O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Potenciál geolokačních sociálních sítí - Podpora neziskových projektů prostřednictvím Foursquare

2.222 visualizações

Publicada em

Diplomová práce se zaměřuje na potenciál geolokačních sociálních sítí v České republice. Teoretická část popisuje využívání geolokačních technik, gamifikace a chování hráčů v rámci geolokačních sociálních sítí. V práci jsou zhodnoceny marketingové aktivity na geolokační sociální síti Foursquare. Je vysvětlen pojem Cause related marketing jako možný prostředek k podpoře neziskového projektu prostřednictvím vybrané společnosti a geolokační sociální sítě Foursquare.
Praktická část zahrnuje dotazníkové šetření, které analyzuje potenciál podpory neziskového projektu prostřednictvím geolokační sociální sítě Foursquare. S pomocí dílčích syntéz je vybrána společnost, na které je modelován návrh marketingových aktivit.

 • Seja o primeiro a comentar

Potenciál geolokačních sociálních sítí - Podpora neziskových projektů prostřednictvím Foursquare

 1. 1. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Diplomová prácePotenciál geolokačních sociálních sítí Bc. Pavel Bláha © 2013 ČZU v Praze
 2. 2. Čestné prohlášení Prohlašuji, že svou diplomovou práci „Potenciál geolokačních sociálních sítí“jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitímodborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedenyv seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené diplomové práce dáleprohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetíchosob.V Praze dne 29. 3. 2013 ___________________________
 3. 3. Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval svému vedoucímu diplomové práce Ing.Václavu Lohrovi za odbornou pomoc při zpracování této práce a Provozně ekonomickéfakultě při České zemědělské univerzitě v Praze za dva nádherné akademické roky.
 4. 4. Potenciál geolokačních sociálních sítíSouhrnDiplomová práce se zaměřuje na potenciál geolokačních sociálních sítí v Českérepublice. Teoretická část popisuje využívání geolokačních technik, gamifikace achování hráčů v rámci geolokačních sociálních sítí. V práci jsou zhodnocenymarketingové aktivity na geolokační sociální síti Foursquare. Je vysvětlen pojemCause related marketing jako možný prostředek k podpoře neziskového projektuprostřednictvím vybrané společnosti a geolokační sociální sítě Foursquare.Praktická část zahrnuje dotazníkové šetření, které analyzuje potenciál podporyneziskového projektu prostřednictvím geolokační sociální sítě Foursquare. S pomocídílčích syntéz je vybrána společnost, na které je modelován návrh marketingovýchaktivit.Klíčová slova  geolokace;  gamifikace;  LBS;  Check-in,  analýza. 6
 5. 5. Location-based social networks´potentialSummaryThe thesis focuses on the potential of geosocial networks in the Czech republic. Thetheoretical part describes the usage of geolocation techniques, gamification andplayers behaviour inside the framework of geosocial networks. The term Causerelated marketing is then explained as a possible means to supporting a nonprofitproject through a chosen company and the geosocial network Foursquare.The practical part comprises a survey which analyzes the potential of supporting anonprofit project through the geosocial network Foursquare. With the aid of partialsyntheses a company is chosen on which the proposal of marketing activities is thenmodelled.Keywords  Geolocation;  Gamification;  LBS;  Check-in;  Analysis. 7
 6. 6. OBSAH1 Úvod ................................................................................................. 102 Cíl práce .......................................................................................... 113 Metodika ......................................................................................... 124 Geolokační sociální sítě .................................................................. 13 4.1 Sociální média a sociální sítě ..................................................................... 13 4.1.1 Využívání internetu v mobilních zařízeních v České Republice ......... 13 4.2 Geolokační služby ...................................................................................... 14 4.3 Location-Based Services ............................................................................ 14 4.4 Social Location Sharing ............................................................................. 15 4.4.1 Mobilní platformy pro geolokační aplikace ......................................... 16 4.5 Gamifikace ................................................................................................. 17 4.6 Velké globální projekty .............................................................................. 20 4.6.1 Zdroje dat pro geolokační sociální sítě................................................. 215 Geolokační sociální síť Foursquare .............................................. 23 5.1.1 Základní prvky gamifikace ................................................................... 24 5.1.2 Marketingové nástroje .......................................................................... 28 5.1.2.1 Brand Page .................................................................................... 28 5.1.2.2 Foursquare API ............................................................................. 29 5.1.3 Foursquare v České republice .............................................................. 30 5.1.3.1 30 nejsledovanějších českých značek na Foursquare ................... 316 Cause Related Marketing .............................................................. 32 6.1 Využití Foursquare a CRM ........................................................................ 33 6.2 Nestátní neziskové organizace v České republice ...................................... 35 8
 7. 7. 7 Vlastní řešení .................................................................................. 38 7.1 Výzkum - Podpora neziskových projektů prostřednictvím geolokační sociální sítě ............................................................................................................. 38 7.1.1 Metodika ............................................................................................... 38 7.1.2 Analýza dat ........................................................................................... 40 7.1.3 Závěry dotazníkového šetření .............................................................. 54 7.2 Vybraná společnost .................................................................................... 56 7.2.1 Telefónica Czech Republic, a. s. .......................................................... 56 7.2.1.1 Foursquare O2 ............................................................................... 57 7.2.1.2 Nadace O2 ..................................................................................... 57 7.2.2 Konkurenční společnosti na Foursquare .............................................. 58 7.2.3 Konkurenční společnosti a jejich neziskové aktivity ........................... 59 7.2.4 Zhodnocení vybrané společnosti a porovnání s konkurencí ................ 618 Zhodnocení výsledků a doporučení .............................................. 629 Závěr ................................................................................................ 6910 Seznam obrázků a tabulek ............................................................ 7111 Seznam použitých zdrojů .............................................................. 7312 Seznam příloh ................................................................................. 78 9
 8. 8. 1 ÚvodTato práce se zabývá relativně nepoznaným tématem v oblasti nových technologií, tj.lokalizovaného vyhledávání a umisťování polohy pomocí specializovaných služeb.S růstem počtu internetových uživatelů a moderních technologií narůstá zájem ogeolokační služby jak ze strany vyhledávacích společností (Google, Bing aj.), tak i zestrany uživatelů (personalizované aplikace). Jedná se o tzv. Location-based services(LBS), které jsou v současné době aplikovány v masovém měřítku k rozmanitýmúčelům. Diplomová práce se týká oblasti geolokace a sdílení své polohy za účeleminformovat o navštívených místech své přátele, kteří využívají stejnou aplikaciLocation-based networking sites nebo také geolokační sociální sítě.Obsahem práce je analyzovat fungování geolokačních sociálních sítí a zjistit pomocíprůzkumu potenciál podpory neziskových projektů v této oblasti v České republice.Mnohé zahraniční společnosti využívají geolokační sociální sítě pro podporu různýchcharitativních projektů s pomocí sociálního marketingu, resp. Cause RelatedMarketing a prvků gamifikace. Firmy si také zvyšují hodnotu společenskéodpovědnosti. Geolokační sociální sítě fungují na stejném principu jako ostatnísociální sítě, uvolňováním dostupných uživatelských dat. V roce 2013 nelze tvrdit, žetyto technologické prvky dosahují vrcholu užití. V budoucnu lze očekávat rychlýrozvoj v oblasti sdílení personálních a také firemních údajů.Na jednu stranu jsou internetové inovace potřebné, zjednodušují život, dávají lidemradost, zvyšují informovanost o svém okolí ať už pomocí personalizovanéhovyhledávání, anebo sdílením polohy a odbourávají časovou bariéru. S poukazem naGeorge Orwella a jeho kultovní dystopický román 1984, však člověka napadnemyšlenka o Velkém bratrovi a nedostatku osobních potřeb jako je soukromí jedince.Hledáním podpory charitativních projektů v oblasti geolokačních sociálních sítí serozšiřuje komunikační mix participujících firem a roste efektivita vynaloženého úsilí.Charitativní projekty zachraňují mnoho lidských životů a také podporují určitousociální zodpovědnost v globálním měřítku.Cause Related Marketing umožňuje firmám a neziskovým projektům dosáhnoutlepších výsledků díky synergickému efektu spolupráce. 10
 9. 9. 2 Cíl práceCílem diplomové práce je analyzovat potenciál a možnosti využití geolokačnísociální sítě a prvků gamifikace pro podporu neziskových projektů v Českérepublice.Dílčí teoretické cíle  vysvětlení fungování geolokačních sociálních sítí;  vymezení pojmu gamifikace;  rozbor využití geolokační sociální sítě Foursquare;  potenciál Cause Related Marketingu a neziskových projektů v oblasti geolokačních sociálních sítí;Dílčí praktické cíle  průzkum postojů a chování potenciálních a současných uživatelů geolokační sociální sítě Foursquare;  zhodnocení chování uživatelů;  navrhnout rámcovou marketingovou kampaň pro podporu neziskového organizace s využitím vybrané geolokační sociální sítě. . 11
 10. 10. 3 MetodikaV teoretické části bude vymezen pojem „Location-based Services“ (LBS), popsánocelosvětové používání LBS a nové trendy v této oblasti. Část bude popisovatgeolokační sociální sítě, zejména geolokační sociální síť Foursquare, pro komerčnívyužití se zaměřením na marketing a tvorbu dárcovských a nadačních projektů. Budepopsána důležitost gamifikace v neherním prostředí. Prostřednictvím Cause RelatedMarketingu a neziskových projektů na Foursquare bude nastíněn možný potenciálgeolokačních sociálních sítí v České republice pro specifickou část trhu. Kezpracování literární rešerše využije autor převážně zahraniční zdroje.Praktická část práce bude zaměřena na analýzu geolokační sociální sítě. Primárnízdroje dat budou získány pomocí kvantitativního výzkumu. V diplomové práci budepoužita metoda online dotazníkového šetření na vzorku potenciálních a současnýchuživatelů geolokační sociální sítě. Cílem je zjistit postoje a chování uživatelů a širokéveřejnosti a analyzovat potenciál podpory neziskových projektů prostřednictvímgeolokační sociální sítě Foursquare s podporou dalších marketingových aktivit.Dotazníkové šetření bude realizováno prostřednictvím univerzitního webovéhoportálu dotaznik.czu.cz.Poté bude následovat rozbor zodpovězených otázek a charakterizován postojrespondentů k neziskovým projektům. Z dotazníkového šetření bude vymezenoněkolik firem, které by se mohly podílet na rozvoji podpory prostřednictvímgeolokační sociální sítě v České republice.Závěrečnou částí bude návrh marketingových aktivit vybrané firmy. 12
 11. 11. 4 Geolokační sociální sítě4.1 Sociální média a sociální sítěSociální média jsou online média, obsahující soubor internetových nástrojů aplatforem, které umožňují uživatelům sdílet obsah (text, fotografie, zvuk, video) sostatními uživateli. Pomocí sociálních médií mohou marketéři přímo zjišťovat, cozákazníci chtějí, jaké mají postoje vůči značce a na co si popřípadě stěžují.V sociálních médiích je podstatná obousměrná komunikace, hodnocení, hlasování,psaní komentářů a jiné aktivity, které se během vývoje technologií začleňují doběžného užívání (Janouch, 2010).Simon Salt (2011) popisuje rozdíl mezi Social networking neboli sociálními sítěmi asociálními médii v jejich nadřazenosti. Sociální sítě patří do sociálních médií, kterépatří jako jedna oblast komunikace do komunikačního mixu.Sociální média dávají firmám příležitost přizpůsobit se podle chování uživatelů avytvářejí nové cesty k podpoře vztahu mezi spotřebiteli a značkou (Iversen, 2011).Podle předpovědi firmy Delloite (2013) plánuje 90 % firem z TOP 500 využívatsociální sítě minimálně pro interní účely. Další podstatnou informací je růst počtuprodaných chytrých telefonů a jejich využívání pro konzumaci obsahu ze sociálníchsítí.4.1.1 Využívání internetu v mobilních zařízeních v České RepubliceSociální sítě nejsou využívány jen prostřednictvím stolních počítačů a notebooků, aletaké na mobilních telefonech a tabletech. Tento technologický pokrok umožňujeuživatelům být prakticky neustále připojení k internetu a vývojářům otevírá kreativníprostředí pro vývoj různých aplikací, mimo jiné i geolokačních sociálních sítí. PodleČeského statistického úřadu (2013) nepoužívají mobilní telefon 4 % obyvatel Českérepubliky nad 16 let. V roce 2012 používalo mobilní telefon sedm z deseti osobstarších 75 let. Internet využívají nejčastěji vysokoškolsky vzdělaní obyvatelé do 35let. Ke službám internetu z mobilních a přenosných zařízení přistupovala v roce 2012téměř pětina obyvatel České republiky. 13
 12. 12. „Tři čtvrtiny uživatelů služeb internetu z mobilních zařízení je využila kpřijímání/posílání emailů, polovina pak ke čtení on-line zpráv novin a časopisů,třetina k účasti v sociálních sítích a pětina ke zjištění aktuální polohy pomocí GPS.Nákup zboží či služeb prostřednictvím internetu z mobilního zařízení v roce 2012uskutečnila pouze jedna osoba ze sta.“ (Český statistický úřad, 2013)4.2 Geolokační službyGeolokační služby patří na vrchol žebříčku, ve kterém jsou všechny službyposkytující umístění kdekoliv na světě. Mezi tato zařízení patří osobní globálnídružicový polohový systém označovaný jako GPS nacházející se v osobníchautomobilech, lodích, turistických navigací atd. Mnoho zařízení využívá nějakouformu geolokační služby, která představuje GPS data ve formátu, který je užitečnýpro konkrétní aplikaci. Např. GPS pro běžce může navíc obsahovat informace otepové frekvenci, venkovní teplotě a čase. GPS pro motoristy může obsahovatdopravní situaci na silnici. Aplikace v této kategorii nejsou vázány na mobilníspolečnosti a sociálně-lokační služby (Salt, 2011).Jak určit současnou pozici pomáhá Geopositioning. Geopositioning se používá kestanovení matematických vztahů mezi datovou sadou souřadnic prostoru areferenčním souřadnicovým systémem, který je definován pomocí geoodkazovacíhosouboru informací (Astrium, 2012). GPS je základním prvkem globální informačníinfrastruktury. Volný, otevřený a spolehlivý charakter GPS vedl k vývoji mnohaaplikací, které ovlivňují všechny aspekty moderního života (GPS.gov, 2012).4.3 Location-Based ServicesLocation-based Services (dále LBS) jsou v hierarchii lokalizačních služeb o stupeňníže. LBS jsou služby, které prozradí umístění uživatele prostřednictvím mobilníhotelefonu nebo jiného zařízení, které je připojeno k celulární síti. Termín Location-Based Service je často užíván namísto Social Location Sharing neboli sociálníhosdílení polohy. LBS obsahují nástroje sociálního sdílení polohy; služby ovšemvyužívají převážně pasivní nástroje např. sledování zásilek nebo nákladních vozidel.Službu oceňují převážně obchodní společnosti navzájem pod pojmem business tobusiness, tzv. B2B (Salt, 2011). 14
 13. 13. LBS jsou podmnožinou webových služeb určených k udávání polohy. LBS jsoučasto odkazovány na mobilní telefony, i když to není nutná podmínka. Tyto službymají velký spekulativní potenciál a rentabilitu. Zatímco geografové zkoumali různétechnické možnosti a diskutovali jak tyto technologie využít v geoprostoru, LBS sinašli k uživatelům svou cestu (Wilson, 2012).4.4 Social Location SharingTermín Social Location Sharing vyjadřuje služby, které vyžadují, aby uživatelaktivně sdílel svou polohu v síti. Síť je skupina lidí a firem, se kterými je uživateldohodnut na sdílení informací. Aktivní povaha služeb nabízí široké uplatnění proobchodníky. Proč lidé sdílejí polohu se skupinou známých i neznámých lidívysvětluje stoupající trend gamifikace a hraní skupinových her (Salt, 2011).Exploze geolokačních sociálních sítí a aplikací je v mnoha případech větší nežsamotný internet. Jedná se o velkou příležitost i pro malé společnosti, které takmohou levněji propagovat svou činnost prostřednictvím online marketingu. Životnístyl zákazníků se mění a obchodníci se musí, v případě, že chtějí docílit návratnostisvých investic, přizpůsobit novým trendům. Podstatným problémem může býtzachování určitého soukromí uživatelů. Např. Společnost Foursquare, kteráprovozuje stejnojmennou geolokační sociální síť, prohlašuje, že soukromí je tennejdůležitější bod společnosti (Farb, 2011).Přežijí ovšem pouze geolokační sociální sítě, které nabídnou svým uživatelůmpřidanou hodnotu např. pomocí implementace gamifikace, která obsahuje technikypersuase tzv. ovlivňování. Mnoho aplikací (webových stránek, blogů, her aj.)obsahuje herní prvky, pomocí kterých uživatelé mezi sebou soutěží, získávajívirtuální odměny a také jsou skutečně odměněni za častou návštěvu a svou loajalituurčité společnosti. Je dobré dlouhodobě přemýšlet o způsobech, jak začlenitlokalizační služby do marketingových kampaní. Potenciál úspěchu je omezen pouzena schopnostech vytvářet efektivní a kreativní řešení (Emerson, 2011).Vytvářet prostor pro geolokační sociální sítě v celkové sociálně mediální strategiifirmy může být efektivní způsob, jak podpořit nové podnikání a pěstovat loajalitutechnicky zdatnějších zákazníků. Geolokační sociální sítě zaznamenávají velký 15
 14. 14. potenciál a růst z důvodu rapidního nárůstu počtu uživatelů chytrých mobilníchtelefonů tzv. smartphones. Vzniká efekt sněhové koule (Iversen, 2011).Ve třetím čtvrtletí roku 2012 byla vydána zpráva o více než jedné miliarděpoužívaných chytrých telefonů po celém světě. Podle agentury Strategy Analytics byměla být další miliarda chytrých telefonů v oběhu přibližně za tři roky (TechCrunch,Mobile Milestone, 2012).4.4.1 Mobilní platformy pro geolokační aplikaceVývojáři geolokačních aplikací by měli při plánování své strategie uvádění produktuna trh uvažovat o vhodné mobilní platformě, která umožní uživatelům využívataplikaci na svém zařízení.Obr. 1: TOP 8 mobilních operačních systémů v České republiceZdroj: StatCounter.com, 2013V České republice má největší zastoupení operační systém Android společnostiGoogle, který využívá kolem 62 % všech uživatelů smartphonů. Druhýmnejpoužívanějším systémem se stal iOS společnosti Apple s 17 %. Při výběrugeolokačních aplikací by měla firma sledovat vývoj trhu a tím zajistit kompatibilitupro co největší počet uživatelů. 16
 15. 15. 4.5 GamifikaceGamifikaci lze volně přeložit jako užívání herního mechanismu v neherním prostředí(Mashable, 2012). Podle Werbacha (2012) herní mechanismus obsahuje základníherní prvky a herní techniky. Mezi podstatné herní prvky gamifikace patří:  skóre,  odznaky,  body,  odměny,  úrovně,  postup,  úkoly,  úspěch,  avatar,  žebříček.Gamifikace vyvolává motivaci v mnoha oblastech jako je žurnalistika, školství,marketing, dále také slevové portály, týmová spolupráce, motivační systém atd.Podle Jane McGonigal (2011) se v herních světech lidé stávají nejdokonalejší verzísebe sama. Neutíkají od problémů, věnují se jim tak dlouho, jak je potřeba, a kdyžneuspějí, zkouší to znovu a znovu.Herní principy podněcují k opakování, díky kterému budují určitou závislost arivalitu. Převzetím herních principů do běžného života mohou lidé žít lépe. Osobnírivalita je zakořeněna v lidské mysli a pomáhá motivovat při každodenníchčinnostech (McGonigal, 2010).Podle Šlerky (2012) lidé procházejí gamifikací i během svého studia na základníškole. Jedná se zejména o techniku persuaze tj. ovlivňování, která využívá toho, želidé milují hry.Uvedená tabulka zobrazuje propojenost mezi herními prvky a lidskými potřebami.Potvrzuje se tak, že herní prvky silně ovlivňují chování lidí. V případě, že aplikace čifirma chce růst a dobře motivovat své uživatele resp. zaměstnance tak by mělavyužívat určité prvky gamifikace.Gamifikace naplňuje lidské potřeby# plní primárně a nejlépe označenou potřebu• plní v každém případě a bez nutné kreativity 17
 16. 16. Tabulka 1: Gamifikace naplňuje lidské potřebyLidské potřeby Odměny Postavení Úspěch Sebevyjádření Soutěživost AltruismusHerní prvkyBody # • • • •Úrovně # • •Výzvy • • # • • •Virtuální zboží • • • # •Žebříček • • # •Charita/dárky • • • #Zdroj: Aurelio, 2011Výzkumná a poradenská společnost Gartner (2012) zabývající se informačnímitechnologiemi publikuje každoročně vědeckou studii o tom, jakými fázemiprocházejí technologie. Z grafu je patrné, že se gamifikace přibližuje vrcholuočekávání. Podle vědecké studie společnosti Gartner bude v roce 2015 více než 40procent společností využívat herní mechanismus ve svých obchodních procesech.Hype cyklus pro vznikající technologie:Obr. 2: Hype cyklus pro vznikající technologieZdroj: Gartner.com, 2012 18
 17. 17. Hry mají za cíl zaujmout určitým problémem k řešení, obsahují konkrétní a předemdefinovaná pravidla a měřící jednotky, pomocí kterých lze hodnotit dosažené skóre(Schell, 2009).Výhody her pro uživatele popsal Jesse Shell (2012) v knize What Games are Good at ● dávají mozku to, co chce (pokrok, zapojení, fantazii a motivaci); ● ilustrují komplexní systém; ● drží člověka v provozu; ● ukazují nové stanovisko; ● vyvolávají otázky; ● vytváří sdílené zkušenosti; ● umožňují nezávislé zkoumání; ● praxe pro nebezpečné situace; ● tvoří učenlivé momenty; ● dávají studentům vlastnictví.Typy hráčů podle Shell (2012) ● Achievers - chce soutěžit (v USA kolem 54 %); ● Socialisers - chce se seznámit; ● Explorers - chce objevovat; ● Killers - chce bojovat a vyhrát.Podstatné je analyzovat jakou skupinu hráčů chce firma nebo aplikace oslovit a tímpádem pomocí které skupiny dosáhne očekávaného užitku, zisku či jiné formy.Mezi uživatele herních technik v běžném životě patří také neziskové organizace,které cílí na potenciální dárce, své podporovatele aj. Mnoho neziskových projektůvyužívá prvky gamifikace nejen k zaujetí a získání většího počtu dárců, ale takék většímu povědomí. Například česká kampaň Čtení pomáhá. Každé dítě zapřečtenou knihu získá kredit 50,- Kč a získané peníze poté věnuje na charitativníprojekt, který si zvolí. Tento projekt vybral v České republice za rok přibližně desetmilionů korun. Celkem se zúčastnilo přes devadesát tisíc čtenářů (Čtení pomáhá,2012). 19
 18. 18. Dalším příkladem může být on-line obchod. V Humble Indie Bundle nabízejívývojáři jednoduché hry za cenu, kterou si zákazník sám určí. Obdržená částka jerozdělena na charitativní projekty, vývojáře a platformu dle zákazníka (Böhm, 2012).4.6 Velké globální projektyPočet celosvětově vytvořených geolokačních sociálních sítí je velké množství, ovšempodle medializace několika konkrétních lze selektovat ty nejužívanější. V nominacina nejlepší geolokační sociální síť v Mashable Awards (2010) uspěl jeden z prvníchgeolokačních představitelů, geolokační sociální síť Foursquare. Mnohým vývojářůmse začalo dařit hlavně díky Foursquare API, která je otevřená a kdokoliv může napsatvlastní rozšiřující aplikaci. Hlavními konkurenty Foursquare jsou Google+ Local aFacebook Places.  Foursquare Přestože Foursquare vznikl měsíc po Facebook Places, tak nabídl uživatelům zábavnější platformu. Foursquare využívá různých gamifikačních prvků, např. virtuální odznáčky, starostování v místě, kde se uživatel nejčastěji nachází, checkiny apod. Nyní se Foursquare snaží přizpůsobovat poptávce uživatelů. Největší důraz dává na vyhledávání míst.  Google+ Local V roce 2012 došlo k přejmenování z původního Google Places na Google+ Místa. Google má velkou databázi míst, využívá své mapy, ale zatím se mezi uživateli dostatečně neprosadil. Chybí zde většina gamifikačních prvků. Uživatelům nabízí psaní recenzí, přidávání fotek a vyhledávání přátel z Google+ kruhů (Google+ Local, 2013).  Facebook Places Tato služba slouží ke snadnému sdělování informací o aktuální geografické poloze uživatele prostřednictvím aplikace. Při ohlášení v daném místě může uživatel přidat i své přátele. Nejedná se o službu s prvky gamifikace. Uživatel na označeném místě nemusel být fyzicky a může editovat místa z domova. 20
 19. 19. Ke dni 5. 10. 2012 bylo na Facebooku označeno přes 17 miliard příspěvků a fotek (Facebook, 2012). Tato služba bude s největší pravděpodobností nahrazena v průběhu roku 2013. Facebook chystá Graph Search, o kterém se dá mluvit jako o Webu 3.0. Tato služba bude hledat informace na základě sociálních propojení (Graph Search, 2013).Foursquare nabízí velký prostor pro hravé uživatele a zvídavé vývojáře, kteří mohouvyužít otevřenou API. Google má silné postavení mezi konkurenčními vyhledavači,ale svou šanci prosadit se na sociálních sítích zatím spíše nezvládá a od Facebookuse dá počítat s masivní kampaní prosazující Graph Search a aktualizací celéplatformy, která je v současné době nejužívanější na celém světě. Mnozí odborníci seshodují v růstu dominance Facebooku, ale nikdo si nedokáže přestavit, co bude zadalších pět let. Na konci roku 2011 koupil Facebook geolokační sociální síť Gowalla.Služba byla ukončena, ovšem vývojáři této zaniklé služby připravovali pro Facebookzlepšení API a implementaci nových geolokačních prvků (Wasserman, 2012).4.6.1 Zdroje dat pro geolokační sociální sítěGeolokační služby využívají adresové a souřadnicové databáze a mapové podklady,které vykreslují souřadnice z databáze. Hlavní služby poskytující mapové podkladyjsou uvedeny níže.Mapy.czJedná se o službu vyvíjenou českou společností Seznam.cz, která implementuje svémapy do celého svého portfolia aktivit. Aktualizace mapového podkladu probíháminimálně dvakrát ročně. Mapy.cz nabízejí v současné době API 4.7 (Mapy.cz,2013).Google MapsJedná se o celosvětově nejrozšířenější platformu poskytující velké uplatnění díkyMaps API, které nabízí vývojářům geolokačních služeb kvalitní služby (GoogleMaps, 2013). 21
 20. 20. OpenStreetMapOpenStreetMap nabízí volně dostupná geografická data, která provádí vizualizace dotopografické podoby. Tento open-sourcový projekt nabízí uživatelům nelimitujícíaplikaci, kterou mohou sami vylepšovat (Openstreetmap.org, 2013). 22
 21. 21. 5 Geolokační sociální síť FoursquareJedná se o populární geolokační sociální síť, pomocí které může uživatel sdílet svoupolohu. Foursquare je názorným příkladem využití gamifikace. Zakladatel DennisCrowley využil herní mechanizmus v neherním prostředí, tj. reálném světě a nabídlzábavnou aplikaci, ke které se uživatelé pravidelně vracejí. V zahraničí se taképovažuje za užitečný kanál pro malé a střední podniky. Foursquare nabízíobchodníkům cílit na zákazníky, kteří se nachází v blízkosti obchodu – sdílejí svoupolohu (Emerson, 2011). Největší uplatnění má mobilní aplikace, prostřednictvímkteré se uživatelé checkují na různých místech, získávají informace o firmách azanechávají komentáře, fotografie popř. sdílejí na jiných sociálních sítích.Carmine Gallo (2012) představuje Foursquare jako:  sociální, lokační a mobilní nástroj;  geolokační sociální síť;  geolokační aplikaci;  hru;  komunikační nástroj;  Social Media marketingovou platformu.Foursquare používá v současné době celosvětově více než 25 milionů uživatelů, kteříprovedli více než 2,5 miliard checkinů. Ovšem George Colony tvrdí, že se světnachází v bublině sociálních startupů a až bublina praskne tak např. Foursquare zmizía svět se vrátí do post-sociálního internetového světa, tak jaký byl v roce 2000. Tytoslova se možná dotýkají pravdy, ale v současné době jsou sociální média a s tím igeolokační služby na vzestupu. (Shankland, 2011)V roce 2012 proběhla změna vzhledu Foursquare. Změna se projevila v úpravěherního mechanizmu a obchodního modelu této geolokační sociální sítě. Hlavnímcílem aplikace je nyní vyhledávání míst a doporučení přátel a mnohé gamifikačníprvky jsou potlačeny. 23
 22. 22. 5.1.1 Základní prvky gamifikaceTo čím udržuje Foursquare své uživatele stále aktivní je využití gamifikačních prvků,které způsobují uvolňování dopaminu do nervového systému člověka. Způsobujevznik příjemných pocitů, radosti a určitého uspokojení. Foursquare kombinujefyzické a virtuální světy v reálném čase (Himler, 2012).Check-inJedná se o ohlášení polohy v místě, kde se uživatel nachází pomocí aplikacev mobilním telefonu či tabletu s GPS a datovým tarifem. Mnohé firmy označují svéprovozovny speciálními samolepkami, které informují uživatele Foursquare, žev daném místě naleznou odměnu, tzv. Special.Obr. 3: Check-inZdroj: Foursquare.com, 2013BodyZa každý checkin získá uživatel určitý počet bodů, který se mu kumuluje do tabulky.Body lze získat pouze jednou za 24 hodin a jejich výše je závislá na místě ohlášení ana počtu předešlých návštěv.OdznáčkyVirtuální odznáčky patří mezi silnou motivační složku pro uživatele této geolokačnísociální sítě. V současné době je možné získat kolem 279 odznaků, ovšem tentopočet se neustále mění z důvodu uplynutí marketingových kampaní nebo startnových. Vysloužilých odznaků je 315 a nevyužité jsou čtyři (Badgeunlock.com,2013). 24
 23. 23. Odznáčky = cíle + postup + sbírkaSbírka = cíle + dokončení + překvapeníPomocí jednoduchých rovnic zjistíme to, co stojí za motivací sbírání odznaků (Kim,2010). Uživatelé plní nějaké cíle, kterých docílí díky určitých postupů a získávajísvou sbírku. Sbírka má svůj cíl, který chce uživatel dokončit a být překvapen.Obr. 4: Základní, expertní a partnerské odznáčkyZdroj: Foursquare.com, 2013Firmy v České republice zatím nenabízejí speciální virtuální odznáčky z důvoduvysoké investice. Většina firem využívá přinejmenším propagaci prostřednictvímrůzných doporučení tzv. tipů, aktualizací stavu, tvorby různých listů např. poboček anabídky Specials. V Praze je v současné době 111 Specials, oproti tomu v NewYorku je kolem 2630 nabídek. (www.4sqstat.com, 2012).OdměnyOdměny tzv. Specials nabízí firmám prostor pro propagaci svých nabídek auživatelům přidanou hodnotu nákupu.Firma si může vybrat ze sedmi druhů cest k odměně, které využije ve své propagaci.Pro odemknutí je potřeba vždy splňovat následující podmínky.  Newbie Special – získá ho každý, kdo provede v místě první checkin; 25
 24. 24.  Friends Special – na daném místě musí být checknutý konkrétní počet Foursquare přátel;  Flash Special – na daném místě je nastavený limit osob, kteří získají Special;  Swarm Special – na daném místě je nastavený minimální počet checknutých osob;  Check-in Special – každý checkin je odměněn;  Mayor Special – odměna starostovi (osobě, která je na místě nejčastěji během posledních 60 dnů);  Loyalty Special – odměna za pravidelnou návštěvu např. každý 5 checkin v místě získá odměnu.Obr. 5: Lukoil odměny v České republiceZdroj: Foursquare.com, 2013Na obrázku je současná nabídka benzínové pumpy Lukoil v České republice. Lukoilvyužívá Mayor Special a Loyalty Special a nabízí uživatelům možnost získat kávuzdarma.Podstatným krokem firemního úspěchu na Foursquare je zapojení fanoušků dofiremní aktivity. Ovšem základem pro úspěch firmy na Foursquare je proškolenýpersonál, který je o této propagaci dostatečně informován (Iversen, 2011). 26
 25. 25. ŽebříčekUživatelé geolokační sociální sítě Foursquare kumulují své body za jednotliváohlášení v místě do žebříčku, ve kterém se zobrazuje pořadí a současný počet bodů.Uživatelé se snaží získat lepší pozici nad soupeřem resp. kamarádem, a protonavštěvují více míst, kde se ohlašují.Obr. 6: Žebříček uživatelůZdroj: Foursquare.com, 2013ÚrovněUživatel získává odznáčky s hodnotou úrovně, které dosáhne za časté návštěvyobchodů, parků, zastávek veřejné dopravy apod. Např. při ohlášení v pěti různýchobchodech se uživatel posune o úroveň výše. Foursquare využívá také oblíbenýProgress bar, tzv. postupovou laťku.Graf propojenostiFoursquare nabízí uživatelům možnost sdílení jejich checkinu na sociálních sítíchFacebook a Twitter s krátkým textem i fotografií. Naopak, v případě, že uživatelnechce dát svým přátelům o checkinu vědět, jednoduše svůj checkin zamkne a stáváse utajeným. 27
 26. 26. 5.1.2 Marketingové nástrojeZpůsoby bezplatné propagace na Foursquare:  Vytvoření vlastní stránky a při dodržení specifických pravidel možnost vytvoření partnerského odznáčku  Nabídka Specials pro dobročinné akce s podporou maloobchodních partnerů  Využití Foursquare API pro vývojáře(Foursquare.com, 2012)5.1.2.1 Brand PageStránka na Foursquare (dále jen stránka) umožňuje fanouškům získávat aktuálníinformace a tipy od jejich oblíbené firmy a naopak firmám nabízí prostor prokomunikaci s potenciálními a současnými zákazníky. Jedná se o základní kámen promarketingové účely.Základní požadavky pro tvorbu stránky na Foursquare (2013)  vytvoření uživatelského účtu;  souhlas s právními podmínkami využívání služby;  uživatelský účet na sociální síti Twitter;  vložit na vytvořenou stránku profilovou fotografii a bannerový obrázek o optimální velikosti 860 x 130 pixelů - GIF, JPEG nebo PNG;  přidat popisek a eventuálně propojit s webovou stránkou nebo Facebookem;  zadat minimálně pět tipů na jakékoliv místo v databázi.Marketingové nástroje lze rozdělit podle využití.TipJedná se o umístění doporučení ke konkrétnímu místu. Uživatelé i správci stránekmohou přidávat textové zprávy o rozsahu 200 znaků, fotografie a také odkaz nawebové stránky. Tvorba tipů je na principu Word-of-Mouth. Je to typ neformálníkomunikace, který vykazuje velmi silný účinek, protože osobní doporučení je prouživatele často důležitější při rozhodování než jiné nástroje marketingovékomunikace (Přikrylová, Jahodová, 2010). 28
 27. 27. Sdílení aktualizacíSprávce stránky může využít sdílení aktualizací. Informace se zobrazí všemfanouškům stránky a také všem uživatelům, kteří se checknou v daném místě. Iv tomto případě může správce stránky přidat fotografii a sdílet na propojenýchsociálních sítích Facebook nebo Twitter.Seznamy místSlouží pro slučování zajímavých míst. Seznamy mohou vytvářet správci firemníchstránek i uživatelé Foursquare. Firma tak může vytvořit seznam všech svých pobočeknebo seznam zajímavých míst apod.OdznakyPro firmy je propagace prostřednictvím partnerských odznaků zpoplatněna.Společnost musí podepsat smlouvu na minimálně tříměsíční kampaň. Cena kampaněse pohybuje od $10.000 do $25.000 za měsíc. Při propagaci neziskové organizacenení tento poplatek účtován a to může neziskovým organizacím přinést dostupnouslužbu pro své zviditelnění (Heine, 2011)SpecialsSprávce stránky může vybrat ze sedmi různých Specials, které mají své konkrétnípožadavky. Firma také může sledovat podrobné statistiky, díky kterým zjistí sílu svépropagace.5.1.2.2 Foursquare APIGeolokační sociální síť Foursquare nabízí vývojářům rozhraní pro programováníaplikací tzv. API, pomocí kterého lze sledovat místa, checkiny a tipy. API určuje,jakým způsobem jsou funkce volány ze zdrojového kódu. Funkce mohou býtchápány jako sbírka procedur, tříd nebo funkcí určité knihovny, kterou programátorpoužívá. Knihovna umožňuje použít již vytvořený zdrojový kód v jiných programecha navenek poskytnout své služby prostřednictvím rozhraní (Foursquare API, 2012).Foursquare API využívá přes 25 tisíc vývojářů, kteří vytváří aplikace založené nazkušenostech lidí z reálného prostředí (Foursquare blog, 2012). 29
 28. 28. Příklady aplikací propojených s Foursquare, které využívají API:  Fitsquare – tato aplikace využívá Foursquare checkiny, kterým přiřazuje body. Kladné body získá uživatel za přihlášení v místě, které nabízí zdravou výživu nebo sportovní aktivitu. Záporné body jsou udělovány za přihlášení v místě, které nabízí rychlé občerstvení, ubytování, bary atd. Tato aplikace podporuje zdraví životní styl.  Oust.me – tato aplikace využívá stejně jako Fitsquare checkiny z Foursquare, pomocí kterých vykresluje plochu tzv. teritórium. Aplikace kombinuje reálný pohyb uživatele a prvky gamifikace.5.1.3 Foursquare v České republiceNa geolokační sociální síti Foursquare bylo k 3. 10. 2012 registrováno přes 30.000českých uživatelů (Lohr, 2012). Nejčastěji se uživatelé ohlašují ve větších městech.To je patrné ve vizualizované mapě checkinů, kterou poskytl Foursquare pro celýsvět sestavenou z 500 milionů checkinů, získaných za poslední tři měsíce.Obr. 7: Mapa checkinů v České republiceZdroj: https://foursquare.com/infographics/500million, 2013 30
 29. 29. Na mapě je patrné, že nejvíce checkinů je zaznamenáno ve větších městech. To můžebýt způsobeno větší fluktuací zahraničních turistů, kteří tuto aplikaci využívají iv zahraničí a soustředěním největšího počtu uživatelů geolokační sociální sítěFoursquare v Praze.5.1.3.1 30 nejsledovanějších českých značek na FoursquarePopularita geolokační sociální sítě stále roste a firmy se tím snaží odlišit odkonkurence. Počet českých značek roste. Ovšem nejdůležitější jsou ty značky, kterémají nejvíce fanoušků. V České republice mají firmy skoro stejný marketingovýprostor na Foursquare jako v zahraničí s výjimkou např. implementace jídelníchlístků. Monitoring v České republice provádí Václav Lohr (2012) pomocí speciálníhoprogramu, který pravidelně a automaticky sestavuje žebříček 30 nejsledovanějšíchčeských značek. Firmy z TOP 30 mohou oslovit největší cílovou skupinu uživatelůFoursquare prostřednictvím svých stránek a dalších prostředků komunikačního mixu.Firmy v České republice zatím nenabízejí speciální virtuální odznáčky z důvoduvysoké investice. Většina firem využívá přinejmenším propagaci prostřednictvímrůzných doporučení tzv. tipů, aktualizací stavu, tvorby různých listů např. poboček anabídky Specials. V Praze je v současné době 111 Specials, oproti tomu v NewYorku je kolem 2630 nabídek (www.4sqstat.com, 2012). 31
 30. 30. 6 Cause Related MarketingCause Related Marketing, též pod zkratkou CRM, je nový trend v marketingovékomunikaci. Toto zaměření spadá do sociálního marketingu, který využívámarketingových principů a technik pro podporu změn chování cílových skupin.Jedná se o kooperativní úsilí obchodní a neziskové společnosti za účelem společnéhoprofitu zejména prostřednictvím licenčních smluv, sponzorování a reklam. CRMpomáhá zvýšit povědomí obou partnerů (Kotler, Keller, 2007)„Firma i nezisková organizace si rozšiřují okruh sympatizantů (zákazníků, klientů,dárců), a to formou společné marketingové kampaně a navíc aktivně zapojujezákazníky do procesu společenského rozhodování. CRM využívá reklamy, Publicrelations a ostatních marketingových nástrojů. Firmám umožňuje odlišit se odkonkurence a zvýšit prodej, pro neziskové organizace znamená nový finanční zdroj azviditelnění. Jedná se o klasickou win – win situaci.“ (Sociální marketing, 2008).Pět otázek, které by si měl účastník položit před dohodnutím spolupráce v oblastiCRM:  Je společnost důvěryhodná a uzpůsobená na tento projekt?  Je business plán dobře strukturovaný a každý z účastníků ví, kolik financí může očekávat?  Je program neziskové organizace jasný a každý ze zájemců zjistí, na jaké aktivity se finance použijí?  Je projekt smysluplný a je jasné které oblasti se budou podporovat?  Podporuje navrhovaný projekt účel, ke kterému se nezisková organizace zavazuje?(Lamb a kol., 2010, str. 82)Adkins (1999) uvedl, že firmy by se o problematiku CRM měly zajímat, protožespolečenský marketing bude mít velký potenciál. Také spotřebitelé uváděli, že CRMa sociální odpovědnost firem měla velmi pozitivní dopad na jejich vnímáníspolečnosti. 32
 31. 31. Trend CRM zahájila americké společnost American Express, které v roce 1983 vedlakampaň na rekonstrukci Sochy svobody společně s neziskovou organizacíRestoration of the Statue of Liberty Fund. Cílem kampaně bylo zvýšit používáníkreditních karet a počet jejich vlastníků. Zároveň vybrat dostatek peněz proneziskovou organizaci na rekonstrukci Sochy svobody. Jedna platba kartouAmerican Express znamenala 1 cent a za žádost o kreditní kartu 1 dolar proorganizaci. Výsledkem byla win-win situace. Fond získal dostatek financí aAmerican Express dosáhlo zvýšení používání karet o 28 % (Jones, 2009).Později se termín CRM začal rozšiřovat po celém světě a implementoval do mnohaobchodních kampaní.6.1 Využití Foursquare a CRMBěhem několika let se geolokační sociální síť Foursquare rozšířila po celém světě azačala nabízet možnost spolupráce s firmami, které se chtějí propagovat naFoursquare. Hlavním argumentem využití Foursquare pro firemní marketing můžebýt malá konkurence, rostoucí popularita, anebo velké pole působnosti pro vývojáře(Foursquare, 2012).Příkladem fungující propagace mohou být níže uvedené kampaně, které využívajímodelu Donation by Action. Tento model pracuje s Cause related marketingem apřináší tak kýžený úspěch jak firmám, tak i neziskovým organizacím. Mnohévýzkumy potvrzují zvýšení zájmu o výrobky, které jsou propagoványprostřednictvím sociální kampaně (Společenská odpovědnost firem, 2012).Kampaň American Red CrossAmerický Červený kříž využil v roce 2010 propagace na Foursquare a nabídl všemuživatelům za darování krve možnost získat speciální virtuální odznáček. Pro získáníodznáčku stačilo navštívit transfusní stanici, přihlásit se v daném místě (provéstcheck-in) a připojit krátkou zprávu, která obsahovala slova blood, donate a RedCross (Harman, 2010). 33
 32. 32. Reakce američanů byla pozitivní. Tato pozitivní informace se rozšířila velmi rychlemezi lidmi, kteří informaci o odznáčku a kampani dále sdíleli na sociálních sítích(Gallo, 2011).Kampaň (RED)Rush to ZeroJedná se o kampaň zaměřenou proti celosvětovému viru AIDS neboli syndromuzískaného selhání imunity. Kampaň využila k propagaci různé marketingovénástroje, sociální sítě a také geolokační sociální síť Foursquare. Hlavní zprávou byltext: Denně se narodí 900 dětí s HIV. Do roku 2015 by se číslo mohlo přiblížit k nule.V současné době je na stránce Foursquare (RED) přes 155 tisíc fanoušků (RED,2012).Kreativní tým organizace (RED) vytvořil kampaň na Foursquare v různýchlokalitách s pomocí odlišných společností.Tabulka 2: Kampaň RED (Rush) to ZeroSpolečnost Starbucks Bubagoo Penfold´sStát Bonefish GrillAmerika ano ano anoKanada ano x xVelká x ano xBritánieŠpanělsko x ano xAustrálie x ano xZdroj: (RED), vlastní zpracování, 2013Participující společnost věnovala jeden dolar (popř. jedno euro v Evropě) pro REDza checkin splňující podmínky kampaně. Např. společnost Starbucks nabídla prodesetidenní kampaň finanční odměnu ve výši 250.000 dolarů. Tato hranice byladosažena již osmý den (RED - Starbucks, 2012).Geolokační sociální síť Foursquare nabízela speciální virtuální odznáček. Pro získáníodznáčku se uživatel Foursquare musel během stanové doby ohlásit na místě, kterésplňovalo podmínky akce. 34
 33. 33. Kampaň KRAFT Cheese and Five Guys Burgers and FriesSpolečnost KRAFT Cheese se spojila se společností Five Guys, která patřív Americe mezi nejoblíbenější řetězce rychlého občerstvení. Kampaň byla v Americenaplánovaná na národní hamburgerový den, který se slaví každý rok, dne18. září.Cílem kampaně bylo přispět finanční částkou neziskové organizaci Feeding America,která pomáhá lidem bez dostatku jídla. KRAFT Cheese přispěla finanční částkou zakaždý check-in v řetězci Five Guys po celé Americe. Jeden check-in se rovnal částce0,125 dolarů. Podmínkou byla registrace v aplikaci PlacePlunch přes geolokačnísociální síť Fousquare (Thompson, 2012).Kampaň Samsung 12/12/12Koncem měsíce října v roce 2012 se udála v Americe velká tragédie. Hurikán Sandyzasáhl obydlenou část východního pobřeží a způsobil ohromnou katastrofu. Obětemhurikánu Sandy nabídlo mnoho společností a soukromých dárců finanční a hmotnédary. Společnost Samsung nabídla finanční pomoc prostřednictvím uživatelůgeolokační sociální sítě Foursquare. Za každý check-in na jakémkoliv místě na světěa přidáním textu #121212concert během 12. 12. 2012 darovala společnost Samsung10 dolarů. Pro kampaň byl stanoven maximální počet uživatelů na 25.000. Ochotníuživatelé Foursquare získali za svou aktivitu speciální virtuální odznáček RobinHood (Thompson, 2012).Tyto zahraniční kampaně získaly velkou pozornost nejen uživatelů geolokačnísociální sítě Foursquare, ale také pozornost fanoušků určité značky nebo události.Foursquare má úspěch díky soutěživosti svých uživatelů, kteří ho využívají zejménakvůli gamifikačním prvkům.6.2 Nestátní neziskové organizace v České republiceNeziskové projekty jsou realizovány prostřednictvím neziskových organizací apřípadné spolupráce se ziskovým sektorem. Občanský sektor je v České republicerůznorodý. Silné finanční zajištění mají politické strany a profesionální sportovníorganizace. Na druhé straně spektra působí nestátní neziskové organizace. 35
 34. 34. Nestátní nezisková organizace nebo nevládní nezisková organizace je organizacenezřizovaná státem a na státu nezávislá. Tato organizace je určena k obecněprospěšným činnostem nebo pro soukromý prospěch.Od roku 2011 se zhoršuje finanční situace mnoha organizací neziskového sektoru.Postupně klesá příspěvek ze státních zdrojů, od jednotlivců, firemních dárců a zezahraničí. Většina finančních prostředků je z českých zdrojů včetně zdrojůz veřejných rozpočtů, které se každý rok snižují. Novým trendem je poskytovánídobrovolnické práce firemních zaměstnanců namísto finančních prostředků.Podobným směrem jdou i jednotlivci, kteří nabízejí své teoretické a praktickézkušenosti. Např. prostředky z dárcovských SMS klesly z 2 256 690 DMS v roce2010 na 1 429 025 DMS v roce 2011.(http://www.neziskovky.cz/sdata/CSOSI_Ceska_republika_final_470.pdf, 2013)Dotace, granty a dary neziskovým organizacím jsou podle zákona o dani z příjmůosvobozené od daní. Fyzické a právnické osoby mohou uplatnit odpočetposkytovaných darů ze základu daně. Česká legislativa rozlišuje pět základníchprávnických forem nestátních neziskových organizací.Občanské sdruženíJedná se o sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za účelemrealizování společných zájmů. Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. V Českérepublice je k datu 30. 6. 2012 evidováno celkem 77 801 občanských sdružení.Obecně prospěšná společnostJedná se o subjekt poskytující obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek.Zisk není rozdělován mezi zakladatele nebo zaměstnance obecně prospěšnéspolečnosti. Ze zisku jsou financovány další činnosti organizace. Zákon č. 248/1995Sb. o obecně prospěšných společnostech. V České republice je k datu 30. 6. 2012evidováno celkem 2 183 obecně prospěšných společností. 36
 35. 35. NadaceJedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecněprospěšného cíle. Tento cíl je přestavován v podobě rozvoje duchovních hodnot,ochrany lidských práv či jiných humanitárních hodnot, ochrany přírodních prostředí,kulturních památek a tradic a rozvoje vědy, vzdělávání, tělovýchovy a sportu.Příspěvky se poskytují z výnosů nadačního jmění a z ostatního majetku nadace.Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. V České republice je k datu30. 6. 2012 evidováno celkem 458 nadací.Nadační fondyJedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecněprospěšného cíle. Tento cíl je představován ve stejné podobě jako u nadace. Fondnezřizuje nadační jmění a pro dosažení svého účelu smí použít veškerý svůj majetek.Zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. V České republice je k datu30. 6. 2012 evidováno celkem 1 278 nadačních fondů.Evidované právnické osoby církve a náboženské společnostiJedná se o orgán církve a náboženské společnosti. Zákon č. 3/2002 Sb. o církvích anáboženských organizacích. V České republice je k datu 30. 6. 2012 evidovánocelkem 4 348 evidovaných právnických osob církve a náboženských společností.(Neziskovky.cz, 2010) 37
 36. 36. 7 Vlastní řešení7.1 Výzkum - Podpora neziskových projektů prostřednictvím geolokační sociální sítěPraktická část se zaměřuje na zkoumání postojů a chování uživatelů geolokačnísociální sítě Foursquare a široké veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření.Hlavním tématem je podpora neziskových projektů, které si zaslouží svou pozornostnejen v České republice. Geolokační sociální síť Foursquare podporuje od začátkusvého podnikání propagaci zahraničních neziskových projektů. Těchto kampaní sezúčastňuje velké množství uživatelů a generují potřebný užitek resp. zisk danéorganizaci. Foursquare nabízí řadu gamifikačních prvků, které motivují uživatele pocelém světě. V praktické části se nejprve provádí rozbor dotazníkového šetření, dálevolba vhodné společnosti a návrhy, které mohou zefektivnit proces získávání řízenívztahů se zákazníky vybrané společnosti a zvýšit příjem finančních prostředkůneziskovému projektu.7.1.1 MetodikaCíl a předmětDotazníkové šetření mělo za cíl zjistit chování a postoje uživatelů geolokačnísociální sítě Foursquare, jaké jsou jejich postoje k charitativním projektům, jakýmzpůsobem hrají Foursquare a jak se chovají jako hráči obecně. Druhou skupinurespondentů tvoří široká veřejnost, která geolokační sociální síť Foursquarenepoužívá.Předmětem dotazníkového šetření byly názory v oblastech: - motivace při hraní her; - gamifikace; - geolokační sociální sítě Foursquare; - podpory neziskových projektů. 38
 37. 37. Metodika šetřeníCílové segmenty šetření byly tvořeny dvěma specifickými skupinami osob. Jednalose o uživatele geolokační sociální sítě Foursquare a tzv. neuživatele, kteří mohou býttaké potenciálními uživateli geolokační sociální sítě Foursquare.Sběr dat byl realizován prostřednictvím dotazníků distribuovaných respondentůmpřes sociální sítě pomocí univerzitního portálu dotaznik.czu.cz. Tento portálzaznamenal 396 odpovědí v průzkumu, z toho 271 bylo dokončeno a 125nedokončeno. Autor hodnotí získaná data pouze z 271 dokončených odpovědí.Dotazníkové šetření probíhalo v únoru 2013. Během této doby byla oslovenazejména část tzv. influencers, ovlivňovatelů na sociálních sítích, kteří dotazníkovéšetření pomohli autorovi rozšířit mezi potenciální uživatele geolokační sociální sítěFoursquare.Výzkumné otázkyExistuje potenciál využití geolokační sociální sítě a neziskového projektu v Českérepublice?Jakým způsobem podporují respondenti neziskové projekty a v jakých oblastech?Jaké firmy se mohou uplatnit pro CRM koncepci prostřednictvím geolokační sociálnísítě Foursquare v České republice? 39
 38. 38. 7.1.2 Analýza datDotazníkové šetření vyplnilo celkem 271 respondentů z toho 61 % mužů a 39 % žen.Na obrázku níže je zřejmé, že největší skupinu respondentů tvoří osoby od 21 do 25let, tj. 51 % respondentů. Dotazníkové šetření zasáhlo téměř všechny skupiny. Jedináskupina osob nad 71 let nevyplnila dotazník.Obr. 8: VěkZdroj: Vlastní zpracování, 2013Z celkového počtu 271 respondentů, má největší počet osob bydliště v hlavním městěPraze, tj. 130. Na obrázku níže jsou zobrazena červenými kolečky bydliště všechrespondentů. Tento obrázek byl vytvořen aplikací dynamické (experimentální)tabulky pod správou Google Disk. Dotazníkové šetření bylo vyplněno respondentyze všech krajů České republiky a pěti zahraničních měst. 40
 39. 39. Obr. 9: Bydliště respondentůZdroj: Vlastní zpracování, 2013Úvodní otázkaÚvodní otázka rozděluje respondenty na uživatele geolokační sociální sítěFoursquare a na širokou veřejnost resp. neuživatele. 54 % respondentů uvádí, žezmiňovanou geolokační síť používá. 63 % respondentů neužívajících geolokačnísociální síť Foursquare nepoužívá jinou alternativu. Zbylých 37 % respondentůvyužívá buď Google+ Místa nebo Facebook Nearby.Obr. 10: Používáte geolokační sociální síť Foursquare?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 41
 40. 40. O geolokační sociální síti Foursquare se respondenti nejčastěji dozvěděli od přátel,kteří aplikaci také používají. Druhou nejčastější odpovědí byl internet.Motivace při hraní herGeolokační sociální síť Foursquare je mnohdy nazývána geolokační hrou, kterávyužívá prvky gamifikace. Autor se zajímal o motivaci hráčů. Základem je zjistit,jakým typem hráče se cítí být respondent. Bylo zjištěno, že hráči v České republicepři hraní her (obecně) chtějí spíše objevovat na rozdíl od amerických respondentů(Shell, 2012), kteří chtějí více soutěžit (z 54 %).Z dotazníku vyplývá:Chci soutěžit (Achiever) – 32 %Chci se seznámit (Socialiser) – 3 %Chci objevovat (Explorer) – 38 %Chci bojovat a vyhrát (Killer) – 27 %Respondenti hrající běžné hry preferují z 59 % jako protihráče nebo spoluhráčeosoby, které znají. 27 % respondentů hrající hry akceptuje hrát běžné hry protineznámým lidem.Při hraní běžných her motivuje respondenty nejvíce úspěch a získávání odměn, kteréje posunou do dalších kol resp. úrovní a získají nějakou odměnu. 83 % respondentůpovažuje úspěch za hlavní motivační prvek při hraní her. Pozice hráče v žebříčkunení považována za zcela důležitou oblast. 42
 41. 41. Obr. 11: Co vás motivuje více, když hrajete hry?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Uživatelé geolokační sociální sítě Foursquare nejvíce motivuje získávání odznaků ahledání míst. Foursquare slouží mimo jiné jako vyhledavač míst a to respondentyzajímá více než jejich pozice v žebříčku nebo úspěch ve formě počtu získanýchbodů. Respondenti také uvádí, že sledují ostatní uživatele. Uživatel může sledovat,kde se jeho přátelé ohlašují, jaké tipy uvádějí a kolik bodů za jednotlivá ohlášenízískávají. Úspěch jednotlivce byl zvolen jako nejméně motivační prvek v této otázce.12 % respondentů uvádí, že se jim koncepce Foursquare spíše či vůbec nelíbí. Přestozmíněnou aplikaci respondenti používají, třebaže se jedná o nepravidelné užívání. 43
 42. 42. Obr. 12: Co Vás motivuje více, když hrajete Foursquare?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013GamifikaceV této oblasti se autor zajímal o vnímání prvků gamifikace. Uživatelé geolokačnísociální sítě Foursquare se nejčastěji po zapnutí aplikace ohlašují na konkrétnímmístě, celkem z 83 %. Minoritní podíl má hledání zajímavých míst v okolí asledování přátel.52 % respondentů sdílí informace z geolokační sociální sítě Foursquare na jinésociální sítě. Největší podíl tj. 45 % na sdíleném obsahu mají fotografie pořízenév dané lokalitě. Respondenti sdílejí své ohlášení na Foursquare z 40 % a nejmenšízastoupení mají sdílené komentáře z 15 %.65 % respondentů, kteří užívají geolokační sociální síť Foursquare se ohlašujeprostřednictvím této aplikace každý den. Pouze 8 % respondentů využívá aplikaciněkolikrát v roce.Jen 23 % respondentů si přidává mezi přátele na geolokační sociální síti Foursquareneznámé osoby. Absolutní většina preferuje znalost svých přátel na Foursquare. 44
 43. 43. Obr. 13: Jak často používáte Foursquare?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Na geolokační sociální síti Foursquare mají firmy prostor na inovativnímarketingovou komunikaci. V dotazníkovém šetření respondenti uvedli nejčastějiznačky Scuk, T-Mobile CZ, O2 CZ, Vodafone CZ a RegioJet. Tyto značky patřímezi TOP 30 značek na Foursquare v České republice. Nejoblíbenější kategorií, kdese respondenti ohlašují prostřednictvím geolokační sociální sítě Foursquare, jsourestaurace, školy a univerzity a památky. Nejmenší zastoupení mají banky abenzínové pumpy.Obr. 14: Na kterých místech se nejčastěji checkujete?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013 45
 44. 44. 61 % respondentů využívá tzv. listy míst. Tyto listy mohou uživatelé jak vytvářet,tak i sledovat vytvořené. Listy jsou vytvářeny za účelem seskupení homogenníchmíst, na kterých se poté uživatelé ohlašují. 35 % respondentů tvoří a sledujekonkrétní listy.Může se jednat o listy:  Ano, šéfe! Kompletní seznam restaurací;  Benzínky Lukoil;  ICT companies in Prague apod.Obr. 15: Foursquare listyZdroj: Vlastní zpracování, 201359 % respondentů uvádí, že díky geolokační sociální síti chodí na zajímavější místa.O těchto místech se uživatel dozvídá prostřednictvím možnosti hledej, která uživatelizobrazí místa v jeho okolí. Dále se uživateli zobrazí reference konkrétního místa,fotografie a kolikrát se na místě ohlásili jeho přátelé. 46
 45. 45. Geolokační sociální síť Foursquare slaví každý rok tzv. Foursquare Day. Aktivníuživatelé a zároveň agilní dobrovolníci tvořící pevnou komunitu realizují tuto oslavupo celém světě. V roce 2012 se v České republice uskutečnil Foursquare Day na 7místech a navštívilo ho velké množství uživatelů. Šest míst se podařilo monitorovatpomocí aplikace, kterou vytvořil Václav Lohr na Provozně ekonomické fakultěČeské zemědělské univerzity v Praze. Na grafu je zobrazen vývoj počtu ohlášenýchuživatelů na konkrétním místě během doby konání akce.Obr. 16: Monitoring Foursquare Day v České republiceZdroj: http://kitlab.pef.czu.cz/, 2012Během této akce mohl uživatel získat virtuální odznak Swarm, Players Club nebospeciální oznak 4sqDay 2012. Organizátoři připravili na některých místech Specialve formě slevy na konzumaci apod. V Praze na Ladronce získal každý uživatelFoursquare limitovanou edici vlastní vizitky. Tuto vizitku naprogramoval VáclavLohr s podporou Akčního týmu PEF, který vizitky tiskl pomocí speciální tiskárny.V dotazníkovém šetření uvedlo 32 % respondentů, že se akce Foursquare Dayúčastní. To znamená, že uživatelé mají zájem o osobní seznámení s ostatnímiuživateli této geolokační sociální sítě a vytvářejí zájmovou komunitu. 47
 46. 46. Podpora neziskových projektůV této oblasti dotazníkového šetření se autor zajímá o míru podpory neziskovýchprojektů. Oblast vyplňoval celý vzorek 271 respondentů. Celkem 48 % respondentůpodporuje minimálně jednou ročně nějaký charitativní projekt z toho 49 % uživatelůgeolokační sociální sítě Foursquare.Obr. 17: Jak často podporujete charitativní projekty?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Konkrétní podporované projekty respondenty jsou uvedeny v grafu níže.Respondenti uvádí, že nejvíce podporují projekty typu Boj proti rakovině, Člověkv tísni, Bílá pastelka apod. Jedná se převážně o podporované akce velkými firmami. 48
 47. 47. Obr. 18: Jaké konkrétní projekty podporujete? 30 30 25 18 18 20 14 15 12 10 7 6 5 5 4 4 4 5 0Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Hlavním důvodem podpory neziskového projektu je v 76 % impuls – dobrý skutekrespondenta. Dalším důvody je rodina a přátelé, kteří konkrétní projekty taképodporují.Jedna čtvrtina respondentů uvádí, že preferuje projekty, za které získá určitouprotihodnotu. Může jít o pastelku, sluníčko apod. Důvody mohou být různé. Např.mít u sebe vzpomínku na konkrétní projekt a dávat ostatním najevo svou aktivnípodporu.Česká legislativa rozlišuje pět základních právnických forem nestátních neziskovýchorganizací. Na otázku, kterou základnu neziskových projektů respondenti preferují,nejsou zásadní odlišnosti. Nejmenší podporu od respondentů získávají zájmovásdružení právnických osob a evidované právnické osoby. Naopak největší podporuzískávají nadace. 49
 48. 48. Obr. 19: Raději podpoříteZdroj: Vlastní zpracování, 2013Podpora neziskových projektů může být realizována více způsoby. 41 % respondentůpreferuje osobní předání příspěvku do rukou kompetentní osoby, která má oprávněník výběru finančních prostředků. Jen 16 % respondentů posílá dárcovskou zprávu tzv.DMS. Tento trend se projevil i ve statistikách výběru finančních prostředkůprostřednictvím v DMS v posledním roce. Více o výši výběru bylo uvedenov literární rešerši této práce. Při rozdělení na uživatele a neuživatele geolokačnísociální sítě Foursquare vyjde, že uživatelé nejraději využívají převod nebo platbu nabankovní účet na rozdíl neuživatelé preferují osobní předání příspěvku.Obr. 20: Nejraději využíváteZdroj: Vlastní zpracování, 2013 50
 49. 49. Zásadní informací je silná neochota podpořit charitativní akci na geolokační sociálnísíti. 68 % respondentů by touto cestou raději projekt nepodpořila. Konkrétně se jednáo 89 % neuživatelů a 49 % uživatelů geolokační sociální sítě. Pouze 14 %respondentů by si kvůli podpoře neziskového projektu nainstalovala geolokačnísociální síť Foursquare.Obr. 21: Projevili byste svou náklonnost k charitativní akci na geolokační sociálnísíti?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Naopak podpořit charitativní projekt prostřednictvím sdílení na sociální sítě typuFacebook nebo Twitter by akceptovalo 67 % všech respondentů a 75 % uživatelůgeolokační sociální sítě Foursquare. 51
 50. 50. Obr. 22: Sdíleli byste charitativní projekt na sociálních sítích?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Charitativní projekty jsou postaveny na myšlence dobrovolného dárcovství. 45 %respondentů by za podporu charitativní akce nevyžadovalo žádnou protihodnotu.Geolokační sociální síť Foursquare nabízí zahraničním neziskovým projektůmspeciální virtuální odznáček navržený pro danou akci. 45 % respondentů by virtuálníodznáček za podporu charitativní akce uvítalo.Obr. 23: Za podporu charitativní akce bych nejraději chtěl/aZdroj: Vlastní zpracování, 2013 52
 51. 51. V České republice je velké množství firem, které podporují charitativní organizace aprojekty. Velké množství firem využívá také jako konkurenční nástroj CSR, tzn.společenskou odpovědnost firem. Jedná se o životní styl firmy, ale i jako propagačnítah. Níže uvedený obrázek zobrazuje firmy, které by měly spolupracovats neziskovými organizacemi na geolokační sociální síti Foursquare. Firmy bylyvybrány podle žebříčku TOP 30 značek na Foursquare v České republice. Nejvícepreferované firmy se staly telekomunikační společnosti Vodafone Czech Republic,T-Mobile Czech Republic a Telefónica Czech Republic.Obr. 24: Které firmy by podle vás měly spolupracovat s neziskovými organizacemina Foursquare?Zdroj: Vlastní zpracování, 2013Základní funkcí geolokační sociální sítě Foursquare je ohlašování v místě, tzv.check-in. V dotazníkovém šetření autor zkoumal postoj respondentů k donátorstvífirem. Může jít o jistý potenciál Cause related marketingu, pomocí kterého získajíneziskové organizace finanční odměnu a firmy potenciálního zákazníka, který seohlásí v dané prodejně a vykoná určitou aktivitu. Aktivitou může být buď pouhéohlášení v místě, nebo i nákup vybraného produktu. 35 % respondentů hodnotí jakodostatečnou částku pod 50,- Kč. 32 % respondentů považuje za dostačující hodnotučástku pod 25,- Kč. 53
 52. 52. Obr. 25: Jakou finanční částku by podle vás měla firma za váš jeden check-in odeslatcharitativní organizaci?Zdroj: Vlastní zpracování, 20137.1.3 Závěry dotazníkového šetřeníVýzkumné otázkyExistuje potenciál využití geolokační sociální sítě a neziskového projektu v Českérepublice?Z dotazníkového šetření vyplývá, že 68 % respondentů by neziskové projektyprostřednictvím geolokační sociální sítě nepodpořilo. 86 % respondentů by siaplikaci do mobilního zařízení nestáhla. Tyto údaje jsou získány z malého vzorkurespondentů, a proto mohou být zkreslené. Ovšem dá se odvodit trend nezájmu onové aplikace. Na opačné straně jsou sociální sítě. Prostřednictvím sociálních sítí byrespondenti neziskové projekty sdíleli z 67 %. Uživatelé geolokační sociální sítěprojevili ještě větší náklonnost a sdíleli by charitativní projekt ze 75 %.Potenciální úspěch by mohl nastat v případě, že by vybraná firma využila geolokačnísociální síť Foursquare s podporou sociálních sítí Facebook a Twitter. Respondentiuvádí, že hrají hry, aby objevovali něco nového. Ovšem 59 % respondentů preferujehraní her se svými přáteli. 54
 53. 53. Jakým způsobem podporují respondenti neziskové projekty a v jakých oblastech?Mezi uživateli geolokační sociální sítě Foursquare a neuživateli lze pozorovat rozdílv podpoře charitativních projektů. Uživatelé nejčastěji využívají převod nebo platbuna účet dané neziskové organizace na rozdíl neuživatelé preferují osobní předánífinanční částky. Nejčastěji uváděnými neziskovými projekty jsou Boj proti rakovině,Člověk v tísni, Bílá pastelka apod. Největší skupina respondentů uvádí, že podporujeneziskové projekty minimálně jednou za rok.Jaké firmy se mohou uplatnit pro CRM koncepci prostřednictvím geolokační sociálnísítě Foursquare v České republice?Nejčastěji se v dotazníkovém šetření hlasovalo pro telekomunikační společnosti.Tyto společnosti mají stránky na geolokační sociální síti a částečně se na tétoplatformě uplatňují jejich marketingové aktivity.Bylo zjištěno, že 45 % respondentů by za podporu neziskového projektuprostřednictvím geolokační sociální sítě Foursquare uvítalo virtuální odznak.Respondenti uváděli, že se ohlašují na různých místech a proto lze očekávat, že bypro potenciální odměnu byli dost motivovaní a přišli by na vybrané místo, nabízejícítuto odměnu.Na otázku výše finanční odměny pro neziskový projekt od vybrané firmy respondentinejčastěji odpovídali nejnižší možnou částku. Uživatelskou základnu Foursquarev České republice tvoří mladší uživatelé a na tyto uživatele by se měla potenciálníkampaň zaměřit.Vhodnou firmou pro realizaci podpory neziskového projektu prostřednictvímgeolokační sociální sítě Foursquare je Telefónica Czech Republic, která má největšízákaznickou základnu v České republice a hustou síť poboček, které jsou snadnodostupné pro obyvatele. 55
 54. 54. 7.2 Vybraná společnostZ dotazníkového šetření vyplývá potenciál podpory neziskového projektu protelekomunikační společnosti, které mají své pobočky po celé České republice. Prodalší porovnávání byla vybrána společnost Telefónica Czech Republic, protože mádlouhodobě největší zákaznickou základnu a nejdéle působí na českém trhu.7.2.1 Telefónica Czech Republic, a. s.Telekomunikační společnost zahájila aktivní činnost v České republice v roce 1. 1.1994 pod názvem Eurotel. Od 1. 7. 2006 společnost působila pod značkou TelefónicaO2 Czech republic a od roku 2011 se po rozhodnutí valné hromady změnil název naTelefónica Czech Republic a úpravou prošlo hlavní logo společnosti.Obr. 26: Logo společnosti Telefónica Czech RepublicZdroj: www.o2.cz, 2013Společnost zaměstnává přes 6 494 zaměstnanců a 125 poboček. Tyto pobočky jsourozmístěny po celé České republice. Na začátku roku 2013 měla společnost více než5 080 000 zákazníků (www.telefonica.cz). Společnost dosahovala dlouhodoběnejvětší zákaznické základny oproti konkurenci s podobným počtem zákazníků jakospolečnost T-Mobile Czech Republic. Nejmenší zákaznickou základnu máspolečnost Vodafone Czech Republic a to přibližně 3 400 000 zákazníků(www.vodafone.cz, 2013).Správa sociálních sítíTelefónica Czech Republic vytvořila v roce 2011 speciální tým, který poskytujezákazníkům podporu na sociálních sítích. Na oficiálních účtech nabízí tzv. O2 Guruvšem zákazníkům odbornou pomoc, rady a odpovědi na jakékoli dotazy. Jedná se osprávu Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube a Foursquare. 56
 55. 55. 7.2.1.1 Foursquare O2Společnost Telefónica působí nejen na sociálních sítích, ale také na geolokačnísociální síti Foursquare. Podle žebříčku TOP značek na Foursquare v Českérepublice (Příloha B) byla společnost Telefónica Czech Republic k 20. 1. 2013 na 14.místě s 442 fanoušky.Společnost vytvořila tři Foursquare listy: - Prodejny s O2 Guru (125 míst); - Telefónica Česká republika (3 místa); - O2 Extra Klub výhody pro naše zákazníky (2 místa).(https://foursquare.com/p/o2-cz, 2013)7.2.1.2 Nadace O2Nadace O2 je firemní nadací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. od roku2002. Podpora veřejně prospěšných aktivit patří k nedílné součásti konceptu CSR.PosláníPodpora projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí amládeže. Nadace O2 se dále zaměřuje na rozvoj a ochranu prostředí a komunit, vekterých žijeme. Prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictvíspolečnosti Telefónica O2 Czech Republic podporuje také projekty ze sociálníoblasti, jejichž cílem je vyrovnávat šance u dalších znevýhodněných skupin ajednotlivců (Nadace O2, 2013).Společnost podporuje veřejně prospěšné projekty:Program Think Big - cílem programu je podpora neformálních skupin mladých lidí při realizaci jejich nápadů a projektů, kterými chtějí něco změnit, zlepšit nebo vytvořit ve svém okolí. 57
 56. 56. Linka bezpečí 116 111 - jedná se o podporu bezplatné anonymní linky důvěry pro děti, které se ocitly v tíživých životních situacích.Linka seniorů 800 200 007 - jedná se o linku pro seniory, kteří se chtějí svěřit se svými problémy i radostmi.Minimalizace šikany - spolupráce se sdružením Aisis pro minimalizaci šikany na základních školách.Dobrovolnické programy pro zaměstnance - cílem programu je vytvářet příležitosti pro zaměstnance k aktivnímu zapojení do veřejně prospěšných činností a rozvíjet firemní dobrovolnictví.Mezinárodní dobrovolnický projekt Proniño - vybraní zaměstnanci odcestovali do zemí Latinské Ameriky pomáhat s projekty zaměřené na děti a jejich volný čas.Daruj krev s Nadací O2 - cílem je podpořit dobrovolné dárcovství krve v České republice.(Výroční zpráva O2 , 2013)7.2.2 Konkurenční společnosti na FoursquareT-Mobile CZPodle žebříčku TOP značek na Foursquare v České republice (Příloha B) jespolečnost T-Mobile Czech Republic k 20. 1. 2013 na 16. místě s 403 fanoušky.Společnost vytvořila pouze jeden Foursquare list: - Značkové prodejny T-Mobile (56 míst).(https://foursquare.com/tmobile_cze, 2013) 58
 57. 57. Vodafone CZPodle žebříčku TOP značek na Foursquare v České republice (Příloha B) jespolečnost Vodafone Czech Republic k 20. 1. 2013 na 5. místě s 2082 fanoušky.Společnost má největší počet fanoušků v rámci konkurence.Společnost vytvořila osm Foursquare listů: - Eko life, Eko oko (18 míst); - Hola hola, hala volá (44 míst); - Kde nás najdete (174 míst); - Paměť národa (13 míst); - Pomocník cestovatele (48 míst); - Tech-Čech (14 míst); - Visitor´s helping hand (34 míst); - Vodafone datové prodejny (7 míst).(https://foursquare.com/vodafone_cz, 2013)7.2.3 Konkurenční společnosti a jejich neziskové aktivityNadační fond T-MobileStěžejním mottem Fondu je komunikace lidí ve společnosti.Nadační fond Dobrý anděl - společnost spolupracuje s nadačním fondem.Ochrana dětí - cílem je zajišťovat informovanost o bezpečném používání mobilních telefonů.Projekt Zdravá planeta - podpora projektu Hodina Země, rozvoj zelených aktivit apod.Nadace VIA - společnosti T-Mobile je dlouhodobým partnerem.(www.prosvetkolemnas.cz, 2013) 59
 58. 58. Nadace VodafoneCílem nadace je podporovat rozvoj a budování kapacity a know-how českýchneziskových organizací, rozvoj schopností, dovedností, vlastní iniciativy aspolečenské zodpovědnosti mladých lidí a využívat nové technologie prospolečensky prospěšné projekty.Rok jinak - je grantový program Nadace Vodafone nabízející vybraným profesionálům jeden rok práce pro neziskovou organizaci.V pohybu - tento projekt podporuje mladé lidi, kteří podporují ekologické, sociální a veřejně prospěšné projekty.Technologie pro společnosti - tento program podporuje vývoj moderních informačních a komunikačních technologií pro neziskové organizace.Bajkazyl - podpora jízdy po městě na kole.Blesková pomoc - cílem je inspirovat zákazníky k větší solidaritě prostřednictvím DMS.Dary počítačů - rozdělování repasovaných počítačů neziskovým organizacím.Red Bikes - podpora handicapovaných osob.Vpoho - cílem je podporovat nízkoprahové sociální služby pro děti a mládež.(www.nadacevodafone.cz, 2013) 60
 59. 59. 7.2.4 Zhodnocení vybrané společnosti a porovnání s konkurencíSpolečnost Telefónica Czech Republic byla zvolena pro kampaň z důvodudlouhodobě největší zákaznické základny a nejdelšímu působení na českém trhu.Níže uvedený pavučinový graf hodnotí šest faktorů, které jsou ohodnoceny body (3 –nejlepší resp. největší, 1 – nejhorší resp. nejnižší). Nejlepší umístění při hodnocenípomocí pavučinového grafu získala společnost Vodafone Czech Republic, kteráovládla čtyři faktory. Nejhůře dopadla společnost T-Mobile Czech Republic.Obr. 27: Zhodnocení konkurence Zákaznická základna 3 2,5 2 Počet Působení na Telefónica Czech 1,5 Foursquare trhu Republic 1 listů 0,5 T-Mobile Czech 0 Republic Umístění v Počet Vodafone Czech dotazníkovém fanoušků na Republic šetření Foursquare Počet veřejně prospěšných projektůZdroj: Vlastní zpracování, 2013Faktory - působení na trhu; - umístění v dotazníkovém šetření; - počet veřejně prospěšných projektů; - počet fanoušků na Foursquare; - počet Foursquare listů; - zákaznická základna. 61
 60. 60. 8 Zhodnocení výsledků a doporučeníProstřednictvím dotazníkového šetření byly zjištěny postoje a chování uživatelůgeolokační sociální sítě Foursquare. Pro navržení CRM aktivit byla vybránaspolečnost Telefónica Czech Republic, která má dlouhodobě největší zákaznickouzákladnu a nejdéle působí na českém trhu. Pro spolupráci se společností Telefónicaje možné vybrat neziskový z dotazníkového šetření (viz obr. 18). Respondentiuváděli, že nejraději podporují nadace. Navrhovaná kampaň je potřeba zaštítit podNadaci O2.Pro efektivní objasnění marketingových cílů kampaně je využita metoda SMART,která hodnotí kvalitu projektových cílů.Specific (konkrétní)Cílem kampaně je prostřednictvím geolokační sociální sítě Foursquare amarketingových aktivit společnosti Telefónica podpořit vybraný neziskový projekt azískat větší loajalitu zákazníků. Dílčím cílem společnosti Telefónica je nárůst počtufanoušků na sociálních sítích o v rozmezí 3 000 – 5 000 a na geolokační sociální sítizískat prvenství mezi telekomunikačními společnostmi. Vybraný neziskový projektbude zařazen pod správu Nadace O2.Measurable (měřitelný)Počet uživatelů geolokační sociální sítě Foursquare v České republice je přibližně39 000 (http://blog.brtnik.info/pages/foursquare, 2013) z toho je přibližně 500fanoušky 02 CZ stránky. Počet klientů společnosti Telefónica Czech Republic jepřibližně 5 milionů (www.o2.cz, 2013). Veškeré údaje si společnost může samamonitorovat prostřednictvím svých monitorovacích zařízení nebo pomocíadministrátorských účtů na sociálních sítích a geolokační sociální sítí Foursquare.Pro monitoring počtu ohlášených osob v jednotlivých dnech a během celé kampaněbude potřeba naprogramovat specifickou aplikaci. 62
 61. 61. Attainable (dosažitelný)S celou kampaní je potřeba se ztotožnit již od začátku plánování jak na straněspolečnosti Telefónica, tak i neziskové organizace. Je potřeba informovatkompetentní oddělení a proškolit tzv. O2 Guru, kteří budou dohlížet po celý průběhkampaně na všech pobočkách společnosti Telefónica popř. mohou spolupracovats dobrovolníky neziskové organizace.Relevant (odpovídající)Odpovídající částkou pro neziskovou společnost za jeden check-in bude finančníodměna v rozmezí 25 - 50,- Kč. Celkový rozpočet by se měl pohybovat kolem500 000,- Kč.Time-bound (ohraničený v čase)Vybrat termín pro kampaň je velmi důležitě a musí se zvážit jak ze strany vybranéspolečnosti, tak i neziskové organizace. Výhodné načasování kampaně je v obdobícelosvětové akce Foursquare Day dne 16. 4. resp. v rámci celého jednoho týdne.Přínos pro neziskovou organizaci - získat maximální možnou částku od partnerské společnosti; - zvýšit povědomí o neziskové organizaci resp. projektu.Přinos pro vybranou společnost - zvýšit povědomí o firemních CSR aktivitách a Nadaci O2; - zvýšit loajalitu zákazníků; - získat nové zákazníky.Přinos pro uživatele geolokační sociální sítě Foursquare - nová příležitost k hraní; - možnost získat virtuální a fyzický odznáček; - odemknutí Check-in Special nebo Flash Special; - podpora charitativního projektu. 63
 62. 62. Check-in na prodejněUživatelé geolokační sociální sítě Foursquare se budou ohlašovat na místechuvedených ve speciálním Foursquare listu, který bude obsahovat všechny zapojenépobočky společnosti po celé České republice. Jednotlivé pobočky budou mít naFoursquare uvedený webový odkaz na pravidla kampaně. Na každé pobočce bude pocelou dobu otevírací doby pobočky k dispozici O2 Guru společnosti Telefónica apopř. asistent neziskové organizace. Za check-in bude připraven pro všechnyúčastníky v rámci Foursquare Special připínací odznáček s logem kampaně, který simohou kamkoliv připnout. Odznáčky jsou uživateli geolokační sociální sítě velmiceněny. Možný vzhled odznáčku je uvedený níže. V případě, že společnostFoursquare Inc. projekt uzná za vhodný, je zde šance získat první virtuální odznáčekv České republice. Neziskové projekty nemusí platit jinak velmi drahé virtuálníodznáčky společnosti Foursquare. Mnoho uživatelů geolokační sociální sítěFoursquare chodí na každoročně pořádanou akci Foursquare Day. SpolečnostTelefónica se zapojí do akce prostřednictvím dílčího sponzoringu. Celá kampaň sebude monitorovat prostřednictvím aplikace např. od Václava Lohra. Získané údaje sebudou průběžně vyhodnocovat a prezentovat ve formě grafů na sociálních sítích.Obr. 28: Odznáček O2 CZZdroj: Vlastní zpracování, 2013 64
 63. 63. Foursquare O2 CZV rámci kampaně je potřeba upravit úvodní fotografii na geolokační sociální sítiFoursquare. Obrázek má mít prvek Call to Action, tzn.. vyvolávat potřebnou akci.Obr. 29: Foursquare O2 CZZdroj: https://foursquare.com/p/o2-cz/, 2013Další změnou bude - úprava fotografií prodejen; - odkazování na pravidla kampaně; - přidání tipů k jednotlivým prodejnám; - tvorba Foursquare Special na všech prodejnách. 65
 64. 64. Facebook O2 CZNa facebookové stránce společnosti je potřeba vytvořit novou záložku s virtuálnímapou poboček a poskytovat informace o kampani v několika komunikačníchvlnách. Možný vzhled záložky s názvem Foursquare map je zobrazen v obrázku níže.Obr. 30: Nová záložka na facebookové stránce O2 CZZdroj: Vlastní zpracování, 2013Dále bude vytvořena facebooková událost s názvem Pojď hrát Foursquare,podpoříme neziskovku!Veškeré aktivity spojené s propagací kampaně budou také komunikoványprostřednictvím sociálních sítí Twitter, Google Plus a popř. s pomocí YouTubekanálu. 66
 65. 65. Webová stránka společnostiJe potřeba zajistit s dostatečným předstihem marketingovou komunikaciprostřednictvím webových stránek společnosti, na kterých budou k dispozici pravidlakampaně, podmínky účasti a odkazy ke stažení mobilní aplikace Foursquare. Možnývzhled úvodní stránky společnosti je v obrázku níže.Obr. 31: Upravená webová stránka Telefónica Czech RepublicZdroj: Vlastní zpracování podle www.o2.cz, 2013RozpočetPři kalkulaci rozpočtu je potřeba počítat s jednotlivými náklady - celková výše daru od Telefónica Czech Republic; - marketing (outdoor reklama, PR články, apod.); - personál (popř. dohoda v rámci běžného pracovního dne); - odměny (odznaky). 67
 66. 66. HarmonogramPřed kampaní je potřeba zajistit veškeré činnosti spojené s realizací. Velmi důležitáje komunikace se zákazníky společnosti Telefónica a také s uživateli geolokačnísociální sítě Foursquare.Během kampaně je potřeba zajišťovat monitoring aplikace, průběžně vyhodnocovatjednotlivé pobočky a zajišťovat marketingovou komunikaci nejen na sociálníchsítích.Po kampani je potřeba zhodnotit celou kampaň. Zjistit celkový počet zapojenýchhráčů, viralitu a ohlas na sociálních sítích a počet návštěv na stránkách neziskovéorganizace a společnosti Telefónica a předat dar neziskové společnosti. 68
 67. 67. 9 ZávěrTato práce byla vypracována v souladu s požadavky pro předkládání diplomovýchprácí a obsahuje veškeré náležitosti odborného textu. Autor se držel stanovených cílůa metodiky práce.Teoretická část popisuje s pomocí převážně zahraničních zdrojů využívání Location-based services v prostředí geolokačních sociálních sítí. Byl proveden sekundárnívýzkum využívání internetu v mobilních zařízeních a mobilních platforem v Českérepublice. Dále jsou popisovány gamifikační prvky, jak ovlivňují hráče a jak jemotivují. Byla zvolena geolokační sociální síť Foursquare pro svou popularitu.Foursquare byl založen na gamifikačních prvcích a proto jsou jednotlivě popsányveškeré činnosti, které lze na této geolokační sociální sítí dělat. Foursquare ovšemnabízí marketingový potenciál pro firmy a jejich zajímavé projekty. Jednímzajímavým projektem může být podpora neziskových projektů. V zahraničí jsoutakto získávány finanční prostředky pro různé charitativní organizace. KapitolaCause related marketing popisuje způsob, jak lze sladit firemní cíle s cíli neziskovéorganizace a vytěžit ze spolupráce maximální užitek, tzv. win – win situace. Autorv práci popsal charakteristiky nestátních neziskových organizací v České republice azjistil nelichotivý pokles výběru finančních prostředků těchto organizacív posledních letech.Praktická část analyzuje potenciál podpory neziskových projektů prostřednictvímgeolokační sociální sítě Foursquare. Byl realizován kvantitativní průzkum s pomocídotazníkového šetření. Šetření se zaměřovalo na postoje a chování uživatelůgeolokační sociální sítě Foursquare a na širokou veřejnost v České republice. V prácibyla vymezena metodika šetření, cíle a výzkumné otázky. Šetření bylo rozděleno naoblasti hraní her, gamifikace, podpory neziskových projektů a potenciál geolokačnísociální sítě. Po zhodnocení dotazníkového šetření byla vybrána společnostTelefónica Czech Republic a.s., která by se mohla na takovémto projektu reálněpodílet. Kapitola zhodnocení výsledků a doporučení obsahuje návrh marketingovýchaktivit, které by měli za cíl podpořit neziskový projekt a získat dostatek finančníchprostředků od vybrané společnosti, informovat širokou veřejnost o možnostech této 69
 68. 68. geolokační sociální sítě, získat větší loajalitu zákazníků vybrané společnosti apodpořit svou aktivitu v oblasti CSR, tj. společenské odpovědnosti.Z diplomové práce vyplývá, že potenciál podpory neziskového projektuprostřednictvím geolokační sociální sítě Foursquare v České republice existuje. Nynízáleží na ziskových společnostech, které informují své zákazníky o své společenskéodpovědnosti, zda podpoří takovéto kampaně. 70

×