семинар3

Д.Оюунбилэг                              Физик-I

                                  Семинар №3
   Сэдэв. Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хөдлөх биеийн хөдөлгөөний бодлогууд
Агуулга:
   Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хөдлөх шулуун жигд хувьсах хөдөлгөөний бодлогууд
     Эгц дээш хөдлөх (хөөрөх) хөдөлгөөн
     Эгц доош хөдлөх (унах) хөдөлгөөн
   Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хөдлөх муруй жигд хувьсах хөдөлгөөний бодлогууд
     Хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн
     Хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн
Зорилго:
  Шулуун замын жигд хувьсах ба муруй замын жигд хувьсах хөдөлгөөнүүдийн
  кинематикийн үндсэн тэгшитгэлүүдийг таниж мэдэх, түүнийг бодлого бодоход
  хэрэглэх.
Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:
   Эгц дээш хөдлөх биеийн хөөрөх хугацаа:
   Эгц дээш хөдлөх биеийн хөөрөх өндөр:
   Эгц дээш хөдлөх биеийн эргэж унах хугацаа:
   Эгц дээш хөдлөх биеийн унах хурд:   Эгц доош хөдлөх биеийн унах хугацаа:


   Эгц доош хөдлөх биеийн унах хурд:   Хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн унах хугацаа:
Д.Оюунбилэг                                Физик-I   Хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн тусгалын зай:   Хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн тусгалын зай:
Аргачлал:
   Кинематик нь биеийн хөдөлгөөнийг судлахдаа биеийг материал цэг гэж тооцож,
   бодлогын бодолтыг зөвхөн геометр талаас нь хийдэг
Материал цэгийн хөдөлгөөний кинематикийн бодлогыг бодохдоо:
  1. Материал цэгийн хөдөлгөөний онцлогийг зөв тогтоох шаардлагатай
  2. Тооллын системийг хамгийн ашигтай байдлаар сонгох хэрэгтэй
  3. Кинематикийн үндсэн тэгшитгэлүүдийг бодлогын нөхцөл болон хөдөлгөөний
   онцлогт тохируулан бичнэ
  4. Биеийн байрлалыг(координатыг) тодорхойлох үед хөдөлгөөний тэгшитгэлийг
                    хэлбэртэй бичиж хэрэглэнэ
Нөхцлүүд:
   Биеийн хөөрөх хамгийн их өндөр нь хөөрөх хугацааны туршид бие босоо
   тэнхлэгийн дагуу туулсан замтай тэнцүү байна.
   Хэвтээ чиглэлд явж унах хэмжээ болох тусгалын зай нь хөөрөөд унах хооронд бие
   хэвтээ тэнхлэгийн дагуу явсан замтай тэнцүү байна
   Бие хөөрөлтийн дээд цэгтээ хүрэх үед бие зогсох тул хөөрөх хугацаа нь
   болох хугацаа байна.
   Бие газар унах агшин y=0 болно.
Жишээ бодлогууд
  1. Их бууны сум хэвтээ чиглэлтэй 600-ын өнцөг үүсгэн 600м/с хурдтай гарчээ. Сумны
   тусгалын зайг ол.
  Бодолт: Хэвтээ чиглэлд 600-ын өнцгөөр 600м/с анхны хурдтай шидэгдсэн биеийн анх
  шидсэн цэгээс ямар зайд унахыг олох шаардлагатай. Эхлээд биеийн хөдөлгөөний
  онцлогийг тогтооѐ. Үүний тулд түүнд ямар ямар хүч үйлчилж байгааг тодруулах
  шаардлагатай. Бууны сум дэлхийн татах хүчний үйлчлэлийн улмаас эхлээд нэг хэсэг
  хажуу тийш дээш хөөрч яваад дараа нь доошлон газарт унана. Иймээс тэрээр муруй
  замын хөдөлгөөн хийх ажээ. Ямарч муруй замын хөдөлгөөнийг хэд хэдэн байгуулагч
  шулуун замын хөдөлгөөн болгон задалж болдог. Дэлхийн татах хүчний үйлчэлийн
  чиглэл дагуух нэг байгуулагч хөдөлгөөнийг авъя. Тэгвэл босоо чиглэлд бие
Д.Оюунбилэг                                 Физик-I

  ШЗЖХувьсах хөдөлгөөн хийх болно. Нөгөө нэг байгуулагч хөдөлгөөнийг хэвтээ
  чиглэлд авъя. Энэ чиглэлд уул биед үйлчилж байгаа хүч байхгүй учраас
  ШЗЖХөдөлгөөн хийх болно. Хэрвээ бид тооллын эхийг бие анх шидэгдсэн цэг дээр
  өөрөөр хэлбэл, их бууны байран дээр авч, OX-тэнхлэгийг хэвтээгээр сумны хөдлөх
  чигт, OY-тэнхлэгийг эгц дээш нь чиглүүлэн авбал бодлогын нөхцлийг тусгасан
  зураглал зурагт үзүүлсэн байдалтай болно. OX ба OY тэнхлэгүүдийн дагуух
  ШЗХөдөлгөөний анхны хурдууд нь биеийн анхны      хурдны эдгээр тэнхлэг дээрх
       байгуулагчуудаар тодорхойлогдоно. Ингэснээр бид OX тэнхлэг дагуу
   анхны хурдтай жигд хөдөлгөөн, OY тэнхлэг дагуу     анхны хурдтай хувьсах
  хөдөлгөөнийг авч үзэх болно. Бодлогын нөхцөл ѐсоор бид зөвхөн хэвтээ чиглэлийн
  хөдөлгөөний тооцоог хийх ѐстой. Бие газарт унахад Y координат тэгтэй тэнцэнэ.

  Сумны нисэх хугацааг t гэвэл тусгалын зай нь:      байна. OY тэнхлэгийн дагуу
  сумны хөдөлгөөний тэгшитгэл           байх ба бодлогын нөхцлийг тооцвол:

          . Зурагаас үзвэл:      бөгөөд

  2 0

     сум буунаас гарах үед харгалзах хугацаа    сум газарт унах үед харгалзах
хугацаа


  Иймээс сумны нисэх хугацаа     болно.


  2. Чөлөөт унагч бие сүүлчийн 1 секундэд 63.7м зам туулжээ. Ямар өндрөөс хичнээн
   хугацаанд унасан бэ?

        Бодолт:          3. Эгц дээш шидсэн бие газарт 2секундын дараа унасан бол эхний
        хурд ямар бэ? Ямар өндөрт хүрсэн бэ?

        Бодолт:         газарт унах үе. Дээр хүрэх үед хурд “0” тэг
        болох бөгөөд доош унах анхны хурд нь “0” тэг юм.
        газарт унах үеийн хурд нь шидэх үеийн анхны хурд   той тэнцүү тул
  4. Газраас дээш 6м өндрөөс биеийг хэвтээ чигт 10м/с хурдтай шидэв. 1с-ийн дараа
   биеийн байрлал хаана байх вэ?
Д.Оюунбилэг                                Физик-I

 Бодолт: Тооллын эхийг дэлхий дээр авъя. (y тэнхлэгийн эерэг чиглэл дээшээ) t=0
              агшинд хурд хэвтээ чиглэнэ.

               Биед зөвхөн y тэнхлэгийн дагуу хүндийн хүч доош
               үйлчилнэ. Харин OX тэнхлэгийн дагуу хүч үйлчлэхгүй
               тул хэвтээ чиглэлд жигд хөдлөнө.    хамаарал нь
                     юм.    д    тул
                 хамаарал нь           болно.   агшинд
                           тул               .
 „‟y‟‟координатын эерэг чиглэл дээшээ тул g-г (-) тооцно. Одоо траекторийн тэгшитгэл
 бичье. Өөрөөр хэлбэл     хамаарлыг олъѐ.           буюу
 тэгшитгэлүүдээс  г зайлуулбал         болно.  тэй харьцангуй квадрат
 тэгшитгэл (         хэлбэрийн квадрат тэгшитгэл) тул түүний график нь
 доошоо харсан парабол байна. Параболын орой нь (          )
      болно. 1-секундын дараа       бие OX тэнхлэгтэй огтлолцох
 цэгийг олъѐ.           ээс   нь шийд юм.
              Семинар-бие даалтын бодлогууд
   1. 300м өндөрт буй агаарын бөмбөлгөөс чулуу унав. Чулуу ямар t хугацааны дараа
    газарт унах вэ? Доорх 3-н тохиолдолд авч үз: Агаарын бөмбөлөг 5м/с хурдтай
    хөөрч байсан; 5м/с хурдтай доошилж байсан; Хөдөлгөөнгүй байсан
   2. 19.6м өндрөөс бие анхны хурдгүй унав. Уналтын хугацааны n-дэх секунд ба
    сүүлийн секундэд бие тус тус ямар зам туулах вэ? Ямар хугацаанд замын n-дэх
    метрийг туулах вэ? Ямар хугацаанд замын сүүлийн нэг метрийг туулах вэ?
   3. Хэвтээ чигт шидсэн бөмбөг 5м зайд орших ханыг мөргөв. Анх шидсэн h
    өндрөөс 4.9м хэмжээгээр доош байрлалтай хананы цэгийг бөмбөг мөргөв.
    Бөмбөгийг ямар хурдтай шидсэн бэ? Бөмбөг хананы гадаргад ямар өнцөг үүсгэн
    мөргөх вэ?
Д.Оюунбилэг                               Физик-I
  4. Бөмбөгийг хэвтээ чигтэй 450 өнцөг үүсгэн 10м/с хурдтай шидэхэд 3м зайд
    орших ханыг уян харимхай мөргөв. Бөмбөг ханыг мөргөх цэгийн байрлал,
    газарт унах цэгийн байрлал ба хана мөргөх агшин бөмбөгийн хурд тус бүрийг
    ол.
  5. Уулын бэл дээр хормойгоос нь хэвтээ чигт L зайд байг байрлуулав. Их буу
    уулын хормойд байрлах бөгөөд уулын налуугийн өнцөг α, буудах өнцөг хэвтээ
    чигтэй β өнцөг үүсгэнэ. Их бууны сум ямар анхны хурдтай байвал байг онох вэ?
  6. Онгоц h өндөрт хэвтээ чигт тогтмол хурдтай нисч байна. Газраас онгоц руу
    чиглүүлэн хэвтээ чигт α өнцөг үүсгэн их буугаар буудаж онов. Сумны анхны
    хурд болон онгоцны хурдыг ол.
  7. Теннисчин ойртон ирж буй хангалттай өндөр хана руу чиглүүлэн хэвтээ чигт α
    өнцөг үүсгэн бөмбөгийг цохив. Бөмбөгний хурд  ба хананы хурд u. Хананаас
    ойсон бөмбөг анх цохисон цэгт буусан бол бөмбөг хана хүртэл ямар хугацаа
    зарцуулсан бэ? Бөмбөгийг газрын гадаргаас цохисон ба бөмбөг ханатай
    мөргөлдсөн гэж тооц.
Д.Оюунбилэг                              Физик-I


  8. Нэг цэгээс нэгэн зэрэг хэвтээ чигт α өнцөг үүсгэн тус тус ба хурдтай хоѐр
    чулууг шидэв (2     ). Эхний чулуу хөөрөлтийн хамгийн дээд цэгт хүрэх
    агшин хоѐр чулуу хоорондоо ямар зайтай байх вэ?
  9. Хүүхэд бөмбөгийг 20м өндөрт байрлах цонхоор шиджээ. Хэрэв бөмбөг
    байшингийн сууринаас 6м зайд унасан бол бөмөгний анхны хурд ба газарт
    унатлаа явсан хугацааг ол.
  10. Пүршин гар буунаас эгц дээш гарсан сум 1м өндөрт хөөрчээ. Хэрэв энэ бууг
    64см өндөрт байрлуулж хэвтээ чиглэлд буудвал сумны тусгалын зай ямар байх
    вэ?. Сумны анхны хурд бүх тохиолдолд адил байна.

Recomendados

Физик ном 2010 por
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
270K visualizações105 slides
Lekts 1 por
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1udwal555 bhus
12.1K visualizações7 slides
семинар2 por
семинар2семинар2
семинар2oyunbileg06
15.7K visualizações7 slides
Урвуу матриц por
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матрицBolorma Bolor
29.9K visualizações2 slides
MT101 Lecture 1(Mongolia) por
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)Munhbayr Sukhbaatar
33.2K visualizações25 slides
механик ажил por
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
23.2K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

гурвалжин ба түүний чанар por
гурвалжин ба түүний чанаргурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанарKhishighuu Myanganbuu
81.9K visualizações39 slides
геометр прогресс por
геометр прогрессгеометр прогресс
геометр прогрессTserendejid_od
22.4K visualizações6 slides
хүчний хэлбэрүүд por
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.4K visualizações15 slides
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих por
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичихzaya_0902
15.8K visualizações28 slides
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн por
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнChimgee Chimgee
15.4K visualizações16 slides
PhHS12 por
PhHS12PhHS12
PhHS12E-Gazarchin Online University
5.5K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

гурвалжин ба түүний чанар por Khishighuu Myanganbuu
гурвалжин ба түүний чанаргурвалжин ба түүний чанар
гурвалжин ба түүний чанар
Khishighuu Myanganbuu81.9K visualizações
геометр прогресс por Tserendejid_od
геометр прогрессгеометр прогресс
геометр прогресс
Tserendejid_od22.4K visualizações
хүчний хэлбэрүүд por nsuren1
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
nsuren157.4K visualizações
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих por zaya_0902
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
2 цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих
zaya_090215.8K visualizações
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee15.4K visualizações
Phys1 bie daalt por oyunbileg06
Phys1 bie daaltPhys1 bie daalt
Phys1 bie daalt
oyunbileg0611K visualizações
123456 por Ireedui12
123456123456
123456
Ireedui125.6K visualizações
механик энерги por nsuren1
механик энергимеханик энерги
механик энерги
nsuren127.8K visualizações
термодинамикийн I хууль por davaa627
термодинамикийн I хуультермодинамикийн I хууль
термодинамикийн I хууль
davaa62720.1K visualizações
конденсатор por bolor_chin
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin16.9K visualizações
функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын муж por Horloo Ebika
функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын мужфункцийн тодорхойлогдох муж ба утгын муж
функцийн тодорхойлогдох муж ба утгын муж
Horloo Ebika23.7K visualizações
Lection 1 por Sukhee Bilgee
Lection 1Lection 1
Lection 1
Sukhee Bilgee30.1K visualizações
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн por Bazarragchaa Erdenebileg
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнХатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Bazarragchaa Erdenebileg2.8K visualizações
Соронзон por Bilguun Ochirbat
СоронзонСоронзон
Соронзон
Bilguun Ochirbat21.3K visualizações
Lection 4 por Sukhee Bilgee
Lection 4Lection 4
Lection 4
Sukhee Bilgee25.5K visualizações
гадаргуугын талбай por OyuOyu-Erdene
гадаргуугын талбайгадаргуугын талбай
гадаргуугын талбай
OyuOyu-Erdene104.4K visualizações
Undrah por enhmonh
UndrahUndrah
Undrah
enhmonh9.9K visualizações
kvartil hoorondiin dalaits.pptx por MaagiiDaagii
kvartil hoorondiin dalaits.pptxkvartil hoorondiin dalaits.pptx
kvartil hoorondiin dalaits.pptx
MaagiiDaagii3K visualizações

Destaque

семинар6 por
семинар6семинар6
семинар6oyunbileg06
3.9K visualizações4 slides
семинар4 por
семинар4семинар4
семинар4oyunbileg06
7.4K visualizações7 slides
бие даалтын бодлого por
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогоTsetsegsuten Baatar
8.4K visualizações4 slides
Thermodynamic buleg2 por
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2oyunbileg06
4K visualizações13 slides
семинар1 por
семинар1семинар1
семинар1oyunbileg06
6.2K visualizações6 slides
семинар5 por
семинар5семинар5
семинар5oyunbileg06
6.3K visualizações5 slides

Destaque(7)

семинар6 por oyunbileg06
семинар6семинар6
семинар6
oyunbileg063.9K visualizações
семинар4 por oyunbileg06
семинар4семинар4
семинар4
oyunbileg067.4K visualizações
бие даалтын бодлого por Tsetsegsuten Baatar
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
Tsetsegsuten Baatar8.4K visualizações
Thermodynamic buleg2 por oyunbileg06
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2
oyunbileg064K visualizações
семинар1 por oyunbileg06
семинар1семинар1
семинар1
oyunbileg066.2K visualizações
семинар5 por oyunbileg06
семинар5семинар5
семинар5
oyunbileg066.3K visualizações
бодлого дасгалын хураамж 2 por Ganbat Narantsetseg
бодлого дасгалын хураамж 2бодлого дасгалын хураамж 2
бодлого дасгалын хураамж 2
Ganbat Narantsetseg4.1K visualizações

Mais de oyunbileg06

Tsahilgaan buleg3 por
Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3oyunbileg06
4.1K visualizações12 slides
Phys1 test por
Phys1 testPhys1 test
Phys1 testoyunbileg06
2.2K visualizações14 slides
Mekhanic buleg1 por
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1oyunbileg06
2.5K visualizações18 slides
Phys1 lecture por
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lectureoyunbileg06
12.1K visualizações105 slides
Phys1 hutulbur por
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulburoyunbileg06
4.2K visualizações9 slides
Lect28 handout por
Lect28 handoutLect28 handout
Lect28 handoutoyunbileg06
464 visualizações22 slides

Mais de oyunbileg06(20)

Tsahilgaan buleg3 por oyunbileg06
Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3
oyunbileg064.1K visualizações
Phys1 test por oyunbileg06
Phys1 testPhys1 test
Phys1 test
oyunbileg062.2K visualizações
Mekhanic buleg1 por oyunbileg06
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1
oyunbileg062.5K visualizações
Phys1 lecture por oyunbileg06
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lecture
oyunbileg0612.1K visualizações
Phys1 hutulbur por oyunbileg06
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulbur
oyunbileg064.2K visualizações
Lect28 handout por oyunbileg06
Lect28 handoutLect28 handout
Lect28 handout
oyunbileg06464 visualizações
Lect27 handout por oyunbileg06
Lect27 handoutLect27 handout
Lect27 handout
oyunbileg06754 visualizações
Lect26 handout por oyunbileg06
Lect26 handoutLect26 handout
Lect26 handout
oyunbileg06341 visualizações
Lect25 handout por oyunbileg06
Lect25 handoutLect25 handout
Lect25 handout
oyunbileg06208 visualizações
Lect24 handout por oyunbileg06
Lect24 handoutLect24 handout
Lect24 handout
oyunbileg06470 visualizações
Lect22 handout por oyunbileg06
Lect22 handoutLect22 handout
Lect22 handout
oyunbileg06797 visualizações
Lect21 handout por oyunbileg06
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06307 visualizações
Lect21 handout por oyunbileg06
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06232 visualizações
Lect20 handout por oyunbileg06
Lect20 handoutLect20 handout
Lect20 handout
oyunbileg06254 visualizações
Lect19 handout por oyunbileg06
Lect19 handoutLect19 handout
Lect19 handout
oyunbileg06575 visualizações
Lect18 handout por oyunbileg06
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06274 visualizações
Lect18 handout por oyunbileg06
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06284 visualizações
Lect17 handout por oyunbileg06
Lect17 handoutLect17 handout
Lect17 handout
oyunbileg06598 visualizações
Lect16 handout por oyunbileg06
Lect16 handoutLect16 handout
Lect16 handout
oyunbileg06225 visualizações
Lect15 handout por oyunbileg06
Lect15 handoutLect15 handout
Lect15 handout
oyunbileg06403 visualizações

семинар3

 • 1. Д.Оюунбилэг Физик-I Семинар №3 Сэдэв. Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хөдлөх биеийн хөдөлгөөний бодлогууд Агуулга:  Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хөдлөх шулуун жигд хувьсах хөдөлгөөний бодлогууд  Эгц дээш хөдлөх (хөөрөх) хөдөлгөөн  Эгц доош хөдлөх (унах) хөдөлгөөн  Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хөдлөх муруй жигд хувьсах хөдөлгөөний бодлогууд  Хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн  Хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн Зорилго: Шулуун замын жигд хувьсах ба муруй замын жигд хувьсах хөдөлгөөнүүдийн кинематикийн үндсэн тэгшитгэлүүдийг таниж мэдэх, түүнийг бодлого бодоход хэрэглэх. Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:  Эгц дээш хөдлөх биеийн хөөрөх хугацаа:  Эгц дээш хөдлөх биеийн хөөрөх өндөр:  Эгц дээш хөдлөх биеийн эргэж унах хугацаа:  Эгц дээш хөдлөх биеийн унах хурд:  Эгц доош хөдлөх биеийн унах хугацаа:  Эгц доош хөдлөх биеийн унах хурд:  Хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн унах хугацаа:
 • 2. Д.Оюунбилэг Физик-I  Хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн тусгалын зай:  Хэвтээ чигт өнцөг үүсгэн шидэгдсэн биеийн тусгалын зай: Аргачлал: Кинематик нь биеийн хөдөлгөөнийг судлахдаа биеийг материал цэг гэж тооцож, бодлогын бодолтыг зөвхөн геометр талаас нь хийдэг Материал цэгийн хөдөлгөөний кинематикийн бодлогыг бодохдоо: 1. Материал цэгийн хөдөлгөөний онцлогийг зөв тогтоох шаардлагатай 2. Тооллын системийг хамгийн ашигтай байдлаар сонгох хэрэгтэй 3. Кинематикийн үндсэн тэгшитгэлүүдийг бодлогын нөхцөл болон хөдөлгөөний онцлогт тохируулан бичнэ 4. Биеийн байрлалыг(координатыг) тодорхойлох үед хөдөлгөөний тэгшитгэлийг хэлбэртэй бичиж хэрэглэнэ Нөхцлүүд:  Биеийн хөөрөх хамгийн их өндөр нь хөөрөх хугацааны туршид бие босоо тэнхлэгийн дагуу туулсан замтай тэнцүү байна.  Хэвтээ чиглэлд явж унах хэмжээ болох тусгалын зай нь хөөрөөд унах хооронд бие хэвтээ тэнхлэгийн дагуу явсан замтай тэнцүү байна  Бие хөөрөлтийн дээд цэгтээ хүрэх үед бие зогсох тул хөөрөх хугацаа нь болох хугацаа байна.  Бие газар унах агшин y=0 болно. Жишээ бодлогууд 1. Их бууны сум хэвтээ чиглэлтэй 600-ын өнцөг үүсгэн 600м/с хурдтай гарчээ. Сумны тусгалын зайг ол. Бодолт: Хэвтээ чиглэлд 600-ын өнцгөөр 600м/с анхны хурдтай шидэгдсэн биеийн анх шидсэн цэгээс ямар зайд унахыг олох шаардлагатай. Эхлээд биеийн хөдөлгөөний онцлогийг тогтооѐ. Үүний тулд түүнд ямар ямар хүч үйлчилж байгааг тодруулах шаардлагатай. Бууны сум дэлхийн татах хүчний үйлчлэлийн улмаас эхлээд нэг хэсэг хажуу тийш дээш хөөрч яваад дараа нь доошлон газарт унана. Иймээс тэрээр муруй замын хөдөлгөөн хийх ажээ. Ямарч муруй замын хөдөлгөөнийг хэд хэдэн байгуулагч шулуун замын хөдөлгөөн болгон задалж болдог. Дэлхийн татах хүчний үйлчэлийн чиглэл дагуух нэг байгуулагч хөдөлгөөнийг авъя. Тэгвэл босоо чиглэлд бие
 • 3. Д.Оюунбилэг Физик-I ШЗЖХувьсах хөдөлгөөн хийх болно. Нөгөө нэг байгуулагч хөдөлгөөнийг хэвтээ чиглэлд авъя. Энэ чиглэлд уул биед үйлчилж байгаа хүч байхгүй учраас ШЗЖХөдөлгөөн хийх болно. Хэрвээ бид тооллын эхийг бие анх шидэгдсэн цэг дээр өөрөөр хэлбэл, их бууны байран дээр авч, OX-тэнхлэгийг хэвтээгээр сумны хөдлөх чигт, OY-тэнхлэгийг эгц дээш нь чиглүүлэн авбал бодлогын нөхцлийг тусгасан зураглал зурагт үзүүлсэн байдалтай болно. OX ба OY тэнхлэгүүдийн дагуух ШЗХөдөлгөөний анхны хурдууд нь биеийн анхны хурдны эдгээр тэнхлэг дээрх байгуулагчуудаар тодорхойлогдоно. Ингэснээр бид OX тэнхлэг дагуу анхны хурдтай жигд хөдөлгөөн, OY тэнхлэг дагуу анхны хурдтай хувьсах хөдөлгөөнийг авч үзэх болно. Бодлогын нөхцөл ѐсоор бид зөвхөн хэвтээ чиглэлийн хөдөлгөөний тооцоог хийх ѐстой. Бие газарт унахад Y координат тэгтэй тэнцэнэ. Сумны нисэх хугацааг t гэвэл тусгалын зай нь: байна. OY тэнхлэгийн дагуу сумны хөдөлгөөний тэгшитгэл байх ба бодлогын нөхцлийг тооцвол: . Зурагаас үзвэл: бөгөөд 2 0 сум буунаас гарах үед харгалзах хугацаа сум газарт унах үед харгалзах хугацаа Иймээс сумны нисэх хугацаа болно. 2. Чөлөөт унагч бие сүүлчийн 1 секундэд 63.7м зам туулжээ. Ямар өндрөөс хичнээн хугацаанд унасан бэ? Бодолт: 3. Эгц дээш шидсэн бие газарт 2секундын дараа унасан бол эхний хурд ямар бэ? Ямар өндөрт хүрсэн бэ? Бодолт: газарт унах үе. Дээр хүрэх үед хурд “0” тэг болох бөгөөд доош унах анхны хурд нь “0” тэг юм. газарт унах үеийн хурд нь шидэх үеийн анхны хурд той тэнцүү тул 4. Газраас дээш 6м өндрөөс биеийг хэвтээ чигт 10м/с хурдтай шидэв. 1с-ийн дараа биеийн байрлал хаана байх вэ?
 • 4. Д.Оюунбилэг Физик-I Бодолт: Тооллын эхийг дэлхий дээр авъя. (y тэнхлэгийн эерэг чиглэл дээшээ) t=0 агшинд хурд хэвтээ чиглэнэ. Биед зөвхөн y тэнхлэгийн дагуу хүндийн хүч доош үйлчилнэ. Харин OX тэнхлэгийн дагуу хүч үйлчлэхгүй тул хэвтээ чиглэлд жигд хөдлөнө. хамаарал нь юм. д тул хамаарал нь болно. агшинд тул . „‟y‟‟координатын эерэг чиглэл дээшээ тул g-г (-) тооцно. Одоо траекторийн тэгшитгэл бичье. Өөрөөр хэлбэл хамаарлыг олъѐ. буюу тэгшитгэлүүдээс г зайлуулбал болно. тэй харьцангуй квадрат тэгшитгэл ( хэлбэрийн квадрат тэгшитгэл) тул түүний график нь доошоо харсан парабол байна. Параболын орой нь ( ) болно. 1-секундын дараа бие OX тэнхлэгтэй огтлолцох цэгийг олъѐ. ээс нь шийд юм. Семинар-бие даалтын бодлогууд 1. 300м өндөрт буй агаарын бөмбөлгөөс чулуу унав. Чулуу ямар t хугацааны дараа газарт унах вэ? Доорх 3-н тохиолдолд авч үз: Агаарын бөмбөлөг 5м/с хурдтай хөөрч байсан; 5м/с хурдтай доошилж байсан; Хөдөлгөөнгүй байсан 2. 19.6м өндрөөс бие анхны хурдгүй унав. Уналтын хугацааны n-дэх секунд ба сүүлийн секундэд бие тус тус ямар зам туулах вэ? Ямар хугацаанд замын n-дэх метрийг туулах вэ? Ямар хугацаанд замын сүүлийн нэг метрийг туулах вэ? 3. Хэвтээ чигт шидсэн бөмбөг 5м зайд орших ханыг мөргөв. Анх шидсэн h өндрөөс 4.9м хэмжээгээр доош байрлалтай хананы цэгийг бөмбөг мөргөв. Бөмбөгийг ямар хурдтай шидсэн бэ? Бөмбөг хананы гадаргад ямар өнцөг үүсгэн мөргөх вэ?
 • 5. Д.Оюунбилэг Физик-I 4. Бөмбөгийг хэвтээ чигтэй 450 өнцөг үүсгэн 10м/с хурдтай шидэхэд 3м зайд орших ханыг уян харимхай мөргөв. Бөмбөг ханыг мөргөх цэгийн байрлал, газарт унах цэгийн байрлал ба хана мөргөх агшин бөмбөгийн хурд тус бүрийг ол. 5. Уулын бэл дээр хормойгоос нь хэвтээ чигт L зайд байг байрлуулав. Их буу уулын хормойд байрлах бөгөөд уулын налуугийн өнцөг α, буудах өнцөг хэвтээ чигтэй β өнцөг үүсгэнэ. Их бууны сум ямар анхны хурдтай байвал байг онох вэ? 6. Онгоц h өндөрт хэвтээ чигт тогтмол хурдтай нисч байна. Газраас онгоц руу чиглүүлэн хэвтээ чигт α өнцөг үүсгэн их буугаар буудаж онов. Сумны анхны хурд болон онгоцны хурдыг ол. 7. Теннисчин ойртон ирж буй хангалттай өндөр хана руу чиглүүлэн хэвтээ чигт α өнцөг үүсгэн бөмбөгийг цохив. Бөмбөгний хурд ба хананы хурд u. Хананаас ойсон бөмбөг анх цохисон цэгт буусан бол бөмбөг хана хүртэл ямар хугацаа зарцуулсан бэ? Бөмбөгийг газрын гадаргаас цохисон ба бөмбөг ханатай мөргөлдсөн гэж тооц.
 • 6. Д.Оюунбилэг Физик-I 8. Нэг цэгээс нэгэн зэрэг хэвтээ чигт α өнцөг үүсгэн тус тус ба хурдтай хоѐр чулууг шидэв (2 ). Эхний чулуу хөөрөлтийн хамгийн дээд цэгт хүрэх агшин хоѐр чулуу хоорондоо ямар зайтай байх вэ? 9. Хүүхэд бөмбөгийг 20м өндөрт байрлах цонхоор шиджээ. Хэрэв бөмбөг байшингийн сууринаас 6м зайд унасан бол бөмөгний анхны хурд ба газарт унатлаа явсан хугацааг ол. 10. Пүршин гар буунаас эгц дээш гарсан сум 1м өндөрт хөөрчээ. Хэрэв энэ бууг 64см өндөрт байрлуулж хэвтээ чиглэлд буудвал сумны тусгалын зай ямар байх вэ?. Сумны анхны хурд бүх тохиолдолд адил байна.