O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
โครงงาน
เรื่อง เกลียวขวดน้ากันลื่น
เสนอ
อาจารย์ดวงสมร คาเงิน
จัดทาโดย
นางสาว นันทิกานต์ ปราชญ์อักษร เลขที่ 19 ชั้น ม4/8
นา...
บทคัดย่อ
เนื่องจากในปัจจุบัน ขยะมีปริมาณมากเพราะ มีจานวนประชากรในแต่
ละประเทศ
เป็นจานวนมาก จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ทาจ...
บทนำ
ที่มาและความสาคัญ
ในการทาโครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อการนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์
เพราะว่าเกลียวขวดน้าใต้ฝาขวดน้า คนส่วนใ...
วัตถุประสงค์
1.เพื่อนาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มารีไซเคิล และนากลับมาใช้ใหม่
2.เพื่อศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมา
3.เพื...
ขอบเขตการศึกษา
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถพบเห็นใกล้ตัว และการทากิจวัตร
ประจาวัน
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาเภ...
พื้นที่ในการศึกษา
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาและแผนกงานในการดาเนินงาน
เดือนพฤษภาคม...
นิยามเชิงปฏิบัติการ
รีไซเคิล หมายถึง วัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่
โอท็อป หมายถึง งานที่ได้จากคนในตาบล และนามาวางขาย
ด้วยกัน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องเกลียวขวดน้ากันลื่น ผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เกลี...
ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะ ได้เป็น
4 ประเภทใหญ่ๆ
1.ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว
กร...
2.ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) คือ ขยะที่เน่าเสีย
และย่อยสลายได้รวดเร็วสามารถนามาทาปุ๋ ยหมักได้ เช่น เศษผัก
เปลือกผลไม้...
3.ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ
ว...
4.ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะประเภทอื่น
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย มีลักษณะที่
ย่อยสลายยากและไม...
วัสดุ อุปกรณ์และกำรทดลอง
วัสดุและอุปกรณ์
1.เกลียวขวดน้า
2.กาว
3.สี
4.กระดาษหนังสือพิมพ์
วิธีการทดลองและวิธีการดาเนินงาน
1.หาเกลียวขวดน้ามาให้ได้มากที่สุด
2.ทดลองใช้กาวต่างๆมาประกอบว่ากาวชนิดไหมติดได้ดีที่สุด
3....
ผลกำรทดลอง
จากการทดลองและการประดิษฐ์ ผลปรากฏว่าการทดลองสามารถ
เป็นไปได้ด้วยดีในจุดประสงค์ที่ได้ตั้งหัวข้อมาดังต่อไปนี้
1.เ...
3.เพื่อเป็นวิธีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทาได้ด้วย
ตัวเราเอง เพราะถ้าเราไม่นาเกลียวขวดน้าที่ทิ้งไปนากล...
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากการทดลองการทาเกลียวขวดน้ากันลื้น พบว่าเป็นการนาวัสดุ
อุปกรณ์เหลือใช้มารไซเคิล ให้กับผู้อาว...
2.อภิปรายผล
เกลียวขวดน้ากันลื่นเกิดจากการทิ้งแล้วของคนที่ดื่มน้า ดังนั้น
พวกเราเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของมัน เราเลยเกิดคว...
กิตติกรรมประกำศ
โครงงานเรื่องนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ดวง
สมร คาเงินและอาจารย์สริพร เพ็ชรรักษ์ อาจารย์ที่ป...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น

5.143 visualizações

Publicada em

เกลียวขวดน้ำกันลื่น

Publicada em: Arte e fotografia
 • Seja o primeiro a comentar

โคงงานไอเอส เรื่องเกลียวขวดน้ำกันลื่น

 1. 1. โครงงาน เรื่อง เกลียวขวดน้ากันลื่น เสนอ อาจารย์ดวงสมร คาเงิน จัดทาโดย นางสาว นันทิกานต์ ปราชญ์อักษร เลขที่ 19 ชั้น ม4/8 นางสาว ภคนันท์ บุญพิทักษ์เขต เลขที่26 ชั้น ม4/8 นางสาว อโรชา วิเชียรครุฑ เลขที่ 40 ชั้น ม4/8 โครงงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS รหัส I 31102 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
 2. 2. บทคัดย่อ เนื่องจากในปัจจุบัน ขยะมีปริมาณมากเพราะ มีจานวนประชากรในแต่ ละประเทศ เป็นจานวนมาก จึงต้องมีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ทาจากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อ ช่วยลดปริมาณขยะในประเทศ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทาง กลุ่มของดิฉันจึงได้จัดทาชิ้นงานเกลียวขวดน้ากันลื่นขึ้นมา เพื่อทาให้ เศษขยะกลับมามีคุณค่า และใช้งานได้ ซึ่งชิ้นงานชิ้นนี้สามารถนาไป วาง ไว้ในที่ที่มีน้าอยู่ได้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการลื่นน้าได้ อีกทั้ง เมื่อเดินอยู่บนเกลียวขวดน้ากันลื่น ยังเป็นการนวดเท้าไปด้วย ทาให้ เกิดความผ่อนคลาย งานชิ้นนี้จึงมีประโยชน์เมื่อประดิษฐ์จัดทาขึ้น
 3. 3. บทนำ ที่มาและความสาคัญ ในการทาโครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อการนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ เพราะว่าเกลียวขวดน้าใต้ฝาขวดน้า คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสนใจ มันเท่าไหร่ ทุกคนอาจมองข้ามว่าวัสดุชนิดนี้ ไม่สามารถนามาประดิษฐ์ทาเป็นของใช้ได้ ดังนั้นกลุ่มของดฉันเลยคิดค้น ปัญหาขึ้นมา และจัดทาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถลดภาวะโลก ร้อนได้ การประดิษฐ์เกลียวขวดน้านี้กุ่มของดิฉัน ก็ประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ไว้สาหรับกันลื่น เช่น ในห้องน้า บริเวณที่มีน้า บริเวณที่มีพื้น ลื่นๆ และอีกอย่างจะได้สร้างเพื่อผู้อาวุฒิโสด้วย และเป็นสิ่งของที่ไม่ใช้ แล้วนากลับมาใช้ใหม่อีกด้วย
 4. 4. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อนาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มารีไซเคิล และนากลับมาใช้ใหม่ 2.เพื่อศึกษาและประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมา 3.เพื่อลดภาวะโลกร้อน ให้กับโลกอีกวิธีหนึ่ง 4.ศึกษาเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
 5. 5. ขอบเขตการศึกษา สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถพบเห็นใกล้ตัว และการทากิจวัตร ประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่บ้านของกลุ่มดิฉัน หมู่บ้านสินธรบายพาส ตาบลบางกุ้ง อาเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 6. 6. พื้นที่ในการศึกษา โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อาเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาและแผนกงานในการดาเนินงาน เดือนพฤษภาคม เริ่มออกแบบคิดโครงงาน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม เริ่มจัดหาเกลียวขวดน้า เดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน เริ่มเขียนเค้าโครงของโครงงาน เดือนธันวาคม รวบรวมข้อมูล
 7. 7. นิยามเชิงปฏิบัติการ รีไซเคิล หมายถึง วัสดุที่นากลับมาใช้ใหม่ โอท็อป หมายถึง งานที่ได้จากคนในตาบล และนามาวางขาย ด้วยกัน
 8. 8. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาเรื่องเกลียวขวดน้ากันลื่น ผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เกลียวขวดน้า คือ สิ่งของที่ไม่มีค่า สาหรับคนทั่วไป เพราะเป็นแค่พลาสติกที่ช่วยยึดฝาให้ติดกับขวดตอน ก่อนเปิดใช้ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดขยะมูลฝอยมากมาย ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ อาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้ามูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บ กวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่ติด พิษ หรือ อันตรายจากชุมชน หรือ ครัวเรือน
 9. 9. ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะ ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ
 10. 10. 1.ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋ องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น พบมากเป็นอันดับสอง
 11. 11. 2.ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) คือ ขยะที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้รวดเร็วสามารถนามาทาปุ๋ ยหมักได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรืเศษของพืชผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติ โดยที่ขยะย่อยสลาย นี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด
 12. 12. 3.ขยะอันตราย (Hazardous waste) คือ ขยะที่มีองค์ประกอบ หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทาให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม พบประมาณเพียง3%
 13. 13. 4.ขยะทั่วไป (General waste) คือ ขยะประเภทอื่น นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย มีลักษณะที่ ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ขยะทั่วไปนี้มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะ อันตราย พบประมาณ 3% ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ
 14. 14. วัสดุ อุปกรณ์และกำรทดลอง วัสดุและอุปกรณ์ 1.เกลียวขวดน้า 2.กาว 3.สี 4.กระดาษหนังสือพิมพ์
 15. 15. วิธีการทดลองและวิธีการดาเนินงาน 1.หาเกลียวขวดน้ามาให้ได้มากที่สุด 2.ทดลองใช้กาวต่างๆมาประกอบว่ากาวชนิดไหมติดได้ดีที่สุด 3.ใช้กาวเชื่อมระหว่างเกลียวขวดน้าให้เป็นรูปต่างๆตามต้องการ แล้วทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที 4.ลงกาวซ้าอีกครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที 5.นากระดาษหนังสือพิมพ์มาปู แล้วนาเกลียวขวดน้าที่ประกอบเสร็จแล้ว มาวางไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ 6.จากนั้นนาสีมาพ้นตามต้องการ
 16. 16. ผลกำรทดลอง จากการทดลองและการประดิษฐ์ ผลปรากฏว่าการทดลองสามารถ เป็นไปได้ด้วยดีในจุดประสงค์ที่ได้ตั้งหัวข้อมาดังต่อไปนี้ 1.เกลียวขวดน้าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนามาใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์กันลื่น ได้อย่างดีและมีประโยชน์เพราะว่าสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ชนิดของกาว 2.การทดลองกาวที่สามารถติดเกลียวขวดน้าได้พวกเราได้ทาการทดลอง มาแล้วว่า กาวุฒตาช้างยี่ห้อกาวน้า สามารถติดได้ดีสามารถติดเรียงกัน ได้โดยไม่มีตรงไหนหลุดออกไป การลดภาวะโลกร้อน
 17. 17. 3.เพื่อเป็นวิธีในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทาได้ด้วย ตัวเราเอง เพราะถ้าเราไม่นาเกลียวขวดน้าที่ทิ้งไปนากลับมาใช้ใหม่คนที่ ทาหน้าที่เก็บขยะเค้าก็ต้องเอาไปเผา ทาให้เกิดแก็สเรือนกระจก ความคิดสร้างสรรค์ 4.เป็นกระบวนการอีกหนึ่งวิธี เพราะว่าคนส่วนใหญ่ เขาคงไม่สนใจเศษ วัสดุเหล่านี้หรอก เพราะมันอาจจะไม่สามารถเอาไปประดิษฐ์อะไรได้
 18. 18. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ จากการทดลองการทาเกลียวขวดน้ากันลื้น พบว่าเป็นการนาวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้มารไซเคิล ให้กับผู้อาวุฒิโสที่ลื่นในห้องน้าบ่อยๆ และ เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งของเหล่านี้ขึ้นมา 1.สรุปผล 1.1) การทาเกลียวขวดน้ากันลื่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่เกิด จากปัญหาของคนที่ลื่นในที่มีน้าบ่อยๆ เราเลยคิดจัดทาโครงงานชิ้นนี้ ขึ้น และอีกอย่างที่พวกเราจัดทาโครงงานนี้ขึ้นก็เพราะว่า เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยในการลดภาวะโลกร้อน
 19. 19. 2.อภิปรายผล เกลียวขวดน้ากันลื่นเกิดจากการทิ้งแล้วของคนที่ดื่มน้า ดังนั้น พวกเราเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของมัน เราเลยเกิดความคิด สร้างสรรค์นี้ขึ้นและทดลองมาเรื่อยๆจนเกิดเป็นการประดิษฐ์วัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้มาเป็นสิ่งของให้กับผู้ที่ลื่นในที่มีแอ่งน้าบ่อยๆ 3.ข้อเสนอแนะ 3.1)การใช้เป็นสินค้าโอท็อป อุปกรณ์ชนิดนี้ได้มาจากการพัฒนาและประดิษฐ์มาจากฝีมือ และเป็นไปได้ว่าถ้าเราเอาไปวางขายที่งานนี้ก็สามารถที่จะมีรายได้เสริม
 20. 20. กิตติกรรมประกำศ โครงงานเรื่องนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ดวง สมร คาเงินและอาจารย์สริพร เพ็ชรรักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ ให้คาแนะนา แนวคิดตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จน โครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง สูง ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ที่ให้คาปรึกษาใน ด้านต่างๆรวมทั้งเป็นกาลังใจเสมอมา คณะผู้จัดทาโครงงานขอขอบพระคุณท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้

×