O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Dei Gode DøMa 2010  Final
Dei Gode DøMa 2010 Final
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Nsl2010 (19)

Mais de Oystein Johannessen (20)

Anúncio

Nsl2010

 1. 1. Integrera IT i lärandet: Om IT, læring og innovasjon i norsk skole Nordiska Skolledarkongressen 2010 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen Kunnskapsdepartementet
 2. 2. Kunnskapsdepartementet Dagens tekst <ul><ul><li>IT i skolen: Den norske historien </li></ul></ul><ul><ul><li>Statens rolle </li></ul></ul><ul><ul><li>Omverdensanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolelederens rolle </li></ul></ul><ul><ul><li>Dokumentasjon : www.slideshare.net/oysteinj/ </li></ul></ul>
 3. 3. Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 4. 4. Nye læreplaner fra 2006-2007 i grunnskolen og gymnasieskolan <ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter integreres i alle fag: Lese, skrive, regne, muntlig språkferdighet, bruke digitale verktøy </li></ul></ul><ul><ul><li>Læreplanene for fag er organisert i kompetansemål på ulike nivåer/trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærerne har frihet i valg av metode </li></ul></ul><ul><ul><li>Grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verktøy (simulering, beregning etc)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produksjon , eleven som medskaper </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genreforståelse og kritisk bruk av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Digitale kunnskapskilder </li></ul></ul></ul>Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 5. 5. Digitale ferdigheter i naturfag <ul><ul><li>Å kunne bruke digitale verktøy i naturfag dreier seg om å kunne benytte slike verktøy til utforskning, måling, visualisering, simulering, registrering, dokumentasjon og publisering ved forsøk og i feltarbeid . For å stimulere kreativitet, levendegjøre og visualisere naturfaglige problemstillinger er digitale animasjoner, simuleringer og spill gode hjelpemidler . Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget. De digitale kommunikasjonssystemene gir muligheter for å drøfte naturfaglige problemstillinger. </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 6. 6. Samfunnsfag - kompetansemål <ul><ul><li>Digitale ferdigheter: ”… gjere berekningar, søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema.” </li></ul></ul><ul><ul><li>4. klasse: Bruke bilder, film og andre kilder for å fortelle om viktige landskap og landskapsformer i Norge. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. klasse: Lage visuelle framstillinger av to eller flere tidlige elvekulturer gjennom bruk av digitale verktøy (Historie)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>10. klasse: Søke etter og velge ut kilder , vurdere dem kritisk , og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 7. 7. ITU Monitor 09 : Elevers tidsbruk Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 8. 8. Senter for IKT i utdanningen Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>Sammenslåing av tre virksomheter: ITU, Uninett ABC og utdanning.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Budsjett 2010: 85 millioner kroner </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål (utvalg)‏ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utvikle og spre forskningsbasert kunnskap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fremme digital dømmekraft og jobbe for universell utforming av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrke digital kompetanse hos elever, lærlinger og studenter uavhengig av bosted og sosial status </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Styrke arbeidet med innføring og faglig bruk av IKT </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bidra til at IKT blir en pådriver for faglig innovasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Følge opp arbeidet med Feide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samle og gjøre tilgjengelig informasjon om utdanning og yrker </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Policy for innovasjon <ul><ul><li>Vertikal integrasjon: Sammenheng mellom nivåer </li></ul></ul><ul><ul><li>Medierende agenter, f eks nasjonale sentra </li></ul></ul><ul><ul><li>Horisontal integrasjon mellom policyelementer </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 10. 10. Statens roller <ul><li>Politisk interesse og nasjonale strategier kan fremme innovasjon innenfor IKT i utdanning </li></ul><ul><li>Statens ulike roller </li></ul><ul><ul><li>Politisk og administrativt lederskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Staten som finansiør </li></ul></ul><ul><ul><li>Staten som premissleverandør og lovforvalter </li></ul></ul><ul><ul><li>Partnerskap for marked og allmenning </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsdannelse og forskning </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 11. 11. Sosiale medier på fremmarsj Kunnskapsdepartementet
 12. 12. Sosiale medier på fremmarsj Kunnskapsdepartementet
 13. 13. Unges hybride liv Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>”… Although there is much debate, it should be considered that this virtual communication and connecitivity is not necessary to the detriment of more established physical behaviours. Rather, it represents the degree, to which particularly this group, lives what we today might term hybrid lives – lives that combine digital access and virtual communication into their physical lives ” </li></ul></ul><ul><ul><li>(Kilde: Life support: Young people’s needs in a digital age , 2009)‏ </li></ul></ul>
 14. 14. Digital Natives and Libraries http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs Kunnskapsdepartementet
 15. 15. Horizon Report 2009: Teknologitrender <ul><ul><li>Collaborative Environments </li></ul></ul><ul><ul><li>Online Communication Tools </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiles </li></ul></ul><ul><ul><li>Cloud Computing </li></ul></ul><ul><ul><li>Smart Objects </li></ul></ul><ul><ul><li>The Personal Web </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 16. 16. Internasjonalt utblikk Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>OECD: Are New Millennium Learners Making the Grade? </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrasjon av IT i et oppdatert kunnskapsbegrep og i utdanningsreformer </li></ul></ul><ul><ul><li>Internasjonale satsinger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>USA: National Educational Technology Plan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flere land har satsinger med laptops til hele store deler av elevmassen (Portugal, Spania, Uruguay etc)‏ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet/basiskompetanse, ref EU. </li></ul></ul>
 17. 17. OECD: Are New Millennium Learners Making the Grade? <ul><ul><li>I dag er alle studenter i OECD-land fortrolige med Pcer </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyppigere bruk hjemme enn på skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Til tross for økte investeringer i IKT-infrastruktur i skolene er elev-PC ratio fortsatt et hinder for IKT-bruk i skolen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale media blir i økende grad brukt som læringsressurser, men forskjellene mellom landene er store </li></ul></ul><ul><ul><li>Den viktigste bruken av Pcer er knyttet til Internet eller underholdning </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 18. 18. Are New Millennium Learners Making the Grade? <ul><ul><li>Et utvalg studentprofiler er knyttet til ulike forme for teknologibruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Fortrolighet med bruk av IKT spiller en rolle for læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er en sterkere korrelasjon mellom læringsutbytte og bruk av PC hjemme enn på skolen </li></ul></ul><ul><ul><li>Med de rette ferdighetene og den rette bakgrunnen kan hyppigere PC-bruk lede til bedre læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>Den første generasjonen digtale skiller er på vei tilbake, men neste generasjon digitale skiller er i emning. </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet
 19. 19. Skoleledere og IKT Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>Skoleledelse med IKT finner sted med komplekse omgivelser i endring teknologi(bruk) og kulturelle fenomener </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT er relativt sett lite modent i utdanningen </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT har et naturlig pedagogisk fokus, men vi skal heller ikke glemme de administrative sidene ved IKT </li></ul></ul>
 20. 20. Skoledelse med IKT…. Kunnskapsdepartementet <ul><ul><li>Infrastruktur som virker </li></ul></ul><ul><ul><li>Fagdidaktisk vakthund? </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulere og kreve faglig trygghet hos lærerne </li></ul></ul><ul><ul><li>Skape rom for utprøving for lærere som vil noe </li></ul></ul><ul><ul><li>Lærende nettverk blant lærere og skoleledere </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnskapsdeling (”You are what you share”) - integrere i fredagskaffe, vinlotteri eller lignende </li></ul></ul>
 21. 21. Hva har vi lært? <ul><ul><li>IKT er et integrert virkemiddel for å styrke læringsstrategier og læringsutbytte </li></ul></ul><ul><ul><li>En omverden i endring påvirker skolens innhold og samfunnsoppdrag innenfor det digitale domene </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovasjon skapes i skjæringspunktet mellom visjoner, policy og innovasjon fra innsiden. </li></ul></ul><ul><ul><li>Skolen må utvikle det digitale medborgerskapet gjennom kunnskap og kritisk tenking </li></ul></ul><ul><ul><li>Implenteringsstrategiene må være helhetlige og robuste. </li></ul></ul>Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet
 22. 22. Sluttord Kunnskapsdepartementet

×