................................................... ค บทที่ 1 ............................................................................................................................................................. 8 1. หลักการและเหตุผล ................................................................................................................................ 8 2. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ........................................................................................... 8 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ...................................................................................................................... 9 4. สถานที่ดาเนินการ ................................................................................................................................... 9 5.วิธีการดาเนินงาน ..................................................................................................................................... 9 6. ระยะเวลาดาเนินงาน ............................................................................................................................... 9 7. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ ..................................................................................................... 9 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ................................................................................................................... 10 บทที่ 2 ........................................................................................................................................................... 11 บทที่ 3 ........................................................................................................................................................... 16 ภาคผนวก ...................................................................................................................................................... 18
 • 6. สารบัญภาพ ภาพ หน้า ภาพที่ 2. 1 ประชุมโครงการ .......................................................................................................................... 11 ภาพที่ 2. 2 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................ 12 ภาพที่ 2. 3 ดาเนินโครงการ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่น้องๆนักเรียน ....................................................... 12 ภาพที่ 2. 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี .................................................................................................................. 13 ภาพที่ 2. 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น ....................................................................................................... 13 ภาพที่ 2. 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น .................................................................................... 14 ภาพที่ 2. 7 สรุปโครงการ .............................................................................................................................. 14 ภาพที่ 2. 8 เว็บไซต์ ....................................................................................................................................... 15 ภาพที่ 2. 9 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................ 15 ภาพที่ 2. 10 สรุปโครงการ ............................................................................................................................ 15 ภาคผนวก ภาพที่ 1 ประชุมโครงการ ............................................................................................................................. 19 ภาพที่ 2 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................... 19 ภาพที่ 3 ดาเนินโครงการ .............................................................................................................................. 19 ภาพที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี ..................................................................................................................... 20 ภาพที่ 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น .......................................................................................................... 20 ภาพที่ 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น ....................................................................................... 20 ภาพที่ 7 สรุปโครงการ ................................................................................................................................. 21 ภาพที่ 8 นาเสนอโครงการ ........................................................................................................................... 21 ภาพที่ 9 สรุปโครงการ ................................................................................................................................. 21 ภาพที่ 10 เว็บไซต์ ........................................................................................................................................ 22
 • 7. สารบัญตาราง ตาราง หน้า ตารางที่ 1 การดาเนินโครงการ ...................................................................................................................... 11
 • 8. บทที่ 1 โครงการ แต้มสีเติมฝัน 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันในโลกนี้มีโรงเรียนมากมายที่ขาดโอกาสในการศึกษาการพัฒนาการความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนเป็นสิ่งที่จาเป็นอีกประการหนึ่งที่มีผลต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ อารมณ์ โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียน นอกจากโรงเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนก็ยัง ต้องมีสิ่งของอุปกรณ์นันทนาการ เช่น เครื่องเล่น แก่นักเรียนซึ่งเครื่องเล่นภายในโรงเรียนต่างทรุดโทรมขาด การดูแลที่ดี เราจึงได้คิดจัดทาโครงการแต้มสีเติมฝันขึ้นเพื่อให้เครื่องเล่นต่างๆภายในโรงเรียนดูดีคุณภาพ อานวยความสะดวกสบายแก่นักเรียนในโรงเรียน บ้านดอนสระ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ได้รับการดูแลอย่างสม่าเสมอ และมีความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน 2. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอประมาณ คือ ในตอนแรกกลุ่มของเราตั้งใจว่านอกจากจะทาสีเครื่องเล่นเด็กนักเรียนแล้ว จะทาสีห้องน้าโรงเรียนด้วย แต่เนื่องจากห้องน้ามีจานวนหลายห้อง มากเกินกว่ากาลังคนและกาลังทุนทรัพย์ จึงคิดว่าเราควรทาแต่พอประมาณ แม้จะไม่มากมายแต่ก็สามารถเป็นประโยชน์สุขทั้งผู้ให้และผู้รับได้ 2. ความมีเหตุผล คือ กลุ่มของเราอาสาทาสีเครื่องเล่นเด็กนักเรียน เพราะอยากให้เครื่องเล่นของ น้องๆนักเรียนดูใหม่และสวยงาม มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว คือ การลงมือปฏิบัติงานอาสาของกลุ่มเราก็ทาให้ไดรับรู้ถึงขั้นตอน วิธีการทางาน ทางานเป็นหมู่คณะ กลุ่มของเราก็จะสามารถรับมือกับงานต่างๆที่จะเข้ามาได้ เพราะเรารู้จัก การทางานเป็นขั้นเป็นตอนเป็นหมู่คณะ เงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรู้ในการผสมสี ขั้นตอนและวิธีการทาสีลงบนเครื่องเล่น การเลือกใช้สี เช่น เครื่องเล่นที่เราจะทาสีเป็นเครื่องเล่นโลหะ เราก็ศึกษาว่า การทาสีวัตถุที่เป็นโลหะนั้นต้องใช้สีน้ามัน 2. เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีจิตสารธารณะช่วยเหลือประโยชน์ส่วนรวมเสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขให้กับคนหมู่มากได้
 • 9. 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้เครื่องเล่นภายในโรงเรียนมีสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 2. เพื่อพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะ 4. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านดอนสระ ตาบล พนมทวน อาเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี 5.วิธีการดาเนินงาน 1. ปรึกษาการทาโครงงานกันภายในกลุ่ม 2. หาข้อมูลเลือกสถานที่ที่จะลงมือปฏิบัติ 3. ติดต่อสอบถามสถานที่ - เจ้าหน้าที่ 4. จัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการมือปฏิบัติ และ ลงมือปฏิบัติ 5. ดูแลรักษาและติดตามผลงาน 6. สรุปโครงการ 7. จัดทาเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล 6. ระยะเวลาดาเนินงาน เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2557 7. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 1. ค่าอาหาร 200 บาท 2. ค่าเดินทาง 200 บาท 3. ค่าอุปกรณ์ทาสี 1200 บาท รวม 1600 บาท
 • 10. 8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. รู้จักใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์ 2. ทาให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ 3. รู้จักการวางแผนทางานอย่างมีระบบขั้นตอน
 • 11. บทที่ 2 การดาเนินโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. จับกลุ่ม หาสมาชิกกลุ่ม  2. ปรึกษาเรื่องที่จะทา  3. เขียนโครงงาน  4. ประชุมครูนักเรียนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงงาน  5. จัดทาสื่อการเรียนรู้  6. ดาเนินกิจกรรมตามโครงงานที่วางแผนไว้  7. สรุปผลการดาเนินงาน  8. ประเมินผลและรายงานโครงงาน  ตารางที่ 1 การดาเนินโครงการ ภาพที่ 2. 1 ประชุมโครงการ ปรึกษากันภายในกลุ่มว่าจะทาโครงการอะไร และเลือกสถานที่วางแผนการดาเนินงาน
 • 12. ภาพที่ 2. 2 นาเสนอโครงการ นาเสนอโครงการที่จะจัดทาและมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ภาพที่ 2. 3 ดาเนินโครงการ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่น้องๆนักเรียน
 • 13. ภาพที่ 2. 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี ภาพที่ 2. 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น
 • 14. ภาพที่ 2. 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น ภาพที่ 2. 7 สรุปโครงการ ออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียนสรุปผลโครงการที่เราได้ทาไป
 • 15. ภาพที่ 2. 8 เว็บไซต์ ภาพที่ 2. 9 นาเสนอโครงการ ภาพที่ 2. 10 สรุปโครงการ
 • 16. บทที่ 3 สรุปผล โครงการ “ แต้มสีเติมฝัน ” เราได้ประสบความสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราตั้งกัน เอาไว้ เราร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และได้ร่วมมือกันทาสีเครื่องเล่น จานวน 6 เครื่องเล่น เป็นการช่วย สร้างความสัมพันธ์และปลูกจิตสานึกที่ดีให้ตัวเราและน้องๆ ด้วย เราได้ใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมส่วนร่วม และเพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของพวกเรานั้นได้ศึกษาและได้นาไปปรับใช้ทั้งหมดที่ทา โครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า มีความประสงค์ที่จะอาสาช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านอุปกรณ์เครื่องเล่นน้องๆ นักเรียน มีเครื่องเล่นที่สวยงามมีสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย
 • 17. บรรณานุกรม diary freedom.2557. ตัวอย่างรูปเล่มโครงการจิตอาสา (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://homabi.exteen.com/20130204/entry. 17 กันยายน 2557 โครงการทาสี โรงเรียนชนบท. 2557.โครงการ รายงานผลการดาเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนา ชนบท ปีที่ ๕ (ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://www.slideshare.net/Kyuiji/ss-28771915. 17 กันยายน 2557
 • 19. ภาพที่ 1 ประชุมโครงการ ปรึกษากันในกลุ่มว่าจะทาโครงการอะไร และเลือกสถานที่วางแผนการดาเนินงาน ภาพที่ 2 นาเสนอโครงการ นาเสนอโครงการที่เราได้ปรึกษากันในกลุ่มและมานาเสนอหน้าชั้นเรียน ภาพที่ 3 ดาเนินโครงการ มอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้แก่น้องๆนักเรียน
 • 20. ภาพที่ 4 จัดเตรียมอุปกรณ์ทาสี ภาพที่ 5 ขัดทาความสะอาดเครื่องเล่น ภาพที่ 6 ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมทาสีเครื่องเล่น
 • 21. ภาพที่ 7 สรุปโครงการ ภาพที่ 8 นาเสนอโครงการ ภาพที่ 9 สรุปโครงการ
 • 22. ภาพที่ 10 เว็บไซต์ Link : http://papassonlomdunza.wix.com/papasson31 PTT นาเสนอโครงการ