семинар5

Д.Оюунбилэг                              Физик-I

                                  Семинар №5
            Сэдэв.Механик ажлын бодлогууд
Агуулга:
    Тогтмол хүчний ажлын бодлогууд
    Хувьсах хүчний ажлын бодлогууд
    Консерватив хүчний ажлын бодлогууд
    Консерватив биш хүчний ажлын бодлогууд
Зорилго:
   Хүчний үйлчлэлээр явагдах энергийн өөрчлөлт буюу ажлыг тодорхойлох
Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:
Цэгийн кинетик энергийн өөрчлөлт нь цэгт үйлчилж байгаа хүчний тухайн
шилжилтэнд хийсэн ажилтай тэнцүү
Аргачлал:
   Ажил нь энергийн өөрчлөлтийн хэмжүүр бөгөөд биеийн байрлал болон
   хөдөлгөөний төлөв өөрчлөгдөх үед л энерги өөрчлөгдөж ажил хийгдэнэ.
Механик ажил тооцоолох бодлогыг бодохдоо:
  1. Биед үйлчилж байгаа бүх хүчийг тодорхойлно
  2. Биед үйлчилж ажил хийж байгаа хүч, шилжилтийг тодорхойлно
  3. Ажлын хэмжээг ерөнхий томъѐогоор тодорхойлно

                Жишээ бодлогууд, тайлбар
1. Үрэлтгүй налуу хавтгай дээр байгаа 3кг масстай биед хэвтээ чигт 300-ын өнцөг
  үүсгэн 20н хүч үйлчилнэ. А. Биеийн 1м-ээс 3м замыг явахад хийх ажлыг ол. Б. 1м
  зайд биеийн хурд 1м/с байсан бол 3м замыг ямар хурдтай өнгөрөх вэ?
Д.Оюунбилэг                               Физик-I

Бодолт: Үрэлт байхгүй тул гадаргын зүгээс биед үйлчлэх хүч хүндийн хүчний эсрэг,
хэвтээ хавтгайд перпендикуляр чиглэх тул энэ хоѐр хүч ажил хийхгүй. Гадны хүчний
нормаль байгуулагч нь мөн ажил хийхгүй ба харин түүний тангенциал байгуулагч
      нь ажил хийнэ. Иймд:

                                 .

  Бие −ээс   т шилжихэд кинетик энерги     аар ихсэж биеийн хийсэн ажилтай
  тэнцүү болно.
             Эндээс   ыг олбол

  2. Биед           гэсэн консерватив биш хүч үйлчилж байвал тэр биеийн
   а ба b замаар явахад хийх ажлыг олж хооронд нь жишиж үз.

  Бодолт: Ажлыг олохдоо         томъѐог  хэрэглэе. Энд,
                . Энэ хоѐр векторын скаляр үржвэр нь
           . Биеийн а замаар явахад (x=y) хийх ажлыг олбол,
  Биеийн b замаар явахад (x=1, y=0) хийх ажлыг олбол,
             Үүнээс үзэхэд 0-оос (1,1) цэгт хоѐр өөр замаар бие явж
             ирэхэд хийх ажил явсан замынхаа хэлбэр дүрсээс хамаарч
             өөр өөр байна. Яагаад гэвэл үйлчилж байгаа хүч консертив
             биш учраас а замаар явахад 2.3Дж ажил хийж байхад b
             замаар явж мөн тэр цэгт ирэхэд түүнээс их 2.3Дж ажил хийж
             байна.
  3. Өргөгч цамхаг 1000кг масстай ачааг 2м/с2 хурдатгалтай өргөхөд эхний 5с-д ямар
         хэмжээний ажил хийх вэ?
          Бодолт: Ачааг тайван байдлаас өргөж эхлээд эхний 5с-д гүйцэтгэх
          ажлыг олох шаардлагатай. Ачаанд хүчнүүдийг тодорхойлбол:
          хүндийн хүч P, оосрын татах хүч T үйлчилнэ. Татах хүчний ажлыг
          л бид тооцоолох юм. Татах хүч, ачааны шилжилтийн чиглэлтэй
          давхцаж байна. Ачааг 5с-д h өндөрт өргөсөн гэвэл    тул (1)-
          томъѐогоор     . Ньютоны 2-р хууль ѐсоор ачаанд хурдатгал
Д.Оюунбилэг                              Физик-I

 өгч байгаа хүчний хэмжээ нь:         байх ба эндээс       байна.
 Биеийг тайван байдлаас өргөж эхэлсэн гэвэл ачааны шилжилт     болно. Иймд:
         гарна.

 4. Хэвтээ чиглэлтэй     өнцөг үүсгэсэн үрэлттэй налуу хавтгайгаар анхны
   хурдгүйгээр биет уруудаж байна. Хэрвээ үрэлтийн коэффициент      бол
       м замыг ямар хугацаанд явах вэ?

 Бодолт: Биетэд биеийн жин G, үрэлтийн хүч   , нормаль реакци N үйлчилнэ. A
 цэгээс анхны хурдгүйгээр хөдөлсөн бие    м яваад B цэг дээр очих хурдыг
 олохын тулд кинетик энергийн өөрчлөлтийн теорем ашиглая.
          Хүндийн хүчний ажил

            Үрэлтийн хүчний ажил

      Нормаль реакцийн хүчний ажил. Орлуулж тавибал:
 Эндээс:                 . Хэмжээт хөдөлгөөний өөрчлөлтийн
 теоремыг бичвэл:           . Хөдөлгөөний чиглэл x тэнхлэг дээрх хүчний
 импульсийн проекц    ийг олъѐ. Хүндийн хүчний импульсийн х тэнхлэг дээрх проекц:


 Үрэлтийн хүчний импульсийн х тэнхлэг дээрх проекц: Нормаль реакцын хүчний импульсийн х тэнхлэг дээрх проекц:


 Хэмжээт хөдөлгөөний өөрчлөлтийн теоремд дээрх проекцуудыг орлуулж хугацаа
  г олбол:
   гийн илэрхийллийг хугацааны илэрхийлэлд орлуулж тоон утгуудыг тавибал:
Д.Оюунбилэг                              Физик-I

              Семинар-бие даалтын бодлогууд
 1. 1кг масстай биеийг 10м өндөрт гаргахад хийх хүндийн хүчний ажлыг ол.
 2. 4м/с-ын хурдтай, 500г масстай биеийн энерги 44Дж бол уул бие ямар өндөрт
   байгаа вэ?
 3. Хэрэв үрэлтийн коэффициент нь 0.4 бол хэвтээ гадрага дээр 54км/ц-ын хурдтай
   явж байсан машины моторыг унтраасны дараа бүрэн зогсох хүртлээ машин ямар
   замыг явах вэ?
 4. Хэвтээ чиглэлтэй      ын өнцөг үүсгэсэн налуугаар 50кг масстай бие h=2м
                 өндөрт гарахад ямар ажил хийх вэ? Бие налуу
                 хоѐрын хоорондох үрэлтийн коэффициент 0.5
                 болно.
 5. Сунасан пүршний потенциал энерги 10Дж байхад түүний суналтыг 2 дахин
   ихэсгэсэн бол ямар ажил хийх вэ?
 6. Хэвтээ хавтгайтай α өнцөг үүсгэсэн налуу гадаргуу дээр байгаа биетэд налуугий
   нь дагуу анхны хурд өгчээ. Үрэлтийн өнцөг     тогтмол       бөгөөд
      бол биет ямар хурдтайгаар буцаж байрандаа ирэх вэ?
Д.Оюунбилэг                             Физик-I


 7. 10кг масстай А биет хэвтээ хавтгайтай      өнцөг үүсгэсэн тогтмол Q
   хүчний үйлчлэлд хэвтээ хавтгайгаар хөдөлж байна. Хэрвээ 5 секундэнд биетийн
   хурд 2м/с-ээс 4м/с болтлоо өссөн бол Q хүчний хэмжээг ол. Үрэлтийн
   коэффициент µ=0.15 болно. Мөн бодлогын өгөгдлийг өөрчлөлгүйгээр Q хүч
   хамгийн бага утгатай байх α өнцөг, Q хүчний хамгийн бага утга ямар байхыг
   тодорхойл. Хариу: Q=20н, α=arctg8o, Qmin=18.52н
 8. Проекцууд нь                   гэж илэрхийлэгдэх хүч
   материаллаг цэгт үйлчилж байна. Цэг     байрлалаас     байрлалд
   шилжихэд хийгдэх хүчний ажлыг тодорхойл. Хариу: А=38кГ/см
 9. 54км/ц анхны хурдтай 20т массттай вагон 6кН үрэлтийн хүчний үйлчлэлээр
   жигд удаашран хөдөлж хэсэг хугацааны дараа зогсов. Үрэлтийн хүчний ажил ба
   вагон зогсох хүртлээ туулсан замыг ол. Хариу: A=2.25MЖ; S=375м
 10. Ширээн дээр гинжэн оосортой халаасны цаг хэвтэж байна. Оосрын урт L, масс
   m, цагны диаметр d ба масс нь M. Гинжний оосроос өргөж цагийг ширээнээс
   хөндийрүүлэхийн тулд хамгийн багадаа ямар ажил гүйцэтгэх вэ? Хариу:

Recomendados

семинар3 por
семинар3семинар3
семинар3oyunbileg06
17.5K visualizações6 slides
Физик ном 2010 por
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
270.3K visualizações105 slides
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн por
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнХатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнBazarragchaa Erdenebileg
3K visualizações25 slides
семинар2 por
семинар2семинар2
семинар2oyunbileg06
15.7K visualizações7 slides
Lekts8 por
Lekts8Lekts8
Lekts8Bazarragchaa Erdenebileg
4.6K visualizações33 slides
механик энерги por
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
27.9K visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kinetik energy physics por
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physicsMaa Goo
11.1K visualizações25 slides
Damjuulagchiin esergvvtsel por
Damjuulagchiin esergvvtselDamjuulagchiin esergvvtsel
Damjuulagchiin esergvvtselBaterdene Tserendash
3.4K visualizações9 slides
Mekhanic buleg1 por
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1oyunbileg06
2.6K visualizações18 slides
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн por
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнChimgee Chimgee
15.5K visualizações16 slides
Соронзон por
СоронзонСоронзон
СоронзонBilguun Ochirbat
21.5K visualizações11 slides
ажил чадал энерги por
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энергиbulgaa gs
9.2K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

Kinetik energy physics por Maa Goo
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo11.1K visualizações
Damjuulagchiin esergvvtsel por Baterdene Tserendash
Damjuulagchiin esergvvtselDamjuulagchiin esergvvtsel
Damjuulagchiin esergvvtsel
Baterdene Tserendash3.4K visualizações
Mekhanic buleg1 por oyunbileg06
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1
oyunbileg062.6K visualizações
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee15.5K visualizações
Соронзон por Bilguun Ochirbat
СоронзонСоронзон
Соронзон
Bilguun Ochirbat21.5K visualizações
ажил чадал энерги por bulgaa gs
ажил чадал энергиажил чадал энерги
ажил чадал энерги
bulgaa gs9.2K visualizações
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee26.1K visualizações
Lekts 3 por udwal555 bhus
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
udwal555 bhus9.5K visualizações
Phys1 bie daalt por oyunbileg06
Phys1 bie daaltPhys1 bie daalt
Phys1 bie daalt
oyunbileg0611.1K visualizações
цахилгаан соронзон орон por Morello Avr
цахилгаан соронзон оронцахилгаан соронзон орон
цахилгаан соронзон орон
Morello Avr25.1K visualizações
хүчний хэлбэрүүд por nsuren1
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
nsuren157.7K visualizações
шингэний даралт por davazolko222
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
davazolko22213.5K visualizações
9 р анги цахим por ganzorig_od
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
ganzorig_od20.7K visualizações
механик ажил por nsuren1
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
nsuren123.3K visualizações
семинар4 por oyunbileg06
семинар4семинар4
семинар4
oyunbileg067.4K visualizações
Energi por Tsets
EnergiEnergi
Energi
Tsets6.9K visualizações
хадгалагдах хуулиуд por khulan_
хадгалагдах хуулиудхадгалагдах хуулиуд
хадгалагдах хуулиуд
khulan_5.6K visualizações
бодисын хувирал por ganzorig_od
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
ganzorig_od10.7K visualizações
Дэлхийн хөдөлгөөн түүний үр дагавар por Baterdene Tserendash
Дэлхийн хөдөлгөөн түүний үр дагаварДэлхийн хөдөлгөөн түүний үр дагавар
Дэлхийн хөдөлгөөн түүний үр дагавар
Baterdene Tserendash32.7K visualizações

Similar a семинар5

семинар6 por
семинар6семинар6
семинар6oyunbileg06
3.9K visualizações4 slides
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargaln.ochiko
444 visualizações15 slides
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargalCan Can
1K visualizações15 slides
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargalCan Can
344 visualizações15 slides
Mehanic energy por
Mehanic energyMehanic energy
Mehanic energyBaterdene Tserendash
2.5K visualizações29 slides
Mehanic energy por
Mehanic energyMehanic energy
Mehanic energyBaterdene Tserendash
1.2K visualizações29 slides

Similar a семинар5(18)

семинар6 por oyunbileg06
семинар6семинар6
семинар6
oyunbileg063.9K visualizações
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por n.ochiko
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargal
n.ochiko444 visualizações
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por Can Can
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargal
Can Can1K visualizações
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por Can Can
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargal
Can Can344 visualizações
Energi por NTsets
EnergiEnergi
Energi
NTsets19.3K visualizações
Amarsaihan por tg_tuvshee
AmarsaihanAmarsaihan
Amarsaihan
tg_tuvshee4.1K visualizações
семинар1 por oyunbileg06
семинар1семинар1
семинар1
oyunbileg066.2K visualizações
Energi por Tsets
EnergiEnergi
Energi
Tsets15.2K visualizações
Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124 por naak_0204
Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124
Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124
naak_0204812 visualizações
800.mn - 2010 Физик ЭЕШ by byambaa avirmed por Бямбаа Авирмэд
800.mn - 2010 Физик ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2010 Физик ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2010 Физик ЭЕШ by byambaa avirmed
Бямбаа Авирмэд2.4K visualizações
байгаль лекц1 харьцангуйн онол ба орчин үеийн квант физикийн үндэс por tsdnsrn
байгаль лекц1 харьцангуйн онол ба орчин үеийн квант физикийн үндэсбайгаль лекц1 харьцангуйн онол ба орчин үеийн квант физикийн үндэс
байгаль лекц1 харьцангуйн онол ба орчин үеийн квант физикийн үндэс
tsdnsrn8.4K visualizações
харилцан үйлчлэл por nsuren1
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
nsuren110.5K visualizações
энерги ба por Meteor Garden
энерги баэнерги ба
энерги ба
Meteor Garden3.7K visualizações
харилцан үйлчлэл por nsuren1
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
nsuren112.5K visualizações
хатуу биеийн даралт золоо por davazolko222
хатуу биеийн даралт золоохатуу биеийн даралт золоо
хатуу биеийн даралт золоо
davazolko22210K visualizações

Mais de oyunbileg06

Tsahilgaan buleg3 por
Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3oyunbileg06
4.1K visualizações12 slides
Thermodynamic buleg2 por
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2oyunbileg06
4.1K visualizações13 slides
Phys1 test por
Phys1 testPhys1 test
Phys1 testoyunbileg06
2.2K visualizações14 slides
Phys1 lecture por
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lectureoyunbileg06
12.1K visualizações105 slides
Phys1 hutulbur por
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulburoyunbileg06
4.2K visualizações9 slides
Lect28 handout por
Lect28 handoutLect28 handout
Lect28 handoutoyunbileg06
464 visualizações22 slides

Mais de oyunbileg06(20)

Tsahilgaan buleg3 por oyunbileg06
Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3
oyunbileg064.1K visualizações
Thermodynamic buleg2 por oyunbileg06
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2
oyunbileg064.1K visualizações
Phys1 test por oyunbileg06
Phys1 testPhys1 test
Phys1 test
oyunbileg062.2K visualizações
Phys1 lecture por oyunbileg06
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lecture
oyunbileg0612.1K visualizações
Phys1 hutulbur por oyunbileg06
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulbur
oyunbileg064.2K visualizações
Lect28 handout por oyunbileg06
Lect28 handoutLect28 handout
Lect28 handout
oyunbileg06464 visualizações
Lect27 handout por oyunbileg06
Lect27 handoutLect27 handout
Lect27 handout
oyunbileg06754 visualizações
Lect26 handout por oyunbileg06
Lect26 handoutLect26 handout
Lect26 handout
oyunbileg06341 visualizações
Lect25 handout por oyunbileg06
Lect25 handoutLect25 handout
Lect25 handout
oyunbileg06208 visualizações
Lect24 handout por oyunbileg06
Lect24 handoutLect24 handout
Lect24 handout
oyunbileg06470 visualizações
Lect22 handout por oyunbileg06
Lect22 handoutLect22 handout
Lect22 handout
oyunbileg06797 visualizações
Lect21 handout por oyunbileg06
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06307 visualizações
Lect21 handout por oyunbileg06
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06232 visualizações
Lect20 handout por oyunbileg06
Lect20 handoutLect20 handout
Lect20 handout
oyunbileg06254 visualizações
Lect19 handout por oyunbileg06
Lect19 handoutLect19 handout
Lect19 handout
oyunbileg06575 visualizações
Lect18 handout por oyunbileg06
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06274 visualizações
Lect18 handout por oyunbileg06
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06284 visualizações
Lect17 handout por oyunbileg06
Lect17 handoutLect17 handout
Lect17 handout
oyunbileg06598 visualizações
Lect16 handout por oyunbileg06
Lect16 handoutLect16 handout
Lect16 handout
oyunbileg06225 visualizações
Lect15 handout por oyunbileg06
Lect15 handoutLect15 handout
Lect15 handout
oyunbileg06403 visualizações

семинар5

 • 1. Д.Оюунбилэг Физик-I Семинар №5 Сэдэв.Механик ажлын бодлогууд Агуулга:  Тогтмол хүчний ажлын бодлогууд  Хувьсах хүчний ажлын бодлогууд  Консерватив хүчний ажлын бодлогууд  Консерватив биш хүчний ажлын бодлогууд Зорилго:  Хүчний үйлчлэлээр явагдах энергийн өөрчлөлт буюу ажлыг тодорхойлох Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд: Цэгийн кинетик энергийн өөрчлөлт нь цэгт үйлчилж байгаа хүчний тухайн шилжилтэнд хийсэн ажилтай тэнцүү Аргачлал:  Ажил нь энергийн өөрчлөлтийн хэмжүүр бөгөөд биеийн байрлал болон хөдөлгөөний төлөв өөрчлөгдөх үед л энерги өөрчлөгдөж ажил хийгдэнэ. Механик ажил тооцоолох бодлогыг бодохдоо: 1. Биед үйлчилж байгаа бүх хүчийг тодорхойлно 2. Биед үйлчилж ажил хийж байгаа хүч, шилжилтийг тодорхойлно 3. Ажлын хэмжээг ерөнхий томъѐогоор тодорхойлно Жишээ бодлогууд, тайлбар 1. Үрэлтгүй налуу хавтгай дээр байгаа 3кг масстай биед хэвтээ чигт 300-ын өнцөг үүсгэн 20н хүч үйлчилнэ. А. Биеийн 1м-ээс 3м замыг явахад хийх ажлыг ол. Б. 1м зайд биеийн хурд 1м/с байсан бол 3м замыг ямар хурдтай өнгөрөх вэ?
 • 2. Д.Оюунбилэг Физик-I Бодолт: Үрэлт байхгүй тул гадаргын зүгээс биед үйлчлэх хүч хүндийн хүчний эсрэг, хэвтээ хавтгайд перпендикуляр чиглэх тул энэ хоѐр хүч ажил хийхгүй. Гадны хүчний нормаль байгуулагч нь мөн ажил хийхгүй ба харин түүний тангенциал байгуулагч нь ажил хийнэ. Иймд: . Бие −ээс т шилжихэд кинетик энерги аар ихсэж биеийн хийсэн ажилтай тэнцүү болно. Эндээс ыг олбол 2. Биед гэсэн консерватив биш хүч үйлчилж байвал тэр биеийн а ба b замаар явахад хийх ажлыг олж хооронд нь жишиж үз. Бодолт: Ажлыг олохдоо томъѐог хэрэглэе. Энд, . Энэ хоѐр векторын скаляр үржвэр нь . Биеийн а замаар явахад (x=y) хийх ажлыг олбол, Биеийн b замаар явахад (x=1, y=0) хийх ажлыг олбол, Үүнээс үзэхэд 0-оос (1,1) цэгт хоѐр өөр замаар бие явж ирэхэд хийх ажил явсан замынхаа хэлбэр дүрсээс хамаарч өөр өөр байна. Яагаад гэвэл үйлчилж байгаа хүч консертив биш учраас а замаар явахад 2.3Дж ажил хийж байхад b замаар явж мөн тэр цэгт ирэхэд түүнээс их 2.3Дж ажил хийж байна. 3. Өргөгч цамхаг 1000кг масстай ачааг 2м/с2 хурдатгалтай өргөхөд эхний 5с-д ямар хэмжээний ажил хийх вэ? Бодолт: Ачааг тайван байдлаас өргөж эхлээд эхний 5с-д гүйцэтгэх ажлыг олох шаардлагатай. Ачаанд хүчнүүдийг тодорхойлбол: хүндийн хүч P, оосрын татах хүч T үйлчилнэ. Татах хүчний ажлыг л бид тооцоолох юм. Татах хүч, ачааны шилжилтийн чиглэлтэй давхцаж байна. Ачааг 5с-д h өндөрт өргөсөн гэвэл тул (1)- томъѐогоор . Ньютоны 2-р хууль ѐсоор ачаанд хурдатгал
 • 3. Д.Оюунбилэг Физик-I өгч байгаа хүчний хэмжээ нь: байх ба эндээс байна. Биеийг тайван байдлаас өргөж эхэлсэн гэвэл ачааны шилжилт болно. Иймд: гарна. 4. Хэвтээ чиглэлтэй өнцөг үүсгэсэн үрэлттэй налуу хавтгайгаар анхны хурдгүйгээр биет уруудаж байна. Хэрвээ үрэлтийн коэффициент бол м замыг ямар хугацаанд явах вэ? Бодолт: Биетэд биеийн жин G, үрэлтийн хүч , нормаль реакци N үйлчилнэ. A цэгээс анхны хурдгүйгээр хөдөлсөн бие м яваад B цэг дээр очих хурдыг олохын тулд кинетик энергийн өөрчлөлтийн теорем ашиглая. Хүндийн хүчний ажил Үрэлтийн хүчний ажил Нормаль реакцийн хүчний ажил. Орлуулж тавибал: Эндээс: . Хэмжээт хөдөлгөөний өөрчлөлтийн теоремыг бичвэл: . Хөдөлгөөний чиглэл x тэнхлэг дээрх хүчний импульсийн проекц ийг олъѐ. Хүндийн хүчний импульсийн х тэнхлэг дээрх проекц: Үрэлтийн хүчний импульсийн х тэнхлэг дээрх проекц: Нормаль реакцын хүчний импульсийн х тэнхлэг дээрх проекц: Хэмжээт хөдөлгөөний өөрчлөлтийн теоремд дээрх проекцуудыг орлуулж хугацаа г олбол: гийн илэрхийллийг хугацааны илэрхийлэлд орлуулж тоон утгуудыг тавибал:
 • 4. Д.Оюунбилэг Физик-I Семинар-бие даалтын бодлогууд 1. 1кг масстай биеийг 10м өндөрт гаргахад хийх хүндийн хүчний ажлыг ол. 2. 4м/с-ын хурдтай, 500г масстай биеийн энерги 44Дж бол уул бие ямар өндөрт байгаа вэ? 3. Хэрэв үрэлтийн коэффициент нь 0.4 бол хэвтээ гадрага дээр 54км/ц-ын хурдтай явж байсан машины моторыг унтраасны дараа бүрэн зогсох хүртлээ машин ямар замыг явах вэ? 4. Хэвтээ чиглэлтэй ын өнцөг үүсгэсэн налуугаар 50кг масстай бие h=2м өндөрт гарахад ямар ажил хийх вэ? Бие налуу хоѐрын хоорондох үрэлтийн коэффициент 0.5 болно. 5. Сунасан пүршний потенциал энерги 10Дж байхад түүний суналтыг 2 дахин ихэсгэсэн бол ямар ажил хийх вэ? 6. Хэвтээ хавтгайтай α өнцөг үүсгэсэн налуу гадаргуу дээр байгаа биетэд налуугий нь дагуу анхны хурд өгчээ. Үрэлтийн өнцөг тогтмол бөгөөд бол биет ямар хурдтайгаар буцаж байрандаа ирэх вэ?
 • 5. Д.Оюунбилэг Физик-I 7. 10кг масстай А биет хэвтээ хавтгайтай өнцөг үүсгэсэн тогтмол Q хүчний үйлчлэлд хэвтээ хавтгайгаар хөдөлж байна. Хэрвээ 5 секундэнд биетийн хурд 2м/с-ээс 4м/с болтлоо өссөн бол Q хүчний хэмжээг ол. Үрэлтийн коэффициент µ=0.15 болно. Мөн бодлогын өгөгдлийг өөрчлөлгүйгээр Q хүч хамгийн бага утгатай байх α өнцөг, Q хүчний хамгийн бага утга ямар байхыг тодорхойл. Хариу: Q=20н, α=arctg8o, Qmin=18.52н 8. Проекцууд нь гэж илэрхийлэгдэх хүч материаллаг цэгт үйлчилж байна. Цэг байрлалаас байрлалд шилжихэд хийгдэх хүчний ажлыг тодорхойл. Хариу: А=38кГ/см 9. 54км/ц анхны хурдтай 20т массттай вагон 6кН үрэлтийн хүчний үйлчлэлээр жигд удаашран хөдөлж хэсэг хугацааны дараа зогсов. Үрэлтийн хүчний ажил ба вагон зогсох хүртлээ туулсан замыг ол. Хариу: A=2.25MЖ; S=375м 10. Ширээн дээр гинжэн оосортой халаасны цаг хэвтэж байна. Оосрын урт L, масс m, цагны диаметр d ба масс нь M. Гинжний оосроос өргөж цагийг ширээнээс хөндийрүүлэхийн тулд хамгийн багадаа ямар ажил гүйцэтгэх вэ? Хариу: