семинар4

Д.Оюунбилэг                            Физик-I

                                 Семинар №4
        Сэдэв.Ньютоны динамикийн хуулийн бодлогууд
Агуулга:
   Өгөгдсөн хөдөлгөөнөөр хүчийг тодорхойлох материал цэгийн динамикийн
   шууд бодлогууд
   Өгөгдсөн хүчээр хөдөлгөөнийг тодорхойлох материал цэгийн динамикийн
   урвуу бодлогууд
Зорилго:
   Ньютоны хуулиудыг практик тооцоололд хэрэглэж, материал цэгийн
   динамикийн дифференциал тэгшитгэлүүдээр үндсэн хоѐр(шууд, урвуу) төрлийн
   бодлогыг бодох
Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:
   Материал цэгийн дифференциал тэгшитгэлүүд:
  1. Тэгш өнцөгт координатын системийн тэнхлэгүүд дээр:  2. Циллиндр координатын системийн тэнхлэгүүд дээр:


  3. Хавтгайн хөдөлгөөний үед туйлын координатын системд:Аргачлал:
   Динамик нь биеийн хөдөлгөөнийг үүсэх шалтгаанаас хамааруулан судалдаг тул
   биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийг тооцсоны үндсэн дээр бодлогын бодолт
   хийгддэг
Материал цэгийн динамикийн шууд бодлогыг бодохдоо:
   Бүх инерциал тооллын системд механикийн үзэгдлүүд ижил явагддаг тул
   тухайн бодлогыг бодоход хамгийн зохимжтой байх инерциал тооллын
   системийг сонгох
   Биеийн байрлал, түүнд үйлчлэх хүчнүүд, хурдатгалын чигийг заана. Өөрөөр
   хэлбэл биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийг бүрэн гаргаж тооцох шаардлагатай
   бөгөөд тэнцүү үйлчлэгч хүчний дагуу хурдатгалын чиг байна.
   Хөдөлгөөний боломжит чиглэл бүрийн хувьд Ньютоны II хуулийг тэр чиглэлд
   үйлчилж байгаа бүх хүчийг тооцон бичих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл динамикийн
   үндсэн тэгшитгэлийг вектор хэлбэрээр бичнэ. Дараа нь бүх векторыг түүний
   координатын тэнхлэг дээрх проекцуудаар сольж скаляр тэгшитгэл бичнэ.
   Хэрэв биеийн байр, хурд тодорхойлох бодлого бол кинематикийн
   тэгшитгэлүүдийг нэмж бичнэ.
   Хэд хэдэн биеийн хөдөлгөөнийг авч үзэж байгаа үед бие тус бүрийн хувьд
   хөдөлгөөний кинематик, динамикийн хуулийг бичих нь зүйтэй
Д.Оюунбилэг                              Физик-I

   Холбоотой юм уу шууд үйлчилцэж байгаа биесийн хөдөлгөөний хуулиудыг
   бичихдээ Ньютоны III хуулийг үндэслэн тэдгээрийн хоорондох үйлчлэлийг
   тооцох хэрэгтэй
   Хэрэв үрэлтийн хүч байвал энэ нь биеийг байрлалаас нь хөдөлгөж чадах эсэхийг
   тооцно. Өөрөөр хэлбэл тайвны үрэлтийн хүчийг үйлчлэх хүчтэй нь харьцуулна.
Материал цэгийн хөдөлгөөн янз бүрийн аргаар өгөгдсөн тохиолдолд хүчийг дараахь
замаар тодорхойлдог.
   Хэрэв m масстай материал цэгийн хөдөлгөөн тэгш өнцөгт координатын
   системд:           хэлбэртэй өгөгдсөн бол энэ хөдөлгөөнийг
   бий болгож байгаа          хүчний     тэнхлэгүүд дээр
   проекцууд:               гэж тодорхойлогдох ба эндээс
   хүчний   хэмжээ:                  Чиглэл    нь:


   Траектор дээр тооллын эх болгон сонгосон цэгээс хэмжсэн нумын координатыг
   S гэвэл материал цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл: S=S(t) хэлбэртэй өгөгдсөн үед
   F хүчний проекцууд      нь:         ;
   Хэмжээ нь:         чиглэл нь:
   болно.
   Хавтгайн хөдөлгөөний үед хэрвээ материал цэгийн хөдөлгөөн туйлын
   координатын системд          хэлбэртэй өгөгдсөн бол F хүчний
   тэнхлэгүүд дээрх проекцууд     нь:
   2   (10) хэмжээ нь: = 2+ 2       (11) чиглэл нь: cos Λ =   ;
             болно.


Материал цэгийн динамикийн урвуу бодлогыг бодохдоо:

   m масстай материал цэгт үйлчилж байгаа хүчнүүд     мэдэгдэж байхад
материал цэгийн хөдөлгөөний хуулийг тодорхойлох асуудал тавигддаг. Үүний тулд
тухайн сонгож авсан тооллын системд харгалзах хөдөлгөөний дифференциал
тэгшитгэлийн системийг бодох (интегралчлах) шаардлага гарна.
  Жишээлбэл: бодлого тэгш өнцөгт координатын системд бодогдож байгаа бол: (1)
гэсэн дифференциал тэгшитгэлийн системийг интегралчилж хөдөлгөөний хуулийг
             хэлбэртэй гаргаж авна.
  Тэгшитгэлийн систем (1) нь хоѐрдугаар эрэмбийн гурван дифференциал
тэгшитгэлээс тогтох тул интегралчлалтаар 6 тогтмол:          гарч ирнэ.
Эдгээр тогтмолуудыг тодорхойлохын тулд бодлогын нөхцөлд хөдөлгөөний анхны
нөхцлүүд гэж нэрлэгддэг нэмэлт өгөгдлүүдийг оруулж өгдөг. Хөдөлгөөний анхны
нөхцөлүүд нь хугацааны тодорхой агшинд цэгийн байрлал ба хурдыг тодорхойлж
байдаг.    Анхны    нөхцлүүд    дараахь    хэлбэртэй    байдаг.
                  (Ихэвчлэн энэ нөхцөл: t=0 агшинд өгөгддөг)
Д.Оюунбилэг                                Физик-I

  Хөдөлгөөний анхны нөхцлүүдийг тэгшитгэлийн систем (1)-ийн нэгдэгч, хоѐрдогч
интегралуудад орлуулан тавьж зургаан тэгшитгэлийн систем үүсгэн интегралчлалын
тогтмол          г тодорхойлно.
  1. Координатын системийг дүрсэлнэ
  2. Материал цэгийн хөдөлгөөний анхны нөхцлийг бичнэ
  3. Материал цэгт үйлчилж байгаа идэвхтэй ба реакцын хүчийг зураг дээр дүрсэлнэ
  4. Материал цэгийн хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлүүдийг зохионо
  5. Хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийн системийг интегралчилж анхны
   нөхцөлүүд ашиглан тогтмолуудыг тодорхойлно
  6. Материал цэгийн хөдөлгөөн янз бүрийн аргаар өгөгдсөн байх үеийн дээр
   өгөгдсөн дифференциал тэгшитгэлүүд ашиглана.
                Жишээ бодлогууд, тайлбар

  1. 3т жинтэй ачааг босоо чиглэлийн дагуу каранаар              хуулиар
   өргөж байгаа бол караны татах хүчийг ол.
       Бодолт: Хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийг бичвэл:

                     . Хурдатгал нь:

       Татах хүч:           . Хугацааны дурын агшинд татах хүчийг
       тодорхойлж болно.

         2. m=2кг масстай материал цэг        хуулиар муруй замаар
    хөдөлнө. Материал цэгийн хурд U=3м/с, энэ агшин дэх муруйлтын радиус нь
    r=6м бол материал цэгт үйлчилж байгаа хүчийг тодорхойл.
    Бодолт: Материал цэгийн хурд, хурдатгалын траекторын шүргэгч ба гол
    нормаль дээрх проекцууд нь:                    ;      .
    Өгөгдсөн нөхцлөөр хурд U=3м/с буюу         болно. Хугацааг орлуулж
    тухайн агшин дэх шүргэгч хурдатгалыг олбол:              ; Нормаль
    хурдатгал нь:       Томъѐо (7)-аар хүчний шүргэгч ба гол нормаль дээрх
    проекцуудыг олбол:          ;       . Хүчний хэмжээг олбол:

               3.       хуулиар хэлбэлзэж байгаа ℓ-урттай, P-
             жинтэй математик дүүжингийн утасны татах хүчийг ол. Энд:
             φ-дүүжингийн босоо чиглэлээс хазайх өнцөг, φ0, к-нь тогтмол
             хэмжигдэхүүнүүд
           Бодолт: Дүүжинг босоо чиглэлтэй φ-өнцөг үүсгэж байгаа
           завсрын байрлалд дүрсэлж тэнхлэг n-ийг(гол нормаль) утасны
           дагуу, тэнхлэг τ-г (шүргэгч) φ-өнцгийн ихсэлтийн дагуу n-д
           перпендикуляр чиглүүлье. Дүүжинд үйлчилж байгаа хүчнүүд:
           дүүжингийн жин P, утасны татах хүч T, дүүжингийн
           хурдатгал: нормаль хурдатгал an, тангенциал хурдатгал aτ-г
  дүрсэлье. Утасны татах хүчийг олохын тулд материал цэгийн хөдөлгөөний
  дифференциал тэгшитгэлийг гол нормаль дээр проекцлож хэрэглэвэл:
Д.Оюунбилэг                              Физик-I

   Бидний тохиолдолд:       тул
 энд:                г орлуулбал:               .
 Өөр аргаар бод.
 4. υ0 анхны хурдтайгаар шидэгдсэн бие m-масстай бие ямар хэмжээний өндөрт
   ямар хугацаанд хүрэх вэ? Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй.
 Бодолт: Тооллын эхлэлийг шидэгдсэн цэг дээр авч тэнхлэгийг биетийн
 хөдөлгөөний дагуу эгц дээш чиглүүлье. Бодлогын өгөгдлөөр анхны нөхцлүүд нь:
    үед        болно. Биетэд хүндийн хүч P эгц доош үйлчилнэ.
 Хөдөлгөөн y-тэнхлэгийн дагуух шулуун шугамын хөдөлгөөн ба хөдөлгөөний
 дифференциал тэгшитгэлийг бидний тохиолдолд бичвэл:       буюу
     . Хамгийн их өндөрт хүрэхэд биетийн хурд тэг болох учир хурд    ,
 шилжилт    хоѐрын хамаарлаас хамгийн их өндрийг олж болно. Үүний тулд
 тэгшитгэл (1)-т        гэж бичин хувьсагчийг ялгавал:

   Тэгшитгэл (2)-ийн хоѐр талыг интегралчилж:         анхны нөхцлийг
 авч орлуулбал:      тэгвэл         . Дээр дурдсан ѐсоор    үед
     тул:     . Ийм өндөрт хүрэх T хугацааг олохын тулд тэгшитгэл (1)-д
    гэж бичин хувьсагчийг ялгавал:      . Интегралчилбал:      ;
    үед    тул     ба орлуулбал:        . Хамгийн их өндөрт
 хүрэхэд   болох ба үүнд харгалзах хугацаа t=T болно. Эндээс:

 5. α=300-ын өнцөг бүхий налуу хавтгай дээгүүр υ0=2м/с анхны хурдтайгаар тоосго
   гулсаж эхэлжээ. Хэрвээ үрэлтийн коэффициент μ=0.4 бол t=2с хугацаанд
   тоосгоны явах замыг ол.
 Бодолт:Тооллын эхийг тоосгоны хөдөлж эхлэх цэг дээр, x-тэнхлэгийг налуу
                   хавтгайн дагуу доош авъя. Анхны υ0
                   хурд x тэнхлэгийн дагуу доош чиглэж
                   байгаа тул анхны нөхцөл t=0 үед
                          хэлбэртэй бичигдэнэ.
                       Тоосгонд идэвхтэй хүч зөвхөн
                      түүний жин P үйлчилж байна. Энэ
                      хүндийн хүч нь хоѐр байгуулагчтай ба
                      нэг нь налуу хавтгайд перпендикуляр
                      нормаль байгуулагч Pу, нөгөө нь налуу
                      хавтгайд   параллель   тангенциаль
 байгуулагч Pх. Тоосгонд мөн реакцын хүч N, налуу хавтгай тоосго хоѐрын үрэлтийн
 хүч Fүр ба тэр нь хөдөлгөөний эсрэг чиглэнэ. Тооцоо хийхийн тулд материал
 цэгийн хүчний дифференциал тэгшитгэлүүдээ зурагт үзүүлсэн x, y тэнхлэгүүд дээр
 проекцлон бичвэл:

          Проекцийн утгуудыг олж бичвэл:
Д.Оюунбилэг                             Физик-I

     хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийг интегралчлахын тулд    ыг
 гэж сольж хувьсагчийг ялгавал:             , интегралчилбал:
              . Хамаарал (2) нь хөдөлгөөний дифференциал
 тэгшитгэлийн нэгдэгч интеграл болох ба интегралчлалын тогтмол   ийг олохын
 тулд (2)-т анхны нөхцлийг орлуулбал        . Иймд
       . Тоосгоны хөдөлгөөний хуулийг тодорхойлохдоо тэгшитгэл (3)-д
   г,    ээр сольж хувьсагчийг ялгавал:                 ,
 интегралчилбал:

     д анхны нөхцлийг орлуулбал    болж тэгшитгэл (4) дараах хэлбэртэй
 бичигдэнэ.

   Тоосгоны t=2с хугацаанд явсан замыг олохын тулд (5) тэгшитгэлд тоон
 утгуудыг орлуулбал S=7.02м гарна.
            Семинар-бие даалтын бодлогууд
 1. xy-ийн хавтгай дээр m-масстай материаллаг цэг y=bt-ct2, x=at (a, b, c-
   тогтмолууд) хуулиар хөдөлж байна. Материал цэгт үйлчилж байгаа хүчийг
   тодорхойл.
 2. m-масстай материаллаг цэг a-радиустай тойргоор s=ct3 хуулиар хөдөлж байгаа
   бол цэгт үйлчилж байгаа хүчийг тодорхойл. Хариу:
 3. Хэвтээ хавтгайтай α-өнцөг үүсгэсэн үрэлттэй налуу хавтгайгаар биет x=bgt2
   хуулиар уруудаж байна. Биет налуу хоѐрын үрэлтийн хүчийг ол. X-тэнхлэгийн
   налуугийн дагуу авна. Хариу:
Д.Оюунбилэг                             Физик-I


 4. 12000н жинтэй автомашин 36км/ц тогтмол хурдтайгаар жалгын ѐроолд хөдөлж
   байна. Жалгын хамгийн доод цэгийн муруйлтын радиус 50м бол энэ цэгт
   автомашины дарах даралтыг ол. (Автомашиныг цэг гэж үзэх ба хөдөлгөөнд
   үзүүлэх эсэргүүцлийг тооцохгүй) Хариу: 14.5*103н
 5. m масстай материаллаг цэг oxy-ийн хавтгайд төв рүү татах   тэй
   тэнцүү хүчний үйлчлэлд эсэргүүцэлтэй орчинд хөдөлж байна. Хэрвээ
   хөдөлгөөний хууль нь                     гэж
   өгөгдсөн бол орчноос үзүүлэх эсэргүүцлийн хүчийг тодорхойл.
       цэгийн радиус вектор,      болно. Хариу:
 6. P жинтэй биет ямар нэг өндрөөс анхны хурдгүйгээр унаж байна. Агаарын
   эсэргүүцлийн хүч    бол биеийн хурдыг 1-рт хугацаанаас, 2-рт зайнаас

   хамааруулж ол. Хариу:              энд,
 7. Хэвтээ хавтгай дээр байгаа 2кг жинтэй ачааг 10кг таталтын хүчийг тэсвэрлэж
   чадах хэвтээ утсанд бэхэлжээ. Хавтгай, ачаа хоѐрын үрэлтийн коэффициент 0.1
   бол энэ утсаар ачаанд өгч болох хамгийн их хурдатгалыг тодорхойл. Хариу:
   40.28м/с2
 8. Сумны анхны хурд 490м/с бол сумыг x=700м, y=680м цэгт тусгахын тулд
   координатын эхнээс ямар өнцгөөр буудах вэ? Хариу: 450, 890
Д.Оюунбилэг                           Физик-I
 9. m масстай М материал цэг хөдөлгөөнгүй О төврүү        хүчээр
   татагдана. Анхны агшинд ОМ зай   хурд  ОМ0-ын чиглэлтэй, α өнцөг
   үүсгэж байгаа бол x тэнхлэгийг ОМ0-ын дагуу авч цэгийн хөдөлгөөний
   тэгшитгэл, траекторыг ол.
 10. Бөмбөлөг 20м өндрөөс хэвтээ тэнхлэгт 300 өнцгөөр 10м/с хурдтайгаар
   шидэгджээ. X тэнхлэгийг бөмбөгний хөдөлгөөний дагуу баруун тийш, Y
   тэнхлэгийг эгц дээшээ чиглэлтэй авч x=x(t) y=y(t) хугацааны хамаарлын
   тэгшитгэлүүдийг мөн y=y(x) хөдөлгөөний шугаман тэгшитгэлийг бич

Recomendados

Physics nomPhysics nom
Physics nomZoljargal Oyunbyamba
10K visualizações105 slides
семинар2семинар2
семинар2oyunbileg06
15.6K visualizações7 slides
Lekts8Lekts8
Lekts8Bazarragchaa Erdenebileg
4.5K visualizações33 slides
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
269.9K visualizações105 slides
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.3K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимganzorig_od
20.5K visualizações8 slides
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1batgerel79
5.5K visualizações28 slides
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
16.9K visualizações28 slides
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1udwal555 bhus
12.1K visualizações7 slides

Mais procurados(20)

Молекул кинетик онолМолекул кинетик онол
Молекул кинетик онол
Bazarragchaa Erdenebileg3.7K visualizações
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
ganzorig_od20.5K visualizações
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1
batgerel795.5K visualizações
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin16.9K visualizações
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
udwal555 bhus12.1K visualizações
Cem13Cem13
Cem13
Bazarragchaa Erdenebileg480 visualizações
PhHS12PhHS12
PhHS12
E-Gazarchin Online University5.5K visualizações
семинар3семинар3
семинар3
oyunbileg0617.4K visualizações
1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе 1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе
1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе
Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр5.1K visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo7.2K visualizações
механик энергимеханик энерги
механик энерги
nsuren127.8K visualizações
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
udwal555 bhus9.5K visualizações
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
ganzorig_od10.6K visualizações
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)
Munhbayr Sukhbaatar33.2K visualizações
термодинамикийн Ii хуультермодинамикийн Ii хууль
термодинамикийн Ii хууль
davaa62713.3K visualizações
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lecture
oyunbileg0612.1K visualizações
Hodolgvvr naraa bagshHodolgvvr naraa bagsh
Hodolgvvr naraa bagsh
tg_tuvshee5.2K visualizações
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
Dorj Otgonchimeg88.4K visualizações

Similar a семинар4

семинар5семинар5
семинар5oyunbileg06
6.3K visualizações5 slides
семинар6семинар6
семинар6oyunbileg06
3.9K visualizações4 slides
7. relyativ mehanic7. relyativ mehanic
7. relyativ mehanicBazarragchaa Erdenebileg
1.1K visualizações10 slides
энерги баэнерги ба
энерги баMeteor Garden
3.7K visualizações4 slides

Similar a семинар4(16)

семинар5семинар5
семинар5
oyunbileg066.3K visualizações
семинар6семинар6
семинар6
oyunbileg063.9K visualizações
7. relyativ mehanic7. relyativ mehanic
7. relyativ mehanic
Bazarragchaa Erdenebileg1.1K visualizações
байгууламжийн динамикбайгууламжийн динамик
байгууламжийн динамик
Ц. Алтангэрэл5K visualizações
Computer zagwarchlalComputer zagwarchlal
Computer zagwarchlal
E-Gazarchin Online University1.5K visualizações
энерги баэнерги ба
энерги ба
Meteor Garden3.7K visualizações
Hicheel 4Hicheel 4
Hicheel 4
Ankhaa2.5K visualizações
book of physicsbook of physics
book of physics
nomin nyamsuren4.3K visualizações
хавтгайн геометрхавтгайн геометр
хавтгайн геометр
oyunbileg08973 visualizações
тригонометртригонометр
тригонометр
oyunbileg081.8K visualizações
Lekts 14Lekts 14
Lekts 14
ssuserd92713304 visualizações
Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124
Bvx ertontsiin tataltsaliin xvch124
naak_0204812 visualizações
P ii lekts-1 soronzon oronP ii lekts-1 soronzon oron
P ii lekts-1 soronzon oron
udwal555 bhus12.2K visualizações
Синхрон генераторСинхрон генератор
Синхрон генератор
zaluu_medleg2.4K visualizações
Синхрон генераторСинхрон генератор
Синхрон генератор
zaluu_medleg18.7K visualizações
Lecture 15Lecture 15
Lecture 15
Nd_twinkle1.6K visualizações

Mais de oyunbileg06

семинар1семинар1
семинар1oyunbileg06
6.2K visualizações6 slides
Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3oyunbileg06
4.1K visualizações12 slides
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2oyunbileg06
4K visualizações13 slides
Phys1 testPhys1 test
Phys1 testoyunbileg06
2.2K visualizações14 slides
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1oyunbileg06
2.5K visualizações18 slides
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulburoyunbileg06
4.2K visualizações9 slides

Mais de oyunbileg06(20)

семинар1семинар1
семинар1
oyunbileg066.2K visualizações
Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3
oyunbileg064.1K visualizações
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2
oyunbileg064K visualizações
Phys1 testPhys1 test
Phys1 test
oyunbileg062.2K visualizações
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1
oyunbileg062.5K visualizações
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulbur
oyunbileg064.2K visualizações
Lect28 handoutLect28 handout
Lect28 handout
oyunbileg06464 visualizações
Lect27 handoutLect27 handout
Lect27 handout
oyunbileg06754 visualizações
Lect26 handoutLect26 handout
Lect26 handout
oyunbileg06341 visualizações
Lect25 handoutLect25 handout
Lect25 handout
oyunbileg06208 visualizações
Lect24 handoutLect24 handout
Lect24 handout
oyunbileg06470 visualizações
Lect22 handoutLect22 handout
Lect22 handout
oyunbileg06797 visualizações
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06307 visualizações
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06232 visualizações
Lect20 handoutLect20 handout
Lect20 handout
oyunbileg06254 visualizações
Lect19 handoutLect19 handout
Lect19 handout
oyunbileg06575 visualizações
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06274 visualizações
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06284 visualizações
Lect17 handoutLect17 handout
Lect17 handout
oyunbileg06598 visualizações
Lect16 handoutLect16 handout
Lect16 handout
oyunbileg06225 visualizações

семинар4

 • 1. Д.Оюунбилэг Физик-I Семинар №4 Сэдэв.Ньютоны динамикийн хуулийн бодлогууд Агуулга:  Өгөгдсөн хөдөлгөөнөөр хүчийг тодорхойлох материал цэгийн динамикийн шууд бодлогууд  Өгөгдсөн хүчээр хөдөлгөөнийг тодорхойлох материал цэгийн динамикийн урвуу бодлогууд Зорилго:  Ньютоны хуулиудыг практик тооцоололд хэрэглэж, материал цэгийн динамикийн дифференциал тэгшитгэлүүдээр үндсэн хоѐр(шууд, урвуу) төрлийн бодлогыг бодох Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:  Материал цэгийн дифференциал тэгшитгэлүүд: 1. Тэгш өнцөгт координатын системийн тэнхлэгүүд дээр: 2. Циллиндр координатын системийн тэнхлэгүүд дээр: 3. Хавтгайн хөдөлгөөний үед туйлын координатын системд: Аргачлал:  Динамик нь биеийн хөдөлгөөнийг үүсэх шалтгаанаас хамааруулан судалдаг тул биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийг тооцсоны үндсэн дээр бодлогын бодолт хийгддэг Материал цэгийн динамикийн шууд бодлогыг бодохдоо:  Бүх инерциал тооллын системд механикийн үзэгдлүүд ижил явагддаг тул тухайн бодлогыг бодоход хамгийн зохимжтой байх инерциал тооллын системийг сонгох  Биеийн байрлал, түүнд үйлчлэх хүчнүүд, хурдатгалын чигийг заана. Өөрөөр хэлбэл биед үйлчилж байгаа хүчнүүдийг бүрэн гаргаж тооцох шаардлагатай бөгөөд тэнцүү үйлчлэгч хүчний дагуу хурдатгалын чиг байна.  Хөдөлгөөний боломжит чиглэл бүрийн хувьд Ньютоны II хуулийг тэр чиглэлд үйлчилж байгаа бүх хүчийг тооцон бичих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл динамикийн үндсэн тэгшитгэлийг вектор хэлбэрээр бичнэ. Дараа нь бүх векторыг түүний координатын тэнхлэг дээрх проекцуудаар сольж скаляр тэгшитгэл бичнэ.  Хэрэв биеийн байр, хурд тодорхойлох бодлого бол кинематикийн тэгшитгэлүүдийг нэмж бичнэ.  Хэд хэдэн биеийн хөдөлгөөнийг авч үзэж байгаа үед бие тус бүрийн хувьд хөдөлгөөний кинематик, динамикийн хуулийг бичих нь зүйтэй
 • 2. Д.Оюунбилэг Физик-I  Холбоотой юм уу шууд үйлчилцэж байгаа биесийн хөдөлгөөний хуулиудыг бичихдээ Ньютоны III хуулийг үндэслэн тэдгээрийн хоорондох үйлчлэлийг тооцох хэрэгтэй  Хэрэв үрэлтийн хүч байвал энэ нь биеийг байрлалаас нь хөдөлгөж чадах эсэхийг тооцно. Өөрөөр хэлбэл тайвны үрэлтийн хүчийг үйлчлэх хүчтэй нь харьцуулна. Материал цэгийн хөдөлгөөн янз бүрийн аргаар өгөгдсөн тохиолдолд хүчийг дараахь замаар тодорхойлдог.  Хэрэв m масстай материал цэгийн хөдөлгөөн тэгш өнцөгт координатын системд: хэлбэртэй өгөгдсөн бол энэ хөдөлгөөнийг бий болгож байгаа хүчний тэнхлэгүүд дээр проекцууд: гэж тодорхойлогдох ба эндээс хүчний хэмжээ: Чиглэл нь:  Траектор дээр тооллын эх болгон сонгосон цэгээс хэмжсэн нумын координатыг S гэвэл материал цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл: S=S(t) хэлбэртэй өгөгдсөн үед F хүчний проекцууд нь: ; Хэмжээ нь: чиглэл нь: болно.  Хавтгайн хөдөлгөөний үед хэрвээ материал цэгийн хөдөлгөөн туйлын координатын системд хэлбэртэй өгөгдсөн бол F хүчний тэнхлэгүүд дээрх проекцууд нь: 2 (10) хэмжээ нь: = 2+ 2 (11) чиглэл нь: cos Λ = ; болно. Материал цэгийн динамикийн урвуу бодлогыг бодохдоо: m масстай материал цэгт үйлчилж байгаа хүчнүүд мэдэгдэж байхад материал цэгийн хөдөлгөөний хуулийг тодорхойлох асуудал тавигддаг. Үүний тулд тухайн сонгож авсан тооллын системд харгалзах хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийн системийг бодох (интегралчлах) шаардлага гарна. Жишээлбэл: бодлого тэгш өнцөгт координатын системд бодогдож байгаа бол: (1) гэсэн дифференциал тэгшитгэлийн системийг интегралчилж хөдөлгөөний хуулийг хэлбэртэй гаргаж авна. Тэгшитгэлийн систем (1) нь хоѐрдугаар эрэмбийн гурван дифференциал тэгшитгэлээс тогтох тул интегралчлалтаар 6 тогтмол: гарч ирнэ. Эдгээр тогтмолуудыг тодорхойлохын тулд бодлогын нөхцөлд хөдөлгөөний анхны нөхцлүүд гэж нэрлэгддэг нэмэлт өгөгдлүүдийг оруулж өгдөг. Хөдөлгөөний анхны нөхцөлүүд нь хугацааны тодорхой агшинд цэгийн байрлал ба хурдыг тодорхойлж байдаг. Анхны нөхцлүүд дараахь хэлбэртэй байдаг. (Ихэвчлэн энэ нөхцөл: t=0 агшинд өгөгддөг)
 • 3. Д.Оюунбилэг Физик-I Хөдөлгөөний анхны нөхцлүүдийг тэгшитгэлийн систем (1)-ийн нэгдэгч, хоѐрдогч интегралуудад орлуулан тавьж зургаан тэгшитгэлийн систем үүсгэн интегралчлалын тогтмол г тодорхойлно. 1. Координатын системийг дүрсэлнэ 2. Материал цэгийн хөдөлгөөний анхны нөхцлийг бичнэ 3. Материал цэгт үйлчилж байгаа идэвхтэй ба реакцын хүчийг зураг дээр дүрсэлнэ 4. Материал цэгийн хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлүүдийг зохионо 5. Хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийн системийг интегралчилж анхны нөхцөлүүд ашиглан тогтмолуудыг тодорхойлно 6. Материал цэгийн хөдөлгөөн янз бүрийн аргаар өгөгдсөн байх үеийн дээр өгөгдсөн дифференциал тэгшитгэлүүд ашиглана. Жишээ бодлогууд, тайлбар 1. 3т жинтэй ачааг босоо чиглэлийн дагуу каранаар хуулиар өргөж байгаа бол караны татах хүчийг ол. Бодолт: Хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийг бичвэл: . Хурдатгал нь: Татах хүч: . Хугацааны дурын агшинд татах хүчийг тодорхойлж болно. 2. m=2кг масстай материал цэг хуулиар муруй замаар хөдөлнө. Материал цэгийн хурд U=3м/с, энэ агшин дэх муруйлтын радиус нь r=6м бол материал цэгт үйлчилж байгаа хүчийг тодорхойл. Бодолт: Материал цэгийн хурд, хурдатгалын траекторын шүргэгч ба гол нормаль дээрх проекцууд нь: ; . Өгөгдсөн нөхцлөөр хурд U=3м/с буюу болно. Хугацааг орлуулж тухайн агшин дэх шүргэгч хурдатгалыг олбол: ; Нормаль хурдатгал нь: Томъѐо (7)-аар хүчний шүргэгч ба гол нормаль дээрх проекцуудыг олбол: ; . Хүчний хэмжээг олбол: 3. хуулиар хэлбэлзэж байгаа ℓ-урттай, P- жинтэй математик дүүжингийн утасны татах хүчийг ол. Энд: φ-дүүжингийн босоо чиглэлээс хазайх өнцөг, φ0, к-нь тогтмол хэмжигдэхүүнүүд Бодолт: Дүүжинг босоо чиглэлтэй φ-өнцөг үүсгэж байгаа завсрын байрлалд дүрсэлж тэнхлэг n-ийг(гол нормаль) утасны дагуу, тэнхлэг τ-г (шүргэгч) φ-өнцгийн ихсэлтийн дагуу n-д перпендикуляр чиглүүлье. Дүүжинд үйлчилж байгаа хүчнүүд: дүүжингийн жин P, утасны татах хүч T, дүүжингийн хурдатгал: нормаль хурдатгал an, тангенциал хурдатгал aτ-г дүрсэлье. Утасны татах хүчийг олохын тулд материал цэгийн хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийг гол нормаль дээр проекцлож хэрэглэвэл:
 • 4. Д.Оюунбилэг Физик-I Бидний тохиолдолд: тул энд: г орлуулбал: . Өөр аргаар бод. 4. υ0 анхны хурдтайгаар шидэгдсэн бие m-масстай бие ямар хэмжээний өндөрт ямар хугацаанд хүрэх вэ? Агаарын эсэргүүцлийг тооцохгүй. Бодолт: Тооллын эхлэлийг шидэгдсэн цэг дээр авч тэнхлэгийг биетийн хөдөлгөөний дагуу эгц дээш чиглүүлье. Бодлогын өгөгдлөөр анхны нөхцлүүд нь: үед болно. Биетэд хүндийн хүч P эгц доош үйлчилнэ. Хөдөлгөөн y-тэнхлэгийн дагуух шулуун шугамын хөдөлгөөн ба хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийг бидний тохиолдолд бичвэл: буюу . Хамгийн их өндөрт хүрэхэд биетийн хурд тэг болох учир хурд , шилжилт хоѐрын хамаарлаас хамгийн их өндрийг олж болно. Үүний тулд тэгшитгэл (1)-т гэж бичин хувьсагчийг ялгавал: Тэгшитгэл (2)-ийн хоѐр талыг интегралчилж: анхны нөхцлийг авч орлуулбал: тэгвэл . Дээр дурдсан ѐсоор үед тул: . Ийм өндөрт хүрэх T хугацааг олохын тулд тэгшитгэл (1)-д гэж бичин хувьсагчийг ялгавал: . Интегралчилбал: ; үед тул ба орлуулбал: . Хамгийн их өндөрт хүрэхэд болох ба үүнд харгалзах хугацаа t=T болно. Эндээс: 5. α=300-ын өнцөг бүхий налуу хавтгай дээгүүр υ0=2м/с анхны хурдтайгаар тоосго гулсаж эхэлжээ. Хэрвээ үрэлтийн коэффициент μ=0.4 бол t=2с хугацаанд тоосгоны явах замыг ол. Бодолт:Тооллын эхийг тоосгоны хөдөлж эхлэх цэг дээр, x-тэнхлэгийг налуу хавтгайн дагуу доош авъя. Анхны υ0 хурд x тэнхлэгийн дагуу доош чиглэж байгаа тул анхны нөхцөл t=0 үед хэлбэртэй бичигдэнэ. Тоосгонд идэвхтэй хүч зөвхөн түүний жин P үйлчилж байна. Энэ хүндийн хүч нь хоѐр байгуулагчтай ба нэг нь налуу хавтгайд перпендикуляр нормаль байгуулагч Pу, нөгөө нь налуу хавтгайд параллель тангенциаль байгуулагч Pх. Тоосгонд мөн реакцын хүч N, налуу хавтгай тоосго хоѐрын үрэлтийн хүч Fүр ба тэр нь хөдөлгөөний эсрэг чиглэнэ. Тооцоо хийхийн тулд материал цэгийн хүчний дифференциал тэгшитгэлүүдээ зурагт үзүүлсэн x, y тэнхлэгүүд дээр проекцлон бичвэл: Проекцийн утгуудыг олж бичвэл:
 • 5. Д.Оюунбилэг Физик-I хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийг интегралчлахын тулд ыг гэж сольж хувьсагчийг ялгавал: , интегралчилбал: . Хамаарал (2) нь хөдөлгөөний дифференциал тэгшитгэлийн нэгдэгч интеграл болох ба интегралчлалын тогтмол ийг олохын тулд (2)-т анхны нөхцлийг орлуулбал . Иймд . Тоосгоны хөдөлгөөний хуулийг тодорхойлохдоо тэгшитгэл (3)-д г, ээр сольж хувьсагчийг ялгавал: , интегралчилбал: д анхны нөхцлийг орлуулбал болж тэгшитгэл (4) дараах хэлбэртэй бичигдэнэ. Тоосгоны t=2с хугацаанд явсан замыг олохын тулд (5) тэгшитгэлд тоон утгуудыг орлуулбал S=7.02м гарна. Семинар-бие даалтын бодлогууд 1. xy-ийн хавтгай дээр m-масстай материаллаг цэг y=bt-ct2, x=at (a, b, c- тогтмолууд) хуулиар хөдөлж байна. Материал цэгт үйлчилж байгаа хүчийг тодорхойл. 2. m-масстай материаллаг цэг a-радиустай тойргоор s=ct3 хуулиар хөдөлж байгаа бол цэгт үйлчилж байгаа хүчийг тодорхойл. Хариу: 3. Хэвтээ хавтгайтай α-өнцөг үүсгэсэн үрэлттэй налуу хавтгайгаар биет x=bgt2 хуулиар уруудаж байна. Биет налуу хоѐрын үрэлтийн хүчийг ол. X-тэнхлэгийн налуугийн дагуу авна. Хариу:
 • 6. Д.Оюунбилэг Физик-I 4. 12000н жинтэй автомашин 36км/ц тогтмол хурдтайгаар жалгын ѐроолд хөдөлж байна. Жалгын хамгийн доод цэгийн муруйлтын радиус 50м бол энэ цэгт автомашины дарах даралтыг ол. (Автомашиныг цэг гэж үзэх ба хөдөлгөөнд үзүүлэх эсэргүүцлийг тооцохгүй) Хариу: 14.5*103н 5. m масстай материаллаг цэг oxy-ийн хавтгайд төв рүү татах тэй тэнцүү хүчний үйлчлэлд эсэргүүцэлтэй орчинд хөдөлж байна. Хэрвээ хөдөлгөөний хууль нь гэж өгөгдсөн бол орчноос үзүүлэх эсэргүүцлийн хүчийг тодорхойл. цэгийн радиус вектор, болно. Хариу: 6. P жинтэй биет ямар нэг өндрөөс анхны хурдгүйгээр унаж байна. Агаарын эсэргүүцлийн хүч бол биеийн хурдыг 1-рт хугацаанаас, 2-рт зайнаас хамааруулж ол. Хариу: энд, 7. Хэвтээ хавтгай дээр байгаа 2кг жинтэй ачааг 10кг таталтын хүчийг тэсвэрлэж чадах хэвтээ утсанд бэхэлжээ. Хавтгай, ачаа хоѐрын үрэлтийн коэффициент 0.1 бол энэ утсаар ачаанд өгч болох хамгийн их хурдатгалыг тодорхойл. Хариу: 40.28м/с2 8. Сумны анхны хурд 490м/с бол сумыг x=700м, y=680м цэгт тусгахын тулд координатын эхнээс ямар өнцгөөр буудах вэ? Хариу: 450, 890
 • 7. Д.Оюунбилэг Физик-I 9. m масстай М материал цэг хөдөлгөөнгүй О төврүү хүчээр татагдана. Анхны агшинд ОМ зай хурд ОМ0-ын чиглэлтэй, α өнцөг үүсгэж байгаа бол x тэнхлэгийг ОМ0-ын дагуу авч цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл, траекторыг ол. 10. Бөмбөлөг 20м өндрөөс хэвтээ тэнхлэгт 300 өнцгөөр 10м/с хурдтайгаар шидэгджээ. X тэнхлэгийг бөмбөгний хөдөлгөөний дагуу баруун тийш, Y тэнхлэгийг эгц дээшээ чиглэлтэй авч x=x(t) y=y(t) хугацааны хамаарлын тэгшитгэлүүдийг мөн y=y(x) хөдөлгөөний шугаман тэгшитгэлийг бич