семинар2

Д.Оюунбилэг                              Физик-I

                                    Семинар №2
         Сэдэв.Материал цэгийн кинематикийн бодлогууд
Агуулга:
   Материал цэгийн хөдөлгөөн координатын аргаар өгөгдөх бодлогууд
   Материал цэгийн хөдөлгөөн радиус-векторын аргаар өгөгдөх бодлогууд
   Материал цэгийн хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдөх бодлогууд
Зорилго:
   Бие хугацааны агшин бүрд хаана байхыг урьдчилан мэдэх, тухайлбал бие
   хугацааны агшин бүрд ямар координаттай байхыг тооцох
Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:

                  буюу         материал цэгийн давших
    хөдөлгөөний тэгшитгэл
   Материал цэгийн хөдөлгөөнийг өгөх аргууд:
  1. Материал цэгийн байрлалыг хугацааны ямарч агшинд декартын координатын
   системд                  координатуудаар тодорхойлно. (2.2)-
   ийг материал цэгийн хөдөлгөөний, координатын хэлбэртэй тэгшитгэл гэнэ. Өөрөөр
   хэлбэл материал цэгийн хөдөлгөөн координатын аргаар өгөгдсөн бол түүний
   байрлалыг (2.2) координатуудаар тодорхойлно. (2.2)-тэгшитгэлээс t хугацааг
   арилгаж x, y, z координатын хооронд хамаарал тогтоовол цэгийн хөдөлж байгаа
   муруй-траекторын тэгшитгэл гарна.
   Материал цэгийн хурд нь радиус-вектороос хугацаагаар авсан 1-р эрэмбийн
   уламжлалаар тодорхойлогдоно.
   Материал цэгийн хурдатгал нь хурднаас хугацаагаар авсан 1-р эрэмбийн
   уламжлалаар тодорхойлогдоно.


   Дээрх хэмжигдэхүүнүүдийг проекцуудаар нь задалбал:   Хурдны   тэнхлэг дээрх проекц нь:
   Хурдатгалын   тэнхлэг дээрх проекц нь:
Д.Оюунбилэг                              Физик-I

    болон  тэнхлэгүүд дээрх проекцуудын хувьд (2.5), (2.6) илэрхийлэлүүдийн
     ийг сольж бичихэд гарна.
  2. Материал цэгийн хөдөлгөөн векторын аргаар өгөгдсөн бол түүний байрлалыг
           радиус вектороор тодорхойлж болно
   Дурын A цэгийн байрлалыг x, y, z гэсэн координатын утгаар, эсвэл координатын
   эхээс A цэг хүртэл татсан радиус-векторын утгыг өгөх гэсэн хоѐр үндсэн аргаар
   тогтоож болно. Материал цэгийн байрлалыг тодорхойлно гэдэг бол түүний
   координатуудыг олно гэсэн үг юм.
  1. Хөдөлгөөнгүй байгаа биеийн байрлалыг тодорхойлох аргууд
   Ямар нэгэн A цэгийн координат x, y, z мэдэгдэж байхад энэ цэгийн радиус-вектор
   нь дараах томъѐогоор тодорхойлогдоно.
A цэгийн координат x, y, z гэсэн хэмжээсээр тодорхойлогдох бөгөөд эдгээрийг цэгийн
координатууд гэнэ.
  2. Материал цэг хөдлөж байхад байрлал олох арга
   Материал цэг хугацааны агшин    радиус вектортой      цэгээс хөдөлж
   хугацааны   агшин  радиус вектортой       цэгт хүрч ирсэн бол
   хугацаанд түүний байрлалын өөрчлөлт      гэсэн шилжилтийн вектороор
   тодорхойлогдоно.Тухайн тохиолдолд бие координатын эхээс эхлэн хөдөлж байвал      болж энэ үед
шилжилт      нь эцсийн байрлалын радиус вектортой тэнцүү болно.
   Материал цэг муруй траектороор хөдлөх тохиолдолд шилжилт, зам хоѐр хоорондоо
   тэнцүү биш байна. Ийм тохиолдолд    шилжилтийн вектор   уудын геометр
   нийлбэр байх ба дараах интегралаар тодорхойлогдоно.
Д.Оюунбилэг                             Физик-I

   Зам нь эгэл шилжилтийн векторын модулиудын арифметик нийлбэр болж дараах
   интегралаар тодорхойлогдоно.
  3. Материал цэгийн байрлал хугацааны ямар ч агшинд цилиндр координатын системд
            координатаар тодорхойлно.     нь траектор дээр тооллын
   эх болгон сонгосон цэгээс хэмжсэн нумын координатыг       гэсэн цэгийн
   хөдөлгөөний тэгшитгэл юм.
   Цэгийн хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдсөн үед түүний хурдыг дараах томъѐогоор
   тодорхойлно.


   Хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдсөн үед материал цэгийн бүрэн хурдатгалыг
   тангенциал ба нормаль хурдатгалын нийлбэрээр тодохойлно.   Тангенциал хурдатгал нь хурдны алгебр хэмжээнээс хугацаагаар авсан нэгдүгээр
   эрэмбийн уламжлалтай тэнцүү.
   Нормаль хурдатгал нь хурдны квадратыг тухайн цэг дэх муруйлтын радиуст
   хуваасантай тэнцүү.
   Цэгийн хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдсөн үед бүтэн хурдатгалын вектор нормаль
   чиглэлийн хооронд үүсэх өнцгөөр хурдатгалын чиглэлийг тодорхойлно. Энэ
   өнцгийн α гэвэл
Аргачлал:
   Кинематик нь биеийн хөдөлгөөнийг судлахдаа биеийг материал цэг гэж тооцож,
   бодлогын бодолтыг зөвхөн геометр талаас нь хийдэг
Материал цэгийн хөдөлгөөний кинематикийн бодлогыг бодохдоо:
  1. Түүний нөхцлийг задлан унших өөрөөр хэлбэл уг бодлого ямар хөдөлгөөний
   бодлого вэ? гэдгийг таниж мэдэх.
Д.Оюунбилэг                              Физик-I

2. Тооллын системийг хамгийн ашигтай байдлаар сонгох өөрөөр хэлбэл тооллын бие
  ба түүнтэй холбосон координатын системийг оновчтой сонгох хэрэгтэй.
3. Сонгосон   тооллын  системтэй   харьцангуйгаар  биеийн  хөдөлгөөний
  тэгшитгэлүүдийг бичих өөрөөр хэлбэл биеийн координат ба хурдны проекцууд
  хугацаанаас хамаарах хамаарлыг илэрхийлж бичих. Энэ тэгшитгэлүүд нь өгсөн
  эхний нөхцөл ба хурдатгалаар биеийн хурд ба координатуудыг хугацааны туршид
  тодорхойлох бололцоог олгодог.
4. Хэрэв зохиосон тэгшитгэлүүд дэх үл мэдэхийн тоо тэгшитгэлийн тооноос илүү
  байвал бодлогын нөхцөлд заасан тусгай нөхцөл болон геометр харьцаануудаас
  зохиосон нэмэлт тэнцэтгэл бичих, мөн бодлогын нөхцөлд өгсөн биеийн координат
  хугацаанаас хамаарах хамаарлаас хурд ба хурдатгалыг шууд тодорхойлж болдог.
              Жишээ бодлогууд, тайлбар

1. Материал цэгийн хөдөлгөөн               см хуулиар өгөгдсөн бол
    сек агшинд цэгийн хурд, хурдатгалыг ол.

Бодолт: Хурдны проекцуудыг тодорхойлбол:

   сек үед                        .

Хурдны чиглэл:
Хурдатгалыг тодорхойлъѐ:

   сек үед          . Иймд

Хурдатгалын чиглэлийг тодорхойлбол:              ;
    .     сек агшинд цэгийн хурдатгал OX тэнхлэгтэй паралель байна.

2. Материал цэгийн радиус вектор            бол хөдөлж эхэлсэнээс
  хойших 10с-д явсан зам ба шилжилтийн векторын модулийг ол.

Бодолт: Өгөгдсөн радиус-вектороос    дифференциал  авбал:         .
Шилжилтийн векторыг олбол:
Үүнээс түүний модулийг олбол,              . Явсан замыг олбол,
Д.Оюунбилэг                              Физик-I
3. M цэг R=6м радиустай тойргоор        хуулиар хөдлөнө. Хэрэв О төвөөс M
  цэгийн хамгийн их хазайлт нь 0.16м, тойргийн үе    , анхны агшинд M цэг O
  төв дээр байсан гэвэл цэгийн хөдөлгөөний хууль, хурд, хурдатгалыг       д
  тодорхойл.

Бодолт: M цэгийн хамгийн их хазайлт нь A=0.16м, тойрог давтамж нь    гэдгээс
M цэгийн хөдөлгөөний хууль нь          M цэгийн хурдыг тодорхойлбол:
               бол

Одоо тангенциал хурдатгалыг олъѐ.                    бол
         нормаль хурдатгал нь             Бүрэн хурдатгалыг
(2.14) томъѐогоор тодорхойлбол:
             Семинар-бие даалтын бодлогууд

1. Материал цэг             хуулиар  хөдөлнө.  Материал  цэгийн
  траекторыг тодорхойлж, хөдөлгөөнийг шинжил.
2. Хөдөлгөөний тэгшитгэлүүдийг ашиглан цэгийн траектор, мөн анхны байрлалыг
  тодорхойл. a)              б)
3. Дөрвөн материал цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл:
                 гэж харгалзан өгөгдсөн бол: a) Цэг тус бүрийн
         хамаарлын  тэгшитгэлийг    бич.   b)   Цэгүүдийн
                     c) Цэг тус бүрийн хөдөлгөөний
  хэлбэрийг тодорхойл.
Д.Оюунбилэг                              Физик-I
4. Радиус-векторын анхны ба эцсийн утгууд тус тус         ба
      бол олох нь: a) векторын  өөрчлөлт; б) өөрчлөлтийг модуль      в)
  модулийн   өөрчлөлт
5. Материал цэгийн радиус-вектор хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөх хууль:
       . Хугацааны    агшин цэгийн хурд, хурдатгал, хурдны модуль
  болон материал цэгийн хөдөлгөөний 10дахь секундэд туулсан S замын
  ойролцоолсон утгыг ол.
6. Материал цэг            хурдтай хөдөлж байна.     бол олох нь: a)
  хугацааны t=1с агшин цэгийн хурдны модуль; б ) цэгийн хурдатгал ба хурдатгалын
  модуль; в) хугацааны 2с-ээс 3с хүртэл цэгийн туулсан S зам; г) цэгийн хөдөлгөөн
  ямар шинжтэй болохыг.
7. R радиустай хөдөлж байгаа цэгийн тангенциал хурдатгал      хамаарлаар
  хувьсана. Цэгийн анхны байрлалыг тооллын эх болгон сонгож, анхны хурд нь
  бол цэгийн хурд, хугацаа хоѐрын хамаарал, мөн траектороор хөдлөх хуулийг
  тодорхойл.
Д.Оюунбилэг                             Физик-I


8. Материал цэг xoy хавтгайд ox тэнхлэгтэй параллель чиглэлтэй 2м/с2 тогтмол
  хурдатгалтай хөдөлнө. Хэрэв цэгийн анхны     хурд oy тэнхлэгтэй 300 өнцөг
  үүсгэж байсан бол t=1с-д траекторийн муруйлтын радиус ол.
9. h=320м өндрөөс шидэгдсэн ачаа             хуулиар унажээ. Ачааны
  траектор, унах агшинд харгалзах хурд, хурдатгал, муруйлтын радиусыг ол.
10. Материал цэгийн хөдөлгөөн                хуулиар өгөгдсөн бол
  t=2с-д муруйлтын радиусыг ол.

Recomendados

Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
269.9K visualizações105 slides
семинар3семинар3
семинар3oyunbileg06
17.4K visualizações6 slides
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.3K visualizações15 slides
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1udwal555 bhus
12.1K visualizações7 slides
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимganzorig_od
20.5K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
23.1K visualizações13 slides
PhysPhys
PhysBaterdene Tserendash
18K visualizações11 slides
PhHS12PhHS12
PhHS12E-Gazarchin Online University
5.5K visualizações10 slides
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)Munhbayr Sukhbaatar
33.2K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

механик ажилмеханик ажил
механик ажил
nsuren123.1K visualizações
PhysPhys
Phys
Baterdene Tserendash18K visualizações
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнХатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Bazarragchaa Erdenebileg2.8K visualizações
PhHS12PhHS12
PhHS12
E-Gazarchin Online University5.5K visualizações
MT101 Lecture 1(Mongolia)MT101 Lecture 1(Mongolia)
MT101 Lecture 1(Mongolia)
Munhbayr Sukhbaatar33.2K visualizações
Lection 5Lection 5
Lection 5
Sukhee Bilgee7.3K visualizações
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матриц
Bolorma Bolor29.8K visualizações
1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе 1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе
1. Mонголын чулуун зэвсгийн үе
Хотгойд Шанж Болдбаатар Ууганбаяр5.1K visualizações
Тууль Тууль
Тууль
Buyanaa Chuluunbaatar22.8K visualizações
Lection 4Lection 4
Lection 4
Sukhee Bilgee25.5K visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo7.2K visualizações
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
udwal555 bhus9.5K visualizações
хэрэглэгдэхүүн 3хэрэглэгдэхүүн 3
хэрэглэгдэхүүн 3
tsewegmed95.1K visualizações
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo11K visualizações
конденсаторконденсатор
конденсатор
bolor_chin16.9K visualizações
UndrahUndrah
Undrah
enhmonh9.9K visualizações
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai77.7K visualizações

Similar a семинар2

семинар4семинар4
семинар4oyunbileg06
7.4K visualizações7 slides
семинар1семинар1
семинар1oyunbileg06
6.2K visualizações6 slides
семинар6семинар6
семинар6oyunbileg06
3.9K visualizações4 slides
7. relyativ mehanic7. relyativ mehanic
7. relyativ mehanicBazarragchaa Erdenebileg
1.1K visualizações10 slides
хавтгайн геометрхавтгайн геометр
хавтгайн геометрoyunbileg08
973 visualizações2 slides
тригонометртригонометр
тригонометрoyunbileg08
1.8K visualizações2 slides

Similar a семинар2(8)

семинар4семинар4
семинар4
oyunbileg067.4K visualizações
семинар1семинар1
семинар1
oyunbileg066.2K visualizações
семинар6семинар6
семинар6
oyunbileg063.9K visualizações
7. relyativ mehanic7. relyativ mehanic
7. relyativ mehanic
Bazarragchaa Erdenebileg1.1K visualizações
хавтгайн геометрхавтгайн геометр
хавтгайн геометр
oyunbileg08973 visualizações
тригонометртригонометр
тригонометр
oyunbileg081.8K visualizações
семинар5семинар5
семинар5
oyunbileg066.3K visualizações
Hicheel 4Hicheel 4
Hicheel 4
Ankhaa2.5K visualizações

Mais de oyunbileg06

Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3oyunbileg06
4.1K visualizações12 slides
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2oyunbileg06
4K visualizações13 slides
Phys1 testPhys1 test
Phys1 testoyunbileg06
2.2K visualizações14 slides
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1oyunbileg06
2.5K visualizações18 slides
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lectureoyunbileg06
12.1K visualizações105 slides
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulburoyunbileg06
4.2K visualizações9 slides

Mais de oyunbileg06(20)

Tsahilgaan buleg3Tsahilgaan buleg3
Tsahilgaan buleg3
oyunbileg064.1K visualizações
Thermodynamic buleg2Thermodynamic buleg2
Thermodynamic buleg2
oyunbileg064K visualizações
Phys1 testPhys1 test
Phys1 test
oyunbileg062.2K visualizações
Mekhanic buleg1Mekhanic buleg1
Mekhanic buleg1
oyunbileg062.5K visualizações
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lecture
oyunbileg0612.1K visualizações
Phys1 hutulburPhys1 hutulbur
Phys1 hutulbur
oyunbileg064.2K visualizações
Phys1 bie daaltPhys1 bie daalt
Phys1 bie daalt
oyunbileg0611K visualizações
Lect28 handoutLect28 handout
Lect28 handout
oyunbileg06464 visualizações
Lect27 handoutLect27 handout
Lect27 handout
oyunbileg06754 visualizações
Lect26 handoutLect26 handout
Lect26 handout
oyunbileg06341 visualizações
Lect25 handoutLect25 handout
Lect25 handout
oyunbileg06208 visualizações
Lect24 handoutLect24 handout
Lect24 handout
oyunbileg06470 visualizações
Lect22 handoutLect22 handout
Lect22 handout
oyunbileg06797 visualizações
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06307 visualizações
Lect21 handoutLect21 handout
Lect21 handout
oyunbileg06232 visualizações
Lect20 handoutLect20 handout
Lect20 handout
oyunbileg06254 visualizações
Lect19 handoutLect19 handout
Lect19 handout
oyunbileg06575 visualizações
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06274 visualizações
Lect18 handoutLect18 handout
Lect18 handout
oyunbileg06284 visualizações
Lect17 handoutLect17 handout
Lect17 handout
oyunbileg06598 visualizações

семинар2

 • 1. Д.Оюунбилэг Физик-I Семинар №2 Сэдэв.Материал цэгийн кинематикийн бодлогууд Агуулга:  Материал цэгийн хөдөлгөөн координатын аргаар өгөгдөх бодлогууд  Материал цэгийн хөдөлгөөн радиус-векторын аргаар өгөгдөх бодлогууд  Материал цэгийн хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдөх бодлогууд Зорилго:  Бие хугацааны агшин бүрд хаана байхыг урьдчилан мэдэх, тухайлбал бие хугацааны агшин бүрд ямар координаттай байхыг тооцох Үндсэн томъѐо, тодорхойлолтууд:  буюу материал цэгийн давших хөдөлгөөний тэгшитгэл  Материал цэгийн хөдөлгөөнийг өгөх аргууд: 1. Материал цэгийн байрлалыг хугацааны ямарч агшинд декартын координатын системд координатуудаар тодорхойлно. (2.2)- ийг материал цэгийн хөдөлгөөний, координатын хэлбэртэй тэгшитгэл гэнэ. Өөрөөр хэлбэл материал цэгийн хөдөлгөөн координатын аргаар өгөгдсөн бол түүний байрлалыг (2.2) координатуудаар тодорхойлно. (2.2)-тэгшитгэлээс t хугацааг арилгаж x, y, z координатын хооронд хамаарал тогтоовол цэгийн хөдөлж байгаа муруй-траекторын тэгшитгэл гарна.  Материал цэгийн хурд нь радиус-вектороос хугацаагаар авсан 1-р эрэмбийн уламжлалаар тодорхойлогдоно.  Материал цэгийн хурдатгал нь хурднаас хугацаагаар авсан 1-р эрэмбийн уламжлалаар тодорхойлогдоно.  Дээрх хэмжигдэхүүнүүдийг проекцуудаар нь задалбал:  Хурдны тэнхлэг дээрх проекц нь:  Хурдатгалын тэнхлэг дээрх проекц нь:
 • 2. Д.Оюунбилэг Физик-I  болон тэнхлэгүүд дээрх проекцуудын хувьд (2.5), (2.6) илэрхийлэлүүдийн ийг сольж бичихэд гарна. 2. Материал цэгийн хөдөлгөөн векторын аргаар өгөгдсөн бол түүний байрлалыг радиус вектороор тодорхойлж болно  Дурын A цэгийн байрлалыг x, y, z гэсэн координатын утгаар, эсвэл координатын эхээс A цэг хүртэл татсан радиус-векторын утгыг өгөх гэсэн хоѐр үндсэн аргаар тогтоож болно. Материал цэгийн байрлалыг тодорхойлно гэдэг бол түүний координатуудыг олно гэсэн үг юм. 1. Хөдөлгөөнгүй байгаа биеийн байрлалыг тодорхойлох аргууд  Ямар нэгэн A цэгийн координат x, y, z мэдэгдэж байхад энэ цэгийн радиус-вектор нь дараах томъѐогоор тодорхойлогдоно. A цэгийн координат x, y, z гэсэн хэмжээсээр тодорхойлогдох бөгөөд эдгээрийг цэгийн координатууд гэнэ. 2. Материал цэг хөдлөж байхад байрлал олох арга  Материал цэг хугацааны агшин радиус вектортой цэгээс хөдөлж хугацааны агшин радиус вектортой цэгт хүрч ирсэн бол хугацаанд түүний байрлалын өөрчлөлт гэсэн шилжилтийн вектороор тодорхойлогдоно. Тухайн тохиолдолд бие координатын эхээс эхлэн хөдөлж байвал болж энэ үед шилжилт нь эцсийн байрлалын радиус вектортой тэнцүү болно.  Материал цэг муруй траектороор хөдлөх тохиолдолд шилжилт, зам хоѐр хоорондоо тэнцүү биш байна. Ийм тохиолдолд шилжилтийн вектор уудын геометр нийлбэр байх ба дараах интегралаар тодорхойлогдоно.
 • 3. Д.Оюунбилэг Физик-I  Зам нь эгэл шилжилтийн векторын модулиудын арифметик нийлбэр болж дараах интегралаар тодорхойлогдоно. 3. Материал цэгийн байрлал хугацааны ямар ч агшинд цилиндр координатын системд координатаар тодорхойлно. нь траектор дээр тооллын эх болгон сонгосон цэгээс хэмжсэн нумын координатыг гэсэн цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл юм.  Цэгийн хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдсөн үед түүний хурдыг дараах томъѐогоор тодорхойлно.  Хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдсөн үед материал цэгийн бүрэн хурдатгалыг тангенциал ба нормаль хурдатгалын нийлбэрээр тодохойлно.  Тангенциал хурдатгал нь хурдны алгебр хэмжээнээс хугацаагаар авсан нэгдүгээр эрэмбийн уламжлалтай тэнцүү.  Нормаль хурдатгал нь хурдны квадратыг тухайн цэг дэх муруйлтын радиуст хуваасантай тэнцүү.  Цэгийн хөдөлгөөн ердийн аргаар өгөгдсөн үед бүтэн хурдатгалын вектор нормаль чиглэлийн хооронд үүсэх өнцгөөр хурдатгалын чиглэлийг тодорхойлно. Энэ өнцгийн α гэвэл Аргачлал:  Кинематик нь биеийн хөдөлгөөнийг судлахдаа биеийг материал цэг гэж тооцож, бодлогын бодолтыг зөвхөн геометр талаас нь хийдэг Материал цэгийн хөдөлгөөний кинематикийн бодлогыг бодохдоо: 1. Түүний нөхцлийг задлан унших өөрөөр хэлбэл уг бодлого ямар хөдөлгөөний бодлого вэ? гэдгийг таниж мэдэх.
 • 4. Д.Оюунбилэг Физик-I 2. Тооллын системийг хамгийн ашигтай байдлаар сонгох өөрөөр хэлбэл тооллын бие ба түүнтэй холбосон координатын системийг оновчтой сонгох хэрэгтэй. 3. Сонгосон тооллын системтэй харьцангуйгаар биеийн хөдөлгөөний тэгшитгэлүүдийг бичих өөрөөр хэлбэл биеийн координат ба хурдны проекцууд хугацаанаас хамаарах хамаарлыг илэрхийлж бичих. Энэ тэгшитгэлүүд нь өгсөн эхний нөхцөл ба хурдатгалаар биеийн хурд ба координатуудыг хугацааны туршид тодорхойлох бололцоог олгодог. 4. Хэрэв зохиосон тэгшитгэлүүд дэх үл мэдэхийн тоо тэгшитгэлийн тооноос илүү байвал бодлогын нөхцөлд заасан тусгай нөхцөл болон геометр харьцаануудаас зохиосон нэмэлт тэнцэтгэл бичих, мөн бодлогын нөхцөлд өгсөн биеийн координат хугацаанаас хамаарах хамаарлаас хурд ба хурдатгалыг шууд тодорхойлж болдог. Жишээ бодлогууд, тайлбар 1. Материал цэгийн хөдөлгөөн см хуулиар өгөгдсөн бол сек агшинд цэгийн хурд, хурдатгалыг ол. Бодолт: Хурдны проекцуудыг тодорхойлбол: сек үед . Хурдны чиглэл: Хурдатгалыг тодорхойлъѐ: сек үед . Иймд Хурдатгалын чиглэлийг тодорхойлбол: ; . сек агшинд цэгийн хурдатгал OX тэнхлэгтэй паралель байна. 2. Материал цэгийн радиус вектор бол хөдөлж эхэлсэнээс хойших 10с-д явсан зам ба шилжилтийн векторын модулийг ол. Бодолт: Өгөгдсөн радиус-вектороос дифференциал авбал: . Шилжилтийн векторыг олбол: Үүнээс түүний модулийг олбол, . Явсан замыг олбол,
 • 5. Д.Оюунбилэг Физик-I 3. M цэг R=6м радиустай тойргоор хуулиар хөдлөнө. Хэрэв О төвөөс M цэгийн хамгийн их хазайлт нь 0.16м, тойргийн үе , анхны агшинд M цэг O төв дээр байсан гэвэл цэгийн хөдөлгөөний хууль, хурд, хурдатгалыг д тодорхойл. Бодолт: M цэгийн хамгийн их хазайлт нь A=0.16м, тойрог давтамж нь гэдгээс M цэгийн хөдөлгөөний хууль нь M цэгийн хурдыг тодорхойлбол: бол Одоо тангенциал хурдатгалыг олъѐ. бол нормаль хурдатгал нь Бүрэн хурдатгалыг (2.14) томъѐогоор тодорхойлбол: Семинар-бие даалтын бодлогууд 1. Материал цэг хуулиар хөдөлнө. Материал цэгийн траекторыг тодорхойлж, хөдөлгөөнийг шинжил. 2. Хөдөлгөөний тэгшитгэлүүдийг ашиглан цэгийн траектор, мөн анхны байрлалыг тодорхойл. a) б) 3. Дөрвөн материал цэгийн хөдөлгөөний тэгшитгэл: гэж харгалзан өгөгдсөн бол: a) Цэг тус бүрийн хамаарлын тэгшитгэлийг бич. b) Цэгүүдийн c) Цэг тус бүрийн хөдөлгөөний хэлбэрийг тодорхойл.
 • 6. Д.Оюунбилэг Физик-I 4. Радиус-векторын анхны ба эцсийн утгууд тус тус ба бол олох нь: a) векторын өөрчлөлт; б) өөрчлөлтийг модуль в) модулийн өөрчлөлт 5. Материал цэгийн радиус-вектор хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөх хууль: . Хугацааны агшин цэгийн хурд, хурдатгал, хурдны модуль болон материал цэгийн хөдөлгөөний 10дахь секундэд туулсан S замын ойролцоолсон утгыг ол. 6. Материал цэг хурдтай хөдөлж байна. бол олох нь: a) хугацааны t=1с агшин цэгийн хурдны модуль; б ) цэгийн хурдатгал ба хурдатгалын модуль; в) хугацааны 2с-ээс 3с хүртэл цэгийн туулсан S зам; г) цэгийн хөдөлгөөн ямар шинжтэй болохыг. 7. R радиустай хөдөлж байгаа цэгийн тангенциал хурдатгал хамаарлаар хувьсана. Цэгийн анхны байрлалыг тооллын эх болгон сонгож, анхны хурд нь бол цэгийн хурд, хугацаа хоѐрын хамаарал, мөн траектороор хөдлөх хуулийг тодорхойл.
 • 7. Д.Оюунбилэг Физик-I 8. Материал цэг xoy хавтгайд ox тэнхлэгтэй параллель чиглэлтэй 2м/с2 тогтмол хурдатгалтай хөдөлнө. Хэрэв цэгийн анхны хурд oy тэнхлэгтэй 300 өнцөг үүсгэж байсан бол t=1с-д траекторийн муруйлтын радиус ол. 9. h=320м өндрөөс шидэгдсэн ачаа хуулиар унажээ. Ачааны траектор, унах агшинд харгалзах хурд, хурдатгал, муруйлтын радиусыг ол. 10. Материал цэгийн хөдөлгөөн хуулиар өгөгдсөн бол t=2с-д муруйлтын радиусыг ол.