Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη

OTS SA
OTS SAOTS SA
Πράσινο Ταμείο
Δυνατότητες Χρηματοδότησης
Δράσεων για την προστασία του
περιβάλλοντος
9ο OTS Forum
Νοέμβριος 2017
Το Πράσινο Ταμείο
 είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
εποπτευόμενο από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
 ιδρύθηκε το 2010 και
διαδέχτηκε το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.
(Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής
Ρυθμιστικών και
Πολεοδομικών Σχεδίων)
.
Πράσινο Ταμείο
Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι:
 η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της
προστασίας του περιβάλλοντος
με την προώθηση έργων και παρεμβάσεων
που αποβλέπουν στην ανάδειξη και
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 η στήριξη της περιβαλλοντικής και
ενεργειακής πολιτικής της χώρας,
με τη διαμόρφωση προγραμμάτων για τη
χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων
προστασίας, αναβάθμισης και
αποκατάστασης του περιβάλλοντος,
 η εξυπηρέτηση του δημόσιου και
κοινωνικού συμφέροντος
μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και
αξιοποίησης των Πράσινων πόρων.
Πράσινο Ταμείο
Αξιοποίηση των Πράσινων Πόρων
γίνεται μέσω του σχεδιασμού και της
υλοποίησης Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση
δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων
προστασίας, την εξισορρόπηση του
ελλείμματος γης, την αναβάθμιση και
αποκατάσταση του φυσικού και του
οικιστικού περιβάλλοντος
στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της
εθνικής στρατηγικής για το
περιβάλλον.
Πράσινο Ταμείο
Δικαιούχοι:
 Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ή
άλλα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι
φορείς τους
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ &
Β΄ βαθμού
 Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα
 Οργανισμοί και οργανώσεις νομικών και
φυσικών προσώπων τα οποία στοχεύουν
σύμφωνα με τους καταστατικούς τους
σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση
και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Πράσινο Ταμείο
Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα
διαρθρώνονται σε
Αξονες Προτεραιότητας
(εξειδικεύουν τη στρατηγική
παρεμβάσεων)
Μέτρα (σειρά δράσεων)
Δράσεις (ολοκληρωμένα-αυτόνομα)
 καθορίζουν τους δικαιούχους φορείς
 το ύψος της χρηματοδότησης
 τα κριτήρια αξιολόγησης των
υποβαλλόμενων προτάσεων
χρηματοδότησης
στο πλαίσιο διασφάλισης της
διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων και
της εξυπηρέτησης των στόχων των
αντίστοιχων περιβαλλοντικών πολιτικών
Πράσινο Ταμείο
- Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος &
πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης
(Γαλάζιο Ταμείο)
- Προστασία & αναβάθμιση Δασών
- Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος:
• Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
• Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας στο φυσικό
περιβάλλον- δράσεις απομάκρυνσης επικινδυνων
Αποβλήτων
• Αντιμετώπιση συνεπειών κλιματικής αλλαγής &
φυσικών καταστροφών
- Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου:
• Αστική αναζωογόνηση
• Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού
• Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων
• Απόκτηση κοινόχρηστων χώρων
• Αστική βιώσιμη κινητικότητα
• Ήπιες δράσεις ανάδειξης επισκεψιμότητας &
προστασίας στον εξωαστικό χώρο
• Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών
- Καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις:
• Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE
• Λοιπές δράσεις
Πράσινο Ταμείο
Χρηματοδοτικά
Προγράμματα
Link στο Χ.Π. Δημιουργία νέου αιτήματος
Μενού χρήστη
Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων δικαιούχων
• Πιλοτική εφαρμογή από 2013
• Εγγραφή φορέων / δυνητικών δικαιούχων
• Άμεση ενημέρωση ενδιαφερομένων / δυνάμει
δικαιούχων
• Πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες
• Διαφανείς διαδικασίες
• Εξοικονόμηση πόρων
• Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών
• Κωδικοποίηση της πληροφορίας
• Υποστήριξη αξιολογητών
• Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων
• Αξιολόγηση Χ.Π.
Υλοποιημένα έργα δικαιούχων
Δήμος Θεσσαλονίκης – Ανάπλαση Παιδικών Χαρών
Αντιπλημμυρικά έργα Δασαρχείου
Λίμνης Ευβοίας
Δ.Πυλαίας - Χορτιάτη - Ηλιακοί Συλλέκτες σε κολυμβητήριο
Δ. Καρδίτσας -
Υπογειοποίηση κάδων
απορριμμάτων
Δ. Τρίπολης -
Απόκτηση Βίλας
Τουρκοβασίλη
Δ. Θεσσαλονίκης -
Απόκτηση
Κοινόχρηστου
Χώρου Πάρκο Ν.
Ελβετίας
Δ. Αγ. Νικολάου -
Απόκτηση
Romana-Portella
Δ. Ν. Ιωνίας -
Απόκτηση
Κοινόχρηστου
Χώρου επί της
λεωφ. Κύμης
Περιφέρεια Αττικής -
Απομάκρυνση επικίνδυνων
αποβλήτων
Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας -
Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών
Πράσινο Ταμείο
Συμμετοχή ΠράσινουΤαμείου
στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συμμετοχή του Π.Τ.
στο πρόγραμμα LIFE
ως συντονιστής δικαιούχος
για την υλοποίηση του έργου
LIFE CAPACITY BUILDING
Συμμετοχή του Π.Τ.
στο πρόγραμμα LIFE
ως συνδικαιούχος για την
υλοποίηση του έργου
ReWeee
για την ενίσχυση της
ικανότητας της χώρας να
συμμετέχει πιο αποτελεσματικά
στα προγράμματα LIFE και
στην εφαρμογή της
περιβαλλοντικής και κλιματικής
πολιτικής της Ε.Ε.
για την πρόληψη και
επαναχρησιμοποίηση
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Πράσινο Ταμείο
Ευχαριστούμε !!!
Πράσινο Ταμείο
Ευχαριστούμε !!!
Πράσινο Ταμείο
Ευχαριστούμε !!!
http://www.prasinotameio.gr
http://www.ypeka.gr
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Πόπη Φουσκοκολάκη
Tοπογράφος Μηχ. MsC.
Πράσινο Ταμείο
1 de 16

Recomendados

Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για... por
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...
Λουκία Ντεμίρη & Ολυμπία Χαλκιαδάκη - Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για...PolisConference
615 visualizações23 slides
Mhxas piramida por
Mhxas piramidaMhxas piramida
Mhxas piramidaTassos Karampinis
32 visualizações6 slides
Mhxas efarmoges fractals por
Mhxas efarmoges fractalsMhxas efarmoges fractals
Mhxas efarmoges fractalsTassos Karampinis
49 visualizações11 slides
Peri Kourakli presentation for eu developments 2011 por
Peri Kourakli presentation for eu developments 2011Peri Kourakli presentation for eu developments 2011
Peri Kourakli presentation for eu developments 2011fkiourts
321 visualizações13 slides
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...PolisConference
456 visualizações4 slides
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co... por
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...
Δήμος Χερσονήσου - Σχεδίου Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας, Δημόσια διαβούλευση Co...My Chersonissos
732 visualizações41 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μας por
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μαςΑειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μας
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μαςEnvironmental Education
694 visualizações14 slides
Mhxas fractals por
Mhxas fractalsMhxas fractals
Mhxas fractalsTassos Karampinis
23 visualizações26 slides
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) : Πρόοδος & Επόμενα Βήματα por
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) : Πρόοδος & Επόμενα ΒήματαΠεριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) : Πρόοδος & Επόμενα Βήματα
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) : Πρόοδος & Επόμενα ΒήματαΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
715 visualizações35 slides
Fyladio8selido por
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido24news
278 visualizações5 slides
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παππάς Θανάσης
1K visualizações41 slides
Mhxas poleodomika epikindiniathina por
Mhxas poleodomika epikindiniathinaMhxas poleodomika epikindiniathina
Mhxas poleodomika epikindiniathinaTassos Karampinis
40 visualizações6 slides

Mais procurados(14)

Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μας por Environmental Education
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μαςΑειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μας
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στην πόλη μας
Environmental Education694 visualizações
Fyladio8selido por 24news
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido
24news278 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης1K visualizações
Mhxas poleodomika epikindiniathina por Tassos Karampinis
Mhxas poleodomika epikindiniathinaMhxas poleodomika epikindiniathina
Mhxas poleodomika epikindiniathina
Tassos Karampinis40 visualizações
5ο θεμα σχοοαπ por kosalive
5ο θεμα σχοοαπ5ο θεμα σχοοαπ
5ο θεμα σχοοαπ
kosalive118 visualizações
Open School Day por Panagiota Argiri
Open School Day Open School Day
Open School Day
Panagiota Argiri193 visualizações
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη por Christos Chiotis
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξηΚαθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη
Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη
Christos Chiotis1.8K visualizações
Programma κoinotarxi lympion por akelympiwn
Programma κoinotarxi lympionProgramma κoinotarxi lympion
Programma κoinotarxi lympion
akelympiwn175 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης335 visualizações
Mhxas epistrofi stispiramides por Tassos Karampinis
Mhxas epistrofi stispiramidesMhxas epistrofi stispiramides
Mhxas epistrofi stispiramides
Tassos Karampinis22 visualizações
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ... por Environmental Education
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...
Αειφορία στη γειτονιά μας - Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλ...
Environmental Education642 visualizações
Λαγουδάκη por Leonidion
ΛαγουδάκηΛαγουδάκη
Λαγουδάκη
Leonidion293 visualizações

Similar a Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη

Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2 por
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Antonios Valtsis
861 visualizações61 slides
Μαβίκα Ηλιού : Εταιρική Παρουσίαση por
Μαβίκα Ηλιού : Εταιρική ΠαρουσίασηΜαβίκα Ηλιού : Εταιρική Παρουσίαση
Μαβίκα Ηλιού : Εταιρική ΠαρουσίασηHellenic Passive House Institute
155 visualizações14 slides
Τσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. Πάτρα por
Τσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. ΠάτραΤσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. ΠάτραAlexandros Tsikolatas
87 visualizações30 slides
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx por
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxManina5
132 visualizações19 slides
Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Π... por
Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Π...Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Π...
Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Π...Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
722 visualizações10 slides

Similar a Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη(20)

Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2 por Antonios Valtsis
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Δ.Ν.Προποντίδας_ΤΣΔΑ_Τελικό2
Antonios Valtsis861 visualizações
Τσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. Πάτρα por Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. ΠάτραΤσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. Πάτρα
Τσικολάτας Α. (2010). Πράσινη Ανάπτυξη. Πάτρα
Alexandros Tsikolatas87 visualizações
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx por Manina5
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptxΕυρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Ευρωπαική Χρηματοδότηση Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ.pptx
Manina5132 visualizações
ASOCEU Greece - Lesson 1 - Dana Spinant slides (EL) por A Scuola di OpenCoesione
ASOCEU Greece - Lesson 1 - Dana Spinant slides (EL)ASOCEU Greece - Lesson 1 - Dana Spinant slides (EL)
ASOCEU Greece - Lesson 1 - Dana Spinant slides (EL)
A Scuola di OpenCoesione27 visualizações
ανακυκλωση 23 11 07 αντίγραφο por kpevertisk
ανακυκλωση 23 11 07  αντίγραφοανακυκλωση 23 11 07  αντίγραφο
ανακυκλωση 23 11 07 αντίγραφο
kpevertisk629 visualizações
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010 por Koukas George
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Koukas George102 visualizações
Presentation greenhotels en por Greenhotels
Presentation greenhotels enPresentation greenhotels en
Presentation greenhotels en
Greenhotels332 visualizações
Anastasiou - Vakalis η σημασία της χρηματοδότησης των δασικών φυτωρίων por fkiourts
Anastasiou - Vakalis η σημασία της χρηματοδότησης των δασικών φυτωρίων Anastasiou - Vakalis η σημασία της χρηματοδότησης των δασικών φυτωρίων
Anastasiou - Vakalis η σημασία της χρηματοδότησης των δασικών φυτωρίων
fkiourts332 visualizações
Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη... por NTUA
Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη...Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη...
Γιάννης Μανιάτης: 700 εκ. ευρώ επενδύσεις και 10.000 νέες θέσεις εργασίας στη...
NTUA202 visualizações
Crete's Regional Smart Specialization Strategy - Final Consultation (Water an... por Eleni Hatziyanni
Crete's Regional Smart Specialization Strategy - Final Consultation (Water an...Crete's Regional Smart Specialization Strategy - Final Consultation (Water an...
Crete's Regional Smart Specialization Strategy - Final Consultation (Water an...
Eleni Hatziyanni133 visualizações
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe por kpevertisk
Parousiash Thevrhtiko 13 14 NoeParousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
kpevertisk138 visualizações
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe por kpevertisk
Parousiash Thevrhtiko 13 14 NoeParousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
Parousiash Thevrhtiko 13 14 Noe
kpevertisk285 visualizações
Diaxeirish aporrimmaton 01 por lykagtri
Diaxeirish aporrimmaton 01Diaxeirish aporrimmaton 01
Diaxeirish aporrimmaton 01
lykagtri343 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη220 visualizações

Mais de OTS SA

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο... por
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...OTS SA
665 visualizações41 slides
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...OTS SA
264 visualizações16 slides
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος por
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςΕνέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςOTS SA
329 visualizações36 slides
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ... por
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...OTS SA
242 visualizações18 slides
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ... por
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...OTS SA
428 visualizações20 slides
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος por
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος OTS SA
781 visualizações47 slides

Mais de OTS SA(20)

Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο... por OTS SA
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
Δράσεις και τεχνικές της ΔΕΥΑ Σερρών για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμο...
OTS SA665 visualizações
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι... por OTS SA
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
Εισπραξιμότητα των ΔΕΥΑ και οι σχέσεις τους με την Κοινωνία στα χρόνια της οι...
OTS SA264 visualizações
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος por OTS SA
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας ΝικόλαοςΕνέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Ενέργεια & ΔΕΥΑ: Η περίπτωση της ΔΕΥΑ Σερρών, Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
OTS SA329 visualizações
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ... por OTS SA
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερ...
OTS SA242 visualizações
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ... por OTS SA
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
Τυποποίηση διαδικασιών & ηλεκτρονικά εργαλεία στη Δημόσια Διοίκηση: ένα άπιασ...
OTS SA428 visualizações
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος por OTS SA
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
Διοίκηση Κόστους Δημόσιων Οργανισμών, Δρ. Ηλίας Γεράκος
OTS SA781 visualizações
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας por OTS SA
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης ΠαλιόκαςΔυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας
Δυνατότητες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δρ. Ιωάννης Παλιόκας
OTS SA157 visualizações
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων por OTS SA
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδωνΟργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
Οργάνωση και τυποποίηση διαδικασιών για την βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
OTS SA204 visualizações
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου por OTS SA
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
OTS SA107 visualizações
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης por OTS SA
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος ΗλιούδηςCS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης
CS Aware-Cyber Security Awareness, Καθ. Χρήστος Ηλιούδης
OTS SA89 visualizações
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή... por OTS SA
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...
Καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στο Δή...
OTS SA365 visualizações
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ... por OTS SA
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...
Ηλεκτρονικές Εφαρμογές αρωγός της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, Γιάννα Χ...
OTS SA47 visualizações
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ... por OTS SA
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...
Έργο Μηχανοργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ...
OTS SA153 visualizações
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων... por OTS SA
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...
Οργάνωση διαδικασιών και εσωτερικού ελέγχου υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων...
OTS SA148 visualizações
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας por OTS SA
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας
«Ψηφιοποίηση | Πρόκληση & Ευκαιρία» - Κωνσταντίνος Ντάλλας
OTS SA67 visualizações
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ... por OTS SA
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...
LegisCodex: To Εξειδικευμένο Σύστημα Γνώσης και Εφαρμογής για τη Διοίκηση Ανθ...
OTS SA94 visualizações
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων» por OTS SA
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»
Νέες Δυνατότητες Εφαρμογής «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων»
OTS SA48 visualizações
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης por OTS SA
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης ΓρατσάνηςΤο επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης
Το επόμενο βήμα στην «Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων», Παναγιώτης Γρατσάνης
OTS SA56 visualizações
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη... por OTS SA
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...
«GDPR-Η νέα πρόσκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων», Μαριλένα Σιδη...
OTS SA271 visualizações
«CEF-Digital Connecting Europe», Δρ. Αντώνης Στασής por OTS SA
«CEF-Digital Connecting Europe», Δρ. Αντώνης Στασής«CEF-Digital Connecting Europe», Δρ. Αντώνης Στασής
«CEF-Digital Connecting Europe», Δρ. Αντώνης Στασής
OTS SA118 visualizações

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου - Πόπη Φουσκοκολάκη

 • 1. Πράσινο Ταμείο Δυνατότητες Χρηματοδότησης Δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 9ο OTS Forum Νοέμβριος 2017
 • 2. Το Πράσινο Ταμείο  είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  ιδρύθηκε το 2010 και διαδέχτηκε το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων) . Πράσινο Ταμείο
 • 3. Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι:  η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την προώθηση έργων και παρεμβάσεων που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής  η στήριξη της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας, με τη διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος,  η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των Πράσινων πόρων. Πράσινο Ταμείο
 • 4. Αξιοποίηση των Πράσινων Πόρων γίνεται μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προστασίας, την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον. Πράσινο Ταμείο
 • 5. Δικαιούχοι:  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ή άλλα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι φορείς τους  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ & Β΄ βαθμού  Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα  Οργανισμοί και οργανώσεις νομικών και φυσικών προσώπων τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Πράσινο Ταμείο
 • 6. Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα διαρθρώνονται σε Αξονες Προτεραιότητας (εξειδικεύουν τη στρατηγική παρεμβάσεων) Μέτρα (σειρά δράσεων) Δράσεις (ολοκληρωμένα-αυτόνομα)  καθορίζουν τους δικαιούχους φορείς  το ύψος της χρηματοδότησης  τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας των χρηματοδοτήσεων και της εξυπηρέτησης των στόχων των αντίστοιχων περιβαλλοντικών πολιτικών Πράσινο Ταμείο
 • 7. - Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος & πρόληψη / αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης (Γαλάζιο Ταμείο) - Προστασία & αναβάθμιση Δασών - Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος: • Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών • Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας στο φυσικό περιβάλλον- δράσεις απομάκρυνσης επικινδυνων Αποβλήτων • Αντιμετώπιση συνεπειών κλιματικής αλλαγής & φυσικών καταστροφών - Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου: • Αστική αναζωογόνηση • Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού • Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων • Απόκτηση κοινόχρηστων χώρων • Αστική βιώσιμη κινητικότητα • Ήπιες δράσεις ανάδειξης επισκεψιμότητας & προστασίας στον εξωαστικό χώρο • Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών - Καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις: • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE • Λοιπές δράσεις Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικά Προγράμματα
 • 8. Link στο Χ.Π. Δημιουργία νέου αιτήματος Μενού χρήστη Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων δικαιούχων • Πιλοτική εφαρμογή από 2013 • Εγγραφή φορέων / δυνητικών δικαιούχων • Άμεση ενημέρωση ενδιαφερομένων / δυνάμει δικαιούχων • Πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες • Διαφανείς διαδικασίες • Εξοικονόμηση πόρων • Μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών • Κωδικοποίηση της πληροφορίας • Υποστήριξη αξιολογητών • Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων • Αξιολόγηση Χ.Π.
 • 9. Υλοποιημένα έργα δικαιούχων Δήμος Θεσσαλονίκης – Ανάπλαση Παιδικών Χαρών Αντιπλημμυρικά έργα Δασαρχείου Λίμνης Ευβοίας Δ.Πυλαίας - Χορτιάτη - Ηλιακοί Συλλέκτες σε κολυμβητήριο Δ. Καρδίτσας - Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
 • 10. Δ. Τρίπολης - Απόκτηση Βίλας Τουρκοβασίλη Δ. Θεσσαλονίκης - Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου Πάρκο Ν. Ελβετίας Δ. Αγ. Νικολάου - Απόκτηση Romana-Portella Δ. Ν. Ιωνίας - Απόκτηση Κοινόχρηστου Χώρου επί της λεωφ. Κύμης
 • 11. Περιφέρεια Αττικής - Απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας - Κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών
 • 12. Πράσινο Ταμείο Συμμετοχή ΠράσινουΤαμείου στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συμμετοχή του Π.Τ. στο πρόγραμμα LIFE ως συντονιστής δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου LIFE CAPACITY BUILDING Συμμετοχή του Π.Τ. στο πρόγραμμα LIFE ως συνδικαιούχος για την υλοποίηση του έργου ReWeee για την ενίσχυση της ικανότητας της χώρας να συμμετέχει πιο αποτελεσματικά στα προγράμματα LIFE και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής της Ε.Ε. για την πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
 • 16. http://www.prasinotameio.gr http://www.ypeka.gr Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Πόπη Φουσκοκολάκη Tοπογράφος Μηχ. MsC. Πράσινο Ταμείο