O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

التفوق فى علم النفس الصف الثانى الثانوى

5.527 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

التفوق فى علم النفس الصف الثانى الثانوى

 1. 1. @ @¶ëþa@ñ‡yìÛa@@@@@@ @ الموضوع الأول ر و ا ة .
 2. 2. א ن א ğ^éfŠÞínè‚£]Ýç×ÃÖ]àÚÜ×Âçâ‹ËßÖ]Ü× .$/01% ،$%'( א ن) א*+ א א,#!‹ËßÖ]Ü×ÃÖíÏéÏ£]íè]‚fÖ]æè…^jÖ] ١٨٧٩ م%/3. ج789:,;( א=1 א ول ولهلم فونت /3+ א2 א V±cíé−…^jÖ]å…æ„q‚j³ØeHì`rʆã¿è oè‚£]êÛ×ÃÖ]å†ã¿²‹ËßÖ]Ü×ÂàÓÖæ . د1G وא س א01%0) א $ אI אJ א ١− سقراط و أفلاطون و أرسطو . 9R* ،8M א!('NO وPQ א ن/ א دN 01%0) א L אI אJ وא ٢− Vê×è^ÛÒêâæH‹ËßÖ]Ü×Â…çŞjÖØu]†Úpøm‚è‚ àÓμ E א א F א אW ً و Víμ‚ÏÖ]íéÞ^ÞçéÖ]íËŠ×ËÖ]IM ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .=1 א%' 9 א08 א9' א0 אSTUVWXT و!())Y9O و=1 א9U9' א0 V(U א . Z و א و=1 9Y3 אSTU,=1 א%[8 א0)O אTMU و . 9aY وM و مNY] א )O (دوא ^% א وא ]O! و ،] א0
 3. 3. UU د)(% א,Z وO VÝø‰ý]ð^Û×ÂæíˉøÊIN . b// א.( א] אI אJ א مN'Q אc% و9'NOI و . אd!13 وא 9 אZ و אم JY وא !Oe% ل09%9) 9a] א#NM$3 א!O א وY . א7L א0Y ff1' אU ز و
 4. 4. אض+ אאi )e'M] אv א (f t א1 . UT אj: :k אc$ אxR ل)(/ אU و ،98e/ د .k وא ،cM8 وא ، ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] v( وא ،Xyp אz אن t א% ن]/Q (i .13 אlm J^ãßÚíòéŠÖ]l] m$ אe%!no א9p א# אL( وא #/ Ö]^ÃÖ]àÚ“×~jÖ]æíߊ£]l]^ÃÖ]h^ŠjÒ]íÏè א א אW ً f0(f] ، )cfp%+ אqrf وf% ( . V/O و #M د 9: . אً7YL$iT א د bäîŽ@åia@@@M@c Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥»ä : íéŠËßÖ]íéu^ßÖ^e^ãjÎøÂæí .9]/w8'+ Jl^é×ÓÖ]ØÏÃÖ]Õ…‚èŁÌéÒx•ææ VàÂDð^ @ @@ïÛaÌÛa@‡ßby@ìic@M@l@@@@@@@@@@@@ Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥» VêâÕç׊Ö]àÚ אد N אi א א] א −r7| א] Vl÷^ læ :f]] אf [8f و ،9f] אf%)(f]= . م אSTU, م0m(]3 א; :] א9Y3 אj=1 א%~, אU @ @pŠbØí† Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥» אد 0( א:çâÜŠ¢]†âçqæ،$ وא M( אVç ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ ÂæíéÛŠ¢]š]†Úù]OE… (١ 1( و,uU و '+#.$/o א9]| א •Hꊣ]Õ]…ý^eÜjâ] DN VÕ]…þÖgi]†Ú‚u (٣ / U]t א א دQO ð^ˎÖ]Eh^jÒ»p‚ (٤ ]/Q א7{o א#/ א @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ ]Å]çÞ_ímøm°eˆéÚ DM ] א −eM א] (א ÷^ÃËÞ÷]í‰]…‚eÜjâ] DN / }.( א9: ود ]íÏè†æÜé×ÃjÖ^eÜjâ] DO f]=1f אf%0f f!O ( אd!13 א#/M U'T א وאد א و @ @ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ çâ‹ËßÖ]†âçq jÂ] (١
 5. 5. ،cf7 א و9f8 אf ً%f 9 íΆËjÖ]å„âl_‚Îæ DN 9) אU אn א8(% وא „‹ËßÖ]Ü×¼fi…] (٣
 6. 6. و$ א( وو 98 אU אn א8(% אV±cÜŠ¢]æ‹ËßÖ]°eí e%#M د0a^Y…çÎÖ^eí×u†¹]å„â» ، ن אft אf% ن]/Q א7) א ن U وM( وא א /3. ج789‚ ^ÃÖ]»‹ËßÖ]Ü×ÃÖ è†ŸØÛ ‰^‰_°Âç•çÚàÂíéqçÖçéŠÊ‹ËÞh…^Ÿð]†qcî . م ١٨٧٩ م %/3 V^Ûâ°‰^ .U وM( وא א دQa‡*+ א9O3 א# א8Y
 7. 7. دQa%9O#%8( و ،% א Vêâ…æ^¦ و# (f' وא 9f]t א# אzf3 אbf 9 f 9f N א9f' א0 (f!of א=1f א وع fO0fYU .9 (' אI و0Y و ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] z3 א!b
 8. 8. iT א„7 אR אU و ، V^éqç VØnÚärãßÚæäÂç•çÚ»‹ËßÖ] 9f' א د لNf*ff/ אiiUfn † א٠٠ i Ufn אf] א9f' א دfU و% .=1 א ً% 9$ א و9) @ @@@@@@@@@@@@oãìÏ Vê×è^ÚíéŠËßÖ]l^‰]…‚Ö]Ù^¥» .$ א وM( א#%9' א دu0! Vçâæ‹Ëß JÝMTTMÝ^ÂíéËŠ×ËÖ]l ímømî× è†rjÖ]kÞçÊØÛÃÚ»íéfè†rjÖ .]t .!1%9ˆ læ ل#$ א W ً éqçÖçéfÖ]æ^éqçÖç銊ËÖ]Ýç×Ãe‹ËßÖ]Ü×½^fi… . م אSTG98( א Ü×ÂÙøÏj‰]» fÒ†m_^ á^Ò Ö]íèçÏ Ufn אa'9nYN د9$ א9t ٠٠٠٠7Y و و]/. 8YRe%Mt % f د0~ وHÕç׊Ö^eí×u†¹]å„â»‹Ë . ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ @ @ @ @ äi^Ú^ã‰c‡†e]àÚ ØÛÃÚÙæ_kÞçÊ`ŽÞ_ (١ î×ÂäÚ^Ûjâcg’Þ_ DN ! א دQ وא س]YQ א ËßÖ]Ü×ÃÖÅç•çځ‚u DO % و$ א9' א د l^‰…]‚Ö]í×¥‹‰_ DP †rjÖ]pçvfÖ]lˆÒ†i DQ ]t א א دQ א#% U و ،9]1 א98 א 1%9ˆ1 א لO+ א دود : א ز9' א د fi…]ð^Û×ÃÖ]˜Ãeš…^ ع/ אTU وא Š(% א!/+ íèçÏÖ]sr£]˜Ãel†ã¾ t א ج(1(' אM/ Mt אM] א אTU ËßÖ]Ü×¼fi…]]„Óâæ $ א9' א د= و
 9. 9. VOE…]‚¹]å„⇆e_àÚæHíéqçÖçÓéŠÖ]l^â^Ÿ÷]æOE…]‚¹]l^òÚl†ã¾{{ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ א$'( א)١ د. x‹83 א9$ א9* א0 אxŠk א9' א دVçâæ‹ËßÖ]Ü×ÂÅç•çÚl‚u 9f* א0 אxŠfk א9f' א0vf'13 אd!1f3 אç{{â ^{{fÖ]Ø{{Ú`jÖ]æ_á^Şfj{{‰÷]sãß{{Úá_l‚{{Ò_ . 9 و+ אUR1%j!~ وx‹83 א9$ א ). 9O3 وא ،M( وא ،% א)Vêâ속^f¹]íé×}]‚Ö]ì ~×ÖíéÖæù]†‘^ßÃÖ]á_ + א$'( א)٢ . ' و(nYNMiT א] א%äÞ_î׋ËßÖ]Ü×±cl†¿Þ † ...א 9 (M وא v ،وא cM8 ،وא Xyp א'ZÝrß . $ א= و] אçâ‹ËßÖ]Ü×ÂÅç•çÚá_ï†i ن8(f' אf ً0f Õç×{ŠÖ]í{‰]…‚Öí{Ïè†æ_sãß{ÛÒíéq…^¤]íéÂç•ç¹]í¿uø¹]î×ÂlˆÒ… .9* א0 א9 אT א9nYN3 אe%0(iT א - א . א$'()٣ . د א',9‹N אO وא 0 وא א א}e%#0a . 9‹O ودوא 9r א0 7r א و9* دא ‡ Vç⁆Ë×Öë†â^¿Ö]Õç׊Ö]»ÜÓvjè^Úá_ï†i . د א9
 10. 10. m‹M$ وM,ì†Óf¹]íÖçËŞÖ]9Y3k א}+ אe%#0a 1234 א$'(J ٤ 9r7| אR1 א وc א7:+ א א دŒ 9M א9L
 11. 11. א א دV{{e_‚fèð^éúÖ^ßÒ]…cá_î×Âl‚Ò_ † ٠٠٠ א وא ذن + وא q/+ وא bac א7:9%aMa: א0V/ZÞbrß@@ . الكل اكبر من مجموعة الأجزاء ن אTUe1 و
 12. 12. الموضوع الثاني ا وأه ا @ @@Z@÷ÑåÜa@âÝÈ@Òî‹Ém@ VêÖ^jÖ]Ìè†ÃjÖ]‚ßÂêÏj×è^ãÛ¿ÃÚá_ Æ‹ËßÖ]Ü×ÃÖì‚è‚Âl^Ëè†ÃiÕ^ßâ »†Ã¹]áçÛ–¹]æ_ïçj ]æ_
 13. 13. äi^Âç•çÚí‰]…»äjérãßÚæ_ f אX ذ%9a אJ3 א#3 א,z( .#n1 وא b/ א) وא U3 وא Pr)t وא م of א9fn13 א# אc אf:Q وא vf'+ א,fz( و#fn1 وא b/ אf) אj لRc א!8( .U] ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ # אz3 אq(Že% دאً / אt א ً/Y و/]/Q א] אv/ א:M9 א9' א0 אU @ @@ @@ @ @ @Ñí‹ÈnÛa@ÝîÜ¥ë@‹’ @ @ @ @ íéÛ×ÃÖ]í‰]…‚Ö] . #3 אSTU0a.= و ،#3 אj لR אw'U9 א9' א0 א ) .....؟ u/ ذא ( אل ] אc א01%U‘8R ) .....؟ u/qa ( אل ]O b/ א) وא U3 وא Pr)t א9 אJ9]'Z@åÇ@ñŠbjÇ@áÜÈÛa@æc@ðc 9n13 א#nYN3 א وw( אP“%!R( א’o א#n1 وא Zbàç@μîŽbŽc@μjãbu@éÛ@áÜÈÛa@ë @ @ Õç׊Ö] # אz3 א9%”9(/ )9$/ (# (' א ن]/Q א%0
 14. 14. aU
 15. 15. Vêâl^òÊpøm»íގÞù]å„âÌéß’iàÓμæ
 16. 16. אع 0 Q وא M( א,z( .... S f8(/ وא (f وא aT( وא .† א وZfffffff א,fffffffz( وvffffffffft وא ن7ffffffffft א † ...א uk وא 9U אM א طfff]8/ وא vfff אfff',fffz( f$3 وא وאن 0f وא ون f( وא c א/ وא .† .....א 9 (M وא
 17. 17. . * دא ن]/Q אe%}o אU .òîuìÛìîÏ نM0 . ع| אc1}x03 א#Np%#
 18. 18. ):ØnÚ .òîÐã نM0 و .w! ن]/Q אO0iT אuk א:ØnÚ . :* ن]/Q אe%}o אU .òîÈîj @òí†bß نM0 . † ن...א 8} و نpO و نa 9›aVØnÚ .òîÇbànua نM0 و .9“wxJO0 P0
 19. 19. c)( א:ØnÚ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ {{{{n¹] وM و“$/L وt אrM א ط$/z•* دא و:*%iU Vá^ÂçÞl] n¹]æ و—f( وא 9f'] وא دf
 20. 20. ( وא عf(: אf%)ï†{}ù]íéÞ^{ŠÞý]Ýç{×ÃÖ]Ä{é¶Ø{nÚ‹ËßÖ]Ü×Âác . ً% ن]/Q א ذ˜Œ م ، )† ...א cp%+ אqr وو ‘$( א . ن]/Q אe%GN*9 زאو ]1 د0™á_‹ËßÖ]Ü×ÂÅ^Şj‰]àÓÖ Vçâ‹ËßÖ]Ü×ÂÅç•çÚxf‘`Ê . ن]/Q א' − ./]/Q א] א!Oe%0%] אن t א'9' א د ن+ ، אن t א' و − Víéiû]í×ò‰úÖíéÛ×Âíe^qýÙç‘çÖ]‹ËßÖ]Ü×ÂÙæ^¬æ ؟! نO
 21. 21. (o א9) س1 אu
 22. 22. ( ذא 3 − ؟(š 0qa − ن؟ ]/Q א(qa −
 23. 23. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Ü{×±cí {q^£]l†{ã¾^ßâæHt^jÞý]íÖa»OE†i†¥äÞ`eá^ŠÞý]…çÎÖl_ Ö]VíéÂ^ß’Ö]ì…çnÖ] DM JêÞ^ŠÞý]Õç׊Ö]°Þ]çÏÖ^ßjʆÃÚàÚ‚èˆè JíéÂ^Ûjq÷]äjòéeàÂh] Æ]àÚäéÞ^Ãè^ÚÜãÊî×Âå‚Â^ŠèÜ×±cÅ…^ŽÖ]Øq…íq^u DN J†â]ç¿Ö]oc» è†rjÖ]êÛ×ÃÖ]sãß¹]…çã¾æíéÃéfŞÖ]Ýç×ÃÖ]s–Þ DO Jl^éÒç׊Ö]å„âh^f‰_æHOE^ßÖ]Ô׊èæ͆’jèÌéÒíʆòá^ŠÞcØÒÜjãè DP àÚ‚e÷á^ÓÊHíéfÎÖ]l] ŠËjÖ]æäèçŽj×ÖêÞ^ŠÞý]Õç׊Ö^eí×’j¹]l^Âç•ç¹]àÚ nÒš†Ãi DQ J‹ËßÖ]Ü×ÂçâÜ×ÃÖ]]„âæHêÞ^ŠÞý]Õç׊Ö]ÙçuíÏé΁íéÛ×Âl^e^qcÝ‚ÏèÜׁçqæ @ @@@@@ ÜãÊI Õç׊Ö] êÞ^ŠÞý] å ŠËiæ لNf*fUf] و ،9f 0 !R وو ، ن]/Q א لOv/ א‚9$ א9“YQ אi .!} و0Yw8'. ! وج fk א و9f'03 אj wUTf אfUf]axf] אwfaO دא نM0 ZÞbrß .S] و!OMe(Y 8' و] א9O0 NO ،w + אx ز و9U7/, ÄÎçiIN Õç׊Ö] äeöfßjÖ]æ . 91u وO א,x د0œ ًa'X]' ً1 دאً O ن. P8]• i نfM نfMff ( א,0%f] ،f]f] אf]( وא f! א ن^Y . 8)(]3 א,] א% نMfO ،f3 אcaTf وא x fz3 f](fvf“f' نf1O% ذא ZÞb€rß . אًU N8)(]v א אTG (/ ¼f•I Õç׊Ö] ÜÓvjÖ]æ äéÊ äãéqçiæ لfR אPf)™Mf$ f!OMy(f و9f1xUI0y•o אu وn א[8 i .bu0Uj ff] א אTffU[8ff ,0%ff]P 0ff אff81( وא ،ff]ff] אff]( وא !ffO . pO+ אSˆ א,!: وOMy( وא fM9ft אSTUO ، م אx دž0v“1U نa ذא Z@Þbrß . 9%#) ], אJ‹ אe%S0%]/ و9 א3 אO/ ن Z@Áj›Ûa@ém‡öbÏë@énîàçc . 9$8 א# א0 א)e% ١− . ( א9%b]~e% ٢− . אد OŸ9]1 א9y
 24. 24. אw8'9š!e% ٣−
 25. 25. الموضوع الثالث ا ت ! ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ @ V±cÍ‚ãi ). 81( وא ] א ،/]/Q א] אS] و!O ( :U و=1 א%u א0UbO0UP)~ ١) . 81( אe%0%] و ،] א]o א9 א  د83 وא b/ א) אu$(a وא 9
 26. 26. (!^Y ٢) .  د83 وא b/ א) אSTG אP8( א دون ،]9 א  د83 وא b/ א)R( אe%7a ٣) @ @ZïÜí@bß@püb a@ê‰ç@áçc@åßë @ @émbÇìšìßë@émbßbànça @ @Þb a − ١ א م א . =1 א% وع OMin1 א س'+ א م0)!O ،9]1 א م אM ًN*0Š(• . ن]/Q א']o א9''+ א  د83 وא 9 אb/ א) א9
 27. 27. (! .919]/xUn9n1 א9' א0 l( caT وא M( وא m( وא aT( وא ( وא א دQ وא س]YQ אVäi^Âç•çÚ .9
 28. 28. m$ وא #/ وא O وא 0 وא − ٢ א א .]9:] א='+ א9' א0 (! .;
 29. 29. א ز!| א9' א0 (! .] אe%U}. وcp%+ وא د0L אqr و9' א0 (! − ٣ א א .i( א=1 א% وr) א=1 א% :z9(Ž#]9%P• 9Yj دN3 א}w
 30. 30. *Q א9ntT1/]/Q אc) وא 1 (! . 9*m$ א .9(m3 אS¡Y א, د אxYe%o א# אL( א9' א0 (!
 31. 31. −٤ א א .9%(: א# אz3 S}.%d1 א د א'9' א0 (! %( אb/ א jR(e(Y ،*¢ א, د א}.9' א0 (! .9%(: א# אz3 وא אد O+ אb %(: א .w وt وא # אz وא #r$ وא 9%0 وא =O1( وא ون ( وא x د) אVäi^Âç•çÚ −٥ א ق א وق (א ) ! د א אد O+ אb )9]1 (א 9:M] א#ON(* وא وق אw8'9' א0 (! .I/Q وא aT אb و#(¤אb و .„!3 وא ( א:( א#%,0%] =1 א% نŒO ؟ אد O+ א $(qa1b8 م א=1 א% نa ذא @Z@òÃìzÜß .9]1 א=)3 وא # א8(* X ذ,b(] و ؟ ن(qa1b8 ق א ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ V±cÍ‚ãi ). OMy( وא 8 و] א: ( :U و=1 א%u א0U^z אu0G אP)~ ١) طf$1 א دf,9fn1 א وع f אf!VfRof א9f א  دf83 وא b/ אf) אPf8 وz(f' ٢) א . 9(m3 א/]/Q א @ @Z@ïÜí@bß@òîÔîjİnÛa@Êë‹ÐÛa@ê‰ç@áçc@åßë @ @émbÇìšìßë@émbßbànça @ @Þb a − ١ א $% א .NM$Y و( وא 9 J א ل”,=1 א%b/ א و  د8P8( (! .=0( א9%,( אb/ א و  د8P8( (! و(M ،9(m3 א1 אY א7{o אlr
 32. 32. k א9' א0 (! .TN(9(m3 אdp1 א#(]v'1(o א9' א0 אdU13 א − ٢ א ' א Ou0! X وذ ،9%1
 33. 33. א ل”,=1 א%b/ א و  د8P8( (! . 9:(/Q אxcM א v'13 א א(* X وذא ،b„!3 وא ]1 א אP)y( (! .%80 وv'13 א
 34. 34. − ٣ א $ ( א i( א نN%Q א وx( א ل”,=1 א%b/ א و  د8P8( (! ،!N ق“ وbM!(]3 א,}o א9]1 א א א9' א0 (! .919'c א$! T:9a و − ٤ א و)%* א $+ א # א) وא 9M] א#]'3 א,=1 א%b/ א و  د8P8( (! .9 ¥א# א) אxcaOu0! X وذ 9y]3 א o א9!3 אj!1 دOa: و ط8p وא د1P 0 א(* (! .8'1 .x د) وא b y913 אZ و אOv'. (! wt وא 9%0 א لN*9M] א3 א,
 35. 35. 1 אP)~,!] .9]1 א − ٥ א + , א $ د א و) . !:N% و!
 36. 36. m$ و9) وא 9]1 א# א אw8'9' א0 (! .l)1 $ وא ' א0 אqm( وא P1 אw% و(]G وא P) אZÝrß لNL(' وא ،9]| א אض+ 9 RQ א,]1 א א}9' א0 (! .]| א جN א, א אTU − ٦ א ./ א w'+ אj لR אu0! X وذ ،(š و ن]/Q אb 9 N א9' א0 (! .9š8 א ن]/Q א(z+ א . 9(m3 א9š8 א#NM$3 א9' א0 (! .y
 37. 37. ( وא i אt א س8(Y وא c p وא مY7 وא I( א:Ýrß ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ مع تمنياتي بالنجاح والتفوق أ / هاني عادل عمر òîЏÜÐÛa@†aì¾a@‘Š‡ß LMNTLLRQNOULQLNTMLLNN
 38. 38. الموضوع الرابع ا ه ! ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ f אd!1f3 אuf نf%f ،#fn1 وא Prf)t א¦f 9fO ًf3% نfMef(Y2 אM . Pr)t אSTG لR م0m(]3 א : dU13 אSTU ،و SU א و% د0v8] ،^y8 אdU100 א=1 א و @ @ @ @Z@æbİjnŽüa@wèäß@Ñí‹Èm@@ ='Y و%$ وMO* א0 و0%/Šm אT. و]1 د א9nYNU و אTf אd!1f3 א و אTf א.( א و„“8 א.( אV^ãßÚì‚è‚Âl^éÛŠÚsãß¹]]„âî×ÂÐ×ŞèŁ . 9 אT א9nYN3 א و9* א0 א9nYN3 א . * א0 ‡¨.( و]/§YN ن8(' א, د א .c 0R+ א0Y+P وv $/q
 39. 39. /01%−ZéÜrßc . مª ]žv8 אŠ©01% − مبررات إستخدام منهج الإستبطان ( أهميه) VíéÖ^jÖ]l÷^£]»Ý‚~jŠèäÞ_oéuH‹ËßÖ]Ü×»äßÂîßÆ÷sãßÚá^Şfj‰÷]sãßÚ ♣ . 9n) א مNY و م1 א مNY.aVíéŠËßÖ]†â]ç¿Ö]˜Ãeí‰]…»Ý‚~jŠè (١ . ن7t א وZ א وvpL א وuk א ل/ אVð^ßm_†Ë×Öíè…çÎÖ]íÖ^£]í‰]…»Ý‚~jŠè (٢ % ً‹ و ً~9 :Q א د אv•^YVíé’~ŽÖ]l]ð^jËj‰÷]»Ý‚~jŠè (٣ .v%( وu وŽ و#8 و ل0e%cp אe)o א9š'+ א9%” S%$%¦3 א)j]1 אv8 א(]^YVêŠËßÖ]tøÃÖ]»Ý‚~jŠè (٤ .98'13 א جN אv'Z אJ وא ، ض3 אlm$,X ذא 0(] و ،O وŽ و JíË×j~¹]ð^éù]穁]†Êù]ÙçéÚî×Â͆ÃjÖ]»Ý‚~jŠè DQ
 40. 40. أوجه النقد الموجهة إلى منهج الاستبطان .9 ذa# و ،% א0* و^Y8 אp0(0 S%$q
 41. 41. iT אlm$ א ن ,b()%b( م)!O ،V א=/,Iy8 و^Y j])1 ن8(' אc1}lm$ א .!~ و!R و0o א9$ א9t אL•0 אTU و ،0Y وא V و . 8Y
 42. 42. 9
 43. 43. m$ אxŠk x د%}.( אT א.( א ن ذy(]#t אSTU ن+ ،x دt א#/ אc1} وP אM( אq אc1} א0m(' אy(] .9nYN و.i. م) ن(]NO ،S%$ و د א ط$/e% .9L אx0) אpm1 و ل“+ א א0m(' אv
 44. 44. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ @ @@Z@ í‹vnÛa@wèä¾a@Ñí‹Èm@@@@ # אL(3 א,P 0 وא م
 45. 45. אM אMy( אe%0(9) *L(e%L(}9' א دU .' א0 א
 46. 46. y( אe%c p א}9' א دZ@Þbrß@@@@ V è†rjÖ]sãß¹]½æ† V è†rjÖ]¼f–Ö]IM : jq1
 47. 47. •# אL(3 אSTU و ،# אL(3 א,P 0 وא م
 48. 48. אM אMy( אi ) c p (א .S}.9: د9O אد •iT אUVØÏjŠÚ ÇjÚI_ ) ' א0 א
 49. 49. y( .(א S}.9: د9O אد •iT אUVÄe^i ÇjÚIh )9OL אx אY9: (د .S}. ل7% אد •iT אUVØé} ÇjÚIt Vá^jòÊ^ÓjÚ°jÂçÛ¥Ý]‚~j‰cIN . )(]3 אL( ض(o אUVíéf膟íÂçÛ¥I_ .98( א9%¤ !(/)(o אUVíŞe^•íÂçÛ¥Ih Víéfè†rjÖ]í¢^ù]IO .9 p א9%¤ !r دא 9/)})(]3 אL(98( א9%¤א¦i . ً8' و ً ¨c א'98( א9%¤אe%)(]3 אL(3 א}‘ iVÜèçÏjÖ]IP
 50. 50. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ # אL(3 א,My( א دون א א,%Ue%L(b 9 N א9' א دU @ @òÜrßc@@@@@@ @ @ JêÂ^Ûjq÷]ØÂ^ËjÖ]»ð^Ò„Ö]êŞ‰çjÚ°eæê×ÏÃÖ]Ì×~jÖ]àÚáçÞ^ÃèàÚ°eÑæ†ËÖ]í‰]… IM .UL !/)/M ً)%bm(j س1 א¦ لž ن(]/NO JÕ]…ý]톉»°ßÚ‚¹] Ææl]…‚~¹] Ú‚Ú°eÑæ†ËÖ]í‰]… IN .b103 אL !/)/e(Yb10jGž و س1 א¦8# א0m3 אe/ ن N*(]/NO V»sãß¹]]„âÝ‚~jŠèŁ .9%(: א#NM$3 وא 9]1 א אض+ وא 9
 51. 51. m$ א# א א جN% وlm$(9]1 א# دא ١) א . 8'1o א91!3 אj:} و אدא 0(' وא د א# א0 8(* א(^Y„!3 א:( א, ٢) Vçâsãß¹]]„âOE^‰_ .!(' א د אد 3 אxUn אz•0Y وא lm‹%‹
 52. 52. ^« و9' א دc א:i9t א9' א د Vsãß¹]]„âgתjè . د אxY—9' א د − . 9¥אu وn وא !O.$/o א9%(: א9š8 א9' א د − .9]1 א=)3 وא # א8(* א¦ د אc% − .(
 53. 53. m‹%9M( و9‹xRM(#N )3 א00 אc א: −
 54. 54. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ ؟ ر و ا ة !# $% $ ا' م ا وا
 55. 55. ت ا إ
 56. 56. رن ١) ؟ 3#% 456 $% .
 57. 57. +/012 ث ا *+ ور ا * ,- ٢) و ؟ ا 0/ $% 3#% د و 9 4: ٣) : 4 آ
 58. 58. ٤) . 31 ا . رA و $C ا 4
 59. 59. *2 ا . رA . ب. .
 60. 60. آC ا . رA5 وا .
 61. 61. B+ ا . رA5 أ . ا : .
 62. 62. 2 ا
 63. 63. ه5 ف ا 0 ٥) . K+5 . د. ا .12 J ـ . ا 9 ك . C . ب. ا ا أ. ؟ ا ع - د A: ٦) : O ه0 ٧) . ا . درا .
 64. 64. 5 أ. أه . 0
 65. 65. C و $#C# ك ا C ا % O ف إ A/ ا ب. أن . K P+2 ك وا C ا Q O ف إ A/ ا ـ . أن 9 . K
 66. 66. 9 و K
 67. 67. % R*2 ك وا C ا S+- ف A/ ا د. أن ؟ ا ل 1 $% .
 68. 68. 56 ا . را A د UV5 ا ,- ٨) و ؟ .
 69. 69. Z اA ات ا 0
 70. 70. Y5 وا .
 71. 71. 9 ر[ ات ا 0
 72. 72. Y5 ا
 73. 73. ٩) ؟ ا 6 .
 74. 74. ] ت ا J15 اف ا A د أه A: ١٠ ) ؟ ا 6 .
 75. 75. ] ت ا J15 د ا A ١١ ) ؟ KJ1 و ا اف A أه
 76. 76. .^ د 9 و O 4 ١٢ ) د : 4 آ
 77. 77. ١٣ ) م . 6 ا ا ي و 02 ا ا أ. ي . 0RC6 ا ا ري و 12 ا ا ب. . $`
 78. 78. + ا ا دي و
 79. 79. 6 ا ا ـ . 9 . 5 ا # ، و $9
 80. 80. C ا ا د. : .
 81. 81. 2 ا
 82. 82. ه5 ف ا 0 ١٤ ) . ا $% .012 ن . ب. ا +2 J أ. ا . Q2 ا 0
 83. 83. '25 . د. ا 4V2C5 ا 0
 84. 84. '25 ـ . ا 9 ن ؟ +2 J ا b ام A[2 رات ا 0+ د A: ١٥ ) ن ؟ +2 J ا b5 K95 ا AV ا K9 أو ,- ١٦ ) و ؟ $+/012 ا K+c b5 وا $+/012 ا b5 ا
 85. 85. رن ١٧ ) ؟ $R
 86. 86. آ ا b5 ن وا +2 J ا b
 87. 87. ١٨ ) e ه !Z أو .*f O 4 رات ..... د +2J ا K51 ة ا0 d1/ ن +2 J ام ا A[2 ا A ١٩ ) رة ؟ +6 ا ؟ K اA[2 ا 2/ O2 داً A* ، $+/012 ا K+c b5 ف ا 0 ٢٠ )
 88. 88. @ @òîãbrÛa@ñ‡yìÛa الموضوع الأول %' ك ا ا # دوا ‡ د­ ،c‹ د)(O د א‹U b ط$1 م) אjO0iT א ،Sj مf) دf א[f$1* א0f אffO دfU 9fffO9fff:Y ع8fff‹u0fff! ،bfffff] z(]%(: א وi د:*c‹U ff] م) אj د אO0iT א ،O א0 א ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . 1% د
 89. 89. א] א(1(]/ x‹8nYN/1/iHê•] Ê]ÝçãËÚÄÊ]‚Ö]ác .¬ אO دא d(1(]/c3 אž!( نa وאن ، ع| אO دא d(1(]/ م אž ً!(] א نa نZÞbrß تعريف الدافع: ] م) אjO0 و ،“$/z(] و ، د א'~ )* دא (9* دא x U .u0UP)~ و9:Y ع8‹j‡ دb م א%^y8 אUb] م) אjO0 و“$/z(] و د אy• ، ع| אO دא @Z@Þbrß .O0UP)~ و(:Y ع8‹Q @ @òÜrßþa @ @Ñí‹ÈnÛa@Ñ–ë @ @âìèоa íq^£] .9:t א ع8‹Q .O א0 א م![89:t א م! )O دא אTU (و ¬ د א$01% ­ ، ):YSTU (و
 90. 90. )1 ًš‹ ن $/O ، . $ وc3 א%^y8OSj‡ د ˆÊ^£] . c)8 אp9Y9 و9:]O O א0¥א* א0 א: א7Ot א0• .¬ א7OY و ع| א7OYz oÂ^fÖ] .c$ א אTUe% ل
 91. 91. y . ¬ אO دא v(]^% c3 א ق( אO دא Gv(]^% x.OM3 א O א0 אz:*q ^%8O مf مf“ دf:a ،Vf א=f/,8f$ و . ًNzr: دO
 92. 92. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . !1% د
 93. 93. א] א!% ل0(]/ H속^fÚ^ã¿uøÞ÷íé×}]ïçÎÄÊ]æ‚Ö] −١ . ع| אO دא e% ل0(]/ م אž ً!(] א نa ذא ZÞbrß ef(Y(f] طf$/9fY, دf אfˆf!O،‚u]ækÎæ»Õç׊×ÖíãqçÚæíÒ†¦ïçÎÄÊ]æ‚Ö] −٢ . #:t א8$ وu א0U+ אP)y( 0f!| א زאد O א0f אxf # زאد faf/ אiHäñ^{•…ýÙæ„{f¹]‚{ã¢]Ä{Úğ^{聆ÄÊ]‚{Ö]ìçÎg‰^ßji −٣ . %8‹Q ول T83 א lmf$ א0f!:fŠfa א عf| אfO دא ع8‹Q0!: لT8a مx03a.2iT א د אZÞbrß . [)O#%' x03a.2iT א Pf)~ O א0f א ع 8f‹Q! م)o א9) א ن0: و ذא دOHíÞ憹^eÄÊ]‚Ö]Å^fcíÏè†ÜŠji −٤ . u0G אP)~‡*9) 9) אSTUL ول ™/OO א0U JÅ^fý]»íèçÖæù]äÖáçÓi†ËÖ]‚ßÂïçÎù]ÄÊ]‚Ö] IQ vf“f8 cf3 אvf نfM9 f و+ א نfOVf א=f/, ¬f وא ع| د א‹ ذא :Þbrß . ¬ א~ ل“xJ ع| א~(]]| א ن ، م א f و9f:t אf!n 0f89fax و0f f{ f!OHë…æØÓ{ŽeíéqçÖçéŠËÖ]íè†ŞËÖ]ÄÊ]æ‚Ö]†ã¿i −٦ . אTMU و00:9:t א!n}( אq (} ع8‹Q א9Y}!8Y
 94. 94. . =1| وא ¬ وא ع| אO دא ZÝrß . x دאد 7 ع8‹Q א0 ¦m1! ن^Y،íè…ækŠéÖíé’~ŽÖ]æíéÂ^Ûjq÷]ÄÊ]æ‚Ö] −٧ !%8f‹ (f0f1%# אTf אPf)~j9f:t وא ل3 א¯j9:t وא ق( אj9:t א:Þbrß .073 אj ج(~1/ŒO
 95. 95. ÄÊ]æ‚Ö]Ìéß’i íè…çÍÄÊ]æ íéqçÖçéŠÊíè†ŞÊÄÊ]æ íè…çÍ÷ÄÊ]æ íéÂ^Ûjq]íéŠËÞÄÊ]æ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .*° و]1 ن]/Q א!O07 .*¢ א] 81( אe%/0%] æ_íéŞé{ŽßjÖ]í{Ëé¾çÖ^e͆{Ãè^{Ú]„{âæ).u0fG אfžMy(9 زN א9 S0{ و د א'[$1 (ÄÊ]æ‚×ÖíéÓè†vjÖ] if fza مf א‘fr وא jfU8(/ אfnf:rf| א دfO ‘u0fG אž د א': (ÄÊ]æ‚×ÖíéãéqçjÖ]íËé¾çÖ^e͆Ãè^Ú]„âæ).*ªc‹ f f!: وf] א[f$1ef%f
 96. 96. ()U و0O ،u0G אP)y(e(Y] א א(' אe% . u0G אP)y(e(Yx(] ط$/9Y, د אˆ STfNf3fa ، אe%U7~ ول ™ و س1 א9%”e%u$M9 و . b8%N אw03 وא 8f وf f81( وא f] אf](! א0m(f' وא !(f' א د!f]#šO,O وא 0 אq1
 97. 97. i وp א . OMy( وא :U وb''PO وO وא 0 אq1
 98. 98. ’ V^Ûâ°ÂçÞ±cÜŠÏßiÄÊ]‚Ö]…‚’ÚOE^‰_î× DM .9%(: א9]/98](M9/}O دوא − .9:]O9p%9} و9O9 وO − دوא V^Ûâ°ÂçÞ±cÜŠÏßiÄÊ]‚Ö^e…çÎÖ]æ_êÂçÖ]ï‚ÚOE^‰_î× DN . 9‹O دوא − .9‹O − دوא …‚’ÚOE^‰_î× ÄÊ]‚Ö] êÂçÖ]ï‚ÚOE^‰_î× ÄÊ]‚Ö^e
 99. 99. ً أولا:التصنيف على أساس مصدر الدافع ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Jím]…çÖ]Ðè†àÂ^ãeæˆÚ†ËÖ]‚Öçè Ö]ÄÊ]æ‚Ö]êâ . م1 وא אج *Q وא ع| وא ¬ وא =1( אO دא VØnځ†ËÖ]ì^éuÀËc¼fi†i‚Î .9+ وא =1| אO دא VØnÚÅçßÖ]ð^ÏeÀËc¼fi†i‚Îæ VDíéqçÖçéŠËÖ]Eíè†ŞËÖ]íéÖæù]ÄÊ]æ‚Ö]l^ .p/ אt وא /]/Q א ع1 א אد O¯b 0:V^ãÞùíÚ^ÂÄÊ]æ (١ وf وwf](a אj جf(~ و ،9f} א אPf“f% دfe .fV^{ãÞùíè†ŞËÖ]ÄÊ]æ‚Ö^eîÛŠi (٢ . xŠ* و{ J^ãÛ×Ãjèá_á^ŠÞý]î×ÂæífŠjÓÚ^ãÂ^fcц₣ ^ÛßéeHíè†ŞÊ^ãi] nÚ DO مf א ول f1, سf1 א قf“qf(m(O9 8f](M %8f‹9f)“‡Oxz ع| אO دא @ZÞbrß . !/a.o א9“+ א ع/eO و I0f~9f]: و9fp%#f:Y دf: وf%f$1V^ãÞùíéqçÖçéŠËÖ]æ_íèç–ÃÖ]ÄÊ]æ‚Ö^eîÛŠi (٤ .]| א* دא ip א אزن ( א, ًN(* א V^Ûâ°jòʱcíè†ŞËÖ]ÄÊ]æ‚Ö]Ìß’i êÂ^Ûjq]Äe^l]ƒíéqçÖçéŠÊÄÊ]æ í’Ö^}íéqçÖçéŠÊÄÊ]æ vJo אO وא 0 אU • #!%8‹ م0%e% د. א , ج(~ و:]O س'e% م)O دوא U • . *ª دO د א אJ‹ אj!%8‹ ¡ و ، د א#!%8‹ م0%e%vJ • و . ع1 אc1O!%8‹ م0%e%vJ ً)O و(¤א,M$( و د0y(O وא 0 אSTU • و .9%(: وא 910 وא 9O)z א) وא ،¬ وא ،=1( אO دא Z@Ýrß ، אج *Q وא ، م1 وא ، ع| وא x אt א9:0 (Y وא .]| א* دא ،9+ אO دא @Z@Ýrß .=1| אO ودא
 100. 100. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . د%(: وא ]1 אc18 [8O دوא U . د אO$1iT א(¤א0)( وא v0( وא 9'3 وא xŠk وא ( 98](MeU و .xt אwˆ و9pt وא 9%(: وא 9]1 א א وא u وn א $1O دوא !O )† ...א c(/ אO ،ودא ز± אO دא ):Ýrß@@@@@@ VDíéÂ^Ûjqý]íéŠËßÖ]EífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]l^ J†Ë×ÖêÂ^Ûjq÷]æêŠËßÖ]ð^ßfÖ^e¼fi†i DM J†ËÖ]äéÊ^Žßèë„Ö]ÄÛj ]àÚ‚é×ÏjÖ]ægè…‚jÖ]æ퉅^Û¹]æì ¤]æÜ×ÃjÖ^eífŠjÓÚ DN Jì^é£]h…^Ÿæíè…^–£]æíéÂ^Ûjq÷]æíéŠËßÖ]ØÚ]çÃÖ]æÍ憿Ö]ØÃËe^Žßi DO JífŠjÓÚ^ãÂ^fcцæHífŠjÓÚ^ãÊ]‚â_æHífŠjÓÚ^ãi] nÚ (٤ lmf‹9›,z(v](MUz ن^Y ،98](M3 א9/z אO وא 0 א9)$ א9“%VÙ^nÚ . ن א0) وlm$ א אTUx0%],z(v](M• !O0U و ،7:% وq {Ææì Çj{ÚífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]á^ÊHìæ‚¦æíje^míè†ŞËÖ]íéÖæù]ÄÊ]æ‚Ö]kÞ^Ò]ƒc (٥ . *¢V و0Y א א د א01%L(!/ *¢ دOL(!/^YHìæ‚¦ V^Ûâ°jòʱcífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]Ìß’i í聆Êæ_íé’~ÄÊ]æ íÚ^ÂíéÂ^Ûjq]ÄÊ]æ ،$8 א¯b 9aJ$O دوא U 9%(: אu وn אw)v] X وذ ن]/a!8](M^Y9š8 وא %(: א% و9 א אŠ* .(” و(š x و !%8‹v(O وא 0 אSTU .!$ و*¢ א د: و *+ א!p % אد O+ א¦ ! 7(O دوא U 9%(: وא 9]1 אu وn אuN(* אv] X وذ ، ل3 وא #8 אuN(* وא د א!O$1o א *¢ א¦8 א دون س1 א¦ 7{o א ذوאق + وא د: وx و !%8‹v(O وא 0 אSTU .*¢ א ،X( وא ، ز± وא ، ع(: אO دא :Ýrß .c(/ وא ،0)( وא ، عN(' אvY و ،# אT אP)~j9:t א:Ýrß c1( אj9:t وא ،0Š א א“¯j9:t وא .„ א و%(: א ط$1 אj9:t وא qy( א
 101. 101. f! وfU د: د א$o אO وא 0 אU f!/+ ،bff'fžf!$(' =™ و ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ [DíéÂ^Ûjqý]íéŠËßÖ]EífŠjÓ¹]íèçÞ^nÖ]ÄÊ]æ‚Ö]gŠjÓiŁ æ_`ŽßiÌéÒ .S%3 ج(yO]1 9 א9 و+ אO دوא ع8‹(]U و א0 fM س f'fU אTfU ،و א01%9R*9/Mv](M!/ŒO ، و0 א אT! م)o אU م+ א ن و ،c 0fR+ وא אن f| وא fU+ אf}x*+ אvY}w+ אvY9“% نM(} ، مŸ אvY9“% .‡*+ א9%(: א9/z אO وא 0 א } ، ع(: אO دא אv](M( و ً ثانيا:التصنيف على أساس مدى الوعي أو الشعور بالدافع íè…çÍøÖ]ÄÊ]æ‚Ö] íè…çÎÖ]ÄÊ]æ‚Ö] د א$o אO وא 0 אU f! مfef% وef% نfM وf* دא fU د: bffffff'fffžfff! אfff$(' =fff™ و ffff!/+ ،UaTffff( و!%0(ffff] نffffM و .S‹ و د אe% وxr دא ,O دوא .S‹ و د אe% وxr دא , “8 א) א,91a و9*O وא 0 אSTU ff'ff: وcffk א,ff^ffY ، )ff‹N (א 0f
 102. 102. iT א] א نa ،! $ ن دون !8YR . ذאً ‹ و ً8a'/Y نMO وא 0 אSTU% ن؟ ¢ א=~ ذא lm‹š'• ذא :Þbrß 9f8 א و¬ א و ع| =Y„/ ل و ، ًf/NOSfa א و ًf/NOvfY„f/ و مf1 א, .9‹O دوא Š(#t אSTU نO f ax ذ$ א9 3 אu وm3 א#Y,VÞbrß ،xc אfff) אcfff* و ،fff) א# وز ، نfff] א#fff(O و ، .0% א3 א ن]/ و n0 a‡ د% و ً אً ًr دא =i‹N אO א0 א:òÃìzÜß@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 9
 103. 103. m‹i+]1 אc18 א,8“ و‡ د%U ،¦8 א ,i د א1a',S}!n אza و ،9/]/ .9 אxt א
 104. 104. الموضوع الثاني ت ا ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ VÙ^ÃËÞ÷]Ìè†Ãi ] א9 %9(/]/0
 105. 105. %$1 )]/ و]: (a د א$9%9/ א0: و9YU − xUn א א8 و − د א' (,!0$ ً)O و9/ א0: א9t אSTU} و ‘ د(3 אM( א و † ...א xL א ، و] א ،vpL א ،uk א:Ýrß(9:] אr وو −9$ א אŠ* و @ @ ١- الجانب الفسيولوجي الداخلي : :# אL( אSTU و ، ل/ אvY
 106. 106. o אx00 א9:] א# אL( א,z( . م0 א[L ,L ١) .=1( א ل0w א ٢) א . ل/ א ع/v]«b א9 0Y ع] א و ض8)/ ٣) א . v) א# w א ٤) א ، )uk א9Y,a (90 א9% و+ א ض8)/ ٥) א . )vpL א9Y,a (U د0{ و . نzL $ אj ً/Y‡ د­x03 אx} ٦) . ق א دאد 7O ،9 0 אx0L א אز Ox د ٧) ز . w אl)/9(/Pt אu: ٨) ٢- الجانب الشعوري الخبرة الذاتية : . ع1 وא x0$ א^Y/ אM$,!]q lm$ א0) ن STfU نVf% ذא fM و،ukf f$uf'،9%f] ž0y19%]x'#0U‹@ZÞbrß .u˜X/ŒOUN3 א,98c7:x] א
 107. 107. ٣- السلوك الظاهر (الخارجي) : ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ fXf ذ و#
 108. 108. אxŠ/ و# א‹Q وא + وא 9]| א#at وא xUn א# א8( אq(Ž$ . ل/ אvY
 109. 109. o א#a] א o f א9f:k وא 9f* א0 א9:f] א# אfL( א سf'e%#/ אq1
 110. 110. bzY8 א ول Y0) # אffL( אff لff/ א عff/eff% ل0(ff' אv ff
 111. 111. אffff/ وא 0ff: و!1ffM ، لff/ אvYff
 112. 112. .98Y
 113. 113. 3 א9:] א ufk אv8f] X ذ نM0)O=1( א9%' وv) א# 9%]a د9:] א# אL( אZÞbrß .!O³83 אx د] א و00$ א Vîâæl^òÊÄe…_±c^ãéʆã¿i Ö]ÌÎç¹]æ^â…‚’¹ğ^ÏÊæl÷^ÃËÞ÷]Ìéß’iàÓμàÓÖ Ù^ÃËÞ÷] Ìéß’jÖ]l^òÊ ض( א%d(1#/ א ١− 9]Y# אŠ* وq א3 .x‹8 .Ow وrNz3 ض( א%d(1Vì„×Ö]Ù^ÃËÞ]I_ . ذ و2z3 ض( א%d(1V ù]Ù^ÃËÞ]Ih .az3 ض( א%d(1V‡]ˆò ÷]æ_‡ˆÏjÖ]Ù^ÃËÞ]It א د%d(1#/ א ٢− S0) و81( א0
 114. 114. 3 د א ./ אq א‡01%Z@Þbrß 0 نuk $ ن8z א .9 ذb z א ن 9O .S وM و* %d(1VÍç¤]Ù^ÃËÞ]I_ .] א م98)% د: و و نt א%d(1Vg–ÇÖ]Ù^ÃËÞ]Ih وu0UP)~ و77%lm‹w אJ א%d(1V…憊Ö]Ù^ÃËÞ]It . x1 א وx.OMe% ل
 115. 115. t א * ض9 RQ א و77%lm‹ אن 0)O%d(1Vሣ]Ù^ÃËÞ]I و´:M$ ع وz!%d(1VíŽâ‚Ö]Ù^ÃËÞ]I{â . ( %$%d(1#/ א ٣− لN*9* א0 א د א .9%(: אq א3 א J†~ËÖ^e…çÎÖ]I_ J눤^e…çÎÖ]Ih JgÞ„Ö^e…çÎÖ]It 9 N%%d(1#/ א ٤− .*¢ א د א Jg£]I_ Jíéâ]†ÓÖ]Ih Jì ÇÖ]It
 116. 116. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ . !))™o אu א0U+ وא r(1 س)• نv¨ ل/ אe%Mµt א ن @ @Z@bèäß@ñ r×@ÙÛˆ@óÜÇ@òÛ†þaë @ @ . :k אk אv'13 א( אj8YRO001% ، ً ¨ א نM0 uk א ,9f]O1ef% زf א ول fyO ،lmf$9fO دא 9f “j لf~ ذא ،f ¨ א نfM0f وאن 0f א .9%
 117. 117. 3 א و9aN3ax09 x א8 .v™Sˆ د א‡0e%+ אv
 118. 118. ( א0: و ذא ،98'dr(/ نM0 vt א .*¢ אv
 119. 119. o אvr
 120. 120. 3 9¶j ل~ ذא ،98'dr(/ نM0 Z א فوائد الانفعالات : x f'+ א نfaef%§O~ و س1 אb x د3 وא 98¥א0•o א[ وא אi א#/Q אŠ(• ١− .(¤ وא Vf و,f
 121. 121. 1%fp( لf/O ، af'f: وfn1j دf אO0f‡ #/ אŠ(• ٢− . )b] אد 0(' א وvU. و 9R*9‹9Y :( U0Y وא .w!vU.V א=/,U و9R*9‹9Yuk א−Z@Þbrß . ل()vU. و9R*9‹9YvpL − א .cM8vU. و9R*9‹9Y ن7t − א . XypvU. و9R*9‹9Y و] − א ]| א´!!/+ ؛ د אxY§Ye%#/ אvY
 122. 122. o א9:] א# א8( א0%] ٣− . 9r א9/ אq א3 א8( م) .0!| אx د وز 9 אy‹e%0%] אTU و ، م0 א,M] א9a دאد 7 ل/ א01%Z@Þbrß 9%, ًNz: א# א8(a#/ אvY
 123. 123. o אxUn א9:k א# א8( א م0˜ ٤− w .!%(: א%( وא R א( وא س1 אb v“m( א 1 אًTYza نM/ و ،uk א#N%!: وe%#! ذא lm$x0%]3 א م0)/ نaZ@Þbrß . vpL א#N%%#! ذא
 124. 124. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ VíéÖ^jÖ]l^ÛŠÖ^eğ^éÖ^ÃËÞ]s•^ßÖ]ˆéÛjè .9š]3 א~uk وא a א( وא 9//+a98] א#Uˆ وא ل3 אy( ١− 0±^Y ،9
 125. 125. m$ א# א א ن/v%N(a9!O( א# אz3 א v%N( ٢− نMyp!ˆ9!O( א9(M1 وא ،U0)/01%00$ אP) א و§L ون $9
 126. 126. m$ א p .i(]UXy *¢ אq( وP( و%ŠO ،#1$( א% א0 9/7(x
 127. 127. #/ א%Š• ٣− .#8} وc و0! . ل/ אzo אq א3 א,=1 א[8 (] ٤− . !%8‹Q98'13 א ص א.!(e(YV א¦89: א# אT א: و نt אy( ٥− PO0,!] و ،M( א[$1 و ، لk א9
 128. 128. *07!O ،x00%9 ¨ א}ªVÙ‚jù]Ù^ÃËÞ÷] . ز± وא א9R א,98 א‡) و ،9'N' و9%] MO+ وא /3 א : ji د^Y،98'}ªVÌéßÃÖ]æ^£]Ù^ÃËÞý] .1'œ88Y´O‡ و ، %
 129. 129. *,‡S0$ 13 אlm$OVÕ]…ý]åçŽi (١ v8] 9yy
 130. 130. א# :Q אaT% ون 7wN אzaV†Ò„jÖ]î×Âì…‚ÏÖ]Í^Õc (٢ . نy( א!: و*0 !/ وaT( و نy( א³83 אuk א SMOe%1U ذ7ax0«13 אlm$OVÜé׊Ö] ÓËjÖ]ØéŞÃiæë†ÓËÖ]çÛ¢] (٣ .Pr)t אza9›% ل/ א^Y ،x0Y وא P0
 131. 131. 9%' وlyO و0)/ دون Ua*¢ אc אª8)i:ð]çãj‰ý]íŠè†ÊÅçÎçÖ] (٤ . #r$ א Jh„ã¹] ÆÕç׊Ö]àÚh憕±c†ËÖ]Å^Ê‚Þ] DQ @ @
 132. 132. ) .9* - ا Q% اA : ( ا .
 133. 133. 2 ا
 134. 134. ه5 ف ا 0 ١) رة ؟ +6 ا e ه 4: .. l+ وا %* وا .+k0 وا .9* ى آ 0Z] ا
 135. 135. ه5 ا A/A6 Q% اA م ا S+0/ ٢) : 4
 136. 136. 62 ا Q !Z / وأ ,
 137. 137. *f .
 138. 138. 2 رات ا +6 ا ٣) أي ن. C#m AB ا ا A/A6 ا Q% وا A ا nV* أ. . .
 139. 139. 9
 140. 140. C ا Q% وا A ./o6 ا Q% وا A ا O5C ب . دوري. 4R .
 141. 141. 9
 142. 142. C ا ./0 ا Q% وا A ث ا A* ت . . Q% اA ء ا - ر ول e+5 ا A1 ا Q
 143. 143. CR Q% اA ة ا d 2 ث . : 4 آ
 144. 144. ٤) . .+C2R5 ا ./#Y ا Q% وا A ت ا 5 ./0 ا Q% وا A ت ا 5 أ- . $529 ا Qq ذات .
 145. 145. 9
 146. 146. C ا Q% وا A وا .UZ .
 147. 147. 9
 148. 148. C ا Q% وا A ب - ا . ./ د0 ا Q% وا A وا .6 ا .
 149. 149. 529J ا Q% وا A ت - ا . ./ ر6c^ ا Q% وا A وا ./ ر6 ا Q% وا A ث - ا . ./#Y ا Q% وا A د 0 ب ا C2 اآ .
 150. 150. 5 4: ٥) . .
 151. 151. ] ا K+# ا9 *- ل، 6#J م ا ف 0 ٦) ل. 6#J ا d:U $2 ا .
 152. 152. 9
 153. 153. C ات ا 0
 154. 154. '2 د ا A: ٧) ل. 6#^ $5C1 ا d#1 ري وا 6 ا d#1 ا
 155. 155. ٨) ت. J6#J ا s
 156. 156. U2 Q ر] ت ا ` د ا A: ٩) ل. 6#J ا O دي إ P $2 ا s ا5 ح ا 0c ١٠ ) ا ن. C# ة ا
 157. 157. : $% ت J6#J ا .
 158. 158. 5 أه O ه0 ١١ ) . .2[5 ا s ا5 ا $% A/A وا s
 159. 159. 6 ل ا 6#J ا O .+025 ا .
 160. 160. +C ر ا uv ا 4 ١٢ ) د : 4
 161. 161. 62 ا Q !Z / وأ ,
 162. 162. *f .
 163. 163. 2 رات ا +6 ا ١٣ ) أي . K .+:U5 ا .
 164. 164. 9
 165. 165. C ات ا 0
 166. 166. '2 ا ة 0c+ ل 6#J ع ا # O ل JA2 J ا 4C/ أ. . K+ ء أ - $% س V/ أن d1/ ل 6#J ا O R*% ب . . .`9 رة U K
 167. 167. # ، وأ K9: ، و K6% دوا Q
 168. 168. A ن C# ا 46/ ـ . 9 . .
 169. 169. 6- A .
 170. 170. 6% اA ن ا R 5
 171. 171. : ن C# ا 46/ د. أي O .. إ .
 172. 172. +C ر ا uv ا 0
 173. 173. YR ا
 174. 174. d02/ # أ J ن إ C#m ت J6#J ا VV* $2 ا AB ا ا k ١٤ ) ر . x را 0+ 0 رة ؟ .. اذآ +6 ا e ه Q s2[ أو n2 ى A . .Y] x29 إ ؟ د x%0U و x
 175. 175. آ $%
 176. 176. 6# ا b- ن ا C# ا yBUZ 0% ا2 ى A أي O ١٥ ) إ : .
 177. 177. 2 ا s ا5 ا $% 46 ذا ١٦ ) . nBJ 0
 178. 178. k 4R x56 O 35R x#! x
 179. 179. ز x5 أ- ا رع . ا $% ك 0
 180. 180. ء u ب أ +C ا y[c x
 181. 181. إ K9 ب - و ن. *2J ا A ا 0Z!2 ح +U ا $% 3{V
 182. 182. 2 ت - ا رع. ا $% ك 0
 183. 183. ء u أ
 184. 184. V 42[ y[c x9 و O x6f ث - . xY/A: ء u أ x ا ء أ ^ ا A: ب أ eR/ ج - ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_
 185. 185. @ @òrÛbrÛa@ñ‡yìÛa الموضوع الأول س *' ا VOE^Šuý]Ìè†Ãi ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ 2 א,x د:3 א#3 א ل8)(' (o אj و+ א9O3 א9) א9 אU . אس t אP“% ن]/¹* א0 א2 א و:k א 3%%#3 د א0 و7e%S دو
 186. 186. () ن+ ،9O3 א# א[] א س]YQ אŠ(• .Ge1c% و#3 אSTU]( א دQ א م)1 ،[)O!] و:k وא * א0 א א0)za+ א‡*+ א9O3 א# אP8]o אj و+ אxk אU س]YQ א ن אTUe1 † ...א M( وא aT( وא א دQ وא S8(/a (fffffofffff א9fffff אfffffx0fffff0% ًfffff% א/8)(fffff] אس) ffffft (א 9fffff]t א ل8)(fffff' אcfffffp% ن . #']YQ אx00% אع /j!~ x0fffff%j!fffffp fffff]) 19fffff''9fffff]Y#fffff% و אس fffffY8fffff' دfffff: u אJfffff% א’ و VêâOE]ç£]å„âæH9%O אس Y J…^’eý]æ_†’fÖ] IM JÄÛŠÖ] IN JÑæ„jÖ]æ_Ñæ„Ö] IO J܎Ö] IP Jë‚×¢]OE^Šuý]æ_‹Û×Ö] −٥ ،2+ س]YQ א ،x ود Š س]YQ א ،x אt س]YQ א ،] א س]YQ (א j א])19't אSTU و ) [Lp س]YQ א JêÒ†£]OE^Šuý] IR Já‡]çjÖ^eOE^Šuý] IS ع|fffffff سfffffff]YQa :9fffffff* א0 א9fffffffp א#fffffff']YQ אvfffffff/:j8fffffff אTfffffffU J† ...א v( وא قUQ س]YQ وא ¬ س]YQ وא
 187. 187. : U و ،Y א و# א* I و0Y0 )81 (zi. س]YQ א9%(M Ù^fÏj‰÷] ì…^nj‰÷]æäéfßjÖ] ØérŠjÖ] íÎ^ŞÖ]Øèç ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Vì…^Žj‰÷]æ_äéfßjÖ]í×u†ÚIM אو 81(eMx0$ א98'19: دe% نM وאن ،9'yv'1z و81 د: و0 ♣ . س]YQ אp%xz(' א . אس) t (א س]YQ אp%xz(' א و81(9 زN אx0$ אe%(òjnÈÛa)‘
 188. 188. P ♣ Ví銣]l^fjÃÖ]Å]çÞ_ 919: دjz3 א
 189. 189. ن0 س]YI0™MO ؛8)(' وא z3 س]Y¹e/ د+ א0t אU س. ]Y$19:0 אSTU%z3 אx0‹V ذא ،8)('eM و=t אp%xz('eMx0$ א . س]YQ א م0% وz3 س]YQ אb R א0t אz{9)3 א98( א ن אTUe1 .9)3 א98( א‡(]%)!0‹‡(] ن+ ،/0:e%)o א8L א# אT =žž א0RŒ م) ،¦3 א01%] אx س 001% ذن + אv8“
 190. 190. #
 191. 191. א אTUx د ز ول ™}/ ذ א‚9Lq #R . )9)3 א98( אU9:0 אSTU نM(O (]e/ د+ א0t א . p א قt و=t אp%c אTj‡ دo وא ،z3 אx0‹9: د
 192. 192. iT אe
 193. 193. + א0t אU ؟ )% (‡
 194. 194. ) א#8( א%xza#10= و .3! لR א −١ : ن+ . =t אpq وi ذv8]• ٢− .c دא '# אn/c א0 !y
 195. 195. / و ،u]M א#ntc1}=$ א ص)n1 א م0 c8“+ א‘
 196. 196. 1
 197. 197. وز (‡0,z3 אx0‹9: د نM نv¨zi. س]YQ א(M@Z@òÃìzÜß .‡
 198. 198. ) א98( א%) و9)3 א98( @א em( و ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .zb قO د: ً% وא د א¨iT אxz(' א و81( א, ق אU قO د: $X/ŒO אً، 0Y وא ً א:V } ، אم :9r/ وز ًN)}0,V و ذא . + אe%# א:x$%9O v¨b/ ز אb ق $e(YM ،b/ ز אb و قO د: س]Y¹e/ د+ א0t אV/a!/+ ،9 א98( אz{# א:$ א ن אTUe1 . b/ ز אb uN(* א VÙ^fÏj‰÷]í×u†ÚIN ع/xR, نMz3 א אTU و ،z3 א ل8)(' ]t א ل8)(' אp%!O م)o אxk אU uN(* 9 א ع/q(˜^Y ، )† .א .. 9%‹ و9ra و9M/M و9r7O (9 אb .z3 א ع/ . )8)(]3 א (e]! ص* ل8)(' אp% ن]/Q א אس Y9'YM0:Z@òÃìzÜß ،] אv
 199. 199. א1!O ،G8)(' وא 91# אz39 (' א,l
 200. 200. m(v
 201. 201. %9!/:àÂì…^fÂØfÏjŠ¹] .† ...א $ אv
 202. 202. وא ،i
 203. 203. 8 אv
 204. 204. وא VíÎ^ŞÖ]Øèç í×u†ÚIO )† א .. 9%‹ و9ra و9M/M و9r7OV/ac א' (z3 א9 “y( ل8)(' אp%!O م) (]M ،9ra9 !a# א‹xR,.o א98
 205. 205. א9 אU9 א* ع/j .!( א;
 206. 206. א ز!| وא —3 א VOE^ŠudÒ¹]»ì‚è‚¢]l]…^ý]ØérŠií×u†ÚIP [$1O ،9't صk אv
 207. 207. אP“%—3 אj9rM א9 !M א# א‹Q א)/(xk אSTU, . س]YŒa# א‹Q אSTU] و ،—3 א, س]YQ א% لš]3 אc7| א
 208. 208. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ V…^’eý]íé×ÛÂÙø}àÚOE^Šuý]íé×ÛÂØu]†Úx•çèÙ^nÚ . ًNzlm‹ M وz و81 د:
 209. 209. Q א9%08 • lm$ א אTUxR ل8)(' b א9M8$
 210. 210. (3 א i
 211. 211. 8 אv
 212. 212. א i
 213. 213. 8 א ل8)(' אp% م)} • .9r7O9r 9 “9šUe% T*.o א98
 214. 214. א9 אU9 א*ª ع/j9 אSTUy( i
 215. 215. 8 אv
 216. 216. א م)} • .9ra9r !a# א‹xR —3 א,
 217. 217. Q א9)1[$1 و81j‡ د­ ،—3 אj# א‹Q אSTU)1 v
 218. 218. א אTU م)} • .i
 219. 219. س]YŒa# א‹Q אSTU](} • j! د%Œ م)—3 אM و ،w) و,9M8$ אe%lm$ אxR نMx د%Z@òÃìzÜß .9%lm$ א‡iT א8 א א . =t אp%xz(' وא 81(eMx0$ א98'19: دe% نMi ،v'1z و81 د: ١) و . 9 אb ع/xR,z3 א و813 א9't صk א ل8)(' אp%8)(] نv¨ ٢) # א‹Q אU و ،9W א—3 א9Lj!¯J و ،z3 א9 “ ل8)(' אp% ل™ نv¨ ٣) . 9rM א9r !M א م)(O ، س]YQ 9Rk א9)13 א[$1( ،—3 אj9rM א9r !M א# א‹Q א
 220. 220. نv¨ ٤) . س]YŒa# א‹Q אSTU]( 9)13 אSTU
 221. 221. الموضوع الثاني +,' ا ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ .# אz98]1 ‘‹3 א وJ א وx
 222. 222. 3 א و0 م)S8(/ א Vå^fjÞ÷]Ìè†Ãi SaT و ،OM( א و ،r دא و ،a א د و ،(nYN3 אدא 0(' א ،bc‹,S7a و$ א:U : U אع /9}N}j} و0Yw8' و אz س'e%S8(/ א])M Vêñ^Ï×jÖ]ëçËÃÖ]å^fjÞ÷]IM c$ א ن د א אً0!: ج(™S8(/ א ع1 א אTU و ، و د، א8™c‹jS8(/ אU .88$ و د א8(1iT א .9p91jS8(/Q א:@Þbrß Vë]…ý]å^fjÞý]IN v8] X وذ ؛w אT: و­ c‹e% 7aJ אe% ]/ 8: د א O ول ™iT א S8(/ א U . د א8a0!: لT jS8(/ א ع1 א אTU ج(™ و ، ًNz د א8)(] ع 3 א אTU ط8 א . س0 א אT! [8 نy(Q א,Y± ن+ ،8™ س دj8(1 نpv א@Z@Þbrß VDë…^fqý]E놊ÏÖ]å^fjÞý]IO .S دون S8(/ وא S(* אe% د אŠO ، د אe%]/z3 אO ضiT אS8(/ אU . † א ...... ´:3 א0% א#
 223. 223. و ،‡ / א#
 224. 224. S8(/ אZ@Þbrß :Ub(šOj1U8(/ אwTˆ# אz3 א¦ ˆo א א אq1
 225. 225. M• ) 9 אT א9* א0 א א وא 9% 3 א9:k א א א (
 226. 226. Vê×è^ÚØÚ]çÃÖ]å„â°eàÚæ، ذא z3
 227. 227. (o א א אU jz3 א אTUx
 228. 228. ط$ ،qp אz3 אzaS8(/ אwT¨‡) אz3OV n¹]傍IM ) x ذ1 א‘r وא وא ،9 א# אR+ وא 9U א7 אc א +a ( .‡
 229. 229. ) א98( א‡(] M$ ً% نa ذא M ،¦m13 א#
 230. 230. אzav אS8(/ אwT¨3 א3 א#RZÞbrß .wN אS8(/ אV($/ŒO ،O³8 . S8(/ אwT¨ ، و9 دون SzaM(iT אz3OV n¹]…]†ÓiIN .!/N%
 231. 231. 01%9 ون 0 # אz3 א אM نN%Q א ل:% אZ@Þbrß . V z אz3 אzaS8(/ אwT¨ ،Y و0‹L(iT אz3OV n¹] ÇiIO x*Q א ! : ) مU .8/% 9(Ž#R xŠ1 i د א 9z0YT3 א) 01% Z@Þbrß ... ن¢ א/c: ن: 1“ א3 א . u•q* ل)XT ،S8(/ אwT¨q(m3 אz3OV n¹]Íøj}]IP .981:+ א مNO+ א0Y א0U$U و א: אS8(/ א9 א9L 9¯wTˆZ@Þbrß . a] אz3 אzaS8(/ אwT¨y(3 אz3OV n¹]íÒ†uIQ .9( z א
 232. 232. אS8(/¹ ً T: T:za9ay(3 א
 233. 233. אZ@Þbrß .t אLRz3 אpOS8(/ אwT¨8M אz3OV n¹]ÜruIR . 08 א* א0 אz3 אpOS8(/ אwT¨v) אUn אz3OV n¹]Ä•çÚIS .9* א0 א#y
 234. 234. אS8(/¹ ً T:zax0| א,x*+ وא j و+ אb(y
 235. 235. א:Þbrß Vê×è^ÚØÚ]çÃÖ]å„âàÚæ،# אz8(1iT אlm$ P(o א א אU Víèç–ÃÖ]l^q^£]æíÛã¹]ÄÊ]æ‚Ö]IM ¨ لp אO دא نa ،xza م א9yr אjr| אlm$ א8(1 ن8 אO .00!( وא k אq א3 ً!8(1 ن]/Q א¨c)8 אvY ًp و ،00:UMS8(/ א9Y,8YR ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_
 236. 236. V â„Ö]öéãjÖ]æ_gâ`jÖ]IN ،!“0
 237. 237. #Ri+9']t אx00‹ نM!1M ،0% א#R!n 0 9r1 א م+O . 78k א ق] ™ ن| א .c/ אe%c אy
 238. 238. א,w א] א‡ ن$ אlm$ אXTa VÙçé¹]IO 0Y+ x'+ א x ز 01% NzO ، Gv]Y 0Y א א z3 א ž !U8(/ 9: د, אد O+ אq( b] 9: و7 אL$11 ،¥א,9 و3 א ل“+ אv 8(1 א ن0±9( א#N¥א . !!! ؟ د)/O0'a :f L$1x د%!O وج 7 א ،9)/+ א ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ Vå^fjÞ÷]kjŽiÌè†Ãi ، 8(13 אR+ א א%S د و ، د אS8(/ אwT:00:z!O ول ™xUU אTU و ،U8(/ אV(‹iT אz3 אe%vL(7aJ وא 0!| א073 א لT د א ول ™9t אSTUeO و .c*+ אxza و( وא v( אj‡ د0!| א .V($(U8(/ א نŒO جk א9%c Vr: و ،xa אT3 א,U8(/ א7aiT אv אZ@Þbrß Vå^fjÞý]kjŽiØÚ]ç ). 9% 9:* א% و 9* دא 9 ذא א% ( :j])1 (أ) العوامل الجسمية و9Y א א م0% و م، 1 אw א وא ،9TL( אc' و ق، UQ وא ،v( אZ@Ýrß .† م...א (' א ،U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O .!%vL و ،#(($3 אSTG‡0
 239. 239. ذא (ب) العوامل النفسية ‡*. UT א لL$/ א و ، م(U א م0% و ،z3 אj3 א م0%@Z@Ýrß . † א ... 9n) א مNY,u א'Q א ،S8(/ א ع .U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O
 240. 240. ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ (أ) العوامل البيئية الاجتماعية # N אw א وא ،9r א#NM$3 وא ،93 א#
 241. 241. א:Ýrß .† ...א 9%(: א .U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O (ب) العوامل البيئية المادية 9: د ع وא ،9 “ א ع وא ،9| א אل Y+ אc' و ،xc Q אc':Ýrß .† ...א c p وא ،! © وא x אt א .U8(/ אV($(( و ،#(($3 א9 و)e% د אx0 qp א אST!O æ†ŽÖ] â„Ö] Y, د א‘8
 242. 242. O ، د א‹x e%bz!O ذy(]9YU .Yx8N א ¦ q˜,v8] א نM0 !O ،9* وv א%(]3 אUT א ود ‹ ن 7 $ وא ،l)1 $ אj8Y
 243. 243. ‡ د0 و ،9' א0 א,Uz وwN א .]/ZNR% í×ËÇÖ] .8(1 و א א, د:c‹% د א!OL9YU .S8(/ א7a,0!| א073 א لT8 9L אe%vL( אM و çãŠÖ] . د:S8(/ א ع ن.a و ، مS8(/ א م0%9YU M] א98]/,´: ط8G د א ض :z ،9
 244. 244. *9 ذא א%j!] א: . ًNz م0 א, وcQ 8‹!]O ، ًN“ وم 0x %9 89Y,U] אlm$ א نM . ول 7 و(}x7: وxJOUT אv
 245. 245. q /i ، م1 א
 246. 246. 9]Y#1]'Y و1' א U אTU ن+ (cp 9 وe%c دא ' . ) א دQ אU אTU (و XXr 0R .9]t א# .% א7a و$ אx , .e1G و' א«!8)(]o ذא ŒO ، س) ]Y% אT!O (9 אT z• و سJ אن Y/e%9 د :áùOE^Šuý]íé×ÛÂî za+ א# م) ن) . אع 0 Q وא m( وא ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] „7 אR א ن9:09* א0( . א دQ אj .I א0Y [™ و ،!: א læ الموضوع الثالث دراك ' ا VÕ]…ý]Ìè†Ãi 1' Y1)1e%9 ود e1!O/9 '#a!/e%!a0X/O،X e 0R0Y א!'Z1 9š1!9 Nz!/e #!813 א8)(]o א=t אcp%+9 و+ א9 ¨ وbze%=t אcp% ط$/7a o א# אz3 א] و! GN* د א م) 9 T| א/ א12 و ،P א,¡V! 9 ود e1(% ذא و ، )S8(/ א9% אTU نŒO ( . ) א دQ א אTU نŒO ÛÂî×ÂÌÎçjèğ]‚éÏÃi†nÒù]íé×ÏÃÖ]l^ ) א(] ، אس t !8)(]/o א9]t א# و ،0( وא ،y( وא ،M( وא ،( وא ، א د VàÓ{{{ÖDÕ]…ý]Kå^fjÞý]KOE^Šuý]E° 0(#%U ،¦8 א!p %b
 247. 247. 1 jS8(/ אj س]YQ א ل)(/ א9%' : xcM ( אe% د א0%]o א ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_ 9O9)%%U @ @Z@Þbrß@@ e% ن¢ א9'X(R و ذא e%!a0 ، س) ]YQ א 9 (' אVçâOE^Šuý] 7aiT אVçâå^fjÞý]æ )9%VçâÕ]…ý]æ V!: وא X/ א˜ )OX']Y#7a ŒO (XYe% אً* Ö]é×ÛÃÖ]pæ‚vÊ #3 א لN* Qa אً0) eˆééÛjÖ]àÚÜƆÖ^e 1!/e1 אTU I ( دM!1 U9%] אSTU و I
 248. 248. س. C: ا .
 249. 249. 5 ف 0 ١) )؟ . ر ا .+26 / ا .+26 : (ا 4 م آ ل Y5 0C% ٢) ى ؟ UV ا .+26 . ب. ا .V5 ا .+26 : أ. ا 4 آ
 250. 250. ٣) ؟ .2[5 ا .
 251. 251. C* ت ا
 252. 252. 56 د ا A: ٤) : 4
 253. 253. 62 ا Q !Z / وأ ,
 254. 254. *f .
 255. 255. 2 رات ا +6 ا ٥) أي . (..........) K+C .
 256. 256. %06 .
 257. 257. 5 س C: ا .
 258. 258. 5 A6 أ. . (..........) . اع ا # أ .% آ Q ي 0+ ا ~5 ا 462/ ب . ي. (..........) 0+ ا ~5 ا O إ .
 259. 259. B
 260. 260. 5
 261. 261. R ا .
 262. 262. 0R رات ا c ل ا f ر و % دراك ا .
 263. 263. 5 أ A+ ـ . 9 س؟ C: ا .
 264. 264. 56 .+C . ا 4/* .:0 ل و +V2 J ا .:0 4 آ
 265. 265. رن ٦) س؟ C: ا .
 266. 266. 5 وط 0c ح 0c ٧) ا : .
 267. 267. 2 ت ا %0U2 ت وا
 268. 268. آC ا $% x/ رأ ٨) . d[ ا د 6 4 ذ $%
 269. 269. 62C K
 270. 270. # أذ s
 271. 271. {2 م V/ y[c أ. ارع ا $% ت ^* ء ا u أ D G ل^Z .+ZU ا $#k] ض ا 06 اد 0%] ا 6 م
 272. 272. ب . . .C
 273. 273. B0 ا ر. AU5 ا .1 .
 274. 274. C5c رة {# ي A0/ y[c ـ . 9 ل؟ Y5 x ذ $%
 275. 275. 62C +2#J م ا ح 0c ٩) ا ي؟ 0CV ا +2#J رادي وا ا +2#J : ا 4 آ
 276. 276. ١٠ ) ؟ +2#J ا 32 $2 ا .
 277. 277. 9 ر[ ا 4 ا6 وا .
 278. 278. اe ا 4 ا6 ا
 279. 279. رن ١١ ) : 4
 280. 280. 62 ا Q !Z / وأ ,
 281. 281. *f .
 282. 282. 2 رات ا +6 ا ١٢ ) أي ات. 0
 283. 283. Y5 .+C 02 ا .55 +2#J م ا V/ أ. .
 284. 284. 6 0
 285. 285. Y O +2#J ا
 286. 286. آ0 $% 0uP $2 ا .
 287. 287. اe ا 4 ا6 ا ار 0R و 0
 288. 288. Y5 ة ا Ac A6 ب . ؟ .f[ ا x
 289. 289. : $% +2#J ع ا -5 x2 درا دة 2 J ا xR5/ s
 290. 290. آ ,- ١٣ ) و ل ؟ Y5 x ذ $%
 291. 291. 62C دراك ف ا 0 ١٤ ) ل ؟ Y5 x ذ $%
 292. 292. 62C $ دراآ ض ا 5' ف ا 0 ١٥ ) : 4
 293. 293. 62 ا Q !Z / وأ ,
 294. 294. *f .
 295. 295. 2 رات ا +6 ا ١٦ ) أي س. (..........) C: ا .
 296. 296. 5 O ن 2/ دراك وا +2#J ا 4 وث آ A: أ. . (..........) o6 .U و .V2C ت
 297. 297. 5 دراك وا +2#J س وا C: ا A6/ ب . : 4 آ
 298. 298. ١٧ ) . 4/ و!2 ا .:0 و $C* ا
 299. 299. {2 ا .:0 أ. .
 300. 300. - وأر 4Rc O إ
 301. 301. {2 ن ا # و .
 302. 302. R ا .'
 303. 303. U ن ا # ب . ق. ^k ن ا # ق و
 304. 304. C ن ا # ـ . 9 4 دراك. د ا .
 305. 305. 5 $% 0uP $2 ا 4 ا6 ا $V6 وا $C اب ا 0-J وا .
 306. 306. C ا .*U ا A6 ١٨ ) رة ؟ +6 ا e ه .*f O دراك ؟ ا $% ة 0uP5 ا 4 ا6 د ا A: ١٩ ) ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_
 307. 307. .u^u 0
 308. 308. [ ء ..
 309. 309. cƒ إدراآ .
 310. 310. آ O 0
 311. 311. + آ 0
 312. 312. u! ، .
 313. 313. ذا .
 314. 314. U[c .
 315. 315. C# 4 ا A9 ٢٠ ) ؟ 4
 316. 316. U2 :0c وا 4 ا6 ا e ه ل ؟ Y5
 317. 317. 62C ة 0 اآ e ف ا 0 ٢١ ) ل ؟ Y5
 318. 318. 62C 0 آe2 ف ا 0 ٢٢ ) رة ؟ +6 ا e ه 4: ن .. C# ة ا
 319. 319. : $% ة 0
 320. 320. + آ .
 321. 321. 5 ة أه 0 اآ e ٢٣ ) ة ؟ 0 اآ e ا 45 4: ا0 4
 322. 322. U2 ح 0c ٢٤ ) أ ى؟ A5 ة ا 0
 323. 323. U ة 0 اآ e وا .
 324. 324. C* ة ا 0 اآ e ا
 325. 325. رن ٢٥ ) ى؟ A5 ا ./q ة 0 اآ e ى وا A5 ة ا 0
 326. 326. U ة 0 اآ e ا 4 آ
 327. 327. ٢٦ ) ؟ ه0 آe اد 05 ت ا -5 .+05 ة ا 0 اآ e ا
 328. 328. C* 4 ا 4: ٢٧ ) ة؟ 0 اآ e ا
 329. 329. C* O AC $2 وا .
 330. 330. 529J ا .`
 331. 331. + ا 4 ا و .
 332. 332. U[ ا 4 ا6 ا
 333. 333. رن ٢٨ ) : 4
 334. 334. 62 ا Q !Z / وأ ,
 335. 335. *f .
 336. 336. 2 رات ا +6 ا ٢٩ ) أي دراك. (..........) ا .
 337. 337. 56 ى A5 ة ا 0
 338. 338. U ة 0 اآ e ا S+0 أ. س. (..........) C: ا .
 339. 339. 56 ى A5 ا ./q ة 0 اآ e ا S+0 ب - ن؟
 340. 340. C ا O دي إ P $2 ا 4 ا6 ا .
 341. 341. *
 342. 342. - .Y! ح 0c ٣٠ ) أ (٣١ ‹ËßÖ]Ü×»ÑçËjÖ] læ ŠÖ]ف^ÂêÞ^âK_

×